فهرست مطالب

طب نظامی - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 57، پاییز 1392)
 • سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 57، پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • غلامحسین علیشیری، ابوالفضل شکیبایی*، مریم کاظمی پور، زینب ابراهیم پور صفحات 169-175
  اهداف
  توده چربی و توده لخم که دو جزء اصلی وزن بدن ما را تشکیل می دهند اثرات متفاوتی بر میزان دانسیته مواد معدنی استخوان دارند. این مطالعه، رابطه بین توده لخم و توده چربی با دانسیته استخوان را در 42 نفر زن کارمند نظامی بررسی کرد.
  روش ها
  توده چربی، توده لخم و دانسیته استخوان توسط DEXA اندازه گیری شد. ارتباط بین میزان دانسیته استخوان با توده چربی و توده لخم در کل بدن و در اندام مختلف آزمودنی ها محاسبه گردید.
  یافته ها
  بین دانسیته استخوان با توده چربی در کل بدن و همچنین در اندام تحتانی رابطه منفی وجود داشت اما به لحاظ آماری معنادار نبود. درعین حال بین دانسیته استخوان در اندام فوقانی و تحتانی با توده لخم در همان اندام رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  از نتایج این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که توده لخم به عنوان یک پیش بینی کننده قوی دانسیته استخوان در اندام فوقانی و تحتانی زنان نظامی قبل از یائسگی مطرح است.
  کلیدواژگان: ترکیب بدن، دانسیته استخوان، توده چربی، توده خالص، زنلن قبل از یائسگی
 • محمدکریم بهادری، مناف عبدی، احسان تیمورزاده، علی ایوبیان*، مریم یعقوبی صفحات 177-183
  اهداف
  این پژوهش با هدف تحلیل شکاف بین انتظارات و واقعیات در پنج بعد کیفیت خدمات ترابری در یک مرکز درمانی نظامی با استفاده از رویکرد سروکوال انجام پذیرفت.
  روش ها
  این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی بود که در سال 1391 در یک مرکز درمانی نظامی انجام پذیرفت. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 104 نفر از کارکنان یک مرکز درمانی نظامی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال با 22 سوال بود. دریافت کنندگان خدمت در بخش انتظارات در مورد وضعیت ایده آل یا مطلوب و در بخش ادراکات در مورد وضعیت موجود یا آنچه هست به سئوالات پاسخ دادند و بر این اساس شکاف کیفیت تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آمار 16SPSS و با بهره گیری از روش های آمار توصیفی همچون جداول فراوانی و انحراف معیار و همچنین روش های آمار تحلیلی انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج ارائه شده ادراک گیرندگان خدمات ترابری و آمبولانس در هر پنج بعد کیفیت خدمات پایین و انتظاراتشان بالا می باشد، در هر پنج بعد کیفیت خدمات، شکاف منفی وجود دارد که نشان می دهد از دید گیرندگان خدمات ترابری و آمبولانس، ارائه خدمات در حد انتظار آن ها نیست. بیش ترین شکاف در بعد ملموس و فیزیکی (19/1-) و کمترین شکاف در بعد همدلی (6/0-) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به منظور افزایش کیفیت خدمات ترابری در مرکز درمانی، اداره متمرکز ترابری سبک، از رده خارج کردن خودروها و آمبولانس های فرسوده،سطح بندی نمودن آمبولانس ها متناسب با نوع خدمات، انجام تست سلامت جسمانی رانندگان، گواهینامه های مخصوص رانندگان آمبولانس و پلاک شخصی نمودن برخی خودروها مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: کیفیت، خدمات ترابری، مدل سروکوال مرکز درمانی نظامی
 • زهرا عارف نسب، مصطفی قانعی، احمدعلی نوربالا، احمد علیپور، عبدالرضا بابامحمودی* صفحات 185-189
  زمینه و هدف
  سلول های کشنده طبیعی (NK Cell) بخشی از ایمنی ذاتی بدن هستند که تعداد آن ها در مقابله با بسیاری از بیماری ها و در فرآیند تشخیص و تغییرات آن ها اهمیت زیادی دارد. ارتباط بین فاکتور های روانی، اجتماعی با وضعیت ایمنی فرد از مطالعاتی است که در حیطه سایکونوروایمونولوژی انجام می شود. مطالعه حاضر به بررسی تعداد سلول های NK موجود در خون محیطی جانبازان شیمیایی تنفسی، و ارتباط آن با سلامت روان در آنان را مورد ارزیابی می کند.
