فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید هاشم امینی، احمدرضا یزدانی، امیر حسین چیذری، پژمان اعلایی بروجنی صفحه 1
  عوامل مدیریتی اثر مهم و پایداری بر عملکرد مزارع و دامداری ها دارند. هدف اصلی از مدیریت مزارع رسیدن به عملکرد های مطلوب در طولانی مدت است؛ لذا نیاز به آزمونی جهت ارزیابی عوامل مدیریتی و بیان ارتباط بین روش های مدیریتی با عملکرد مزارع است. همچنین مکانیزاسیون با غلبه بر محدودیت‎های فنی، اقلیمی و زمانی تولید، اعمال مدیریت در واحدهای تولیدکننده شیر را تسهیل می‎بخشد. فنون تصمیم گیری چند شاخصه این امکان را فراهم می آورد تا با اندازه گیری ظرفیت مدیریت و مکانیزاسیون در دامداری ها ارتباط آنها با عملکرد، سوددهی و پیشرفت بنگاه ها بررسی شود. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل گاوداری های شیری دارای پروانه صنعتی واقع در جنوب استان تهران می باشد که کلیه گاوداری های شیری صنعتی به صورت تمام شماری جهت انجام طرح در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد در میان شاخص های مدیریتی سطح تحصیلات بیشترین وزن را بر ظرفیت مدیریت دارد و ماشین شیردوشی اتوماتیک بیشترین نقش را در پیشرفت سطح مکانیزاسیون دامداری ها داراست. نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معنی داری بین ظرفیت مدیریت و مکانیزاسیون با میانگین تولید شیر هر راس دام و اندازه گله وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت با معناداری بالا بین سطح مدیریت و مکانیزاسیون گاوداری‎ها مشاهده گردید. نتایج تحقیق نشان داد گاوداری های با ظرفیت مدیریت و مکانیزاسیون بالا، سوددهی بیشتری داشته که در سطح 01/0 معنی دار است. بهبود ظرفیت‎های مدیریت و مکانیزاسیون در گاوداری های صنعتی شیری عامل مهمی در جهت پیشرفت عملکرد گاوداری‎های شیری است.
  کلیدواژگان: مدیریت، مکانیزاسیون، تصمیم گیری چند شاخصه، دامداری شیری
 • حافظ علی دلجو عیسی لو، جعفر پناهی اردموسی، مراد پاشا اسکندری نسب صفحه 15
  برای برآورد مولفه ای واریانس-کواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد گوسفندان زندی از تعداد 5542 رکورد مربوط به سال های 1384 الی 1389 گله های تحت پوشش مرکز تحقیقات استان قم استفاده شد. برآورد اجزاء واریانس با روش حداکثر درستنمایی محدود شده بی نیاز از مشتق گیری و با استفاده از مدل حیوان توسط مدل های شش گانه با نرم افزار Wombat برآورد گردید. عوامل سال تولد، فصل تولد، جنس بره، نحوه تولد و اثر گله در صفات مورد بررسی اثر معنی داری (P<0/05) نشان داد. لذا بعنوان اثرات ثابت در مدل ها گنجانده شدند. مقدار لگاریتم تابع درستنمایی برای مدل های شش گانه برای تمام صفات برآورد شد. برای اطمینان بیشتر از ثابت آکائیک نیز استفاده گردید و بهترین مدل هر صفت گزارش شد. مقادیر وراثت پذیری مستقیم بر اساس مدل 3، 3، 2، 2، 2، 2 برای صفات میانگین وزن تولد و وزن تولد کل، میانگین وزن شیرگیری و وزن شیرگیری کل و اوزان 12 و 24 ماهگی بره های یک میش به ترتیب 18/0،17/0، 29/0، 23/0، 18/0 و 1/0 برآورد گردید. میانگین فنوتیپی و ارزش اصلاحی مستقیم و مادری صفات مورد مطالعه در هر سال به روش بهترین پیش بینی نااریب خطی برآورد و روند ژنتیکی صفات مورد مطالعه در طی 6 سال بررسی شد. روند ژنتیکی مستقیم میانگین وزن تولد و کل وزن تولد بره های یک میش و میانگین وزن شیرگیری و کل وزن شیرگیری و اوزان 12 و 24 ماهگی با استفاده از تجزیه تک صفتی به ترتیب 1/33±0/07، 2/28±0/14، 6/68±2/1،8/57±1/9، 98/54±22/1 و 205/11±25/8 گرم بود.
