فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 93، مهر و آبان 1392)
 • سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 93، مهر و آبان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/18
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ناهید بیژه، کیوان حجازی صفحات 415-427
  مقدمه
  در سال های اخیر تحقیقاتی در مورد رابطه آترواسکلروز و سطح سرمی GHو IGF-1 انجام شده و نتایج متفاوتی به دست آمده است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر شش ماه تمرین هوازی بر غلظت هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعال بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق 19 آزمودنی در دو گروه تجربی (11 نفر) و کنترل (8 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها به مدت 6 ماه و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه60 دقیقه در تمرینات هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره حضور یافتند. پیش از شروع و پس از پایان دوره 6 ماه تمرین هوازی، نمونه خونی جمع آوری و GH و IGF-1 سرمی اندازه گیری شد. برای مقایسه میانگین های درون گروهی، بین گروهی و بررسی اثر تعاملی از روش آنالیز واریانس اندازه های تکراری و نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده شد.
  نتایج
  سطح IGF-1 سرمی زنان میانسال طی شش ماه تمرین هوازی کاهش معنی داری یافت (016/0=p). همچنین، سطح GH سرمی در طی این دوره تغییر معنی داری نداشت. نسبت GH/IGF-1 دارای افزایش معنی داری بود (007/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که تمرین هوازی سطح فاکتور شبه انسولینی نوع 1 که با شدت ضایعه عروق کرونر ارتباط معنی دار دارد را کاهش می دهد و شاید بتوان با انجام تمرین هوازی از بروز بیماری آترواسکلروزیس جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، هورمون رشد، فاکتور رشد شبه انسولین نوع 1
 • راضیه فلاح، مهسا خسروی، شکوفه بهداد*، مهران کریمی صفحات 428-438
  مقدمه

  پونکسیون لومبار از روش های تشخیصی و درمانی مهم در کودکان به شمار می رود که برای انجام آن، آرام و بی حرکت بودن کودک ضروری می باشد. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه اثر ملاتونین و گاباپنتین خوراکی در کاهش درد و اضطراب ناشی از پونکسیون لومبار در کودکان صورت گرفت.

  روش بررسی

  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی، کودکان 6 ماهه تا 7 ساله بستری شده در بخش کودکان بیمارستان شهید صدوقی یزد که برای اولین بار در آنها پونکسیون لومبار صورت می گرفت، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه گاباپنتین به میزان mg/kg15 و در گروه دیگر ملاتونین به میزان mg/kg3/0 داده شد. کارآیی دو دارو در ایجاد آرامش و کاهش اضطراب و کاهش درد و نیز عوارض جانبی آنها بررسی شد.

  نتایج

  شصت کودک شامل 22دختر (7/36%) و 38 پسر (3/63%) با میانگین سنی 923/1±79/2 سال بررسی شدند. مصرف دارو در کاهش اضطراب به ترتیب در 3/43% و 7/36% از کودکان گروه ملاتونین و گاباپنتین موثر بود و کارآیی آنها در ایجاد آرامش یکسان بود. (598/0=p). ملاتونین در 3/23% و گاباپنتین در 50% از کودکان درکاهش درد زمان انجام پونکسیون موثر بود و گاباپنتین داروی موثرتری در کاهش درد بود (032/0=p). عوارض جانبی در 10% کودکان گروه ملاتونین و 7/16% کودکان گروه گاباپنتین دیده شد. از نظرتوزیع فراوانی بروز عوارض، تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت (448/0=p).

  نتیجه گیری

  دو داروی ملاتونین و گاباپنتین در کاهش اضطراب در پونکسیون لومبار در کودکان چندان مناسب نمی باشند. گاباپنتین اگرچه اثر کاهش اضطراب مناسبی نداشت اما کارآیی آن در کاهش درد نسبتا مناسب بود و می توان از آن به عنوان یک داروی کاهنده درد در اقدامات تشخیصی درمانی دردناک استفاده بیشتری برد.