  روش
  41 جانباز شیمیایی تنفسی با میانگین سنی 48 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی تعداد سلول های NK در خون محیطی این بیماران از آزمایش فلوسایتومتری در انستیتو پاستور ایران و برای ارزیابی سلامت روان از پرسشنامه GHQ-28، دارای چهار خرده مقیاس، نشانه های جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی استفاده شد.
  یافته ها
  فلوسایتومتری نشان داد که میانگین درصد سلول های NK در خون محیطی93/4 بوده و به طور معنادار کمتر از میانگین تعداد این سلول ها در مردان سالم ایرانی است که در مطالعات پیشین (93/15) گزارش شده بود (01/0>P و03/20-=t). همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان سلامت روان با درصد سلول های NK، نشان داد که بین نمره کل GHQ-28 و خرده مقیاس های نشانه های جسمانی و اضطراب رابطه منفی معنادار وجود دارد(05/0>P و33/0-=α)، (05/0>P و33/0-=α) و (05/0>P و33/0-=α).
  نتیجه گیری
  درصد سلول های NK خون محیطی جانبازان شیمیایی تنفسی بسیار کمتر درصد این سلول ها در مردان سالم ایرانی بوده و همچنین با نمره کل سلامت روان، علائم جسمانی و اضطراب، رابطه معنادار دارد. یعنی با بدتر شدن وضعیت سلامت روان و افزایش نشانه های جسمانی و اضطراب این جانبازان، درصد سلول های NK در خون محیطی آن ها کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: سلول های NK، سلامت روان، گاز خردل، بیماری مزمن ریوی
 • سهراب شریفی، محمد تقی گلمکانی*، بهنوش ایمانی صفحات 191-200
  اهداف
  هدف از این مطالعه تولید آزمایشی پودرهای مکمل فوری انرژی زا برای شرایط سخت نظامی می باشد.
  روش ها
  5 دسته فرمولاسیون، هر دسته شامل 5 فرمولاسیون با درصد های مختلف مواد اولیه، تهیه شد. از هر دسته، یک فرمولاسیون توسط ارزیابان حسی انتخاب شد. پس از مقایسه 5 فرمولاسیون منتخب، یکی از آن ها به عنوان فرمولاسیون بهینه انتخاب شد و آزمایشات شیمیایی، میکروبی و حسی در زمان های صفر، 5/1 و 0/3 ماه در دمای 38 درجه سانتی گراد (به ترتیب معادل صفر، 9 و 18 ماه در دمای 27 درجه سانتی گراد) روی آن انجام گرفت.
  یافته ها
  پس از 0/3 ماه نگهداری در دمای 38 درجه ی سانتی گراد و مقایسه نتایج آزمون ها نشان داد که با گذشت زمان، رطوبت فرمولاسیون بهینه کاسته شده، هرچند که این کاهش بر خواص حسی پودر تولیدشده تاثیر معنی داری از لحاظ آماری نداشت. داده های حاصل از آزمایشات میکروبی نشان داد، که با گذشت زمان، خصوصیات میکروبی پودر بهینه در محدوده استاندارد قرار دارد.
  نتیجه گیری
  جیره انرژی زا پس از 0/3 ماه نگهداری در دمای 38 درجه ی سانتی گراد از لحاظ خصوصیات حسی، شیمیایی و میکروبی قابل قبول بود که می توان به عنوان منبع انرژی در شرایط سخت نظامی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پودر انرژی زای فوری، فرمولاسیون، خواص فیزیکوشیمیایی
 • خدابخش احمدی، علیرضا مهرآزمای*، علیرضا کرم بخش، محمود ثالثی صفحات 201-208
  اهداف
  قشر جوان از جمله سربازان جامعه ما به دلایل مختلفی در معرض سوءمصرف مواد هستند. هدف این مطالعه، شناخت ویژگی های فردی و خانوادگی مرتبط با نوع ماده مصرفی در سربازان معتاد به منظور کمک به پیشگیری از گسترش اعتیاد است.
