فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی برخی عوامل موثر در کارایی تله های فرمونی پروانه کرم آلو Grapholita funebrana (Lepidoptera: Tortricidae)در استان فارس
  علی سالاری، مجید فلاح زاده، مهرداد تبریزیان صفحات 99-102
  تاثیر دز فرموله شده در کپسول فرمون، رنگ، نوع و ارتفاع نصب تله در کارایی تله های فرمونی پروانه کرم آلو Grapholita (Aspila) funebrana Treitschke 1835 (Lepidoptera: Tortricidae) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها در چهار طرح بلوک کامل تصادفی و هر کدام با چهار تکرار در منطقه بوانات استان فارس انجام گرفت. برای یافتن بهترین رنگ تله فرمونی پروانه کرم آلو، رنگ های قهوه ای، زرد، سفید و سبز مقایسه شدند. رنگ های قهوه ای و سبز با روش دانکن در سطح یک درصد آماری با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. رنگ های قهوه ای و زرد و همچنین رنگ های سفید و سبز از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند. بیشترین شکار در تله های قهوه ای رنگ انجام گرفت. برای تعیین بهترین نوع تله، تله های فرمونی دلتا، بالی شکل و استوانه ای بررسی شد. تله دلتا با بیشترین شکار به عنوان بهترین تله برای شکار پروانه های نر کرم آلو شناخته شد. به منظور یافتن نقش ارتفاع در کارایی فرمونی پروانه کرم آلو، ارتفاع یک متری از سطح زمین، وسط تاج درخت و نوک تاج درخت مورد برسی قرار گرفت. بیشترین شکار در ارتفاع وسط تاج درخت مشاهده شد. جهت تعیین مناسبترین دز فرموله شده از نظر شکار پروانه های نر کرم آلو، دز های نیم، یک، یک و نیم و دو میلی گرم فرموله شده در موسسه گیاهپزشکی کشور و نمونه خارجی با دز یک میلی گرم مورد ارزیابی قرار گرفت. از نظر شکار پروانه های نر کرم آلو، دز نیم میلی گرم فرموله شده در موسسه گیاه پزشکی کشور با روش آزمون دانکن در سطح یک درصد آماری، شکار بالاتری داشت. نمونه خارجی با دز یک میلی گرم و دزهای مختلف فرموله شده در موسسه گیاه پزشکی کشور در سطح یک درصد با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند.
  کلیدواژگان: پروانه کرم آلو، تله فرمونی، دز فرموله شده در کپسول، رنگ تله، ارتفاع نصب
 • واکنش برخی ارقام بادام نسبت به کنه بادام Schizotetranychus smirnovi در منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری
  زریر سعیدی صفحات 111-122
  در این مطالعه واکنش ارقام تجارتی بادام نسبت به کنه بادام Schizotetranychus smirnovi Wainst، در شرایط طبیعی منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت. ارقام مورد مطالعه عبارت بودند از: مامایی، سفید، ربیع، نان پاریل، شاهرود 6، شاهرود 7، شاهرود 13، شاهرود 21 و فرانیس(شاهرود 12). مقاومت ارقام فوق نسبت به کنه تارتن بادام به دو روش زیر انجام گردید. در روش اول پس از پیوند زدن آنها روی پایه رویشی GF677، گلدان ها در شرایط باغ و در زیر تور معمولی (جهت جلوگیری از آلودگی طبیعی) و با تعداد مساوی کنه ماده بالغ بارور آلوده شدند و پس از 21 روز جمعیت کل کنه (شامل تخم، لارو، نمف و بالغ) روی هر تیمار شمارش گردید. نتایج نشان داد که ارقام سفید و فرانیس(شاهرود 12) بالاترین میزان جمعیت آفت و ارقام شاهرود 21 و شاهرود 6 کمترین میزان جمعیت را داشتند. در روش دوم مقاومت ارقام بادام در شرایط آلودگی اشباع طبیعی طی دو نوبت نمونه برداری (با فاصله 15 روز) بررسی گردید. مقایسه میانگین تراکم جمعیت آفت نشان داد که رقم مامایی با تراکم های 63 و2/206 کنه به ترتیب در نوبت های اول و دوم نمونه برداری دارای بالاترین جمعیت و رقم شاهرود 21 با تراکم های 2/6 و22 کنه در نوبت های اول و دوم نمونه برداری، دارای کمترین تراکم جمعیت آفت بوده اند. بررسی تراکم کرک ها در سطح برگ و میزان فنل موجود در برگ نشان داد که رابطه ای بین آنها و مقاومت بادام به کنه تارتن بادام وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بادام، مقاومت، کنه تارتن، Schizotetranychus smirnov
