فهرست مطالب

اقتصاد و توسعه کشاورزی - سال بیست و هفتم شماره 2 (تابستان 1392)
 • سال بیست و هفتم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ناهید میرزایی، منصور زیبایی صفحات 84-94
  جوامع عشایری همواره در تولید گوشت با توسعه یک سیستم خلاق و پایدار در استفاده از منابع طبیعی کمیاب، نقش حیاتی ایفا نموده اند. در طول دهه اخیر، عشایر تغییراتی را به دلیل فشارهای خارجی نظیر خشکسالی تجربه نموده اند که چشم اندازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دگرگون نموده و همچنین موجب کاهش سلامت مراتع گردیده است. در حقیقت خشک سالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی عشایر است. دام داران برای کاهش اثرات خشک سالی از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند اما استراتژی هایی که اغلب مورد استفاده قرار می-گیرد فروش دام (کاهش اندازه گله) و خرید علوفه ی اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه است. با توجه به اثرات منفی و ناخواسته خشک سالی، دولت نیز جهت مقابله با اثرات زیان بار این پدیده بر زندگی عشایر، سیاست هایی را دنبال نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری است. این ابزارهای مدیریتی و سیاستی باید یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تصمیمات مرتبط با خشک سالی را بهبود بخشند. جهت نیل به این هدف، مطالعه ی حاضر به دو بخش تقسیم شد. در بخش نخست اثرات خشک-سالی در مزارع نماینده، کمی شد و استراتژی های مدیریتی با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای بررسی گردید. سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری با استفاده از مدل در قسمت دوم شبیه سازی شد. نمونه ای مشتمل بر 124 تولید کننده، برای مصاحبه انتخاب گردید و داده های لازم در سطح مزرعه طی یک مطالعه ی میدانی، برای سال 1389 جمع آوری شد. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ی دو مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش در هزینه ی خرید علوفه ی اضافی به دلیل خشک-سالی، بین 38 تا 77 درصد میان مزارع نماینده متغیر بود. اثر خشک سالی بر کاهش اندازه ی گله نیز بین 9 تا 24 راس برآورد شد. نتایج همچنین نشان داد که زمان و میزان خرید علوفه ی اضافی و کاهش اندازه ی گله ی مزارع نماینده، بهینه نیست و این مزارع می توانند از طریق حرکت به سمت نقطه ی بهینه، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. نهایتا، ترتیب سیاست های مدیریت خشک سالی دولت بر اساس بهبود یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی عبارتند از: تامین آب آشامیدنی، بیمه دام، تامین وام کم بهره، خرید تضمینی دام و تامین علوفه ارزان قیمت.
  کلیدواژگان: ارزیابی، سیاست های مقابله با خشک سالی دولت، جوامع عشایری، استان فارس
 • حسین محمدی، بهزاد فکاری سردهایی صفحات 95-102
  بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات قیمت، نبود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به ساختار سنتی و ناکارای بازار محصولات کشاورزی می باشد. در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شفاف سازی و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران رسما از سال 1386 شروع به فعالیت نمود. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بدین منظور از اطلاعات هفتگی قیمت گندم از 24 اسفند سال 1388 الی دوم آذر ماه 1390 استفاده شد. همچنین اثرات متقابل قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی شد. نتایج نشان داد، نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می باشد. علاوه بر این شوک های وارد شده بر قیمت گندم در بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کالای ایران منتقل می شود.