  روش ها
  روش مطالعه توصیفی است. جامعه آماری 1025 نفر از سربازان وظیفه است که در زمان اجرای پژوهش (1389تا1390) مشغول خدمت سربازی بودند و به روش نمونه گیری مبتنی بر سهم انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با تکمیل پرسشنامه های غربالگری اعتیاد، مقیاس شدت اعتیاد، وضعیت خدمت سربازی و اطلاعات جمعیت شناختی انجام شد.
  یافته ها
  بیش ترین گرایش به مواد و چند سوءمصرف در افراد بیکار دیده شد. گرایش به چند سوءمصرف در افرادی که درآمد غیرقانونی داشتند بسیار بالاتر بود(69.6%). گرایش به مصرف الکل و چند سوءمصرف در افرادی که بدون خانواده زندگی می کردند و در سربازان با سابقه ازدواج موقت، طلاق و متارکه بیشتر بود. گرایش به مواد در افراد خانواده های پرجمعیت بالاتر بود. گرایش به مصرف الکل، مواد و چند سوءمصرف در معتادینی که سابقه بیماری روانی یا جسمی داشتند بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  بیکاری، درآمد غیرقانونی، متارکه و طلاق و ازدواج موقت، زندگی بدون خانواده، ارتباطات صمیمانه بیرون خانواده و مشکل جدی در روابط با خانواده، گذران اوقات فراغت بدون خانواده و سابقه ی بیماری روانی با نوع ماده مصرفی در معتادان ارتباط داشتند. با کنترل عوامل قابل تغییر می توان از تداوم یا تشدید اعتیاد پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: سربازی، اعتیاد، عوامل خطر، خانواده، روان شناسی
 • محمد امین یونسی هروی*، رسول صرافان صفحات 209-214
  هدف
  هدف این تحقیق ارائه سیستمی جهت شناسایی مجرم بر اساس تغییرات استرس است. بارزترین اثر استرس در دروغ گویی و انکار ارتکاب جرم، بر سیستم گردش خون و همچنین از طریق تعریق ظاهر می‎شود، از این رو از سیگنال‎های الکتریکی هدایت پوست و حجم خون برای رسیدن به این هدف استفاده شد.
  روش‎ها: سیگنال‎های حجم خون و هدایت پوست از طریق یک آزمون قیاسی و با استفاده از سیستم پلی‎گرافی کلاسیک ثبت شدند. پس از ثبت سیگنال‎ها، ویژگی هایی در حوزه‎ی زمان و فرکانس از دو سیگنال استخراج گردید. با ارزیابی آماری ویژگی های استخراجی و با اعمال ویژگی های موثر به تفکیک کننده خطی، درصد صحت تفکیک جرم محاسبه گردید. کلیه مراحل با نرم افزار مطلب نسخه 2011 انجام گردید.
  یافته ها: 20 نفر با میانگین سنی 6±36 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می‎دهد از بین کلیه ویژگی ها، ویژگی زمانی در سیگنال هدایت پوست و ویژگی های فرکانسی در حجم خون بیش ترین تاثیر را در تفکیک جرم داشته و با اعمال آن ها به تفکیک کننده خطی با نرخ صحت 45/80% تشخیص ارتکاب جرم انجام شده است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه روش جدیدی با صحت مناسب بر اساس سیگنال‎هایی با ثبت آسان و هزینه تشخیصی کمتر ارائه می‎دهد و می‎توان آن را برای سیستم‎های غربالگری و شناسایی وقوع جرائم پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: دروغ سنجی، هدایت الکتریکی پوست، فوتوپلتیسموگراف
 • مرتضی ایزدی، علی جزایری*، محمدرضا باغبان اسلامی، شهربانو جهانگیر، سعید خدایاری، حمید خدایاری، عزیز عباسپور، امیر پژمان هاشمی طاهری، عباس علی ایمانی فولادی، نعمت الله جنیدی، علی محمد علیزاده صفحات 215-218
  اهداف
  در کشور ما با توجه به نرخ بالای سوانح جاده ای و مجروحان برجای مانده در اثر آن و نیز مجروحانی که طی جنگ دچار استئومیلیت شده اند، استئومیلیت از شیوع بالایی برخوردار است، لذا تحقیق و بررسی جهت شناخت هرچه بیشتر این بیماری و راه های تشخیص و درمان آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر سعی نموده ایم یک مدل حیوانی که از جهات بسیاری مشابه نوع ضایعات استئومیلیت در انسان باشد ارائه دهیم تا در مطالعات آینده بتوان از آن جهت استانداردسازی مطالعات استفاده نمود.
