فهرست مطالب

پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران - سال نهم شماره 2 (پیاپی 24، تابستان 1392)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 24، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مصطفی شهیدی نوقابی، سید محمد علی رضوی، سید محمود موسوی، محمد الهی صفحه 105
  از مهمترین پتانسیل های غشاهای نانوفیلتراسیون حذف یون ها از آب ها و پساب ها با اهداف مختلف است. از جمله این اهداف می توان به سختی زدائی از آب آشامیدنی، حذف یون های فلزات سنگین و تصفیه فاضلاب ها برای استفاده مجدد از آنها اشاره نمود. در این تحقیق از غشاء نانو فیلتراسیون برای حذف مهمترین یون های موجود در آب پرس تفاله چغندر قند (Na+، K+، Ca2+، Mg2+، SO42-، Cl-) با هدف استفاده مجدد از آن استفاده شده است. اثر پارامترهای عملیاتی (دما و فشار) و غلظت بر پارامترهای کارایی فرآیند فیلتراسیون غشایی (شار تراوه، گرفتگی و در صد دفع اجزاء) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش دما شار تراوه، گرفتگی افزایش و درصد دفع یون ها کاهش می یابد و با افزایش اختلاف فشار، شار تراوه، گرفتگی و درصد دفع یون ها افزایش می یابد. هم چنین نتایج حاکی از آن است که افزایش بریکس، افزایش گرفتگی و کاهش شار و درصد دفع را به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: آب پرس تفاله چغندر، نانوفیلتراسیون، شار، گرفتگی، دفع یون ها
 • محمدرضا عدالتیان، محمدباقر حبیبی نجفی، سید علی مرتضوی، سید مجید هاشمی، مسعود یاورمنش صفحه 117
  در این پژوهش، نمونه های تازه(یک روزه) و رسیده (90 روزه) پنیر کوزه، یکی از پنیرهای حاصل از شیرخام، جهت شناسایی فلورلاکتیکی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله نخست به منظور جداسازی جنس های مختلف باکتری های اسیدلاکتیک از محیط های کشت اختصاصی و انتخابی که شامل MRS برای جنس لاکتوباسیلوس و پدیوکوکوس، M17 برای لاکتوکوکوس، MRS+vancomycin برای لویکونوستوک و KAA برای انتروکوکوس بودند، استفاده گردید. در مجموع تعداد 48 کلنی خالص سازی شده، انتخاب و با انجام تست های تاییدی و آزمون های بیوشیمیایی و فنوتیپیک تا حد جنس شناسایی شدند. جنس های لاکتوباسیلوس (33/33 درصد)، لاکتوکوکوس(5/12 درصد)، پدیوکوکوس (08/2 درصد)، انتروکوکوس (91/47 درصد) و آئروکوکوس (16/4 درصد) به عنوان فراوان ترین جنس ها در نمونه های پنیر تازه و رسیده (90 روزه) تایید گردیدند. در مرحله بعد برای شناسایی جدایه های مذکور تا مرحله گونه، از تخمیر کربوهیدرات ها با استفاده از کیت های API 50 CH وAPI 20 STREP استفاده گردید. در نهایت جنس و گونه های Lactobacillus plantarum،Lb.brevis، lindneri Lb.، Lb. helveticus، Lb. pentosus، Lb.fermentum؛ Lb. delbrueckii ssp. delbrueckii، Lactococcus lactis ssp. lactis؛ Enterococcus faecium، Ent. faecalis، avium Ent.، Ent. durans؛ viridans Aerococcus شناسایی شدند. تغییرات فلورلاکتیکی در دوره رسیدگی و نگهداری به گونه ای بود که در مرحله پنیر تازه، جنس های لاکتوکوکوس و لاکتوباسیلوس غالب بوده، در حالی که در مرحله پنیر رسیده جنس انتروکوکوس جایگزین شده وفلور غالب را تشکیل می دادند.گونه های غالب به ترتیب فراوانی در پنیرتازه عبارت بودند از: Lac. lactis ssp. lactis (44/44 درصد) و Lb. plantarum (22/22 درصد) و در مرحله پنیر رسیده گونه های Ent. Faecium (58/43 درصد)، Lb.brevis (82/12 درصد) و Ent. faecalis (69/7 درصد) به عنوان فراوان ترین گونه ها شناسایی شدند. شاید به توان چنین گفت که گونه های غالب شناسایی شده در دو مرحله پنیر تازه و رسیده نقش بسزایی در دوره رسیدن و تولید ترکیبات مولد عطر و آروما در اینگونه پنیرهای حاصل از شیر خام دارا هستند. لذا ضرورت شناسایی دقیق تر این گونه ها تا مراحل زیرگونه وسویه و نژاد با کمک روش های مولکولی مبتنی بر کشت و نیز مستقل از کشت ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پنیر کوزه، پنیر های حاصل از شیرخام، دوره رسیدگی، فلورلاکتیکی