  کلیدواژگان: گندم، نوسانات قیمت، بورس کالای ایران، VAR، تابع واکنش به ضربه
 • علی بزرگمهر، امین نعمتی، حجت‎اله ربانی‎نسب، بولفضل یاوری، محمد قربانی، مصطفی حیدری صفحات 103-113
  به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدیدها در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی، در این مطالعه‎ از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه‎ تخصصی با 20 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع کشاورزی، کارشناسان باغبانی استان و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان در سال 1391 جمع‎آوری گردید. نتایج نشان ‎داد که وجود مواد خام اولیه باغی بیش از ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان با وزن نسبی (014316/0) و امتیاز نهایی (05/0) به عنوان مهمترین عامل قوت در شکل‎گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان است. عدم برخورداری اکثر صنایع باغی استان از واحدهای تحقیق و توسعه بر اساس معیار آنتروپی با وزن نسبی (02365/0) و امتیاز نهایی (05/0)، به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر عدم شکل‎گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان تشخیص داده شد. امکان جذب سرمایه‎گذاری خارجی در صنایع باغی استان به عنوان مهمترین فرصت در شکل‎گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان با وزن نسبی (148058/0) و امتیاز نهایی (4/0) و بی‎ثباتی در برنامه‎ریزی تولیدی محصولات باغی از سوی کشاورزان استان با وزن نسبی (205475/0) و امتیاز نهایی (4/0) به عنوان مهمترین تهدید در شکل‎گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی است. با توجه به نتایج، توسعه سردخانه های متناسب با حجم تولیدات باغی استان به منظور تامین نیاز صنایع موجود استان و کاهش بخشی از ضایعات و بهبود واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان به منظور افزایش قدرت رقابت‎پذیری صنایع باغی استان با صنایع باغی استان‎های همجوار به عنوان راهبردهای بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی معرفی شده است.
  کلیدواژگان: صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی، مازاد مواد اولیه باغی، خراسان‎شمالی، سرمایه‎گذاری
 • آرش دوراندیش، افسانه نیکوکار، مسعود حسین زاده، عبدالله لوشابی صفحات 114-122
  افزایش جمعیت و نیاز آن ها به محصولات پروتئینی و لبنی سبب شده است که سیاست افزایش کارایی مورد توجه سیاست گذاران بخش دامپروری قرار گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر درآمد حاصل از شیر، محاسبه کارایی فنی گاوداران و تعیین عوامل موثر بر کارایی آن ها در استان خراسان شمالی می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه، داده های ترکیبی متقارن است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تکمیل پرسشنامه از 160 گاوداری شیری این استان در بین سال های 91-1388به دست آمد. برای بررسی عوامل موثر بر درآمد حاصل از تولید شیر از تابع کاب-داگلاس استفاده شد. همچنین به منظور محاسبه کارایی فنی و بررسی عوامل موثر بر آن از توابع مرزی تصادفی (SPF) و مرزی فاصله ای تصادفی (SDF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی استفاده شد. نتایج برآورد توابع مرزی تصادفی (SPF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل 96/0 و 93/0 می باشد. همچنین تجربه، شغل اصلی گاودار و هدفمندسازی یارانه ها بر کارایی فنی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج نشان داد که تعداد گاو، زمین، سرمایه گذاری در تجهیزات، نیروی کار و هزینه تغذیه تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمد گاوداری های شیری دارند. نتایج برآورد توابع مرزی فاصله ای تصادفی (SDF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل به ترتیب 91/0 و 94/0 می باشد و تجربه، شغل اصلی گاودار و هدفمندسازی یارانه ها بر کارایی فنی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین تعداد گاو، زمین، سرمایه گذاری در تجهیزات، نیروی کار، هزینه دامپزشکی و تغذیه تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمد حاصل از تولید شیر دارند. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از کلاس های آموزشی-ترویجی، صنعتی نمودن گاوداری ها، افزایش تعداد گاوها، پرداختن اختصاصی به شغل گاوداری و بهبود شرایط واحدهای گاوداری اعم از تغذیه و وضعیت بهداشتی برای افزایش کارایی و تولید در واحدهای تولید شیر در استان خراسان شمالی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: تابع تولید مرزی تصادفی، تابع مرزی فاصله ای تصادفی، داده های ترکیبی متقارن، کارایی فنی، گاوداری شیری، استان خراسان شمالی
