فهرست مطالب

پژوهشنامه ادب غنایی - پیاپی 20 (بهار و تابستان 1392)
 • پیاپی 20 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • صدیقه انصاری، مریم خلیلی جهانتیغ صفحات 9-28
  ادب غنایی با احساسات شاعر سر و کار دارد و عبارت است از انعکاس تجربیات عاطفی و درونی او در کلام هنری که باعث انگیزش و تاثر خواننده می گردد. در ادب غنایی شاعر یا نویسنده خویشتن خویش را بیان می کند و ضمن آن به بیان عواطف و احساسات خود نسبت به زندگی و طبیعت می پردازد. بنابراین هر سخنی را که ریشه در ژرفای احساس هنرمند داشته باشد و بتواند تاثیری عمیق بر عواطف مخاطب بگذارد، می توان در زمره ی ادب غنایی جای داد. در این نوشتار احساسات فردی و شاعرانه ی سید علی صالحی، یکی از شاعران معاصر ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا از این طریق با افق معرفتی و دلالتی او بیشتر و بهتر آشنا شویم. روش کار ما در این نوشتار شیوه ی تحلیل محتوایی اشعار وی بوده است وعاطفه ی شاعر در ارتباط با انسان، عشق، زن، امید، ناامیدی، اندوه، شادی، پیری، وارستگی، شعر و شاعری، سوگند و مرگ مورد تامل قرار گرفته است. در اغلب موارد حالت، نگاه و احساس صالحی به این مقوله ها، از نوع خاصی است که با نگاه و برخورد عاطفی دیگر شاعران فرق دارد.
  کلیدواژگان: شعر، عاطفه، ادب غنایی، سید علی صالحی
 • محمود حسن آبادی، زهرا سجادی صفحات 29-44
  عاطفه از بخش های مهم شعر است و غالبا اصلی ترین هدف شاعر از سرودن شعر انتقال عواطف و احساسات است. در واقع میزان تاثیر پذیری هر شاعر از محیط خارج و ترکیب آن با تجربیات قبل و بازسازی تصویری نو در ذهن، عاطفه ی او نامیده می شود؛ به این ترتیب میان شاعران از جهت نوع عاطفه و بیان آن و نیز تاثیر گذاری بر خواننده تفاوت هایی اساسی وجود دارد. از آنجا که عاطفه و درون مایه ی شعر معلول تجارب شخصی شاعر است، با بررسی و تحلیل عواطف و درون مایه های یک شعر می توان برخی از زوایای مبهم ذهن و زندگی شاعر آن را روشن نمود.
  مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی) یکی از شعرای تاثیرگذار در گسترش شعر معاصر فارسی است. در این جستار ابتدا مختصری از زندگی گلچین گیلانی آورده ایم؛ آنگاه همراه با شاهد مثال هایی، به روشی توصیفی به عواطف و درون مایه های شعر گلچین از جمله عشق، غم و اندوه، امید و نومیدی، یادها و خاطره ها، وطن، تقدیر، مرگ و زندگی و راز هستی پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: گلچین گیلانی، عاطفه، درون مایه، صمیمیت
 • نجمه دری، سید کاظم موسوی، زهرا هاتف الحسینی صفحات 45-64
  «جریان سیال ذهن» پیش از آنکه تکنیکی در داستان نویسی مدرن محسوب شود، اصطلاحی روانشناسانه بود که ویلیام جیمز روانشناس امریکایی، در باب چگونگی شکل گیری خاطرات، افکار، رویاها و احساسات درونی انسان به کار برد. بعدها نویسندگانی که بنیان خلق آثار خود را ذهن آدمی قرار دادند و به دنیای درونی و اندیشه ها و عواطف فردی او روی آوردند، از این اندیشه ها سود بردند و جریان سیال ذهن را به عنوان شیوه ای از داستان نویسی به کار گرفتند. حوزه هایی که این شیوه از داستان با آن سر و کار دارد به طور کلی: ذهن و واقعیت ذهنی، حالت ها و نمودهای حیات درونی و خویشتن حقیقی انسان، همچون: افکار، احساسات، تخیلات و رویاها را در بر می گیرد. همچنین زمان حسی (غیر تقویمی) که زمانی درونی و حلقوی است و زبان پیچیده ای که با زبان معمولی و روزمره تفاوت دارد، از ویژگی های این شیوه ی داستان نویسی است. هفت پیکر نظامی گنجوی در قلمرو داستا ن پردازی از دیدگاه های مختلف، تاویل پذیر است و در سر تا سر آن به شرح کامل و اصیل تجربه های انسانی پرداخته شده و هستی درونی آدمی با تمامی افعال و نمودهای آن مورد توجه قرار گرفته است. چهره های مختلف و صداهای متنوع یک انسان، تضادهای روحی انسانی که با پناه بردن به نیروهای خلاق درونی بر این تضاد پیروز شده است، پیوند خودآگاه و ناخودآگاه، ذهن و عین، واقعیت و رویا، درهم ریزی زمان و... از نمودهای برجسته ی جریان سیال ذهن در این کتاب است. در این مقاله کوشش شده است تا با تکیه بر بعضی از عناصر «جریان سیال ذهن» و برجسته سازی آن ها، به افسانه ی ماهان در هفت پیکر نظامی پرداخته شود و رویکرد جدیدی از این داستان ارائه شود.
