فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مینا ارکی*، علی اصغر عباسی اسفجیر، حبیب الله نادری صفحه 537
  زمینه و هدف
  اختلال دو قطبی یکی از شایعترین بیماری های روانی و علل بستری در بخش های روانپزشکی است. به منظور درمان و جلوگیری از عود مکرر این بیماران لازم است اطلاعاتی در رابطه با روش های درمانی من جمله گروه درمانی شناختی رفتاری با تکنیک های مختلف کسب کرد.
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر ایفای نقش بر درمان اختلال دو قطبی است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. آزمودنی ها طبق مصاحبه تشخیصی و بالینی نیمه ساختار یافته مبتنی بر DSM-IVIR تشخیص اختلال دو قطبی گرفتند و حداقل دو سال از تشخیص آنها می گذرد. (61 (N:. و آزمودنی ها طبق نمره بالایی که در پرسشنامه یانگ (سنجش مانیا) و بک (سنجش افسردگی) کسب نمودند به دو گروه با مانیای بالا و افسرده بالا انتخاب شدند. هر دو گروه تحت درمان دارویی بوده، گروه آزمایش به جز دارو درمانی 10جلسه گروه درمانی دریافت کرد. پرسشنامه ها (پس آزمون) توسط نمونه ها بعد از مداخله درمانی تکمیل شدند. و داده های پژوهشی با استفاده از نرم افزار آماری20 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهشی نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش بعد از مداخله (10جلسه درمانی) تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان دادند در سطح معنی داری 95٪ بین میانگین های گروه آزمایش قبل و پس از آموزش در بیماران دارای اختلال مانیا و افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد) 000/0 (p<.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، ایفای نقش، اختلال دوقطبی: (مانیا و افسردگی)
 • حمید آهنچیان، سیدعلی جعفری*، فرحزاد جعفری آزاد، حمید رضا کیانی فر، نسرین کریمی، علی خاکشور، محمدعلی کیانی صفحه 551
  زمینه و هدف
  درماتیت آتوپیک شایع ترین بیماری پوستی مزمن و عود کننده دوران کودکی است که 30-10% از کودکان را مبتلا می کند. دوری از آلرژن ها در کنار رساندن رطوبت و درمان دارویی بخش مهمی از درمان این کودکان محسوب می شود. با توجه به متفاوت بودن آلرژن ها در مناطق جغرافیایی و فرهنگ های مختلف شناخت صحیح این آلرژن ها اهمیت پیدا می کند. هدف از این مطالعه شناسایی آلرژن های شایع (غذایی و استنشاقی) در کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک در شهر مشهد با استفاده از تست آلرژی خراش پوستی بود.
  مواد و روش کار
  در 207 کودک مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک ایمونولوژی و آلرژی بیمارستان های قائم و دکتر شیخ مشهد تست خراش پوستی برای آلرژن های غذایی و تنفسی و کنترل مثبت (هیستامین) و منفی (آب مقطر) به عمل آمد.
  یافته ها
  207 کودک مبتلا به درماتیت آتوپیک (116 پسر و 91 دختر) با سن 3 ماهه تا 14 ساله در این مطالعه شرکت کردند. شایع ترین آلرژن ها به ترتیب عبارت بودند از: سفیده تخم مرغ، زرده تخم مرغ، شیر گاو، علف شور ((Russian thistle، فلفل، مایت ها (D. Farinae، (D. Ptteronysinus، کاری و گردو. آلرژن های غذایی در سنین پایین تر و آلرژن های تنفسی در سنین بالاتر شیوع بیشتری داشتند.
  نتیجه گیری
  شیوع آلرژن ها در هر ناحیه، تحت تاثیر شرایط اقلیمی هر منطقه، عادات غذایی و مواد غذایی مصرفی افراد، تفاوت های نژادی و سبک زندگی افراد متفاوت است شناسایی آلرژن ها و دوری از آنها و گزینش رژیم های غذایی آگاهانه، در کنار درمان دارویی نقش بسیار مهمی در کنترل و درمان کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک دارد.
  کلیدواژگان: درماتیت آتوپیک، تست خراش پوستی، آلرژن غذایی، آلرژن استنشاقی
 • بهنام باریک بین، مهناز موسوی، طاهر شهریاری، مریم خدادادی، علی اکبر تقی زاده، رسول خسروی* صفحه 557
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین آلاینده های خروجی از پساب صنایع، کروم شش ظرفیتی می باشد. با توجه به خصوصیات سمی و خطرناک این فلز، حذف آن به وسیله یک روش کارآمد و اقتصادی امری ضروری می باشد. در نتیجه هدف از این مطالعه، بررسی حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از پودر دانه اسپند از محیط آبی بوده است.
  مواد و روش کار
  پس از آماده سازی جاذب مورد نظر، اثر متغیر های مختلفی از قبیل pH اولیه محلول، دوز جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه کروم و سرعت اختلاط به طور تجربی در یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری مقدار غلظت کروم از روش رنگ سنجی با استفاده از اسپکتروفتومتر UV/VIS Spectrometer T80+ استفاده شد. تمام مواد مورد استفاده در این آزمایش محصول شرکت مرک بود و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار Excel انجام شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که بالاترین راندمان حذف در pH 5/1 به دست می آید و رابطه ی مستقیمی بین دوز جاذب، زمان تماس و سرعت اختلاط با راندمان جذب وجود دارد ولی با غلظت اولیه کروم این رابطه معکوس می باشد. نتایج نشان داد که افزودن مقدار 10 گرم پودر دانه اسپند به یک لیتر آب، غلظت mg/L100 کروم را در مدت 30 دقیقه همزدن با سرعت rpm300 با راندمان 16/98% حذف کرده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مشخص می شود که دانه های پودر شده اسپند می تواند به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و کارآمد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسپند، جذب، کروم شش ظرفیتی
 • سید کاوه حجت، ابراهیم گلمکانی*، سرور کاظمی، مینا نوروزی خلیلی، حسین لشگردوست، امیر صدقی، سامان احمدی مقدم، فرهاد یوسفخانی صفحه 565
  زمینه و هدف
  با توجه به شیوع بالای مصرف مواد مخدر در ایران و عوارض خانوادگی و اجتماعی و مرگ و میر، این مطالعه با هدف مقایسه میزان مرگ و میر ناشی از مواد مخدر از ابتدای سال 1387 تا آخر سال 1391 پایه ریزی شد.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه مقطعی-تحلیلی کلیه موارد مربوط به مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر از میان اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی استان خراسان شمالی از ابتدای سال 87 تا اول 91 استخراج و در چک لیست پژوهشگر ساخته بر اساس اطلاعات ثبت شده از پزشک قانونی درج شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 14 و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و فراوانی درصدی) و آزمون خی دو مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از بررسی یافته های پژوهشی مشخص گردید از 176 مورد مرگ بر اثر مواد مخدر،6/88% مربوط به جنس مذکر بوده است. میانگین سنی کل افراد نیز 34/14 ±82/34 بود. اکثر افراد بی سواد و از نظر شغل بیکار بودند. 75% افراد سابقه مصرف سیگار داشتند. مصرف تریاک و شیره با 7/43% بیشترین دخالت را در مرگ افراد داشت. در نهایت از کل 176 مورد، 34 نفر (4/19 درصد) آن در سال 1387، 39 نفر (2/22 درصد) در سال 1388، 33 نفر(8/18 درصد) در سال 1389، 25 نفر (2/14درصد) در سال 1390 و 44 نفر (4/25 درصد) آنها در سال 1391 روی داده است. همچنین بین سال های متوالی از نظر مرگ بر اثر مواد تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در بین مردان و در سنین جوانی و افراد بیکار و بی سواد شیوع بالاتری داشته است.