 • سید مجتبی مجاوریان، فاطمه رسولی، سید علی حسینی یکانی صفحات 123-133
  یکی از تصمیمات بازاریابی برای کشاورزان، نحوه فروش تولیدات به بازار می باشد. آنها محصولات خود را به شیوه های مختلف به فروش می رسانند برای مثال پیش فروش، به دلالان محلی، عمده فروشان، یا سایر روش ها. هدف از این مطالعه بررسی کانالهای توزیع مرکبات و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب هر یک توسط تولیدکنندگان مازندرانی است. داده های تحقیق از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و مصاحبه با 252 باغدار از 15 شهرستان استان مازندران در سال 1390 جمع آوری گردید. روش مورد استفاده مدل لاجیت آشیانه ای سه لایه ایی بود. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای فاصله باغ از نزدیکترین شهر، تجربه باغدار، زمان فروش، هزینه های بازاریابی، نوع محصول و شیوه فروش غالب در منطقه از عوامل موثر بر انتقال کانال توزیع در بین تولیدکنندگان می باشد. تاثیر هر کدام از متغیرهای مزبور در هر کانال فروش متفاوت است با این وجود متغیرهای زمان فروش و نوع محصول اهمیت بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: کانال توزیع، مرکبات، لاجیت آشیانه ای، مازندران
 • محمد قهرمان زاده، طراوت عارف عشقی صفحات 134-143
  بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات قیمت، نبود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به ساختار سنتی و ناکارای بازار محصولات کشاورزی می باشد. در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شفاف سازی و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران رسما از سال 1386 شروع به فعالیت نمود. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بدین منظور از اطلاعات هفتگی قیمت گندم از 24 اسفند سال 1388 الی دوم آذر ماه 1390 استفاده شد. همچنین اثرات متقابل قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی شد. نتایج نشان داد، نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می باشد. علاوه بر این شوک های وارد شده بر قیمت گندم در بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کالای ایران منتقل می شود
  کلیدواژگان: اثر اخبار، جوجه یکروزه گوشتی، کنجاله سویا، گوشت مرغ، مدلهای GARCH غیرخطی، نوسانات قیمت
 • زهرا رسولی، محمد قهرمان زاده صفحات 144-155
  مطالعه ی حاضر تعدیلات غیرخطی و مکانیزم انتقال قیمت بین سطوح عمده فروشی و خرده فروشی در بازار تخم مرغ ایران را در قالب مدل TVECM دورژیمه ی هانسن و سئو (2002) مورد بررسی قرار داده است. مطابق نتایج آزمونهای ریشه واحد هر دو سری قیمت عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ دارای انباشتگی درجه اول بوده و نتایج آزمون همجمعی یوهانسن مبین آن است که در بلندمدت سریهای قیمت در دو انتهای زنجیره ی بازاریابی تخم مرغ کاملا همجمع اند، یعنی هر گونه تغییر بوجود آمده در یکی از قیمتها به صورت کامل به دیگری منتقل می گردد. در گام بعدی نتایج آزمون SupLM هانسن و سئو (2002) تعدیل آستانه ای قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ به سمت تعادل بلندمدت را تایید نمود. بررسی مدل TVECM تخمین زده شده نشان می دهد که ضریب تصحیح خطا در هر دو رژیم برای قیمت خرده فروشی معنی دار بوده و مقدار آن در رژیم دوم یعنی وقتی حاشیه های بازاریابی بیشتراست، نسبت به رژیم اول بزرگتر است. این در حالی است که این ضریب برای قیمت عمده فروشی در هر دو رژیم غیر معنی دار است؛ مبین اینکه وقتی انحرافی نسبت به تعادل بلندمدت رخ می دهد عمده فروشان تمایل چندانی به نشان دادن واکنش ندارند ولی خرده فروشان هم نسبت به انحرافات افزایشی از تعادل بلندمدت و هم نسبت به انحرافات کاهشی از تعادل بلندمدت عکس العمل نشان می دهند. همچنین میزان عکس العمل آنها نسبت به انحرافات افزایشی به مراتب بیشتر می باشد. پویایی های کوتاه مدت در هر دو رژیم تقریبا مشابه است؛ اگر چه سرعت تعدیل در رژیم دوم، بالاتر می باشد.