  کلیدواژگان: گوسفند زندی، مولفه های واریانس، کواریانس، صفات رشد، پارامتر ژنتیکی، مدل حیوان
 • مهدی حسن پور، علیرضا پورخباز، قاسم رجائی صفحه 25
  چنگر (Fulica atra) یک گونه از پرندگان آبزی قابل شکار است که مورد توجه شکارچیان و جوامع بومی و محلی حاشیه تالابهای شمال ایران قرار دارد. در این تحقیق، تعداد 30 قطعه پرنده چنگر (15 نر و 15 ماده) از تالاب بین المللی گمیشان در جنوب شرقی سواحل دریای خزر در زمستان 1388 نمونه برداری و سپس میزان فلزات سرب، کروم و آهن در بافت عضله سینه آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین فلز سرب در جنس نر و ماده به ترتیب 3/0±24/1 و 3/0±12/1، کروم 08/0±15/0 و 07/0±14/0 و میانگین غلظت آهن 4/18±5/55 و 04/19±5/54 میکروگرم بر گرم وزن تر بود و بین دو جنس اختلاف معنی دار مشاهده نگردید (05/0 > P). بیشترین غلظت فلزات سنگین سرب، کروم و آهن در جنس نر و ماده به ترتیب 89/1، 33/0 و 8/99 میکروگرم بر گرم وزن تر اندازه گیری گردید. بین این سه عنصر در بافت عضله همبستگی پائینی وجود داشت. نتایج این تحقیق با استاندارد پیشنهادی از سوی دیگر محققین مقایسه شد. مشخص گردید که غلظت های عنصر سرب، کروم و آهن در بافت عضله سینه چنگر تالاب بین المللی گمیشان پایین تر از حد سمی بود.
  کلیدواژگان: آهن، دریای خزر، چنگر، سرب، کروم
 • وحید کاردان مقدم، محمد حسن فتحی نسری، رضا ولی زاده، همایون فرهنگ فر صفحه 35
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نحوه ذخیره سازی بر ارزش غذایی بقایای زعفران بود. بدین منظور ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه ای- روده ای بقایای زعفران با استفاده از روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز) تعیین شد. در این آزمایش تاثیر نحوه ذخیره سازی بقایای زعفران برداشت شده در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی (خشک کردن در مقابل سیلو کردن) مورد مقایسه قرار گرفت. داده های آزمایشی بر مبنای آزمون T-test و با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد سیلو کردن سبب کاهش کربوهیدرات های محلول در آب و افزایش پروتئین خام شد. سیلو کردن بقایای زعفران تاثیر معنی داری بر غلظت مواد معدنی و ترکیبات فنولی آنها نداشت. بخش سریع تجزیه ماده خشک (a)، تجزیه پذیری موثر ماده خشک، قابلیت هضم شکمبه ای ماده خشک و قابلیت هضم ماده خشک در کل دستگاه گوارش در اثر سیلو کردن تغییر معنی داری نداشت. همچنین تولید گاز حاصل از بخش با پتانسیل تجزیه پذیری (b)، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی تحت تاثیر نحوه ذخیره سازی قرار نگرفت. نتایج این آزمایش نشان داد نحوه ذخیره سازی بقایای زعفران بر ارزش غذایی آنها تاثیری ندارد با این حال انجام آزمایشات درون تنی در سطح مزرعه برای بررسی کامل تر ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بقایای زعفران، تولید گاز، سیلو شده
 • حسین محمدی، محمد مرادی شهربابک، حسین مرادی شهربابک صفحه 49
  این مطالعه برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت ترکیبی مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده هر میش تحت آمیزش (TWW/EJ) در دوره های زایش اول تا چهارم از رکوردهای 1912 میش که طی 17 سال (1370-1386) در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی، واقع در ایستگاه خجیر تهران جمع آوری شده بود، انجام شد. برآوردها با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و بر اساس مدل های حیوانی یک متغیره و چند متغیره انجام شد. وراثت پذیری مستقیم برآورد شده برای صفت مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده هر میش تحت آمیزش در زایشهای اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 04/0±065/0، 06/0±100/0، 07/0±110/0 و 05/0±159/0 بودند. در تجزیه و تحلیل یک متغیره دو مدل برای بررسی اثرات ژنتیکی افزایشی مستقیم و قوچ تلاقی کننده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرات مذکور اثر اندکی در بروز صفات مورد بررسی داشتند. همبستگی های ژنتیکی افزایشی صفات مذکور، متوسط تا زیاد و مثبت بوده و مقادیر آن از 454/0 (بین دوره های زایش اول و چهارم) تا 723/0 (بین دوره های زایش اول و دوم) متغیر بود. این برآوردها برای همبستگی های فنوتیپی و محیطی، کم و مثبت و مقادیر آن از 034/0 (بین زایش اول و سوم) تا 414/0 (بین زایش اول و دوم) متغیر بود. با توجه به همبستگی ژنتیکی افزایشی مستقیم بالا بین دوره زایش اول با دوره های زایش بعد، انتخاب برای افزایش عملکرد تولید مثل می تواند بر اساس مجموع وزن شیرگیری بره های هر میش تحت آمیزش در زایش اول صورت گیرد.
