فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال دوازدهم شماره 5 (پیاپی 86، 1392)
 • سال دوازدهم شماره 5 (پیاپی 86، 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالحسین مقبل صفحات 453-465
  مورخان؛ دوران تکامل علوم و از آن جمله علوم پزشکی و داروسازی را به سه عصر باستانی (Antiquity)، میانه (Middle Age) و جدید (Modern Europe) تقسیم نموده اند. دوره اول موسوم به عصر پارینه سنگی، کلیه ادوار پیش از تمدن بشری یا دوره غار نشینی و قبل از میلاد مسیح را در بر می گیرد. دوره دوم عصر موسوم به قرون وسطی محدوده ای تا حدود قرن شانزدهم را پوشش می دهد. عصر سوم نیز دوره تکامل و ترقی اروپای جدید و پیدایش امریکا بوده که از قرن 17 به بعد و تا به امروز را شامل می شود. امر درمان بیماران و پرداختن به حرفه داروسازی و پزشکی در عصر باستان و دوره پس از آن و شاید تا عصر ابوعلی سینا پزشک نامدار ایرانی، در مراکز علمی چون حوزه دانشگاهی جندی شاپور به صورت انفرادی و به تنهایی توسط فرد عالمی به نام حکیم صورت می گرفته است. دانشگاه و بیمارستان معروف به جندی شاپور در ایران نخستین مرکز آموزش پزشکی کلاسیک، فلسفه، الهیات، و نجوم در محدوده قرون 6 و 7 در اواخر دوره باستان بوده است. این مرکز علمی در واقع آغازگر حرفه ای شدن درمان و خروج آن از حیطه رفتار تجربی و سنتی ساحران و راهبان کلیساها می باشد. مجموعه این پژوهش در تاریخ پزشکی، به دلیل طول مطلب و تفاوت اعصار به دو بخش مجزا تقسیم و تقدیم تاریخ پژوهان علم پزشکی شده است. مقاله اول، بین النهرین تا جندی شاپور را در برمی گیرد و مقاله دوم جندی شاپور تا اروپای جدید را تحت پوشش قرار می دهد.
  کلیدواژگان: تاریخ پزشکی، تکامل داروسازی، جندی شاپور، طب باستان، داروسازی قدیم
 • اسکندر مقیمی پور، مریم کوچک، رضا بهمندار صفحات 467-473
  نانولیپوزوم ها ساختارهای کلوئیدی متشکل از یک غشای دو لایه هستند. در محلول های آبی گروه های آبگریز فسفولیپید به سمت داخل کره و گروهای آب دوستشان به سمت خارج کره جهت گیری می کنند. در نتیجه یک غشاء کروی کاملا بسته تشکیل شده از دولایه مولکولهای چربی بوجود می آید. امروزه این نانوساختارها به عنوان حامل های رسانش دارو، ژن و همچنین مدلسازی غشاهای سلولی چه در حیوان و چه در انسان مورد استفاده قرار می گیرند. توانایی این نانوساختارها در کپسوله نمودن مقدار زیاد دارو، به حداقل رساندن عوارض جانبی ناخواسته، اثربخشی بالا و سمیت پایین توانسته علاقه محققین را به آن جلب کند. محققین حمل داروهای ضد سرطان توسط این نانوحامل ها را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این تحقیقات نشان داده است که با استفاده از نانولیپوزوم ها، دارورسانی به سلول های هدف بهبود یافته و اثربخشی داروها افزایش یافته است. در این مقاله مروری سعی شده علاوه بر معرفی اجمالی این نانوساختارها، به روش های متنوع ساخت آنها و همچنین کاربرد آنها به عنوان حامل های دارورسان پرداخته شود.
  کلیدواژگان: نانولیپوزوم، نانوحامل، نانوساختار، دارورسانی
 • مهرنوش ذاکرکیش، نجمه رحیمی، حمید معرفتی، زهرا کوثریان صفحات 485-496
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه تعیین شیوع و عوامل خطر مربوط به عوارض ماکروواسکولر در بین بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی روی دویست و نه بیمار مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز انجام شده است براساس اطلاعات موجود در پرونده بیماران و همچنین اطلاعات کسب شده از طریق مصاحبه حضوری و معاینه فیزیکی و پس از انجام آزمایشات لازم حاصل گردید و داده ها بکمک نرم افزار آماری SPSS 17 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از مجموع 209 بیمار، 144 بیمار زن (9/68%(و 65 بیمار مرد (1/31%)، متوسط سنی بیماران 32/10±52/55 سال و متوسط طول دوره بیماری 39/6±72/6 سال بود. 6/57% بیماران به فشار خون مبتلا بودند و 8/80 % بیماران کنترل نامطلوب قند خون به صورت هموگلوبین گلیکوزیله بیشتر 7% داشتند. 49% بیماران کلسترول بالای 200، 7/60% بیماران تری گلیسرید بالای 150، 8/52% بیماران LDL-C بالای 100، 8/59% بیماران HDL پایین (مردان کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر و زنان کمتر از 50 میلی گرم در دسی لیتر) داشتند. 4/68%بیماران میکروآلبومینوری و 8/5% بیماران ماکروآلبومینوری داشتند. شیوع مصرف سیگاردر آنها 9/15% بود.
