فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 3 (سال 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • کامران پورهوشیار ضیابری، جواد ترکمن، علیرضا عشوری، یحیی همزه صفحات 393-404
  در این تحقیق با استفاده از الیاف لیگنوسلولزی به همراه خاکستر سبوس برنج، بلوک های سیمانی سبک ساخته شد و اثر نوع و مقدار هر یک از مواد بر خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه ها بررسی شد. بدین منظور از سه نوع الیاف شامل کارتن های بازیافتی باطله (OCC)، خمیر کرافت (بکر) و خمیر تخته فیبر در مقدار ثابت 25 درصد وزن مواد جامد بلوک و از خاکستر سبوس برنج در سه مقدار صفر، 25 و 50 درصد سیمان به همراه 5 درصد کلرید کلسیم در قالب طرح فاکتوریل دو عامله 33 و با سه تکرار، مجموعا 27 بلوک سیمانی تهیه شد و دانسیته، مقدار جذب آب و مقاومت فشاری آنها مقایسه شد. تحلیل آماری مقاومت فشاری بلوک ها نشان داد که اثر هر سه نوع الیاف در سطح 5 درصد معنی داری است. به طوری که بلوک های ساخته شده از الیاف بازیافتی دارای بیشترین دانسیته و مقاومت فشاری و همچنین کمترین مقدار جذب آب بودند. البته اثر مقدار خاکستر سبوس برنج بر خواص بلوک ها نشان داد با افزایش مقدار خاکستر از صفر درصد به 50 درصد، دانسیته بلوک ها کاهش می یابد، ولی بهترین نتایج جذب آب و مقاومت فشاری در میزان 25 درصد خاکستر سبوس برنج حاصل شد. بررسی اثر متقابل مواد استفاده شده بر خواص بلوک ها نیز نشان داد که مقدار خاکستر سبوس برنج و نوع الیاف بر هم اثر معنی داری دارند و مطلوب ترین بلوک ها با استفاده از الیاف کاغذ بازیافتی و مقدار خاکستر سبوس به مقدار 25 درصد سیمان حاصل شد.
  کلیدواژگان: بلوک سیمانی سبک، الیاف لیگنوسلولزی، خاکستر سبوس برنج، مقاومت فشاری، خواص فیزیکی
 • احمدرضا سراییان، مژده مشکور صفحه 405
  در این تحقیق با توجه به مشکلات مربوط به سیلیکات سدیم در کاهش عمر مفید تجهیزات و همچنین کاهش مقاومت کاغذ، بازیافت کاغذ روزنامه باطله با استفاده از کمپلکس آلی پلی آکریلیک اسید (نمک سدیم) پیوندزنی شده با پلی اتیلن اکسید به جای سیلیکات سدیم در فرمول بندی مواد شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. کمپلکس آلی در سطوح مختلف 3/0، 5/0، 7/0، 1، 2 و 3 درصد (براساس وزن خشک کاغذ باطله) به کار گرفته شده و مرکب زدایی انجام شد. تاثیر درصدهای مختلف کمپلکس آلی ذکر شده بر ویژگی های فیزیکی و نوری خمیرکاغذ مرکب زدایی شده در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد (خمیرکاغذ روزنامه مرکب زدایی شده با 5/0 درصد سیلیکات سدیم) ارزیابی شد. نتایج به دست آمده از مقایسه ویژگی های فیزیکی کاغذهای ساخته شده نشان داد که با افزایش درصد مصرف این کمپلکس تا 2 درصد، کمترین ضخامت کاغذ (07/143 میکرومتر) و بیشترین دانسیته (43/0 گرم بر سانتی متر مکعب) مشاهده شد. همچنین بیشترین و کمترین درجه روانی در سطوح مختلف کمپلکس به ترتیب در سطوح 3 درصد (66/426 CSF) و 2 درصد (350CSF) مشاهده شد که در مقایسه با درجه روانی خمیر شاهد (6/466 CSF) کمتر می باشد. نتایج به دست آمده از مقایسه ویژگی های نوری کاغذهای ساخته شده نشان داد که با افزایش مصرف کمپلکس تا 1 درصد، درجه روشنی کاغذ به حداکثر مقدار 01/48 درصد ایزو و زردی به حداقل 23/6 درصد ایزو رسیده است. همچنین ماتی با افزایش میزان مصرف کمپلکس کاهش یافته است. به طورکلی با توجه به نتایج به دست آمده، می توان با استفاده از 2- 7/0 درصد از کمپلکس آلی پلی آکریلیک اسید (نمک سدیم) پیوندزنی شده با پلی اتیلن اکسید در فرایند مرکب زدایی، کاغذهای با دانسیته و درجه روشنی بیشتر، زردی کمتر و ماتی مناسب از کاغذ روزنامه باطله تولید کرد.
  کلیدواژگان: کاغذ روزنامه باطله، کمپلکس آلی پلی آکریلیک اسید (نمک سدیم) پیوندزنی شده با پلی اتیلن اکسید، مرکب زدایی شیمیایی، ویژگی های فیزیکی، ویژگی های نوری
 • نازبخت حزبی، الیاس افرا صفحات 417-434

  در این تحقیق تاثیر زمان های مختلف تیمار آنزیمی با اندوگلوکاناز و همچنین سطوح مختلف پالایش بر ویژگی های کیفی خمیرکاغذ OCC بررسی شد. خمیرکاغذ OCC تهیه شده با آنزیم اندوگلوکاناز با مقدار ثابت u1 (به ازای وزن خشک خمیرکاغذ) در زمان های مختلف (5/0، 1، 5/1 و 2 ساعت) در شرایط ثابت فرایندی تیمار شد. نتایج به دست آمده نشان داده که تیمار آنزیمی خمیرکاغذ OCC در سطوح مختلف زمانی موجب بهبود ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کاغذ در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد شده، به طوری که حداکثر بهبود این ویژگی ها در مدت زمان 5/0 ساعت تیمار آنزیمی مشاهده گردید. طولانی تر شدن زمان تیمار آنزیمی تا 2 ساعت منجر به کاهش معنی دار ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کاغذ شد. همچنین ارزیابی تاثیر سطوح مختلف زمان تیمار آنزیمی در سطوح مختلف پالایش اعمال شده نشان داد که کاغذهای ساخته شده از خمیرکاغذ پیش تیمار شده با آنزیم اندوگلوکاناز (مدت زمان 5/0 ساعت) در سطوح مختلف پالایش کاغذهای با کیفیت بهتری را در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد نتیجه داده است. این در حالیست که افزودن زمان تیمار آنزیمی به 2 ساعت کاهش شدید ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کاغذ را در سطوح بالاتر پالایش نشان داده است. به طورکلی پالایش خمیرکاغذهای OCC پیش تیمار شده با آنزیم و همچنین خمیرکاغذ شاهد، کاغذهای با مقاومت کلی بیشتری را نتیجه داد.

