فهرست مطالب

روان شناسی و دین - سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، پاییز 1392)

فصلنامه روان شناسی و دین
سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/09/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجید همتی، علی فتحی آشتیانی صفحات 5-18
  هدف این پژوهش ساخت و تعیین ویژگی های روان سنجی نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسلام بود. بر این اساس، با استفاده از آیات و روایات اسلامی، به تبیین نقش تربیتی پدر پرداخته و با استخراج مولفه های نظری نقش پدری پرسش نامه ای 48 سوالی تدوین شد. روش تحقیق به دو شیوه توصیفی و پیمایشی می باشد. برای جمع آوری آموزه های دین اسلام، روش توصیفی مورد استفاده قرار گرفته است، و برای ارزیابی روایی و اعتبار مقیاس، روش پیمایشی در نمونه ای 382 نفری از دانش آموزان دبیرستانی منطقه 18 تهران به کار رفته است.
  در بررسی روایی محتوای پرسش نامه، ضریب تطابق کندال 2/0 با سطح معناداری 0001/0، نشان دهنده میزان توافق کارشناسان خبره در مورد موافقت گویه های طراحی شده می باشد. روایی ملاک با محاسبه ضریب همبستگی مقیاس حاضر و مقیاس دلبستگی به پدر (IPPA) 129/0 بود که در سطح 05/0 معنادار می باشد. نتیجه بررسی روایی سازه حاکی از همبستگی بالای سوالات با نمره کل بود. در بررسی اعتبار پرسش نامه آلفای کرونباخ برابر با 89/0 می باشد، و میزان همسانی درونی بر اساس ضریب دو نیمه سازی گاتمن 87/0 می باشد. در روش بازآزمایی با فاصله زمانی سه هفته، نتایج نشان از همبستگی 783/0 در سطح 01/0 بین اجرای اولیه و اجرای مجدد دارد. از این رو، با استفاده از منابع اسلامی امکان ساخت ابزاری برای سنجش نقش تربیتی پدر وجود دارد. این ابزار، جهت استفاده های پژوهشی از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: پرسش نامه، نقش پدر، اسلام، تربیت، ویژگی های روان سنجی
 • حسن بلند، فاطمه شاطریان محمدی صفحات 19-37
  هوش معنوی «توانایی فطری و تجربه پذیر آدمی در افزایش سازگاری از طریق کنش ها و دریافت های معنوی» است. تلاش برای دست یابی به ابزار اندازه گیری معتبر، روا، منعطف و پژوهش پذیر در این زمینه و رویکرد معنویت گرایانه، هدف اصلی این پژوهش است.از این رو، نسخه کوتاه «مقیاس یکپارچه هوش معنوی» برگزیده و به فارسی برگردانده شد و در اختیار 414 تن از داشجویان دانشگاه گیلان (275 دختر و 139 پسر)، با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده بودند، قرار گرفت. با تحلیل سوالات مقیاس بر پایه محاسبه قدرت تشخیص، و حذف برخی سوالات، 7 عامل «جهت گیری درون بنیاد، امید مومنانه، پذیرش، معناجویی، پیوندگرایی، ثبات درونی و همسازی» به دست آمد که بر روی هم 48 درصد واریانس کل پرسش نامه را تبیین می کرد. همچنین با بهره گرفتن از روش نمره های T، هنجار و دامنه برش مقیاس آماج 40 گویه ای تعیین شد و دو نسخه موازی 20 گویه ای با مشخصه های آماری و ویژگی های روان سنجی مقایسه پذیر و بارهای عاملی همسان فراهم آمد.
  کلیدواژگان: معنویت، هوش معنوی، مقیاس یکپارچه هوش معنوی، اعتبار، ساختار عاملی، روایی، نسخه های موازی، دامنه برش
 • نجمه حمید، شوبو ویسی، فاطمه سجادی صفحات 39-52
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر الگوی شناختی- رفتاری مذهب محور، بر ناسازگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سال اول الی چهارم دبیرستان بوده است. از میان زوجین مراجعه کننده به کلینیک تخصصی محقق، برای مشاوره خانواده و حل تعارضات خانوادگی از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 40 نفر انتخاب شدند. آنان به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه ارزیابی عملکرد خانواده، پرسش نامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بودند. گروه آزمایش 10 جلسه 45 دقیقه ای خانواده درمانی شناختی- رفتاری مذهب محور دریافت کردند، درحالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. نتایج حاصل آشکار ساخت که تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ عملکرد خانواده، سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان وجود دارد (001/0>p). در گروه آزمایش، در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل عملکرد خانواده به طور معنی داری افزایش یافته بود. همچنین میزان سازگاری رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش، به طور معنی داری در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل افزایش یافت. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که خانواده درمانی مبتنی بر الگوی شناختی - رفتاری مذهب محور، بر بهبود عملکرد خانواده، سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز موثر بوده است.