  کلیدواژگان: ملاتونین، گاباپنتین، کودکان، پونکسیون لومبار، اضطراب، درد
 • سیده زهرا قائمی، صدیقه فروهری صفحات 439-447
  مقدمه
  پره اکلامپسی اختلال شایعی است که به عنوان علت اصلی موربیدیتی و مرگ و میر مادر و جنین شناخته می شود. نخستین گام در پیشگیری از بروز پره اکلامپسی شناسایی زودرس زنان در معرض خطر و درمان این زنان طی مراقبت های پره ناتال است. در حال حاضر هیچگونه آزمایش غربالگری معتبری برای آن وجود ندارد. لذا یک تست تشخیصی و غربالگری که ارزان قیمت بوده و غیرتهاجمی باشد، لازم است. مطالعه حاضر، با توجه به نظریه استرس اکسیداتیو در پاتوژنز پره اکلامپسی و نقش سلنیوم به عنوان آنتی اکسیدان صورت گرفت.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مورد شاهدی لانه گزیده، نمونه 650 نفری از زنان نخست باردار طبیعی 24-28 هفته، وارد مطالعه شدند و خونگیری مرحله اول روی آنان انجام گرفت. نمونه خون این افراد پس از جداسازی پلاسما، فریز شدند. بعد از پیگیری همه واحدهای پژوهش 38 نفر از این افراد مبتلا به پره اکلامپسی شدند. این افراد گروه مورد را تشکیل دادند. پس از انتخاب گروه شاهد، خونگیری مرحله دوم نیز انجام شد. پس از ختم بارداری هر650 نفر، میزان سلنیوم نمونه خون های مرحله اول و دوم گروه مورد و شاهد اندازه گیری گردید.
  نتایج
  بر اساس نتایج مرحله اول میانگین سطح پلاسمایی سلنیوم گروه پرهاکلامپسی به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود.
  نتیجه گیری
  پائین تر بودن سطح سلنیوم پلاسمائی در زنانی که به پره اکلامپسی مبتلا خواهند شد موید اثر مخرب کمبود سلنیوم در اتیوپاتولوژی پره اکلامپسی می باشد. به نظر می رسد تست سنجش میزان پلاسمائی سلنیوم حساسیت و ویژگی قابل قبولی جهت پیش بینی پره اکلامپسی دارا می باشد.
  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، سلنیوم، نخست باردار
 • فاطمه رضایی، حمید طاهر نشاط دوست، حسین مولوی، محمدرضا عابدی، منصور کریمی فر صفحات 448-458
  مقدمه
  مطالعات بسیاری نشان داده اند که بین نقص هیجانی و عوامل جسمانی ارتباط وجود دارد اما در مورد عوامل پیش بینی کننده این ارتباط اطلاعات کمی وجود دارد. شواهد از نقش آسیب شناسی روانی به عنوان عامل میانجی گر این رابطه حمایت می کند ولی این مسئله به طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین نقص هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید پرداخته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی توصیفی از نوع همبستگی کلیه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان در بهار سال 1391 مورد بررسی قرار گرفتند. از این بین به روش دسترسی 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه های جمعیت شناختی، الکسی تیمیای تورنتو، اضطراب و افسردگی بیمارستان و مقیاس درد آرتریت روماتوئید بر روی بیماران اجرا گردید. داده های به دست آمده استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 18 و AMOS-18 و آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که مدل ساختاری ارائه شده جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش به خوبی برازش شد (218/0p=؛ df=2، 04/3 ch2=). الکسی تیمیا، افسردگی و اضطراب با شدت درد همبستگی داشتند (05/0>p). در مدل ارائه شده به کشف یک متغیر پنهان (نقص هیجانی) پرداخته شد که به خوبی شدت درد را پیش بینی کرد (CFI، TLI، AGFI، GFI> 0.9).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که نقص هیجانی نقش مهمی در بیماری آرتریت روماتوئید دارد. این مدل می تواند تاییدی بر شواهدی باشد که درمان های روانشناختی بخشی از درمان های چندگانه این اختلال باشد.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، نقص عاطفی، الکسی تیمیا، درد، افسردگی
 • سعید کارگر، بابک علوی فرزانه صفحات 459-464
  مقدمه
  Her-2 یک گیرنده پروتئینی فاکتور رشد است. حدود 25% سرطان های پستان، بیان بیش از حد (Over Expression) HER-2 دارند. این مطالعه به منظورتعیین فراوانی نسبی HER-2 Over Expression در بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با متغیرهایی از قبیل سن، تشخیص هیستوپاتولوژی، سایز تومور، درگیری غدد لنفاوی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی – توصیفی همه بیمارانی که نمونه بافت سرطان پستان آنها در سال های 90-1389 به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد ارجاع شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری Chi- Square وFisher`s Exact Test و نرم افزار آماریSPSS نسخه 17 تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  در این مطالعه 147 بیمار زن مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی این بیماران 3/13±34/50 سال بود. فراوانی over Expression HER-2/neu در بیماران با سرطان پستان تحت عمل جراحی ماستکتومی 5/54% بود که در مقایسه با اکثر مطالعات قبلی بیشتر بود. فراوانیHER-2/neu در گروه های سنی بالاتر (6/63%)، در بیماران با سایز تومور بزرگتر (56%)، بیماران با تشخیص داکتال کارسینوما (8/52%) و بیماران با درگیری غدد لنفاوی آگزیلاری (55%) بیشتر بود اما ارتباط آماری معنی داری در این موارد وجود نداشت. (05/0>p)
  نتیجه گیری
  با توجه به بروز بالای بیان بیش از حد HER-2/neu نسبت به مطالعات قبلی که می تواند ناشی از تفاوت های نژادی و ژنتیکی باشد انجام تست اسکرینینگ HER-2/neu در سطح وسیع تری برای همه بیماران مبتلا به سرطان پستان خصوصا سرطان های پستان با تشخیص هیستوپاتولوژی داکتال کارسینوما و سرطان های پستان با سایز بزرگ و درگیری غدد لنفاوی اگزیلاری پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، بیان بیش از حد HER، 2، neu، HER، 2
 • نادر حسن نژاد، فاطمه هداوندخانی، پریچهر احمدی، زینب خانجانی صفحات 465-474
  مقدمه
  سرسختی روانشناختی یک عامل شخصی و حمایت اجتماعی یک عامل محیطی است که می توانند سازگاری با بیماری را تسهیل کنند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه سازگاری با سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بود.
  روش بررسی
  72 زن و 25 مرد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با استفاده از نمونه گیری تصادفی از دو مرکز ام اس انتخاب شدند. متغیرهای اصلی پژوهش شامل سازگاری، سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی با استفاده از آزمون سازگاری بل، آزمون زمینه یابی دیدگاه های شخصی، و پرسشنامه حمایت اجتماعی ارزیابی شدند.
  نتایج
  ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد بین سازگاری و سرسختی روان شناختی (0001/0>p) و بین سازگاری و حمایت اجتماعی (0001/0>p) رابطه معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون خطی چندگانه نیز نشان داد سرسختی روان شناختی (483/0- =β) و حمایت اجتماعی (240/0- =β) قادرند 1/35% از واریانس سازگاری را در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تبیین نمایند. سرسختی روان شناختی نقش مهمتری در تبیین سازگاری افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس داشت.
  نتیجه گیری
  عوامل شخصی از قبیل سرسختی روان شناختی و عوامل محیطی از قبیل حمایت اجتماعی می توانند سازگاری افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس را پیش بینی کنند. به منظور روشن شدن مکانیسم تاثیر این عوامل بر سازگاری افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، نیاز به پژوهش بیشتری است. این نتایج، در طراحی برنامه های درمانی برای افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس قابل استفاده هستند.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، سازگاری، سرسختی روان شناختی، حمایت اجتماعی
 • فرزانه میررکنی، محسن آخوندی صفحات 475-481
  مقدمه
  کبد چرب غیرالکلی زمینه ساز استئاتوهپاتیت و فیبروز در کبد است و یک جز مهم از سندرم متابولیک می باشد. تشخیص این بیماری بر اساس رد سایر علل کبد چرب است. با ارزش ترین روش تصویربرداری برای تشخیص کبد چرب غیرالکلی سونوگرافی است. درمان این بیماری اغلب بر اساس رژیم غذایی و ورزش است و درمان های دارویی آن شامل ویتامین E، متفورمین، استاتین ها و تیازولیدن دیون ها مانند پیوگلیتازون می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر پیوگلیتازون بر روی کبد چرب غیر الکلی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه نیمه تجربی 80 نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی و مطب پزشکان که مبتلا به کبد چرب بودند را مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه بیماران بر اساس جدول اعداد تصادفی انتخاب و به دو گروه 40 نفری تقسیم شدند. در ابتدا به هر دو گروه دستور غذایی و دستور ورزشی خاص داده شد. علاوه بر این در گروه مورد به بیماران قرص پیوگلیتازون 15 میلی گرم 2 بار در روز داده شد.
  نتایج
  در گروه مورد 21 مرد و 11 زن و در گروه شاهد 23 مرد و 17 زن بودند. میانگین سنی در گروه مورد 02/40 و در گروه شاهد 38 سال بود. میانگین BMI (نمایه توده بدنی) در گروه مورد 17/28 و در گروه شاهد 23/28 بود. در پایان مداخله آنزیم کبدی در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت(059/0 p=) ولی بین یافته سونوگرافی در دو گروه تفاوت معنی داری بود(001/0>p).
  نتیجه گیری
  تجویز پیوگلیتازون در جهت بهبود سیر کبد چرب غیرالکلی موثر است در صورتی که بیمار با مصرف آن دچار عوارضی مانند افزایش وزن و ضعف نشود.
  کلیدواژگان: پیوگلیتازون، کبد چرب غیرالکلی، آنزیم کبدی، نمایه توده بدنی
 • فاطمه قنبرزاده، جواد محیطی اردکانی، جواد زواررضا صفحات 482-492
  مقدمه
  کیناز وابسته بهAMP (AMPK) به عنوان تنظیم کننده اصلی متابولیسم سلول، نقش عمده ای در فعال کردن مسیرهای کاتابولیک نظیر جابه جایی گلوکز و اکسیداسیون اسید چرب دارد. بنابراین فعال کنندگان این مسیر می تواند در درمان سندرم های متابولیک و دیابت کاربرد داشته باشد. مطالعات مختلف حاکی از موثر بودن پلی فنول موجود در ریززوم زردچوبه (کورکومین) بر دیابت و عوارض مرتبط با آن است. این مطالعه به بررسی اثر کورکومین به عنوان فعال کننده مسیر AMPK در سلول های ماهیچه ای C 2C12 می پردازد.
  روش بررسی
  این مطالعه روی رده سلولی C2C12 که نوعی میوبلاست عضله اسکلتی است، انجام شد. سلول ها در دو گروه مجزا تحت تیمار با کورکومین با غلظتμM 40 و DMSO با غلظت 1/0درصد به عنوان کنترل منفی قرار گرفتند. میزان پروتئین کیناز وابسته به AMP (AMPK) فسفریله واستیل کوآکربوکسیلاز (ACC) فسفریله با استفاده از تکنیک وسترن بلات مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  در هموژن سلولی گروه تیمار شده با کورکومین میزان پروتئین AMPK فسفریله برابر 6/132 درصد و میزان پروتئین ACC فسفریله 47/366 درصد ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد میزان پروتئین AMPK و ACC فسفریله در سلول های تیمار شده با کورکومین نسبت به کنترل منفی بیشتر است. بنابراین کورکومین به عنوان فعال کننده AMPK در این سلول ها فعالیت داشته و می تواند در طراحی داروهای دارای پتانسیل درمانی ضددیابت که با انسولین اثر هم افزا دارند، کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: کورکومین، پروتئین کیناز وابسته به AMP، استیل کوآکربوکسیلاز، C2C12
 • دامون صدوقی، سعیده ظفربالا نژآد، جواد بهارآرا، خدیجه نژاد شاهرخ آبادی صفحات 493-504
  مقدمه
  تحقیقات بیانگر اثرات ضد تکثیری میدان های الکترومغناطیس بر سلول های جانوری هستند. همچنین سیر علاوه بر خواص آنتی اکسیدانی، حاوی ترکیباتی است که می تواند مهار کننده تکثیر سلولی باشد. این پژوهش با هدف یافتن اثرات عصاره سیر و میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر پدیده رگ زایی انجام شد.
  روش بررسی
  80 عدد تخم مرغ نطفه دار به گروه های شاهد، شاهد آزمایشگاهی 1 (تیمار توسط نرمال سالین)، شاهد آزمایشگاهی 2 (در مجاورت میدان الکترومغناطیس به حالت خاموش)، تجربی 1 (تیمار توسط عصاره سیر با غلظت μg/ml 100)، تجربی 2 (تیمار توسط عصاره سیر با غلظت μg/ml 200)، تجربی 3 (در معرض میدان الکترومغناطیس با شدت 50 گاوس)، تجربی 4 (تیمار توسط عصاره سیر با غلظت μg/ml 100 و میدان الکترومغناطیس 50 گاوس) و تجربی 5 (تیمار توسط عصاره سیر با غلظت μg/ml 200 و میدان الکترومغناطیس 50 گاوس) تقسیم شدند. روز هشتم انکوباسیون اسفنجی ژلاتینی روی پرده کوریوالانتوئیک قرار داده شد و گروه های تجربی 1، 2، 4 و 5 با 10 میکرولیتر عصاره سیر تیمار شدند. روز دهم گروه های تجربی 3، 4 و 5، 4 ساعت در معرض میدان الکترومغناطیس قرار گرفتند. در روز دوازدهم تمامی نمونه ها عکسبرداری شدند و طول و تعداد انشعابات عروقی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین تعداد و طول انشعابات عروق خونی در تمام گروه های تجربی نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  سیر اثرات مهاری بر رگ زایی دارد و این اثرات توسط میدان الکترومغناطیس با شدت 50 گاوس تشدید گردید.
  کلیدواژگان: رگ زایی، عصاره اتانولی سیر، میدان الکترومغناطیس
 • یاسر ورقاییان، حسین هادی ندوشن*، عباس افلاطونیان، سیدعلی میر غنی زاده، سهیل نجفی صفحات 505-513
  مقدمه