  کلیدواژگان: مرگ، مواد مخدر، پزشکی قانونی
 • مریم سرخوش، امیرحسین محوی*، فاطمه عموزاد، یدالله فخری صفحه 573
  زمینه و هدف
  مونوآروماتیکها به دلیل پتانسیل سرطانزایی و شرکت در مه دود فتوشیمیایی مهمترین آلاینده های محیط زیست به خصوص در کلانشهرها هستند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مونوآروماتیکها در هوای شهر تهران در سال1390 می باشد.
  مواد و روش کار
  این تحقیق یکمطالعه مقطعی است. در این مطالعه، بنزن، تولوئن، ایزومرهای گزیلن و اتیلبنزن توسط دستگاه پرتابل PhoCheck PID Detector در صبح، ظهر و بعد از ظهر اندازهگیری شد.
  یافته ها
  بیشترین مقدار منوآروماتیکها را بنزن (ppb55/3 ± 95/6) تشکیل می دهد که پتانسیل سرطانزایی بالایی دارد. مقایسه نسبتگزیلن به تولوئن و گزیلن به بنزن نشان داد احتراق منبع اصلی مونوآروماتیکها است نه تبخیرسوخت. اوج مونوآروماتیکها در ظهر مشاهده شد که به طور غیر مستقیم وابسته به ترافیک سنگین در این زمان می باشد.
  نتیجه گیری
  احتراق سوخت در خودروها در شهر تهران منبع اصلی تولید و نشر گروه آروماتیکها است.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، مونوآروماتیکها، ترکیبات سرطانزا، شهر تهران
 • حبیبه سادات شاکری، محمد حسن جوکار، فاریا جعفرزاده، سجاد نورشفیعی*، سعید اخلاقی صفحه 579
  زمینه و هدف
  بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک یک بیماری مزمن است که تقریبا تمام ارگانهای بدن را درگیر می کند. کورتیکو استرویید ها و داروهای سرکوب ایمنی از درمانهای رایج است که همراه با عوارض فراوان بخصوص عفونت می باشد. در این مطالعه به بررسی شیوع و همچنین نوع عفونت با نوع درمان می پردازیم.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 94 بیمار مبتلا به لوپوس اریتماتوتی سیستمیک مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا در سال 1384 هجری شمسی به صورت تصادفی انتخاب و تحت نظر قرار گرفتند. این 94 بیمار مراجعه کننده به بخش داخلی روماتولوژی، به صورت تصادفی تحت معاینه و تستهای تشخیصی آزمایشگاهی قرار داده و مرحله فعالیت بیماری در آنها ارزیابی گردید. اطلاعات دارویی مرتبط با نوع و دوز مصرفی بیماران نیز ثبت گردید.
  یافته ها
  از این تعداد (81 نفر) 2/86% زن و (13 نفر) 8/13% مرد بودند. میانگین سنی در مجموع 4/9 ± 12/28 سال بود. از بیماران مورد مطالعه در 34% (32 نفر) تشخیص عفونت وجود داشت.
  نتیجه گیری
  شیوع عفونت در بیماران لوپوسی و الگوی شیوع پاتوژن، نوع پاتوژن و محل درگیری در بیماران مطابق با دیگر نقاط دنیاست. افزایش دوز استروئید با افزایش شیوع عفونت همراه می باشد.
  کلیدواژگان: لوپوس اریتماتوی سیستمیک، داروهای سرکوب ایمنی، عفونت
 • سمیرا شهرکی، ابوالفضل خواجوی، محمود محمودی، نفیسه سادات طیسی، شهرزاد هواخواه، سارا حسینیان، صغری پرهیزگار، محمدناصر شافعی* صفحه 585
  زمینه و هدف
  کارسینوم سلول کلیه (RCC) کشنده ترین نوع سرطان دستگاه ادراری است. روش های درمانی آن شامل جراحی، ایمنوتراپی، شیمی درمانی و تعدیل کننده های پاسخ بیولوژیک می باشد. گیاهان دارویی از جمله سیاه دانه نیز در درمان سرطان ها مورد توجه است. لذا در این مطالعه اثر فراکسیون آبی سیاه دانه بر درصد زنده ماندن دو رده سلول سرطانی اپیتلیال کلیه انسان (ACHN) و سلول نرمال اپیتلیال کلیه انسان (293 GP-) مورد مطالعه قرار گرفته است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی پس از تهیه عصاره آبی الکلی 70% سیاه دانه و استخراج فراکسیونهای N-هگزان، دی کلرومتان، اتیل استات و N-بوتانل، فراکسیون آبی عصاره سیاه دانه بدست آمد. در این پژوهش 2 رده سلول سرطانی ACHN و سلول نرمال 293 GP-استفاده شد. سلولها پس از انتقال به پلیت 96 خانه در معرض غلظت های مختلف فراکسیون آبی قرار گرفتند و میزان زنده بودن آنها در زمانهای 24، 48 و 72 ساعت با روش MTT بررسی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به صورت Mean ± SEM ارائه و برای مقایسه متغیرها از آزمون واریانس یک طرفه ANOVA استفاده گردید.