 • نوسانات جمعیت پروانه ابریشم باف ناجورLymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) در یاسوج
  کریم سعیدی صفحات 123-133
  طی سالهای 1385 و 1386، مطالعاتی به منظور بررسی تغییرات جمعیت پروانه ابریشم باف ناجور و میزان وابستگی تراکم آفت در سالهای مذکور نسبت به یکدیگر و همچنین ارائه طرحهای بعدی جهت بررسی تغییرات جمعیت این آفت به منظور تهیه مدلهای جمعیتی آن در منطقه یاسوج انجام گردید. در این مطالعه، با بررسی نمونه های موجود در ده باغ پراکنده در نقاط مختلف منطقه یاسوج، تراکم دسته های تخم زمستان گذران تعیین گردید. میانگین تعداد دسته های تخم زمستان گذران در کل منطقه یاسوج برای سال های 1385 و 1386 در 50 متر مربع 2/ ± 71/1 و 3/ ± 88/2 و در یک هکتار، به ترتیب 22 ± 342 و 37 ± 576 دسته تخم برآورد گردید. برای سالهای مطالعه منحنی تغییرات تراکم دسته های تخم زمستان گذران رسم شد. نتایج این منحنی ها، نشان دهنده فعالیت آفت با تراکم پایین جمعیت (کمتر از 600 دسته تخم در هکتار) در منطقه یاسوج می باشد. تجزیه رگرسیونی داده های به دست آمده نشان داد که فقط 37/32 درصد واریانس انبوهی دسته های تخم آفت در سال 1386 تحت تاثیر انبوهی آن در سال قبل یعنی 1385 قرار داشته و بیش از 68 درصد واریانس انبوهی تحت تاثیر عوامل ناشناخته دیگری از قبیل، نوع غذا یا کیفیت غذایی گیاهان میزبان، عوامل آب و هوایی، پارازیتوئیدها، پرداتورها، عوامل بیماریزا و غیره قرار دارد.
  کلیدواژگان: دینامیسم جمعیت، پروانه ابریشم باف ناجور، یاسوج
 • سمیت تماسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera، Curculionidae)
  یاسمین معتمدی، مجید فلاح زاده، وحید روشن صفحات 135-144
  در سال های اخیر، استفاده از مشتقات گیاهان به عنوان جایگزین سموم شیمیایی در کنترل آفات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در میان این مشتقات، اسانس های گیاهی مورد توجه می باشند. این ترکیبات به صورت سموم تدخینی، حشره کش های تماسی، دورکننده و بازدارنده تغذیه و میزان تخم ریزی عمل کرده و رشد جمعیت حشره را تحت تاثیر قرار می دهند. در جستجو برای دستیابی به روش کاربردی و با استفاده از مواد طبیعی برای کنترل آفات انباری، سمیت تماسی اسانس گیاهان پونهL. Mentha longifolia، جعفری مکزیکی یا معطرL. Tagetes minuta و مرمرشک Boiss Salvia macrosiphon روی حشرات کامل شپشه برنج Sitophilus oryzae (L.) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شدند. این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و در پنج غلظت و سه تکرار، همراه با تیمار شاهد در شرایط دمای 1 ±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و تاریکی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت هر اسانس و نیز با گذشت زمان، درصد تلفات افزایش یافت. همچنین نتایج بیانگر اثر سمیت تماسی بیشتر اسانس پونه و اثر ضعیف تر اسانس مرمرشک بر روی حشرات مورد مطالعه بوده است. در بالاترین غلظت (35 میکرولیتر بر میلی لیتر) درصد تلفات ایجاد شده توسط اسانس گیاهان پونه، جعفری مکزیکی و مرمرشک بعد از 48 ساعت برای حشرات کامل شپشه برنج به ترتیب 3/93، 3/83 و 70 درصد بوده است. مقادیر 50 LC برای اسانس گیاهان مذکور بعد از 48 ساعت روی حشرات مورد مطالعه به ترتیب 892/18، 003/21 و 481/24 میکرولیتر بر میلی لیتر محاسبه گردید. نتایج این بررسی نشان داد که اسانس گیاهان پونه، جعفری مکزیکی و مرمرشک منابع بیولوژیکی موثری هستند که می توانند برای حفاظت غلات انبار شده از آلودگی توسط شپشه برنج به کار برده شوند.