  روش ها
  در این مطالعه، باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از زخم بیماران مبتلا به استئومیلیت مزمن به استخوان درشت نی 24 عدد خرگوش سالم نر تزریق گردید و ارزیابی رادیولوژیک در روز های 0 و 14 و 28 صورت گرفت. همچنین بررسی از جهات کشت باکتری و ارزیابی پاتولوژیک نیز در پایان 4 هفته انجام شد.
  یافته ها
  در انتهای 4 هفته، بیش از 95% نمونه ها علائم رادیولوژیک بیماری را به طور کامل نشان می دادند. همچنین در اسلاید های پاتولوژی تهیه شده، تهاجم سلول های التهابی و سایر علائم استئومیلیت به وضوح دیده شد.
  نتیجه گیری
  از این مدل می توان در مطالعاتی که تاثیر دارو های گوناگون از جمله آنتی بیوتیک های سیستمیک و موضعی بر روند بهبود استئومیلیت را بررسی می کنند و نیز پژوهش هایی که تاثیر درمان های دیگر مثل داربست های مختلف و نیز سلول های بنیادی را روی این بیماری مطالعه می نمایند استفاده نمود.
  کلیدواژگان: استئومیلیت، خرگوش، استافیلوکوکوس اورئوس
 • ابوالفضل زارعی*، جواد رفیع نژاد، امید پاک نیا، فاطمه زارعی، علی سرودی گلستانی، فرزانه جعفری صفحات 223-219
  اهداف
  هدف از این تحقیق شناسایی و مطالعه فونستیک مورچه های نیش زن جزایر مسکونی ابوموسی- قشم – کیش- هرمز – هنگام و لارک از توابع استان هرمزگان در خلیج فارس است و به عنوان مثال جزیره قشم بزرگ ترین جزیره خلیج فارس است که از 16 کشور کره زمین بزرگ تر است. با توجه به ناشناخته بودن شرایط زیست محیطی این زیستگاه ها و عوامل مخاطره انگیز برای مردم ساکن و یا مهاجر در این مکان و نیز گزارشات متعدد از گزش نوع خاصی از مورچه ها این تحقیق انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی از بهار سال 1390 تا پاییز همان سال در شش جزیره روی مورچه های آتشین به سه روش نمونه برداری 1- مستقیم 2- متمرکز 3- استفاده از تله گودالی انجام گرفت.
  یافته ها
  در طی این تحقیق جمعا از 1718 نمونه مورچه که،از دو جزایر جمع آوری گردید. نمونه های جمع آوری شده با استفاده از کلید شناسایی در آزمایشگاه دانشگاه اولم آلمان و موزه حشره شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی گردیدند که گونه ها Pachycondyla sennaarensis تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  اثرات نیش مورچه ها اگرچه خطرناک نبوده و به شوک و مرگ منتهی نمی شود، ولی باعث ایجاد درد و خارش و سوزش زیاد و نیز سلب آسایش انسان ها می شود، بنابراین اقدامات پیشگیرانه و نیز کنترل این مورچه ها می بایست انجام گیرد و باید در خصوص اکولوژی و رفتار زیست محیطی این گونه بهداشتی پژوهش های بیشتری صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: مورچه آتشین، جزایر، جنس پاچاکوندیلا سنارنسیس
 • محمود موسی زاده، فرزانه ذوالعلی، خداداد شیخ زاده، سعید سفیری، محمدرضا امیراسماعیلی صفحات 225-232
  اهداف
  یکی از سهمگین ترین زلزله قرن حاضر در دسامبر سال 2003 در شهر تاریخی بم رخ داده که مدیریت بحران آن به دلیل وسعت و گستردگی تخریب با پیچیدگی هایی همراه بوده است که بر همین اساس در این پژوهش کوشیدیم با بازشناسی مسائل و تجربیات مدیریتی این زلزله پیشنهاداتی را برای ارتقاء مدیریت بحران در زلزله ارائه نماییم.
