فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1391)

نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1391)

 • تاریخ انتشار: 1392/07/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • هانا حاجی الله وردی پور* صفحات 1-9
  پسیل آسیایی مرکباتKuwayama Diaphorina citri، ناقل باکتریCandidatus Liberibacter asiaticus عامل بیماری گرینینگ مرکبات است. جمعیت این ناقل در سال های اخیر در کشورمان به شدت افزایش یافته است. از عواملی که ممکن است توانایی کاهش جمعیت این ناقل را داشته باشند، قارچ های بیمارگر حشرات هستند. به منظور برآورد اثر این عوامل روی حشرات کامل پسیل و تعیین رابطه بین سطح آلودگی به قارچ و میزان مرگ و میر در آزمایشگاه، دو جدایه DEMI 002 (Metarrhizium anisoplia) و tenuipes) DEPI 002 (Isaria بررسی شدند. چهار تکه برگ با هم در یک پتری دیش قرار گرفتند و روی یک، دو، سه یا هر چهار تکه برگ، سوسپانسیون قارچی با غلظت 105×7 کنیدی در میلی لیتر پاشیده شد و دو عدد حشره کامل پسیل در پتری دیش ها رها شدند. پس از پنج روز جدایه DEMI 002وDEPI 002 به ترتیب 71% و 29% مرگ و میر ایجاد کردند و جدایه Metarrhizium، موثرتر از جدایه Isaria بود اما تفاوت در سطوح آلوده به قارچ، اختلاف معنی-داری در مرگ و میر نشان نداد که می توان آن را به انتقال افقی قارچ توسط پسیل نسبت داد. کاربرد قارچ های بیمارگر در مقادیر پایین همراه با سایر روش های کنترل، راهبردی مناسب در مدیریت تلفیقی پسیل آسیایی مرکبات است.
  کلیدواژگان: بیماری گرینینگ مرکبات، anisopliae Metarrhizium، tenuipes Isaria، مرگ و میر
 • غلام حسین حسن شاهی*، علیرضا عسکریان زاده، زهرا دوستی، حبیب عباسی پور، فاطمه جهان صفحات 11-27
  سفیده کوچک کلم، (Linnaeus، 1758)(Lep.: Pieridae) Pieris rapae یکی از آفات مهم خانواده کروسیفر یا چلیپائیان (Brassicaceae) در منطقه شهریار، کهریزک و شهر ری بوده و در این مناطق هر ساله آثار خسارت این آفت روی برگ های گیاهان این خانواده دیده می شود. به منظور بررسی نوسانات فصلی جمعیت سفیده کلم، پنج منطقه از مناطق کلم گل کاری جنوب تهران قطعه ای به مساحت یک هکتار برای نمونه برداری انتخاب شد و نمونه برداری هر 10 روز یکبار نمونه برداری انجام گرفت. بوته به عنوان واحد نمونه برداری در نظر گرفته شد و از هر مزرعه 20 بوته انتخاب شد و تمام مراحل مختلف رشدی آفت روی بوته شمارش شد. نتایج این بررسی نشان داد که مزرعه دانشگاه شاهد بیشترین تراکم تخم (5/60±18/91) و مزرعه پلائین کمترین تراکم تخم (4/04±16/53) را در طول فصل در بین مناطق مختلف داشتند. در مزرعه دانشگاه شاهد بیشترین تراکم تخم در طول فصل در سوم آبان ماه و کمترین تراکم تخم در 29 خرداد ماه دیده شد. در مزرعه پلائین بیشترین و کمترین میزان تخم به ترتیب در تاریخ های هفتم مهر و 29 خرداد ماه دیده شد. مزرعه جهان آباد (0/66±2/99) و مزرعه پلائین (0/10±0/41) به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم لارو را در طول فصل در بین مناطق مختلف داشتند. در مزرعه جهان آباد بیشترین تراکم در طول فصل در سوم آبان هنگام برداشت و کمترین تراکم لارو در بیست و نهم خرداد ماه دیده شد. در مزرعه پلائین بیشترین و کمترین تراکم لارو به ترتیب در سوم آبان و 29 خرداد دیده شد. مزرعه کهریزک بیشترین (0/16±0/87) و مزرعه پلائین (0/05±0/19)، کمترین تراکم شفیره را در طول فصل در بین مناطق مختلف داشتند. در مزرعه کهریزک بیشترین تراکم شفیره در طول فصل در سوم آبان و کمترین تراکم شفیره در 29 خرداد ماه دیده شد. در مزرعه پلائین بیشترین تراکم شفیره در 22 مهر، سوم آبان ماه و کمترین تراکم شفیره در 29 خرداد و 11 تیر دیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جمعیت آفت بر اساس تعداد لارو و شفیره در هر بوته بین مزرعه سم پاشی نشده با سایر مزارع دارای اختلاف معنی داری نیست.