 • الهام انصاری فر، محبت محبی، فخری شهیدی، مهدی وریدی صفحه 126
  هدف این پژوهش ارزیابی اثر دما و زمان سرخ کردن و فرمولاسیون های مختلف خمیرابه بر ویژگی های رئولوژیکی خمیرابه، میزان جذب خمیرابه و پارامترهای کینتیک انتقال جرم ناگت پنیر در طی سرخ کردن عمیق بوده است. بدین منظور با افزودن صفر، 5 و 10 % سفیده ی تخم مرغ به خمیرابه ی ناگت پنیر در دماهای 150، 170 و °C190 در زمان های صفر، 1، 2، 3 و 4 دقیقه به صورت عمیق سرخ شدند. خمیرابه شاهد ریسکوزیته ظاهری و میزان جذب خمیرابه بیشتری نسبت به سایر خمیرابه ها داشت. ضریب نفوذ موثر رطوبت برای ناگت های پوشش دار شده با خمیرابه شاهد در محدوده (m2/s) 8-10×45/2 تا (m2/s) 8-10×16/3، با ضریب تبیین 86/0 تا 91/0 و برای ناگت های پوشش دار شده با خمیرابه حاوی سفیده تخم مرغ در محدوده ی(m2/s) 8-10×40/1 تا (m2/s) 8-10×90/2، با ضریب تبیین 87/0 تا 98/0 بدست آمد. ضریب نفوذ سرعت انتقال روغن بین(m2/s) 3-10×1/1 تا (m2/s) 3-10×9/8، با ضریب تبیین 82/0 تا 99/0 بود. مقادیر انرژی فعال سازی برای حذف رطوبت در نمونه های شاهد و پوشش دار با خمیرابه حاوی سفیده تخم مرغ، برابر (kJ/mol)01/30 و بین52/36 تا 42/38(kJ/mol) بدست آمد.
  کلیدواژگان: انتقال جرم، خمیرابه، سرخ کردن عمیق، سفیده تخم مرغ، ناگت پنیرکردی
 • آتنا پاسبان، محبت محبی، هاشم پورآذرنگ، مهدی وریدی صفحه 138
  قهوه ای شدن آنزیمی و تشکیل رنگدانه قهوه ای یکی از مشکلات مهم به هنگام خرد کردن قارچ و تهیه پوره قارچ می باشد. در این پژوهش اثر ترکیبات ممانعت کننده قهوه ای شدن آنزیمی نظیر اسید سیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر روی رنگ و خصوصیات کف زایی پوره قارچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تیمار با محلول های آبی حاوی اسید اسید سیتریک اسید آسکوربیک وسدیم متابی سولفیت در زمان اولیه آزمون تاثیر معنی دار (05/0p)
  کلیدواژگان: قارچ، قهوه ای شدن آنزیمی، رنگ، خصوصیات کف زایی، سدیم متابی سولفیت
 • سید یوسف پیغمبری، محمدحسین قراچه، بهاره شعبانپور صفحه 147
  در این مطالعه برخی از تغییرات پس از مرگ (pH، رنگ، شاخص جمود و ارزیابی حسی) در ماهی سفید صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 8 قطعه ماهی سفید از هریک از تورهای پره و گوشگیر تهیه، ابتدا با استفاده از سرنگ استریل 5 سی سی از ورید ساقه دمی آنها خونگیری و به ویال های مخصوص منتقل شد. سپس ماهیان به تفکیک هر تور در جعبه های یونولیتی عایق و در لایه های ضخیمی از یخ قرار گرفته، و به آزمایشگاه منتقل شدند. فاکتورهای کیفی مورد اشاره در زمان های 48،24،9،3،0 و72 ساعت پس از مرگ مورد بررسی قرار گرفتند. خون بدست آمده از ماهیان نیز سانتریفیوژ و سرم حاصله برای تعیین میزان لاکتات سرم خون استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روش صید بطور کلی تاثیر معنی داری بر شاخص های کیفی مورد بررسی در این مطالعه داشته است، اما روش صید پره نسبت به روش گوشگیر عوارض و اثرات کمتری روی کیفیت گوشت ماهی سفید دارد، همچنین مشاهده گردید نگهداری در یخ برای یک دوره ی سه روزه علی رغم تاثیر بر برخی پارامترها منجر به از دست دادن پذیرش و کیفیت گوشت نمی گردد و گوشت پس از طی این دوره ی سه روزه کماکان قابلیت پذیرش خود را حفظ کرده است.