  در علل ناشناخته سقط مکرر، عوامل ایمونولوژیکی مختلف از قبیل اختلالات اتوایمیون و افزایش ایمنی سلولی از قبیل بالا رفتن سطح سلول های NK، Th1 و Th17 گزارش شده است. سلول های Th1 و Th17 در فرآیند التهاب نقش بسزایی را ایفا می کنند. سلول های Th1 سایتوکاین های IFN-γ وIL2 و سلول های Th17 عمدتا سایتوکاین های IL-17A،F و IL-22 را تولید می کنند. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت سلول های Th1 و Th17 در زنان دچار سقط مکرر خود به خودی است.

  روش بررسی

  در این مطالعه مورد- شاهد، تعداد 30 نفر زن با سابقه 2 بار سقط که حداقل3 ماه از زمان سقط آنها گذشته به عنوان گروه مورد و 30 زن طبیعی بارور بدون سابقه سقط و دارای حداقل یک فرزند به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. میزان سایتوکاین های IFN-γ و IL-17A،F در سوپرناتنت محیط کشت سلول های تک هسته ای تحریک شده با PHA، به روش ELISA سنجش و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری o ne-sample Kolmogorov-smirnov، Kruskal-wallis و Spearman و نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  سطح IFN-γ، در گروه مورد نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر بود (005/0>p، pg/ml 44/21±06/88 در مقابل 41/30±53/186). همچنین سطح IL-17A، F، در گروه مورد نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر بود (01/0>p، pg/ml8±41/28 در مقابل26/21±74/84). در گروه مورد، غلظت IFN-γ همبستگی مثبت با IL-17A، F نشان داد (015/0p= و 455/0r=).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، سطوح افزایش یافته سایتوکاین های F، IL-17A و IFN-γ در زنان دچار سقط مکرر خود به خودی، یک گرایش پیش التهابی از طریق ایمنی Th1 و Th17 را نشان می دهد و احتمال دارد این سلول ها در رد آنتی ژن های جنینی نقش اساسی را ایفا کنند.