  کلیدواژگان: جریان سیال ذهن، دنیای درونی، زمان درونی، زبان سمبولیک، هفت پیکر نظامی
 • مهدی دهرامی، محمدرضا عمرانپور صفحات 65-82
  عاطفه یا احساس، زمینه ی درونی و معنوی شعر و عنصر بنیادین در شکل گیری هر اثر ادبی است. از همین روی بررسی آن بیش از عناصر دیگر متن ادبی ضروری می نماید. هدف این مقاله تحلیل عنصر عاطفه در شعر نیمایوشیج از زوایای مختلف آن است.در این مقاله ابتدا همه ی رویکردهای عاطفی به دو دسته دریافت و انتقال عاطفه تقسیم شده و بعد از نگاهی گذرا به نوع عاطفه در شعر نیما به تشریح حوزه دوم پرداخته و مسائلی مانند تناسب عاطفه با عناصری مثل تصویر، زبان، اندیشه، موسیقی، فضاسازی، تجربه شعری و...، و استمرار عاطفه در سراسر شعر مورد بررسی قرار گرفته شده است. استمرار عاطفه و هماهنگی آن با عناصر دیگر شعر، موجب انسجام و وحدت ارگانیک شعر او شده است به گونه ای که در اشعار توصیفی و روایی کوتاه تمام عناصر هماهنگ در طول شعر در راستای عاطفه حرکت می کنند و در اشعار روایی بلند هرچند عواطف مختلفی حس می شود اما هر یک به اقتضای موقعیت و فضای شعر تغییر یافته است.
  کلیدواژگان: نیمایوشیج، عاطفه، تخیل، انسجام درونی، انتقال عاطفه
 • حیدرعلی دهمرده صفحات 83-102
  شعر غنایی شعریست که احساسات و عواطف شخصی گوینده را بیان کند و اگر حاوی و اندیشه های مختلفی هم باشد، این معانی و اندیشه ها در خدمت بیان عواطف شاعر است. غزل بارزترین نوع شعر غنایی است که بر مدار عشق می گردد. خواه عاشقانه خواه عارفانه، عاطفه عشق را پیش از آن که جزو وجود شاعر و تجربه ی غالب حیات او شود، نمی توان به گونه ای کاذب بر خود بست، به همین سبب صمیمیت عاطفی و غالبا حقیقی عشق بر زبان غزل تاثیر می گذارد و از آنجا که انسان موجودیست سرشار از عواطف متناقضی همچون عشق، نفرت و غم، شادی و یاس، امید و ترس، دلاوری و خشم و رحم و میل، ادب غنایی و غزل می تواند عرصه ی بروز و ظهور این عواطف باشد. عشق نتیجه ی جلوه ی معشوق است و جلوه لازمه ی ضروری حسن. جمال معشوق است که عاشق را شیفته می سازد یعنی زیبایی عشق آفرین است و جمال از عشق که زاییده ی آن است تفکیک ناپذیر است، عشق که نخستین فرزند جمال است با خود گرما و نیرویی را به همراه دارد که همه ی موجودات هستی را به حرکت در می آورد. این مقال بر آن است که پیوند بین غزل و عشق و همچنین عشق و جمال را به روش تحلیل متن مورد واکاوی و توصیف قرار دهد.
  کلیدواژگان: ادب غنایی، غزل، عشق و جمال، عاشق و معشوق
 • علی رضی، فائقه عبدالهیان صفحات 103-120
  ترانه کلامی آهنگین و مخیل با درون مایه ای عاطفی است که به زبان ساده و عمومی سروده می شود و قابلیت زیادی برای همراهی با موسیقی دارد. ترانه ها جزئی از ادبیات عامه شمرده می شوند و به علت اینکه ظرفیت زیادی برای طرح مسائل گوناگون دارند، امروزه در نقش یک رسانه ی عمومی ظاهر شده اند و کارکردهای متنوعی از جمله اطلاع رسانی، آموزش و تبلیغات پیدا کرده اند.