  کلیدواژگان: تغییرات پس از مرگ، صید پره، صید گوشگیر، ماهی سفید
 • آرزو سلمان پور، بابک قنبرزاده، محمود صوتی خیابانی، سید حسین جلالی صفحه 154
  در این تحقیق، اثر سه تیمار کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) (در 5 سطح 7/0، 125/1، 75/1، 375/2 و 8/2 درصد) و کازئینات سدیم (SC) (در 5 سطح /0، 125/1، 75/1، 375/2 و 8/2 درصد) بعنوان جایگزین تخم مرغ و کربوکسی متیل سلولز (CMC) (در5 سطح 066/0، 1/0، 15/0، 2/0 و 234/0 درصد) به عنوان پایدارکننده بر ویژگی های رئولوژیکی نوسانی و حسی سس سالاد بررسی شد. نتایج رئومتری در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD) بررسی و به روش سطح پاسخ (RSM) مدل سازی و تجزیه شد. نتایج آنالیز واریانس نشان دادکه مقادیر P در سطح 95% برای مدل ها معنی دار و برای فاکتور عدم برازش غیر معنی دار بود. بنابراین کفایت مدل ها برای برازش داده ها قابل قبول بود. با توجه به نتایج بدست آمده، نقطه بهینه غلظت متغیرهای مستقل برای تولید سس سالاد با بالاترین ویژگی های رئولوژیکی،بصورت 27/2% WPC، 27/2% SC و 23/0% CMC به دست آمد. هم چنین ارزیابی حسی با شش تیمار حاصل از پیش آزمونها (صورت پذیرفته روی ویژگی های فیزیکو-شیمیایی و پایداری سس سالاد) و در مقایسه با نمونه شاهد تهیه شده با تخم مرغ، انجام شد. نتایج مقبولیت کلی نمونه ها حاکی از آن بود که بین نمونه شاهد تهیه شده با تخم مرغ و نمونه های بهینه تهیه شده با جایگزین ها تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین پروتئین های شیر می توانند بعنوان جایگزین مناسبی برای تخم مرغ در تهیه سس سالاد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روش سطح پاسخ، رئولوژی، سس سالاد، ویژگی های حسی
 • مینا اکبریان، بابک قنبرزاده، جلال دهقان نیا، محمود صوتی خیابانی صفحه 165
  در این مطالعه، ابتدا بهینه سازی ترکیب محلول اسمزی (حاوی فروکتوز، کلرید کلسیم و اسید سیتریک) در فرآیند آبگیری اسمزی میوه به، بر اساس حداکثر آبگیری5 (WL) و توسط روش سطح پاسخ (RSM)6 و طرح مرکب مرکزی با 18 تیمار و سه تکرار، بررسی شد. نتایج نشان داد که تاثیر فروکتوز و کلرید کلسیم بصورت خطی و درجه دو بر میزان آبگیری معنی دار است ولی تاثیر اسید سیتریک در محدوده غلظت انتخاب شده معنی دار نیست. توسط مدل آماری، محلول اسمزی شامل 68/47% فروکتوز، 99/3% کلرید کلسیم و49/3% (W/V%) اسیدسیتریک به عنوان بهترین محلول اسمزی انتخاب شد. سپس نمونه های اسمز شده برای خشک کردن تکمیلی در دستگاه خشک کن با هوای داغ قرار گرفتند و تاثیر پیش تیمار های پوشش دهی با محلول پکتین-کربوکسی متیل سلولز- اسید اسکوربیک و فرایند اسمز توسط محلول اسمزی بهینه بر ویژگی های کیفی میوه «به» رنگ و بافت مورد بررسی گرفتند. آزمون بافت سنجی فشاری نمونه های با پیش تیمارهای مختلف (شاهد، پوششدار، بدون پوشش-آبگیری اسمزی شده و پوششدار-آبگیری اسمز شده) نشان دادکه تیمار اسمزی و پوشش دهی، سفتی بافت را کاهش می دهند که به اثرات نرم کنندگی مواد با وزن مولکولی پایین موجود در محلول اسمز و بافت میوه نسبت داده شد. پوشش دهی و استفاده از آبگیری اسمزی موجب کاهش تغییر رنگ کلی گردید که به کاهش تماس اکسیژن، ویژگی احیاکنندگی اسیداسکوربیک و ویژگی کمپلکس کنندگی و کاهش دهندگی pH اسید سیتریک، نسبت داده شد.
