فهرست مطالب

طب جانباز - پیاپی 20 (تابستان 1392)
 • پیاپی 20 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طوبی غضنفری، الهه کاوندی، معصومه سجادی، شهریار پورفرزام، عباس رضایی، زرین شریف نیا، محمدرضا سروش، داوود جمالی صفحات 1-8
  مقدمه
  یکی از عوارض دیررس عمده ناشی از مواجهه با سولفورموستارد، عوارض ریوی است. به نظر می رسد که پاسخ های ایمنی و التهابی در ایجاد عوارض کلینیکی نقش دارند.IL-22 عضوی از سایتوکاین های خانوادهIL-10 است که نقش آن در بسیاری از بیماری های التهابی ریوی به اثبات رسیده است.هدف این مطالعه، بررسی رابطه سطح سرمی IL-22 و عوارض دیررس ریوی جانبازان شیمیایی مواجهه یافته با سولفور موستارد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 219 نفر از جانبازان شیمیایی دارای مشکلات جدی ریوی به عنوان گروه مورد و 54 نفر از افراد سالم به عنوان گروه کنترل، با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. بیماران گروه مورد تحت معاینات کامل ریوی و اسپیرومتری قرار گرفتند و بر اساس معیار طبقه بندی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران به دو گروه دارای عوارض شدید (142 نفر) و دارای عوارض خفیف تا متوسط ریوی (57 نفر) طبقه بندی گردیدند. همزمان با معاینات، 2 سی سی نمونه خون از بیماران گرفته و سرم آن جداسازی شد و در دمای 70- درجه فریز گردید. سپس سطح سرمی IL-22، با استفاده از کیت R&D، اندازه گیری گردید.
  نتایج
  سطح سرمی IL-22در گروه مورد و گروه کنترل از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشت. همچنین تفاوت معنی داری میان سطح سرمی IL-22 در گروه دارای عوارض شدید ریوی با گروه دارای عوارض خفیف و متوسط مشاهده نگردید. در این بررسی ارتباط معناداری میان سطح سرمی IL-22 و سن بیماران وجود داشت که نشان می داد با افزایش سن میزان این سایتوکاین در سرم بیماران کاهش یافته است.
  بحث: اگرچه سطح سرمی IL-22 بین دو گروه مورد و شاهد،تفاوت معنی دار آماری را نشان نداد، ولی این یافته دخیل بودن IL-22 درپاتوژنز عوارض دیررس گاز خردل در ریه را رد نمی کند، چرا که شاید بیانIL-22 در ریه به صورت موضعی دچار تغییر شده باشد، لذا بررسی این سایتوکاین بصورت موضعی نیز توصیه می شود.
  کلیدواژگان: IL، 22، عوارض ریوی، گاز خردل
 • عصمت رضایی*، سعادت ترابیان، سولماز رهبر صفحات 9-14
  زمینه
  توانبخشی مجموعه اقداماتی است که برای کاستن از تاثیر ناتوانی و کمک به استقلال مراجع انجام می گیرد.
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی میزان آگاهی از علوم توانبخشی در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است. میزان آگاهی 98 دانشجوی رشته پزشکی دوره کارورزی، با استفاده از پرسش نامه ای شامل سه دسته سوال: الف) مراکزی که در آن ها خدمات توانبخشی ارائه می شود، ب)اختلالات مرتبط با هر یک از علوم توانبخشی و ج)تخصص های مختلف پزشکی که با هر یک از درمانگران توانبخشی در ارتباط هستند، مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین امتیازات دانشجویان در زمینه آگاهی از مراکزی که در آن ها خدمات توانبخشی ارائه می شود، 32.02 امتیاز از 64 نمره کل، در زمینه اختلالات مرتبط با توانبخشی 71.6 امتیاز از 113 نمره کل، و در حیطه تخصص های مختلف پزشکی که با علوم توانبخشی در ارتباط هستند، 40.87 امتیاز از 66 نمره کل به دست آمد.