  کلیدواژگان: سمیت تماسی، پونه، جعفری مکزیکی، مرمرشک، شپشه برنج
 • جداسازی و شناسایی قارچ های بیمارگر موز در استان سیستان و بلوچستان
  مجید امانی صفحات 145-158
  به منظور شناسایی قارچ های بیمارگر ریشه، طوقه، ساقه کاذب، برگ و میوه موز در سال های 86-1384 از موزکاری های مناطق مختلف چابهار و کنارک نمونه برداری انجام گرفت. پس از مشاهده علائم ظاهری بیماری، نسبت به کشت، جداسازی و شناسایی آنها اقدام گردید. برای جداسازی عوامل بیماری زای قارچی تعدادی از قطعات آلوده برگ، ریزوم، ساقه کاذب، طوقه، ریشه و میوه پس از شستشو و ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 5% روی محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار (PDA) حاوی اسید لاکتیک کشت داده شد. جدایه های به دست آمده به روش نوک ریسه (Hyphal tip) و تک اسپور(Single spore) کردن بر روی محیط کشت آب- آگار (WA) 2% خالص شدند. بر اساس خصوصیات ریخت شناسی و آزمون بیماریزایی جدایه هایF. moniliforme، Fuasarium verticillioides، Acremonium sp.، Aspergillus carnenus، F. subglutinans، F. sambucinum، F. semitectum، Colletotrichum musae، و Musicillium theobromae به عنوان عوامل بیماریزای میوه موز، قارچ هایCylidrocarpon sp. و Rhizoctonia solani عوامل بیماریزای پوسیدگی ریزوم و ریشه موز و قارچ های Alternaria alternata Drechslera gigantean، و F. proliferatum به عنوان عوامل بیماریزای برگ در سطح استان شناسایی و معرفی شدند.
  کلیدواژگان: قارچ های بیماریزا، موز، سیستان و بلوچستان
 • تنوع بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس
  سمیه کشاورز، ساسان قاسمی، محمد صالحی صفحات 159-173
  در سالهای 89 و 90 طی بازدیدهای انجام شده از مزارع بادنجان استان فارس، علائم مشکوک به بیماری های فیتوپلاسمایی از جمله سبز شدن و برگسانی اجزاء گل، رشد جوانه های داخل گل، جاروک، زردی و ریزبرگی دیده شد. جهت تعیین ماهیت این علائم، هفت بوته بادنجان آلوده با علائم متفاوت از شهرستانهای فسا، جهرم، فیروزآباد، داراب و سروستان در گلدانهای مناسب نشاء و بعنوان منبع بیماری جهت مطالعات بعدی به یک گلخانه عاری از حشرات انتقال داده شد. عامل بیماری از بوته های آلوده از طریق پیوند، به بادنجان و بوسیله سس، از بادنجان به پروانش انتقال داده شد. در بادنجان، علائم تورم جوانه، ریزبرگی، زردی و جاروک و در پروانش، گل سبزی، زردی و جاروک ظاهر شد. از رگبرگ میانی بوته های بادنجان با آلودگی طبیعی و پروانش علائم دار مایه زنی شده با سس و همچنین بادنجان و پروانش سالم دی ان ای کل استخراج و سپس ردیابی فیتوپلاسما با واکنش زنجیره ای پلیمراز مستقیم، با استفاده از جفت آغازگرهای عمومی P1/P7 انجام گردید. در تمام نمونه های دارای علائم، قطعه دی ان ای ریبوزومی با اندازه تقریبی 1800 جفت باز تکثیر شد، حال آنکه در نمونه های سالم چنین قطعه ای تکثیر نشد. واکنش پروانش در مقابل مایه زنی با جدایه های مورد مطالعه یکسان نبود، بطوریکه بر اساس تفاوت در شدت و نوع علائم ظاهر شده در پروانش، جدایه های مورد بررسی در شش گروه قرار گرفتند. براساس نقوش حاصله از هضم محصول PCR مستقیم با آنزیمهای AluI، HaeIII و RsaI، جدایه های مختلف در دو گروه قرار گرفتند: جدایه های فسا 1، فسا 2، فسا 3، فیروزآباد، داراب و سروستان در یک گروه و جدایه جهرم در گروهی دیگر. در این تحقیق براساس علائم بیماری، انتقال با سس و پیوند و واکنش مثبت در آزمون PCR، مشخص شد بیماری تورم جوانه در استان فارس ماهیت فیتوپلاسمایی دارد. این نخستین گزارش از وجود این بیماری از شهرستانهای فیروزآباد، داراب و سروستان می باشد. همچنین با آزمایشات ملکولی همراهی حداقل 2 فیتوپلاسما با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس تایید شد که با استفاده از آنزیمهای برشی بیشتر احتمال مشاهده تنوع بیشتری در عامل بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس وجود دارد.