  کلیدواژگان: خانواده درمانی، الگوی شناختی، رفتاری مذهب محور، عملکرد خانواده، سازگاری دانش آموزان، عملکرد تحصیلی
 • محمد زارعی توپخانه، مسعود جان بزرگی، محمدرضا احمدی محمدآبادی صفحات 53-70
  این پژوهش، درصدد بررسی رابطه ساختار توزیع قدرت در خانواده، با کارآمدی آن از منظر آموزه های اسلامی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان معلم مدارس شهر نورآباد لرستان است. نمونه پژوهش، 205 نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه 79 سوالی کارآمدی خانواده و پرسش نامه 36 سوالی ساختار قدرت در خانواده است. پژوهش از نوع کمی است. داده ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، آزمون تعقیبی تامهان و رگرسیون چند متغیره گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت در خانواده و کارآمدی آن، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین از بین ساختارهای چهارگانه (زن سالار، دموکراتیک زن مقتدر، دموکراتیک مرد مقتدر و مردسالار)، ساختار زن سالار دارای کمترین کارآمدی است. ساختار دموکراتیک مرد مقتدر، بیشترین کارآمدی را به دنبال دارد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که ساختار قدرت در خانواده، 1/9 درصد از واریانس عملکرد خانواده را تبیین می کند. یافته های پژوهش، تبیین روشنی از یافته های متفاوت پیشین ارائه می دهد و همسو با الگوی ساختار قدرت براساس آموزه های اسلامی است.
  کلیدواژگان: ساختار قدرت، خانواده، کارآمدی خانواده
 • محمدتقی تبیک، نیما قربانی، سید محمدرضا رضازاده صفحات 71-80
  هدف این پژوهش، بررسی نقش فرایندهای خودشناختی و پنج عامل بزرگ شخصیت در فضایل اخلاقی بود. 315 دانشجو به این پرسش نامه ها پاسخ دادند: خزانه بین المللی گویه های شخصیت-پنج عامل بزرگ، مقیاس کوتاه خود مهارگری، مقیاس خودشناسی انسجامی، و پرسش نامه فضایل اخلاقی. نتایج پژوهش نشان داد که فضایل با پنج عامل بزرگ شخصیت (برون گردی، توافق، وظیفه شناسی، ثبات هیجانی و تجربه پذیری)، خودمهارگری و خودشناسی انسجامی همبستگی مثبت دارند. توافق و خودشناسی انسجامی، نیرومندترین همبسته های فضایل بودند و وظیفه شناسی ضعیف ترین آن. همچنین، نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی در رابطه شخصیت با فضایل تایید شد، اما نقش واسطه ای خودمهارگری در این رابطه تایید نشد. این پژوهش نشان داد رابطه برخی رگه های شخصیت با فضایل اخلاقی قوی تر از رابطه سایر رگه های شخصیت است. نتایج این پژوهش از این دیدگاه حمایت کرد که خودشناسی نقش میانجی را میان شخصیت و فضایل اخلاقی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: شخصیت، خودشناسی انسجامی، خودمهارگری، فضیلت اخلاقی، روان شناسی مثبت نگر
 • ریحانه دهقان تنها، محسن آیتی، فاطمه شهابی زاده صفحات 81-95
  هدف این پژوهش، ارائه الگوی ارتباط پیش از ازدواج و پیامدهای آن، در رابطه با نقش کارکرد خانواده و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند در سال 90 می باشد. بدین منظور، 500 دانشجو انتخاب و مقیاس های جهت گیری مذهبی آلپورت، کارکرد خانواده اولسون، نگرش به ارتباط پیش از ازدواج کردلو و پیامدهای ارتباط قبل از ازدواج را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر در راستای پیش بینی نگرش به ارتباط پیش از ازدواج، با ارتباط و بدون ارتباط با جنس مخالف نشان داد که پیوستگی اعضای خانواده به طور غیرمستقیم، از طریق کاهش جهت گیری بیرونی مذهبی و به طور مستقیم، از طریق افزایش جهت گیری درونی مذهبی، پیش بینی کننده نگرش منفی به ارتباط پیش از ازدواج است و به طور غیرمستقیم تنها از طریق افزایش جهت گیری مذهبی درونی، پیش بینی کننده نگرش مثبت به ارتباط پیش از ازدواج است. همچنین نتایج تحلیل مسیر در راستای پیش بینی پیامدهای ارتباط پیش از ازدواج در دانشجویان دارای ارتباط با جنس مخالف، نشان داد پیوستگی اعضای خانواده به طور غیرمستقیم از طریق کاهش جهت گیری بیرونی مذهبی، پیش بینی کننده نمره بالا در ارتباط اضطرابی و نمره پایین در ارتباط با خداست. همچنین پیوستگی اعضای خانواده تنها به طور غیرمستقیم از طریق افزایش جهت گیری مذهبی درونی، پیش بینی کننده اضطراب ناشی از ارتباط پیش از ازدواج است. نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی موجب افزایش اضطراب ناشی از ارتباط با جنس مخالف می گردد. ماهیت این دو نوع اضطراب در اینجا مورد بحث قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: نگرش به ارتباط پیش از ازدواج، کارکرد خانواده، جهت گیری مذهبی