  کلیدواژگان: خمیرکاغذ OCC، آنزیم اندوگلوکاناز، زمان تیمار، ویژگی های فیزیکی، ویژگی های مکانیکی
 • امیر نوربخش صفحه 435
  در این تحقیق از دو نوع پلیمر ضایعاتی به همراه نانو ذرات رس در ساخت چندسازه / چوب پلاستیک استفاده شد. اثر دو پلیمر ضایعاتی (پلی پروپیلن و پلی اتیلن با دانسیته بالا) و سه سطح الیاف باگاس (25، 35 و 45 درصد) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد. مقدار ذرات نانو رس و سازگارکننده در سطح 2 درصد وزنی به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند. ویژگی های مقاومت کششی، خمشی و ضربه مطابق با آیین نامه استاندارد ASTM اندازه گیری گردید. همچنین برای تفسیر بهتر نتایج عکس برداری الکترونی پویشی (SEM) و عکس برداری الکترونی انتقالی (TEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) انجام شد. با استفاده از آزمون فاکتوریل دو عامله در قالب بلوک های کاملا تصادفی تجزیه و تحلیل آماری انجام شد و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن (DMRT) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از 35 درصد الیاف باگاس سبب افزایش مقاومت و مدول کششی، مقاومت و مدول خمشی نسبت به استفاده از 25 و 45 درصد الیاف باگاس گردید. همچنین با استفاده از 25 درصد الیاف باگاس مقاومت به ضربه چندسازه دارای افزایش محسوسی نسبت به 35 و 45 درصد الیاف باگاس شد. نتایج نشان داد که استفاده از ضایعات پلی اتیلن با دانسیته بالا (rHDPE) سبب افزایش مقاومت کششی، مدول خمشی و مقاومت به ضربه نسبت به ضایعات پلی پروپیلن(rPP) گردید. بررسی نوع فازها و ریخت شناسی چندسازه نانو چوب پلاستیک به کمک طیف پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی نشان داد که تشکیل ساختارهای بین لایه ای (Intercalation) قابل تشخیص است.
  کلیدواژگان: چند سازه، الیاف باگاس، ضایعات پلیمری، ویژگی های مقاومتی و عکس برداریSEM، پراش اشعه ایکس
 • فرحناز بهزادی، سید محمد جواد سپیده دم، احمد جهان لتیباری، علیرضا خاکی فیروز صفحات 451-462

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر استفاده از پلی آمینوآمید اپی کلروهیدرین (PAE) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) بر مقاومت‎های مکانیکی خشک و تر کاغذهای ساخته شده از خمیر بکر انجام شد. در این مطالعه از پلی آمینوآمید اپی کلرو هیدرین (PAE) در سه سطح وزنی (0، 5/0 و 1 درصد) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) در 4 سطح وزنی (0، 5/0/، 1 و 5/1 درصد) استفاده شد. همچنین از خمیرکاغذ، با درصد اختلاط الیاف بلند: الیاف کوتاه (60:40) تهیه شده از کارخانه لطیف، استفاده شد در ادامه کاغذهای دست ساز80 گرمی تهیه شد و پس از آن کلیه نمونه ها در اتوو با دمای 5±100 درجه سلسیوس قرار داده شدند و قبل از انجام آزمون های مورد نظر به مدت 24 ساعت در شرایط مشروط سازی (دمای 1±23 درجه سلسیوس و رطوبت 2±50%) قرار گرفتند. درنهایت خواص مقاومتی کاغذهای دست‎ساز براساس استاندارد ملی ایران اندازه گیری شد. نتایج حکایت از آن داشت که کاغذهای تولید شده با پلی آمینوآمید اپی کلروهیدرین (PAE) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) دارای خواص مکانیکی مطلوب تری نسبت به نمونه های شاهد بود. به طوری که با افزایش درصد وزنی پلی آمینوآمید اپی کلروهیدرین (PAE) و کربوکسی متیل سلولز (CMC)، میزان شاخص مقاومت کششی خشک و تر و نیز شاخص مقاومت به ترکیدن خشک و تر افزایش یافتند.

  کلیدواژگان: کاغذ، کاغذهای بهداشتی، PAE، CMC، شاخص مقاومت کششی، شاخص مقاومت به ترکیدن
 • هانیه قاسمی، احمد جهان لتیباری*، ابوالفضل کارگرفرد، امیر لشکری صفحات 463-475

  تاثیر افزودن مقادیر مختلف خرده های ساقه کلزا به ترکیب خرده چوب پهن برگان تولید تخته خرده چوب و کاهش دانسیته بر ویژگی های تخته خرده چوب بررسی گردید. چهار مقدار (0، 15، 30، 45 درصد) خرده ساقه کلزا به خرده چوب پهن برگان شمال کشور افزوده شده و با استفاده از این ترکیب و افزودن 12% چسب اوره - فرمالدهید، تخته خرده چوب با سه دانسیته 550، 600، 650 کیلوگرم بر مترمکعب ساخته شد. ویژگی های مقاومتی، چسبند گی داخلی و همچنین جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب بر طبق دستورالعمل های EN تعیین گردید. در اثر افزودن مقادیر مختلف خرده های ساقه کلزا به ترکیب خرده چوب، مقاومت خمشی ثابت مانده و مدول الاستیسیته خمشی به طور جزئی افزایش یافت. تاثیر مقادیر مختلف خرده ساقه کلزا بر مدول الاستیسیته خمشی معنی‎دار نشد. ولی چسبند گی داخلی تخته ها به طور معنی‎داری کاهش پیدا کرد. به علاوه اینکه در مقادیر زیادتر خرده های ساقه کلزا هر دو ویژگی واکشیدگی ضخامت و جذب آب افزایش یافت. البته در اثر زیاد شدن دانسیته تخته خرده چوب، ویژگی های مقاومتی و فیزیکی افزایش پیداکرد.