  یافته ها
  اثر فراکسیون آبی سیاه دانه بر درصد زنده ماندن سلولهای 293 GP-در غلظت ها و زمانهای مورد نظر تاثیر معنی داری نداشت ولی بطور معنی داری درصد زنده ماندن سلولهای ACHN را بسته به زمان و غلظت نسبت به گروه کنترل و رده سلولی 293GP- کاهش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که فراکسیون آبی سیاه دانه بطور معنی داری بر رده سلول سرطانی ACHN اثر سیتوتوکسیسیتی داشته ولی بر رده سلولی نرمال 293 GP-اثر معنی داری نداشته است.
  کلیدواژگان: کارسینوم کلیه، سیاه دانه، فراکسیون آبی، تست MTT، رده سلولی ACHN، رده سلولی 293 GP
 • روح الله دهقانی، ایران زرقی*، طیبه حاجی جعفری، مریم فلاح نیا، مریم سادات حسینی رهقی صفحه 593
  زمینه و هدف
  ید یکی از ریز مغذی های ضروری برای حیات است و کمبود آن از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت بشر می باشد. هدف ما از این پژوهش بررسی میزان ید در نمک های موجود در بازار شهرستان کاشان در شش ماهه ی دوم سال 1389 و مقایسه آن با استاندارد و ارائه پیشنهادات مناسب برای رفع مشکل احتمالی می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 13 مارک نمک یددار فروشگاه های شهرستان کاشان که در سطح کشور تولید و توزیع شده بود مورد بررسی قرار گرفت. میزان ید این نمونه ها با سه بار تکرار در آزمایشگاه شیمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با روش تیتراسیون براساس متد فارماکوپه بریتانیا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  از13 مارک نمک یددار موجود در بازار 8 مارک نمک (61.53 درصد) در محدوده قابل قبول(ppm50-30) بود و 5 مارک نمک (38.46 درصد) خارج از محدوده قابل قبول بود که همه نمونه های دارای ید خارج از محدوده قابل قبول در محدوده کمتر از حداقل قابل قبول (ppm30) بود و نمک یدداری با میزان ید بیشتر از حداکثر محدوده نبود.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد، نمک های موجود در بازار حاوی میزان ید استاندارد نیستند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع نظارت مستمر بر تولید و توزیع به موقع نمک های یددار ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: نمک یددار، بازار، مارک، کاشان
 • مرضیه صاحب نسق، فاطمه مظفری، وحیده معتمدالصنایع*، سیدامیر رضوی سطوتی صفحه 601
  زمینه و هدف
  انقباض ناشی از پلیمریزاسیون از علل ریزنشت لبه ای در مواد ترمیمی همرنگ دندان می باشد. یکی از راه های پیشنهادی جهت رفع این مشکل، کاربرد روش «پلیمریزاسیون هدایت شده» می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش «پلیمریزاسیون هدایت شده» بر میزان ریزنشت ترمیم های رزینی چسبنده محافظه کارانه(CARR= Conservative Adhesive Resin Restoration) در دندانهای پرمولر با استفاده از دو دستگاه لایت کیور متفاوت است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 72 دندان پرمولر تازه کشیده شده فاقد پوسیدگی و ترک انجام شد. بعد از تهیه حفره در سطح اکلوزال، نمونه ها بصورت تصادفی به 12 زیر گروه 6 تایی تقسیم شده و پس از پرنمودن حفرات تهیه شده با سیستم ترمیمی کامپوزیت Z-250، عملیات نوردهی در گروه های آزمایش (نوردهی از ورای ساختمان دندان)، کنترل اول (نوردهی به روش معمول) و کنترل دوم (نوردهی با زمان افزایش یافته) توسط شدتهای بالا و پایین دو دستگاهQuartz-tungsten-halogen (QTH)و (LED) Light-emitting diode صورت گرفت. میزان ریزنشت با کمک استرئومیکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 40 بررسی شد. نتایج حاصله با استفاده از آزمون Kruskal-wallis، Mann-whitney و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  روش «پلیمریزاسیون هدایت شده»، تاثیر معنی داری بر ریزنشت در هیچیک از گروه های مورد مطالعه نداشت. هیچیک از متغیرهای مستقل (نوع دستگاه لایت کیور، شدت دستگاه و پروتکل نوردهی) تاثیر قابل توجهی بر میزان ریزنشت نداشتند.
  نتیجه گیری
  در CARR، نوردهی با شدت بالاتر و زمان کوتاه تر (در طیف شدت ها و زمانهای مورد مطالعه) و صرفا از سطح اکلوزال با استفاده از هر یک از دستگاه های LED یا QTH به منظور کاهش زمان کارکرد در دندانپزشکی کودکان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ترمیم های رزینی چسبنده محافظه کارانه، ریزنشت، پلیمریزاسیون هدایت شده
 • محمدعلی کیانی، مهری نجفی، احمد خداداد، علی خاکشور، حمیدرضا کیانی فر، سید علی جعفری، مجید غیورمبرهن، معصومه سعیدی*، شبنم محمدی صفحه 613
  زمینه و هدف
  کولونوسکوپی روشی تهاجمی است که برای بیمار به ویژه کودکان ناراحت کننده و دردناک است. هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیر تجویز قطره خوراکی سوپرمینت (اسانس نعناع) بر رضایتمندی بیمار و تیم کولونوسکوپی در حین عمل کولونوسکوپی اطفال می باشد.
  مواد و روش کار
  این کارآزمایی بالینی بر روی 101 کودک 14-7 سال کاندید کولونوسکوپی در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران که بطور تصادفی به دو گروه مورد (51 نفر) و شاهد (50 نفر) تقسیم شدند، انجام گرفت. به گروه شاهد پلاسبو و به گروه مورد20 قطره خوراکی سوپرمینت 30 دقیقه قبل از کولونوسکوپی خوراندهشد. پسازعمل کولونوسکوپی با استفاده از پرسشنامه استاندارد، میزان رضایتمندی بیمار و تیم کولونوسکوپی بررسی شد. داده ها توسط نرم افزار 11.5SPSS و آزمون های توصیفی و تحلیلی(تی مستقل-همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در گروه شاهد 2% اطفال و در گروه مورد 9/54% اطفال با درجه عالی رضایت داشته اند. به علاوه در گروه مورد درجه رضایت تیم کولونوسکوپی 7/64% بوده که به طور معنی داری با گروه شاهد که 2% بوده تفاوت داشته است(05/0P<). میانگین میزان درد در گروه شاهد 85/1±60/5 و در گروه مورد 70/1±20/4 بود که این تفاوت معنی دار می باشد(05/0P<).
