فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/28
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فاطمه احسانی، محمدعلی محسنی بندپی، ساناز شنبه زاده صفحات 8-21
  هدف
  کمردرد از مشکلات شایع و پرهزینه بهداشتی درمانی است. تغییر الگوی حرکتی و نحوه به کارگیری عضلات عمقی در ناحیه کمر که مسئول حفظ ثبات ستون فقرات ناحیه کمری هستند، در افراد مبتلا به کمردرد گزارش شده است. برنامه های تمرینی مختلفی با هدف بهبود ثبات ستون فقرات ناحیه کمر، در درمان این بیماران استفاده می شود. هدف از این مطالعه، مرور نظام مند اثر تمرینات ثباتی بر پیامدهای عینی، در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی، در مطالعات بالینی تصادفی گذشته است.
  روش بررسی
  جستوجوی مطالعات انجام شده در فاصله زمانی بین سال های 2012-2000 در منابع اطلاعاتی Google Scholar، PubMed، ScienceDirect، OVID، CINAHL and MEDLINE انجام شد. برای جست جو، از کلیدواژه هایی مانند کمردرد مزمن، تمرینات ثباتی، عضلات ستون فقرات، عضله ترنسورس ابدومینیس، عضله مولتی فیدوس، الکترومیوگرافی، اولتراسونوگرافی و مطالعه تجربی تصادفی استفاده شده است. پیامدهای عینی که در این مطالعه بررسی شده است، الگوی فعالیت عضلانی، اندازه عضلات، کنترل تعادل پوسچرال، استقامت عضلات و دامنه حرکتی ناحیه کمر بوده است.
  یافته ها
  درکل، از بین 158 مطالعه، 13 مقاله ای انتخاب شدند که معیارهای ورود را داشتند. تفاوت های بسیاری می ان مقالات، ازنظر متدولوژی، شاخص های اصلی ارزیابی شده، تعداد نمونه، روش اجرا، شاخص و... مشاهده شد. یافته ها نشان می دهد که تمرینات ثباتی، درمقایسه با سایر مداخلات درمانی، بر بهبود فعالیت خودکار خودکار عضلات عمقی و کنترل تعادل و استقامت عضلات تنه اثر معنی داری داشته است؛ درحالی که درزمینه تاثیر براندازه عضله، تفاوت معنی داری با سایر مداخلات درمانی نداشته است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تمرینات ثباتی اثر درخور توجهی در بهبود الگوی فعالیت عضلانی، تعادل پوسچرال، استقامت عضلانی و دامنه حرکتی افراد مبتلا به کمردرد داشته باشد. همچنین یکی از مداخلات موثر درزمینه درمان بیماران مبتلا به کمردرد محسوب می شود.
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، تمرینات ثباتی، کارآزمایی بالینی تصادفی، مرور نظام مند
 • سولماز محمدزاده ننه کران، اشرف کربلایی نوری، سیدعلی حسینی صفحات 22-28
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر «برنامه بازورود به جامعه» بر وضعیت روانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی که نمونه گیری از جامعه به صورت در دسترس و غیراحتمالی انجام شد، 24 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا انتخاب شدند که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و در دو گروه مداخله (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه «مقیاس مجموعه علائم مثبت و منفی» و با روش مصاحبه جمع آوری شد. گروه مداخله به صورت عملی و نظری «برنامه بازورود به جامعه» را آموزش دیدند. برنامه شامل 16 جلسه آموزشی بود که به صورت یک روز در میان و 3 بار در هفته اجرا شد. بیماران گروه کنترل در طول اجرای برنامه فقط از درمان های معمول بیماران بستری در بیمارستان های روان پزشکی، شامل دارودرمانی و کاردرمانی، استفاده می کردند. داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از آزمون تی برای دو گروه مستقل تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر این است که علائم منفی بیماران اسکیزوفرنیای گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، پس از اجرای برنامه بازورود به جامعه، تغییر معناداری نشان می دهد (0٫05>P). هرچند تغییر در میانگین کل و ابعاد دیگر آن مشهود بود، ازنظر آماری تغییرات مربوط به این ابعاد شامل علائم مثبت و وضعیت روان شناسی عمومی و نمره کل، معنی دار نیست (0٫05
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، برنامه بازورود به جامعه باعث مهار و بهبود علائم منفی بیماران اسکیزوفرنیا می شود که می توان این تفاوت معنی دار را در گروه مداخله به تاثیرگذاربودن برنامه نسبت داد؛ در حالی که در گروه کنترل این تفاوت مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی روانی عمومی، اسکیزوفرنیا، برنامه بازورود به جامعه، علائم مثبت، علائم منفی
 • گیتا موللی، کمال پرهون، نعیمه دانشمندان صفحات 29-37
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی توانایی لب خوانی و ادراک گفتار دانش آموزان کم شنوای مدارس ویژه کم شنوایان شهر تهران درسطوح مختلف گفتاری بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 44 دانش آموز کم شنوا (12-9 ساله) از دو مدرسه ویژه کم شنوایان شهر تهران(یکی دخترانه ویکی پسرانه) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند.ابزار های پژوهش پرسش نامه محقق ساخته برای اطلاعات دموگرافیک نمونه ها، آزمون ادراک شنوایی APT، آزمون لب خوانی شماره 2 سارا (به دو صورت بدون صدا و باصدا)و آزمون تمایز گفتار SDS(به دو صورت بدون صدا و باصدا)بودند. برای تجزیه وتحلیل یافته ها ازآزمون های t مستقل و، وابسته استفاده شد.