  کلیدواژگان: کلزا، تخته خرده چوب، دانسیته، ویژگی‎ مقاومتی، جذب آب، واکشیدگی ضخامت
 • رامین فارسی، سید احمد میرشکرایی صفحات 476-488
  در بیشتر کشورها، تبدیل زیست توده به سوخت های زیستی که مخلوطی از انواع الکل ها و ترکیب های فنلی را در خود دارد، مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است. این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی ترکیب های شیمیایی حاصل از پیرولیز چوب بلوط، صنوبر و باگاس در دمای 573 درجه کلوین و در راکتور بستر ثابت انجام گردید. شناسایی ترکیبات در مایعات استخراج شده با مشتق سازی و استفاده از دستگاه GC/MS و مطالعه طیف های جرمی انجام شد. مواد متنوعی در این آزمایش مورد شناسایی قرار گرفتند که بیشترین مواد استحصال شده در چوب بلوط 1- فنانترن کربوکسیلیک اسید، در چوب صنوبر 1، 2- بنزن دی کربوکسیلیک اسید بیس(2- اتیل هگزیل) استر و در باگاس، لووگلوکوزان بود که به ترتیب 42، 50 و 27 درصد از وزن محصولات واکنش را تشکیل می داد.
  کلیدواژگان: سوخت های زیستی، پیرولیز، راکتور بستر ثابت، چوب بلوط، چوب صنوبر، باگاس، کروماتوگرافی گازی، طیف سنج جرمی
 • شادمان پورموسی، رحیم یدالهی صفحات 489-497
  یکی از مهمترین خواص کاغذهای بهداشتی، مقاومت به کشش در حالت تر آنها می باشد، برای این منظور پلی آمید اپی کلروهیدرین در سطح گسترده ای در صنعت کاغذ بهداشتی برای ایجاد و حفظ مقاومت تر در کاغذ استفاده می شود. در این مطالعه اثر مقدار و کاربرد ترکیبی ماندگار کننده (RTN) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) همراه با پلی آمید اپی کلروهیدرین (PAE)، بر نرمی و مقاومت های تر و خشک کاغذ بررسی شد. نتایج نشان داد که مقاومت خشک و تر و نرمی کاغذ در اثر افزودن PAE به همراه RTN و CMC به مقدار قابل توجهی بهبود می یابد. کاربرد RTN به میزان 2/0 ٪ سبب افزایش کارایی 1٪ PAE در ایجاد مقاومت تر به مقدار 10٪ و همچنین کاربرد CMC به مقدار 4/0٪ سبب افزایش مقاومت تر به میزان 68٪ در مقایسه با مقاومت حاصل از کاربرد 1٪ PAE منفرد شد. استفاده هم زمان از CMC به میزان 4/0٪ و RTN به میزان 2/0٪ همراه با 1٪ PAE سبب افزایش مقاومت تر به میزان 124٪ در مقایسه با مقاومت تر حاصل از کاربرد 1٪ PAE منفرد شد. با توجه به نتایج به دست آمده، اثرات مطلوب کاربرد ترکیبی مواد مذکور به نسبت کاربرد آنها وابسته بود.
  کلیدواژگان: کاغذ بهداشتی، مقاومت کششی تر پلی آمید اپی کلروهیدرین (PAE)، مواد ماندگار کننده (RTN)، کربوکسی متیل سلولز (CMC)
 • اصغر طارمیان، زینب فروزان، امیر سپهر، هادی غلامیان، رضا اولادی صفحات 498-508
  در این پژوهش، ویژگی های فیزیکی، آناتومی و رفتار خشک شدن چوب نخل (Phoenix dactylifera L.) مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، چهار اصله درخت نخل کهن سال از شهرستان بم در استان کرمان قطع شد. سپس تخته هایی به ابعاد 300 × 50 × 30 میلی متر در راستای مغز به پوست و از ارتفاع برابر سینه تهیه شده و پس از اندازه گیری رطوبت سبز و جرم ویژه، در یک خشک کن نیمه صنعتی و مطابق برنامه ملایم چوب خشک کنی تا رطوبت حدود 8% خشک شدند. علاوه براین، نزدیک ترین تخته به مغز و پوست برای مطالعات میکروسکوپی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رطوبت سبز چوب نخل در دامنه 150- 260 درصد و جرم ویژه آن در دامنه 25/0-39/0 متغیر بود و از مغز به طرف پوست بر مقدار رطوبت سبز آن افزوده و از جرم ویژه آن کاسته شد. مطالعات آناتومی و تجزیه و تحلیل آماری نیز نشان داد که بین میانگین تعداد حفرات آوندی و تعداد دستجات آوندی در مغز و پوست تفاوت چندانی وجود نداشته ولی میانگین مساحت حفرات آوندی در ناحیه مغز بمراتب بیشتر بود. نتایج همچنین نشان دادند که سرعت خشک شدن تخته های نخل بالا بوده و پس از 7 روز به رطوبت نهایی حدود 8 درصد رسیدند. سرعت خشک شدن نمونه های نزدیک پوست بیشتر از نمونه های نزدیک مغز بوده و در هیچ یک از تخته های نخل عیوب مربوط به تغییر شکل (تاب، خمیدگی، کمانی، ناودانی) و ترک های سطحی رخ نداد.
  کلیدواژگان: نخل، خشک کردن، ویژگی های فیزیکی، آناتومی
 • الهام مرزبان مریدانی، محمد طلایی پور، هومن حمصی، اسماعیل قاسمی، مهدی کلاگر صفحات 509-521
  در این پژوهش ویژگی های مکانیکی چندسازه پلیمرهای بازیافتی (پلی اتیلن و پلی پروپیلن) و لجن کارخانه بازیافت کاغذ از دو منبع مختلف شامل لجن پساب (S) و لجن رویDAF (D) به عنوان تقویت کننده مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت چندسازه از سه سطح لجن کاغذ (15،30 و 45%) استفاده شد. برای اختلاط مواد از دستگاه هک و برای ساخت نمونه های استاندارد از قالب گیری تزریقی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که چندسازه حاوی پلی پروپیلن و لجن پساب دارای ویژگی های مکانیکی بالاتری نسبت به چندسازه حاوی پلی اتیلن و لجن روی DAF می باشد. با افزایش میزان هر دو نوع لجن کارخانه بازیافت کاغذ به عنوان پرکننده ویژگی های کششی و خمشی نسبت به پلیمر خالص افزایش یافته است. البته فقط با افزایش میزان لجن روی DAF کاهش در مقاومت کششی چندسازه مشاهده شد. با افزایش میزان هر دو نوع لجن مقاومت به ضربه در همه چندسازه های مقاومت به ضربه کاهش یافت. همچنین چندسازه های حاوی لجن روی DAFمقاومت به ضربه پایین تری نسبت به لجن پساب کارخانه نشان دادند.