  کلیدواژگان: نوسانات جمعیت، سفیده کوچک کلم، کلم گل، تهران
 • سیده عاطفه حسینی*، هادی استوان، سید ابراهیم حسینی صفحات 29-36
  درجه شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه خنگ شهرستان سپیدان با استفاده از فون حشرات آبزی طی سالهای 1388-1387 تعیین گردید. جهت این کار، فون حشرات آبزی، عمق، دما و pH آب مکان های مورد مطالعه مشخص گردید. پس از شناسایی حشرات آبزی جمع آوری شده در سطح خانواده با استفاده از فرمول شاخص زیستی BI=Ʃnian/N پیشنهادی Hilsenhoff (1988) شاخص زیستی و کیفیت آب محاسبه شد. در این بررسی تعداد 7 راسته Coleoptera)، Ephemeroptera، Diptera، Plecoptera، Odonata، Hemiptera، (Tricopteraو 39 خانواده از حشرات آبزی از 4 کد زیستگاهی رودخانه مزبور جمع آوری و شناسایی شدند. درتحقیق صورت گرفته درجه شاخص زیستی این رودخانه عدد 3/79 و کیفیت آب آن خیلی خوب (آلودگی آب به مواد آلی ناچیز) محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: شاخص زیستی، کیفیت آب، حشرات آبزی، رودخانه خنگ
 • سیده نگار دانش نیا، محمود عالیچی*، بهرام حیدری صفحات 37-44
  کرم سیب (Lep:Tortricidae) Cydia pomonella یکی از آفات مهم درختان سیب در منطقه شیراز و شهرستان خان زنیان می باشد. جهت تعیین بهترین زمان سمپاشی از طریق شمارش تعداد پروانه نر به دام افتاده و ثبت درجه حرارت موثر روزانه در طی سالهای 90 - 88 در باغهای سیب خان زنیان، تله های فرمونی در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین و به فاصله 85 تا 100 متر از یکدیگر نصب شدند. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل گردید. براساس نتایج حاصل از این تحقیق دو نسل کامل و یک نسل ناقص برای این آفت در منطقه خان زنیان بدست آمد. همچنین بهترین زمان جهت مبارزه شیمیایی با آفت توام با خروج لاروهای سن اول و تجمع 175 روز درجه (Degree-day) تعیین گردید. مجموع درجه حرارتهای روزانه لازم برای تکمیل یک نسل کرم سیب برای سالهای 88 و 90 به ترتیب 5/766 و 770 روز درجه بدست آمد. بر این اساس میتوان از مصرف بی رویه سموم و آلودگی محیط زیست جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: کرم سیب، درجه حرارت موثر روزانه، تله فرمونی، مبارزه شیمیایی
 • مهدی شعبانی پور*، علی افشاری، محسن یزدانیان، سعید قدیری راد صفحات 45-55
  هرساله آفات گوجه فرنگی از جمله کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Hübner) Helicoverpa armiga درصد قابل توجهی از عملکرد گوجه را کاهش می دهند ولی برنامه نمونه برداری مدونی برای تخمین جمعیت و مدیریت آنها تهیه نشده است. در طول دو سال زراعی 1387 و 1388 مطالعه الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ حشره مذکور در مزارعه گوجه فرنگی با استفاده از شاخص های پراکنش(Iδ، ID و) و مدل های Taylor و Iwao بررسی گردید. الگوی توزیع فضایی مراحل نارس با هر دو مدل Taylor و ایوواو به صورت تصادفی بود. بر اساس مقادیر p و R2 به دست آمده از ارتباط رگرسیونی، برای توصیف ارتباط بین میانگین و واریانس جمعیت، مدل تیلور مناسب تر از مدل ایوا او بود که در قسمت میانی بوته بیشترین ضریب تیلور را به خود اختصاص داد. در شاخص موریسیتا، نسبت واریانس به میانگین و k درصد مطابقت جمعیت مراحل نارس با پراکنش تصادفی بیشتر از پراکنش تجمعی بود.