  روش ها
  این تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفت. روش نمونه گیری هدفمند بوده و با 11 نفر از مدیران سطوح عالی و میانی وقت در زمان زلزله بم مصاحبه شد. در تمامی مراحل انجام مطالعه، مواردی همچون رضایت آگاهانه، حفظ گمنامی، محرمانه بودن اطلاعات، حق خروج از مطالعه در زمان دلخواه رعایت شد. برای تحلیل مصاحبه ها روش تجزیه و تحلیل کل نگر و انتخابی ون مانن مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  از تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در این پژوهش 5 موضوع اصلی و 17 موضوع فرعی پیرامون مدیریت بهداشت و درمان در زلزله شناسایی شده است که موضوعات اصلی شامل تصمیم گیری متمرکز، ساختار تیم های اعزامی، منابع، برنامه ریزی برای بحران و ارتباطات بین تیم های امداد و کمک رسان می باشد.
  نتیجه گیری
  قبل از زلزله بم سیستم مدیریت بحران موثر و کارایی به منظور مقابله با شرایط دشواری چون زلزله بم پیش بینی نشده بود. به دلیل از بین رفتن ساختار تشکیلاتی مدیریت بومی و محلی و عدم پاسخگویی در زمان مناسب، آسیب های جبران ناپذیری بر مردم زلزله زده وارد شد. لذا بایستی با بهره گیری از تجربیات امدادرسانی زلزله بم، ساختار مناسبی برای مدیریت بحران در زلزله ایجاد شود.
  کلیدواژگان: زلزله، بم، مدیریت بحران، مطالعه کیفی، بهداشت و درمان
|
 • Gholam Hossein Alishiri, Abolfazl Shakibaee *, Maryam Kazemipour, Zeynab Ebrahimpour Pages 169-175
  Aims
  Fat mass and lean mass are two main components that build our body weight which have different effects on bone mineral density (BMD). To investigate the relative contribution of lean and fat mass to BMD، 42 premenopausal military officers were studied.
  Methods
  Fat mass، lean mass and BMD were measured by whole body scanning with dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA). Correlation of fat mass and lean mass with BMD through different parts and also whole body of the subjects were calculated.
  Results
  A negative correlation existed between BMD and fat mass in both whole body and the lower limbs but was not statistically significant. However، our analysis demonstrated that BMD had a significant positive correlation with the lean mass through upper and lower limbs.
  Conclusion
  The results of this study indicate that the Lean mass is a strong predictor of BMD in premenopausal women in the upper and lower limbs.
  Keywords: Body composition, BMD, Lean mass, Fat mass, Perimenopause
 • Bahadori, Abdi, Teimourzadeh, Ayoubian *, Yaghoubi Pages 177-183
  Aims
  This study aimed to analyze the gap between expectations and perceptions in transportation system of a military healthcare center using SERVQUAL approach.
  Methods
  This study is a descriptive-analytic study in which 104 employees were selected from a military healthcare center through random sampling in 2012. Data collecting tool was SERVQUAL questionnaire consisting of 22 items. Service receivers in the part of expectations answered questions on ideal situation and in the part of perceptions، questions about current status thereby assessing the quality of transport services. Data were analyzed by SPSS 16. 0 software.
  Results
  Perceptions of the receivers from transportation and ambulance services in terms of five dimension quality was low and expectations were high. According to the negative gap transportation and ambulance services do not meet receivers’ expectations. The largest gap was observed in physical dimension (-1. 19) and narrowest in empathy (-0. 6).
  Conclusion
  In order to improve the quality of transport services، following devices are to be enforced: integrated management، abandonment of old vehicles and ambulances، classification of ambulances in accordance with the type of services، testing the physical health of drivers، defining a sort of driving licence only for ambulance drivers and giving private licence plates to particular vehicle.
  Keywords: Quality, Transportation Services, SERVQUAL Model, Healthcare Center, Military
 • Zahar Arefnasab, Mostafa Ghanei, Ahmadali Noorbala, Ahmad Alipour, Abdolreza Babamahmoodi Pages 185-189
  Aims
  NK Cell is a part of innate immunity and their quantity is important to diagnosis process and defense against many diseases. Correlation between psychosocial and immunological factors is studied in psychoneuroimmunology. This article aims to study relation between NK Cells’ quantity and mental health of mustard gas respiratory injured veterans.
  Method
  This is a descriptive-correlational study on 41 mustard gas respiratory injured veterans who were selected by randomized available sampling. We used Flow Cytometry for NK cell counting and to assess patients’ mental health General Health Questionnaire (GHQ28) was utilized. Data got analyzed by Pearson''s correlation and one-sample T-test.
