فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1390)
 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ایمان خزدوزی نژاد جمالی، مجید فلاح زاده*، ابوفاضل دوستی صفحات 189-200
  در این تحقیق تغییرات جمعیت شته مومی کلم و شناسایی دشمنان طبیعی آن در طول فصل زراعی سال های 89-1388 در مزارع کلزا منطقه شمال استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. سه گونه شته، به اسامی شته سبز هلو، Myzus persicae Sulzer، شته مومی کلم،Brevicoryne brassicae (L.) و شته سبز پنبهAphis gossipii Glover شناسایی شد. شته مومی کلم با فراوانی نسبی 5/75 درصد گونه غالب شناخته شد و شته های سبز هلو و سبز پنبه به ترتیب با فراوانی نسبی 5/16 و 8 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. هم چنین برای بررسی تغییرات جمعیت شته مومی کلم، در هر یک از مزارع انتخابی کلزا با وسعت تقریبا دو هکتار، به طور هفتگی و منظم تعداد 30 برگ از بوته های کلزا، به صورت کاملا تصادفی برداشته شد و بر اساس این نمونه برداری ها، مشخص شد که جمعیت شته مومی از اواخر دهه سوم اسفند شروع و در نیمه دوم اردیبهشت ماه که میانگین دمای روزانه 5/7 درجه سلسیوس، میانگین رطوبت نسبی 77 درصد و مصادف با حداکثر گل دهی و شروع مرحله غلاف دهی بود، به اوج خود رسید. در بررسی های مربوط به شناسایی دشمنان طبیعی، 13 گونه شکارگر و یک گونه پارازیتوئید از خانواده های Coccinellidae، Syrphidae، Chrysopidae و Braconidae نیز جمع آوری و شناسایی گردید. برآورد آماری جمعیت دشمنان طبیعی نشان داد که اوج جمعیت آنها از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد ماه و بعد از پیک جمعیت شته ها در منطقه شمال استان فارس است. از بین گروه های دشمنان طبیعی، کفشدوزک Coccinella septempunctata (L.)، مگس سیرفید (Macquart 1842) Scaeva albomaculata و بالتوری (Stephens 1836) Chrysoperla carnea فراوانی بالاتری نسبت به سایر گونه های شکارگر داشتند و زنبور(M''Intosh 1855) Diaeretiella rapae تنها گونه پارازیتوئید در این منطقه است.
  کلیدواژگان: کلزا، شته مومی کلم، تغییرات جمعیت، دشمنان طبیعی
 • اسماعیل کرمی، سعیده لونی*، زهرا رفیعی کرهرودی صفحات 201-212
  شپشه آرد Tribolium confusum Duval (Col.، Tenebrionidae) از جمله آفات انباری است که از لحاظ کمی و کیفی خسارت زیادی به آرد می رساند. باتوجه به خسارت بالای آفات انباری و اثر سوء سموم شیمیایی استفاده از ترکیبات گیاهی یکی از بهترین روش های کنترل آفات انباری محسوب می شوند. در این تحقیق تاثیر لاروکشی (17روزه)، دورکنندگی (حشره کامل) و بازدارندگی تخمریزی عصاره های هگزانی شامل استبرق برگ و گل Calotropis procera (Ait.) R. Br، وینکا Vinca minorL.، قیچ Zygophyllum fabago L. و زبان درقفا Delphinium persicum روی شپشه آرد بررسی شد. نتایج آزمایشات نشان داد عصاره هگزانی قیچ در غلظت 50 درصد با میانگین 60/69 درصد کشندگی روی لارو بیشترین اثر لاروکشی را داشته و عصاره وینکا با میانگین 30/41 درصد کشندگی روی لارو کمترین اثر لاروکشی را داشت. همچنین عصاره های هگزانی قیچ، زبان درقفا و استبرق دارای اثر دورکنندگی بودند. اثر عصاره ها روی بازدارندگی تخمریزی حشره کامل نشان داد میان عصاره های مورد مطالعه اختلاف معنی داری در بازدارندگی تخمریزی حشره کامل وجود ندارد ولی میان عصاره های مورد آزمایش و تیمار شاهد اختلاف معنی دار وجود دارد. بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به عصاره قیچ می باشد که دارای اثر بازدارندگی 45/07 می باشد. این نتایج نشان دهنده این بود که این عصاره ها دارای خاصیت حشره کشی و دورکنندگی و بازدارندگی تخمریزی می باشد.