  نتیجه گیری
  عوامل خطر ساز قلبی عروقی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز شیوع بالایی دارد که بویژه در مورد شیوع فشارخون بالا و نفروپاتی دیابتی قابل توجه است. لذا تدابیر اصولی برای مقابله با آن ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین، عوامل خطر قلبی عروقی، فشارخون، سیگار
 • ساناز شریفی، سیدآرمان محققی، ایمان قاسمی، محمدامین کاوسی، آفاق محققی، آرمان فیض، ویدا مسرت صفحات 497-507
  زمینه و هدف
  دقتCBCT امروزه با توجه به کاربرد وسیعی که در دندانپزشکی پیدا کرده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه، بررسی دقت اندازه گیری خطی CBCT با استفاده از اندازه گیری های مستقیم بر روی جمجمه های خشک انسان می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 16 لندمارک آناتومیک برروی 10 جمجمه خشک انسان به وسیله مارکرهای یک میلی متری گوتاپرکا مشخص گردید. اندازه گیری از 13 فاصله خطی بین لندمارک ها، یک بار بر روی جمجمه ها با استفاده از کولیس دیجیتال و بار دیگر بر روی تصاویر دوبعدی CBCT تهیه شده توسط دستگاه NewTomVGi، با استفاده از نرم افزار NNT انجام گرفت. فواصل برروی تصاویر CBCT و جمجمه های خشک، دو بار توسط دو مشاهده گر اندازه گیری شدند. میانگین اندازه گیری های جمجمه، ابعاد واقعی و میانگین اندازه گیری های تصاویر CBCT، ابعاد رادیوگرافیک در نظر گرفته شد. اندازه گیری ها با استفاده از آنالیز paired sample t-test با یکدیگر مقایسه شدند. برای اندازه گیری های تکراری Intraclass Correlation Coefficient بدست آمد.
  یافته ها
  هیچ تفاوت معنی داری بین اندازه گیری های واقعی و رادیوگرافیک گزارش نشد. میانگین خطای اندازه گیری های جمجمه و تصاویر CBCT، 36/0- و میانگین درصد خطای اندازه گیری ها 03/1- درصد به دست آمد. میانگین Intraclass Correlation Coefficientاندازه گیری های تکراری بر روی جمجمه ها از اندازه گیری های CBCT بزرگتر ثبت شد.
  نتیجه گیری
  اندازه گیری های خطی بر روی تصاویر CBCT در ناحیه کرانیوفاشیال دقیق و قابل اطمینان است.
  کلیدواژگان: Cone Beam CT، دقت اندازه گیری، لندمارک آناتومیک
 • سیدسیف الله بلادی موسوی، فاطمه حیاتی، کاوه عبادی برنا، زرین بلادی موسوی صفحات 509-517
  زمینه و هدف
  خونریزی اورمیک از عوارض نارسایی کلیه می باشد. مطالعات زیادی نشان دهنده موثر بودن انفوزیون دوزهای بالای استروژن کونژوگه در پیشگیری از خونریزی این بیماران است. هدف این مطالعه بررس اثر دوز کم و خوراکی استروژن کونژوگه در بیماران با نارسائی کلیه که بیوپسی کلیه می شوند می باشد
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی بیماران به دو گروه تقسیم می شدند. در گروه اول 10واحد کرایوپرسیپیتات در روز انجام بیوپسی انفوزیون می گردید ودر گروه دوم از 5 روز قبل از بیوپسی، استروژن کونژوگه خوراکی به میزان روزانه06/0میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن داده می شد.
  یافته ها
  به طور کلی 36 بیمار، گروه 1، (9 مرد و 9 زن) با سن متوسط (42/1± 7/39) و گروه 2 (12 مرد و 6 زن) با سن متوسط(13/1±3/35) مورد مطالعه قرار گرفتند. تفاوت معنی داری میان هر دو گروه از نظر سن (172/0 P=)و جنس(310/0= (P وجود نداشت. درهردوگروه شایعترین عارضه خونریزی دهنده هماچوری بود که 15نفر(3/83%) در گروه 1 و 13نفر(2/72%) در گروه 2 بدون وجود تفاوت معنی دار اماری دچارهماچوری شدند(691/0=P). در گروه کرایوپرسیپیتات 2نفر(1/11%) در گروه استروژن یک نفر(6/5%) دچار خونریزی ماژورشدند(990/0 = P). خونریزی ماژور در یک مورد از هردوگروه همراه باهمودینامیک ناپایدار بود اما هیچکدام از آنها نیاز به مداخله جراحی نداشتند. هیچ مورد مورتالیتی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس مطالعه حاضر، تجویز دوز کم استروژن کونژوگه خوراکی می تواند باعث پیشگیری از خونریزی بیماران مبتلا به نارسای حاد کلیه که بیوپسی کلیه می شوند، شود.