  کلیدواژگان: کرم میوه خوار گوجه فرنگی، پراکنش فضایی، جمعیت، مراحل نارس
 • شهرزاد محمدی*، سهراب ایمانی صفحات 57-66
  با توجه به کاربرد فراوان سموم کشاورزی موضوع سموم و بررسی باقیمانده غیر مجاز آنها روی محصولات برداشت شده از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور باید مطالعات گسترده و متعددی روی محصولات کشاورزی صورت گیرد تا از ورود نمونه های آلوده به چرخه مصرف جلوگیری شود. در این مطالعه از مجموع 29 میدان میوه و تره بار شهر کرج، 10 میدان میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر انتخاب و 25 نمونه کاملا تصادفی به وزن 2 کیلوگرم برای هر نمونه جمع آوری شد. نمونه ها در آزمایشگاه با روش فاز جامد Solid Phase Extraction (SPE) استخراج و به کمک جریان ازت تغلیظ گردیدند. اندازه گیری عصاره های نهایی برای میزان باقیمانده توسط دستگاه هایHigh Performance Liquid Chromatograph (HPLC)، Gas Chromatograph/NPD (GC/NPD)، Gas/Mass Spectrometer (GC/MS) صورت گردید. داده های بدست آمده با حداکثر میزان مجاز بقایای آفت کش Maximum Residue Limit (MRL) کدکس غذایی و ملی مقایسه گردیدند و نتایج نشان داد که به ترتیب 6 و 20 مورد یعنی 24 و 80 درصد برای کلرپیریفوس و 14 مورد یعنی 56 درصد نمونه ها برای دلتامترین دارای آلودگی بیش از حد مجاز بودند. آگاهی دادن به مصرف کنندگان و پیشنهاد برای تاسیس آزمایشگاه های کنترل باقیمانده سموم جهت اجتناب از خطرات مزمن از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: باقیمانده آفت کش، حداکثر حد مجاز، استخراج فاز جامد، کلرپیریفوس، دلتامترین
 • نگار بهمنی*، مسعود لطیفیان، بهار راد، هادی استوان صفحات 67-81
  شب پره آرد Ephestia kuehniella از آفات مهم انباری می باشد. این تحقیق به منظور بررسی کارایی جدایه ایرانی مناسب قارچ Beauveria bassiana در کنترل میکروبی شب پره آرد Ephestia kuehniella روی خرمای رقم سایر انجام شد. برای تعیین قدرت کشندگی قارچ روی مراحل تخم، لارو و شفیره، پنج دز 4ˆ10، 4ˆ10×5، 5ˆ10، 5ˆ10×5 و 6ˆ10 اسپور در میلی لیتر به روش غوطه ورسازی استفاده شد. داده ها با استفاده از روش لگاریتم-پروبیت برازش گردیدند. نتایج نشان داد که بیشترین دز کشنده 50 درصد مربوط به جدایه IRAN441C روی شفیره 4ˆ10×1/76 و کمترین دز کشنده 50 درصد مربوط به مرحله تخم و معادل 3ˆ10×3/49 اسپور در میلی لیتر بود. بالاترین و پایین ترین زمان 50 درصد کشندگی به ترتیب برای شفیره و تخم و معادل 3/67 و 3/38 روز بود. به طورکلی نتایج تحقیقات در فاز آزمایشگاهی که قدم نخست در امکان سنجی کاربرد این قارچ در کنترل میکروبی شب پره آرد می باشد، نشان داد که قارچ عامل بیمارگر از پتانسیل کاربرد بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: کنترل میکروبی، بید آرد، خرما
 • عبدالله کاربر، علی پاک نیت*، ساسان قاسمی صفحات 83-94
  طی زمستان سال 1390 و بهار و تابستان 1391 به منظور تعیین پراکندگی جمینی ویروس های مولد بیماری پیچیدگی برگ (زرد) گوجه فرنگی از مناطق عمده گوجه فرنگی کاری استان فارس که شامل شهرستان های لامرد، لار، فراشبند، کازرون، ممسنی، شیراز، سعادت شهر و آباده بازدید به عمل آمد. پس از شناسایی مزارع آلوده نمونه های مشکوک از مزارع گوجه فرنگی که دارای علائم پیچیدگی شدید برگ همراه با کوتولگی و زردی در حاشیه برگ ها، ریزش گل و کوتولگی گیاه بودند در این مناطق جمع آوری شدند. پس از استخراج دی ان ای ازآلودگی نمونه های دارای علائم با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی جدایه آباده و جفت آغازگرهای دژنره ویروس پیچیدگی برگ (زرد) گوجه فرنگی مورد بررسی پی سی آر قرار گرفتند. در این تحقیق بیماری در مناطق لامرد، لار، سعادت شهر، آباده و ممسنی با استفاده از جفت آغازگرهای مذکور ردیابی و نقشه پراکنش این ویروس در استان تهیه شد.