  کلیدواژگان: تورم جوانه، بادنجان، فیتوپلاسما، فارس
 • گزارشی جدید از یک جنس وگونه ازکنه های خانواده Cheyletidae برای فون کنه های ایران
  غلامرضا بیضاوی، هادی استوان صفحات 175-181
  طی بررسی هایی که بین سالهای 1388- 1389 برای جمع آوری و شناسایی کنه های زیرراسته Prostigmata در بخش کامفیروز جنوبی استان فارس صورت گرفت، جنس و گونه جدیدی از کنه های خانواده Cheyletidae با نام علمیVolgin، 1966 Microcheyla parvula جمع آوری و شناسایی شد. این اولین گزارش از حضور این کنه ها در ایران است
  کلیدواژگان: Prostigmata، Cheyletidae، Microcheyla، ایران
 • کنه جوانه توت Acari: Eriophyidae) Aceria mori) آفت جدید توت سفید در ایران
  هاشم کمالی، مهدی جلاییان صفحات 183-188
  در بررسی های انجام شده در سال های 1386-1384 روی کنه های گیاهی درختان میوه ی استان های خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی) یک گونه کنه ی گال زا از روی درختان توت سفید (Moraceae) Morus alba جمع آوری گردید. در تعدادی از درختان میزبان، شاخه هایی با جوانه های متورم و بدون برگ مشاهده شد. با هدف تشخیص قطعی، جوانه ها جدا و به طور مستقیم کنه ها جداسازی گردید. نمونه ها در محلول های شفاف کننده نگهداری و اسلاید میکروسکوپی تهیه و نسبت به تشخیص آن ها به کمک منابع علمی جدید اقدام شد. نتایج نشان داد کنه ی مذکور به نامAceria mori متعلق به خانواده ی Eriophyidae می باشد. این اولین گزارش از وجود این کنه از ایران می باشد. روش های لازم جهت جلوگیری از انتشار کنه به نهال سالم و درختان مسن نیز بررسی شد.
  کلیدواژگان: کنه جوانه ی توت، Aceria mori، توت سفید، Morus alba، ایران
|
 • The effects of some factors on the efficiency of Pheromone traps of Grapholita funebrana (Lepidoptera: Tortricidae) in Fars province, Iran
  Ali Salari, Majid Fallahzadeh, Mehrdad Tabrizian Pages 99-102
  Effect of color and design of the trap, dosage of pheromone component in rubber capsule and trap height on the efficiency of Grapholita (Aspila) funebrana Treitschke, 1835 (Lepidoptera: Tortricidae) pheromone traps were evaluated. The study was conducted in Bavanat of Fars province. A Randomized Complete Block Designused with four blocks and four replications in each block. To find the best trap color, yellow, green, brown, and white colors were tested. Using Duncan procedure, yellow and brown colors were significantly different from each other (P<0.01). Yellow and brown were ranked in a separate group, white and green were ranked in another group and were not significantly different (P<0.01). The majority of G. funebranamoths were caught in brown trap. To determine the best suitable trap design, three pheromone traps, Delta, Cylindrical and Wing shape, were tested. Delta with highest moth catches was superior in comparison with other trap designs. Three different heights, one meter from the ground, middle of the canopy of the tree and top of tree were tested on order to determine the role of the trap height on the efficiency of traps. The highest numbers of moths were caught in the traps which were positioned on the middle of the canopy of the trees. The doses of 0.5, 1, 1.5, and 2 mg doses of the pheromones formulated in Plant Protection Research Institute (PPRI) compared with a foreign rubber capsule (AgriSense, 1 mg). The results of the test revealed that the doses of 0.5 rubber capsule was superior and had more catch (P<0.01). The other doses were not significantly different (P<0.01).