  یافته ها
  لب خوانی و تمایز گفتار 3/97% دانش آموزان در وضعیت بسیارضعیفی قرار داشت و تنها 67% از آنان ادراک شنوایی مسلطی داشتند(p-value<0.001). بین امتیازات آزمودنی ها در دو حالت بدون صدا وباصدای آزمون سارا (واجها)تفاوت معنا داری وجود داشت (p-value<0.001)، اما بین امتیازات آزمودنی ها در حالت بدون صدا و باصدای آزمون SDS (واژه ها)تفاوت معنا داری وجود نداشت. هم چنین تفاوت معناداری بین دختران و پسران در هیچ کدام از آزمون های پژوهش مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  لب خوانی و ادراک گفتار، اولین شاخص روش آموزش شفاهی است در دانش آموزان کم شنوای مدارس ویژه کم شنوایان شهر تهران وضعیت مناسبی نداشت. پژوهشهای بیشتر برای بررسی راه حلهای مناسب مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: لب خوانی، ادراک گفتار، آزمون تمایز شنیداری، آزمون ادراک شنیداری، مدارس ویژه کم شنوایان
 • عاطفه شکرالله نیاروشن، حیدر صادقی، شاپور شیرانی، مصطفی نجاتیان صفحات 38-45
  هدف
  با فرض اینکه بازتوانی قلبی و ورزش سبب کاهش قابل توجهی در میزان مرگ و میر بیماران عروق کرونر قلب می‎شود و نقش مهمی در امر پیشگیری ثانویه دارد، هدف از انجام این تحقیق اثر تمرینات قدرتی و برنامه بازتوانی قلبی بر پارامتر‎های بیومکانیکی سرعت و شدت جریان خون و بررسی ارتباط آن با شاخص سختی رگ در شریان‎های بازویی و رانی بیمارانی است که یک تا دو ماه از عمل پیوند عروق کرونری آن‎ها گذشته است.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت پیش‎آزمون و پس‎آزمون روی 40 زن و مرد 50 تا 80 سالی که تحت عمل بای‎پس عروق کرونری قرار گرفته بودند، انجام شد. آزمودنی های گروه آزمایش را 18 نفر که به مدت شش هفته، هفته‎ایی سه جلسه به انجام برنامه بازتوانی و تمرینات قدرتی با شدت‎ معین انجام شد، تشکیل دادند. گروه کنترل 14 نفر بود، که در برنامه‎ی تمرینی شرکت نداشتند. اندازه‎گیری متغیرهای سرعت جریان خون و قطر رگ در فاز سیستول و دیاستول با دستگاه اولتراسوند داپلر اندازه‎گیری و میانگین سرعت، شدت جریان خون و شاخص سختی‎رگ برای هر دو گروه محاسبه شد. از تی تست وابسته در سطح معناداری 05/0 از ضریب همبستگی پیرسون جهت ارتباط سنجی بین پارامتر‎ها در سطح معناداری 01/0 جهت تحلیل آماری استفاده شد.
  یافته ها
  تغییرات معنا‎داری در میزان قطر رگ(p =0.00)، سرعت(p =0.00، 0.00) و فشار خون(p =0.00، 0.01) در گروه آزمایش داشت. شاخص سختی ‎رگ و شدت جریان خون بیماران گروه آزمایش در شریانها تغییر معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست‎آمده، می‎توان گفت تمرینات قدرتی و برنامه بازتوانی قلبی می‎تواند در بهبود رفتار همورئولوژی خون و وضعیت عروق محیطی این بیماران موثر باشد.
  کلیدواژگان: بیماران CABG، تمرین قدرتی، شاخص سختی، شدت جریان خون
 • زهرا قدبیگی، فیروزه ساجدی، اکبر بیگلریان، گیتا موللی، سپیده نازی صفحات 46-53
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین سطح مهارت های تکامل فردی - اجتماعی کودکان 1 تا 4 ساله مبتلا به فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد طرح ریزی شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی تحلیلی بر روی 40 کودک 1 تا 4 ساله بر اساس لیست بیماران کلینیک فنیل کتونوری که توسط غربالگری از بدو تولد و تحت درمان بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه ASQ و ارزیابی بالینی توسط متخصص کودکان بود. 40 کودک نیز به عنوان گروه کنترل از مهد کودک های تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های فوق برای آن ها تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
  یافته ها
  متوسط سن کودکان 7/30(±5/10) ماه در گروه کنترل و 7/27(±0/11) ماه در گروه مورد بود. بین دو گروه از نظر نحوه زایمان، دور سر، قد و وزن فعلی و بدو تولد رابطه معناداری وجود نداشت. بین دو گروه از نظر تکامل مهارت های فردی اجتماعی اختلاف معناداری وجود داشت (p<0.001).
  نتیجه گیری
  از آنجا که این مطالعه نشان داد که سطح تکامل فردی- اجتماعی در کودکان درمان شده با رژیم درمانی از بدو تولد کمتر از کودکان عادی است، لذا تشخیص و مداخله زودرس جهت کلیه کودکان درمان شده با رژیم درمانی از بدو تولد و در سنین پایین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فنیل کتونوری، رژیم درمانی، تکامل فردی اجتماعی، کودکان
 • عباسعی گایینی، صادق ستاری فرد، زهرا حاج امینی صفحات 54-60
  هدف
  مصدومین نخاعی به علت بی تحرکی در معرض خطر بیشتر بیماری های قلبی تنفسی قرار دارند. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی هوازی بر برخی عوامل قلبی عروقی، تنفسی و لیپیدی جانبازان مصدوم نخاعی بود.
  روش بررسی
  20 نفر از جانبازان مصدوم نخاعی بالای 70درصد شهر اصفهان (سن 5/4 ± 9/49 سال، سابقه ابتلا 8/1 ± 9/25 سال، نمایه ی توده ی بدن 9/3 ± 03/25 کیلوگرم بر مترمربع) به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. قبل و بعد از مداخله (30 دقیقه فعالیت ورزشی هوازی به مدت 8 هفته و 3 جلسه)، فشار خون سیستولی و دیاستولی، ظرفیت حیاتی (VC)، ظرفیت بازدمی اجباری 1 ثانیه، HDL-C، LDL-C و قند خون ناشتای دو گروه تجربی و کنترل اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون آماری اندازه گیری های مکرر با 05/0 > pتجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  فشار خون سیستولی (004/0=p) و p=0/02) LDL-C) گروه تجربی پس از فعالیت ورزشی کاهش معنی داری پیدا کردند. P=0/004) FEVV1، (P=0/031) VC، (P=0/01) HDL-C) پس از مداخله افزایش معنی داری داشته اند. تفاوت معنی داری بین این متغیرها پس از مداخله در دو گروه تجربی و کنترل مشاهده نشده است(P>0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به داده های حاصل از مطالعه به نظر می رسد یک دوره فعالیت ورزشی (8 هفته) می تواند موجب بهبود وضعیت قلبی عروقی، تنفسی و لیپیدی جانبازان مصدوم نخاعی شود.
  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، جانبازان مصدوم نخاعی، عوامل قلبی، تنفسی و لیپیدی
 • محبوب بخشی بارزیلی، معصومه پورمحمدرضای تجریشی، نرگس ادیب سرشکی، عصمت میکاییلی صفحات 61-69
  مقدمه
  تحول نظریه ذهن در کودکان به عنوان یکی از جنبه های شناخت اجتماعی در سالهای اخیر پژوهشگران متعددی را متوجه خود کرده است. هدف پژوهش، تعیین تاثیر آموزش نظریه ذهن بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر با ناتوانی هوشی تحولی در مشکین شهر بود.