  کلیدواژگان: سقط مکرر خود به خودی، سایتوکاین، Th1، Th17
 • عباس علی جعفری ندوشن، حسین آقا عقیلی، وحید هرندی صفحات 514-522
  مقدمه
  استفاده روزافزون از درمان های ارتودنسی، ضدعفونی مرتب پروتزها و رینگ ها برای حفظ بهداشت دهان و دندان و سلامت لثه ضروری است. استفاده از دهانشویه های شیمیایی در بسیاری از موارد همراه با بروز حساسیت و ضایعات مخاطی است. هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی محلول اسانس آویشن شیرازی و مقایسه آن با کلرهگزیدین 2/0% در کنترل پلاک تجربی ناشی از استرپتوکوکوس موتانس بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 48 رینگ ارتودنسی ایرانی در سوسپانسیون CFU/ml 108×1 استرپتوکوکوس موتانس به طور تجربی آلوده شدند. ابتدا میزان آلودگی بر روی 12 رینگ برآورد و سپس رینگ های باقیمانده را به سه گروه تقسیم و به ترتیب با محلول های اسانس آویشن (CC100/mg5/0)، کلر هگزیدین (02/0%) و آب مقطر استریل (کنترل منفی) ضدعفونی شده و میزان بقای باکتری بر روی رینگ ها با کشت، شمارش و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 17 مقایسه شدند.
  نتایج
  تفاوت آماری معنی داری بین میانگین تعداد باکتری زنده جدا شده از رینگ های آلوده قبل و بعد از ضدعفونی با محلول آویشن و کلرهگزیدین 2/0% مشاهده شد (0001/0p=) در حالی که این کاهش برای آب مقطر معنی دار نبود (089/0p=). هیچگونه تفاوت آماری معنی داری بین دو دهانشویه آویشن و کلرهگزیدین در کنترل پلاک میکروبی مشاهده نشد (058/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیانگر مفید بودن محلول اسانس آویشن در کنترل پلاک میکروبی رینگ های ارتودنسی است و می توان از این محلول در شرایط In vivo نیز بررسی نمود و در صورت مفید بودن به عنوان جایگزین مناسب جهت ضدعفونی در بیماران ارتودنسی پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: دهانشویه، آویشن شیرازی، کلرهگزیدین، استرپتوکوکوس موتانس، رینگ ارتودنسی
 • مجید طوافی، حسن احمد وند، سمیرا گودرزی، بهرام رسولیان صفحات 523-532
  مقدمه
  به نظر می رسد سمیت جنتامایسین به علت تولید گونه های واکنشی اکسیژن ROS درون سلول ها باشد. شواهدی است که پیش درمانی با اکسیژن میزان و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی را افزایش می دهد. در این مطالعه به بررسی تاثیر پیش درمانی با اکسیژن در مهار نفروتوکسیسیتی جنتامایسینی پرداخته شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 48 راس رت ماده بالغ (نژاد اسپراگ) به طور تصادفی به 6 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه اول، به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد و برای سایر گروه ها دوز های مختلف اکسیژن به همراه mg/kg 100 جنتامایسین به مدت 8 روز به صورت داخل صفاقی استفاده شد. بعد از آخرین تزریق، ادرار 24 ساعته تهیه، نمونه خون گرفته و کلیه طرف چپ حیوان در محلول فرمال سالین فیکس گردید. مالون دی الدهید (MDA)، کراتینین و اوره سرم و نیز کراتینین ادرار اندازه گیری شد. برش های بافتی 5 میکرونی از نواحی متفاوت کلیه به طریقه PAS رنگ آمیزی گردید. دانسیته حجمی لوله های خمیده نزدیک، نکروز توبولی و انفیلتراسیون لنفوسیتی بافت بینابینی به طریقه نیمه کمی بررسی شد. جهت مقایسه داده ها بین گروه ها از آزمون Mann Withney استفاده شد.
  نتایج
  پیش درمانی با اکسیژن در مهار MDA سرمی، بهبود کراتینین و اوره سرمی و ادراری، حفظ دانسیته حجمی توبولی،کاهش نکروز توبولی و کاهش انفیلتراسیون لنفوسیتی توانسته است در گروه های 6 و 4 نسبت به گروه 2 به طور معنی داری موثر باشد (05/0(p<.
  نتیجه گیری
  پیش درمانی و کاربرد همزمان اکسیژن، نفروتوکسیسیتی جنتامایسینی را بهبود می بخشد ولی نمی تواند آنها را در سطح کنترل حفظ کند.
  کلیدواژگان: جنتامایسن، پیش درمانی با اکسیژن، رادیکال های آزاد، آنتی اکسیدانت
 • اعظم عسگری، کیخسرو کشاورزی، علی اصغر پرچ صفحات 533-546
  مقدمه
  جراحی کاتاراکت یکی از شایع ترین روش های جراحی در سطح جهان می باشد. با افزایش رشد و توسعه سریع جراحی کاتاراکت، پژوهش ها به طور فزاینده ای بر بهبود کیفیت بینایی بعد از جراحی کاتاراکت متمرکز شده است. ابداع لنزهای داخل چشمی تلاشی موفق در زمینه جراحی کاتاراکت بود. با وجود پیشرفت های قابل توجه در جراحی کاتاراکت، عوارض متعددی مربوط به روش جراحی و طراحی IOL پس از عمل جراحی به وجود می آیند که می توانند موجب تغییر و کاهش دقت بینایی گردند. بهبود طراحی IOL و روش جراحی تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و وسعت عوارض مربوط به Tilt و Decentration دارد. از آنجا که جابجایی کمی در لنزهای داخل چشمی مدرن (آسفریک)، به طور قابل توجهی منجر به کاهش عملکرد آنها می شود. در نتیجه تصحیح اعوجاج در چشمی که لنز مصنوعی دارد، نیاز به دقت مضاعفی در مرکزیت و مکان IOL ها دارد.
  روش بررسی
  در این مقاله سعی شده است که مشخصات لنزهای داخل چشمی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین وسایل به کار رفته در اندازه گیری و طراحی این لنز مورد توجه قرار گیرند. به علاوه عوامل موثر بر اپتیک و دقت بینایی در اثر عمل جراحی کاتاراکت نظیر Tilt و Decentration ارائه شده توسط محققان آورده شده است و مطالبی نیز در رابطه با شبیه سازی کامپیوتری مدل های اپتیکی چشم در تحقیقات و محاسبات اپتیکی در شرایط بالینی ارائه گردیده است.
  نتیجه گیری
  انجام عمل جراحی کاتاراکت در کسب بینایی مطلوب مستلزم روش های دقیق اندازه گیری و محاسباتی و آگاه بودن از نتیجه اعوجاج هایی است که در حین یا بعد از عمل ممکن است ایجاد گردد. تحقیقات بیشتر و بهبود فرآیند اندازه گیری و محاسباتی موجب افزایش دقت بینایی در این عمل خواهد شد.
  کلیدواژگان: جراحی کاتاراکت، لنز داخل چشمی (IOL)، دقت بینایی، جابجایی، Decentration، Tilt
|
 • N. Bijeh, K. Hejazi Pages 415-427
  Introduction
  In recent years، a number of researches have been carried out regarding the relationship between atherosclerosis and serum levels of GH and IGF-1 and different results were obtained. This study aimed to determine the effect of a six-month aerobic exercise on levels of GH، IGF-1 and GH/IGF-1 ratio serum in sedentary middle-aged women
  Methods
  Nineteen healthy females، who were selected by convenience sampling method، were divided into two [active (n=11) and non-active (n=8)] groups. The exercise protocol included aerobic exercise training lasted for 6 months and 3 sessions per week. Every session lasted for 60 minutes with intensity of 55-65 percent of heart rate reserve. Blood samples were taken and Serum IGF-1 and GH were measured before and after six months of aerobic training. To make intra and intergroup comparisons as well as to investigate the interactive effect، repeated measure analysis of variance were used. For all statistical comparisons، the level of significance was set at p < 0. 05.
  Results
  This study demonstrated that the level of serum IGF-1 in middle-aged women decreased significantly (P=0. 016). However، the levels of GH didn''t change significantly during this period. Moreover، GH to IGF-1 ratio increased significantly (P=0. 007).
  Conclusion
  The study results indicated that six-month aerobic exercise led to a decrease on the levels of IGF-1 and did not make a change in GH serum in sedentary middle-aged women. In other words، doing aerobic exercises reduced IGF-1 levels that have a significant relationship with severity of a coronary disease and thus can prevent the atherosclerosis disease.
  Keywords: Aerobic Exercise, GH to IGF, 1 Ratio, Growth Hormone, Insulin, Like Growth Factor, 1, Sedentary Middle, Aged Women
 • R. Fallah, M. Khosravi, Sh Behdad, M. Karimi Pages 428-438
  Introduction

  The lumbar puncture is one of the most important diagnostic and therapeutic procedures within children which child’s non-cooperativeness and procedural sedation are regarded necessary to conduct it. This study aimed to compare efficacy and safety of melatonin and gabapentin in reducing anxiety and pain of lumbar puncture in children.

  Methods

  In a parallel single-blinded randomized clinical trial، sixty children aged 6 months -7 years، were evaluated in Pediatric Ward of Shahid Sadoughi Hospital، in Yazd (Iran) in 2012. The children were distributedrandomly into two groups (30 children in each group). In group one، they received 0. 3 mg/kg/dose of melatonin and theother group received 15 mg/kg/dose of gabapentin. Primary endpoints were success rate in reducing anxiety (anxiety score of≥ four) and reducing pain when the needle was inserted to skin for lumbarpuncture (pain score of less than four). The clinicalside effects were investigated as well.