  کلیدواژگان: انتقال نامتقارن قیمت، رهیافت هانسن و سئو، مدل تصحیح خطای برداری آستانه ای، بازار تخم مرغ، ایران
 • محمدرضا کهنسال، علی فیروززارع صفحات 156-167
  یکی از ملموس ترین و اساسی ترین اقدامات فرایند بازاریابی و همچنین یکی از گسترده ترین حوزه های نظام های بازاریابی، تبلیغات است.چنانچه بنگاه ها در فرایند بازاریابی خود، با بهره گیری از علم، تخصص و تجربه شیوه های صحیح، مناسب و هدفمند تبلیغات را انتخاب نمایند، می توانند علاوه بر ارتقاء سطح رفاه مشتریان، سود هنگفتی را برای خود به ارمغان آورند. بنابراین لازم است پیش از انجام هرگونه تبلیغات، نسبت به شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر تاثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه های تبلیغات بازاریابی مختلف، اقدام گردد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش نموده است با بهره گیری از الگوی تحلیل تمایزی چندگروهی و داده های 201 مشتری مواد غذایی شهر مشهد که در سال 1391 با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید، عوامل موثر بر تاثیرپذیری شهروندان مشهدی را از شیوه های تبلیغی مختلف در خرید مواد غذایی، مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، وضعیت تاهل، تحصیلات و درآمد خریداران به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز مشتریان متاثر از فروشندگان و مشتریان متاثر از رسانه دارند و متغیرهای بعد خانوار، نرخ متوسط مصرف و جنسیت خریداران بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز بین مشتریان متاثر از دوستان و آشنایان و مشتریان متاثر از رسانه و فروشندگان دارا می باشند.
  کلیدواژگان: تبلیغات بازاریابی، تحلیل تمایزی چندگروهی، تاثیرپذیری، مواد غذایی، مشهد
|
 • N. Mirzaei, M. Zibaei Pages 84-94
  Nomadic Communities have always played a crucial role in meat production by developing creative and sustainable system in utilizing the scarce natural resources. During the last decade، Fars’ nomads have been experiencing changes due to external pressures such as drought that have altered the social، political and economic landscapes and have also been the cause of decline in the health of rangelands. In fact، drought is one of the most important determinants of the quality of life for nomads. Herders used a number of different strategies to mitigate the effects of drought، however، the two most frequently used strategies are partial liquidation of herds (reduce herd sizes) and purchasing additional feedstuff to overcome the forage shortages. Considering the negative and unexpected consequences of drought، the government has also adopted a package of policies to cope with drought impacts. The purpose of this study was to examine the financial consequences of the frequently used management strategies (liquidation and purchasing additional feed) during extended period of drought and evaluation of government drought management policies in the support of nomadic communities. These management and policy tools should improve the integration of the economic and ecological aspects of drought-induced decisions. To this end، the current study was organized in two sections. In the first section، the effects of drought on the representative farms were quantified and the management strategies were examined using a two-stage stochastic programming model. In the second section، The government drought management policies in the support of nomadic communities were simulated by the model. A sample of 124 producers was interviewed in 2010. The sampled farms were drawn using a two stage stratified random sampling method. The results indicated that the drought caused the cost of purchasing additional feed to increase by a range between 38 and 77 percent among the representative farms. The effects of drought on the reduction of the herd size ranged between 9 and 34 heads. The results also showed that time، amount of purchasing additional feedstuff and herd liquidation was not optimum at the representative farms. They could improve their economic conditions through moving towards the optimal point. Finally، the government drought management policies based on improving the integration of the economic and ecological aspects of drought-induced decisions could be ranked as follows: The provision of drinking water، providing livestock insurance، providing low-interest rate loans، guarantee of purchasing the excess livestock and the purveyance of a cheaper feedstuff.
  Keywords: Evaluation, Drought management policies, nomadic communities, Fars province
 • H. Mohammadi, B. Fakari Pages 95-102
  The agricultural products’ market has always been faced with many structural problems such as marketing weakness، price fluctuations and inadequate infrastructure and transportation in Iran. A major cause of such structural problems has been referred to the traditional and inefficient structure of the agricultural products’ market. Hence، Iran Mercantile Exchange started its activity since 2007 in order to reduce deficiencies of agricultural products’ market with the goal of controlling the price volatility of exchanged goods. This study analyses and compares the price volatility of wheat in Iran Mercantile Exchange by the domestic traditional market with the Chicago Mercantile Exchange. Therefore، weekly prices of wheat from March 2010 to December 2011were used to analyze the interactions between the prices of wheat in traditional market، Iran Mercantile Exchange، Chicago Mercantile Exchange، the exchange rates and the crude oil prices. The results revealed that the fluctuations in wheat prices in Iran Mercantile Exchange was high، compared to the domestic traditional market. The wheat price shocks in the Iranian market as well as in the Chicago Mercantile Exchange and the crude oil prices transferred to the wheat prices in the Iran Mercantile Exchange.