  روش بررسی
  در مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، تمامی دانش آموزان پسر با ناتوانی هوشی تحولی 8 تا 12 سال شاغل به تحصیل در مشکین شهر(43 نفر) به روش تمام شماری، به آزمونهای نظریه ذهن پاسخ دادند. دانش آموزانی که در آزمونها نمره موفقیت آمیز نیاوردند (39 نفر) به عنوان نمونه انتخاب و به تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. سپس، مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی (گرشام و الیوت، 1990) توسط معلمان آنها تکمیل شد و گروه آزمایش در 8 جلسه (دو هفته، هر جلسه 30 دقیقه) آموزشی شرکت کردند. بعد از پایان جلسات آموزشی، همه شرکت کنندگان با آزمونهای نظریه ذهن و مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی مجددا ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پس از مداخله آموزشی، عملکرد گروه آزمایش در مهارتهای اجتماعی کلی، همکاری، خویشتنداری به طور معنادار)001/0 (p= بالاتر از گروه کنترل بود. اگرچه، دو گروه در مولفه ابراز وجود با یکدیگر تفاوت معنادار نداشتند.
  نتیجه گیری
  آموزش نظریه ذهن به دانش آموزان با ناتوانی هوشی تحولی موجب بهبود مهارتهای اجتماعی و مولفه های آن می شود و ضامن موفقیت آنها در این حیطه ها در سالهای آتی می شود.
  کلیدواژگان: نظریه ذهن، مهارتهای اجتماعی، ناتوانی هوشی تحولی
 • ناهید ظهیری، ایرج عبداللهی، سید مسعود نبوی، امیرمسعود عرب صفحات 70-76
  هدف
  بررسی یادگیری حرکتی صریح در بیماران مبتلا به MS از نوع Relapse-remission و مقایسه آن با افراد سالم هدف این تحقیق می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق تحلیلی مورد-شاهدی، 15بیمار و 15فرد سالم که با گروه بیمار، همسان شده بودند، شرکت داشتند. جهت اجرای مطالعه، از یک نرم افزار جهت بررسی یادگیری حرکتی استفاده شد، بدین صورت که 4 مربع با رنگهای مختلف بر روی صفحه نمایش کامپیوتر ظاهر می شد و داوطلب می بایست به محض مشاهده هر مربع، کلید مربوط به آن را فشار می داد و 48 ساعت بعد آزمون یادآوری از افراد بعمل می آمد. زمان انجام بلوکهای تحقیق، بعنوان متغیر وابسته اندازه گیری شده و با استفاده از آزمون های K-S، t زوج شده و t مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  انجام بلوکهای تحقیق در بیماران به صورت معنی داری کندتر از افراد سالم بود(0/05P<). زمان انجام بلوکهای انتهایی نسبت به ابتدایی در هر دو گروه کاهش معنی داری داشت(0/05P<) و میزان یادگیری حرکتی در افراد سالم بیشتر از افراد بیمار بود (0/05P<).
  نتیجه گیری
  اگرچه گروه بیمار وظیفه حرکتی را کندتر از گروه سالم انجام دادند ولی یادگیری حرکتی صریح در این گروه نیز وجود داشت اما میزان یادگیری حرکتی صریح دربیماران در مقایسه با گروه سالم همسان خود کمتر بود
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، یادگیری حرکتی صریح، وظیفه حرکتی واکنشی سریالی
 • فریدون لایقی، سیدعلی حسینی، مریم فرزاد، امین زنقایی صفحات 77-85
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه دو روش «بی حرکتی» و «تانسیون اکتیو زودهنگام» در توان بخشی پس از ترمیم جراحی آسیب تاندون های اکستنسوری در نواحی 5 و 6 دست بود.
  روش بررسی
  از 21 بیمار واردشده به این مطالعه نیمه تجربی و از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی، 18 بیمار با میانگین سنی 43٫32 درمان را کامل کردند. درمجموع، 41 تاندون اکستنسور بریده شده در 27 انگشت این افراد مطالعه شد. ترمیم همه تاندون ها در ناحیه 6، 5 با استفاده از تکنیک جراحی رانینگ انتهابه انتهای اپی تنون و با پرولن 0.3 را یک جراح انجام داد. برای توانبخشی، افراد به صورت تصادفی در یکی از دو گروه درمان مرسوم، با «روش بی حرکتی» و «تانسیون اکتیو زودهنگام» قرار گرفتند. در هفته ششم بعد از عمل جراحی، میزان ادم پس از جراحی دست، فلکسیون در مفصل متاکارپوفالانژیال، فلکسیون و اکستانسیون ترکیبی مچ و انگشتان، حرکت اکتیو کلی انگشتان و طویل شدگی اکستنسوری اندازه گیری شد. در هفته دوازدهم، علاوه بر تمام شاخص های بیان شده، قدرت گریپ نیز اندازه گیری شد.
  یافته ها
  درمقایسه با روش مرسوم بی حرکتی، درمان به روش تانسیون اکتیو زودهنگام باعث بهبود معنی دار شاخص های ادم پس از جراحی دست، فلکسیون در مفصل متاکارپوفالانژیال انگشتان، فلکسیون ترکیبی مچ و انگشت، حرکت اکتیو کلی انگشتان و قدرت گریپ دست شد (0٫05>P). در شاخص های اکستانسیون ترکیبی مچ و انگشتان و طویل شدگی اکستنسوری بین دو گروه، تفاوت معنی داری یافت نشد (0٫05)
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته ها، روش تانسیون اکتیو زودهنگام رویکردی است که می توان آن را جایگزین مناسبی برای روش مرسوم بی حرکتی، در توانبخشی بعد از عمل ترمیم جراحی تاندون های اکستنسوری نواحی 5و6، برای بیماران سازگار درنظر گرفت.
  کلیدواژگان: پارگی تاندون اکستنسوری ناحیه 6، 5، تکنیک رانینگ انتهابه انتهای اپی تنون، روش بی حرکتی، روش تانسیون اکتیو زودهنگام
 • مریم ضیایی فر، امیر مسعود عربلو، نورالدین کریمی، زهرا مصلی نژاد صفحات 86-92
  هدف
  یکی از مهمترین علت های ایجاد کننده درد، اختلالات اسکلتی-عضلانی می باشد، که حدود یک سوم آنها دارای سندرم میوفاشیال همراه با نقاط ماشه ای می باشند.وجود نقطه ماشه ای در عضله تراپز فوقانی یکی از یافته های شایع در افراد مبتلا به اختلالات ناحیه گردن و پشت است. اخیرا استفاده از سوزن خشک به عنوان یکی از روش های جدید درمانی جهت درمان نقاط ماشه ای مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات دو روش در مانی سوزن خشک و فشار ایسکمیک در درمان نقطه ماشه ای فعال در عضله تراپز فوقانی و مقا یسه ی آنها با یکدیگر می باشد.