  Results
  Mean percent of the Nk cells in peripheral blood was 4. 93 which is significantly less than Iranian healthy men (15. 93%) reported in previous studies (t=-20. 03،p<0. 01). Pearson''s correlation coefficient showed significant negative correlation between NK Cells’ quantity with total score of GHQ، physical sub-score and anxiety sub-score (-=α 0. 33 and p<0. 05).
  Conclusion
  Mean percent of Nk cells’ quantity in peripheral blood of mustard gas respiratory injured veterans is significantly less than Iranian healthy men. Furthermore، there is significant negative correlation between NK Cells’ count and total score of GHQ، physical and anxiety sub-score. This means when mental health status and physical symptoms and anxiety get worse، the percentage of NK cells in peripheral blood declines.
  Keywords: Natural Killer Cells, Mental health, Mustard gas, Chronic Pulmonary Diseases
 • Sohrab Sharifi, Mohammad-Taghi Golmakani *, Behnoush Imani Pages 191-200
  Aims
  The aims of this study were formulating and experimental production of IEFSPs for emergencies and tough military circumstances while patrol، in cold weather or at heights.
  Methods
  In the first place، 5 different formulation groups، each comprising 5 compounds made up of different percentages of ingredients were prepared; then from each group، the best one was picked out by test panels. Next، from the chosen IEFSPs، the optimum formulation was selected via taste panels. Shelf life and qualitative properties (organoleptic، chemical، and microbial) of the optimum formulation were evaluated at 38°C during the time of 0، 1. 5، and 3 months after production (equal to 0، 9، and 18 months at 27°C respectively).
  Results
  Although organoleptic properties and moisture content of the optimum formulation showed a little decrease after 3 months incubation at 38 °C، this reductions were not significant (p<0. 05). In addition، after 3. 0 month incubation at 38°C، microbial properties of the optimum formulation were within the standard range.
  Conclusion
  Shelf-life and also qualitative properties of the IEFSPs، after 3 months incubation at 38°C، were acceptable and these IEFSPs can be easily used in emergencies and tough military circumstances.
  Keywords: Instant energetic powder, Formulation, Physicochemical properties
 • Khodabakhsh Ahmadi, Alireza Mehrazma *, Alireza Karambakhsh, Mahmood Salesi Pages 201-208
  Aims
  Young people of our society، especially soldiers are at risk of substance abuse، due to various reasons. The aim of this study is to identify related demographic and familial characteristics of addicted soldiers to prevent the spread of addiction.
  Method
  This is a descriptive research and statistic population includes 1025 Iranian soldiers who were doing national service at the time of conducting current study (2010-2011). They were selected by quota sampling method. Data gathering was done by addiction screening questionnaire، Addiction Severity Index (ASI)، military duty status، and demographic questionnaire.
  Results
  Strong tendency to drug abuse and multi-substance abuse were observed in unemployed soldiers. Tendency for multi-substance abuse were much stronger among people who had illegal revenues (69. 6%). Tendency towards alcohol and multi-substance abuse was more common among people who lived separated from family and who had a history of temporary marriage، divorce and separation. Tendency for drug abuse was more prevalent in people with large families. Moreover، tendency to alcohol، drugs and multiple drug abuse were stronger in soldiers having a history of psychological or physical conditions.
  Conclusion
  Factors such as unemployment، illegal income، separation، divorce and temporary marriage، living separated from family، intimate relationships outside of the family، serious problems in familial relationships، spending leisure time without family and a background of psychological illness were correlated significantly with the type of drug used. By controlling flexible factors، we can prevent continuation or escalation of drug addiction.
  Keywords: Army, Addiction, Substance abuse, Risk factor, Family, Psychology
 • Mohammad Amin Younessi Heravi *, Rasool Sarrafan Pages 209-214
  Aims
  The main objective of this article was to design a crime detector system. The most notable effect of the stress of lying and denying the crime appears in circulatory and perspiration system. The Galvanic Skin Response (GSR) and Photoplethysmogrph (PPG) signals were used to achieve this goal.
  Methods
  The data set included PPG signals and GSR recorded by an inductive test of classic polygraph device. Features of time and frequency were extracted from the signals. Statistical analysis was used to determine the most productive features. Consequently، data was classified and accuracy coefficient was calculated through applying these features to Linear Discriminate Analysis)LDA(. All procedures were conducted using MATLAB 2011 software.