  کلیدواژگان: خونریزی اورمیک، استروژن کونژوگه، کرایوپرسیپیتات، بیوپسی در نارسایی کلیه
 • محمدرضا آرامش، سیدمهدی منجم زاده، مسعود دهدشتیان، آرش ملکیان، زیور شجاعی صفحات 519-530
  زمینه و هدف
  این مطالعه به منظور مقایسه روند افزایش شاخص های رشدی شیرخواران با وزن تولد کم و شیرخواران با وزن تولد طبیعی در 6 ماهه اول زندگی انجام شده است.
  روش بررسی
  طی مدت 1 سال (1388) توسط پرسشنامه ای اندازه وزن، قد و دور سر در بدو تولد، 2، 4 و 6 ماهگی، نوع تغذیه، رتبه تولد، جنس، نوع ازدواج والدین و تحصیلات مادر در 135 نوزاد با وزن تولد کمتر از 2500 گرم و 135 نوزاد با وزن تولد طبیعی در 8 مرکز بهداشتی از مراکز انتخابی شهر اهواز استخراج و مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  در 6 ماهگی در گروه با وزن تولد کم میانگین تغییرات وزن، قد و دور سر به ترتیب 1076± 5127 گرم)001.0 (P=، 3±8/17 سانتی متر)013.0 (P=و 1±1/9 سانتی متر)001.0(P< بیش از گروه با وزن تولد طبیعی(بترتیب: وزن 1693±4742 گرم، قد 1/6± 17 سانتی متر و دور سر 8/3 ± 1/8 سانتی متر) بود. در هر دو گروه میانگین اندازه وزن، قد و دور سر در پسران بیش از دختران بود. در گروه با وزن تولد کم در شیر مادرخواران وزن 2 ماهگی بیشتر از شیرخوارانی بود که شیرخشک می خوردند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که هرچند میانگین افزایش شاخص های رشدی شیرخواران با وزن تولد کم بسیار نزدیک به میانگین رشدی شیرخواران با وزن تولد طبیعی می باشد، ولی در سن 6 ماهگی هنوز هم رشد این گروه شیرخواران به حد طبیعی نمی رسد.
  کلیدواژگان: نوزاد، شیرخوار، وزن تولد کم، شاخص های رشد
 • اسدالله احمدزاده، نجمه موسوی، فرنوش گل محمدی، عمار نشاطی، فاطمه دباغی، اتابک عسکری صفحات 531-540
  زمینه و هدف
  دندان های اندو شده با تخریب شدید تاج دندان با انواع پست مورد بازسازی قرار می گیرند. انتخاب مناسب بر روی طول عمر ترمیم نهایی تاثیر دارد. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده ای است که با استفاده از یک پست پیشنهادی و سه پست متداول بازسازی شده اند.
  روش بررسی
  40 دندان پرمولر اندو شده از 1 میلیمتر کرونالی CEJ قطع شدند. دندان ها بطور تصادفی در چهار گروه تقسیم شدند: 1) پست و کور ریختگی، 2) پست فایبرگلاس و کور کامپوزیتی، 3) پست استنلس استیل پیشنهادی و کور کامپوزیتی و 4) پست تیتانیوم و کور کامپوزیتی. در تمام گروه ها از سمان رزینی پاناویا استفاده گردید. هر نمونه در بلوک رزین آکریلیک مانت شده و در یک دستگاه universal testing با سرعت mm/min 5/0 بطور عمودی تحت نیرو قرار گرفت تا دچار شکست گردد. داده ها ثبت و با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  مقاومت به شکست در دندان های ترمیم شده با پست و کور ریختگی (162 نیوتن) نسبت به سه روش دیگر بطور معنی دار بالاتر بود(001/0>P). مقاومت به شکست گروه فایبرگلاس (133 نیوتن) بیش از گروه پست استنلس استیل و تیتانیوم بود (001/0>P). تفاوت مقاومت به شکست بین گروه پست استنلس استیل (102 نیوتن) و گروه تیتانیوم (90 نیوتن) معنی دار نبود (28/0= P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد مقاومت به شکست پرمولرهای اندو شده که با پست ریختگی و فایبرگلاس بازسازی شده اند در مقایسه با پست استنلس استیل و تیتانیوم بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت به شکست، پست و کور، دندان های اندو شده
 • عفت مهرابی، مهدی کارگرفرد صفحات 541-545
  زمینه و هدف
  چاقی یک مشکل جدی برای سلامت عمومی است. بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری ریوی با پدیده چاقی ارتباط مستقیم دارند و درصد قابل ملاحظه ای از مرگ و میرهای سالانه را موجب می شود. بنابراین به نظر می رسد چاقی و درصد چربی بدن با مشکلات تنفسی همراه است. لذا هدف این مطالعه بررسی پارامترهای اسپیرومتری دانش آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی.
  روش بررسی
  283 دانش آموز دختر راهنمایی شهرستان اصفهان (سن 88/0± 79/12 سال، شاخص توده بدنی 9/39 ±20 کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی خوشه ای انتخاب و براساس صدک های شاخص توده بدنی (CUT OFF، BMI) و سن انتخاب و در سه گروه چاق (50 نفر) برابر با صدک ≤BMI95، اضافه وزن (62 نفر) برابر با صدک 95≥BMI≤85، و وزن مطلوب(171 نفر) برابر 85≥BMI≤15 قرار گرفتند. پارامترهای اسپیرومتری با استفاده از اسپیرومتری مدل جی گر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بطوری که افزایش معناداری در عملکرد ریوی دانش آموزان با وزن طبیعی و کاهش معناداری در گروه های اضافه وزن و چاق مشاهده شد. نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد عملکرد ریوی دانش آموزان گروه طبیعی بزرگتر از دانش آموزان اضافه وزن و چاق است.