  کلیدواژگان: ویروس عامل پیچیدگی برگ (زرد) گوجه فرنگی پراکندگی، آغازگر دژنره، آزمون پی، سی، آر، نقشه پراکنش
 • زهرا ذوالانواری*، ساسان قاسمی، علی پاک نیت صفحات 95-106
  به منظور بررسی و تعیین ویروس های خسارت زای مزارع کدوئیان در مزارع شیراز و حومه (کفترک، بابونک، تفی هان، داریون، بیدزرد، ظفرآباد، کوشک بیدک، صدرا و دوکوهک) 57 نمونه از خانواده کدوئیان در تابستان سال 1391جمع آوری گردید. برای تمامی نمونه های جمع آوری شده با استفاده از سه آنتی سرم محلی CMV، ZYMV و SqMV آزمون الایزای غیر مستقیم انجام گرفت. جهت تایید آزمون سرولوژیکی، بر روی تعدادی از نمونه ها آزمون مولکولی ترا نویسی معکوس واکنش زنجیره ای پلیمراز (RT-PCR) با استفاده از آغازگرهای اختصاصی مربوطه انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که مهم-ترین ویروس های خسارت زا در این مناطق به ترتیب ویروس موزائیک خیار (CMV) با 1/49درصد آلودگی، با علائم زردی و پیسه ای سبززرد، ویروس موزائیک زرد کدو (ZYMV) با 1/35 درصد آلودگی با علائم پیسه ای سبز و بند کفشی و بد شکلی، ویروس موزائیک کدو (SqMV) با 8/29 درصد آلودگی که در نمونه طالبی آلوده به این ویروس تنها زردی در سطح برگ و نمونه کدو آلوده به این ویروس حالت پیسه ای در سطح برگ مشاهده شد. همچنین در برخی مکان ها، آلودگی همزمان به چند ویروس مشاهده گردید. 9 نمونه دارای آلودگی همزمان به سه ویروس CMV، ZYMV و SqMV با 8/15درصد آلودگی که در آنها علائم پیسه ای، تاولی با تاول های بزرگ و بندکفشی و بدشکلی بسیار شدید برگ مشاهده شد. هفت نمونه دارای آلودگی همزمان به دو ویروس CMVوZYMV با 3/12 درصد آلودگی که علائم زردی، پیسه ای، بند کفشی و تاولی در نمونه های دارای آلودگی همزمان به این دو ویروس دیده شد. پنج نمونه دارای آلودگی همزمان به دو ویروس CMV و SqMV با 7/8 درصد آلودگی که علائم آنبه صورت تاول های ریز سبزرد فراوان در سطح برگ بود. یک نمونه دارای آلودگی همزمان به دو ویروس ZYMV و SqMV با 7/1 درصد آلودگی بودند.