  روش بررسی
  در مطالعه اصلی 32 نفر با تشخیص نقاط ماشه ای فعال در عضله تراپز فوقانی پس از مطابقت دادن معیارهای ورود و خروج شرکت کردند. افراد به طور تصادفی در دو گروه درمانی قرار گرفتند. 1. گروه تحت درمان فشار ایسکمیک (17 نفر) و 2. گروه تحت درمان سوزن خشک(15نفر). به منظور بررسی تغییرات شدت عددی درد در هریک از روش های درمانی پس از درمان از آزمون paired t-test و برای مقایسه اثر دو روش درمانی از آزمون ANCOVA استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد هردو روش درمانی در کاهش شدت درد موثر می باشندp=0/000)). و نتایج آزمون ANCOVA نشان می دهد از لحاظ آماری تفاوتی بین دو روش درمانی در کاهش عددی شدت درد وجود نداردp=0/09)) و (p=0/8).
  نتیجه گیری
  هر دو روش درمانی در کاهش میزان عددی شدت درد موثر می باشند و اگر چه از لحاظ کلینیکی سوزن خشک بیشتر سبب کاهش میزان عددی شدت درد در حین فعالیت می شود اما از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین این دو روش درمانی در کاهش میزان عددی شدت درد وجود ندارد.
  کلیدواژگان: نقطه ماشه ای، سوزن خشک، فشار ایسکمیک، تراپز فوقانی
 • مینو کلانتری، مدینه حسنی، کاظم حسنی، قربان تقی زاده صفحات 93-101
  هدف
  یکی از شایعترین مشکلات حسی در فلج مغزی آسترگنوزیس است که اهمیت ویژه ای در انجام عملکردهای دستی روزمره دارد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی سطح استرگنوزیس دست با استفاده از اشیای معمولی و اشکال هندسی در کودکان دای پلژی اسپاستیک و همی پلژی اسپاستیک بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی 20 کودک فلج مغزی 3 تا 6 سال(9 پسر و 11 دختر) به روش غیراحتمالی ساده از میان مراجعه کنندگان به مراکز کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب شدند. استرگنوزیس اشکال هندسی و اشیای معمولی در این کودکان بررسی شد. اطلاعات با استفاده از آزمونهای آماری اسپیرمن و من ویتنی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  25% کودکان همی پلژی با دست مبتلا توانستند نمره کامل استرگنوزیس اشکال هندسی،37 % نمره کامل استرگنوزیس اشیای معمولی و75%. با دست سالم نمره کامل هر دو بخش را کسب کردند.42% کودکان دای پلژی با دست راست و چپ نمره کامل استرگنوزیس اشیا و 25% نمره کامل اشکال هندسی را به دست آوردند. ارتباط معناداری بین نمره استرگنوزیس با سن و جنس مشاهده نشد.استرگنوزیس دست راست و چپ کودکان دای پلژی اختلاف معناداری نداشت اما اختلاف استرگنوزیس دست سالم و مبتلای کودکان همی پلژی در اشیا (032/0 =p)و اشکال(049/0= p)معنادار بود.
  نتیجه گیری
  کودکان همی پلژی نقص قابل توجهی را در استرگنوزیس دست مبتلا و کودکان دای پلژی نقص متوسطی را به ویژه در استرگنوزیس اشکال هندسی نشان دادند که این مسئله می تواند مطابق با رشد طبیعی در این کودکان باشد. کلید واژه ها: استرگنوزیس،دست،همی پلژی،دای پلژی.
  کلیدواژگان: استرگنوزیس، دست، همی پلژی، دای پلژی
 • یونس دوستیان، بهمن بهمنی، یوسف اعظمی، علی اکبر گودینی صفحات 102-109
  هدف
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه پرخاشگری و تکانشگری با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است.
  روش بررسی
  روش استفاده شده در این پژوهش، از نوع مقطعی تحلیلی بود. در این مطالعه، 170 نفر از دانشجویان پسر در مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی که با روش نمونه گیری دومرحله ای تصادفی انتخاب شده بودند، تحت مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش متغیرها، از پرسش نامه پرخاشگری اهواز، مقیاس تکانشگری بارات (BIS) و مقیاس آمادگی به اعتیاد وید و بوچر استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که متغیرهای پرخاشگری و تکانشگری به طور معناداری توانایی پیش بینی آمادگی به اعتیاد را دارند (0٫001>P). همچنین، برمبنای ضریب تعیین متغیرهای پرخاشگری و تکانشگری باهم 49 درصد از پراکنش متغیر آمادگی به اعتیاد را پیش بینی کردند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه متغیرهای پرخاشگری و تکانشگری، اعتیادپذیری را در دانشجویان به خوبی پیش بینی می کنند، مراکز مشاوره دانشگاه ها می توانند با برگزاری کارگاه هایی، شیوه های مهار این متغیرها را در موقعیت های مختلف به دانشجویان آموزش دهند و ازاین طریق، از گرایش آن ها به مصرف مواد پیشگیری کنند.
  کلیدواژگان: آمادگی به اعتیاد، پرخاشگری، تکانشگری، دانشجویان
 • وحید راشدی، مسعود غریب، محمد رضایی، عباسعلی یزدانی صفحات 110-115
  هدف
  امروزه با توجه به نرخ رشد بالای سالمندی در ایران، حفظ و ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان به عنوان یک گروه جمعیتی آسیب پذیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه حمایت اجتماعی و اضطراب در سالمندان می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است، 380 نفر سالمندان شهر همدان با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات علاوه بر پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه حمایت اجتماعی و مقیاس اضطراب سالمندان مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجریه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری ضریب همبستگی و تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  380 سالمند در مطالعه شرکت نمودند که 68/9 درصد مرد و 90 درصد متاهل بودند. متوسط سن سالمندان مورد پژوهش 68/06 سال با انحراف معیار 6/72 بود. براساس یافته های پژوهش حمایت اجتماعی با اضطراب و تمامی خرده مقیاس های آن رابطه منفی و معناداری دارد که در این بین خرده مقیاس شناختی بیشترین همبستگی را نشان داد
  کلیدواژگان: سالمندان، حمایت اجتماعی، اضطراب
 • عباس رحیمی، امین نوروزی، سهیل منصور سوهانی صفحات 116-124
  هدف
  برای ارزیابی پیامدهای بیماران مبتلا به صدمات زانو، پایایی پرسش نامه International Knee Documentation Committee (IKDC)ازنظر بین المللی تایید شده است. هدف تحقیق حاضر، ترجمه و بررسی تکرارپذیری در دفعات آزمون و همخوانی درونی و پایایی سازه نسخه فارسی پرسش نامه IKDC در بیماران ایرانی، پس از جراحی رباط صلیبی قدامی و منیسک زانوست.