  نتیجه گیری
  قطره سوپرمینت بر کاهش درد در حین عمل کولونسکوپی کودکان تاثیر مثبت داشت. لذا تجویز اسانس نعناع به کودکان حین عمل کولونوسکوپی باعث افزایش رضایتمندی بیمار و تیم کولونوسکوپی می شود.
  کلیدواژگان: کولونوسکوپی، رضایتمندی، سوپرمینت
 • نازنین فکری، رقیه پارسایی، سودابه شهید ثالث، امین رضا امینی، حبیب الله اسماعیلی* صفحه 621
  زمینه و هدف
  سرطان های کولون و رکتوم، سومین سرطان شایع در دنیا هستند. این مطالعه جهت تعیین عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولون مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد، طی سالهای 1385 تا 1389 اجرا گردید.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه ی هم گروهی تاریخی 136 بیمار مبتلا به سرطان کولون وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران جمع آوری شد. با توجه به محک آکائیک، بهترین مدل جهت برازش به داده ها انتخاب و عوامل موثر با استفاده از نرم افزار SAS تعیین شدند. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران حین تشخیص 22/1 ± 36/57 سال بود. با توجه به محک آکائیک، مدل کاکس، مدل مناسب معرفی شد. بقای یک، دو، سه و چهار ساله به ترتیب 76، 62، 56 و 44 درصد و در این دوره ی پنج ساله، میانه ی بقا 73/3 سال بود. احتمال بقا برای بیماران بدون تجربه ی عود، بیماران در مراحل پایین تر سرطان و بیمارانی که سابقه ی مصرف دخانیات نداشتند، به طور معنی داری بیشتر است (05/0 > p-value)
  نتیجه گیری
  با توجه به متفاوت بودن نتایج مطالعات مختلف، انجام مطالعات بیشتر جهت تعیین عوامل موثر بر بقای بیماران ضروری به نظر می رسد. میانگین بقا در بیماران نسبت به مطالعات مشابه کمتر است (03/3 سال) که تاخیر در تشخیص بیماری را می توان از عوامل پایین بودن این شاخص قلمداد نمود و چون مرحله ی بیماری به عنوان عامل موثر معرفی شد، تاکید به مراجعه ی زود هنگام جهت تشخیص، بایستی مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کولون، مدل کاکس، مدل پارامتری بقا، کاپلان مایر
 • عیسی محمدی زیدی، امیر پاکپور حاجی آقا*، آرش اکابری صفحه 631
  زمینه و هدف
  شیوع چاقی و اضافه وزن در نوجوانان ایرانی وضعیت نگران کننده ای دارد. به علت پیامدهای متعدد پزشکی و روانی- اجتماعی چاقی و اضافه وزن در نوجوانان، آموزش و پیشگیری از آنها اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله آموزشی به منظور اصلاح سبک زندگی مرتبط با اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان تنکابن در سال 1391 انجام شد.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه نیمه تجربی و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای، 120 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول به طور مساوی در دو گروه تجربی و کنترل شرکت کردند. مشخصات دموگرافیک، رفتارهای موثر بر اضافه وزن و کارآمدی سبک زندگی مرتبط با وزن با استفاده از پرسشنامه های روا و پایا و به روش خودگزارش دهی قبل و 6 ماه بعد از مداخله آموزشی گردآوری شد. مداخله آموزشی شامل 4 جلسه 60 دقیقه ای بحث گروهی به همراه نمایش عکس و در قالب گروه های 15 نفری و بر پایه نیازسنجی اولیه طراحی و اجرا شد. در نهایت داده ها وارد نرم افزار SPSS ویرایش 18 شد و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و زوجی و کای اسکوئرتجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  رفتارهای موثر بر سبک زندگی مرتبط با اضافه وزن و چاقی شامل خوردن در حالت ایستاده، هنگام تماشای تلویزیون، زمان خواب، بین وعده های اصلی، خوردن تنقلات هنگام گرسنگی، سریع غذا خوردن، تماشای تلویزیون هنگام فراغت و بازی با رایانه در اوقات فراغت در گروه تجربی بعد از مداخله آموزشی به طور معناداری بهبود یافتند (05/0>P). همچنین، متغیرهای روانشناختی مرتبط با خودکارآمدی مانند مقابله با فشار اجتماعی (از /3 ± 6/8 به 3/2 ± 04/13)، هیجان های مثبت (از 8/2 ± 2/7 به 3/3 ± 7/10) و منفی (از 4/4 ± 6/12 به 1/5 ± 2/16)، ناراحتی های جسمی (از 6/2 ± 6/7 به 5/3 ± 3/10) (001/0>P) و دسترسی به مواد غذایی (از 2/5 ± 3/11 به 0/5 ± 6/15) (05/0>P) بعد از مداخله آموزشی در گروه تجربی به طور معناداری بهبود یافتند.
  نتیجه گیری
  برنامه آموزشی توانست رفتارها و خودکارآمدی موثر بر سبک زندگی مرتبط با اضافه وزن و چاقی را در دانش آموزان به طور معنادار بهبود دهد. توصیه می شود به منظور پیشگیری از پیامدهای ناگوار چاقی، برنامه های آموزشی در مدارس و آموزشگاه ها به طور مستمر و منظم اجرا شود.