  نتایج
  علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان داد که 40.95% و 10% از دانشجویان مورد مطالعه، اطلاعات خود را در مورد علوم توانبخشی به ترتیب از طریق «اساتید و دوستان» و «واحدهای درسی» دریافت کردند. بحث: در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از این است که میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان از علوم توانبخشی کافی نمی باشد و با توجه به نقش تیم پزشکی در ارجاع بیماران، لذا ضرورت دارد به شیوه مناسب در زمینه های مختلف توانبخشی به آنها اطلاع رسانی شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، دانشجویان پزشکی، توانبخشی
 • فائزه قانع زاده، عباسعلی ایمانی فولادی، منیره سادات میرزمانی بافقی، مینا میرباقری، محمدرضا نورانی * صفحات 15-23
  زمینه
  سولفور موستارد یک عامل تاول زا می باشد که در طی جنگ ایران و عراق به عنوان سلاح جنگی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از مهمترین بافت های درگیر در صدمات ناشی از گاز خردل ریه می باشد. تغییر در ساختار مورفولوژیکی راه های هوایی و فیبروز اطراف برونشیول ها به دنبال استنشاق گاز خردل در جانبازان شیمیایی با عارضه مزمن انسدادی راه های هوایی (COPD) دیده می شود.یکی از مولکول هایی که در ایجاد فیبروز در بافت ها نقش دارند TGF-β می باشد. TGF-β از سیتو کاین هایی می باشد که باعث القای فیبروز و سبب تمایز اپیتلیال به مزانشیم می شود بنابر این وجودTGF-β در غلظت های بالا یا برای مدت زمان طولانی منجر به فیبروز ریه می شود.
  هدف
  دراین مطالعه میزان بیان ژن TGF-β در سلول های اپتلیال نرمال و سلول های مواجه شده با گاز خردل مقایسه می باشد.
  مواد و روش ها
  سلول های اپیتلیال در محیطRPMI و با گاز خردل در دوزها و زمان های مختلف تیمار شدند، استخراج RNA از هر دو گروه کنترل و مواجه شده با گاز خردل صورت گرفت و پس از سنتز cDNA، بیان ژن های TGF-β1 و TGF-β2 در سطح MRNA، توسط روش RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی های آماری نشان می دهد که بیان ژن های TGF-β1 و TGF-β2 به طور معنی داری در سلول های مواجه شده با گازخردل در دوز های مختلف نسبت به نمونه های کنترل افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش بیان TGF-β1 وTGF-β2 در سلول های اپیتلیال راه هوایی در مواجهه با سولفورموستارد می توان نتیجه گیری کرد که این مولکول ها احتمالا در آسیب راه هوایی مصدومین شیمیایی دخالت دارند.
  کلیدواژگان: سلول اپیتلیال راه هوایی، TGF، ?، گاز خردل
 • عالیه دریابر، حسن سعیدی*، مریا یزدانی، محمد صادق قاسمی، محمد کمالی، هدی نبوی صفحات 24-30
  زمینه
  در راه رفتن طبیعی، نیروهای عمودی عکس العمل زمین بصورت تکراری به سیستم اسکلتی– عضلانی بدن منتقل می شود. بزرگی این نیرو ها در زمان برخورد پا با زمین، یک عامل مهم در ایجاد ضایعات ناشی از «استفاده بیش از حد»می باشد.
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع پاشنه استاندارد و دارای لبه خلفی مثبت در کفش طبی بر مولفه های عمودی نیروی عکس العمل زمین درهنگام راه رفتن در افراد سالم بود.
  مواد و روش ها
  30 فرد بزرگسال سالم در این مطالعه شرکت داشتند. افراد با سرعت معمولی و دلخواه، در دو حالت استفاده از کفش طبی با پاشنه دارای لبه خلفی مثبت و کفش طبی با پاشنه استاندارد در یک مسیر 8 متری راه رفتند. داده های نیروی عمودی عکس العمل زمین در مرحله ابتدایی فاز ایستایی راه رفتن با استفاده از صفحه نیروسنج کیستلر جمع آوری شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که نیروی ضربه ای در کفش طبی با پاشنه دارای لبه خلفی مثبت در مقایسه با پاشنه استاندارد، کاهش معنادار یافته است (p 0.0001). زمان نیروی ضربه ای و قله اول نیروی عمودی عکس العمل زمین در دو حالت آزمون تفاوت معناداری نشان نداد. زمان قله اول نیروی عمودی عکس العمل زمین در کفش طبی با پاشنه دارای لبه خلفی مثبت در مقایسه با پاشنه استاندارد افزایش معنادار (p ˂0.05) و نرخ بارگذاری در کفش طبی با پاشنه دارای لبه خلفی مثبت در مقایسه با پاشنه استاندارد کاهش معناداری یافته است (p ˂0.05).