  Keywords: Wheat, Price volatility, Iran Mercantile Exchange, VAR, Impulse Response Function
 • A. Bozorgmehr, A. Nemati, H.A. Rabani Nasab, A. Yavari, M. Ghorbani, M. Heydari Pages 103-113
  In order to identify the strengths، weaknesses، opportunities and threats of horticulture processing industries in North Khorasan province، this study was used in the analysis of strategic factors approach. Required information through interviews and questionnaires completed by 20 people of professional management and agricultural industries، horticulture experts and owners horticulture processing industries in province in 2012 Were collected. The results showed that horticulture raw materials over of capacity agricultural processing industries with weight (0. 014316) and the final score (0. 05) is as the most important strengths factor in the formation and development of horticulture processing industries. Non-use horticulture processing industries of research and development unit based on entropy measure with weight (0. 02365)، and the final score (0. 05)، as the most important factor affecting the formation and development of horticulture processing industries Was diagnosed. Ability to attract foreign investment in the horticulture industry as a major opportunity for the formation and development of horticulture processing industries with weight (0. 148058) and the final score (0. 4) and instability in planning production horticultural crops by farmers with weight (0. 205475) and the final score (0. 4) as the most serious threat to the formation and development of horticulture processing industries of North Khorasan has been evaluated. According to the results، the fridge development of appropriate with measurement of horticultural production in order to needs of existing industries and the reduction of waste and improving research and development units in the horticulture processing industries in order to competitiveness further enhance the of the horticultural industries of the province with neighboring provinces horticultural industries، as horticulture processing industries strategies have been introduced.
  Keywords: Horticulture processing industries, Horticultural material surplus, North Khorasan, Investment
 • Dourandish, A. Nikoukar, M. Hosseinzadeh, A. Lavshabi Pages 114-122
  Population growth and the needs for protein and dairy products has urged policy makers to pay attention to efficiency policies in the livestock sector. The objective of this study is to survey the factors affecting the income of milk production، to calculate cattlemen’s technical efficiency and to determine the factors affecting the technical efficiency in the Northern Khorasan province. The required data for this study is a balanced panel data and has been obtained by using cluster sampling method and questionnaire completion from 160 dairy farms of this province between the years 2009 and 2012. The Cobb - Douglas function was used to analyze the factors affecting the income of milk production. The Stochastic production frontiers (SPF) and stochastic distance frontiers (SDF)، with and without inclusion of inefficiency effects، were used to measure the technical efficiency and to determine the factors affecting technical efficiency. The stochastic production frontiers (SPF)، with and without the inclusion of inefficiency effects، estimated the average technical efficiency 0/96 and 0/93. In addition، the experience، targeting subsidies and main job of cattleman have a significant positive impact on the technical efficiency. The results showed that the numbers of cattle، land، and investment in equipments، labor and feed costs have significant positive impact on the income of milk production. The stochastic distance frontiers (SDF)، with and without the inclusion of inefficiency effects، estimated the average technical efficiency 0/91 and 0/94، respectively. The experience، targeting subsidies and main job of cattleman have a significant positive impact on the technical efficiency. The numbers of cattle، land، and investment in equipment، labor، feed and veterinary costs have significant positive impact on the income of the milk production. According to the results، high educations and extension classes، farm industrialization، increasing number of cattle، farm specialization and providing a better feed and hygienic conditions are recommended for more efficiency and increasing production in the dairy farms of the Northern Khorasan province.