  کلیدواژگان: میوه به، آبگیری اسمزی، پوشش های فعال، روش سطح پاسخ، بافت سنجی، رنگ سنجی
 • حسن دروگر، مهدی خجسته پور، باقر عمادی، محمدحسین سعیدی راد صفحه 175
  در تحقیق حاضر خواص فیزیکی (ابعاد، جرم، حجم، چگالی، قطر هندسی، ضریب کرویت و ضریب اصطکاک بر سطوح آهن گالوانیزه و چوب) و برخی خواص مکانیکی بافت گوشت و پوست (مدول الاستیسیته، تنش تسلیم، کرنش تسلیم و چقرمگی) برای خربزه قصری در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ تعیین شدند. مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 05/0 انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش اندازه خربزه قصری چگالی، ضریب کرویت و خواص مکانیکی گوشت کاهش ولی خواص مکانیکی پوست افزایش می یابد. بیشترین مقادیر مدول الاستیسیته، تنش تسلیم و چقرمگی پوست خربزه مربوط به اندازه بزرگ بوده که این مقادیر به ترتیب عبارتند از: MPa 4/22، MPa93/0 و N.mm 18/62. بیشترین مقادیر چگالی، ضریب کرویت، مدول الاستیسیته، تنش تسلیم و چقرمگی گوشت خربزه مربوط به اندازه کوچک بوده و مقادیر آن به ترتیب: g.cm-3 11/1، 624/0، KPa 8/156، KPa 19/21، N.mm82/31 تعیین شد.
  کلیدواژگان: خربزه قصری، خواص هندسی، ضریب اصطکاک، مدول الاستیسیته، چقرمگی
 • ویدا مردانی قهفرخی، مهران اعلمی، سعیده عربشاهی دلویی، رسول خدابخشی، مریم قادری قهفرخی صفحه 182
  گل مغربی (Oenothera biennis L.) نوعی گیاه علفی دو ساله است که عمدتا به دلیل حضور درصد بالایی گامالینولنیک اسید در روغن حاصل از بذر این گیاه به منظور استفاده در ترکیبات دارویی کشت می شود. در این پژوهش، مقدار ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره های استونی (70 درصد)، اتانولی (70 درصد) و متانولی (70 درصد) گل گیاه گل مغربی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، عصاره استونی بیشترین مقدار ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و بازدهی استخراج را دارا می باشد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های فنولی با آزمون های مهار رادیکال های آزاد DPPH و قدرت احیاء کنندگی یون های Fe+3 بررسی و با آنتی اکسیدان سنتزی BHT مقایسه گردید. در هر دو آزمون، بیشترین فعالیت به ترتیب مربوط به BHT، عصاره استونی، اتانولی و متانولی حاصل بود. عصاره های فنولی فعالیت ضد میکروبی قابل ملاحظه ای در مقابل تمامی باکتری های مورد بررسی نشان دادند و تاثیر عصاره ها بر باکتری های گرم مثبت بیشتر از باکتری های گرم منفی بود. در میان باکتری های مورد مطالعه، سالمونلا تیفی موریوم بیشترین مقاومت را به عصاره های استونی و اتانولی نشان داد. مقدار MBC عصاره استونی و اتانولی در مورد این باکتری به ترتیب برابر با 10 و 20 میکرو گرم در میلی لیتر بود.