  Keywords: plum moths, pheromone, pheromone traps, dosage pheromone, trap color, trap height, Grapholita funebrana
 • Reaction of some almond cultivars to Almond spider mite, Schizotetranychus smirnovi in Saman region, Chaharmahal & Bakhtiari province, Iran
  Zarir Saeidi Pages 111-122
  Reaction of some almond cultivars including Sefid, Mamaei, Rabie, Non pariel, Shahrood 6, Shahrood 7, Shahrood 13, Shahrood 21 and Shahrood 12 to almond spider mite. Schizotetranychus smirnovi Wainst. Were evaluated in Saman region, during 2008-2009. In the first trial, after grafting of cultivars on GF677 root stock, they were transferred to an orchard and were kept under insect net to prevent natural infestation. Cultivars were infested artificially by introducing 5 adult female mites on each plant. Twenty one days after infestation, leaves were collected and mite population density (number of eggs, nymphs and adults) were counted. Results indicated that Sefid and Feraduel (Shahrood 12) cultivars supported the highest mite population; whereas, Shahrood21 and Shahrood 6 supported the lowest mite population. In the second trail, almond cultivars were evaluated under natural infestation during 2 sampling times (with 15 days interval). Mean comparison of the mite population density (eggs, larvae, nymphs and adults) showed that Mamaei cultivar (mean 63 and 206.2 mites in the first and second sampling times, respectively) supported the highest; whereas, Shahrood 21 (mean 6.2 and 22 mites) supported the lowest mite population density. Study density of leaf trichomes and concentration of leaf total phenolic compounds showed that there was not significant positive relation between them and resistance to the mite.
  Keywords: Almond, Resistance, Spider mite, Schizotetranychus smirnovi
 • Population Dynamics of the Gypsy Moth, Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) in Yasouj
  Karim Saeidi Pages 123-133
  A research was conducted in Yasouj region to determine population dynamics of the gypsy moth in 2006 and 2007. Also it was aimed to calculate the correlation coefficient between the population densities of 2006 and 2007, in order to build a predictive model for the pest. The number of overwintering egg masses was counted during the winter months in ten different orchards. The number of egg masses of the pest was recorded at weekly intervals in ten orchards during the growth seasons in 2006 and 2007. Results indicated that the egg mass densities were 1.71 ± 0.2 and 2.88 ± 0.3 per fifty squares meter and 342 ± 22 and 576 ± 37 egg masses per hectare in winters 2006 and 2007, respectively. Regression analysis of the pest population density in 2006 and 2007 indicated that only 32.37% of the 2007 population variance could be accounted for the population density in 2006. It was obvious that more than 68% of the population changes are under the influence of unknown biotic and abiotic environmental factors.
  Keywords: population dynamics, Gypsy moth, Yasouj
 • Contact toxicity of three plant essential oils on adult insects of Sithophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)
  Yasamin Motamedi, Majid Fallahzadeh, Vahid Roshan Pages 135-144
  Recently, there has been growing interest in research concerning the possible use of plant extracts as alternatives to synthetic insecticides. Essential oils are among the best-known substances tested against insects. These compounds may act as fumigants, contact insecticides, repllants, antifeedants and may affect growth and development of the insect. In an attempt to find a natural and inexpensive method for the control of stored-product pests, contact toxicity of essential oils of Mentha longifolia L., Tagetes minuta L. and Salvia macrosiphon Boiss. was investigated on adult insects of Sitophilus oryzae L. (Coleoptera, Curculionidae) on laboratory condition. The oils were extracted by using Clevenger apparatus. The experiment was conducted using a completely randomized design of factorial experiment with five concentrations and three replications at R.H in darkness. The results showed that the percentage of mortality was increased with increase in concentration and exposure of time. The highest contact toxicity was related to M. longifolia and the lowest toxicity was recorded for S. macrosiphon against insects. At the highest concentration of essential oils (35 µl/ml) by M. longifolia,T. minuta and S. macrosiphon the mortality were recorded as 93.3%,83.3% and 70% against S. oryzae after 48h, respectively. The LC50 values were evaluated by M. longifolia, T. minuta and S. macrosiphon 18.892, 21.003 and 24.482 for S. oryzae after 48h. According to the results, the essential oils of M. longifolia,T. minuta and S. macrosiphon are sources of biologically active vapor that can be used in protection of stored grains against rice weevil.