  Keywords: stochastic production frontiers, stochastic distance frontiers, Balance Panel Data, Technical efficiency, Northern Khorasan Province
 • S.M. Mojaverian, F. Rasouli, S.A. Hosieni Yekani Pages 123-133
  One of the farmers'' marketing decisions is how to sell their products to the market. They sell their products in different ways، for example pre-sell، local dealers and wholesalers،. This paper aims at investigating citrus distribution channels and evaluation of factors affecting the choice of each channels by Mazandaran ‘s producers. The data was collected by simple random sampling method. 252 farmers from 15 cities were interviewed in 2011. In order to conduct the study، the Method of three-layer Nested Logit model was used. The estimated results showed that the variables of the garden distance from nearest town، gardener experience، selling time، marketing costs، product type and dominant style of selling in the region are crucial factors in selecting the distribution channel. Each of these variables had different effect on selecting in each selling channels، Nevertheless، the variables of selling time and product type were of a greater importance.
  Keywords: Distribution Chanel, Citrus, Nested Logit, Mazandaran
 • M. Ghahremanzadeh, T. Aref Eshgi Pages 134-143
  The price fluctuations of chicken and its production inputs are one of the main challenges in broiler industry which affects the producer and consumer‘s welfare. This study investigates the price fluctuations of broiler and the price fluctuations of the two important inputs of broiler production -e. g. one day-old chick and soybean meal- in Tehran province. To achieve the purpose، the non-linear GARCH model (EGARCH، TGARCH، GJRGARCH، NGARCH) were estimated، using weekly data during the years 2006-2011. Analyzing non-linear GARCH models، the results presented that the TGARCH، EGARCH and GJRGARCH are the best models for broiler price، one day-old chick and soybean meal، respectively. Analyzing different forms of non-linear GARCH models revealed that the TGARCH، EGARCH and GJRGARCH are the best ones for broiler price، one day-old chick and soybean meal،، respectively. The results show that there is leverage effect for all three sets of prices. This indicates that the negative shocks and positive shocks have different effects on the price fluctuations. The bad news has greater impacts on the price fluctuations than the good news.
  Keywords: News effect, one Day, old chick, Soybean meal, Broiler, Non, linear GARCH models, Price fluctuations
 • Z. Rasooli, M. Ghahremanzadeh Pages 144-155
  In this paper، nonlinear adjustments and price transmission mechanism between the two levels of wholesale and retail for the egg market has been examined under the threshold vector error correction model (TVECM) framework using Hansen and Seo (2002) ’s two-regimes). The unit root test showed that both wholesale and retail egg price series were integrated of order one. The Johansen co-integration test indicated that in the long term، the prices at both ends of marketing chain were quite integrated، i. e. any change in the price of one level is fully transmitted to the other level. In the next step، the SupLM test confirmed threshold adjustment between wholesale and retail series towards the long-run equilibrium. The estimated TVECM (2) showed that the error correction coefficients of retail price equation were significant in both regimes and its value in the first regime was larger than the second regime، while they were insignificant for the wholesale price equation. This indicates that when deviations in the long-run equilibrium occur، wholesalers are reluctant to react، but retailers react to both positive and negative shocks. The findings revealed that the reaction rate is much higher for the positive shocks then the negative ones. The short-run dynamics are almost the same in both regimes; however the speed of adjustment in the second regime is higher than the first regime.
  Keywords: Asymmetric price transmission, Hansen, Seo approach, threshold vector error correction model, egg market, Iran
 • M.R. Kohansal, A. Firoozzare Pages 156-167
  Advertisement is one of the most fundamental actions of marketing process and one of the most extensive areas of marketing systems. If firms select proper procedures، appropriate and targeted advertisement through using the knowledge، expertise and experience in their marketing process، they can، in addition to promoting the welfare of customers، gain huge capital for their own firm. Therefore، before conducting any advertisement، it is necessary to identify effective socio-economic factors on making impressible goods. In this regard، this research، by applying multiple-group discriminate analysis for the gathered data of 201 food customers of Mashhad selected by the simple random sampling method in the year 2012، has investigated these factors. Results showed that age، marital status، education level and income level are the most important variables on discriminating between the customers influenced by sellers and the customers influenced by media. In addition، household dimension، average rate of consumption and gender are the most important variables on discriminating between the customers influenced by friends and acquaintances and the customers influenced by sellers and media.
  Keywords: marketing advertisement, multiple, group discriminate analysis, impressibility, Food, Mashhad JEL Classification: M31, M37, C02, C 38