  کلیدواژگان: لجن کارخانه بازیافت کاغذ، چندسازه، ویژگی های مکانیکی
 • صالحه نظری، نورالدین نظرنژاد، محمدعلی ابراهیم زاده صفحات 522-533
  گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنولی هستند که مهمترین آنتی اکسیدان های طبیعی بشمار می آیند. آنتی اکسیدان ها از عوامل اصلی خنثی کننده رادیکال های آزاد می باشند، که از شیوع بیماری های مزمن و تخریب بسیاری از مواد غذایی جلوگیری می کنند. این ترکیبات از پوست درختان اکالیپتوس و کاج نیز قابل استخراج هستند. هدف این مطالعه، ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و میزان فنول و فلاونوئید تام پوست درختان اکالیپتوس و کاج است.پس از تهیه پوست درختان مورد مطالعه، عصاره های اتانولی به روش سوکسوله استخراج شدند. ابتدا میزان فنول و فلاونوئید تام عصاره ها اندازه گیری و بعد برای ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده از چهار روش دی فنیل پیکریل هیدرازیل، قدرت احیاکنندگی، نیتریک اکساید و میزان کی لیت کنندگی آهن استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان فنول و فلاونوئید تام در پوست درخت اکالیپتوس بیشتر از کاج است. نتایج آزمون به دام اندازی رادیکال های آزاد دی فنیل پیکریل هیدرازیل نشان داد که غلظت مهار 50% در عصاره اتانولی پوست درخت اکالیپتوس و کاج به ترتیب دارای مقادیر 02/3 و 77/15 میکرو گرم بر میلی لیتر است. همچنین، در آزمون قدرت احیاکنندگی، میزان جذب برای عصاره پوست اکالیپتوس بیشتر از کاج بود. در آزمون به دام اندازی نیتریک اکساید، غلظت مهار 50% در عصاره اتانولی پوست اکالیپتوس 41/2 و در عصاره کاج 75/22 میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد. همین طور، نتایج آزمون میزان کی لیت کنندگی آهن عصاره های اتانولی پوست اکالیپتوس و کاج در غلظت 100 میکروگرم در میلی لیتر، به ترتیب مهار37 و 97/18 درصد را نشان دادند. عصاره های اتانولی پوست اکالیپتوس و کاج در چهار آزمون مورد مطالعه، فعالیت آنتی اکسیدانی قابل قبولی را نشان دادند، بنابراین می توانند به عنوان منابع مفیدی برای تامین آنتی اکسیدان های طبیعی باشند.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، فنول، فلاونوئید، اکالیپتوس، کاج
 • زهرا ابراهیمی، حسین کرمانیان، امید رمضا نی، سیدمجید ذبیح زاده صفحات 534-544
  در این تحقیق مقایسه ویژگی های کاغذ حاصل از مخلوط کاه و کلش برنج با فرایندهای خمیرکاغذسازی شیمیایی- مکانیکی بر پایه سدیم و پتاسیم مورد بررسی قرار گرفت. شرایط پخت در فرایند خمیرسازی بر پایه پتاسیم شامل سولفیت پتاسیم 6، 8، 10 و 12 درصد، هیدروکسید پتا سیم 3، 4، 5، 6، 8 و 12 درصد نسبت به جرم خشک کاه، زمان آغشته سازی 30 دقیقه، نسبت مایع پخت به جرم خشک کاه 7 به 1، زمان پخت 30 و 60 دقیقه و دمای پخت 165،160،150،130و170 درجه ی سانتی گراد و در فرایندهای بر پایه سدیم شامل سولفیت سدیم 6 و 8 درصد، هیدروکسید سدیم 3 و 4 درصد، زمان آغشته-سازی 30 دقیقه، نسبت مایع پخت به جرم خشک کاه 7 به 1، زمان پخت 30 دقیقه و دمای پخت 130 و 150 درجه ی سانتی-گراد بود. بازده و وازده تیمار بهینه در فرایند بر پایه پتاسیم به ترتیب 19/65 و 22/4 درصد و در فرایند بر پایه سدیم 75/69 و 68/3 درصد بدست آمد. پس از پالایش و رسیدن به درجه روانی ml CSF 25±300 کاغذ دست ساز با جرم پایه 60 گرم بر متر مربع تهیه و ویژگی های فیزیکی، مقاومتی و نوری آنها ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که شاخص مقاومت در برابر کشش، طول پاره شدن و دانسیته ظاهری در کاغذهای حاصل از فرایند بر پایه سدیم و پتاسیم مشابه و کاغذهای حاصل از فرایند بر پایه پتاسیم، مقاومت در برابر ترکیدن، درجه روشنی بالاتر و مقاومت در برابر پاره شدن و نسبت ضریب جذب نور به ضریب پخش نور کمتری داشتند.
  کلیدواژگان: خمیرسازی شیمیایی، مکا نیکی، پتاسیم، سدیم، کاه برنج
 • طاهره قلی زاده سرچشمه، آرش فرج پور رودسری، اصغر تابعی صفحات 545-560
  این تحقیق با هدف مقایسه ترکیبات شیمیایی و ویژگی های بیومتری الیاف (طول– قطر– ضخامت دیواره الیاف) و ضرایب مشتق شده از آنها بر روی تنه درخت و مخروط گونه کاج تدا منطقه آستارا استان گیلان انجام شده است. دیسک هایی از تنه درخت و چند عدد مخروط به طور کاملا تصادفی انتخاب و بعد ترکیبات شیمیایی آن از طریق استانداردهای آیین نامه TAPPIو ویژگی های بیومتری به روش فرانکلین اندازه گیری و ضرایب بیومتری آنها نیز محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری نتایج این بررسی نشان داد که میانگین سلولز در تنه درخت 83/54 درصد و در مخروط 75/26 درصد، لیگنین در تنه درخت 57/32 درصد و در مخروط 34 درصد و مواد استخراجی در تنه درخت در الکل 92/0 درصد، در استن 97/1 درصد و در آب 04/7 درصد و در مخروط کاج در الکل 1 درصد، در استن 45/2 درصد و در آب 28/7 درصد بوده است. براساس نتایج آزمون چند دامنه ای دانکن، بین میوه و تنه درخت به غیر از ضریب درهم رفتگی در سایر خصوصیات مورد مطالعه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد وجود داشت. از نظر طول، قطر، قطر حفره سلولی و ضریب نرمش یا انعطاف پذیری، تنه درخت کاج تدا دارای مقادیر بیشتری نسبت به میوه بوده و از نظر ضریب رانکل میوه نسبت به تنه برتری داشت.