  کلیدواژگان: ویروس های کدوئیان، آلودگی همزمان
 • مهدی نصر اصفهانی*، رسول شریفی، نرگس نصراللهی، شیما رمضانی صفحات 107-119
  پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی Fusarium oxysporum f.sp. tuberosi، یک بیماری مهم سیب زمینی است، که باعث زیان و کاهش قابل ملاحظه ای در تولید می شود. منابع ژنتیکی مقاومت، بهترین روش کنترل بیماری است. در این تحقیق، عکس العمل 18 رقم سیب زمینی با استفاده از طرح فاکتوریل با 4 تکرار در شرایط گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. زمانی که ارتفاع گیاهچه ها به 15 سانتی متر رسید با سه جدایه F. oxysporum ریشه ها به میزان 100 میلی لیتر از سوسپانسیون (105×4 اسپور در هر میلی لیتر) در دو نوبت تلقیح گردیدند. ده روز تا یک ماه بعد از تلقیح ارقام، براساس شاخص علائم ظاهری بیماری، طول نکروز در آوندها، ارتفاع ساقه و طول ریشه ها ارزیابی شدند. بین پارامترها، اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود داشت. بیش ترین مقدار همبستگی در روش ارزیابی مربوط به طول نکروز در آوندها (0/86=r)، طول ریشه ها (0/75=r)، شاخص علائم ظاهری (0/73=r) و ارتفاع ساقه ها (0/69=r) بود. بین ارقام، اختلاف معنی داری وجود داشت (0/01=P). براساس طول نکروز در آوندها، ارقام در 5 گروه قرار گرفتند. ارقام گوریکان، تیوا، دیامونت، مارفونا، بارکا، آئولا و مورن در گروه بسیار حساس و ارقام اولوا، فولوا و آلوا درگروه متحمل قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: ارقام، پژمردگی فوزاریومی، Fusarium oxysporum f، sp، tuberose، سیب زمینی
|
 • Hana Hajiallahverdipour* Pages 1-9
  The Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama, is a vector of Candidatus Liberibacter asiaticus that causes citrus greening disease. The vector population has increased drastically in our country, in recent years. Entomopathogenic fungi are among those agents which might have the potential to suppress its population. To study the effects of these agents on adult psyllids and the relationship between fungus-sprayed area and mortality, two isolates, DEMI 002 (Metarrhizium anisopliae) and DEPI 002 (Isaria tenuipes) were investigated in the laboratory. Four leaf sections were placed together in a Petri dish and one to four of them were sprayed by the fungal suspensions at a concentration of 7×105 spores/ml and two adult psyllids were released into Petri dishes. Five days after treatment, ‘DEMI 002’ and ‘DEPI 002’ caused 71% and 29% mortality, respectively. DEMI 002, an isolate of Metarrhizium anisopliae, was significantly more effective than DEPI 002(Isaria tenuipes). However, there was no statistical difference between different leaf area coverage on mortality, showing the horizontal transfer of the fungi among the psyllids. Application of entomopathogenic fungi at low quantities combined with other control techniques is an appropriate option in an IPM approach against D. citri.
  Keywords: Citrus greening disease, Metarrhizium anisopliae, Isaria tenuipes, Mortality
 • Gholamhosein Hasanshahi*, Zahra Dusti, Fatemeh Jahan, Alireza Askarianzadeh, Jaber Karimi, Habib Abbasipur Pages 11-27
  The cabbage white butterfly, Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (Lep.: Pieridae) is one of the most important pests of Cruciferous or Brassicaceae family plants in regions of Shahriar, Kahrizak and Sahr’e Ray and every year its damage can be seen on the leaves of these plants. In order to study the seasonal population fluctuation of P. rapae, One hectare cauliflower field in the middle of a large field was randomly selected in five regions of cauliflower fields in south of Tehran were chosen and sampled every 10 days. Each plant was presumed as a sampling unit and sample size was determined as 20 host plants and all eggs, larvae and pupa on the host plant were recorded. Results of this study showed that Jahanabad and Shahed fields had the highest egg density (18.91±5.60) and the lowest egg density (16.53±4.04) was seen in the Playin field during season. In the Shahed field, highest egg density occurred in June 19 and the lowest egg density was seen on October 25. In the Playin field, the highest and lowest egg density was seen on September 29 and June 19, respectively. In the Jahanabad field the highest (2.99±0.66) and lowest (0.41±0.10) larval density was occurred during the season among different regions. Highest density was observed in the Jahanabad field during the harvest time on October 25 and the lowest larval density was seen on June 19. The highest and lowest larval density was seen in the field of Playin on 25rd October and 19th June, respectively. Kahrizak (0.87±0.16) and Playin (0.19±0.05) fields had the highest and lowest pupal density in different regions during the season. In the field of Kahrizak, highest pupal density was occurred on 25rd October and in the playin field, the lowest pupal density was seen on 19th June. In the Playin field, highest density of pupae was occurred on 14th October and 25rd October and the lowest density of pupae was observed on 19th June and 2th July, respectively. The results showed that number of larval and pupal stages based on units density, between all experimental regions and Shahed university station had not significant difference.