  کلیدواژگان: اضافه وزن، چاقی، آموزش، سبک زندگی، دانش آموزان
 • وحیده معتمدالصنایع، الهه محمودی هاشمی، مرضیه صاحب نسق* صفحه 645
  زمینه و هدف
  استفاده از ترمیم مناسب در صورت از بین رفتن نسوج دندان ناشی از پوسیدگی و دلایل دیگر ضروری است. امروزه بسیاری از افراد به دلیل نگرانی از زیبایی تقاضای تعویض ترمیم های قدیمی آمالگام با مواد همرنگ دندان را دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان ریزنشت کامپوزیت های جایگزین آمالگام در حفرات کلاس 2 دندان پرمولر است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی، 30 حفره کلاس 2 روی دندانهای پرمولر سالم کشیده شده تراشیده شدند و سپس به طور تصادفی بر اساس چگونگی ترمیم در 3 گروه قرار گرفتند. گروه اول که در آن از کامپوزیت Packable استفاده شد که به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. در گروه دوم حفرات تهیه شده ابتدا با آمالگام پر مس ترمیم شدند و پس از 6 ماه نگهداری در نرمال سالین با برداشت ترمیم آمالگام و بدون دست زدن به محدوده عاجی حفره با کامپوزیت ترمیم شدند.در گروه سوم مانند گروه 2 ترمیمهای 6 ماهه آمالگام برداشته شدند و کف جینجیوال حفره به میزان 5/0 میلی متر خشن گردید و سپس با کامپوزیت مجددا ترمیم شدند.
  تست dye extraction جهت همه نمونه های گروه ها انجام شد.
  اطلاعات با استفاده از تست ANOVA و (05/0Tukey test (α= آنالیز شدند.
  یافته ها
  میزان ریزنشت گروه 1و3 تفاوت معنی داری نداشت و بیشترین میزان جذب رنگ و در نتیجه ریزنشت در گروه 2 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  پس از برداشت آمالگام خشن نمودن دیواره های عاجی حفره به میزان 5/0 میلیمتر باعث بهبود سیل لبه ای ترمیم می گردد.
  کلیدواژگان: آمالگام، کامپوزیت، عاج، محصولات کروژن، Dye extraction، ریز نشت
 • عباس نسائیان*، فرنگیس کاظمی، ابراهیم پیشیاره، ژانت هاشمی آذر، نورعلی فرخی صفحه 653
  زمینه و هدف
  افراد برای کارکرد مناسب در محیط و شرکت در فعالیت های روزانه زندگی به توانایی پردازش حسی مناسب نیاز دارند. هدف از این پژوهش بررسی الگوهای پردازش حسی کودکان اوتیسم 12-7 سال از دیدگاه معلمان است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی است، جامعه هدف عبارت بود از کلیه دانش آموزان اوتیستیک 12-7 سال که در سال تحصیلی 92-91 در مدارس مربوط به دانش آموزان اوتیسم تحصیل می کردند، پس از درنظر گرفتن ملاک های ورود به مطالعه نمونه شامل 50 دانش آموز شد که از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش نیمرخ حسی دان فرم مدرسه است که توسط معلم هر دانش آموز تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که الگوهای پردازش حسی در دانش آموزان اوتیستیک شامل مواردی مانند ثبت پایین، حساسیت حسی، حس جویی تفاوت احتمالی و اجتناب حسی تفاوت قطعی دارد.
  نتیجه گیری
  با استناد به یافته های بدست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که کودکان اوتیسم الگوهای متفاوتی در پردازش حسی دارند.
  کلیدواژگان: الگوی پردازش حسی، کودکان اوتیسم
 • امیر طباطبایی، پرخیده حسنی*، حامد مرتضوی، محبوبه طباطبایی چهر صفحه 663
  در دهه های اخیر، رویکرد کیفی، وارد قلمرو پژوهش های علوم پزشکی شده و مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. دقت علمی شامل فعالیت هایی است که احتمال بدست آوردن یافته های معتبر را افزایش می دهد. رویکردهای مختلف تحقیق کیفی، سبب ایجاد روش های متفاوتی جهت کسب «روایی» می شود. در این مقاله، با بهره گیری از شیوه توصیفی و تحلیلی، سعی شده است ضمن آشنایی و مروری اجمالی بر انواع دقت علمی در تحقیقات کیفی، به مطالعات انجام شده و روش هایی جهت افزایش انواع «روایی» نیز پرداخته شود. در این مطالعه، رویکرد گوبا و لینکون (1994) شامل: اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری، مطرح و روش های دستیابی به دقت علمی در این چهار معیار بررسی و پیشنهاد گردیده است.
  نتایج به عمل آمده از تحقیقاتی که برای تولید دانش انجام گرفته اند، نشان می دهد توجه به روش های ذکر شده، کمک خواهد کرد تا با اطمینان بیشتر، بتوان اعتبار مطالعات کیفی را افزایش و قضاوتی خردمندانه کسب نمود.
  کلیدواژگان: راهبرد، روایی، تحقیق کیفی
 • مهدی تبرایی، هادی محمددوست، سحر امیدوار صفحه 673
  PTP یک واقعه ایمونوهماتولوژیک نادر است که با ترومبوسیتوپنی شدید متعاقب تزریق محصولات خونی رخ می دهد و این رخداد به دلیل آلوآنتی بادی علیه یک آنتی ژن پلاکت های فرد دهنده است.این واقعه اساسا در زنانی که در بارداری خود حساس شده اند بروز می کند و بطور اعم ناشی از آنتی بادی های علیه آنتی ژن های پلاکتی نوع 1a انسان است. در اینجا، ما موردی را شرح می دهیم که اولین زن ایرانی مشکوک به رخدادPTP بعد از دریافت چندین واحد محصولات خونی می باشد.
  کلیدواژگان: پورپورا، عوارض ترانسفوزیون، ترومبوسیتوپنی
|
 • Arki M.*, Abasi Esfajir Aa, Naderi H Page 537
  Background and Objectives
  Bipolar disorder is one of the major mental disease and important cause for to confined (hospitalization).As necessary to gain information about methods treatment for obtain treatment and prevention relapse in particular cognitive behavior therapy group with different techniques
  Material and Methods
  This research is a descriptive and analytic study that is experimental with pretest and post-test and control group. samples according to the clinical and diagnostic interview partially structured for DSM-IV Axis I had a clinical diagnosis of manic depressive psychosis. (N:61) The patients selected by high score in mania and depression scale. the experimental group received 10 treatment sessions. the group were under the drug therapy. The post-test performed after therapeutic intervention, data analysis was by SPSS, 20soft ware.
  Result
  out comes have indicated that after intervention significantly differed between experimental and control groups. (p-value <0.05)
  Conclusions
  Cognitive – behavior therapy group with Roleplaying in treatment of Mania and Depression (BMD) is effective.