  کلیدواژگان: کاج تدا، مخروط کاج، ترکیبات شیمیایی، ضریب درهم رفتگی، ضریب انعطاف پذیری، ضریب رانکل
 • ایرج شیارکار، اصغر تابعی، آرش فرج پور رودسری صفحات 561-582
  این تحقیق به منظور تعیین و مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت رقم های روغنی و 704 کشت شده در منطقه آستارا انجام شد. پس از جمع آوری تعدادی ساقه از هر دو رقم، از میان آنها تعدادی ساقه برای تعیین ترکیبات شیمیایی و تعدادی دیگر نیز به منظور تعیین ویژگی های مورفولوژیکی الیاف انتخاب شدند. میانگین کل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره ی سلولی و ضخامت دیواره سلولی برای رقم روغنی به ترتیب 859/0 میلی متر، 63/23، 62/16 و 51/3 میکرون و برای رقم 704 به ترتیب 727/0 میلی متر، 77/18، 39/11 و 70/3 میکرون اندازه گیری شد. میانگین کل درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول در الکل، محلول در آب گرم و خاکستر برای رقم روغنی به ترتیب 99/36، 50/20، 85/13، 02/2، 53/7 و 71/6 درصد و برای رقم 704 به ترتیب 33/34، 50/17، 35/12، 35/1، 3/6 و 55/5 درصد اندازه گیری گردید. در مقایسه ابعاد و ضرایب بیومتریک الیاف گره ها و میان گره ها با یکدیگر در داخل هر رقم، بین طول، قطر، قطر حفره ی سلولی و ضرایب بیومتریک آنها در هر رقم تفاوت معنی داری مشاهده شد. همچنین در مقایسه ابعاد و ضرایب بیومتریک الیاف، بین گره های دو رقم و بین میان گره های دو رقم نیز از لحاظ همه ی فاکتورها تفاوت معنی داری مشاهده شد. در مقایسه ترکیبات شیمیایی در دو حالت ساقه با پوست و ساقه بدون پوست در داخل هر رقم، بین درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در آب گرم و خاکستر تفاوت معنی داری مشاهده شد. هرچند که در مورد رقم 704 بین درصد لیگنین دو حالت با پوست و بدون پوست تفاوت معنی دار نبود. اما در مقایسه ترکیبات شیمیایی بین دو رقم در حالت با پوست تفاوت در درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول در آب گرم و خاکستر معنی دار بود، درحالی که در حالت بدون پوست این تفاوت تنها در درصد مواد استخراجی محلول در استن، محلول در آب گرم و خاکستر معنی دار بود.
  کلیدواژگان: ساقه ذرت، رقم روغنی، رقم 704، ویژگی های مورفولوژیکی، ترکیبات شیمیایی، آستار
 • فرداد گلبابایی، حسین حسینخانی، رضا حاجی حسنی، آرش رشنو صفحات 583-596
  هدف اصلی از تولید پانل های چوب سیمان یا فرآورده های کامپوزیت با اتصال معدنی، ترکیب ذرات آلی مانند چوب و مواد لیگنوسلولزی با اتصال دهنده های معدنی از قبیل سیمان، گچ و غیره است. فرآورده های چوب سیمان که امروزه در بیشتر کشورهای جهان تولید می گردد دارای خواص کاربردی مطلوبی مانند مقاومت به عوامل جوی، آتش و عوامل بیولوژیک و سبکی وزن در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی بوده و از پایداری ابعاد بالایی برخوردار است. علاوه بر تولید پانل های مسطح در پرسه ای معمولی، با استفاده از قالب های مناسب می توان محصولات دیگری از قبیل بلوک های سیمانی، آجر و قطعات فرم دار را نیز تولید نمود. امروزه پانل های چوب سیمان که به صورت صفحات بزرگی تولید می شوند، در حد وسیعی در احداث واحدهای مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. توسعه فناوری پانل های چوب سیمان در هر منطقه، به مواد اولیه مورد نیاز آن یعنی چوب یا مواد لیگنوسلولزی و سیمان مربوط می شود. در این تحقیق با توجه به مواد موجود هر منطقه به عنوان فاکتور متغیر (نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی (ضایعات کشاورزی همانند کلش برنج، کاه گندم، ساقه چوبی پنبه از استان های گیلان، مازندران و گلستان)) و مقدار ماده افزودنی (همانند کلرید کلسیم (Cacl2) تخته هایی با شرایط ساخت یکسان (ضخامت تخته، فشار پرس) تولید شده و ویژگی مقاومت به خمش استاتیک، مدول الاستیسیته و مقاومت به خمش در حد الاستیک اندازه گیری و نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار MSTATC و طرح آماری فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. در نتیجه پانل های ساخته شده از نظر مقاومت مکانیکی در حداکثر بار، تخته سیمان تهیه شده از صنوبر به عنوان شاهد (4146/4 مگاپاسکال) بیشترین مقدار و ساقه پنبه (463/2 مگاپاسکال)، کاه گندم (6776/1 مگاپاسکال) و کلش برنج (8622/0 مگاپاسکال) به ترتیب در مرتبه های پایین تری قرار گرفته اند. البته نتایج کامل این تحقیق نشان دهنده این است که می توان از ضایعات کشاورزی در زمین های کشاورزی با رعایت نسبت های مناسب، به عنوان ماده اولیه برای ساخت دیوار و انباری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: چوب سیمان، مواد لیگنوسلولزی، اتصال معدنی، کامپوزیت، ساقه پنبه، کاه گندم، کلش برنج
|
 • Pourhooshyar Ziabarik., Torkamanj., Ashoria., Hamzeh, Y Pages 393-404
  Physical and mechanical properties of lightweight cement blocks made from lignocelluosic fibers and rice husk ash (RHA) were investigated. The cement blocks were made using three types of natural fibers including old corrugated container (OCC)، virgin kraft pulp and fiberboard fibers representing 25% of dry weight of the block. Rice husk ash varied at 0، 25 and 50 WT% combined with 5 WT% CaCl2. Density، water adsorption and compressive strengths of blocks were measured and compared using a factorial experiment with two factors at three levels. The results showed the significant effect of fiber type on the properties of blocks. OCC fibers provided the highest density and compressive strength and had the lowest water adsorption. The density of blocks reduced at higher dosage of RHA varied from 0 to 50%، and the lowest water adsorption and highest compressive strength was obtained at 25% RHA charge. The interactive effects of raw material on the properties of cement blocks were significant and the optimum properties were obtained with OCC fibers and RHA at 25%.