  کلیدواژگان: گل مغربی، عصاره فنولی، فعالیت ضد میکروبی، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • عباس ابراهیمی، سارا واعظ زاده صفحه 190
  برای استخراج ترکیب مورد نظر در نمونه عسل روش استخراج مایع- مایع هموژن به کار گرفته شد. پارامترهای موثر در راندمان استخراج به صورت یک متغییر در زمان بهینه سازی گردید که به صورت زیر می باشد: حجم متانول 5 میلی لیتر، حجم کلروفرم 5/1 میلی لیتر، مقدار نمک NaCl14گرم و حجم نمونه آب: 50 میلی لیتر در این روش مقدار دامنه خطی دینامیکی ppm 20-001/ با ضریب همبستگی9987/0 برای این ترکیب بدست آمد. دقت روش برای 12 استخراج و اندازه گیری در غلظتppm 19این ترکیب بر حسب انحراف استاندارد نسبی (%RSD) بین 5/6 و حدود تشخیص تا زیر001/0 بدست آمد. میزان بازیافت نیز در گستره % 2/86 تا % 4/95 تغییر می کند که نشان دهنده صحت خوب روش می باشد. روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در فاز معکوس که مجهز به آشکارساز UV-Vis بود برای جداسازی و اندازه گیری ترکیب سم مورد نظر به کار رفت. جداسازی در دمای اتاق با استفاده از ستون18ZORBAX Eclipse XDB- C و فاز متحرک آب - متانول(v/v%40-60)در مد ایزوکراتیک انجام شد.
  کلیدواژگان: عسل، افت کش ها، استخراج مایع - مایع هموژن، کروماتو گرافی مایع با کارایی بالا
|
 • Mostafa Shahidi Noghabi, S.Mohammad Ali Razavi, S.Mahmud Mousavi, Mohammad Elahi Page 105
  Removing of ions from different water and waste water is one of the most important of nanofiltration potential for different aims, such as softening of potable water, remove of heavy metal ions and purification of waste water to reuse. In this study nanofiltration was used to remove of the most important ions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-) in sugar beet press water to reuse of this stream. Effect of operating parameter (temperature and pressure) and concentration on performance parameter of membrane filtration (flux, fouling and rejection of compounds) was investigated. The results shown that increasing of temperature result in increasing of flux and fouling and decreasing of ions rejections and increasing of Trans membrane pressure result in increasing of flux, fouling and ions rejections. Also, the results shown that increasing of brix result in increasing of fouling and decreasing of flux and ions rejections.
  Keywords: Sugar beet press water, Nanofiltration, Flux, Fouling, Ions rejection
 • Mohammad Reza Edalatian, Mohammad Bagher Habibi Najafi, S.Ali Mortazavi, S.Majid Hashemi, Masoud Yavarmanesh Page 117
  The objective of this study was to evaluate lactic flora identification in fresh (one-day) and ripened (90-day) Koozeh cheese samples as one of the raw milk cheeses. In first step, in order to isolate the different genera of Lactic acid bacteria (LAB), selective and differential (corresponding) media were used as follow: MRS for lactobacilli and pediococci, MRS+ vancomycin for leuconostocs, M17 for lactococci and KAA for enterococci. Totally, 48 single, purified colonies were selected and identified using confirmatory, biochemical and phenotypic tests down to the genus level. Lactobacilli (33.33%), lactococci (12.5%), pediococci (2.08%), enterococci (47.91%) and aerococci (4.16%) were determined as the most abundant genera. At last, carbohydrate fermentation profile using API 50 CH and API 20 STREP kits was used for identification down to species level. Finally, following species were identified: Lactobacillus. plantarum, Lb. brevis, Lb. lindneri, Lb. helveticus, Lb. delbrueckii ssp. delbrueckii, Lb. pentosus, Lb. fermentum, Lactococcus. lactis ssp. lactis, Enterococcus. faecium, Ent. faecalis, Ent. avium, Ent. durans and Aerococcus. viridans. In fresh cheese, the Lactococci and lactobacilli genera were predominant but in ripened cheese the enterococci replaced them. Predominant species in fresh cheese were as follow: Lac. lactis ssp. lactis (44.44%) and Lb. plantarum (22.22%) but Ent. faecium (43.58%), Lb. brevis (12.82%) and Ent. faecalis (7.69%) constituted the major part in ripened cheese. We can mention that these predominant lactic acid bacteria play an important role during ripening and also flavor production in raw milk cheeses like Koozeh. So, more precise identification is very necessary using culture- based molecular and culture- independent methods down to strain level.