 • زهرا برجعلی، زهره خسروی، مه سیما پورشهریاری صفحات 97-108
  مسئله تکوین هویت فردی از چالش های جدی جوامع امروزی است. در این میان، نقش مذهب در ساختار هویت هر فرد انکارناپذیر است. این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و هویت فردی و تعیین نقش این عامل در پیش بینی هویت پایدار انجام گرفت. نمونه آماری شامل 381 نفر (133 پسر و 248 دختر)، از بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری، گزارش پرسش نامه خودشناسی براساس جهت گیری مذهبی اسلامی و پرسش نامه هویت شخصی بود. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین جهت گیری مذهبی با هویت فردی، رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد (0005>P). برطبق نتایج این پژوهش، 9/23 درصد هویت فردی، براساس جهت گیری مذهبی قابل تبیین است. به گونه ای که هم زیر مقیاس اخلاق و هم زیر مقیاس عقاید و مناسک پیش بینی کننده های معنی داری در تعیین هویت فردی به شمار می آیند. علاوه بر این، نتایج حاصل تفاوت معناداری را در جهت گیری مذهبی و هویت فردی بین دختران و پسران نشان داد؛ دختران نمرات بالاتری را نسبت به پسران در مقیاس جهت گیری مذهبی داشتند. همچنین، دختران در مقایسه با پسران هویت فردی شکل یافته تری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: هویت فردی، جهت گیری مذهبی، اخلاق، عقاید و مناسک
|
 • Majid Hemmati, Ali Fathi Ashtiyani Pages 5-18
  The present paper seeks to construct and determine psychometric features of father's educational role in the view of Islam. A questionnaire with 48 items was designed using Quranic verses and Islamic traditions based on which father's educational role was explained and its theoretical components were extracted. A descriptive-survey method is used in this research which was conducted on a sample consisting of 382 high school students from zone 18 in Tehran. The result of construct validity analysis indicated high correlation between items and total score. The reliability of questionnaire was 0.89 based on Cronbach's Alpha and its internal consistency was 0.87 based on Guttman's split half coefficient. The test-retest results, with three week intervals, showed that the correlation was 0.783 at level of 0.01 between test and retest. This questionnaire has desirable validity and reliability to be used in research.
  Keywords: questionnaire, father's role, Islam, education, psychometric features
 • Hassan Boland, Fatimah Shaterian Mohammadi Pages 19-37
  The present paper seeks to find a valid, reliable, flexible and researchable tool in terms of spiritual intelligence and spiritualistic approach. To this end, the short version of "integrated spiritual intelligence scale" was chosen and translated into Persian. Then it was distributed among 414 university students (275 female and 139 male) in Gilan University, who were selected through multi-stage cluster sampling. The results of principal components analysis by varimax and promax rotation with the criterion of "high recognition ability and pure factor loading and higher than 0.40" proved the value of 40 items to be contributed in the body of final scale. So, seven factors (internal-based orientation, pious hope, openness, meaning-seeking, relationship-orientation, internal stability and adjustment) were obtained, which justified %48 of variance of whole questionnaire. Using t-scores, the norm and cut amplitude of target scale with 40 items were determined and two parallel versions with 20 items, comparable statistical parameters and psychometric features, and similar factor loads were developed.