  روش بررسی
  نسخه فارسی پرسش نامه های IKDCو KOOS و 36-SF، بعد از ترجمه، براساس روش ارزیابی بین المللی کیفیت زندگی، در 101 بیمار، پس از جراحی رباط صلیبی قدامی و منیسک زانو مورداستفاده قرار گرفت. تکرارپذیری در دفعات آزمون، با شاخص آماری ICC و همخوانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. پایایی سازه ازطریق بررسی ارتباط نمره پرسش نامه IKDCبا نمره خرده مقیاس های پرسش نامه KOOS و خلاصه سلامت جسمانی و روانی پرسش نامه 36-SF ارزیابی شد. به علاوه برای بررسی پایایی، از ضرایب هم بستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده گردید.
  یافته ها
  تکرارپذیری نسخه ترجمه شده، 0٫99 است که بسیار بالاست. همخوانی درونی نمرات به دست آمده آیتم ها، 90 درصد بود. هم بستگی آماری خوبی بین نمره کل نسخه فارسی IKDC و خلاصه سلامت جسمانی پرسش نامه 36-SF (با ضریب هم بستگی 70 درصد و سطح معنی داری کمتر از 0٫001) وجود داشت؛ ولی بین نمره کل و خلاصه سلامت روانی (ضریب هم بستگی 0٫44)هم بستگی آماری کم بود. همچنین، هم بستگی آماری خوبی با خرده مقیاس درد در پرسش نامه KOOS (ضریب هم بستگی 0٫66)، هم بستگی متوسطی با خرده مقیاس علائم بالینی (ضریب هم بستگی 0٫55)، هم بستگی خوبی با خرده مقیاس فعالیت روزمره (ضریب هم بستگی 0٫68)، هم بستگی متوسطی با خرده مقیاس فعالیت ورزشی و تفریحی (ضریب هم بستگی 0٫60) و با خرده مقیاس کیفیت زندگی (ضریب هم بستگی 0٫50) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی IKDC ابزاری با پایایی و تکرارپذیری مطلوب در ارزیابی و طراحی برنامه های پرسش نامه توان بخشی بیماران ایرانی، پس از جراحی رباط صلیبی قدامی و منیسک زانوست.
  کلیدواژگان: پایایی سازه، پرسش نامه IKDC، ترجمه، تکرارپذیری، جراحی رباط صلیبی قدامی و منیسک
 • سید محمد صادق حسینی، حسین سورتجی، محمد رضایی صفحات 125-131
  هدف
  حرکت درمانی با محدودیت اجباری روشی است که تاثیرش بر روی افراد بزرگسال به اثبات رسیده است اما در زمینه کودکان هنوز نیاز به پژوهش های بیشتر احساس می شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر حرکت درمانی با محدودیت اجباری اصلاح شده بر کارکرد دودستی و یک دستی کودکان با فلج نیمه بدن بوده است.
  روش بررسی
  این پژوهش با طرح مداخله ای، بر روی 28 شرکت کننده 5-10 سال که بنابر ملاک های ورود و کنارگذاری در دو گروه حرکت درمانی با محدودیت اجباری (میانگین سنی 90/1±94 ماه) و گروه کنترل (میانگین سنی51/17±85 ماه) قرار گرفتند انجام شد. مداخله در گروه حرکت درمانی با محدودیت اجباری بصورت 6 ساعت هر روزه در طی 10 روز متوالی در مراکز توانبخشی انجام شد در صورتی که گروه کنترل از درمان رایج کاردرمانی در کلینیک استفاده می کردند. ابزارهای بکار رفته در این پژوهش آزمون کفایت حرکتی بروینینکس – ازرتسکی، آزمون کارکرد دستی جبسون – تیلور، مقیاس بررسی استفاده کارکردی توسط مراقب بوده است.
  یافته ها
  به منظور مقایسه بین دو گروه از آزمون تی مستقل برای اختلاف نمرات استفاده شد و در متغییرهای چیره دستی (035/0P=)، هماهنگی دوطرفه (019/0P=)، هماهنگی اندام فوقانی (033/0P=)، فعالیت های دودستی (012/0P=)، فعالیت های یک دستی (021/0P=)، آزمون جبسون-تیلور (035/0P=)، ادراک والدین (فراوانی) (005/0P=)، ادراک والدین (کیفیت) (001/0P=) تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده شد. این متغییرها در سطح معنی داری (05/0P=) در گروه CIMT تفاوت نشان دادند اما در گروه درمان رایج تفاوت کمی دیده شده بود که معنی دار نبوده است.
  نتیجه گیری
  روش حرکت درمانی با محدودیت اجباری مورد علاقه کودک هم بر کارکرد یک دستی و با کمی تامل هم بر کارکرد دودستی کودکان با فلج نیمه بدن موثر بوده است و استفاده از این پروتکل در بهبود کارکرد دستی کودکان می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: حرکت درمانی با محدودیت اجباری، کارکرد یک دستی، کارکرد دو دستی، فلج نیمه بدن
|
 • Fatemeh Ehsani, Mohammad Ali Mohseni Pandpei, Sanaz Shanbehzadeh Pages 8-21
  Objective
  Low back pain (LBP) is one of the most common and costly health problems. Changes in muscle activity and recruitment of lumbar deep muscles which are responsible for lumbar spine stability have been reported in patients with LBP. Different exercise programs are used in the treatment of such patients to improve spinal stability. The purpose of this study was to systematically review the effect of stabilization exercises on objective outcome measures in patients with non-specific chronic LBP in previous randomized controlled trials.
  Materials and Methods
  A literature search for the period of 2000-2012 was performed، using MEDLINE، PubMed، Google scholar، Science Direct، OVID and CINAHL databases. Low back pain، stabilization exercise، motor control exercise، segmental stabilization، transverse abdominis muscle، multifidus muscle، electromyography، ultrasound، ultrasonography، and randomized controlled trial were used as keywords. Muscle recruitment، postural balance control، muscle endurance، muscle size and lumbar range of motion were studied as objective outcome measures.
  Results
  In total، of 158 articles، 13 articles were selected according to the inclusion criteria of the study. There was a wide variation among studies in terms of methodology، main outcome measures، sample size، procedure، etc. The results demonstrated that stabilization exercise was more effective than other interventions on activity pattern of deep muscles، postural balance control، muscle endurance and range of motion، while it was not significantly different with other interventions on deep muscle size.