  Keywords: Lightweight cement blocks, lignocellulosic fibers, rice husk ash, compressive strength, physical properties
 • Saraeiana., Mashkour, M. Page 405
  Considering the problems initiated by sodium silicate on reducing the life expectancy of processing equipments and paper strength، recycling of old newspaper using Poly (acrylic acid)، Sodium Salt Grafted to Poly (ethylene oxide) complex were investigated. The organic complex was used at 0. 3، 0. 5، 0. 7، 1، 2 and 3% levels (based on dry weight of waste paper) in deinking. The effect of various charges of the organic complex on the physical and optical properties of deinked pulp was studied and compared with the control (ONP deinked using 0. 5% sodium silicate). The results of physical properties measurements showed that the lowest paper caliper (143. 07 µm) and the highest density (0. 43 g/cm3) were obtained by increasing the complex charge up to 2%. Also، the highest and lowest freeness was observed applying 3% (426. 66 mL CFS) and 2% (350 mL CSF) organic complex respectively. These values were less than the freeness of the control sample. The results of optical properties analysis indicated that the brightness increased to 48. 01% ISO and the yellowness was reduced to 6. 23 % ISO by as the dosage of organic complex was increased up to 1%. The opacity of paper decreased as the organic complex charge increased. In general، the paper with higher density and brightness، lower yellowness and suitable opacity could be produced using 0. 7- 2% Poly Acrylic Acid-Sodium Salt grafted to Polyethylene Oxide complex in deinking of old newspaper.
  Keywords: Old newspaper, poly acrylic acid, sodium salt grafted to polyethylene oxide complex, deinking, physical properties, optical properties
 • Hezbin., Afra, E Pages 417-434

  The present study analyzed the effect of different enzymatic treatment times using endoglucanase and refining levels to improve the properties of OCC pulp. The OCC pulps were treated by endoglucanase enzyme at a constant dosage of 1u (on o. d. pulp) at different reaction times (0. 5، 1، 1. 5 and 2 hours) under constant process conditions. Based on the results، enzymatic treatment of OCC pulp at different time levels improved the physical and mechanical properties، compared with the control pulp، and the highest improvement level was observed at 0. 5 hour reaction time. Longer enzymatic reaction time (up to 2 hours) led to a significant decrease in the physical and mechanical properties of the pulp. Evaluation of different of enzymatic treatment times and different refining levels indicated that the papers produced from endoglucanse pre-treated pulp (for 0. 5 hour treatment time) showed better quality at different refining levels. However، increasing enzymatic treatment times up to 2 hours showed severe decrease both the physical and mechanical properties at higher refining levels. In general، refining enzyme pre-treated pulp and also the control pulp resulted in a higher strength property of the paper.

  Keywords: OCC pulp, endoglucanase enzyme, treatment time, physical properties, mechanical properties
 • Nourbakhsh, A Page 435
  Two recycled polymers (rHTPE and rPP) combined with baggase fibers were used as the reinforcing material to improve the mechanical properties of wood plastic nanoclay composite. The amount of baggase fibers varied at three levels (25، 35 and، 45 percent). Two recycled polymers (rPP and rHDPE) were used as polymer matrix. Tensile، flexural and impact strength properties were measured according to ASTM standard tests. Scanning electron microscopy (SEM) and X-Ray Diffraction (XRD) was performed to interpret the results. The results were statistically analyzed using factorial experimental under completely randomized block design and the averages were compared using DMRT. The application of 35 percent bagasse fibers as compared with 25 and 45 percent increased the strength of wood plastics composites. However، higher impact strength was reached using 25% bagasse fibers as compared with either 35 or 45% bagasse fibers. rHDPE nano-clay composite showed higher tensile، flexural and impact properties compared with rPP. Imaging the morphology of nano-clay by X-Ray diffraction and scanning electron microscopy showed the distribution of nano-clay particles in polymer structure and intercalation was observed.
  Keywords: Composite, baggase fibers, recycled PP, HDPE, nano, clay, strength properties, SEM, XRD
 • Behzadif., Sepidehdam, S.M.J., Jahan Latibaria., Khakifirooz, A.R Pages 451-462

  The objective of this research was to investigate the combined effect of polyaminoamide-epichlorohydrin (PAE) and carboxymethyl cellulose (CMC) on the mechanical properties of tissue paper made from virgin pulp. Three levels of CMC (0%، 0. 5%، 1%، and 1. 5%)، and three levels of PAE (0%، 0. 5%، and 1%) based on the dry weight of the fibers were used. A mixture of 60% short fiber and 40% long fiber pulps was formed by mixing bleached softwood and bleached hardwood pulps provided by Latif tissue making plant and the chemicals were added. Then 80 g/m2 laboratory hand sheets were prepared. All samples were placed in oven at 100±5 °C and also conditioned (23±1°C and 50±2% relative humidity) for 24 hours prior to testing. Strength properties (wet and dry tensile، wet and dry burst) of the hand sheets were measured. Results indicated that treating of pulps with both CMC and PAE as additives leads to enhancement of the mechanical properties of the paper sheets and higher dosages of CMC and PAE، improved all strength properties.

  Keywords: Tissue paper, PAE, CMC, tensile, burst
 • Ghasemih., Jahan Latibari, Kargarfarda., Lashgari, A Pages 463-475

  Investigation on the influence of the density reduction of the particleboard byThe impact of the addition of different amounts of canola straw to the composition of the hardwood particles for the production of particleboard was investigated. Four levels (0، 15، 30 and 45%) of Canola particles were added to hardwood particles and then particles were blended with 12% urea resin (based on the oven dry weight of the particles). Boards at three densities of 550، 600 and 650 kg/m3 were produced. The flexural and internal bonding strength and water absorption and thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in water of the boards were determined using appropriate EN standard test methods. Addition of different amounts of canola particle to the hardwood particles did not change either modulus of rupture or modulus of elasticity of the boards، but the internal bonding of the boards was reduced. As the dosage of the canola particles increased، both water absorption and thickness swelling were reduced. Increasing the density of the boards increased both strength and dimensional stability.