  Keywords: Role – playing, Cognitive, behavior therapy Group, Bipolar, Mania, Depression
 • Ahanchian H., Jafari S.A.*, Jabbari Azad F. Kianifar Hr, Karimi N., Khakshour A., Kiani Ma Page 551
  Background And Objectives
  Atopic dermatitis is the most common chronic dermatologic disorder in childhood affecting 10-30% of children. Allergen avoidance in combination to skin hydration and topical steroids are considered as major parts of treatment. As these allergen may be different in various cultures, recognition of them has importance In management of disease. The aim of this study was to recognize common allergens in children with atopic dermatitis in Mashhad by skin prick test. Method and materials: Skin prick test with common food allergens and aeroallergens in addition to positive control(histamine) and negative control (saline) was performed on 207 children with atopic dermatitis.
  Results
  207 children with atopic dermatitis (116 boy and 91 girls) aged 3 months to 14 years participated in this study. The most common allergensrespectively included egg white, egg yolk, cow''s milk, weeds(Russian thistle), pepper, mites(D. Farinqe and D. ptteronysinus), curry and walnut.Food allergens were more prevalent in the young age and aeroallergens were more prevalent in the older age.
  Conclusion
  Prevalence of allergens in each region is different depending on environmental conditions, food habits, ethical diversities and life style. Recognition and avoidance of allergens in combination to medical therapy has an important role in management of atopic dermatitis.
  Keywords: Atopic dermatitis children, food allergen, skin prick test, inhalation allergen
 • Barikbin B., Moussavi M., Shahriaryt, Khodadadi M., Taghizadeh Aa, Khosravir* Page 557
  Background And Objectives
  Hexavalent chromium is one of the most important pollutants from industrial effluent. In attention to its dangerous and toxic characteristics, its removal by economical sufficient method is essential. This study was designed to evaluate of hexavalent chromium removal from aqueous solutions as low cost adsorbent derived from peganum harmala powdered seed (PPS).
  Materials And Methods
  After preparation of adsorbent, effects of various parameters such as: pH, adsorbent dose, contact time, initial concentration of chromium and agitation rate were investigated in batch system. Cr (VI) was determined by colorimetric using UV-VIS spectrophotometer (UV/VIS Spectrometer T80+). All chemical reagents were purchased from Merck Corporation. Finally, obtained data were analyzed by excel software.
  Results
  The results revealed that high Cr (VI) removal efficiency at pH of 1.5. Among various parameters, adsorbent dose, contact time and agitation rate have direct effect but initial concentration of chromium has reversible effect in removal efficiency. PPS adsorbed over 98.16% of chromium from solutions containing 100 mg/l of Cr (VI) at 300 rpm and by adding 10 gr of (PPS) in 1 liter, after 30 min of equilibrium.
  Conclusion
  On the basis of present results PPS can be used as sufficient low cost adsorbent for hexavalent chromium removal from aqueous solutions.
  Keywords: Peganum harmala, Adsorption, Hexavalent chromium
 • Hojjat Sk, Golmakanie E.*, Kazemi S., Norozi Khalili M., Lashkardoost H., Sedghia., Ahmadi Moghaddam S., Yousefkhani F Page 565
  Background and Objective
  Due to the high prevalence of drug use in Iran and its socio- familial complications and mortality, we aimed to compare the incidence of death due to substance abuse in North Khorasan in 2008-2013.
  Material and Methods
  In this Descriptive - analytic study, we compared all of death caused by substance abuse. Of all deaths reported to the forensic medicine of North Khorasan between 5 years. Then Data were recorded on a data entry form.The data where gathered from the original forensic medicine checklist. Data were analyzed by SPSS software and presented with descriptive statistics
  Result
  In all case of death due to substance abuse, 88.6 % were male. The mean age of the group was 34.82± 14.34. In terms of education most of them were illiterate and unemployed. 75% of group had smoking history. Opium abuse by 43.7% had maximum involvement in death. In the end 19.4% of deaths occurred in 1387, 22.2% in 1388, 18.8% in 1389, 14.2% in 1390 and 25.4% in 1391.
  Conclusion
  Result showed that death caused by substance abuse are more prevalent in young men, unemployed and illiterate persons. There was no significant difference of death due to substance abuse between years.
  Keywords: death, substance abuse, forensic medicine
 • Sarkhosh M., Mahvi A.H.*, Amoozad F., Fakhri Y Page 573
  Background And Objectives
  Monoaromatic compounds because of the potential carcinogenicity and participation in photochemical smog are the most important environmental pollutants, especially in mega cities. This study was conducted to assess monoaromatic compounds in Tehran in 2011.
  Materials And Methods
  This study was a cross sectional. Benzene, toluene, and xylene isomers (BTX) and ethylbenzene were Measured in Tehran by PhoCheck PID Detector in morning, noon, afternoon.
  Results
  The highest concentrations were recorded by benzene (6.95 ppb), which had a high potential for carcinogenesis. Comparing the xylenes to toluene and benzene indicated that combustion, but not fuel evaporation, is the major common source. Monoaromatic peak was observed at noon, which was indirectly related to the heavy traffic at this time.
  Conclusion
  Fuel combustion in vehicles in Tehran is main source of production and releasing of monoaromatic compounds.
  Keywords: Air pollution, monoaromatic compounds, carcinogenic compounds, Tehran
 • Sadat Shakeri H., Jokar Mh, Jafarzade F., Noorshafiee S. *, Akhlaghi S Page 579
  Background and Objectives
  systemic lupus erythematous is a chronic disease that involves most body organs. Corticosteroids and other immunosuppressant drugs are used in treatment with wide range of adverse effect especially infections. In this study we aimed to assess the incidence and prevalence of infections and type of infections in these groups of patients.
  Material and Methods
  98 patients enrolled in this cross-sectional descriptive study in 2007 that admitted in Imam Reza hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Iran. They were selected randomly and supervised annually. They underwent clinical and Para clinical exams and stage of the disease were identified. Drugs information and their dose were recorded.
  Results
  81 patients were female (86.2%) and 13 patients were male. Mean age was 28.12 ± 9.4. 32 patients had infections during surveillance.
  Conclusion
  The incidence of infections, its patterns and type of pathogens were the same as other areas worldwide. Increasing in immunosuppressant dosage would lead to higher rate on infections.