  Conclusion
  It seems that stabilization exercise has considerable effect on activity pattern of deep muscles، postural control، muscle endurance and range of motion and can be considered as an effective intervention in the treatment of patients with non-specific chronic LBP
  Keywords: Chronic low back pain, Randomized control trial, Stabilization exercise, Systematic review
 • Solmaz Mohammadzadeh Nanehkaran, Ashraf Karbalaie Noori, Seyed Ali Hosseini Pages 22-28
  Objective
  The aim of the present study was to determine the effect of «Community Re-entry Program» (CRM) on psychological condition in the patients with schizophrenia.
  Materials and Methods
  In this quasi experimental design study that sampling was performed available and none randomized. 24 patients with schizophrenia who had the inclusion criteria selected and were placed into two intervention (n=12) and control groups (n=12). Data were collected using the Positive and Negative Symptoms Scales (PANSS) questionnaires and interviews. Then intervention group were instructed Community Re-entry Program (CRM). The program was contained 16 sessions، which was administered every other day، 3 times a week، during run program were used only routine treatment of patients in psychiatric hospitals (medication therapy and occupational therapy). The data from this study were analyzed through the t-test for independent groups.
  Results
  The findings indicated that the negative symptoms of schizophrenia patients in the intervention group، compared with the control group showed no significant change after the implementation of community re-entry program (P<0. 05). Although it was evident that the change in the total average and other aspects but changes to the dimensions of (positive symptoms، general psychopathology and total score) were not significant (P>0. 05).
  Conclusion
  According the research findings community re-entry program could reduce negative symptoms in schizophrenia patients، this significant improvement can be attributed to the effect of the intervention، and the difference was not observed in the control group.
  Keywords: Schizophrenia, Community Re, entry Program (CRM), Negative symptoms, Positive symptoms, General psychopathology
 • Gita Movallali, Kamal Parhon, Naemi Daneshmandan Pages 29-37
  Objective
  The goal of this study was to evaluate the lip reading ability and Speech perception of hearing impaired students of special schools for the hearing impaired in different speech levels.
  Materials and Methods
  In this cross- sectional study، 44 deaf students (9-12 years old) were selected with multi-stage cluster sampling method، from two special schools for the deaf in Tehran. Tools were a demographics questionnaire، the Auditory Perception Test (APT-HI)، Sara lip reading test (No 2) and Speech Discrimination Score Test (SDS). T test were used to analyze the data.
  Results
  The lip reading ability and speech perception of 97. 3% of deaf students was very poor and the speech perception of only 67% were good (p-value<0/001). There was the significant difference between Sara lip reading test scores (phonemes) with and without sound (p-value<0/001). but no significant difference between SDS test scores (words) with and without sound. Also there was no significant difference between male and female sample scores in none of tests.
  Conclusion
  lip reading and speech perception، the first index of oral method، were not desirable in deaf students in special schools for the deaf in Tehran. More research is needed to explore solutions. Keywords: Lip reading، Speech perception، Speech Discrimination Score Test، Auditory Perception Test for the Hearing Impaired، Special schools for hearing impaired.
  Keywords: Lip reading, Speech perception, Speech Discrimination Score Test, Auditory Perception Test for the Hearing Impaired, Special schools for hearing impaired
 • Atefe Shokrallahnia Roshan, Heydar Sadeghi, Shapor Shirani, Mostafa Nejatian Pages 38-45
  Objective
  Assuming that cardiac rehabilitation and exercise significantly reduced mortality rate in coronary artery disease and has an important role in secondary prevention، the purpose of this study is effects of strength training and cardiac rehabilitation programs on biomechanical parameters of blood flow velocity and blood flow rate and these relationships with the brachial and femoral artery stiffness index in coronary artery bypass graft patients that one to two months was past their surgery.
  Materials and Methods
  This study was performed on 40 women and men، with 50 to 80 years who were undergoing CABG. Training group had 18 patients who participated in strength training and rehabilitation program for two months. There are three sessions in a week and patients trained according to determined severity of each patient''s functional capacity. The control group had 14 patients who did not participate in the training program. Variables blood flow velocity and arterial diameter in systole and diastole phase measured with Doppler ultrasound and the mean velocity of blood flow rate in arteries and arterial stiffness index was calculated for both groups. For statistical analysis dependent t-test was used in significance level of 0. 05 and Pearson correlation coefficient was used for measuring the relation between parameters in significant level of 0. 01.
  Results
  The significant changes in velocity، blood flow rate and decreased arterial stiffness index in arteries were observed in the training group.
  Conclusion
  According to our results، we can say strength training and cardiac rehabilitation programs can be effective in improvement of peripheral vascular and hemorheological behavior of blood in these patients.
  Keywords: CABG patient, strength training, stiffness index, blood flow rate
 • Zahra Ghadbeigi, Dr Firoozeh Sajedi, Dr Akbar Biglariyan, Dr Guita Movallali, Sepideh Nazi Pages 46-53
  Objectives
  This Study aimed to investigate the level of personal-social developmental skills in children 1-4 years old with early treated phenylketonuria.
  Materials and Methods
  This analytic، cross-sectional study has been done on 40 children 1-4 years old referred to clinics of phenylketonuria (PKU) who were diagnosed by screening at birth and were treated. The measurements were a demographic questionnaire، ASQ (Ages & Stages Questionnaire) and clinical assessment by pediatrician. Forty children were also selected randomly as control group from kindergartens of Tehran and completed the questionnaires. Data were analyzed by SPSS 19. 0 software.
  Results
  The mean age of Children was 30/7 (± 10/5) months in the control group and 27/7 (± 11/0) months in the case group. There was no significant differences between two groups regarding of delivery type and the current and birth، height and weight and head circumference. There was a significant difference between two groups regarding personal-social developmental skills (P <0. 001).
  Conclusion
  That the level of personal-social developmental skills in the children with early treated Phenylketonuria is lower than normal children. Early diagnosis and intervention for all children with early treated Phenylketonuria is recommended.
  Keywords: Phenylketonuria, Treatment regimen, personal, social development, children
 • Abbas Ali Gaeini, Sadegh Satarifard, Zahra Haj Amini Pages 54-60
  Objective
  People with spinal cord injuries (SCIs)، are at risk for cardiorespiratory illnesses because sedentary. The purpose of this study was to explore the effect of eight weeks of aerobic exercise on cardiovascular، respiratory and lipidemic factors in spinal cord injured individuals.