  کلیدواژگان: پارامترهای ژنتیکی، مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده، مدل حیوانی، گوسفند زندی
 • سهیل یوسفی، مجتبی آهنی آذری، سعید زره داران، رحمت سمیعی، رسول خاتمی نژاد صفحه 59
  ژن هورمون رشد یکی از مهمترین ژنهای کاندید در بررسی صفات رشد، تولیدی و اقتصادی در بین حیوانات اهلی می باشد که به صورت گسترده ای به عنوان نشانگر در گونه های مختلف مورد مطالعه قرارگرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی چند شکلی این ژن و ارتباط آن با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل از 140 راس گوسفند واقع در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شیرنگ در استان گلستان خونگیری بعمل آمد. نمونه های DNA از خون استخراج و قطعه 365 جفت بازی از اگزون 5 ژن هورمون رشد توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد تکثیر قرار گرفت. سپس محصولات تکثیر شده بر روی ژل پلی اکریل آمید 8 درصد به روش چند شکلی فضایی تک رشته ای (SSCP) مورد ارزیابی قرار گرفت، بطوریکه سه الگوی باندی (ژنوتیپ) متفاوت G1، G2 و G3 به ترتیب با فراوانی های317/0، 388/0 و 295/0 مشاهده شد. جهت بررسی تاثیر ژن های مورد مطالعه بر ترکیبات شیر از رویه Mixed نرم افزار SAS استفاده گردید. بین چند-شکلی ژن هورمون رشد و ترکیبات شیر هیچ ارتباطی آماری مشاهده نشد. بررسی آزمون کای مربع نشان دهنده عدم تعادل در این جامعه بود.
  کلیدواژگان: چندشکلی، ژن هورمون رشد، اجزای شیر، گوسفند زل، PCR، SSCP
|
 • S.H. Amini Shal, A.R. Yazdani, A.H. Chizari, P. Alaei Borujeni Page 1
  Managerial factors have important and lasting impacts on the performance of dairy farms. Main gold of farm management is catch to desirable performance in long time; therefore need to an examination for evaluating managerial factors and explain relation between managerial methods with farms performance. Furthermore mechanization with overcome to technical, climate and time limitation produce, to facilitate management of dairy cattle farms. The multiple attribute decision to make available possible to measure management and mechanization capacity in dairy farms and to consider relation between management and mechanization capacity with performance, profitability and improve firms. This investigation has been included industrial dairy cattle farms in southern Tehran province. Total dairy cattle farms studied in form entire number. Results this investigation showed that among the indicators of management, education had the most weight on the management capacity and automatic milking machines had the most important role in the development of mechanization capacity dairy cattle farms. Results proved have been Positive and significant correlation between management and mechanization capacity with average milk production of each dairy cattle and herd size. Also positive and significant correlation between the management and mechanization capacity were observed. The results investigation showed that along with increasing management and mechanization capacity, profitability increases. Improve management and mechanization capacities of industrial dairy cattle farms can cause improve performance dairy cattle farms.
  Keywords: Management, Mechanization, Multiple attribute decision making, Dairy cattle farms
 • H. Deljo Isaloo*, J. Panahi Erdmosa, M.P. Esksndsri Nasab Page 15
  To estimate variance components and genetic parameters of growth traits in Zandi sheep, 5542 records during years 2005 to 2011 of herds under research center in Qom were used. Estimates of variance components with derivative-free restricted maximum likelihood method (DFREML) and using the animal model was estimated through six models using WOMBAT software. Year of birth, season of birth, lamb sex and birth (singleton and twin) and the herd showed significant effects (P<0.05) in the studied traits. Therefore, it was implemented as a fixed effects model. The magnitude of likelihood logarithm was estimated for the six models for all the traits. To ensure, the constant (AIC) was also used and the best model for each trait was reported. Direct heritability of traits was estimated based on the values of 3, 3, 2, 2, 2, 2, respectively, for total average birth weight, birth weight, total weaning weight, weaning weight, weights of 12 and 24 months of lambs of ewe were found to be 0.18, 0.17, 0.29, 0.23, 0.18 and 0.1, respectively. Average value of phenotypic and genetic direct and maternal traits in each year were estimated using the best linear unbiased prediction (BLUP) estimates, and the genetic trends of the traits were looked at for over 6 years. The average direct genetic birth weight and total birth weight of lambs of ewes and average of total weight and weaning weights of 12 and 24 months using a single-single analysis were 1.33 ± 0.07, 2.28 ± 0.4, 6.68 ± 2.1, 8.57 ± 1.9, 98.54 ± 22.1 and 205.11 ± 25.8 g, respectively.