  نتبجه گیری: نتایج نشان داد که چاقی بر روی عملکرد ریوی تاثیر ویژه ای دارد و باعث کاهش ظرفیت ها و حجم های ریوی می شود. با این حال هنوز مکانیسم دقیق آن به خوبی مشخص نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این حیطه می باشد.
  کلیدواژگان: چاقی، وزن طبیعی، پارامترهای اسپیرومتری
 • فرزانه کیانپور، امیر جلالی، میثم موسوی، امیر سیاهپوش، احمد فرج زاده شیخ صفحات 547-559
  زمینه و هدف
  گیاه پرسیاوشان((Adiantum capillus-verenis از خانواده ی سرخس و دارای ترکیبات تری ترپنوئید است. از آنجائیکه تری ترپنوئید ها اثرات ضد تومور دارند و برروی DNA اثر می گذارند، در این تحقیق سعی شد که اثرات جهش زایی احتمالی عصاره متانولی این گیاه بااستفاده از تست ایمز بررسی شود.
  روش بررسی
  عصاره گیری با روش خیساندن با متانول در مدت 48 ساعت انجام شد. عصاره گیاه از نظر آلودگی به آفلاتوکسینB1 و حضور اسیدآمینه هیستیدین به روش TLC مورد ارزیابی قرار گرفت. minimum inhibitory concentration)MIC) (کمترین غلظت مهار رشد میکروبی) با روش رقت لوله ای تعیین شد.برای بررسی اثرات جهش زایی، از آزمون ایمز با استفاده از سویه ی سالمونلا تیفی موریم TA 100، استفاده شد. ژنوتیپ سویه با استفاده از فاکتورهای عدم سنتز هیستیدین، حضور فاکتورR، موتاسیون rfa و موتاسیون uvrB تائید شد. دراین تحقیق از 4 غلظت5/0، 5/1، 1، 2 میلی گرم بر میلی لیتر(غلظت های کمتر از 1/0 MIC پر سیاوشان) کنترل مثبت (سدیم آزید) و کنترل منفی (متانول) در حضور و عدم حضور آنزیم های کبدی استفاده شد.
  یافته ها
  در 4 غلظت مورد بررسی، تغییر معنی داری در کلنی برگشتی نسبت به کنترل منفی مشاهده نشد. همچنین در حضور آنزیم های کبدی، تغییر معنی داری در تعداد کلنی ها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  در تحقیق برون تنی (In vitro) اخیر، می توان چنین نتیجه گیری کرد که مصرف گیاه پر سیاوشان، احتمالا تغییری در ژن های باکتری سالمونلا تیفی موریوم سویه ی TA100 و در نهایت روی ژن های انسان ایجاد نمی کند و یا موجب تغییرات جهش زا و ژنتیکی نمی شود.
  کلیدواژگان: جهش زایی، تست ایمز (Ames test)، پر سیاوشان (Adiantum capillus - veneris)، سالمونلا تیفی موریوم TA100
 • ناهید شهبازیان، نجمیه سعادتی، لیلا فتحی نژاد صفحات 559-605
  زمینه و هدف
  خونریزی بعد از زایمان از عوارض شایع زایمانی و یکی از علل اصلی مرگ و میر مادر می باشد. برای جلوگیری از خونریزی غیر معمول بعد از زایمان، از داروهای یوتروتونیک استفاده می شود. داروهای یوتروتونیک شناخته شده متیل ارگونوین، اکسی توسین و پروستاگلاندین می باشد. این مطالعه در جهت مقایسه بین سه داروی یوتروتونیک ذکر شده در جلوگیری از خونریزی غیر معمول بعد از زایمان انجام شده است.
  روش بررسی
  این کار آزمایی بالینی تصادفی بر روی 150 بیمار حامله، با حاملگی تک قلو، جنین زنده و بدون سابقه بیماری در سال1389 انجام شد. مادران به صورت تصادفی به سه گروه 50 نفره تقسیم شدند. به گروه اول gμ 400 میزوپروستول زیر زبانی، به گروه دوم mg2/0 متیل ارگونوین عضلانی وبه گروه سوم 20 واحد اکسی توسین وریدی به صورت انفوزیون داخل وریدی در یک لیتر سرم رینگر بلافاصله بعد از زایمان شانه قدامی نوزاد داده شد. از آمار توصیفی جهت ارائه شاخص ها (میانگین،انحراف معیار) و نمودارها و از آزمون t و آنالیز واریانس جهت مقایسه میانگین ها استفاده گردید.