  Keywords: Canola, particleboard, density, strength, water absorption, thickness swelling
 • Farsir., Mirshokraee, S.A Pages 476-488
  The conversion of biomass into biofuels which is a blend of alcohols and phenolic compounds has received significant attention in most countries. The purpose of this study was to identify the chemical composition of the pyrolysis oil products from Oak، Poplar woods، and Bagasse produced in a fixed bed reactor at temperature of 573 oK. Identification of compounds in the extracted liquids was accomplished through making derivatives using GC - MS spectroscopy. Main compounds identified in our experiments comprised 1 - Phenanthrene carboxylic acid from oak wood، 1، 2 - benzene di carbocyclic acid base (2 – ethyl hexyl) ester from poplar wood، and Levoglucosan from bagasse at the levels of 42، 50 and 27 wt% of the reaction products، respectively.
  Keywords: Biofuels, pyrolysis, fixed bed reactor, Oak wood, Poplar wood, Bagasse, gas chromatography, mass spectrometer
 • Pourmousa, Sh, Yadollahi, R. Pages 489-497
  Wet strength is one of the most important properties of tissue papers and presently the polyamideamine-epichlorohydrin (PAE) resin is widely applied to develop and conserve wet strength in paper products. In this study، the combined effect of PAE، retention aid (RTN) and carboxymethyl cellulose (CMC) on softness and wet and dry strength properties of tissue paper were investigated. The results showed that combined application of CMC، RTN and PAE significantly improved wet strength and softness of papers، as compared to single application of PAE. Application of 0. 2 % RTN with 1% PAE or 0. 4% CMC with 1% PAE enhanced wet tensile strength by 10% and 68%، respectively. The combined application of 0. 4% CMC، 0. 2 % RTA and 1% PAE improved wet tensile strength by 124%، compared to sheets treated with only the 1%PAE. The positive effect of combined application of CMC، RTA and PAE depends on the application ratio of the chemicals.
  Keywords: Tissue paper, wet strength, polyamideamine, epichlorohydrin (PAE), CMC, retention aid (RTN)
 • Tarmiana., Foroozanz., Sepehra., Gholamiyanh., Oladi, R Pages 498-508
  The physical and anatomical properties of old date palm wood (Phoenix dactylifera L.) and its drying behavior were studied. Four old date palm trees grown in Bam city (Kerman provenience) were felled. Then، boards with the dimension of 300 × 50 × 30 mm were cut at DBH of trees from pith to bark. After measuring the green moisture content and specific gravity the boards were dried in a semi-industrial kiln to reach the final moisture content of 8% using a mild wood drying schedule. Cross-sectional anatomical measurements were performed on the nearest boards to the bark and pith. Results showed that the green moisture content and specific gravity of date palm wood ranged between 150-260% and 0. 29–0. 39 and the moisture content was increased and the specific gravity decreased from pith to bark. Anatomical observations and statistical analysis revealed that there was no statistically significant difference between average number of vessel elements and vessel bundles between pith and bark، but the mean vessel area in pith was considerably greater than bark. Results also showed that the drying rate of date palm wood was high reaching to the final moisture content of 8% within 7 days. Drying rate of bark samples was higher than those of the pith and no deformation and surface crack was observed in the dried boards.
  Keywords: Date palm, drying, physical properties, anatomy
 • Marzban Moridanie., Talaeipoum., Hemmasi, A.H., Ghasmie., Kalagar, M Pages 509-521
  Mechanical properties of composite produced from recycled polymers (polyethylene and polypropylene) and paper mill sludge from two different sources (waste water sludge (s) and sludge on the DAF) were examined. Three levels of paper sludge (15، 30 and 45 wt %) were used to produce composites. Haake machine was used to blend materials and to produce standard samples، injection molding system was utilized. The mechanical properties including bending (strength and modulus) and impact strength were measured. Results showed that composites containing PP polymer and waste water sludge have higher mechanical properties than PE polymer and sludge on the DAF. The addition of both types of sludge as filler، results in enhancement of tensile properties compare to pure polymer. In the case، the higher content of sludge on the DAF was used، tensile strength of the composite decreased. Adding both types of sludge as filler، impact strength was lower than pure polymer. It was shown that composites containing sludge on the DAF have lower impact property than waste water sludge.
  Keywords: Recycled paper mill sludge, composites, mechanical properties
 • Nazaris., Nazarnezhad, N.J., Ebrahimzadeh, M.A Pages 522-533
  Plants are a rich sources of phenolic compounds as natural antioxidants. Antioxidants are the main factors in neutralizing free radicals and prevent the spread of diseases and destruction of many foods. These compounds are extractable from the bark of Eucalyptus camaldulensis and Pinus sylvestris trees. The purpose of this study was to evaluate the antioxidant properties and total phenolic and flavonoids of Eucalyptus and pine wood bark. After preparation of the bark، ethanol extracts were extracted using soxhlet extractor. First the amount of total phenol and flavonoids of the extract were measured. Then to evaluate antioxidant properties of the extracts، four methods including Diphenyl Picryl Hydrazyl، reducing power; nitric oxide and metal chelating activity were used. The results showed that total phenol and flavonoid content، in Eucalyptus bark was higher than pine. Test results to trap free radicals of diphenyl Pykryl Hydrazyl showed that 50% inhibitory concentration of ethanol extract of the Eucalypt and Pine bark values as 3. 02 and 15. 77 micrograms per milliliter، respectively. Also، in reducing power test، absorption rate for eucalyptus bark extract was higher than the pine. In nitric oxide trap test، 50% inhibitory concentration in ethanol extract of eucalypt bark was measured as 2. 41 and in pine extract was 22. 75 micrograms per milliliter. Furthermore، the results of Fe2+ chelating ability of ethanol extract of Eucalyptus and pine bark at a concentration of 100 micrograms per milliliter inhibited 37 and 97/18 percent respectively. Ethanol extracts of the eucalypt and pine bark in four case study tests، showed an acceptable antioxidant activity. Thus، these compounds can be regarded as good sources ofnatural antioxidants.