  به رغم اهمیت ترانه ها در دوره ی معاصر و فراگیر شدن آن، این ژانر فرهنگی _ اجتماعی کمتر مورد توجه پژوهشگران ادبی قرار گرفته است و در آثار انتشار یافته نیز بیشتر ترانه ها صرفا گردآوری شده اند. این مقاله بر آن است تا پس از مرور تاریخچه ی ترانه سرایی در ایران، خصوصیات زبانی، ادبی و روایی ترانه های فارسی را در سه دهه ی اخیر بررسی نماید، اهداف ترانه سرایی را توضیح دهد و گونه های آن را معرفی نماید و مهمترین ترانه سرایان این دوره را باز شناساند. یافته ها نشان می دهد که سادگی بیان، زبان عامیانه، سادگی تصاویر شعری، کاربرد اندک آرایه های ادبی، ریتمیک بودن، احساسی بودن، لحن صمیمی و روایی بودن از مهمترین خصوصیات ترانه های این دوره است.
  کلیدواژگان: شعر معاصر، ترانه، ادبیات عامه، روایت، ادبیات غنایی
 • علی اکبر سام خانبانی صفحات 121-142
  اشعار سهراب سپهری از رازناکترین و پیچیده ترین آثار ادبیات نوین فارسی است. این پژوهش نشان می دهد که سپهری در چند دفتر آخر عمیقا تحت تاثیر دیدگاه های پدیدارشناختی قرار داشته شخصیت فکری، محتوا، زبان و سبک شعر او نیز دچار دگرگونی فراگیر شده بود. بسیاری از توصیه های نظری او همخوان با آموزه ها و آرای پدیدارشناسان بویژه ادموند هوسرل(1859- 1938) است. حضور قاطع «من» متفکر شاعر در تعریف پدیده ها و ارائه ی گزاره ها، ابراز تردید در آموزه های عرفی، سنتی و علمی، به تعلیق درآوردن پیش فرض ها و رجوع به عین اشیاء، تاکید بر فهم وادراک پدیده ها، بازتعریف پدیده های مادی و انتزاعی، عادت گریزی، داشتن نگاه چند بعدی و توصیه به کشف و بعد پنهان پدیده ها،تعلیق دلالت واژگان، ارائه ی صورتگرایی متفاوت و تحولات بنیادگرایانه در محور همنشینی و جانشینی زبان و نیز ماهیت متفاوت «تنهایی» در پنج دفتر اخیر شعر سهراب سپهری از نشانه های رویکرد پدیدارشناختی اوست. پژوهش نشان می دهد وجود پربسامد و گاه هنجارشکنانه ی کلماتی مانند سفر، عبور، معنی، یعنی، آگاهی، تجربه، فهم، ادراک، بعد، جهت، سمت، ضلع، پشت و مواردی از این دست در اشعار اخیر سپهری در شبکه ی نشانه شناختی پدیدارشناسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سهراب سپهری، نقد پدیدارشناختی، روی آورد، فرمالیسم پ، دی، دارشن، اختی، پدیدارشناسی
 • وحید سبزیان پور، پریسا کاظمی، پیمان صالحی صفحات 143-160
  از رهگذر ادبیات مقایسه ای، در این پژوهش، تلاش نموده ایم تصاویر و مضامین به کار رفته در غزلیات شریف رضی و سعدی را با هم مقایسه کنیم و تطبیق دهیم. علی رغم اینکه تفاوت های زیادی در سبک غزل سرایی و نوع نگرش آنها نسبت به مساله عشق، وجود دارد؛ عناصر و مضامین مشترک فراوانی در غزلیات این دو شاعر دیده می شود که اگر این مساله ی را نه از باب تقلید سعدی که از باب توارد بدانیم؛ باز هم دلایلی چون آشنایی سعدی با زبان عربی و تاثیرپذیری وی از ادیبان نامدار عرب از یک سو و شهرت شریف رضی به عنوان برجسته ترین غزل سرای ادب عربی از دیگر سو، احتمال متاثر شدن سعدی از شریف رضی را فزونی می بخشد. از دیگر نتایج پژوهش مذکور این است که غزل شریف، خشن و یادآور سبک جاهلی است. در مقابل، شعر سعدی به خاطر محیط جذاب شیراز، زیبا و دلنشین است و در غزل وی علاوه بر تشبی هات زیبا، آرایه هایی چون تناسب، تضاد، جناس، ای هام و... از بسامد بالاتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: شریف رضی، سعدی، غزل، حجازیات، ادبیات مقایسه ای
 • محمد شفیع صفاری، محمدباقر شهرامی صفحات 161-180
  جایگاه غم و شادی به عنوان مهمترین حالات روحی انسان در زندگی او آشکار است. شاعران عارف ایرانی درآثارشان مفصلا به غم و شادی و انواع و جلوه های آن پرداخته اند که با بررسی آن علاوه بر شناخت تفکرآنان درمورد غم و شادی انسان، می توان به ارائه ی راهکارهایی برای رساندن انسان به شادی های حقیقی و غیرزودگذر پرداخت. سنایی غزنوی به عنوان اولین شاعر عارف ایران، در کلیاتش به تفصیل به انواع غم و شادی پرداخته و غم های محمود (غم هایی که انسان را به شادی می رساند) و شادی های محمود (حقیقی و بادوام) را از غم های مذموم (غم هایی که در ظاهر با اهمیت هستند اما انسان را دچار شدیدترین اندوه ها می کنند) و شادی های مذموم (زودگذر و فریبنده) جدا کرده و مصادیق و موارد هریک را مفصلا بیان کرده است. در این مقاله با روش تحلیل محتوایی دیوان سنایی به بررسی انواع غم و شادی محمود و مذموم در شعر سنایی می پردازیم و اندیشه ی وی را درباره ی غم و شادی بیان می کنیم.