  Results

  Twenty two girls (36. 7%) and 38 boys (63. 3%) with mean age of 2. 79 ± 1. 92 years were evaluated. Anxiety reduction (achieving the anxiety score of ≥ four) was obtained in 43. 3% in melatonin and in 36. 7% in gabapentin groups، respectively and both drugs were equally effective in anxiety reduction (p. value = 0. 598). Pain reduction (achieving the pain score of less than four) was obtained in 23. 3% in melatonin and in 50% in gabapentin groups، respectively and thus، gabapentin wasproved to be more effective in pain reduction (p. value = 0. 032). Mild side effects were observed in 10% of melatonin group and in 16. 7% of gabapentin group. No statistically significant differences were seen from viewpoint of safety between the two drugs (p. value=0. 448).

  Conclusion

  Melatonin and gabapentin were not effective drugs in anxiety reduction for lumbar puncture of children. However، gabapentin is a safe and effective drug in pain reduction in painful diagnostic therapeutic procedures.

  Keywords: Anxiety, Children, Gabapentin, Lumbar puncture, Melatonin, Pain
 • Z. Ghaemi, S. Forouhari Pages 439-447
  Introduction
  Preeclampsia is a common disorder that is a leading cause of perinatal and maternal morbidity and mortality; however its specific etiology has still remained obscure. The first step in preventing preeclampsia is early detection of women at risk. Since there is no valid and reliable screening test، appropriate diagnostic and screening tests are necessary، which are inexpensive، non-invasive and beneficial for pregnant women. Therefore، regarding the role of selenium as an antioxidant in the prevention preeclampsia، this study was designed which aimed to determine the prognostic value of plasma selenium levels in the diagnosis of preeclampsia in primigravida women
  Methods
  In a nested case control design، a sample of 650 normal primigravida women of 24-28 weeks participated in the study. Subjects who involved the case group were followed up for 3 months and 38 were affected by preeclampsia. Blood samples were obtained from these 38patients as well as from 38 subjects as their matched controls. Moreover، the amount of selenium was measured by atomic absorption spectrometry.
  Results
  The mean level of selenium in blood plasma of the cases was significantly lower than in their matched controls. The present study findings revealed that pregnant women with serum Se < 66. 1 μg/L had a significantly increased risk of preeclampsia.
  Conclusion
  Lower plasma selenium level in women destines to suffering from preeclampsia which confirms the destructive effect of selenium deficiency as an antioxidant in etiopathology of preeclampsia. Measurement of plasma selenium can improve the prediction of preeclampsia; thus، it seems that plasma selenium level test owns an acceptable sensitivity and specificity for predicting preeclampsia.
  Keywords: Preeclampsia, Primigravida Women, Selenium
 • F. Rezaei, Ht Neshat Doost, H. Molavi, Mr Abedi, M. Karimifa Pages 448-458
  Introduction
  A link between emotional deficit and somatic factors has been widely established، yet little is known about different factors that may predict this relationship. The idea of psychopathology as a mediator has been supported by some pieces of evidencebut in fact، it has not been exactly scrutinized. Therefore، the present study examined the relationship between emotional deficit and pain severity in patients with rheumatoid arthritis.
  Methods
  In this descriptive-correlational study، the target population included all patients with rheumatoid arthritis who referred to medical centers of Isfahan during spring 2012. A total number of 100 men and women with rheumatoid arthritis were selected via convenience sampling. A sociodemographic data form، Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)، Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and rheumatoid arthritis pain scale (RAPS) were administered to each subject andrequired information was obtained. The study data was analyzed by SPSS-18، AMOS-18 software، Pearson Correlation، and Structural Equation Modeling methods.
  Results
  Results indicated that the structural model fit clinical sample extremely well (chi2= 3. 04; p= 0. 218). Alexithymia، depression and anxiety were correlated with pain severity. In this model a latency variable (emotional deficit) was explored that predicted painseverity sowell (CFI، T،I، AGFI and GFI > 0. 9).
  Conclusion
  The study findings revealed thatemotional deficit hasan important role in the rheumatoid arthritis and the pain severity. The model can confirm those pieces of evidence indicating the psychological treatments included in multidisciplinary programs for this disorder.
  Keywords: Rheumatoid Arthritis, Emotional Deficit, Alexithymia, Pain, Depression
 • S. Kargar, B. Alavi Farzane Pages 459-464
  Introduction
  HER-2 is a protein receptor of growth. Approximately 25% of breast cancers have overexpress HER-2. This study was designed to determine frequency of HER-2 overexpression in patients with breast cancer. Additionally، it intended to explore its relationship with some variables such as age، histopathologic diagnosis،tumor size، axillary lymph node involvement.
  Methods
  This analytic cross-sectional study was conducted on patients with breast cancer whose breast tissue specimen was referred to pathology laboratory of Shahid Sadooghi hospital of Yazd during 1389 and 1390.
  Results
  In our study، 147 patients were investigated who were all females with average age of 50. 34 years with 13. 3 years standard deviation. 54. 5% of them were HER-2/neu positive and frequency of HER-2 was higher in patients with older age، larger size tumor، ductal carcinoma diagnosis and axillary lymph node involvement، though there wasn''t any statistically significant difference between these variables and HER-2 overexpression.
  Conclusion
  In our study، frequency of Her-2 overexpression was more than other studies and frequency of HER-2 was higher in patients with older age، larger size tumor، ductal carcinoma diagnosis and axillary lymph node involvement but there wasn''t any statistically significant difference between these variables and HER-2 overexpression. Regarding high frequency of HER-2 overexpression in this study that can be duo to genetic and ethnic variations، we recommend that HER-2/neu screening test should be done in all patients with breast cancers specially those with ductal carcinoma diagnosis، larger size tumor and axillary lymph node involvement.
  Keywords: Breast Cancer, HER, 2, neu, HER, 2 Overexpression