  یافته ها
  در این سه گروه طول مدت مرحله سوم زایمان، میزان افت هموگلوبین 24 ساعت بعد از زایمان و میزان خونریزی مرحله سوم و چهارم زایمان مقایسه شد که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین سه گروه وجود نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که برای جلوگیری از خونریزی بعد از زایمان اکسی توسین،متیل ارگونوین و میزوپروستول به یک اندازه موثر هستند
  کلیدواژگان: خونریزی بعد از زایمان، میزوپروستول، متیل ارگونوین، اکسی توسین
 • شیرین لواف، هدی عرفانی مجد صفحات 607-620
  زمینه و هدف
  فعالیت آنتی باکتریال سمان ها، نقش مهمی درجلوگیری ازپوسیدگی ایفا می کند. دراین مطالعه، هدف مقایسه خاصیت آنتی باکتریال سه نوع سمان های دندانی می باشد.
  روش بررسی
  دراین مطالعه تجربی خاصیت آنتی باکتریال سه نوع سمان زینک فسفات Harvard، زینک پلی کربوکسیلات Harvard وگلاس اینومرGC با دو غلظت متفاوت، بر باکتری استرپتوکوک موتانس مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش توسط تست تماس مستقیم انجام گرفت. میکروتیترپلیت به 7 گروه 12 تایی، که 6 گروه آن برای دو غلظت از سه سمان و یک گروه 12 تایی آن به عنوان شاهد مثبت تقسیم شد. بعد از انجام سمان گذاری و افزودن باکتری، کدورت ویال ها پس از یک ساعت، یک روز،یک هفته ویک ماه توسط دستگاه اسپکتروفتومترمورد بررسی قرار گرفت. داده ها مورد آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری تکراری و آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون Tukey قرار گرفتند.
  یافته ها
  در یک ساعت،یک روز، یک هفته ویک ماه بعد از سمان گذاری، در سمان های زینک فسفات وگلاس اینومر فعالیت آنتی باکتریال مشاهده شد در حالی که در سمان زینک پلی کربوکسیلات هیچ گونه فعالیت آنتی باکتریال مشاهده نشد. بعد ازیک ماه مسن سازی رشد باکتری در گلاس اینومرو زینک فسفات استاندارد نسبت به گلاس اینومروزینک فسفات رقیق تر بیشتر شد.
  نتیجه گیری
  زینک فسفات و گلاس اینومربعد از یک ماه فعالیت آنتی باکتریال خود را حفظ کرده ولی زینک پلی کربوکسیلات فعالی آنتی باکتریال رانشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: خاصیت آنتی باکتریال، سمان، استرپتوکوک موتانس، تست تماس مستقیم
 • محمود جهانگیرنژاد، ساعده عطارباشی مقدم، فاضله عطارباشی مقدم، شبنم امیرپور، فاطمه محمدی صفحات 621-627
  کندروسارکوم ناحیه کرانیوفاسیال نئوپلاسم نادری می باشد که کمتر از 10% کل کندروسارکوم ها را در بر می گیرد. علامت کلینیکی معمول شامل یک توده بدون درد است که منجر به تورم استخوان می گردد. مناسب ترین روش درمانی جراحی رادیکال می باشد. این نئوپلاسم ها، نادر اما با اهمیت می باشند و نیاز به تشخیص صحیح و درمان مناسب دارند چراکه از نظر میکروسکوپی تشخیص کندروسارکوم از استئوسارکوم کندروبلاستیک ممکن است مشکل باشد. این مقاله به معرفی یک مرد 59 ساله با شکایت از تورم سمت چپ خلف ماگزیلا به مدت 6 ماه می پردازد. و در عین حال تحقیقات انجام شده در این خصوص مرور می شوند.
  کلیدواژگان: کندروسارکوم، ماگزیلا، کرانیوفاسیال
|
 • Abdolhossein Moghbel Pages 453-465
  The historians divided the evolution of sciences including medical and pharmaceutical sciences into three stages of Antiquity، Middle age and Modern Europe. The first stage (Antiquity) which called Paleolithic، covers all human pre-civilization (Cave-Dwelling) and before Christ terms. The second or middle stage is related to medical events of the first to sixteenth century. The third stage which coincides to modern Europe and America، was started from seventeenth century till present time. The practice of medicine and preparation of drugs accomplished by a person named “Hakim” in the antiquity age، even in medical centers such as Jundishapur، and perhaps until Avicenna time. The academy of Jundishapur is considered the most and first advance center of higher education for medicines، philosophy، theology، astronomy، and mathematics and books translation in sixth and seventh centuries. In fact، this scientific center was a pioneer in professional practice of medicine and therefore to put an end to non-academic treatment carried out by magicians and church monks. This review is presented in two parts. The first will focus on Mesopotamia to Jundishapur and the second will cover Jundishapur to Modern Europe.
  Keywords: Medicine History, Pharmacy Evaluation, Jundishapur, Ancient Medicine, Old Pharmacy
 • Eskandar Moghimipour, Maryam Kouchak, Reza Bahmandar Pages 467-473
  Nanoliposomes are colloidal structures composed of a bilayer membrane. In aqueous solutions، hydrophobic phospholipid groups are directed inward sphere، while hydrophilic groups are directed towards the outer sphere. The result of such orientation is formation of two layers composed of lipid molecules. Now-a-day، there have been many efforts to utilize these nano-structures as carriers for drug delivery، gene delivery and modeling of cell membranes in animal and human studies. The ability of encapsulating a large amount of drugs، minimizing unwanted side effects، high efficiency and low toxicity are some of the proper of nano liposomes. For example، the encapsulation of anticancer drugs in such nano-structures have been widely studied. The results showed that using nano-liposomes، delivery to target cells is improved and drug efficacy is increased. The structures of nano-liposomes، the various methods used for preparation and their use as drug delivery carriers are briefly reviewed in this article.