  Results
  20 people participated in the study. The mean age of participants was 36±6 years. Our study showed that time feature in GSR signal and frequency feature in PPG had the most impacts on crime discrimination. Finally determination of crime was done with accuracy coefficient of 80% through applying Time feature in GSR signal and Frequency feature in PPG on the linear network.
  Conclusion
  According to the findings، the new method introduced in this study has a comparable accuracy to the results of former methods while offering a more comfortable recording and less diagnostic costs. This new method can be suggested for use as a lie screening system.
  Keywords: Lie Detection, PhotoPlethysmoGraph, Galvanic Skin Response
 • Morteza Izadi, Ali Jazayeri *, Mohammad Reza Baghban Eslami, Shahrbanoo Jahangir, Saeed Khodayari, Hamid Khodayari, Aziz Abbaspour, Amir Pejman Hashemi Taheri, Abbas Ali Imani Fooladi, Nemat Allah Joneidi, Ali Mohammad Alizadeh Pages 215-218
  Aims
  Osteomyelitis is one of common diseases in Iran due to trauma، especially during war time. There is a variety of treatment methods for osteomyelitis. In this study we have tried to design a new animal model which is similar to human disease for future use as a standard model through studies.
  Methods
  staphylococcus aureus was used to induce osteomyelitis in 24 rabbits’ tibia. We performed radiologic assessments on days 0، 14 and 28 after surgery. Bacteriologic studies and pathologic assessment were done on the 28th day too.
  Results
  At the end of 4th week، more than 95% of animals showed radiologic signs of osteomyelitis. In pathological studies، invasion of inflammatory cells and other signs of osteomyelitis were seen.
  Conclusion
  This modeling method can be used for study of osteomyelitis whereby comparing different antibiotics or scaffolds and stem cells.
  Keywords: osteomyelitis, rabbit, staphylococcus aureus
 • Abolfazl Zarei *, Javad Rafinejad, Omid Paknia, Fatemeh Zarei, Ali Sorudi Golestani, Farzaneh Jafari Pages 223-219
  Aims
  The purpose of present article is to identify and study faunistic aspects of biter ants living across the islands of Abu Musa، Qeshm، Kish، Hormuz، Hangam and Larak. This study was done because of multiple accounts on the bite of aforementioned ants as well.
  Methods
  It is a descriptive cross-sectional research in which fire ants were sampled by three
  Methods
  1- directs 2- Focus 3- using the pit traps. The research was conducted from the Spring to Autumn of 1390.
  Results
  During the study a total of 1718 ant specimens were collected from two islands in terms of identification keys of Medical Entomology Laboratory of University of Ulm along with the Museum of Tehran University of Medical Sciences; Then they were identified as species of Pachycondyla sennaarensis.
  Conclusion
  Although the effects of ant bites are not dangerous and do not lead to shock and death، they can cause pain، itch، and too much irritation and can cause discomfort. Thus، prevention and control measures as to these ants should be taken. Besides، the ecology and the environmental behavior of such sanitary species should be subject of additional research.
  Keywords: Fire ant, Island, Pachycondyla sennaarensis
 • Moosazadeh, Zolala, Sheikhzadeh, Safiri, Amiresmaili Pages 225-232
  Aims
  In December 2003 one of the most horrible earthquakes of the current century happened in the historical city of Bam. The crisis management was complex due to breadth of destruction. Hence، we decided to provide suggestions for improvement of crisis management in earthquake by recognizing challenges and managerial experiences.
  Methods
  This is a qualitative study which was carried out using phenomenology approach. A purposeful sample of eleven participants who were top and middle managers at the time of earthquake، were interviewed. Issues such as informed consent، respecting anonymity of participants، information confidentiality، and right to give up the study were all considered. Van manen’s holistic and selective analysis method was applied for interviews analysis.
  Results
  Seventeen subthemes were identified regarding health management during earthquake beneath the following themes: concentrated decision making، structure of dispatched teams، resources، planning for crisis and communication among aid teams.
  Conclusion
  No effective and efficient crisis management system to deal with disasters such as Bam earthquake، was devised before Bam earthquake. Irrecoverable damages were enforced to people، because of losing local management structures and irresponsibility at the due time. In sum، a proper structure for crisis management in earthquake should be developed relying on aiding experiences during Bam earth quake.
  Keywords: Earthquake, Bam, Crisis management, Qualitative study, Health, treatment