  Keywords: contact toxicity, Mentha longifolia, Tagetes minuta, Salvia macrosiphon, Sitophilus oryzae
 • Identification of fungal pathogens on Banana (Musa acuminata) in Sistan & Bluchestan province
  Majid Amani Pages 145-158
  In this study, identification of fungal pathogens of banana trees (Musaacuminate L.) in Sistan & Bluchestan province during 2005-2007 was studied. After observed of disease symptoms, infected tissues were collected and cultured. For isolation of fungi from diseased samples, small pieces of leaf, corm, pseudostem and fruit were surface sterilized with 5% hypochlorite sodium and then were cultured on potato dextrose agar (PDA) medium contaning lactic acid. The growing colonies of fungi were purified by single spore and hyphal tip methods. Based on the morphological characters and pathogenicity test the fungi were identified as Colletotrichum musae,Aspergillus carnenus, Acremonium sp., Fuasarium verticillioides, F. semitectum, F. subglutinans, F. sambucinum and Musicillium theobromae causing fruit disease while F. oxysporum, Cylidrocarpon sp. and Rhisoctonia solani causing corm and root disease whereas, Alternaria alternate, Drechslera gigantean and Fusarium proliferatum causing leaf disease. This is the first report of occurrence of these fungi in banana trees in Sistan & Bluchestan province.
  Keywords: Fungal Pathogens, Banana, Sistan, Bluchestan
 • Diversity of Eggplant Big Bud Disease in Fars Province
  Somayeh Keshavarz, Sasan Ghasemi, Mohammad Salehi Pages 159-173
  In 2010 and 2011 surveys of Fars provience were observed symptoms doubtful to phytoplasma diseases such as virescence and phyllody, floral proliferation, witches’-broom, yellowing and little leaf in eggplant fields. To determination of etiology this symptoms, seven infected eggplant plants from Fasa, Jahrom, Firouzabad, Darab and Sarvestan were planted in suitable pots, transferred to a greenhouse without any insects and used as sources of disease for further studies. The causal agents were transmitted from diseased to healthy eggplants by grafting and from eggplant to periwinkle by dodder. In inoculated eggplants, were appeared big bud, little leaf, yellowing and witches’-broom and in inoculated periwinkles, were appeared virescence, yellowing and witches’-broom. Total DNA were extracted from fresh midrib tissues of naturally infected eggplant, experimentally inoculated periwinkle plants and a healthy eggplant and periwinkle plant. In direct PCR using primer pairs P1/P7, DNA fragments of approximately 1800 bp were amplified from total nucleic acid samples extracted from symptomatic eggplant and periwinkle plants. Periwinkle reaction to inoculation with Eggplant Big Bud (EBB) different isolates was variable as based on difference in severity and type of symptoms in periwinkle, EBB different isolates, were placed in six groups. Direct PCR products of EBB different isolates were digested with AluI, HaeIII and RsaI enzymes. Comparison of RFLP patterns indicated that EBB different isolates place in two groups: Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3, Firouzabad, Darab and Sarvestan isolates in one group and Jahrom isolate in other group. Based on disease symptoms, dodder and graft transmission and positive reaction in PCR, eggplant big bud in Fars province has phytoplasmal etiology. This is the first report of the presence of EBB in Fasa, Firouzabad, Darab and Sarvestan. With molecular testings in this study, were confirmed there are at least two phytoplasmas associated with EBB in Fars province. By using more restriction enzymes, it is likely to see more diversity in EBB agent in Fars province.
  Keywords: Big Bud, Eggplant, phytoplasma, fars
 • New record of a genus and species of Cheyletidae for Iranian mites fauna
  Gholam Reza Beyzavi, Hadi Ostovan Pages 175-181
  During 2009-2011, the faunistic studies were carried out on the edaphic mites of the suborder Prostigmata in the south of Kamfiruz and Estahban region,Fars province, Iran. In these researches a new cheyletid mite,Microcheyla parvula Volgin,1966 (Trombidiformes: Cheyletidae) is collected and identified. Record of this genus and species is new to the mites fauna of Iran.
  Keywords: Acari, Cheyletidae, Microcheyla, Prostigmata, Iran
 • Mulberry bud mite Aceria mori (Acari: Eriophyidae), a new pest of white mulberry in Iran
  Hashem Kamali, Mahdi Jalaeian Pages 183-188
  In review conducted from fruit trees in Khorasan (Razavi, North and South) provinces, a bud gall mite species were collected on white mulberry trees, Morus alba L. (Moraceae) in 2005-2007. On the host trees, some branches were observed with swollen buds and without leaf. The mites were extracted by directly from buds for identification. Specimens were maintained in clearing media and after preparing slides, identified by scientific keys. The results showed that, this mite is Aceria mori (Keifer, 1939) belong to the family Eriophyidae. This is the first report of this mite from Iran. Necessary methods were presented to prevent the distribution on seedlings and older trees.
  Keywords: Mulberry bud mite, Aceria mori, white mulberry, Morus alba, Iran