  بحث: استفاده از پاشنه با لبه خلفی مثبت در کفش طبی باعث کاهش نیروی ضربه ای و نرخ بارگذاری می شود که می تواند بدلیل انعطاف پذیری آن و جذب ضربه این پاشنه هنگام برخورد با زمین باشد. با توجه به اثرات آسیب رسان بارهای وارده به اندام تحتانی بویژه در مرحله ابتدایی راه رفتن، می توان هنگام تجویز کفش طبی در بیماران ارتوپدی از این نوع پاشنه نیز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پاشنه استاندارد، پاشنه با لبه خلفی مثبت، نیروی عمودی عکس العمل زمین، راه رفتن
 • مهدی زندیه، رضا عباسپور، مونا بیسادی، سایه فریدطهرانی، شیما شکورنیاز صفحات 31-41
  امروزه سفرهای هوایی یکی از عمده ترین روش های سفر محسوب می شوند که به دلیل مزایای بسیار از جمله کوتاهی مدت زمان سفر، برای اکثر مردم جاذبه بیشتری دارند. از آنجا که یک فرد معلول باید بتواند مانند سایر افراد بین محل خانه، کار و سایر مقصدهای خود رفت و آمد نماید، مناسب سازی این گونه سفرها برای معلولین حائز اهمیت به سزایی است. یک فرد معلول در طول سفر بسته به مراحل مختلف، نیازمند پاره ای خدمات است که باید از سوی متصدیان فرودگاه و آژانس های هوایی تامین گردد، تا فرد بتواند سفری راحت و بدون اضطراب داشته باشد؛ از این رومسئولین برنامه ریزی و خطوط هوایی کشور لازم است علاوه بر توجه به مناسب سازی کالبدی فضای فرودگاه ها نسبت به ارائه این خدمات نیز توجه لازم را مبذول دارند. به همین منظورمقاله حاضر به عنوان راهنمای گام به گام سفرهای هوایی برای مسافرین معلول، ابتدابر اساس مراحل یک سفر هوایی، توصیه هایی برای مناسب سازی، سازماندهی و ارائه خدمات مناسب به این افراد ارائه می دهد، سپس فرودگاه مهرآباد به عنوان یک نمونه موردی مورد سنجش میدانی قرارگرفته، ارائه خدمات مناسب و تجهیزات لازم به معلولین در این فرودگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت با انجام مطالعات صورت گرفته، الزامات عمومی سفرهای هوایی معرفی شده و امکانات و محدودیت های فرودگاه مهرآباد در زمینه خدمات رسانی به معلولین سنجیده می شود. قابل ذکر است که این مقاله بر اساس روش کیفی و در راستای جمع آوری داده ها و اطلاعات، بر پایه مطالعات کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی صورت گرفته و در بررسی نمونه موردی نیز از جمع آوری اطلاعات و مشاهدات میدانی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مناسب سازی خدمات، سفرهای هوایی، مسافرین معلول، فرودگاه مهرآباد
 • علی مصطفی لو*، جواد گزمه، راحله غفاری صفحات 42-49
  مقدمه
  بسیاری از افراد مانند جانبازان شیمیایی در اثر قرارگیری در معرض گازهای شیمیایی ممکن است اختلالاتی در دستگاه تنفسی داشته باشند که فعالیت های روزمره آنها را دچار اختلال کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط رضایت شغلی با سلامت روانی درجانبازان شیمیایی استان گلستان بود.