  Keywords: population fluctuations, Pieris rapae, cauliflower, Tehran
 • Seyed Atefeh Hosseini*, Hadi Ostovan, Seyed Ebrahim Hosseini Pages 29-36
  In this research, biotic index and water quality of Khong river of Sepidan region in Fars province was estimated by using aquatic insect fauna during 2009-2010. The aquatic insect fauna were collected from different places of the river and identified in family level. Then the water quality was estimated by Hilssenhoff biotic index formula. A total of 39 families from 7 orders of insects (Trichoptera, Hemiptera, Odonata, Plecoptera, Diptera, Ephemeroptera and Coleoptera) were collected and identified from 4station of the river. In this research, biotic index of the Khong river was estimated 3.79 and quality was excellent (Slight level of pollution by organic material).
  Keywords: Biotic Index, Water Quality, Aquatic Insects, Khong River
 • Seyedeh Negar Daneshnia, Mahmood Alichi*, Bahram Heidari Pages 37-44
  Codling moth, Cydia pomonell, is the key pest of apple orchards at Khanehzenyan, Shiraz, Fars, Iran. To determine the best application time of spraying via counting the number of trapped moths and recording the effective daily temperature during 2009-2011, pheromone traps used at the height of 1.5 m from the ground level with distance between traps of 85-100 m. The data was analyzed using Excel software. According to the results, the number of pest generations and spraying time were determined. The results indicated that C. pomonella had two complete and one partial or incomplete generation at Khanezenyan. The best time for chemical control of C. pomonella was coincident with the time of appearance of the first age larva and accumulation of 175 degree-days. The required sums of temperatures for completion of one generation of C. pomonella were 766.5 and 770 degree-days for the years 2009 and 2011 respectively. Therefore, by this way we can reduce the irregular uses of chemical pesticides and environmental pollutions.
  Keywords: Cydia pomonella, Degree, days (D.D.), Sex pheromone, Spraying time
 • Mehdi Shabanipor*, Ali Afshari, Mohsen Yazdanian, Saeid Ghadiri Rad Pages 45-55
  tomato pests, such as tomato fruitworm, Helicoverpa armigera Hünber (Hym.Eurytomidae), cause high reduction in tomato production, but no sampling program for population estimate and management of them has been developed. Spatial distribution of immature stages of the tomato Fruit-worm was determined by fitting data to either taylor’s, iwao’s, mean_variance ratio, k and morisita calculating dispersion indices, during 2008 and 2009 growing seasons in tomato fields of Gorgan, Spatial distribution immature (egg and larvae) is a random. Based on R2 and p-values of regression analysis, for most of the natural enemy groups, Taylor’s power law generally provided a more adequate description of variance/mean relationships than Iwao’s patchiness regression model. The median part of plant were fitted most value of Taylor’s b index. Percentage fit of immature stages the dispersion more random ratio bionominal value of morisita, k and mean-variance.
  Keywords: Tomato fruit, worm, Spatial distribution, Population, Immature stages
 • Shahrzad Mohammadi*, Sohrab Imani Pages 57-66
  Considering the abundant application of pesticides, the subject of pesticides and their exceeded residues on harvested crops is important issue in agriculture. For this purpose, comprehensive and several studies on agricultural products should be done to prevent of entering of contaminated samples in using cycle. In this study, among 29 fruits and vegetable markets in Karaj, 10 of them in different parts of the city were considered, and 25 samples were randomly prepared for each specimen, weighing 2 kg. Samples in laboratory were extracted by using Solid Phase Extraction (SPE) and with the help of N method were concentrated and extracts were injected into High Performance Liquid Chromatograph (HPLC), Gas Chromatograph (GC/NPD), GC/Mass Spectrometer (GC/MS) devices for measuring the residue. Obtained data were compared with WHO/FAO and national Maximum Residue Limit (MRL) codex by T-test. The results showed that for chlorpyrifor 6 and 20 numbers (24 and 80%) of samples based on WHO/FAO and MRL codex respective, and for deltamethrin 14 numbers (56%) of samples based on WHO/FAO codex have had exceeded contamination of insectides.