 • N. Hasan Neghad, F. Hadavand Khani, P. Ahmadi, Z. Khanjani Pages 465-474
  Introduction
  Psychological hardiness is a personal factor and social support is regarded as an environmental factor that can facilitate adjustment to disease. This study aimed to investigate the relationship between adaptation with psychological hardiness and social support in individuals with Multiple sclerosis (MS).
  Methods
  Seventy two females with MS and 25 males with MSwere selected through randomized sampling from two MS centers. Main variables of the study including adaptation، psychological hardiness، and social supportwere assessed respectively by Adaptation Inventory، Personal Attitudes Survey، and Social Support Questionnaire.
  Results
  Spearman correlation coefficients revealed that there are significant relationships between adaptation and psychological hardiness (p<0. 0001)، as well as between adaptation and social support (p<0. 0001). In addition، Multiple linear Regression showed that psychological hardiness (β= -0. 483) and social support (β= -0. 240) can explain 35/1% of adaptation variance in individuals with MS. Psychological hardinessproved to have a more important role in adaptation of individuals with MS.
  Conclusion
  The study data demonstrated that personal factors like psychological hardiness and environmental factors such as social support can predict adjustment in individuals with MS. In order to clarify mechanisms of these factors on adaptation in individuals with MS، morelongitudinal and experimental studiesare required. These results are alsoapplicable in designing therapeutic programs for individuals with MS.
  Keywords: Adaptation, Multiple sclerosis, Psychological hardiness, Social support
 • F. Mirrokni, M. Akhondi Pages 475-481
  Introduction
  Non -alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common cause of abnormal liver test results in the U. S. A proportion of patients with NAFLD progress to advanced cirrhosis. Moreover، it is one of the clinical features of metabolic syndrome.
  Methods
  This study was conducted in Shahid Sadoughi hospital in yazd، from September 2011 to march 2012. Eighty patients with NAFLD were enrolled in this study and then they were divided into two groups: case and control. The two groups underwent exercise and specific regiment، though in the case group subjects were also given 15 mg of pioglitazone twice a day. At the end of 24 weeks patients were reevaluated using ALT، BMI and sonography of liver.
  Results
  Sonography improvement occurred in both groups. Average of ALT improved in the case group and the difference in sonography between two groups was statistically meaningful.
  Keywords: BMI, Non, alcoholic fatty liver (NAFLD), Pioglitazone, Serum ALT
 • F. Ghanbarzadeh, J. Mohiti Ardekani, J. Zavarreza Pages 482-492
  Introduction
  AMP activated protein kinase (AMPK) as key regulators of cell metabolism، plays a major role in the activation of catabolic pathways، such as glucose transport and fatty acid oxidation. Thus، activation of this pathway can be used in the treatment of diabetes and metabolic syndrome. Many studied proposed the effectiveness of the polyphenols present in rhizomes of turmeric (curcumin) on diabetes and its related complications. Therefore، this study investigated the effects of curcumin as an activator of AMPK pathway in C2C12 muscle cells.
  Methods
  This study was done on C2C12 skeletal muscle cell line. The cells were classified into two distinct groups: first group was treated with 40µM curcumin and the second one with 0. 1% DMSO as a negative control. The phosphorylated (AMPK) and phosphorylated acetyl COA carboxylase (ACC) were evaluated and compared by Western blotting technique.
  Results
  intracellular phosphorylated AMPK protein content in Curcumin-treated group was 132. 6% and ACC protein phosphorylated was 366. 47%.
  Conclusion
  This study showed that the levels of phosphorylated AMPK and ACC protein in cells treated with curcumin are higher than the negative control. Thus curcumin can be regarded as an activator of AMPK activity in these cells and can assist as a potential target for making anti diabetic medecine that has a synergistic activity with insulin.
  Keywords: AMPK, ACC, C2C12, Curcumin
 • D. Sadooghi, S. Zafar Balanzhad, J. Baharara, Kh Nezhad Shahrokh Abadi Pages 493-504
  Introduction
  A number of researches show anti-proliferative effects of EMF on animal cells. In addition to antioxidant properties of garlic،it contains compounds that can inhibit cell proliferation. This study wasconducted to investigate the effects of garlic extract and EMF with low frequency on angiogenesis.
  Methods
  Eighty fertilized eggs were divided into the control group، sham-exposed 1 (treated by normal saline)، sham-exposed 2 (in vicinity of switched off EMF)، experimental group 1 (treated by concentration 100 μg/ml of garlic extract)، experimental group 2 (treated by concentration 200 μg/ml of garlic extract)، experimental group 3 (in vicinity of EMF with intensity of 50 gauss)، experimental group 4 (treated by concentration 100 μg/ml of garlic extract and EMF with intensity of 50 gauss)، experimental group 5 (treated by concentration 200 μg/ml of garlic extract and EMF with intensity of 50 gauss). On the 8th day of incubation، gelatin sponge was placed on the chorioallantoic membrane and experimental groups 1، 2، 4، and 5 were treated with 10 microliters of garlic extract. On the 10th day of incubation، experimental groups 3، 4 and 5 were exposed to EMF for 4 hours. All samples were photographed on the 12th day of incubation and the length and numbers of vessels were analyzed by ANOVA and Tukey statistical tests.
  Results
  The mean number and length of blood vessels in all experimental groups were significantly decreased compared to the control group (p<0. 05).
  Conclusion
  Garlic has inhibitory effects on angiogenesis. Moreover، these effects wereamplified by EMF with intensity of 50 gauss.
  Keywords: Allium Sativum L, Angiogenesis, Electromagnetic field
 • Y. Varghaiyan, H. Hadi Neduoshan, A. Aflatoonian, A. Mirghanizadeh, S. Najafi Pages 505-513
  Introduction

  Various immunological abnormalities have been reported in women with RSA of unknown aetiologies including autoimmune abnormalities and increased cellular immunity such as elevated natural killer (NK)، Th1 and Th17 cell levels. Th17 and Th1 cells play a central role during inflammation. Th1 cells product cytokines IFN-γ، IL-2 and Th17 cells mainly cytokines IL-17A، F، IL-22. The aim of this study is evaluation of Th1 and Th17 activity in women with recurrent spontaneous abortion.