  کلیدواژگان: سنایی، غم و شادی محمود و مذموم، هدفگرایی، غم عشق
 • مرجان علی اکبر زاده صفحات 181-196
  در مقاله ی حاضر مضمون اشعار عاشقانه در شعر معاصر تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که شعر معاصر تاجیکستان در محدوده ی تاریخی 1917م. از زمان انقلاب اکتبر روسیه تا قبل از فرو پاشی آن و استقلال تاجیکستان در 1991م. در زمره ی آثار مکتب رئالیسم سوسیالیستی قرار می گیرد، مضامین شعری آن از جمله عاشقانه های شعر تاجیک نیز تحت تاثیر دیدگاه های سوسیالیستی است. بدین ترتیب عاشقانه های مکتب رئالیسم سوسیالیستی، عاشقانه هایی سوسیالیستی و سیاسی- اجتماعی به شمار می رود. در واقع در دوره ی مذکور عشق، گویی تنها بهانه ای برای بیان رسالت حزبی شاعر سوسیالیست است و محبوبی که از سوی شاعر کمونیست این دوره مورد ستایش قرار می گیرد نه تنها زنی سنتی به شمار نمی رود، بلکه خود در فعالیت های سیاسی-اجتماعی البته در تایید سیاست های حاکم گام برمی دارد. در عاشقانه های مورد بحث آنچه از معشوق ستودنی است، زیبایی های ظاهری او نیست بلکه تلاش او در صنعت و کار است که البته این دو از اصول سوسیالیسم به شمار می رود.
  همه ی موارد فوق با کاوش در برجسته ترین نمونه های شعری از شاعران دوره ی شوروی تاجیک بررسی شده است.
  کلیدواژگان: مضامین عاشقانه، شعر معاصر تاجیکستان، رئالیسم سوسیالیستی
 • مسعود فروزنده صفحات 197-216
  داستان «بانوی حصاری»، یکی از هفت داستان شگفت انگیز و پرماجرای هفت پیکر نظامی است. با توجه به ساختار ویژه ای که این داستان دارد، مقاله ی حاضر به نقد و تحلیل ساختار و اجزای روایت در آن براساس دیدگاه های گریماس اختصاص یافته است.شیوه ی کار به این صورت بوده که ابتدا نظریات گریماس درباره ی ساختار وعناصر واجزای تشکیل دهنده ی یک روایت، نقل وبررسی شده وسپس این عناصر و اجزا در داستان بانوی حصاری، شناسایی وتجزیه وتحلیل گردیده است. زنجیره های روایی در ساختار این روایت شامل زنجیره های پیمانی، اجرایی وانفصالی است.زنجیره ی پیمانی، بیانگر پیمانی است که بین«بانوی حصاری» (فرستنده) با شاهزاده ی جوان (شناسنده؛ گیرنده) بسته می شود، زنجیره ی اجرایی شامل آزمون ها و مبارزه هایی است که قهرمان باید پشت سر بگذارد تا به هدف برسد و زنجیره ی انفصالی، حاکی از سیر رخداد های داستان از وضعیت نامتعادل به وضعیت متعادل و پایان خوش داستان است. در این روایت ساختارکلی« فقدان قرار داد (بی نظمی) وجود قرار داد (نظم)» به کار گرفته شده است؛ یعنی درآغاز داستان، به دلیل عدم وجود قرارداد وضعیت پریشانی به وجود می آید.بعد فرستنده قرارداد و پیمانی وضع می کند؛ که در نتیجه ی آن نظمی برقرار و در پایان داستان به خاطر اقدامات قهرمان، آرامش حاکم می شود.