  Keywords: systemic lupus erythematous, corticosteroids, infection
 • Shahrakis, Khajavirad A., Mahmoudi M., Tabasi N., Havakhah S., Hosinian S., Parhizgar S., Shafei Mn* Page 585
  Background And Objectives
  Renal cell carcinoma (RCC) is one of the most leading causes of death among cancers. The therapeutic methods of RCC are surgery, immunotherapy, chemotherapy and biologic response modulators. Medicinal plants such as Nigella sativa (N. sativa) also are used for the treatment of cancer. Therefore, in this study the effect of aqueous fraction of N. sativa was investigated on percentage of live cells in the human renal carcinoma cell line (ACHN) and normal human renal epithelial cells (GP-293).
  Materials And Methods
  Aqueous fraction of N. sativa obtained from %70 hydro-alcoholic extract after discarded of n-Hexane, dichloromethane, ethyl acetate, N-butanol fractions. In this study two cell lines including carcinoma cell line ACHN and normal cell line GP-293 were used. Cells were seeded in 96 well plates and were treated with various concentrations of aqueous fraction and cell viability was calculated with MTT after 24, 48 and 72 hours. Results are presented as Mean ± SEM. Statistical analysis was performed by using SPSS. One-way ANOVA test was applied for the statistical analysis of the data.
  Results
  our results showed aqueous fractions of N.sativa didn’t significant effect on percentage of live GP-293 cells in certain dose and time but its effect on percentage of live ACHN cells is significantly higher than control group and GP-293 cell line in dose and time-dependent manner.
  Conclusion
  It was concluded that the aqueous fraction of N.sativa has cytotoxic effects on ACHN cell line but didn’t has any significant effect on GP-293 cell line.
  Keywords: Renal cell carcinoma, Nigella sativa, Aqueous fraction, MTT assay, ACHN cell line, GP, 293 cell line
 • Dehghani R., Zarghi I. *, Hajijafari T., Falahnia M., Hosseni M Page 593
  Background and Objectives
  Iodine is one of the essential microelements for life and its deficiency is the most important threatening causes for human health. The purpose of this study is to evaluate amount of iodine in iodized salts in Kashan's shops, during the second half of 2010 and its comparison with standard and giving suitable suggestions for prevention of probable problems.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic study 13 marks of iodized salts from Kashan's shops with three different product dates were assessed. The samples were three times examined in the chemical laboratory of faculty of Health, Kashan University of Medical Sciences, by method of Pharmacopeia titration.
  Results
  of 13 markes iodized salts, 8 markes (61.53%) had acceptable ranges (30 -50ppm) and 5 markes (38.46%) were out of acceptable ranges. All out of ranges samples were in fewer ranges from acceptable minimum ranges (30ppm) and they were not any salts with more than iodine acceptable maximum ranges.
  Conclusion
  According to the results of this study iodized salts lack the recommended standard level of iodine. Therefore, according to importance of this matter, continues control on iodized salt is necessary.
  Keywords: Iodized salts, market, salt marks, Kashan
 • Sahebnasagh M., Mazharif, Motamed Sanaye V.*, Razavi Satvati Sa Page 601
  Background and Objectives
  Polymerization shrinkage is a major problem in composite resin restorations and results in marginal leakage. This study evaluated the influence of guided polymerization on microleakage of conservative adhesive resin restorations (CARRs) in premolar teeth using two different light curing units.
  Materials And Methods
  This in vitro study was performed using 72 freshly extracted human premolars without dental caries and crack. After cavity preparation in the occlusal surface, the teeth were randomly assigned to 12 subgroups of six each and then filled using the single bond\ Z250 system. Irradiation procedures were performed in the experimental group (through tooth structure), first control group (irradiation with conventional method) and second control group (irradiation with increased time) with high and low intensities of Light-emitting diode (LED) and Quartz-tungsten-halogen (QTH) light curing units. Microleakage was evaluated by a stereomicroscope at 40x magnification. The Kruskal-Wallis, Mann-Whitney and logistic regression with a significance level of 0.05 were used for statistical analyses.
  Results
  The “guided polymerization” technique had no significant effect on the microleakage of the study groups. None of the independent variables (light intensities, light curing units and irradiation protocols) had a statistically significant effect on microleakage.
  Conclusion
  Irradiation with higher intensity and lower duration (within the limits of examined intensities and durations) and just from occlusal surface using LED or QTH light curing units, in order to reduce the working time in pediatric dentistry is recommended.
  Keywords: Conservative Adhesive Resin Restoration, Microleakage, Guided Polymerization
 • Ali Kiani M., Najaphi M., Khodadad A., Khakshour A., Kianifarhr, Jafari Sa, Ghayour Mobarhan M., Saeidim*, Mohammadi Sh Page 613
  Background & Objetives: colonoscopy is an invasive method that is painful for patient especially for children. The objective of this research was investigation into the effect of supermint oral drop (peppermint essence) on the patient and colonoscopist group satisfaction during colonoscopy.
  Material and Methods
  In this clinical trial study, 101 children candidate colonoscopy (7-14 years old) in children’s medical center were randomly divided into two groups, case(n=51) and control(n=50) respectively. Control group received placebo and about half an hour before the colonoscopy control group case group was administrated 20 oral drops Supermint oil (peppermint oil). A standard questionnaire was filled after the colonoscopy for satisfaction of the patient and colonoscopist group. Data were analyzed using SPSS version 11.5 (T-test and Corraletion).
  Results
  Two percents in control group and 54.9% in case group have a great degree of satisfaction. Besides, degrees of satisfaction in case group was 64.7% that significantly difference with those of control group (2%) (p<0.05). Mean value of pain, duration of colonoscopy in control group was 5/60+1/85 and in case group was 4/20+1/70 and this difference was significant(p<0.05).
  Conclusion
  The results of this study showed that drop Supermint oil on pain relief have a positive influence in during colonoscopy in children, so peppermint essence causes increase in satisfaction in both patient and colonoscopy group.
  Keywords: peppermint –pain, colonoscopy, supermint
 • Fekri N., Parsaeer, Shahid Sales S., Amini Ar, Esmaeily H.* Page 621
  Background and Objectives
  Colon and rectum cancers are the third most common cancers in the world. The aim of this study was to determine the factors affecting the survival of colon cancer patients who referred to Omid Hospital of Mashhad from 2006 to 2011.