  Keywords: Koozeh cheese, Raw milk cheese, Ripening, Lactic flora
 • Elham Ansarifar, Mohebbat Mohebbi, Fakhrii Shahidi, Mahdi Varidi Page 126
  The objective of this study was to evaluate the effect of frying temperature, time and different batter formulations on the rheological properties and mass transfer during deep fat frying of Kurdish cheese nuggets. The effects of white egg (0, 5, 10%) addition to the batter formulation of cheese nuggets and frying at 150, 170 and 190◦C for 0, 1, 2, 3 and 4 min have been investigated. The results showed an interaction effect of these processing conditions on mass transfer. The most reduction in fat absorption was observed when samples were coated with batter containing 10% white egg and fried at 150 ◦C. The kinetic model based on the Fick’s law was used to describe moisture transfer data. The effective moisture diffusivity of batter without white egg was within the range of 3.97×10−8 and 7.51×10−8m2/s with R2 between 0.91 and 0.86. In the samples coated with the batter including white egg, the effective diffusivity ranged between 2.26×10−8 and 5.96×10−8m2/s with R2 between 0.98 and 0.87, and fat transfer rate constant was between 1.1×10−3 and 8.9×10−3 s−1 with R2 from 0.82 to 0.99. Activation energy obtained from the Arrhenius plot for the effective moisture diffusivity of batter with and without white egg was 30.01 kJ/mol and ranged from 38.42 to 36.52 kJ/mol, respectively.
  Keywords: Batter, Cheese nugget, Deep fat frying, Mass transfer, White egg
 • Atena Pasban, Mohebbat Mohebbi, Hashem Pourazarang, Mahdi Varidi Page 138
  Enzymatic browning and formation of brown pigments are some of the most important problems in preparation of mushroom purees. In this study, the effect of some anti browning agents including sodium metabisulphite, ascorbic acid, and citric acid on the whiteness and foaming properties of mushroom purees was investigated. The results showed that soaking with acids and sodium metabisulphite significantly (05/0p)
  Keywords: Mushroom, Enzymatic browning, Color, Foaming properties, Sodium metabisulphite
 • S.Yousef Paighambari, Mohammad Hossein Gharache, Bahareh Shabanpour Page 147
  This study was conducted to evaluate some postmortem changes parameters (pH, color, rigor mortise and sensory evaluation) in kutum, captured by gillnet and beach seine. Eight pieces of kutum were provided from each net and blood was sampled via 5 cc strile syringes from caudal vein and put into special tubes. Then, fishes were placed into isolated boxes between thick layers of ice and transferred to laboratory. Qualitative parameters were investigated in 0, 3, 9, 24, 48 and 72 hours after death. Blood samples were centrifuged and serum was used for chemical assay. Based on results, capture method had effect on qualitative indexes, investigated in this research, but beach seine method had minor effects on meet quality than gill net method, also were observed that ice storing for 3 days period don’t decrease the meat quality notwithstanding affects on some parameters and the meat retain quality after the period.
  Keywords: Beach seine, Gill net, Postmortem changes, Rutilus frisii kutum
 • Arezu Salmanpour, Babak Ghanbarzadeh, Mahmud Sowti, S.Hossien Jalali Page 154
  In this research, the effects of three variables, whey protein concentrate, WPC (0.7- 2.8%), sodium Ceinate, SC (0.7-208%) as a substitute for egg and carboxymethyl cellulose, CMC (0.66-0.234 % w/w) as thickening agent on sensory (taste and texture) and rheological (Complex viscosity, η*, Storage modulus, G´ and Loss modulus, G˝) properties of salad dressing were investigated. The central composite experimental design (CCD) was used and the data were analyzed using response surface methodology (RSM). The results of analysis of variance (ANOVA) showed that P values of all models were significant and lack of fit P values was no significant at the level of 95%. Therefore, the adequacy of models was acceptable. The results showed that the optimum level of hydrocolloids for producing salad dressing with highest rheological properties were 2.27% WPC, 2.27% SC and 0.2341% CMC. The sensory evaluation of six treatments with improved physicochemical properties and stability of salad dressing (data not shown) and control sample (prepared with eggs) was carried out. The results suggest that there is no significant difference in the overall acceptability between control samples and samples prepared with the alternatives. So milk proteins can be used as a suitable substitute for egg in the salad dressing.