  Keywords: Nano, liposomes as new Drug Delivery Carriers
 • Mehrnoosh Zakerkish, Nameh Rahimi, Hamid Marefati, Zahra Kovsarian Pages 485-496
  Background And Objective
  The aim of this study is determination of the prevalence of the cardiovascular risk factors between diabetic patients attending to Golestan hospital in Ahvaz. Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study 209 diabetic patients from Golestan hospital diabetic clinic in Ahvaz enrolled. A questionnaire completed after direct interview examination and laboratory assessment. The data were analyzed by SPSS 17 soft ware.
  Results
  The total number of patients was 209 [144 female (68. 9%) and 65 male (31. 1%)] with mean age of 55. 52 ±10. 32 years old and mean of duration of disease 6. 72±6. 39 years. Overall، 57. 6% of patients had arterial hypertension and 80. 8% were in uncontrolled diabetes mellitus as glycosilated hemoglobin more than 7%. 49% of patients had cholesterol more than 200، 60. 7% triglyceride more than 150، 52. 8% LDL-C more than 100 and 59. 8% low level of HDL-C (less than 40 mg/dl in male and 50 mg/dl in female). The prevalence of microalbominuria was 68. 4%، macroalbominuria 5. 8% and cigarette smoking 15. 9%.
  Conclusion
  Cardiovascular risk factors are frequent among patients referred to hospital of Ahvaz spicily hypertension and diabetic nephropathy was more common. Thus prevention policies are necessary for confront.
  Keywords: Diabetes Mellitus, Cardiovascular Risk Factors, Hypertension, Cigarette Smoking
 • Sanaz Sharifi, Seyed Arman Mohagheghi, Iman Ghasemi, Mohammad Amin Kavosi, Afagh Mohagheghi, Arman Feiz, Vida Maserat Pages 497-507
  Background And Objective
  Now a days CBCT، because of its advantages in comparison with CT has many applications in dentistry such as implantation، orthodontics and evaluation of maxillofacial diseases. The aim of this study was to analyze the accuracy of linear measurements on CBCT in comparison with the anatomic measurements obtained from dry human skull. Subjects and
  Methods
  Sixteen anatomic landmarks on 10 dry human skulls were marked with 1mm gutta-percha round markers. Thirteen linear distances between these landmarks were measured once with a digital caliper on dry human skulls and then on 2D multiplanar CBCT images rendered by NewTomVGi (QR srl -Verona، Italy) system using measurement tools of NNT software. Each distance was measured twice by two observers. Mean of measurements on human dry skulls were considered as real distances and mean of measurements on CBCT images were considered as radiographic distances. Two distances were analyzed by using paired sample t-test. Also Intraclass Correlation Coefficient (ICC) was calculated for repeated measurements on human skulls and CBCT images.
  Results
  No significant difference was seen between real and radiographic measurements. Mean error measurement for skull measurements and CBCT images was measured -0. 36 mm. Mean error measurement percentage was -1. 03%. Mean ICC for repeated measurements on skulls was bigger than CBCT.
  Conclusion
  Linear measurements on CBCT images in craniofacial area are accurate and can be used as a reliable tool in diagnosis and treatment planning.
  Keywords: Cone Beam CT, Measurement Accuracy, Anatomic Landmark
 • Seyed Seifolah Beladi Mousavi, Fatemeh Hayati, Kaveh Ebadi Borna, Zarrin Beladi Ousavi Pages 509-517
  Background And Objective
  Bleeding tendency is a complication among patients with renal failure. Many studies show the benefit effect of high dose of conjugated estrogen infusion in prevention of bleeding among uremic patients. The objective of this study was to evaluate the effect low dose orally administered conjugated estrogen in patients with acute renal failure who underwent kidney biopsy Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study، the patients were divided in two groups. In group 1، ten units of cryoprecipitate was infused on the day of biopsy and in group 2، 0. 06 mg/kg conjugated estrogen in three oral divided dose was administered for 5 days before biopsy.
  Results
  Overall 36 patients، group 1 (9 males and 9 females) with mean age of 39. 7 ±1. 42 and group 2 (12 males and 6 females) with a mean age of 35. 3 ± 1. 13 were investigated. No significant differences between these groups in terms of mean age (P= 0. 172) and males and females (P=0. 310). In both groups، hematuria was the most common complication، 15 (83. 3%) in group 1 and 13 (72. 2%) in group 2 with no significant differences between them (P=0. 691). In group 1، two patients (11. 1%) and in group 2، one patient (5. 6%) had major bleeding (P=0. 990). Major bleeding with hemodynamic instability occured in one case in both groups but they did not need surgical intervention.
  Conclusion
  According to the study، oral low dose conjugated estrogens can prevent bleeding among patient with acute renal failure who underwent kidney biopsy.