  کلیدواژگان: بانوی حصاری، گریماس، ساختارروایت، عناصر روایی، گزاره های روایی
 • کرمعلی قدمیاری صفحات 217-238
  قصه های عامیانه و ادبیات غنایی از گسترده ترین عرصه های حضور عناصر فانتاستیک است. «همای و همایون» از کهن ترین منظومه های عاشقانه، توانسته است این عناصر را در خود گرد آورد. با این تفاوت که حضور آن ها در آثار منظوم نسبت به آثار منثور از نمود کمتری برخوردار است. نگارنده بر آن است که با معرفی اجمالی خواجوی کرمانی و آثار وی، نوع داستان، نشانه شناسی عناصر داستان های فانتاستیک، طرح شناسی فانتاستیک، تخیل شناسی شخصیت های واقعی و تخیلی، شگرد های طرح شناسی، مکان ها و بناهای فراطبیعی، و... را در منظومه ی عاشقانه ی همای و همایون بررسی کند و برتری این داستان را بر داستان های منظوم و منثور هم دوره ی آن بازنماید.
  کلیدواژگان: داستان، عناصر، فانتزی، شگرد، طرح شناسی
 • خاور قربانی، کیوان گورک صفحات 239-254
  شاهنامه، این جاودانه اثر فردوسی، قرن هاست بر تارک ادبیات ایران و حتی جهان جای دارد، در این بین ماجراهای عاشقانه ی شاهنامه با توجه به تم غالب حماسی آن، کمتر کنکاش شده است. این جستار به بررسی وتحلیل داستان «زال ورودابه» و دو داستان مشهور دیگر شاهنامه، یعنی «بهرام گور و اسپینود»، «گشتاسب و کتایون» می پردازد. ماجراهای فوق از مشهورترین قصه های عاشقانه ی شاهنامه ی فردوسی می باشند. برای دستیابی به نتایج دقیق از این پژوهش، داستان ها را به شیوه ریخت شناسی تا حد ممکن به وسیله جداول و نمودارها مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. سپس نتایج به دست آمده را بر همدیگر تطبیق می کنیم. هرچند از لحاظ ساختاری ویژگی های مشترکی بین سه داستان مشاهده می شود ولی چند ویژگی اصلی مانند تسلیم مسالمت آمیز قدرت و تغییر دین یکی از شخصیت های اصلی، اسپینود، از موارد اختاف بین داستان ها می باشد که قابل توجه است.
  کلیدواژگان: پراپ، ریخت شناسی، زال و رودابه، ساختار افقی قصه، ساختارعمودی قصه، شاهنامه فردوسی
 • سید مهدی مسبوق، نرگس نسیم بهار صفحات 255-278
  خنساء از بزرگ ترین زنان شاعر ادب عربی است و در زمینه ی رثا چنان مشهور است که کم تر شاعر تازی به پای او می رسد. مرثیه های او در سوگ دو برادرش صخر و معاویه حاکی از احساسات زنانه و عاطفه ی سرشار او است. خنساء با انتخاب مجموعه ای از گوش نوازترین قوافی و مناسب ترین اوزان و به کارگیری صنایع لفظی و معنوی ای مثل جناس، طباق، سجع، ترصیع، تسمیط و سایر افزاینده های موسیقایی و ایجاد پیوند بین مضمون و موسیقی مرثیه های خود توانسته احساسات زنانه و حزن و اندوه درونی خود را به بهترین وجه به خواننده القا کند. پژوهش حاضر بر آن است که با روش کتابخانه ای و استفاده از شیوه ی تحلیل ساختار و محتوا، موسیقی اشعار خنساء و پیوند آن با مضمون رثا را که وجه غالب اشعار اوست، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
  کلیدواژگان: موسیقی، خنساء، شعر، رثا
 • الیاس نورایی، مهدی شریفیان، علی اصغر آذرپیرا صفحات 279-298
  یکی از مباحث مطرح در نقد روانشناسی «نوستالژی» است. نوستالژی یا غم غربت، در اصطلاح عبارت است از: احساس دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته ها و چیزهایی که اکنون از دست رفته و معمولا همراه با حالت حسرت، دلتنگی و درد است. این مقوله در بیشتر اشعار شاعران فارسی تجلی دارد، اما در شعر معاصر به دلایلی از جمله اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و نیز تغییر زندگی انسان ها انعکاس ویژه ای دارد.