  Materials and Methods
  20 Esfahan spinal cord injured individuals above %70 (49. 9 ± 4. 5 years، 25. 9 ± 1. 8 history injure، BMI 25. 03 ± 3. 9 kg/m2) randomly divided into two trained and sedentary control groups. Systolic and diastolic blood pressures، VC، FEVI، HDL-C، LDL-C and fasting blood glucose were measured before and after a program (8-week exercise training program (aerobic exercise، 30 min/day، 3 days/week) in two groups. The collected data were analyzed using the Repeated Measure test at the significant level of p<0. 05 (P<0/05).
  Results
  Systolic blood pressure and LDL-C decreased significantly after exercise in trained group (p= 0. 004، p= 0. 02). The levels of VC (p=0. 01)، FEV1 (p=0. 031)، HDL-C (p=0. 004) increased significantly after exercise. There was no significant difference in these variables between two groups (p>0/05).
  Conclusion
  Given the data obtained from current study، it seems that a term of exercise (8 weeks) could cause improvement cardiovascular، respiratory and lipidemic condition of spinal cord injured individuals.
  Keywords: exercise, spinal cord injured individuals, cardiovascular, respiratory, lipidemic factors
 • Mahboub Bakhshibarzili, Masoume Pourmohamadrezatajrishi, Narges Adibsereshki, Esmat Mikaeili Pages 61-69
  Objective
  theory of mind development as one aspect of social cognition has attracted researchers’ attention toward itself in recent years. The purpose was to determine the effect of theory of mind training on social skills in male students with intellectual disability in Meshkinshahr City. Matherials &
  Methods
  semi-experimental study with pretest-posttest design with control group was used. The entire intellectual disabled male students (aged 8-12 years old) who educating in Meshkinshahr (43 individuals) completed theory of mind tests. Students who could not pass the tests (39 individuals) were selected as a sample and assigned randomly to experimental and control groups. Then، their teachers completed Social Skills Rating Scale (SSRS; Gresham & Elliot، 1990). Experimental group participated in 8 training sessions (lasting 2 weeks، 30 minutes every session). Theory of mind tests and SSRS were administered after last training session. Data analyzed with analysis of covariance.
  Results
  findings showed that experimental group performed better in totally social skills، cooperation and self-control components significantly (p=0. 001) compared to control group. Although، they were not significantly differed in assertion component.
  Conclusion
  theory of mind training leads improvement of social skills and its components in intellectual disabled students and will guarantee their successes in these areas in future years.
  Keywords: Theory of mind, Social skills, Intellectual disability
 • Pages 70-76
  Introduction
  the purpose of this study was survey of explicit motor learning in Relapse-Remission (RR) MS patient and compare with healthy subject.
  Material And Methods
  15 patient with RRMS and 15 matched healthy subjects participated in this study and for assessing motor learning، applied a serial reaction time task by using computer software. In this task four squares with different colors appeared on the computer screen and asked to press 1 of 4 keys corresponding to the appropriately colored square immediately after observing it with a retention test after 48 hours and then K-S test، paired T test and independent-samples t test were used to analysis of measured blocks time.
  Result
  the patient groups performed this task significantly slower than healthy groups (P<0/05). Time of final blocks decreased significantly in both groups (P<0/05). But Explicit motor learning in healthy subjects was more than patient groups (P<0/05).
  Conclusion
  although patient groups performed this task slower than healthy subjects، there was motor learning in RRMS patient but this explicit motor learning was less than healthy matched subjects.
  Keywords: multiple sclerosis, explicit motor learning, serial reaction time task
 • Fereidon Layeghi, Seyyed Ali Hosseini, Maryam Farzad, Amin Zanghaei Pages 77-85
  Objective
  The objective of the study was to assess and compare Early Active Tension and Immobilization Protocols in Rehabilitation of the Hand، Following Zone 5-6 Extensor Tendon Repair.
  Material and Methods
  From the 21 patients enrolled in a randomized controlled trial study، 18 cases with average age of 32. 43 years completed the protocol. A total of 41 extensor tendons from 27 fingers of the subjects were studied. A surgeon repaired all tendons in zone 5 and/or 6 by an end to end epitenon running technique using prolen 0. 3. For rehabilitation، subjects were randomly assigned into two “Immobilization” and “early active tension” group. Edema، metacarpophalangeal flexion، combined flexion and extension of wrist and fingers، total active motion of fingers and metacarpal extensor lag were assessed 6 weeks after surgery. All aforementioned variables and grip strength were reassessed 12 weeks after surgery.
  Results
  Compared to traditional immobilization protocol، early active tension could significantly improve hand edema، metacarpal flexion، combined flexion and extension of wrist and fingers، total active motion of fingers and grip strength (P<0. 05). There was no significant difference in combined wrist and finger extension، and extensor lag between two groups (P>0. 05).
  Conclusion
  Our results demonstrate that in compliant patients، early active tension could be an alternative method for traditional immobilization protocol، after surgical repair of extensor tendon injuries in zone 5 and/or 6.
  Keywords: Early Active Tension Method, End to End Epitenon Running, Zone 5, 6 Extensor Tendon Rupture, Immobilization protocol
 • Maryam Ziaeefar, Amir Masood Arabloo, Noraddin Karimi, Zahra Mosallanezhad Pages 86-92
  Purpose
  Myofascial trigger point is one of the most common causes of musculoskeletal disorders. Myofascial trigger point in upper trapezius has been reported as a symptom in patients with neck and upper thoracic pain. The purpose of this study was to investigate the effect of dry needling compared with ischemic pressure on trigger point in upper trapezius muscle.
  Methods
  32 subjects with myofascial trigger point in upper trapezius participated in this study. The subjects were randomly assigned to two groups: dry needling (N=15) and ischemic pressure (N=17). The visual analogue scale (VAS) was used to assess the pain intensity before and after treatment in both groups. Paired t-test was used to determine any significant difference in pain intensity after treatment sessions compared with pre-treatment score in control and experimental group. Analysis of Covariance (ANCOVA) was calculated to determine the significance of differences between the control and experimental groups in post-test scores، with pre-treatment scores used as covariates in the analysis.
  Results
  Statistical analysis (paired t-test) revealed significant decrease in pain intensity after treatment sessions in control and experimental group (P =0. 00) compared with pre-treatment score. In the ANCOVA، controlling for pre-test scores، no significant difference was found between the two groups in the after treatment sessions VAS (P=0. 09).
  Conclusions
  The application of dry needling and ischemic pressure produce improvement in the pain intensity in subjects with myofascial trigger point in upper trapezius
  Keywords: Dry needling, Myofascial trigger point, Upper trapezius, Ischemic pressure
 • Minoo Kalantari, Madineh Hasani, Kazem Hasani, Ghorban Taghizade Pages 93-101
  Objective
  One of the most prevalent sensory problems in cerebral palsy is Astereognosis which has special importance in daily manual functions. the purpose of this study was to determine the level of hand stereognosis using common objects and geometric shapes in children with spastic hemiplegia and diplegia.