  Keywords: Uremic Bleeding, Conjugated estrogen, Cryoprecipitate, Biopsy in renal failure
 • Mohammad Reza, Eyed Mehdi Monajjemzadeh, Masoud Dehdashtian, Arash Malekian, Zivar Shojaei Pages 519-530
  Background And Objective
  To compare the trend of increase of growth indices among infants with low birth weight and infants with normal birth weight in the first 6 months of life. Subjects and
  Methods
  One hundred and thirty five low birth weight infants and 135 infants with normal birth weight were compared during a one-year study period 2009) and their demographic data included birth body weight، length and head circumference at birth، 2، 4 and 6 months of life، type of diet، birth number، sex، type of their mother''s marriage and educational state were collected by a questionnaire trend of increase of growth indices among
  Results
  In first 6 months of life، in the LBW group the mean body weight was 5127±1076 g (p=0/001)، mean body length was 17. 8±3 cm (p=0. 013) and mean head circumference was 9. 1±1 cm (P<0. 001)، which was more than group with normal birth weight. In both groups، the average body weight، length and head circumference in males was higher than females. In the LBW group، the mean body weight in infants fed with breast milk was higher than infants fed with formula milk at age of 2 months.
  Conclusion
  This study showed that although mean increase of growth indices in infants with low birth weight is similar to average growth state in infants with normal birth weight، but still growth of this group at end of 6 months of age is less than group with normal birth weight.
  Keywords: Newborn, Infant, Low Birth Weight, Growth Indices
 • Asadollah Ahmadzadeh, Najmeh Mousavi, Farnoush Gol Mohmmadi, Ammar Neshati, Fatemeh Dabaghi, Atabak Askari Pages 531-540
  Background And Objective
  Endodontically treated teeth with extensive loss of coronal structure can be restored with various post systems. Choosing a right type of post will affect the life of the final restoration. The aim of study was to investigate the fracture resistance of endodontically-treated teeth restored using a suggestive and three conventional post systems. Subjects and
  Methods
  Forty extracted and endodontically treated premolars were decoronated 1 mm coronal to CEJ. the teeth were randomly divided into four restorative groups: Group 1، cast post and core; 2، fiber post and composite core; 3، suggestive stainless steel post and composite core; 4، titanium post and composite core. In all groups، posts were cemented with a resin cement (Panavia F). Each root was embedded in an acrylic resin block and loaded vertically in a universal testing machine at a crosshead speed of 0. 5 mm/minute until fracture. The data were recorded and analyzed using one-way ANOVA and Tukey tests.
  Results
  The teeth restored with cast post and core demonstrated fracture resistance (162 N) significantly higher than other groups (P<0. 001). The fracture resistance in fiber glass post group (133 N) was significantly higher than that in stainless steel and titanium post groups (P<0. 001). The difference of fracture resistance between stainless steel post group (102 N) and titanium post group (90 N) was not significant (P=0. 28).
  Conclusion
  The results of study indicated that endodontically treated premolars restored with cast or fiber glass post systems are more resistant to fracture compared to stainless steel and titanium posts.
  Keywords: Fracture resistance, Post, core, Endodontically, treated teeth
 • Effat Mehrabi, Mehdi Kargar Fard Pages 541-545
  Background And Objective
  Obesity is a serious problem threatening public health. It is an important risk factor for many pulmonary diseases، and a significant cause of morbidity and mortality among people. Therefore، it seems that obesity and the percent of body fat are associated with respiratory problems. The present study undertakes to examine spirometric parameters in obese female students at middle school، compared to normal weight. Subjects and
  Methods
  Two hundred and eighty three students from middle school students in Isfahan (aged 12. 79±0. 88، with body mass index of 20±39. 9 Kg/m2) were selected in a cluster random way and were categorized، based on the percentile body mass index (CUT OFF، BMI) and age، into three groups of obese (n=50) with a percentile of 95≥BMI، overweight (n=62) with a percentile of 85≥BMI≤95 and optimal weight (n=171) with a percentile of 15≥BMI≤85. Spirometric parameters were measured using spirometric model of J. G. LSD post hoc test was used for analysis of the results
  Results
  A significant increase (p≤0 /01) in pulmonary function of students with normal weight was observed، while it decreased significantly for obese and overweight students.
  Conclusion
  Results showed that obesity is particularly influential on pulmonary function and significantly decreases pulmonary capacity and volume. However، its exact mechanism is not well-understood and requires further elaborative studies.
  Keywords: Obesity, Normal weight, Spirometric parameters
 • Farzaneh Kianpour, Amiri Jalali, Meisam Mousavi, Amir Siahpoosh, Ahmad Farajzadeh Sheikh Pages 547-559
  Background And Objective
  Triterpenoids have been isolated from Adiantum capillus- veneris. These triterpenoids have antitumor effect. Their effect on DNA has been identified. Thus، the purpose of the present study was to obtain reliability of the non mutagenic effect of the methanolic Adiantum capillus-veneris extract using Amest test. Subjects and
  Methods
  Long maceration process (for 48 hrs) was carried out in order to extract all constitutes. Thin layer chromatography (TLC) method was used to evaluate aflatoxin B1 contamination and histidine amino acid presence. Minimum inhibitory concentration (MIC) was determined with dilution method. Salmonella typhimurium strain TA100 was used for determination of mutagenicity. The genotype was confirmed by using histidine requirement، R- factor presence، rfa and uvrB mutations tests. The mutagenicity assay was performed at four extract concentrations (0. 5، 1، 1. 5 and 2mg/ml). Sodium azide (NaN3) and methanol were used as the mutagens (positive control) and negative control، respectively in the absence or presence of liver-metabolizing enzymes.
  Results
  Adiantum capillus-veneris did have not significant mutagenic activity against negative control. The presence of liver-metabolizing enzymes did not exhibit a significant change on the number of colony formed.
  Conclusion
  The results from this in vitro tests demonstrated that use of the extract from Adiantum capillus-veneris plant in traditional medicine does not carry the risk of mutagenic or genomic changes.
  Keywords: Mutagenicity, Ames test, Adiantum capillus, veneris, Salmonella typhimurium, Strain TA 100
 • Nahid Shahbazian, Najmieh Saadati, Leila Fathinezhad Pages 559-605
  Background And Objective
  Postpartum hemorrhage is a common obstetric complication and a major cause of maternal mortality. Uterotonic drugs are used to prevent abnormal postpartum hemorrhage. Known uterotonic agents include methylergonovine، oxytocin، and prostaglandins. This study compares the effect of these three agents on prevention of abnormal postpartum hemorrhage. Subjects and
  Methods
  This randomized clinical trial was carried out on 150 pregnant women with singleton pregnancies، live fetuses and without previous medical history، during 2010. Mothers were randomly divided into three groups each comprised of 50 cases. Cases in the first group received 400 µg sublingual misoprostol; the second group، 0. 2 mg intramuscular methylergonovine; and the third had 20 units of oxytocin، intravenous infusion in 1 liter ringer solution immediately after delivery of the newborn’s anterior shoulder. Descriptive statistics was used to present indices (mean value، standard deviation); t-test and variance analysis was used to compare mean values.
  Results
  The duration of the third stage of labor، hemoglobin fall 24 hours after parturition، and the amount of hemorrhage during third and fourth stages of labor were compared amongst the three aforementioned groups، which yielded no statistically significant difference between them (P > 0. 05). Low grade fever (38°C) was observed in two of the cases given misoprostol which subsided following administration of 2-3 liters of crystalloids. No other side effects were seen in the other two groups.
  Conclusion
  Oxytocin، methylergonovine، and misoprostol are equally effective in prevention of postpartum hemorrhage.
  Keywords: postpartum hemorrhage, misoprostol, methylergonovine, oxytocin
 • Shirin Lawaf, Hoda Erfani Majd Pages 607-620
  Background And Objective
  Antibacterial activity of cement materials can play an important role in caries prevention. The aim of this study is comparison of anti-bacterial properties of three different dental cement. Subjects and
  Methods
  The experimental study was undertaken to compare antibacterial properties of three dental cements: zinc phosphate (Harvard)، zinc polycarboxylate (Harvard) and glass ionomer (GC) with 2 different powder/liquid ratios، while Streptococcus mutans suspension was placed directly on the cement. For the direct-contact test، micro titer plates were divided into 7 groups that contain 12 wells. 6 groups of them were for two concentration of the three cements and 1 group was for positive control. After coating the wells with tested cement، adding bacteria to the groups and 1 hour،1day،1 week and1month after ancubation، optical density in each well were monitored by using spectrophotomete.. The data were subjected to repeated measure،1-way ANOVA and Tukey test.
  Results
  One hour، 1 day and 1 week after cementation، zinc phosphate and glass ionomer demonstrated antibacterial activity but zinc polycarboxylate did not show any antibacterial properties. In 1 month aged microtiter plate zinc phosphate and glass ionomer exhibited weaker antibacterial properties than before while zinc polycarboxylate cement did not show any antibacterial properties. The different concentration of cements، in 1 hour،1 day and 1 week after cementations، had no effect on the antibacterial properties of tested cements. One month after aging the cements، outgrowth of bacteria in standard glass ionomer was more than diluted glass ionomer. The same result was shown for zinc phosphate.
  Conclusion
  Zinc phosphate and glass inomer demonstrated antibacterial properties even after 1 month، while zinc polycarboxylate exhibited no antibacterial activity.
  Keywords: antibacterial properties, cement, Streptococcus mutans, direct, contact test
 • Mahmoud Jahangirnejad, Saedeh Attarbashi Moghadam, Fazeleh Attarbashi Moghadam, Shabnam Amirpour, Fatemeh Mohammadi Pages 621-627
  Craniofacial chondrosarcoma is an uncommon neoplasm that accounts for less than 10 % of all chondrosarchoma. The usual clinical finding is a painless mass leading to the expansion of bone. The most effective treatment is radical surgical excision. These neoplasms are rare but important requiring prompt diagnosis and treatment because on microscopic examination chondrosarcoma may be difficult to differentiate from chondroblastic osteosarcoma. This article presents a 59-year-old man with 6 months history of a painless swelling on the left side of posterior maxilla.
  Keywords: Chondrosarcoma, Maxilla, Craniofacial