  این مقاله به طور محوری در پی پاسخ بدین سوالات است: آیا نوستالژی در شعر م. سرشک نمود دارد؟ انواع نوستالژی در شعر م. سرشک کدامند؟ و م. سرشک به کدام یک توجه بیشتری دارد؟ و سوالاتی از این قبیل. در این مقاله ابتدا به تعریف و ریشه شناسی واژه ی نوستالژی در دو دسته:1- نوستالژی گذشته گرای فردی 2- نوستالژی گذشته گرای جمعی توجه شده است. در ذیل هر کدام از این دو دسته، به مولفه های متعددی از جمله دوری از وطن، دوری از معشوق، بازگشت به دوران کودکی و جوانی و نیز بازگشت به تاریخ و اسطوره پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: نوستالژی، غم غربت، حسرت و دلتنگی، م. سرشک، شفیعی کدکنی
|
 • Pages 29-44
  Emotion is an important part of poetry; the main aim of the poet is often to convey his emotions and feelings. Undoubtedly، the degree in which any poet is emotionally affected from the outside، its combination with his earlier experiences and re-production of a new image in his mind can be called his emotion. Emotion is the internal and the semantic context of a poem in accordance to the quality of the poet''s encounter and contact with the outside and the events around him; thus، based on the type of emotion، the way of its expression and its impact on the audience، there are some major differences among poets. Since emotions and themes of a poem are the results of a poet’s personal experiences، some ambiguous angles of the poet’s mind and life can be clarified by the analysis of emotions and themes expressed in the poem. Majd al-Din Mir Fakhrayi (Golchin-e Gilani) is among the respectable contemporary poets as some of his memorable poems are still remembered by many Iranians. There are، however، not so many researches and analyses done on his life and poetry. In this article، firstly، we have provided a brief account of his life; then، with some examples and by using a descriptive approach، we have focused on the emotions and themes in his poetry and finally، from this point of view، we have examined his position as a poet in the Iranian contemporary poetry.
  Keywords: Golchin, e Gilani, emotion, theme, intimacy
 • Pages 45-64
  Before it is considered as a technique in the modern fiction، the «stream of consciousness» was a psychological term used by the American psychologist، William James، on how the formation of memories، thoughts، dreams and emotions of humans occur. Later، authors who based their works on human mind paid attention to his inner world of thoughts and personal emotions; using these ideas، they accomplished the stream of consciousness as a form of story writing. The fields of this method generally include human’s mind and mental reality، modes and manifestations of inner life and true Self، such as thoughts، feelings، fantasies and dreams. Also، the sensing time (non-chronological)، which is an inner and ring time، as well as a complex language that is different from the everyday language are of the characteristics of this approach in story writing. Nezami’s «Haft Peykar» (Seven Bodies)، in the realm of fiction، is interpretative from different perspectives throughout which human’s original experiences are completely explained and his inner life with all its deeds and manifestations are noticed. Different faces and various voices of a human being، a human’s spiritual contradictions being overcome by the assistance of the inner creative forces، connection of conscious and subconscious، subjective and objective، reality and dream، confusion of time and so on are among the outstanding manifestations of the stream of consciousness in this book. In the present paper، relying on some of the elements of the stream of consciousness and highlighting them، we have made an attempt to deal with Nezami’s “Haft Peykar” and tried to offer a new approach to this story.
  Keywords: Stream of Consciousness, Inner world, inner time, Symbolic language, Nezami's Haft Peykar
 • Pages 65-82
  Emotion is the inner and spiritual ground and the basic element of poetry and any literary work; therefore، the study of emotion is more essential than the other elements of the literary text. The purpose of this paper is analysis of emotion in the poetry of Nima yushij from different aspects. First، all emotional approaches are divided into two groups: receipt and transmission of emotion; then after a glimpse into the type of emotion in Nima’s poem، we describe the second area، studying aspects such as fitness of emotion with elements like image، language، thought، music، atmosphere، and poetic experience، and continuity of emotion throughout the poem. Continuity of emotion and its coordination with other elements of the poem creates coherence and organic unity of Nima’s poem; therefore، in short descriptive and narrative poems، all the elements are consistent with the emotion، and in long narrative poems، though various emotions are experienced، each one changes according to the situation and atmosphere of the poem.
  Keywords: Nima Yushij, emotion, imagination, inner coherence, transmission of emotion
 • Pages 83-102
  Lyric poem expresses the speaker''s personal feelings and emotions، and if it includes some different meanings and thoughts، they are used to express the speaker''s emotions. Sonnet is the most common type of lyric poem whose theme is love. Whether romantic or mystical، the emotion of love cannot falsely be attributed to self before it is united and harmonized with the poet’s life. This is why the emotional and often real intimacy of love affects the lyric language. As human is a being full of conflicting emotions like love and hatred، happiness and sadness، etc.، lyrical literature and sonnet can be an appropriate field for these required for goodness. It is the beloved’s beauty that charms the lover and engenders love. As the first offspring of beauty، love brings warmness and energy which can enliven all the creatures in the world. This article aims at studying the connections between sonnet and love as well as love and beauty through text analysis method.
  Keywords: lyric literature, sonnet, love, beauty, lover, beloved
 • Pages 103-120
  Song is rhythmic words and the extension of emotional themes which is composed in a simple and general language highly capable of accompanying the music. Song is considered as part of the public literature and since it has the capacity to bring up various issues، today it has found the role of a public media، performing different functions such as providing information، training and publicity. Despite the importance of songs in the contemporary period and its comprehensiveness، this social-cultural genre has less been considered by the literary researchers; moreover، songs have mostly been collected in the published works. After reviewing the history of songwriting in Iran، the article attempts to investigate the verbal، literary، and narrative particulars of the Persian songs in the last 3 decades، describe the objectives of the songwriting، and introduce its varieties. It also re-introduces the most important songwriters of this era. Findings show that the main characteristics of the songs in this era are: simplicity of expression، use of public language، simplicity of poetic images، low application of literary array، being rhythmic and emotional، intimate tone and bearing narrative form.