  Keywords: Salad dressing, Rheological properties, Sensory Properties, Response surface methodology
 • Mina Akbarian, Babak Ghanbarzadeh, Jalal Dehghannya, Mahmud Sowti Page 165
  In this study, the optimization of osmotic solutions (containing fructose, calcium chloride and citric acid) were investigated based on maximum water loss (WL) in the osmotic dehydration of quince. The response surface methodology (RSM) and central composite design, with 18 treatment and 3 replicate, was used for optimizing. The results showed that fructose and calcium chloride had linear and quadratic significant effects (p
  Keywords: Quince, Osmotic dehydration, Active edible coating, Response surface methodology, Texture analysis, Colorimetery
 • Hasan Drogar, Mahdi Khojastehpour, Bagher Emadi, Mohammad Hossein Saiedirad Page 175
  In this study, the physical properties (size, mass, volume, density, geometric diameter, sphericity and friction coefficient on galvanized steel and wood surface) and some mechanical properties of flesh and skin tissue (modulus of elasticity, bioyield stress, yield strain and toughness) for small, medium and large melons of Ghasri variety were determined. Means comparison was done by Duncan’s method. The results showed that the density, sphericity index and the mechanical properties of melon’s flesh decreased with increasing the size of Ghasri melon, but the mechanical properties of skin increased. The highest values of modulus of elasticity, bioyield stress and toughness of melon skin were obtained for the large size of melon, these values were respectively: 22.4 MPa, 0.93 MPa and 62.18 N.mm. The highest values of density, sphericity, modulus of elasticity, bioyield stress and toughness of flesh were obtained for small size, these values were respectively: 1.11 gr/cm3, 0.624, 156.8KPa, 21.19 KPa, 31.82 N.mm.
  Keywords: Ghasi melon, Geometrical properties, Friction coefficient, Elasticity modulus, Toughness
 • Vida Mardani, Mehran Alami, Saiedeh Arabshahi, Rasul Khoda Bakhshi, Maryam Ghaderi Page 182
  Evening primrose (Oenothera biennis) is a biennial flowering plant increasingly cultivated for medicinal use of γ-linolenic acid rich oil of its seeds. In this study, total phenolic and flavonoids content, antioxidant and antimicrobial activity of aceton, ethanolic and metanolic extracts of evening primrose flowers were evaluated. Aceton extract had the highest extraction yield, total phenol and flavonoids content. Extracts were also tested for their antioxidant activity using scavenging activity of 2,2- diphenyl-1-picrylhydrazyl and reducing power of Fe+3 in comparision with BHT. BHT was the highest in DPPH radical scavenging and reducing power followed by aceton, ethanolic and methanolic extracts. The extracts also showed good antibacterial activity against all of tested microorganism and the tested gram-negative bacteria was more resistant to inhibitory effect of extracts. Among different bacteria tested, Salmonella. typhimurium was found to be the most resistant to aceton and ethanolic extracts. The MBC values, with respect to aceton and ethanolic extracts for Salmonella. typhimurium were 10 and 20 (μg/ml), respectively.
  Keywords: Evening primrose, Phenolic extract, Antimicrobial activity, Antioxidant activity
 • Abbas Ebrahimi, Sara Vaez Zadeh Page 190
  The aim of this study was to develop an easy analytical method for determining flam prop-m- iso propyl residues in honey by high performance liquid chromatography with UV detection (HPLC/UV) for routine analysis. Chromatographic separation was carried out at room temperature on a ZORBAX Eclipse XDB- C18, 100 Å pore size, 5 μm particle size (300 mm × 3 mm I.D.) column using a mobile phase of methanol-water (60:40%v/v) in isocratic mode. Homogeneous liquid-liquid extraction method was applied to extract pesticide residues in honey. The main factors affecting the extraction efficiency were optimized by using one variable at a time methodology as follow: volume of methanol: 5 mL, volume of chloroform: 1/5 mL, the weight of NaCl: 14 g and sample volume: 50 mL. In this method also linear range of 0.002-20 ppm with the correlation coefficients in the range of 0.9987were obtained for Pesticide. The recoveries ranged between 95 and 102% for various spiking levels. The limits of detection were 0.001ppm,The extraction method used in the present study was easy, inexpensive, and rapid. Thus, it could be used efficiently in the routine monitoring studies.
  Keywords: Honey, Pesticides residue, High performance liquid chromatography(HPLC), Homogeneous liquid, liquid extraction