  کلیدواژگان: شپشه آرد، عصاره هگزانی، حشره کشی، دورکنندگی، بازدارندگی، تخم ریزی
 • جواد ناظمی رفیع*، ویدا علی پناه، حسین لطفعلی زاده صفحات 211-221
  (Pteromalidae Hym: Chalcidoidea) یکی از بزرگترین خانواده های زنبورهای پارازیتوئید است. افراد این خانواده مهمترین دشمنان طبیعی طیف وسیعی از حشرات زیان آور از جمله سخت بالپوشان(Coleoptera)، دوبالان(Diptera)، بالپولکدارن(Lepidoptera) و جوربالان(Homoptera) را در بر می گیرد. بنابراین نقش مهمی را در کنترل بیولوژیکی آفات مهم محصولات کشاورزی بازی می کنند. زنبورهای متعلق به این خانواده در استان کردستان (غرب کشور) در سال 1390-1389 توسط تله مالیز جمع آوری و شناسایی شدند که در بین آنها پنج گونه Oodera monsterum (Nikolskaya، 1952)، Halticoptera longipetiolus (Hedqvist، 1975)، Asaphes vulgaris (Walker، 1934)، Conomorium amplum (Walker، 1935) و Stenoselma nigrum (Delucchi، 1956) به عنوان گزارش جدید از ایران هستند.
  کلیدواژگان: کردستان، Pteromalidae، فون، پارازیتوئید
 • لیلا فراهانی*، حسن رضا اعتباریان صفحات 223-233
  در این تحقیق تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و نیز ترکیبات فنلی در میوه سیب، پس از تیمار با مخمرPichia guilliermondii A6 و سیلیکون (Si) و مایه زنی با قارچ عامل بیماری کپک آبی Penicillium expansum F1 بررسی شد. نمونه برداری در روزهای صفر، دوم، چهارم، ششم و هشتم پس از مایه زنی قارچ عامل بیماری انجام گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که فعالیت آنزیم پراکسیداز در طی روز های نمونه برداری افزایش یافته و بیشترین فعالیت آنزیم در روز هشتم در تیمار ترکیبی مخمر با سیلیکون (AS) با مقدار ∆OD/Min/mg Protein 58/168 مشاهده شد. نتایج مربوط به مقدار ترکیبات فنولی نیز نشان دهنده بیشترین مقدار این ترکیبات در روز دوم پس از مایه زنی عامل بیماری در تیمار ASF با مقدار μg/g FW 25/47 بود. بر اساس نتایج این آزمایش چنین به نظر می رسد که افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و نیز ترکیبات فنولی می تواند دلیلی بر القای این ترکیبات دفاعی در میوه سیب باشد.
  کلیدواژگان: کپک آبی سیب، POD، ترکیبات فنولی، سیلیکون
 • میر مظفر فلاح چای، یوسف ترابیان، مجید معانی*، فرزانه احمدی صفحات 235-246
  یکی از مهمترین عوامل نابودی درختان کهن سال و دیرزیست ارس در رویشگاه های منطقه جیش آباد شهرستان طارم، گیاهی نیمه انگل از گروه دارواش های کوتاه یا کوتوله (Dwarf Mistletoes) از خانواده Viscaceae می باشد.در طی بررسی زیست شناسی و تعیین پراکنش آن در منطقه جیش آباد شهرستان طارم و سایر رویشگاه های ارس در استان زنجان، ایران مشخص گردید که گونه دارواش مورد نظر دارای نام علمی Arceuthobium oxycedri است. برای تعیین درصد و شدت آلودگی و بررسی کیفیت و کمیت آن بر روی گونه میزبان، قطعات نمونه نیم هکتاری در 4 جهت جغرافیایی به طور تصادفی انتخاب گردید. که در داخل هر قطعه نمونه درختان سالم و آلوده و همچنین فاکتورهای رویشی میزبان از جمله ارتفاع درخت و تنه، قطر برابرسینه، طول و عرض و ارتفاع تاج، کیفیت تاج و میزان آلودگی به انگل در سطوح مختلف تاج مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که دارواش پاکوتاه اغلب درختان با حجم تاج، مساحت تاج، ارتفاع و قطر برابر سینه بزرگتر را تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین مشخص گردید که میزان آلودگی درختان ارس در جهت های جنوبی نسبت به سایر جهات بیشتر است.