  Keywords: contemporary poetry, song, public literature, narrative, lyric literature
 • Pages 121-142
  Sohrab Sepehri’s poems are of the most enigmatic literary works in the modern Persian poetry. The present research indicates that Sepehri was seriously under the influence of phenomenological views in his last works which pervasively transformed his characteristics of thought and his poetry content، language and style. There are many similarities between his ideas and thoughts with those of many Phenomenologists، especially Edmund Husserl’s. The great presence of the poet’s thoughtful “I” (Ego) in defining the phenomena and propositions، expressing doubt in traditional and scientific teachings، Suspending presuppositions and referring to the origin of objects، emphasizing on perception and comprehension of the phenomena، redefining concrete and abstract phenomena، breaking the habits، having a multi dimensional view، and recommending to discover latent dimensions of the phenomena، suspending the indication of words، presenting a different formalism and fundamentalist changes in syntagmatic and paradigmatic axis of the language as well as contemplating the different nature of “solitude” in his last five works are of the signs of Sepehri’s phenomenological approach. In fact، expressions such as meaning، intuition، experience، journey، passing، awareness، perception، comprehension، direction، dimension، etc. in a great collocation in Sepehri’s poems lie in the network of semiotics of phenomenology.
  Keywords: Sohrab Sepehri, Phenomenological Criticism, Ego, phenomenological formalism, phenomenology
 • Pages 143-160
  From the view point of comparative literature، in this study we made an attempt to compare the images and themes used in the ghazals (lyric poems) of Sharif Razi and Sa’di and to draw an analogy between them. Although there exist lots of differences in their style of lyricism and their attitudes towards love، many common elements and themes are seen in the ghazals of these two poets; if we consider this issue، not from the aspect of imitation of Sa’di but from the aspect of coincidence، again some reasons، like Sa’di’s familiarity with the Arabic language and his being impressed by eminent Arab scholars on the one hand، and Sharif Razi’s fame as an outstanding Arab sonneteer on the other hand، increase the possible influence of Sharif Razi on Sa’di. Other results of this research suggest that Sharif’s ghazal is harsh and a reminder of the Ignorance (Jaheli) Period style. In contrast، Sa’di’s poems are beautiful and pleasant due to the attractive environment of Shiraz، and in his Ghazals، in addition to beautiful metaphors، figures of speech such as contrast، analogy، pun and amphibology are of more frequency.
  Keywords: Sharif Razi, Sadi, ghazal(lyric poem), Hejaziat, comparative literature
 • Pages 161-180
  The position of grief and happiness as the most important spiritual features in human life is obvious. According to many philosophers and scholars of the present time، the modern human as a result of getting stuck in the industrial life، suffers from isolation and disappointment. So، psychologists and scientists are searching for ways to establish balance between the modern human and his disrupted feelings. Iranian mystic poets have paid attention to grief and happiness and different kinds of them as well as their manifestations in their works. We can achieve guidelines for providing durable happiness for humans by studying their works besides knowing their thoughts about the issue of human grief and happiness. Sanaee Qaznavi as the first mystic poet in the Persian literature has spoken about grief and happiness in detail in his works. He divided grief and happiness into two groups: good grief and happiness، and bad grief and happiness (durable and stable and true happiness، and transient and untrue happiness). In this essay، we are going to study the various kinds of good and bad happiness and grief in sanaee’s works based on content analysis.
  Keywords: Sanaee, good, bad happiness, grief, objectivism, love grief, mystical
 • Pages 181-196
  In the present thesis we have scrutinized the theme of the love poems in Tajikistan’s contemporary poetry. Since Tajikistan’s contemporary poetry in the historical span of 1917، from the Russian October Revolution till the break-up of the Soviet Union and independence of Tajikistan in 1991، lies within the realm of the SocialisticRealismSchool، all its poetical themes including Tajik love poems are also influenced by socialistic views. So، love poems of the socialistic realism period are considered political-social and socialistic ones as well. As a matter of fact love narrations were just a pretext to bubble the socialist poets'' party mission، and a beloved who is eulogized by a communist poet is not a traditional woman، but is in agreement with the dominant policies. What they extol is not the beloved’s ostensible beauty، but it is her functions in work and industry which are the main principles of socialism. All of the above-mentioned cases have been investigated through examining and exploring the most outstanding samples of the poetry of the Tajik poets during the Soviet Union Era.