  Keywords: spirituality, spiritual intelligence, integrated spiritual intelligence scale, validity, factor structure, reliability, parallel versions, cut amplitude
 • Najmeh Hamid, Shobo Weiis, Fatimah Sajjadi Pages 39-52
  The present paper seeks to investigate the effectiveness of family therapy based on behavioral-cognitive religion-based model on high school male student's maladjustment and academic performance. Using available sampling, 40 spouses were selected from those who visited the researcher in his/her specialized clinic for family counseling and to solve family conflicts. The results show that there is a significant difference between experiment and control group in terms of family's function and student's adjustment and academic performance (p<0.001). Family's function in experiment group increased significantly in comparison to pretest and control group. Furthermore, the rate of student's behavioral adjustment and academic performance increased significantly in experiment group in comparison to pretest and control group. The research findings indicate that family therapy based on cognitive-behavioral religion-based model improves family's function and male high school student's adjustment and academic performance in Ahwaz.
  Keywords: family therapy, religion, based cognitive, behavioral model, family's function, student's adjustment, academic performance
 • Mohammad Zarei Toopkhaneh, Masood Janbozorgi, Mohammad Reza Ahmadi Mohammadabadi Pages 53-70
  The present paper seeks to study the relationship between the structure of power distribution and its effectiveness in family in the view of Islamic teachings. The statistical universe includes all female teachers of Noorabad City in Lorestan Province. The sample includes 205 female teachers who were selected through cluster sampling. The research tools are a questionnaire with 79 items on family effectiveness and a questionnaire with 36 items on power structure in family. The results show that there is a positive and significant relationship between power structure in family and its effectiveness. Furthermore, gynecocratic (feminine) structure is the least effective structure among four structures (gynecocratic, democratic-gynecocratic, democratic (androcentric) masculine and androcentric). Democratic masculine structure is the most effective structure. The results of data analysis show that power structure in family justifies %9.1 of variance of family function. The research findings provide a clear explanation for previous different findings and are along with power structure based on Islamic teachings.
  Keywords: power structure, family, effectiveness of family
 • Mohammad Taqi Tabik, Nima Qorbani, Seyyed Mohammad Reza Rezazadeh Pages 71-80
  The present paper seeks to study the role of self-knowledge processes and big five personality traits in moral virtues. 315 university students completed following questionnaires: international personality item pool questionnaire, questionnaire of five big traits, short scale of self-control, the scale of integrative self-knowledge and questionnaire of moral virtues. The research findings show that virtues have positive correlation with big five personality traits (extroversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness to experience) self-control and integrative self-knowledge. Agreeableness and integrative self-knowledge are the strongest and conscientiousness is the weakest correlates of virtues. Furthermore, the intermediary role of integrative self-knowledge in the relationship between personality and virtues is proven but intermediate role of self-control is not proven. The research shows that the relationship between some personality traits and moral virtues are stronger than that of other personality traits. The research findings supports the idea that self-knowledge has intermediary role between personality and moral virtues.
  Keywords: personality, integrative self, knowledge, self, control, moral virtue, positive psychology
 • Reyhaneh Dehqan Tanha, Muhsen Ayati, Fatimah Shahabizadeh Pages 81-95
  The present paper seeks to provide a model of pre-marriage relationship in relation to family's function and religious orientation among the students of Birjand Azad Islamic University. To this end, 500 students were selected, who completed Allport's religious orientation scale, Olson's scale of family's function, Kurdlu's scale of attitude towards pre-marriage relationship and the scale of consequences of pre-marriage relationship. The results of path analysis show that family member's cohesion indicates negative attitude towards pre-marriage relationship indirectly by decreasing external religious orientation and directly by increasing internal religious orientation. This cohesion also indicates positive attitude towards pre-marriage relationship only through increasing internal religious orientation. Furthermore, family member's cohesion indicates indirectly high score in anxiety relationship and low score in relationship with God by decreasing external religious orientation, and indicates anxiety caused by pre-marriage relationship only by increasing internal religious orientation. In addition, internal and external religious orientation increases anxiety caused by relationship with opposite sex.
  Keywords: attitude towards pre, marriage relationship, family's function, religious orientation
 • Zahra Borjali, Zohreh Khosravi, Mahsima Poorshahriyari Pages 97-108
  The present paper was conducted with the aim of investigating the relationship between religious orientation and personal identity and determining the role of this factor in predicting stable identity. The statistical sample includes 381 university students (133 male and 248 female) who were selected from state universities of Tehran using multi-stage random cluster sampling. The research findings indicate that there is a positive and significant relationship between religious orientation and personal identity (p<0.0005). Based on religious orientation, %23.9 of personal identity can be justified in such a way that both subscales of ethic and beliefs-rites are regarded as significant predictors in determining personal identity. Furthermore, the results showed a significant difference between males and females in terms of religious orientation and personal identity. Females had higher scores than males in the scale of religious orientation and showed more constructed personal identity than males.
  Keywords: personal identity, religious orientation, ethics, beliefs, rites