  Keywords: Antioxidant, phenol, flavonoid, Eucalyptus, pine
 • Ebrahimiz., Kermaniah., Ramazanio., Zabihzadeh, S.M Pages 534-544
  This research was carried out to compare the paper properties from rice straw applying sodium and potassium based Chemimechanical pulping processes. Cooking conditions in potassium based pulping were adjusted as; potassium sulfite 6، 8، 10 and 12%، potassium hydroxide 3، 4، 5، 6، 8 and 12% on oven dry weight of rice straw، impregnation time; 30 minutes، liquid to rice straw ratio of 7:1، cooking time 30 and 60 minutes and cooking temperature 130، 150، 160، 165 and 170 oC. In sodium- based pulping، cooking conditions were selected as; sodium sulfite 6 and 8%، sodium hydroxide 3 and 4 % on oven dry weight of rice straw، impregnation time 30 minutes، liquid to rice straw ratio of 7:1، cooking time 30 minutes and cooking temperature 130 and 150 oC. The selected treatment in potassium based pulping showed the average total yield of 65. 19 and reject of 4. 22% and in sodium based pulping showed the average total yield of 69. 75 and reject percent of 3. 68. After refining the selected pulp to reach the freeness of 300±25 ml CSF، 60 g/m2 hand sheets were made and physical، mechanical and optical properties were measured. Results showed that the tensile strength index، breaking length and apparent density of paper made from potassium based process was similar to paper made from sodium based process. The papers made from potassium based process had higher burst strength index and brightness compared to sodium based process and papers made from sodium based process had higher tear index and higher K/S values than potassium based paper.
  Keywords: Chemimechanical pulping, potassium, sodium, rice straw
 • Ghilizadeh Sarcheshmeht., Farajpour Roudsaria., Tabei, A Pages 545-560
  The purpose of this study was to compare the chemical compositions and biometric features of stem and cone fibers (length, diameter, and wall thickness) and the derived coefficients of loblolly pine (Pinus taeda) in Astara district, Gilan province. Discs from stem and cone were randomly taken and the chemical compositions and biometric features were measured employing the TAPPI standard test methods and Franklin macerating technique, respectively. The biometric coefficients were estimated as well. Statistical analyses of the results indicated that the average cellulose content in stem and the cone were 54.83% and 27.57%, respectively. Lignin was estimated to be 32.57% in the stem and 34% in the cone. Furthermore, extractives soluble in ethanol, acetone and water from stem wood were measured as 92%, 1.97% and 7.04% respectively. The relevant values for pine cone were 1%, 2.45% and 7.28%, respectively. According to the results of statistical analysis, there was significant difference (α=5%) between the results measured from cones and the stem except for the slenderness ratio. Regarding the length, diameter, lumen diameter and flexibility factor, the P. taeda stem possesses a higher value compared with cone and the runkel ratio was higher in cones compared to stem.
  Keywords: Chemical compositions, pine cone, slenderness ratio, flexibility ratio, runkel ratio
 • Shiyarkari., Tabeia., Farajpoor Roodsari, A Pages 561-582
  This study was conducted to determine and compare the morphological characteristics and chemical components of Corn stalks (Zea mays: 704 & Oilseed varieties) cultivated in Astara area. Samples were prepared from both varieties، a part of stalks were selected for chemical components determination and the rest was used to examine the morphological features. The average of fiber length، fiber diameter، lumen diameter and fiber wall thickness for oilseed variety and 704 variety were measured as 0. 859 mm، 23. 63 µm، 16. 62 µm، 3. 51 µm and 0. 727 mm، 18. 77 µm، 11. 39 µm and 3. 7 µm respectively. Average percentage of cellulose، lignin، acetone extractives، alcohol extractives، hot water extractives and ash for oilseed variety was measured as 36. 99، 20. 5، 13. 85، 2. 02، 7. 53 and 6. 71، respectively. Relevant values for 704 varieties were 34. 33، 17. 5، 12. 35، 1. 35، 6. 30 and 5. 55 percent. Fiber dimensions and biometric coefficients between nodes and internodes، and between the varieties were compared and the results showed that there were significant differences between fiber length، fiber diameter، fiber lumen and biometric coefficients. The fiber dimensions and biometric coefficients between nodes and at the internododal sections of both varieties are compared and there was significant difference between all variables. The comparison of chemical components between stalk with and without bark for each variety showed that there were significant differences between the content of cellulose، lignin، hot water extractives and ash. However، there was no significant difference between lignin from 704 varieties. In comparison of chemical components between the two varieties in stalk with bark، there were significant differences between the content of cellulose، lignin، acetone extractives، hot water extractives and ash; whereas in the case of stalk without bark، these differences were significant only for the acetone extractives، hot water extractives and ash.
  Keywords: Corn stalks, oilseed variety, morphological characteristics, chemical components, Astara
 • Golbabaeif., Hosseinkhanih., Hajihassani, R.Rashnv, A Pages 583-596
  The main objective of the production of cement - wood products or mineral-bounded composite panels is to combine the mineral components of lignocellulosic materials such as wood and organic particles with inorganic binders such as cement، plaster، etc. Wood cement products which are presently produced in most countries possess desirable functional properties such as good weather ability، resistance to atmospheric، biological agents and fire and are lighter weight as compared with other building materials، and provides improved dimensional stability. The flat panels using conventional presses can be produced، and also other products such as concrete blocks، bricks and pieces of different forms can be produced using appropriate frames. Large wood cement- based panels are widely used in construction of residential and commercial buildings. In this research، with respect to the availability of lignocellulosic material (agricultural residues such as rice straw، wheat straw، cotton stalk) in various areas (Gilan، Mazandaran and Golestan Provinces)) and the additive material (as calcium chloride)، boards with similar structural was produced. Mechanical strength values including static bending strength، modulus of elasticity and elastic bending strength were measured. MSTATC based computer package was used to analyze the data. In terms of the maximum load strength، wood cement board made of poplar wood as the control boards (4. 4146 MPa) had the highest mechanical strength followed by cotton stalks (2. 463 MPa)، wheat straw (1. 6776 MPa) and rice straw (0. 8622 MPa)، respectively. In general، the study has indicated the suitability (given the appropriate ratio) of the agricultural residues in construction of wall and warehouse in farmlands.
  Keywords: Wood cement, lignocellulosic materials, inorganic connections, composite, cotton stalks, wheat straw, rice straw