  مواد و روش ها
  بدین منظور تعداد 125 جانباز شیمیایی از بین جانبازان شیمیایی شاغل استان گلستان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دراین تحقیق از دو پرسشنامه، رضایت شغلی ویسوکی و کروم و پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ برای ارزیابی جانبازان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کالموگراف-اسمیرنف جهت تشخیص طبیعی بودن داده ها، ازآمارتوصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)و آزمون تعقیبیLSD درسطح(0.05≥p) جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون پیرسون نشان داد که بین رضایت شغلی با سلامت روانی در جانبازان شیمیایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد(p-0.001و r-0.3). همچنین نتایج تحقیق در مورد تعیین اختلاف بین رضایت شغلی و سلامت روانی براساس سطح تحصیلات جانبازان شیمیایی نشان داد که فقط در رضایت شغلی براساس سطح تحصیلات تفاوت معنی-داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق ارتباط مثبت و معناداری را بین رضایت شغلی با سلامت روانی در جانبازان شیمیایی نشان داد. لذا با توجه به این امر پیشنهاد می شود که به رضایت شغلی جانبازان شیمیایی توجه بیشتری شود تا از این طریق به بهبود سلامت روانی این قشر از جامعه کمک شود.
  کلیدواژگان: جانبازان شیمیایی، رضایت شغلی، سلامت روانی
 • محمدرضا صفری، ناهید تفتی، پوریا رضاسلطانی صفحات 50-59
  زمینه
  کیفیت فیت سوکت، که موجب یک رابطه متقابل میان ساختار استخوانی استمپ و ساختار جامد پروتز می شود، در موثر بودن پروتز اندام تحتانی نقشی حیاتی دارد. حجم استمپ به طور مداوم در حال تغییر است، بنابراین فیت میان استمپ و سوکت برهم می خورد. تاثیر شرایط فیت مناسب و نامناسب بر توانایی های عملکردی افراد قطع عضو تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
  هدف
  بررسی تاثیر شرایط فیت نامناسب و مناسب و راحتی سوکت بر پارامترهای مربوط به عملکرد فرد قطع عضو مواد و
  روش
  25 فرد قطع عضو زیرزانو یکطرفه وارد مطالعه شدند. از آنها خواسته شد در شرایط شرایط فیت نامناسب بین استمپ و سوکت به پرسشنامه های SCS، TAPES و LCI5 پاسخ دهند. 15 روز پس از تعویض سوکت، در صورت دستیابی به شرایط فیت مناسب از داوطلبان خواسته می شد تا دوباره به پرسشنامه ها پاسخ دهند. در این مرحله 11 نفر از داوطلبان به دلیل نارضایتی سوکت جدید از مطالعه خارج شدند.
  نتایج
  تفاوت بین متغیرهای مربوط به عملکرد داوطلبان در شرایط فیت نامناسب و مناسب معنادار نبود. اما معیار راحتی سوکت افزایش معناداری داشت.
  بحث: به نظر می رسد در شرایط فیت نامناسب افراد قطع عضو با در پیش گرفتن مکانیسم های جبرانی مانع از کاهش گسترده ی توانایی های عملکردی شان می شوند. کاهش محدودیت در انجام فعالیت های ورزشی (مربوط به پرسشنامه TAPES)، افزایش توانایی های پیشرفته (مربوط به پرسشنامه LCI5) نمونه هایی از تاثیرات مثبت بهبود شرایط فیت بر توانایی های عملکردی بودند.
  کلیدواژگان: شاخص توانایی حرکتی، محدودیت حرکتی، افراد قطع عضو، مقیاس راحتی سوکت، فیت سوکت
 • بیژن فروغ، غلامرضا رئیسی، طناز احدی*، محمد فرشته نژاد، مریم یزدی بحری صفحات 60-63
  زمینه و هدف
  وزوز گوش درک صدا در غیاب یک محرک شنوایی است ویک علامت شایع در اختلالات سیستم شنوایی است. فرم مزمن 5 تا 15% جمعیت عمومی را درگیر می کند ودر 1 تا 3% جمعیت موجب ناتوانی مشخص در کیفیت زندگی می شود. Repetitive (rTMS)Transcranial Magnetic Stimulation روشی است که در دهه اخیر اثرات آن بر روی وزوز گوش بررسی شده است و نتایج مطلوبی داشته است. در این مطالعه اثرات rTMS Burst بر روی بیماران مبتلا به وزوز گوش مطالعه شده است.