  Methods

  In this case-control study، 30 women with history of two or more abortion who at least 3 months past after last abortion considered as case group and 30 normal fertile healthy women with at least one delivery as control group. We determined the levels of IL-17A، F and IFN-γ in cell culture supernatant of peripheral blood mononuclear cells (PBMC) stimulated with the mitogen phytohemagglutinin (PHA) by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method and compared in the two groups. The results obtained using the one-sample kolmogorov-smirnov Test، Kruskal-wallis Test and Spearman were analyzed using SPSS 16 software.

  Results

  The level of IFN- γ in case group was significantly higher than control group (186/53±30/41 versus 88/06±21/44 pg/ml، P < 0. 005). Also the level of IL-17 A، F in case group was significantly higher than control group (84/74±21/26 versus 28/41±8 pg/ml، P < 0. 01). IFN-γ concentration showed positive correlation with IL-17 A، F in case group (P=0. 015، r= 0. 455).

  Conclusion

  In this study the increased levels of cytokines IFN- γ and IL-17 A، F in women with recurrent spontaneous abortion shows a propensity of pro inflammation via Th17 and Th1 immunity and may be these cells play a pivotal role in rejecting fetus antigens.

  Keywords: Recurrent Spontaneous Abortion, Cytokine, Th1, Th17
 • Aa Jafari, Nodoushan, H. Aghili, V. Herandi Pages 514-522
  Introduction
  With increasing usage of orthodontic treatments، disinfection of orthodontic appliances and rings is critical for maintaining dental and oral health. Using chemical disinfectants may cause allergic and mucosal disorders. The present study aimed to evaluate Zatariamultiflora essence and to compare it withChlorhexidine (0. 2%) mouth wash in controlling experimental plaque from Streptococcus mutant.
  Methods
  In the current experimental study، 48 Iranian orthodontic rings were immersed in 1×108 CFU/ml Streptococcus mutant suspension. Firstly، Bacterial load on 12 rings was evaluated and then remained rings were randomly divided into 3 groups. They weredecontaminated respectivelyin 0. 5mg/100cc Zataria essence، 0. 02% Chlorhexidine and sterile distilled water (negative control). Finally the stability rate of Streptococcus mutantviable cells remained on rings was enumerated using culture. Moreover، they were analyzed via SPSS software.
  Results
  Mann-Whitney test showed a statistically significant differences between mean streptococcus viable cells isolated from the contaminated rings before and after decontamination with Zataria essence and Chlorhexidine (P=0. 0001)، whereas this reduction wasn’t significant in negative control group (P=0. 089). In addition، any statistically significant differences were not observed between zataria essence and Chlorhexidinemouth washes in controlling bacterial plaque (p=0. 058).
  Conclusion
  Since Zatariamultiflora essence solution was proved to be effectivein controlling microbial biofilm on orthodontic rings compared toChlorhexidine،it can be used in further in vivo studies. If the same useful results would be given، it can be regarded fruitful for decontamination of orthodontic appliances.
  Keywords: Chlorhexidine, Mouth Wash, Orthodontic Ring, Streptococcus Mutants, Zatariamultiflora
 • M. Tavafi, H. Ahmadvand, S. Goodarzi, B. Rasoulian Pages 523-532
  Introduction
  The toxicity of gentamycin in the kidney seems to be related to the generation of reactive oxygen species (ROS). There is evidence that pretreatment with oxygen increases the rate and activity of antioxidant enzymes.
  Methods
  In this experimental study، forty eight female rats (Sprague Dawlley) were divided into 6 groups randomly (8 in each) as follows: group 1 was the control and for other groups different doses of oxygen with Gentamycin was used for 8 days intra-peritoneally (100 mg/kg). 24-hour urine samples were collected after the final injection. Blood samples were collected and serum was prepared. The left kidney was fixed in formal saline. Serum MDA، creatinin and urea، as well as urine creatinine were measured. 5-micron tissue sections were prepared and stained by Periodic Acid Shift method. Volume density of proximal tubules، necrosis of proximal tubules and lymphocytic infiltration were studied. The data were analyzed by Mann-Whitney test at significant level of p <0. 05.
  Results
  Pretreatment with oxygen was effective significantly in two groups of 6 and 4 compared to group 2. The effectiveness was found in inhibition of serum MDA، improving serum، urinary urea and creatinine، preserving tubular volume density، and reducing tubular necrotizing and lymphocyin filtration.
  Conclusion
  Pretreatment with oxygen and its concomitant use can improve renal tissue changes، serum urea and creatinine in gentamycin-induced nephrotoxicity، but cannot preserve them at the same level of control.
  Keywords: Anti, oxidant, Free radicals, Gentamycin, Pretreatment with oxygen
 • A. Asgari, K. Keshavarzi, Aa Parach Pages 533-546
  Introduction
  With the growing and rapid development of refractive surgery، researches focus increasingly on improvement of visual quality after cataract surgery. Intraocular lenses (IOLs) were a successful effort in the field of cataract surgery. Despite significant advances in cataract surgery، several complications related to surgical technique and IOL design after surgery can cause vision changes and reduce accuracy. Improvements in IOL design and surgical technique have a significant impact on the rate and extent of Tilt and Decentration effects. Because of small movement in modern intraocular lenses (aspheric)، its performance can be significantly reduced، therefore aberration correction in the eye with an artificial lens requires to be more careful on IOL centration and location.
  Methods
  In this paper، the characteristics of intraocular lenses and devices used in the measurement and design of this lens are also taken into consideration. In addition، factors affecting the optical and visual acuity in cataract surgery such as Tilt and Decentration are presented. Additionally، materials in regard to computer simulation of optical models of the eye in research as well as optical computations in clinical situations are provided.
  Conclusion
  Finally، the findings revealed that obtaining optimal vision in cataract surgery requires precise measurement and computational techniques as well as an awareness of aberrations that may be created during or after surgery. Moreover، further research and improvement in the process of measurement and calculation will enhance the visual acuity in cataract surgery.
  Keywords: Cataract surgery, Decentration, Intra, ocular Lens (IOL), Misalignment, Tilt, Visual acuity