  Keywords: love themes, Tajikistan's contemporary poetry, socialistic realism
 • Pages 197-216
  The story of «Banu-ye Hesari» (Lady Hesari) is one of the seven wonderful and adventure stories in Nizami’s «Haft Paykar». Because of its special structure، in this article، we analyze the structure and narration components of the story according to Grimas’ views. Initially، we relate and consider Grimas’ criticism on the structure، elements and components of a narration and then، identify and analyze them in the story of «Banu-ye Hesrai». Narrative syntagms in the structure of narration include contractual، practical and disjunctive circles. Contractual circle is about a contract between “Banu-ye Hesari” (sender) and a young prince (knower; receiver)، practical circle consists of experiments and battles that hero must surmount، and disjunctive circle is about the itinerary of events from an unbalanced condition to a balanced one، coming to a happy conclusion. Therefore، the structure of narration in the story includes some special functions such as contract، experiment and judgment. In the narration، there is a general model: absence of contract (disorder) → presence of contract (order) _ an unbalanced and distressful situation، then a contract putting forward by the sender according to which the hero behaves، and consequently، a balanced situation.
 • Pages 217-238
  Folk tales and lyrical literature are of the most extensive areas of the fantastique. «Homaay and Homaayoun»، one of the oldest love poems، has been able to bring these elements together though the presence of these elements in works of poem is less than that of the works of prose because there are restrictions in terms of weight and rhyme in the verse. Providing a brief introduction on Khajoo-ye Kermani and his works، the author of the present paper attempts to review the type of the story، semiotics of Fantastique stories، pattern of the fantastique، imagination of the real and imaginary characters، tips of the pattern، supernatural places and buildings، etc. in the lyrical poem of «Homaay and Homaayoun» and show the intellectual and cultural richness of the lyrical literature in the area of ​​Iran، and the superiority of this story over its contemporary verse and prose fictions.
  Keywords: story, elements, fantasy, tip, pattern of fantastique
 • Pages 239-254
  The Shahnameh، Ferdowsi’s immortal masterpiece، has stayed at the apex of the literature of Iran، even the world for centuries. However، due to the dominance of the epic mood of the Shahnameh، its romantic adventures have been explored less. The present paper attempts to investigate and analyze the story of «Zal and Rudabeh» and two other famous epic stories، «Bahram-e Gur and Espinud» and «Goshtasb and Katayoun» which are of the most famous love stories in the Shahnameh. ­To achieve accurate results from this research، by means of figures and tables، as much as possible، the stories are morphologically analyzed، then the results are compared to each other، and finally، we identify the characteristics of each of the stories in the main study. Although structurally common features can be observed among the three-stories، some basic features such as peaceful surrender of power and religion conversion of one of the main characters، Espinud، are of noticeable differences existing among the stories.
  Keywords: morphology, zal, Rudabeh, horizontal structure of the story, vertical structure of the story, the Shahnameh of Ferdowsi
 • Pages 255-278
  One of the beauties of a poem is music، and when bearing a connection with the subject، it influences conveying the meaning of the poem to the listener. Khansa is of the greatest poets of the Jaheli Period (before Islam)، famous in elegy. She has many poems in elegy versified for the death of her brothers، Sakhr and Moaviyye. She chooses the most euphonious measures and most appropriate rhymes to express the sorrow and uses beautiful figures of speech (form and sense)، such as “Jenas”، “Tabaaq”، “Saj’”، “Tarsi’”، “Tasmit”، and other musical elements to convey her emotions and inner sorrow to affect the reader and listener. The present study attempts to investigate the music of Khansa’s poems and its connection with the theme of elegy which is the frequent feature of her poetry by means of the Library Method as well as content and structure analysis. Relevant data are taken from Khansa’s poems.
  Keywords: music, Khansa, poetry, elegy
 • Pages 279-298
  One of the issues raised in the Psychological Review is «nostalgia»، sadness due to homesickness. The term means: feeling of homesickness and regret over the past and the things which are lost now and is usually associated with regret، sadness، and pain. This is manifested in most poems of the Persian lyric poets with a certain reflection in the contemporary poetry due to reasons such as political and social circumstances and life changes. This research is centered on nostalgia in the poetry of Mohammad Reza Shafiee Kadkani، and in the present paper we cover the definition and etymology of the word nostalgia، and its divisions and components. Then، related topics such as memory، nostalgia، utopia، archaism، myth، and the RomanticismSchool along with the comments made by researchers in this field are reviewed. In a general classification، in the poetry of Shafiee Kadkani nostalgia is divided into two groups: 1-past-oriented personal nostalgia 2- past-oriented mass nostalgia. In either of these categories، a number of factors including distance from home، being away from the beloved، returning to Childhood and youth as well as to the history and myth have been covered.
  Keywords: nostalgia, homesickness, regret, sadness, M. Sereshk