  کلیدواژگان: دارواش پا کوتاه، oxycedri Arceuthobium، Juniperus excelsa، جنگل های شمال غرب ایران
 • محسن قمری، مسعود لطیفیان، منصور فربد، نازنین امیر بختیار صفحات 247-258
  در این تحقیق اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذر گندم رقم چمران و تعیین غلظت مناسب این ماده بر قارچ های بذرزاد در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (رامین) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در شش تیمار و چهار تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل یک سطح ضد عفونی با هیپوکلریت سدیم 5/2 درصد به عنوان روش متداول ضد عفونی سطحی و پنج سطح پوشش بذر با نانو ذرات نقره (3/1=S1، 4=S2، 7/6=S3، 3/9=S4 و 2666=S5) در معیار میلی گرم در لیتر نیترات نقره بودند. نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف ضدعفونی اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد از نظر شاخص بیماری وجود داشت. سطح S1 در حدود 50 درصد شاخص بیماری را در مقایسه با تیمار هیپوکلریت سدیم کاهش داد. بیشترین کاهش(حدود 75 درصد) این شاخص در مقایسه با شاهد مربوط به سطح S5 بود. متوسط غلظت کشنده نانو ذرات نقره بر گونه های غالب شامل Alternaria alternaria،. Aspergillus sp، Fusarium graminiarum،. Penicilium sp،. Torula sp به منظور دست یابی به غلظت مناسب جهت کاربرد عملی براساس روش فینی محاسبه گردیدند. حداکثر غلظت 50 درصد بازدارندگی برای قارچ Torula sp. معادل 6/1875 میلی-گرم در لیتر و حداقل آن برای قارچ های Alternaria alternaria و Aspergillus sp معادل 02/0 میلی گرم در لیتر ثبت شد. با توجه به اینکه قارچ های بذرزاد به صورت گروهی بر روی بستر بذری فعال می باشند در نظر گرفتن حداکثر غلظت لازم یعنی معادل 6/1875 میلی گرم در لیتر برای دستیابی به ضد عفونی کاربردی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: فلور قارچی، قارچ های بذر زاد، نانو ذرات نقره، گندم، کنترل
 • محمدرضا لک*، مهدی مین باشی معینی، مریم حاتم آبادی فراهانی صفحات 259-273
  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان یک ابزار قدرتمند می تواند اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار محققان علف های هرز قرار دهد. بر اساس سطح زیر کشت گندم در شهرستان های استان مرکزی طی 5 سال زراعی (1379 الی 1384) تعداد 70 مزرعه گندم دیم انتخاب شد و با شمارش علف های هرز به تفکیک جنس و گونه در هر مزرعه در نقاط نمونه برداری، شاخص های جمعیتی آنها محاسبه شد. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا توسط دستگاه GPS ثبت شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش گونه های مختلف علف های هرز مزارع گندم دیم استان مرکزی در محیط GIS تولید گردید. نتایج نشان داد که در مزارع گندم دیم استان مرکزی 58 گونه علف هرز غالب وجود دارد. مهمترین علف های هرز پهن برگ مزارع گندم دیم بترتیب اهمیت شامل فرفیون (Euphorbia sp.)، شنگ (Tragopogon graminifolius)، قدومه (Alyssum marginatum) و خردل آبی فام (Goldbachia laevigata) و مهمترین علف های هرز باریک برگ مزارع گندم دیم به ترتیب اهمیت شامل بروموس (Bromus tectorum)، گارس (Eremopyrum bonaepartis) و چاودار (Secale cereale) بود.
  کلیدواژگان: علف های هرز، گندم دیم، نقشه پراکنش، استان مرکزی
 • مقاله کوتاه
 • عباس محمدی خرم آبادی*، حسین لطفعلی زاده صفحات 275-279
  در این مطالعه زنبور Eurytoma iranicola (Hymenoptera: Eurytomidae) به عنوان یک پارازیتویید لاروی تجمعی- خارجی روی مراحل لاروی سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) شناخته شد که این پدیده برای نخستین بار از این خانواده گزارش می شود.
  کلیدواژگان: Eurytoma iranicola، پارازیتوئید لاروی، Osphranteria coerulescens
 • گزارش کوتاه علمی
 • زینب بهمنی*، رضا فرخی نژاد، فاطمه فیاضی صفحات 281-284

  بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه برنج به طور گسترده در مناطق برنج کاری دنیا پراکنده است به طوری که از عوامل محدود کننده کشت این گیاه محسوب می شود. به منظور مطالعه پوسیدگی طوقه و ریشه برنج در فصل زراعی 1388 از شالیزارهای برنج در استانهای فارس(فیروزآباد، مرودشت، سیپدان، رامجرد و درودزن) و ایلام(سرابله و شیروان) نمونه برداری به عمل آمد. قطعاتی از ریشه و طوقه گیاهان آلوده بر روی محیط کشت سیب زمینی- دکستروز- آگار کشت شدند و ظروف کشت در 25 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. برای شناسایی جدایه ها از محیط کشت CLA و کلید شناسایی بوث استفاده شد که مجموعا تعداد 26 جدایه از گونهCylindrocarpon hederae شناسایی گردید. به منظور تعیین بیماریزایی جدایه های C. hederae از رقم عنبربو که در دو استان ایلام و فارس کشت می شود، استفاده گردید.

  کلیدواژگان: hederea Cylindrocarpon، پوسیدگی ریشه و طوقه، برنج
 • زهره مرادی*، بهروز جعفرپور صفحات 285-295
  ویروس موزاییک پیسک سبز خیار (CGMMV) گونه های زیادی از گیاهان کدوییان را در دنیا آلوده می کند و سبب علائمی از قبیل پیسکی و موزاییک سیستمیک روی برگهای گیاهان کدوییان می شود. در طی یک بررسی، از 198 نمونه کدوییان مشکوک به آلودگی این ویروس که از مزارع مختلف کدوئیان و گلخانه های خیار استانهای خراسان رضوی و شمالی جمع آوری گردید، آلودگی 95 نمونه با استفاده از آنتی بادی اختصاصی CGMMV در آزمون DAS-ELISA تایید شد (میزان آلودگی 19.7 درصد بود). واکنش RT-PCR با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی از ناحیه پروتئین پوششی ((cp منجر به تکثیر قطعه ای در حدود bp486 شد. محصول PCR پس از همسانه سازی در پلازمید p- drive توالی یابی شد و ترادف بدست آمده پس از هم ردیف سازی چندگانه با برخی از توالی های موجود در بانک ژن مقایسه گردید. آنالیز فیلوژنتیکی 486 جفت باز از ناحیه ژن پروتئین پوششی این جدایه (با نام کلات) و سایر جدایه های تعیین ترادف شده موجود در بانک ژن نشان داد که همه جدایه های ویروس پیسک سبز خیار می توانند در دو گروه قرار بگیرند: گروه 1 و 2. گروه یک خود به 2 زیرگروه تقسیم شده و جدایه ایرانی (کلات) در زیرگروه IA قرار می گیرد و حداکثر شباهت نوکلئوتیدی را با سایر جدایه های این گروه دارد (بیشترین شباهت نوکلئوتیدی تا 97.9 درصد می رسد). همچنین درخت فیلوژنتیکی بر اساس توالی اسیدهای آمینه ای نیز ترسیم شد که بر اساس آن بیشترین شباهت اسید آمینه ای جدایه 98.1 درصد بود. نتایج این بررسی اولین گزارش از تعیین ترادف نوکلئوتیدی، تعیین جایگاه تکاملی و مقایسه ترادف نوکلئوتیدی و اسید آمینه ای جدایه ایرانی CGMMV با سایر جدایه های دنیا می باشد.
  کلیدواژگان: ویروس موزائیک پیسک سبز خیار، توالی یابی، آنالیز فیلوژنتیک
|
 • Eiman Khazdouzi Nejad Jamali, Majid Fallahzadeh*, Abu Fazel Dousti Pages 189-200
  According to this research the population dynamics of cabbage aphid and identification the natural enemies in canola farms in the north of the Fars province that have been done during the years 2009 – 2010. Three species of aphids have been known; Myzus persica Sulzer, Brevicoryne brassicae (L.) and Aphis gossypii Glover. The cabbage aphid was the dominate species with 75.5% abundance. M. persicae and A. gossypii with 16.5% and 8% relative abundance in order were in the second ranges. Also in order to consider the population dynamics of cabbage aphid in the selected farms with 2 hectare spaces for each, gathering 30 leaves regularly by random from canola bushes weekly. So on the basis of these samplings it has been considered that the aphid population began at the middle of March until the middle of May at the time of blossom and sheathes was at the highest point, with the average temperature 7.5ºC daily and 77% R.H. Also regarding the natural enemies, 13 species of predatory and 1 species of parasitoid in the Coccinelledae, Syrphidae, Chrysopidae and Braconidae families have been gathered. This study revealed that in the canola farms the peak of natural enemies density occurred after the aphid's population peak of the late growing season. The most abundant predators were as follow: Coccinella septempunctata (L.), Scaeva albomaculata (Macquart 1842) and Chrysoperla carnea (Stephens 1836). Also a species of parasitoid Diaeretiella rapae (MIntosh 1855) has been found.
  Keywords: Canola, Cabbage aphid, Brevicoryne brassicae, Population dynamics, Natural enemies
 • Esmail Karami, Saideh Loni*, Zahra Rrafiei Karahroudi Pages 201-212
  Tribolium confosum is one of the most important pests of stored products that can damage the quality and quantity of flour. Using the plant syntheses is one of the best methods to control of stored products pests especially that insecticides have many dangerous effects in environment and the amount of damage is high. The purpose of this research was to compare the efficiency of hexane extracts of some plants oviposition deterrent rate, larvicidal rate and repellency rate against T.confosum: Calotropis procera, Vinca minor, Zygophylum fabago and Delphinium persicum. The results showed that Z. fabago in 50% pure extract was the most effective extract by 60.69% larvicidal percent and V. minor was the least effective extract by 30.41% larvicidal percent. Z. fabago, D. persicum and C. procera were effective in repelling of pests. These extracts reduces to oviposition in comparing to control but there was no significant difference between the extracts oviposition deterrent in adults. As these exctacts have repellency, oviposition deterrent and insecticidal effects, can be used as a source to control this pest.
  Keywords: Tribolium confusum, hexane extract, insectice effect, repellency, oviposition deterrent
 • Javad Nazemi Rafie*, Vida Ali Panah, Hossein Lotfali Zadeh Pages 211-221
  Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea) is one of the largest families of parasitoid wasps. This family includes some important natural enemies of many harmful insects in orders such as Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera and Hemiptera. This research was conducted in Kurdistan Province (in the West of Iran) in 2010 and 2011. Five species of pteromalid wasps has been collected as new records from Iran: Asaphes vulgaris Walker, 1934, Halticoptera longipetiolus Hedqvist, 1975, Oodera monstrum (Nikol’skaya, 1952), Stenoselma nigrum Delucchi, 1956 and Conomorium amplum Walker, 1935.
  Keywords: Kurdistan, Pteromalidae, Fauna, Parasitoid
 • Leila Farahani*, Hassan Reza Etebarian Pages 223-233
  In this study variation of Peroxidase activity and phenolic compounds were studied after treating with Pichia guilliermondii (A6) and silicon (Si) and inoculation with Penicillium expansum (F1). The samples were taken in zero, second, fourth, sixth and eighth days after pathogen inoculation. The results showed that Peroxidase activity increased during these days and achieved the highest activity in sixth and eighth days. These results indicated that the phenolic compounds were in maximum amount in the second day after pathogen inoculation. These findings emphasized that increase in peroxidase activity and phenolic compounds could be the reason for induction of resistance in apple fruits.
  Keywords: Blue mold disease, POD, Phenolic compounds, Silicon
 • Mir Mozaffar Fallahchaei, Yousef Torabian, Majid Maani*, Farzaneh Ahmadi Pages 235-246
  One of the most important destruction reasons of Juniperus aged and Long Lived trees in Jaysh Abad sits of Tarom township is a semi-parasitic plant from Dwarf Mistletoes group of viscaceae family. Biological study done in Jaysh Abad area of Tarom Township and other Juniperus sits in Zanjan province of Iran revealed that this semi-parasitic plant is Arceuthobium oxycedri. For determining the infection percent, intensity, quality and quantity on the host species half hectare sample pieces were randomly selected in 4 geographical directions. The results of this study showed that Dwarf Mistletoes mostly influences trees with bigger crown size, crown area, height and diameter breast height. Also result showed that Juniperus trees in south directions are more infected in comparison with other directions.
  Keywords: Arceuthobium oxycedri, dwarf mistletoe, Juniperus excelsa, Iran's north west forests
 • Mohsen Ghamari*, Masoud Latifian, Mansour Farbod, Nazani Amir Bakhtiar Pages 247-258
  This study was carried out in order to investigate the possibility of controlling seed-born disease of wheat Chamran cultivar by nano silver seed coating and indicate relevant concentration of nano silver on fungal seed-born of wheat at Khouzestan-Ramin Agricultural and Natural Resources University. Experiment was conducted in the form of completely randomized design with four replications and six treatments. Treatments included one level of disinfection by 2.5% sodium hypochlorite and five levels of seed coating by different concentration of silver nano particle (S1 = 1.30, S2 = 4, S3 = 6.70, S4 = 9.3 and S5 = 2666 mg of silver nitrate solution). Results showed that there was a significant difference among disinfection levels (P≤0.01) for disease index. In comparison with sodium hypochlorite, the Disease Index was declined about 50% by S1 treatment. The most favorable effect on decreasing Disease Index was observed with S5 treatment where it dropped up to 75%. According to results the mean of mortal concentration of nano silver on dominant species (Aspergillus sp., fusarium graminiarum, Penicilium sp. , Torula sp., Alternaria alternaria) was calculated using Fini method in order to approach the finest concentration. The maximum LC50 was obtained for Torula sp. 1875.6 ml/lit and the minimum 0.02 ml/lit was for Aspergillus sp. and Alternaria alternaria. Regarding to this point that fungal seed-borne are active on seed bed in the form of a band, for approach to efficient disinfection it is essential to use the maximum needed concentration.
  Keywords: fungi flora, seed, born fungi, nano silver, wheat, control
 • Mohammad Reza Lak*, Mehdi Minbashi Moeini, Maryam Hatamabadi Farahani Pages 259-273
  Geographic information system (GIS) as a powerful tool can provide comprehensive information to weed researchers. Based on cultivation area in most cities of Markazi province during 5 years (2000-2004), 70 samples of dryland wheat fields were selected and weed species were counted in each sampling point and population indices were calculated. In each field longitude, latitude and altitude were recorded using GPS. These data were used for producing weed maps using GIS. Results showed that dominate broadleaf species were spurge (Euphorbia sp.), salsify (Tragopogon graminifolius DC.), madwort (Alyssum marginatum Steud. ex Boiss), Goldbachia laevigata (M.B.)DC., and dominante grass weed species were downy brome (Bromus tectorum L.), squarosa couchgrass (Eremopyrum bonaepartis (Spreng)Nevski), common rye (Secale cereal L.), in dryland wheat fields.
  Keywords: Dryland wheat weeds, Markazi Province, Weed mapping
 • Abbas Mohammadi-Khoramabadi*, Hossein Lotfalizadeh Pages 275-279
  In this study، Eurytoma iranicola، 2007 (Hymenoptera: Eurytomidae) was determined as a gregarious larval ectoparasitoid of the Rosaceous branch borer Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) in Iran. This biological data is new for this family of parasitoids.
  Keywords: Eurytoma iranicola, gregarious, parasitoids, Osphranteria coerulescens
 • Zeynab Bahmani*, Reza Farrokhi, Nejad, Fatemeh Fayazi Pages 281-284

  In this experiment was conducted during growing seasons of 2009-2010, rice fields in different parts of rice growing areas in Fars and Ilam provinces to identify Root and crown rots of rice. Cylindrocarpon hederae was identified as the disease agent, by using Booth identification key. In order to determine the pathogenicity of isolates, Anbarboo rice cultiuar was used. This is the First report of the association of root and crown rots of rice and C. hederae in the world.

  Keywords: Cylindrocarpon hederae, crown, root rot, rice
 • Zohreh Moradi*, Behrooz Jafarpour Pages 285-295
  Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) infects many cucurbit species in the world and causing mottle and systemic mosaic symptoms on cucurbitaceous plant leaves. During a survey, Out of 198 samples of cucurbit plants that were collected from the different fields and cucumber greenhouses in khorasan province, 39 samples were infected by CGMMV in DAS-ELISA using specific polyclonal antibody (The rate of infection was 19.7%). Using specific primers which were designed based on the CGMMV coat protein (CP) gene sequence; a fragment with 486bp length was amplified by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). The CP gene was cloned, sequenced and compared with the sequence of homologous gene of other CGMMV isolates recorded in GeneBank. Phylogenetic analysis using 486 nucleotide long sequences of coat protein gene showed that all CGMMV sequences can be placed into two groups: I and II. Members of group I were divided into two subgroups: A, B. Iranian isolate (kalat) was classified in the group IA. The result showed it had high homology with the other isolates (the highest homology could reach 97.9% in nucleic acid level). As well, phylogenetic tree based on CP amino acid sequences was established and the highest amino acid homology was 98.1%. This is the first report of CP sequence of CGMMV Iranian isolate, determination of its phylogenetic relationship and comparison of its nucleotide and amino acid sequences with those of the other isolates of CGMMV obtained from GenBank.
  Keywords: Cucumber green mottle mosaic virus, cloning, coat protein sequence, phylogeny