  Materials and Methods
  in this cross sectional study، 20 children with cerebral palsy between 3-6 years old (9 males،11 females) were selected via nonrandomized simple sampling referd to occupational therapy centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. stereognosis of common objects and geometric shapes were evaluated and the data were analyzed by Mann-Whitney and Spearman statistical tests.
  Results
  25% of hemiplegic children gained full score of geometric shapes stereognosis and 37% acquired full score of common objects with affected hand and 75% gained full score of both with unaffected hand. 42% of diplegic children gained full score of common objects and 25% of them gained full score of geometric shapes with right and left hand. There was no significant relationship between stereognosis score with age and sex in both groups. stereognosis was not different between right and left hands but there was significant difference of objects and shapes stereognosis between affected and unaffected hand in hemiplegic children consequetively (p=0. 032)، (p=0. 049).
  Conclusion
  the result of study shows considerable defect in Stereognosis of affected hand in hemiplegic children and moderate defect in diplegic children specially in geometric shapes. this finding could be in line with natural development among these children. Keywords: stereognosis،hand،diplegia،hemiplegia.
  Keywords: stereognosis, hand, diplegia, hemiplegya
 • Yoones Doostian, Bahman Bahmani, Yousef Aazami, Ali Akbar Godini Pages 102-109
  Objective
  The present study examined the relationship of aggression and impulsiveness with readiness for addiction among the students of Allameh Tabatabai University.
  Materials and Methods
  The methodology applied in this research was cross- analytical. 170 male undergraduate students who study at Allameh Tabataba''i University were selected by two-stage random sampling. To measure the variables، Aggression Questionnaire of Ahvaz، Barrat Impulsiveness scale (BIS) and the readiness for addiction scale of Wade and Butcher were employed. To analyze the findings، the Pearson correlation coefficient and multiple regressions were used.
  Results
  Results indicated that the variables of aggression and impulsiveness were significantly able to predict the readiness for addiction (P<0. 001). Also، based on the coefficient of determination، aggression and impulsiveness variables together predicted 49 percent of variance of addiction readiness variable.
  Conclusion
  Noting that the variables of aggression and impulsivity can properly predict readiness for addiction، university counseling centers can، through workshops، teach the students different ways of controlling these variables in a variety of situations and so they will be able to prevent the tendency towards drug use.
  Keywords: Aggression, Impulsiveness, Readiness for addiction, Students
 • Vahid Rashedi, Masoud Gharib, Mohammad Rezaei, Abbas Ali Pages 110-115
  Objective
  Today، due to the high growth rate of aging، protecting and improving the health and quality of life of elderly as a vulnerable group of the population is taken into consideration. This study was performed to determine the relationship between social support and anxiety in the elderly.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytic study، 380 older adults of Hamedan city were selected through random sampling. To gather the data، Social Support Appraisals Scale and Geriatric Anxiety Scale were used as well as Demographic Variables Questionnaire. Data were analyzed by Correlation Coefficient and Independent T-test.
  Results
  The sample consisted of 68. 9% male and 90% who were married. The mean age of the elders was 68. 06 ± 6. 72 years. Results showed that social support has significant relationships with anxiety and its subscales، of which cognitive subscale had the highest correlation (P-value < 0. 001، r = - 0. 494).
  Conclusion
  Because of the increasing rate of aging، the importance of the social determinants of health such as social support is important in reducing anxiety in elderly.
  Keywords: Elderly, Social support, Anxiety
 • Abbas Rahimi, Amin Norouzi, Soheil Manour Sohani Pages 116-124
  Objectives
  To translate and evaluate the test-retest reliability، internal consistency and construct validity of the Persian version of the IKDC questionnaire in Iranian patients after ACL and meniscal operations.
  Materials and Methods
  After translation based on the Quality Of Life Assessment protocol، the IKDC، KOOS and SF-36 Health Survey were administered to a sample of 101 patients underwent for ACL and meniscal operations. The test-retest reliability was tested by use of an Intra-class Correlation Coefficient، the internal consistency by a Crohnbach’s alpha and the construct validity were tested by correlating the IKDC scores with KOOS subscales including pain، symptoms، ADL، recreations and sport activity، Quality Of Life and the physical and mental component summaries and the SF-36 Health Survey. In addition، the construct validity was measured by Pearson and Spearman correlation coefficient parameters.
  Results
  A high test-retest reliability score was found with an ICC of 0. 99. The Internal consistency was as 0. 90. A moderate to good correlation was obtained between the IKDC total score and KOOS subscales، including pain (r=0. 66، P<0. 001)، symptoms (r=0. 55)، ADL (r=0. 68)، sport and recreation activities (r=0. 60) and Quality Of Life (r=0. 50). A good correlation was found between the total scores of the IKDC and physical component summary (r=0. 70) along with another fair association between the mental component summaries of the SF-36 Health Survey (r=0. 44).
  Conclusions
  Persian version of the IKDC is a reliable and valid instrument for designing any assessment or rehabilitation program in Iranian patients after ACL and meniscal Surgery.
  Keywords: IKDC, Translation, Reliability, construct validity, ACL, meniscal Surgery
 • Seyed Mohammad Sadegh Hosseini, Hossein Sourtiji, Mohammad Rezaei Pages 125-131
  Objective
  Effectiveness of Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) has been approved in adult persons، while it seems that we need many researches with higher levels of evidence based in children. This research aimed to identify efficacy of CIMT on unimanual and bimanual function in children with Cerebral Palsy.
  Materials and Methods
  In this interventional study، were applied twenty eight participants were selected that had inclusion and exclusion criteria and then divided in two groups CIMT and control. The intervention was provided on 10 out of 12 consecutive days in CIMT group and another group was received occupational therapy services. Assessment tools which were utilized in the survey were Bruininks-Oseretsky Motor Proficiency Test، Caregiver Functional Use Survey (CFUS)، Jebsen-Taylor Test in Hand Function. In order to compare two groups Independent t-test was used and to compare each group from pre-test to post-test paired t-test was utilized.
  Results
  Data showed significant differences between two groups in dexterity، bilateral coordination، bimanual coordination، bimanual function، unimanual function and Caregiver Functional Use Survey (how well & how frequently) (p<0. 05). Also comparison between pre-test and post-test in each group presented improvement in most of data in research.
  Conclusion
  protocol of child friendly Constraint Induced Movement Therapy was lead to improvement in either unimanual or bimanual hand function in children with cerebral palsy.
  Keywords: Constraint Induced Movement Therapy, bimanual hand function, unimanual hand function, hemiplegia