  روش کار
  این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی صورت گرفت، 28 بیمار که شامل4 زن (14.3%) 24 مرد(85.7%) بوده اند، تحت درمان با Burst rTMSدر 4 جلسه قرار گرفتند و شدت ناراحتی بیماران به علت وزوز گوش توسط مقیاس بصری درد قبل، بعد درمان و یک ماه بعد ارزیابی گردید.
  یافته ها
  میزان وزوز گوش در بیماران بعد از درمان ویک ماه بعد به صورت معنی داری کاهش یافت(0.001 =pvalue)
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج درمان و کاهش شدت وزوز گوش با یک اختلاف آماری معنی دار و پایدار بودن اثرات آن حتی یک ماه بعد از درمان، Burst rTMS را می توان به عنوان یک روش درمانی موثر در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: وزوز گوش، مقیاس بصری درد
|
 • Tooba Ghazanfari, Elahe Kavandi, Masoome Sajjadi, Shahriar Poorfarzam, Abbas Rezaii, Zarin Sharifnia, Moham Reza Sorush, Jamali Davoud Pages 1-8
  Introduction
  Respiratory tract complications are considered as one of the most serious long-term effects of sulfur mustard (SM). Immune responses and inflammatory mediators seem to play the primary role in clinical complications. IL-22 - a member of IL-10 family of cytokines - has important role in various pulmonary clinical situations. In this study، the association between serum levels of IL-22 and long term pulmonary complications in SM exposed population was assessed.
  Materials And Methods
  This study was conducted on 219 seriously sulfur mustard lung injured and 54 unexposed healthy controls. The clinical evaluations and Spirometry were done for all patients. Severity of pulmonary involvement was assessed by the classification of medical committee of veteran’s affair. The exposed subjects were categorized into two major subgroups [sever (n=142) and mild-moderate (n=57)] based on spirometry findings. 2 ml of peripheral blood was drawn into vacutainer tubes; the sera were separated and kept frozen at −70 °C until laboratory tests. Human IL-22 DuoSet® ELISA Development Kits (R&D Systems) were used to measure the IL-22 levels in the sera.
  Results
  There were no significant differences between the serum level of IL-22 in the SM exposed participants and the control group، and no differences was found between the groups with sever and mild-moderate lung complications. However، there were a significant correlation between serum levels of IL-22 and age.
  Discussion
  Although there were no significant differences in the serum levels of IL-22 in the SM exposed participants compared to the control group، but this finding doesn’t roll out the role of IL-22 in pathogenesis of long term respiratory complications of sulfur mustard، because it may have local significant changes in lung. Therefore، locally assessment of IL-22 would be valuable.
  Keywords: IL, 22, sulfur mustard, respiratory complications
 • Esmat Rezaei *, Sa\'Adat Torabiyan, Solmaz Rahbar Pages 9-14
  Introduction
  Rehabilitation consists of practices to reduce disability effect and help to Independence of individuals. The aim of this study is evaluation of the knowledge about Rehabilitation Sciences in medical students (internship term) of Hamedan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  It was a descriptive and cross-sectional study. The knowledge of 98 medical students (internship term) assessed by questionnaire. There were 3 question groups: a) the centers are provided rehabilitation services, b) the disorders that are relevant to each rehabilitation sciences, c) the medical specialists that contact to rehabilitation therapists.
  Results
  Mean scores of Findings about knowledge of rehabilitation centers was 32.02 from total 64, about rehabilitation relevant disorders 71.6 from total 113, and in the field of medical specialists related to rehabilitation therapists was 40.87 from total 66. In addition, the result of this study showed that 40.95% and 10% of students received their information about rehabilitation respectively via "teachers and colleagues" and " courses". Also, findings about reliability show that this questionnaire has optimal reliability.
  Conclusions
  As a whole, the results indicated that the knowledge about Rehabilitation Sciences in Medical Students of Hamedan University of Medical Sciences is not sufficient. As for role of medical team in referral of patients, so it's necessary to inform them in different field of rehabilitation by appropriate ways (pamphlet, software, workshop and/or course).