  Keywords: insecticide residue, MRL, Solid Phase Extraction, Chlorpyrifos, Deltamethrine
 • Negar Bahmani*, Hadi Ostovan, Masoud Latifian, Bahar Rad Pages 67-81
  The Ephestia kuehniella is one of the important pest of storage Date. This research was conducted to evaluating the efficiency the suitable Iranian isolate of Fungus Beauveria bassiana for the microbial control the flour moth on the Sayer date cultivar. The larvae were treated by 5 doses of fungi including 104, 5×104, 105, 5×105 and 106 spores/ml to determine the lethal power, with dropping method. Data were calculated by using Log-Probit analysis methods. Results showed that the highest and lowest LC50 were for pupa and egg equivalent to 1.76×104 and 3.49×103 spores/ml respectively. The lowest and highest LT50 were assessed for pupa and egg equivalent to 3.67 and 3.38 days respectively. The research results of in the laboratory phase as the first step of feasibility of fungus application in microbial control showed that fungal pathogen had high potential for application on control of flour moth in date.
  Keywords: Microbial control, flour moth, Date palm
 • Ali Pakniat*, Sasan Ghasemi, Abdollah Karbor Pages 83-94
  A survey was conducted to detect the distribution of tomato (yellow) leaf curl disease in tomato fileds of Fars province including Lamerd, Lar, Farashband, Kazeroon, Mamasani, Shiraz, Saadat Shahr, and Abadeh region during winter, spring and summer of 2012. suspected samples that showed severe leaf curl associate with stunting and yellowing around the leaves were collected. After DNA extraction, samples were tested with specific primers of Abadeh isolate and degenerate primers of begomoviruses using polymerase chain reaction (PCR). The results showed that Lamerd, Lar, Saadat shahr, Abadeh and Mamasani regions are infected and distribution map of TYLCV was drown in Fars Province.
  Keywords: TYLCV, Degenerate primers, PCR, Distribution map
 • Zahra Zollanvari*, Sasan Ghasemi, Ali Pakniat Pages 95-106
  During summer 2012, fifty-seven cucurbits samples were collected in order to determine their viral diseases in cucurbits fields of Shiraz and suburbs (Kaftarak, Baboonak, Tafihan, Daryan, Bidzard, Zafar abad, Kooshk-e- bidak, Sadra and Dokoohad). Samples were examined by using three local antisera, CMV, ZYMV, SqMVby indirect ELISA. ELISA results were confirmed by RT-PCR with specific primer pairs for each virus. Results showed that the most important damaging viruses in these zones were Cucumber mosaic virus with 49.1% with showed yellowing, chlorosis and leaves deformation, Zucchini yellow mosaic virus with 35.1% infection induced mottling, sever shoestring and blusters on leaf surface and Squash mosaic virus with 29.8% incidence with leaf yellowing and mottling on cantaloupe and squash respectively. Furthermore, in some places mixed infections to sort of viruses were seen. Nine samples were infected by CMV, ZYMV and SqMV (15.8%) showing mottling and large blusters with sever shoestring and leaf deformation. Seven samples were infected by CMV and ZYMV (12.3 %) with partially mottling and shoestring, five samples by CMV and SqMV (8.7%) in which small green blusters on leaves were seen and finally one samples to SqMV and ZYMV (1.7%).
  Keywords: cucurbits viruses, mixed infection
 • Mehdi Nasr Esfahani*, Rasoul Sharifi, Narges Nasrollahi, Shima Ramezani Pages 107-119
  Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. tuberose) is a major disease of potato, causing considerable damage and losses. The sources of genetically resistant are the best method of controlling the disease. In this study, the reactions of 18 potato cultivars were assessed to F. o f.sp. tuberosi in a factorial design with four replicates, in the greenhouse. Plants were inoculated (15 cm height) twice with three isolates of the pathogen by root inoculation (100 ml of 4×105 spore/ ml). Tento thirty days after inoculation cultivars were evaluated according to the symptoms disease index, the lengths of necrosis in vascular tissues, stem height and roots lengths There was a significant difference between parameters(P= 0.01). Necrosis lengths had maximum correlation in vascular tissues (r = 0.86), then root lengths(r = 0.75), symptom disease index scale (r = 0.73), and stem heights(r = 0.69). There was a significant difference between cultivars (P = 0.01). According to lengths of necrosis in vascular tissues cultivars divided in five groups, Gorican, Tiuva, Diamont, Marfona, Baraka, Aola and Moren were very susceptible and Olva, Folva and Alva were tolerant.
  Keywords: Potato, Cultivars susceptibility, Fusarium wilt, Fusarium oxysporum f.sp. tuberose, Potato plant