  Material and Methods
  In this historical cohort study, 136 colon cancer patients were investigated. Demographic and clinical data were collected. Then the best model was determined to fit the survival data in regard to Akaike criteria and the risk factors were established using SAS software. (α = 0.05)
  Results
  The mean age at diagnosis was 57.36 ± 1.22 years. According to Akaike criteria, the Cox model was identified as an appropriate model for fitting the survival data. The 1,2,3,4 years survival rate were 76%, 62%, 56% and 44% respectively and the mean survival time in five years period, was 3.03 years. Patients who were recurrence-free, patients with lower levels of cancer and patients without a history of smoking had a significantly higher survival probability (p-value<0.05)
  Conclusion
  Considering different results from different studies, further studies to detection of effective factors in the survival rate of patients seem to be necessary. Mean survival in these patients compared with the other studies is less (3.03) that delay in diagnosis maybe is one of its reasons and because Duke’s stage in one of the important effective factors, emphasis on early references for detection should be considered.
  Keywords: Colon, Cox model, parametric survival models, Kaplan, Meier
 • Mohammadi Zeidi I., H Pakpour A. *, Akabery A Page 631
  Background And Objective
  Prevalence of overweight and obesity in Iranian adolescents is alarming. Due to numerous medical and psychosocial consequences of overweight and obesity in adolescents, educating and preventing of them is critical. The present study was conducted to determine the effectiveness of educational interventions to improve lifestyle associated with overweight and obesity among middle school students of Tonekabon city in 2012.
  Material And Methods
  In a quasi-experimental study, 120 middle school students were selected using multistage sampling methods and were divided equally into control and experimental groups. Demographic characteristics, behaviors that affect weight gain, weight Efficacy and Lifestyle were collected using valid and reliable self reporting questionnaire before and 6 months after educational intervention. Intervention consisted of four 60-minute sessions of group discussion along with displaying images and based on an initial assessment was designed and implemented. Finally, the data were analyzed using SPSS software version 18 and presented with independent and paired t-tests and chi-square.
  Results
  Behaviors that influence overweight and obesity related lifestyle include eating while standing, while watching TV, sleeping, between main meals, eat snacks when hungry, fast eating, watching TV and playing computer during free time at leisure were improved after educational intervention in experimental group (P< 0.05). Also, the psychological variables associated with self efficacy such as social pressure (from 8.6±3.0 to 13.04±2.3), positive emotions (from 7.2±2.8 to 10.7±3.3), negative emotions (from 12.6±4.4 to 16.2±5.1), physical discomfort (from 7.6±2.6 to 10.3±3.5)(P<0.001) and food availability (from 11.3±5.2 to 15.6±5.0) (P<0.05) were improved after education in experimental group.
  Conclusion
  The educational program significantly improved the weight gain related behaviors and weight efficacy lifestyle in students. It is recommended educational programs run continuously and regularly in schools to prevent the adverse consequences of overweight and obesity.
  Keywords: Overweight, obesity, education, lifestyle, students
 • Motamed Sanaye V., Mahmoudi Hashemi E., Sahebnasagh M.* Page 645
  Background and Objectives
  Using the appropriate restoration is essential for a tooth if its structure is lost due to caries or other reasons. Nowadays many people who are concern about esthetics, appeal to replacement of old amalgam fillings with tooth-colored materials.The aim of this study was to evaluate the microleakage of premolar class II composite restoration following amalgam removal.Method and Materials: In this exprimental study thirty Class II cavities were prepared on sound extracted premolars then randomly divided into three groups according to how they were restored. In group 1, light-cured packable composite used as control group; in group 2 first, cavities prepared with a high copper Amalgam then stored in normal saline for 6 months, after that the amalgam was replaced with composite leaving the cavity walls intact. In group 3 identical to group 2, but after removal of 6 months old amalgam restorations, the gingival cavity walls extended a 0.5 mm and then restored with composite. Dye extraction testing was performed for all specimens of these three. Data were analyzed using ANOVA and the Tukey test (α =0.05).
  Results
  There were no significant differences in microleakage between group 3 and group 1(p >0.05). The highest dye absorbance was associated with Group 2 (p<0.05).
  Conclusions
  After amalgam removal, a 0.5 mm extension of the cavity walls could improve the marginal seal of the restorations.
  Keywords: Amalgam, Composite, Dentin, Corrosion products, Dye extraction, Microleakage
 • Nesaeyan A.*, Kazemi F., Pishyare E., Hashemi Azar J., Farrokhi Na Page 653
  Background and Objective
  the aim of this research was sensory processing patterns of autistic children teachers’ point of view. Mterial &
  Method
  this research was from descriptive type. Community included all of the student with autism aged 7-12 that studying in 2012-2013 years at school, after entrance criteria sample included 50 student, that selected by purposive sampling. The research tool was Dunn’s sensory profile school companion. This tool was completed by teacher for each student. Data were analyzed and presented with descriptive statistic.
  Result
  the result showed that sensory processing patterns including low registration, sensation sensitivity, and sensation seeking had probable difference and sensation avoidance had definite difference in autistic children.
  Conclusion
  based on the result autistic children had differences patterns in sensory processing.
  Keywords: sensory processing patterns, Autistic children
 • Tabatabaee A., Hasani P.*, Mortazavy H., Tabatabaeichehr M Page 663
  In recent decades, qualitative approaches enter to the domain of medical research, and it has been considered. Rigor includes activities that increase the probability of obtaining valid results. Different approaches of qualitative research causing different methods for rigor has been achieved. In this methodology paper, by using descriptive and analytical methods has been tried that with introduction and overview of the types of rigor in qualitative research, Literature review and also address ways increase the type of rigor. In this study, Guba and Lincoln's approach(1994); include, Credibility, Transferability, Dependability, Confirm ability offer and methods to achieve the rigor of these four criteria has been suggested.
  Conclusions
  According to the results of the research that has been done to generate knowledge, paying attention to the mentioned methods would help to judge precisely about the credibility of qualitative studies and obtain reasonable judgment.
  Keywords: Rigour, Qualitative research, Strategy
 • Tabarai M., Ohamaddousmt H.*, Omidvar S Page 673
  Post-transfusion purpura is a rare immunohematological disorder characterized by severe thrombocytopenia following transfusion of blood components and induced by an alloantibody against a donor platelet antigen. It occurs primarily in women sensitized by pregnancy and is most commonly caused by antihuman platelet antigen-1a antibodies. Here, we describe what we believe to be the first suspicious case of an Iranian woman who developed post-transfusion purpura after receiving multiple blood products.
  Keywords: Purpura, Transfusion complication, Thrombocytopenia