  Keywords: knowledge, Rehabilitation, Medical Students
 • Faezeh Ghane Zadeh, Abbas Ali Imani Fooladi, Monnireh Sadat Mirzaman Bafghi, Mina Mirbagheri, Mohammad Reza Nourani* Pages 15-23
  Introduction
  Sulfur mustard is a vesicant agent has been used During the Iran-Iraq War as a war expedient. One of the most important tissues involved in SM-induced injury are lung and airway. At present, about 40 thousand chemical casualty of war are suffering from pulmonary lesions caused by sulfur mustard.Airway remodeling is the main pathological finding in these patients that associated with pre-bronchial fibrosis and classified in COPD. Whereas nearly two decades of research have suggested that TGF-β plays a central role in the pathogenesis of pulmonary fibrosis by promoting the activation, proliferation, and differentiation of epithelial cells and collagen-producing myofibroblasts. In this study, the gene expressions of TGF-β in normal and exposed airway epithelial cells compared and analyzed.
  Materials And Methods
  Cell line of human lung epithelial maintained in RPMI and incubated at 37◦ humidified atmosphere of 5% Co2. Then Near-confluent culture were used for sulfur mustard exposure in different dose and time. The cells viability evaluated by MTT test for different micromoles of sulfur mustard. After RNA extraction and DNA synthesis, expression of TGF-β variants was assayed using RT-PCR
  Result
  our finding revealed that expression levels of TGF-βs variant In exposed epithelial cells with sulfur mustard in comparison with control samples have meaningful difference. TGF-β1 and TGF-β2 genes expression were observed in exposed cells higher than control group.
  Conclusion
  it was suggested that TGF-β pathway might be involved in the processes of airway remodeling and could be a good target for gene therapy.
  Keywords: TGF, β Epithelial Cells, Airway, Sulfur mustard
 • Aliyeh Daryabor, Hassan Saeedi *, Meria Yazdani, Mohammad Sadegh Ghasemi, Mohammad Kamali, Hoda Nabavi Pages 24-30
  Introduction
  in normal walking, repetitive vertical ground reaction forces are tansformed on musculo-skeletal system. Magnitude of force during impact is major contributor to overuse injuries. Purpose of thisstudy was the evaluate to effect of standard and positive posterior heel flare at orthopedic shoe on vertical ground reaction forces during walking in healthy subjects.
  Materials And Method
  30 healthy adults (12 male, 18 female) participated in this study. Subjects walked along an8-mwalkway in two different conditions: orthopedic shoe with standard heel and orthopedic shoe with positive posterior heel flare. Vertical ground reaction force data collected in initial stance phases of walking using Kistler force plate.
  Results
  results of this study showed significant reduction in impact force in orthopedic shoe with positive posterior heel flare compared with the orthopedic shoe with standard heel (p˂0.0001). No differences between conditions were observed in impact force time and first peak of vertical force. time of First peak of vertical force showed significant increasing in orthopedic shoe with positive posterior heel flare compared with the orthopedic shoe with standard heel(p˂0.05). loading rate showed significant reduction in orthopedic shoe with positive posterior heel flare compared with the orthopedic shoe with standard heel(p˂0.05).
  Conclusion
  using positive posterior heel flare reduce the impact force and loading rate that could be due to its flexibility and impact absorption of this heel during walking. because of complication of these loads on lower limb specially in early phase of walking we could use of this type of flare for some of the patient with special orthopedic disease.
  Keywords: standard heel, positive posterior heel flare, vertical ground reaction force, walking
 • Mahdi Zandieh, Reza Abbaspour, Mona Bisadi, Sayeh Faridtehrani, Shima Shakoorniaz Pages 31-41
  Nowadays air travel is one of the most popular traveling as its advantages. A disabled should commute easily, so Facilitation of air traveling is vital. A disabled needs various services which depends on travel steps. These needs should have supported by travel agencies and airport staffs. Therefore, planners must be considering not only physical environment but also well services. This paper is a step by step guideline of air travel for disabled which is adjusted on different steps of air travel. First, it represents guides for facilitation, organization and presentation of services during a travel to disabled. Second, Mehr- Abad airport have been chosen as a case study for adjusting these guidelines. Latter, popular facilities of air travels are represented. Moreover, opportunities and weaknesses of disabled facilitation at Mehr- Abad airport are evaluated. In this article the research method is qualitative and based on a data gathering and field observation.