  Keywords: Zandi sheep, Components of variance, covariance, Growth traits, Genetic parameters, Animal model
 • M. Hassanpour*, A. Pourkhabbaz, Gh. Rajaei Page 25
  Common coot (Fulica atra) is a species of waterfowl that is interested in hunting and the local communities bordering the lagoons north of Iran. In this study, 30 individuals of common coot (15 males and 15 females) from the southeastern coast of the Caspian Sea were sampled in winter 2009. The lead, chromium and iron levels in the breast muscle tissues of common Coot were measured using atomic absorption spectrophotometry. Results showed that average levels of lead in male and female were 1.24 ± 0.3 and 1.12 ± 0.3, chromium levels in male and female were 0.15 ± 0.08 and 0.14 ± 0.7 and iron metal were 55.5 ± 18.4 and 54.5 ± 19.04 wet weights, respectively. There was no significant difference between two sexes (P>0.05). The highest contaminations of lead, chromium and iron in males and females were 1.89, 0.33 and 99.8 µg/g wet weights, respectively. There was poor correlation between these elements in muscle tissue. The results of this study showed that the concentrations of lead and iron in breast muscle of common coot from Gomishan international wetland (Southeast of the Caspian Sea) were below toxic levels.
  Keywords: Iron, Southeast of the Caspian sea, Common coot, Lead, Chromium
 • V. Kardan Moghadm, M.H. Fathi Nasri, R. Valizadeh, H. Farhangfar Page 35
  The aim of the present study was to investigate the effect of storage type (drying vs ensiling) ¬on the nutritional value of saffron residues. Chemical composition, degradability parameters and ruminal and post ruminal digestibility of residues were determined using in situ and in vitro (gas production) methods. Experimental data were analyzed based on T-test using SAS statistical software. Results showed that ensiling caused the amount of water soluble carbohydrates and crude protein to decrease and to increase, respectively. Ensiling did not affect the minerals and phenolic compounds content of residues. ¬DM rapidly degradable fraction (a), DM effective degradibility, DM ruminal digestibility and total tract digestibility were not affected by ensiling¬¬. Further, gas production from DM potentially fermentable fraction (b), organic matter digestibility (OMD) and metabolisable energy (ME) content of dried and ensiled residues was the same. The results of this study showed storage type of residues had no effect on their nutritive value, however more in vivo studies on nutritive value of these residues are recommended.
  Keywords: Ensiled, Gas production, ¬ Saffron residues
 • H. Mohammadi*, M. Moradi Shahrbabak, H. Moradi Shahrbabak Page 49
  This study was undertaken to estimate genetic parameters for total weight of weaned lambs per ewe joined (TWW/EJ) in first to 4th parities. Data were obtained from 1912 ewes collected during 17 years (1990-2006) by the Zandi sheep breeding station in the Khojir Tehran province. Analysis was carried out by Restricted Maximum Likelihood procedures using univariate and multivariate animal models. Heritability obtained for total weight of lamb weaned per ewe joined (TWW/EJ) in parity one through parity four as 0.065±0.04, 0.100± 0.06, 0.110±0.07 and 0.159±0.05, respectively. In the univariate analysis, two models including genetic additive effects and service sire effect were used. Results showed that effects mentioned above had a minor importance in phenotypic appearances of the studied trait. Random effect variances due to service sire for these traits were low. Additive genetic correlations of total weight of lamb weaned per ewe joined among different parities moderate to high and positive, ranging from 0.454 (between first and 4th parity) to 0.723 (between first and 2th parity). The corresponding estimations for phenotypic correlations ranged from 0.034 (between first and 3rd parity) to 0.414 (between first and 2rd parity). Considering high genetic correlations between first and subsequent parities, selection for increasing reproductive performance can be based on total weight of lambs weaned per ewe exposed at first parity.
  Keywords: Genetic parameters, Total weight of lamb weaned, Animal model, Zandi sheep
 • S. Yosefi*, M. Ahani Azari, S. Zerehdaran, R. Samiee, R. Khatami Nejhad Page 59
  Growth hormone (GH) is one of important hormones that affect growth and production traits in mammalian. Growth hormone gene has been used as a candidate gene for marker-assisted selection in different ¬domestic livestock species. In this research, for investigation of genetic polymorphism of the gene, blood samples (180 samples) were obtained from animals located in shirang station, Golestan. DNA was extracted from blood samples and a 365 bp fragment from the exon 5 of the ovine growth hormone gene amplificated by polymerase chain reaction. Then PCR products were analyzed by SSCP method on 8% polyacrilamide gel¬. Single strand conformation polymorphism (SSCP) analysis showed three conformational patterns for this gene. There was found no significant difference between milk composition and GH patterns in this population. Results showed a significant difference between observed and expected frequencies indicating that there was not Hardy-Weinberg equilibrium.
  Keywords: Polymorphism, Growth hormone, Milk composition, Zel sheep, PCR, SSCP