  Keywords: facilitation, air traveling, disabled traveller, Mehr, Abad airport
 • Ali Mostafaloo*, Javad Gazmeh Pages 42-49
  Introduction
  many peoples such as chemical veterans due to exposing in chemical gas may be having a dysfunction in their respiratory systems which disrupt daily activity. The purpose of this research was the relationship between job satisfaction and mental health in chemical veterans of Golestan province.
  Methodology
  for this purpose, 125 chemical veterans were selected from Golestan’s veterans as samples. In this study, two questionnaires were used to evaluate veterans: Wysocki & Kromm job satisfaction, Goldberg mental health questionnaire. These tests were used to analyze data: K-S test to determine normality of data, Descriptive Statistics, The Pearson’s correlation coefficient, ANOVA test and LSD Post hoc test at level (p ≥ 0.05).
  Results
  The results of Pearson’s test showed that there is a positive significant relation between mental health in chemical veterans (p=0.001, r=0.3). Also, the result of the research about the difference between job satisfaction and mental health according to chemical veterans’ education degrees showed that there is a significant difference only in job satisfaction based on education degree.
  Conclusion
  The results showed a positive significant relation between job satisfaction and mental health in chemical veterans. Therefore the study recommends that there should be more attention to chemical veterans’ job satisfaction, which will help to improve the mental health of these people.
  Keywords: chemical veterans, job satisfaction, mental health
 • Mohammadreza Safari, Nahid Tafti, Poria Rezasoltani Pages 50-59
  Background
  Socket is a mechanical coupling between residual limb and the prosthesis. The Lower limb prosthesis function is highly influenced by the quality of this coupling. Furthermore, the residual limb volume fluctuation compromise the prosthetic socket fit and hence the amputee’s function.
  Purpose
  To examine the effect of ’bad’ and ‘good’ socket fit conditions on amputees’ performance-based parameters. Method & Materials: 25 unilateral trans-tibial amputees were recruited. They were asked to answer SCS, TAPES, LCI5 questionnaires for the ’bad’ socket fit condition. Following change to a new socket they were asked to fill in the questionnaires again providing that they had been regularly using the prosthesis for at least two weeks and satisfied with the socket fit. At this stage, 11 volunteers were excluded due to dissatisfaction with the new socket fit.
  Results
  The differences between variable relating to the performance of the candidates in ’bad’ and ’good’ socket fit conditions were not statistically significant. However, there was a statistically significant increase in the SCS in favour of ‘good’ socket fit condition.
  Conclusion
  Lack of differences between two conditions could be explained by amputees taking a compensatory mechanisms in ’bad’ socket fit condition to avoid a massive reduction in their functional capabilities. Reduction in sport activities restrictions (related to the TAPES questionnaire), and increase in advanced activities (related to the LCI5 questionnaire) are examples of the positive influences of improvement in socket fit.
  Keywords: Locomotor Capability Index, Socket Comfort Score, Socket Fit
 • Bijan Forogh, Gholam Reza Raissi, Tannaz Ahadi*, Mohammad Fereshtehnejad, Maryam Yazdi, Bahri Pages 60-63
  Background
  Tinnitus is the perception of sound in the absence of an auditory stimulus and it is a common symptom in hearing system disorders. Chronic form affecting 5 to 15% of general population and in 1 to 3% of the population، it cause severe impairment of quality of life. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) effects on tinnitus have been evaluated in recent decades and has been shown that rTMS treatments may improve tinnitus symptoms. In this study the effects of Burst rTMS on patients with chronic tinnitus have been investigated.
  Methods
  The study was a clinical trial. 28 patients، including 4 women (14. 3%) and 24 men (85. 7%) were treated with Burst rTMS in 4 sessions and severity of tinnitus was evaluated with visual analog scale before، after and on month after treatment.
  Results
  the severity of tinnitus significantly reduced after treatment and one month later، with statistically significant difference (P value=0. 001).
  Conclusion
  According to the results of treatment including reducing the intensity of tinnitus with statistically significant difference and lasting effects even after one month of treatment، Burst rTMS can be considered as an effective treatment.
  Keywords: Visual analog scale, tinnitus, Burst Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation