فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدحسن زاده، سارا سهراب زاده صفحات 1-12
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران انجام شده است و رابط کاربر این کتابخانه را از نظر معیارهای عمومی و تخصصی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال کودکان و نوجوانان ارزیابی می کند.
  روش
  این پژوهش از روش کتابخانه ای و روش ارزیابانه استفاده کرده است؛ متونی که به ارزیابی رابط کاربر کتابخانه دیجیتال کودکان دنیا پرداخته بودند بررسی شدند و معیارهای تخصصی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال کودکان استخراج شد. در نهایت، رابط کاربر کتابخانه مذکور از نظر معیارهای فوق مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  این پژوهش نشان می دهد که مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با معیارهای عمومی به طور کلی 28/62 و میزان این مطابقت با معیارهای تخصصی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال حوزه کودک، 91/90 درصد است.
  نتیجه گیری
  با تلفیق نتایج به دست آمده در ارزیابی رابط کاربر از نظر معیارهای عمومی و تخصصی ارزیابی، رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران مناسب عمل کرده است.
  کلیدواژگان: کتابخانه دیجیتال، رابط کاربر، کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران، معیارهای عمومی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال، معیارهای تخصصی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال کودکان
 • فاطمه نوشین فرد، اطهره احمدی صفحات 13-26
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مشخص ساختن دیدگاه های کاربران نرم افزار رسا در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه پژوهش را کاربران نرم افزار رسا یعنی مراجعان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده اند. داده ها به صورت آمار توصیفی در جداول توزیع فراوانی آورده شده است. جهت آزمون فرضیه پژوهش از آمار استنباطی و آزمون تی زوج مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اکثریت کاربران نرم افزار در سطح مراجعان و کارکنان کتابخانه را زنان تشکیل می دهند. مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد در میان کاربران مراجعه کننده به کتابخانه بیشتر از سایر مقاطع تحصیلی است. در استفاده از این نرم افزار دیدگاه مراجعان در زمینه نمایش اطلاعات 5/55 درصد مثبت بوده است. پشتیبانی و تعامل، از منظر مراجعان به کتابخانه 6/57 درصد امتیاز گرفته است. نظر مراجعان در ارتباط با جستجوی اطلاعات نشان داد که 9/61 درصد مراجعان این بخش را مناسب ارزیابی کرده اند. امانت کتابخانه عمومی در بین گروه مراجعان 8/68 درصد امتیاز را گرفته است در کل این سیستم در میان مراجعان 14/61 درصد مناسب ارزیابی شده است. و این امر نیاز به تجدید نظر در قسمت هایی از نرم افزار را به روشنی مشخص می سازد.
  نتیجه گیری
  نتایج آشکار کرد که دیدگاه مراجعان نسبت به امکانات و قابلیت های مختلف نرم افزار تفاوت دارد و در بخش جستجو و بازیابی و تعامل و پشتیبانی لازم است ضمن آموزش و آگاهی دادن کاربران از قابلیت های نرم افزار، طراحان نرم افزار نیز با توجه به نیازهای کاربران آن را مورد بازنگری قرار دهند.
  کلیدواژگان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، نرم افزار رسا، نرم افزارهای جامع کتابخانه ای
 • زهرا اباذری، سعیده پالیزوانی صفحات 27-42
  هدف
  تعیین میزان روزآمدی و همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با عناوین کتاب های منتشرشده در پایگاه کتابخانه ملی ایران در سال های 1384- 1388.
  روش
  اطلاعات پژوهش انجام شده از بخش کتابشناسی پایگاه کتابخانه ملی ایران به شکل تصادفی انتخاب و پس از نمونه گیری نهایی، حجم نمونه بالغ بر 2493 عنوان کتاب به شکل انتخاب طبقه ای از هر رده دیویی تعیین گردید. جامعه آماری پژوهش تعداد 278237 عنوان کتاب فارسی بود که در سال های 1384 1388 منتشر شده بود. اصل کار پژوهش بر مبنای موضوعات ده گانه رده بندی دیویی می باشد؛ و چون اساس کار پژوهش برای تعیین سنجش میزان همخوانی عناوین و موضوعات کتب فارسی، استفاده از سرعنوان های موضوعی فارسی بوده است؛ ارجاعات«نیز نگاه کنید از»، «نگاه کنید به»، «نیز نگاه کنید به»، هم جزء همخوان ها محاسبه شدند.
  یافته ها
  در 9/99 درصد از کتاب های مورد بررسی، بین عناوین و موضوعات انتخاب شده از سرعنوان های موضوعی فارسی همخوانی وجود داشته؛ و در1/0درصد از کل کتاب های مورد بررسی، موضوعات از طریق ارجاع«نیز نگاه کنید از»، و در 5/0درصد، از طریق ارجاع«نگاه کنید به»، و در 3/0درصد، از طریق ارجاع «نیز نگاه کنید به»، با عناوین کتب همخوانی داشته اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های موجود، به رده های علوم اجتماعی، زبان، علوم خاص، علوم عملی، هنر و سرگرمی، ادبیات، تاریخ و جغرافیا و علوم وابسته، 100درصد، رده دین 8/99 درصد، رده کلیات 6/99 درصد، رده فلسفه و روانشناسی 2/99 درصد، به ترتیب بالاترین میزان همخوانی عناوین و موضوعات کتب را به خود اختصاص داده اند؛ که از این آمار تعیین شده، در مجموع 3 عنوان کتاب، 1عنوان کتاب مربوط به رده دین، 1 عنوان کتاب مربوط به رده کلیات، و 1 عنوان کتاب مربوط به رده فلسفه و روانشناسی، با موضوعات تعیین شده برای آن ها همخوانی نداشتند.
  کلیدواژگان: پایگاه کتابخانه ملی، سرعنوان های موضوعی فارسی، عنوان، کتابخانه ملی ایران، عناوین کتب فارسی
 • صدیقه شاکری، فرناز محمدی، سعیده اکبری داریان صفحات 43-54
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل پرسش های مطرح شده در میز مرجع سنتی کتابخانه ملی ایران از منظر نوع و موضوع و نیز ارتباط آنها با مولفه های جمعیت شناختی مراجعان انجام شده است.
  روش
  در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده و جامعه پژوهش، پرسش های مطرح شده در میز مرجع سنتی کتابخانه ملی طی مدت یک ماه (354 پرسش) است.
  یافته ها
  در این پژوهش انواع پرسش ها و ارتباط بین آن ها با مولفه های جمعیت شناختی مراجعه کنندگان؛ رویکرد موضوعی پرسش های و میزان استفاده از خدمات مرجع مجازی کتابخانه ملی توسط مراجعه کنندگان مرجع سنتی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان داد که بیشترین مراجعه کنندگان را زنان (53/65 درصد) تشکیل می دهند. اکثر مراجعه کنندگان دارای سطح تحصیلات کارشناسی ارشد (29/49درصد) هستند. بیشترین و کمترین نوع سوالات به ترتیب مربوط به سوالات ارجاع آماده (66/42 درصد) و پژوهشی(78/6 درصد) است و بیشترین سوالات توسط مراجعه کنندگان در حوزه موضوعی کلیات و کمترین فلسفه و روان شناسی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به استقبال کم مراجعان نسبت به طرح سوالات پژوهشی با میز مرجع نیاز است کتابخانه ملی جهت ترغیب و تشویق ایشان به استفاده از خدمات مرجع (سنتی و مجازی) اطلاع رسانی بیشتری از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، ارائه بروشورهای چاپی و الکترونیکی صورت دهد.
  کلیدواژگان: مرجع، تحلیل محتوا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مرجع سنتی
 • فهیمه فرد اصفهانی، زهره میرحسینی صفحات 55-68
  هدف
  هدف پژوهشتعیین وضعیتکتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران به منظور یافتن انطباق یا فاصله با استانداردهاست.
  روش
  جامعه مورد مطالعه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران، شامل یک کتابخانه مرکزی و نه کتابخانه دانشکده ای است. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوه پیمایشی ارزشیابی انجام شده است. اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با فرمول های پیشنهادی استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران مقایسه گردیدند. در تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کتابخانه های مرکزی، دندان پزشکی، داروسازی، پزشکی با بازه 79 تا 83 درصدی مطابقت با کل استاندارد ها در مجموع وضعیت بهتری نسبت به سایر کتابخانه ها داشتند. دانشکده های مدیریت و روان پزشکی در وضعیت متوسطی بودند. کتابخانه بهداشت تنها با 49 درصداستاندارد ها مطابقت داشت.
  نتیجه گیری
  در مجموع هیچ کتابخانه ای با استانداردها مطابقت کامل نداشت و کتابخانه ها عمدتا در زمینه نیروی انسانی، بودجه و مواد کتابخانه ای دچار مشکل بودند.
  کلیدواژگان: استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، کتابخانه های دانشگاهی
 • زهرا عبدالهی، حامد علیپور حافظی صفحات 69-78
  هدف
  هدف این پژوهش شناسایی دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نسبت به کتاب الکترونیکی است.
  روش
  روش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش حاضر در بخش کاربران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و در بخش کتابداران، همه کتابداران شاغل در این واحد دانشگاهی است. با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه پژوهش از روش نمونه گیری و به منظور تعیین تعداد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شده است. از مجموع 15000 دانشجوی تحصیلات تکمیلی 357 نفر و از تعداد 40 کتابدار تمامی کتابداران شاغل در این واحد دانشگاهی در این پژوهش شرکت کرده اند. داده های گردآوری شده با استفاده از پرسشنامه و نرم افزار اکسل توصیف، سپس برآوردهای آماری نظیر درصد فراوانی با استفاده از نرم افزار مذکور انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد، مهم ترین معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه دانشجویانتحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران شامل قابلیت های جستجوی محتوای کتاب با انتخاب 352 نفر (معادل 87/93 درصد)، جستجوی پیشرفته با انتخاب 351 نفر (معادل 61/93 درصد)، همچنین برخی از مهم ترین معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه کتابداران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، قابلیت های انطباق با تجهیزات کتابخانه با انتخاب 40 نفر (معادل 100 درصد)، علاقه کاربران نسبت به استفاده از کتاب های الکترونیکی با انتخاب 40 نفر (معادل 100 درصد)، و اطلاعات کتابشناختی واضح به منظور سازماندهی منابع با انتخاب 38 نفر (معادل 95 درصد)، است.
  نتیجه گیری
  همه معیارهای کتاب های الکترونیکی در نظر گرفته شده، چه از نظر قابلیت جستجو و چه از نظر ساختاری از دیدگاه دانشجویان و کتابداران دارای اهمیت بالایی هستند و جامعه مورد پژوهش نسبت به این گونه کتاب ها آشنایی دارند. همچنین، قابل مشاهده است که تمامی معیارها با انتخاب اکثریت جامعه مورد مطالعه (بیش از 75 درصد) مورد تایید هستند.
  کلیدواژگان: کتاب های الکترونیکی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کاربران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، مطالعه موردی
 • حسن اشرفی ریزی، مرتضی امرایی، احمد پاپی، سوسن بهرامی، راحله سموعی صفحات 79-92
  هدف
  هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه میانگین مولفه های مهارت های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی های جمعیت شناختی در کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
  روش
  روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی کویین دام بود. جامعه آماری آن، شامل 117 نفر کتابدار کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و روش نمونه گیری سرشماری بوده است. روایی پرسشنامه از روش محتوایی و صوری و پایایی آن با استفاده از محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ برابر 86/. محاسبه و تایید گردید. روش گردآوری داده ها، به شکل مراجعه حضوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی (درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک متغیره، آزمون Manova و LSD) صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مهارت های ارتباطی به نسبت مطلوبی برخوردار هستند. و مولفه های قاطعیت و بینش در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کتابداران با جنسیت مرد بیشتر از کتابداران با جنسیت زن بوده و تنطیم عواطف در کتابداران گروه سنی 38 تا 47 سال بیشتر از کتابداران با گروه سنی 18 تا 37 سال بوده است. همینطور اختلاف میانگین تنظیم عواطف برحسب مدرک تحصیلی در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطح 05/0 معنادار بوده است، به طوری که تنظیم عواطف در کتابداران با مدرک دیپلم کمتر از کتابداران با مدرک کارشناسی بوده است.
  نتیجه گیری
  بررسی مولفه های مهارت های ارتباطی کتابداران مورد بررسی نشان داد که میانگین همه مولفه های از سطح متوسط بالاتر بوده و ارتباط معنی داری بین مولفه های قاطعیت و بینش با جنسیت و همین طور بین تنظیم عواطف با سن و مدرک تحصیلی وجود دارد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کتابداران، کتابخانه های دانشگاهی
 • محمد ساجدی، علیرضا اسفندیاری مقدم صفحات 93-104
  هدف
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم است.
  روش
  پیمایشی تحلیلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه مورد پژوهش 77 نفر شامل کلیه دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم می باشند. از مجموع 77 پرسشنامه ارسال شده تعداد 67 پرسشنامه تکمیل شده عودت داده شد، برای تعیین پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی 83/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی پرسشنامه بود.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان می دهد 9/60 درصد از جامعه آماری به مقدار زیاد در تشخیص نیازهای و تعیین ماهیت و گستره آن تبحر دارند. همچنین 8/48 درصد از پژوهشگران به مقدار زیاد با شیوه های دسترسی و دست یابی به اطلاعات مورد نیاز آشنایی کامل دارند. بر اساس یافته های آماری میزان آشنایی با روش های ارزیابی اطلاعات در 85/57 درصد در حد بسیار مطلوب می باشد. همچنین 3/58 درصد جامعه آماری به مقدار زیاد در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی از کتابخانه استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، دانشجویان دکتری، اعضای هیات علمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
|
 • Mohammad Hassanzadeh, Sara Sohrabzadeh Pages 1-12
  Purpose
  This study aimed to evaluate the Children''s National Digital Library of I. R. Iran. We strived to evaluate the user interface (UI) of the library with “general criteria for evaluating digital libraries” that have been extracted by Noruzi (2009) and functionalities of the library by special criteria extracted by researchers.
  Method
  The study used an evaluative document study method. The researcher used to compare the user interface and core functionalities of the library against extracted criteria.
  Findings
  Findings of the study showed that conformation rate of the Library''s interface with the general criteria was 28/62 percent and this account for general and special criteria was 91/90 percent.
  Results
  Combining the obtained results in evaluation of user interface from the viewpoints of public and special evaluating criteria، the National Library of Children and Adolescent have suitably operated.
  Keywords: Digital libraries, Children's National Library, User Interface, General, Special Functionalities
 • Fatemeh Nooshinfard, Athareh Ahmadi Pages 13-26
  Purpose
  This study aimed to determine attitudes of users of Rasa software in the National Library of the Islamic Republic of Iran.
  Methodology
  The research method was analytical survey and data collection has been done through using questionnaire. Research population consists of patrons who use Rasa software at the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran. Data and descriptive statistics are presented in frequency tables. Inferential statistics and hypothesis tests for independent and paired t test، Pearson correlation coefficient was used.
  Findings
  The results showed that majority of patrons using Rasa software were women. The results also showed that the users with degree of master were more than other levels of achievement. The viewpoint of users regarding display feature of Rasa showed that majority of them were satisfied with the display elements and they were familiar with it. A significant percentage of users (40%) have not evaluate the most elements of search and retrieve، and interaction & support features and it indicates lack of use or lack of familiarity with the software features.
  Results
  the results reveal that the view points of the users regarding the facilities and features of Rasa were different. It is necessary the Rasa designers revise it based on the user’s needs and o teach the search، retrieve and support and interaction features to users and inform them of the facilities of Rasa
  Keywords: Integrated Library Software, RASA software, National Library, Archives of the Islamic Republic of Iran
 • Zahra Abazari, Saeideh Palizvani Pages 27-42
  Purpose
  To evaluate the conformity of subject headings for the books published in Persian with those of the Database of National Library of Iran from 1384 to 1388. Methodlogy: The research data randomly selected from the bibliography of the Database of National Library of Iran. After sampling، the samples totaled 2493 titles which was determinded as the stratified Dewey Classification. The statistical population was 278237 titles in 1384-1388. Because of the main work was based on the ten classified subjects of Dewey Classification، the references of the “see”، “see also” and “see under” were calculated for the determination of the conformity scale of titles and subjects..
  Findings
  There was conformity about 99. 9 percent between the titles and subjects selected from the Persian Subject Headings. Also، there was conformity in 1 percent of the total books surveyed through references of “see under” and 0. 5 percent through “see” and 0. 3 through “see also” references with the titles of the books.
  Conclusion
  According to the research findings، there are conformity of 100 percent in the classifications of social science، language، pure science، practical science، arts and entertainments، literature، history، geography and the related sciences.. Also، Religion 99/ 8 percent، generalities 99/6 percent، philosophy and psychology 99/2 percent، benefit the highest level of conformity with the titles and subjects of books of which three titles of books، that is، one title related to religion، one title to generalities، one title to philosophy and Psychology، had no conformity with the assigned subjects.
  Keywords: Titles, Farsi Subject Headings, Persian Book Titles, National Library of Iran, Database of National Library of Iran
 • Sedighe Shakeri, Farnaz Mohammadi, Saeideh Akbaridaryan Pages 43-54
  Purpose
  This research aims to examine content analysis of traditional reference questions.
  Methodology
  A content analysis method was used to measure all traditional reference questions during one month including 354 questions.
  Findings
  Types of reference questions، relationship between asked questions and sociological characteristics of patrons، subject approach of traditional reference questions and the extent to which the patrons of reference desk use virtual reference services of NLAI all were discussed in the paper. Data analyzing of the research showed that the research population mostly includes women (65/53%) and the educational degree of most of patrons is M. S degree (49. 29%). Also the findings showed that ready reference questions (42/66%) are mostly asked at reference desk while research reference questions (6/78%) are from the ones which have been less questioned. Most of the questions are in the subjects of computer science، information & general works (000) and the least of them are in the fields of philosophy & psychology (100) according to DDC. Originality/ value: Members of NLAI do not go to reference desk to ask their reaserch questions so NLAI should effectively plan to inform about such services (traditional and digital) through broushoures both electronic and printed ones and also holding educational workshops
  Keywords: Content analysis, National Library, Reference question, Traditional reference
 • Fahimeh Fard Isfahani, Zohreh Mir, Hosseini Pages 55-68
  Purpose
  The objective of this research is to investigate on the Tehran University of Medical Sciences libraries with the Iranian university libraries standards. University Libraries are part of the system of higher education provide and disseminate and dissemination the specialized information for the medical community
  Methodology
  The research used evaluative survey method. The study population consisted of a central library and the 9 colleges that are affiliated to the Tehran University of Medical Sciences.
  Findings
  The central library، dental، pharmacy، medicines with (79-83 percent in total compliance with the standard) in general are in better condition than other libraries. School of management and psychiatry with (66-79 percent in total compliance with the standard) are in the next rank and school of Health Affairs with (49% in total compliance with the standard) is not in good condition and for its promotion، serious steps should be taken.
  Conclusion
  On the whole، results showed that no library is conformed completely to the standards. Mainly in the areas of staffing and budgeting، they face problems.
  Keywords: University Libraries, Standards of Academic Libraries of Iran, Tehran University of Medical Sciences
 • Zahra Abdollahi, Hamed Alipour Hafezi Pages 69-78
  Purpose
  The main objectives of this study is to examine the views of librarians and graduate students of Tehran Islamic Azad University، Science and Research Branch، about e-books.
  Methods
  The provided methodology in this study is descriptive- analytic survey. Regarding the magnitude of research society، the sampling method was employed in this research and also the classification random sampling method was adopted in order to determine the number of samples. Totally، 357 out of 15000 graduate students، as well as the whole of 40 librarians working at the University participated in the study. The data was explained by questionnaires and Excel software، then the statistical estimations، such as abundance percentage was conducted.
  Findings
  The results indicate that some of the most important evaluation criteria of e-books from the viewpoints of graduate students of Tehran Islamic Azad University، Science and Research Branch are book content search capability from the views of 352 persons (93. 87 percent)، capability of advanced search from the views of 351 persons (93. 61 percent). Also، according to results some of the most important evaluation criteria of e-books in viewpoints of librarians of the university are suitability to library facilities from the views of 40 persons (100 percent)، interests of members to use of e-books from the views of 40 persons (100 percent)، and the clarity of bibliographic information in order to organize the resources from the views of 38 persons (95 percent).
  Results
  All of the considered electronic criteria of books، whether in search capability or structure، from the viewpoints of the students and librarians، include high significance and the society surveyed are acquainted with these kinds of books. Also، it is observable that all of the criteria are accepted (more than 75 percents) in selecting the majority of the society.
  Keywords: E, books, Graduate Students, Users, Islamic Azad University, Case Study
 • Hassan Ashrafi Rizi, Morteza Amraei, Ahmad Papi, Sosan Bahrami, Raheleh Samoei Pages 79-92
  Purpose
  Since Library and Information Science is one of the jobs that are constantly in touch with users with varying information needs and different characteristics، it must have strong communication and have the ability to establish communication skills with users. As much، this relationship is appropriately established and effectively expanded، equally the librarian and the library will be more successful in achieving their goals. The purpose of this study is to determine components of communication skills and their relationship with demographic characteristics in librarians of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences. This study is descriptive survey and data collection tool، is standardized questionnaires of Queendom communication skills.
  Methods
  Statistical population includes 117 librarians of the academic library in Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences. The sample consists of 117 librarians، and method of sampling is the census. Validity and reliability of questionnaires was confirmed by face and content validity and coefficient of Cronbachs Alpha (r=0/86). Methods of data collection، was personal. Data analyzed by SPSS16 software and two levels of descriptive (Mean and SD) and inferential statistics (T-test، Manova test and LSD).
  Findings
  The findings showed that mean of communication skills and components in librarians of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences were more than average. The firmly and vision components in male librarians of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences was further than women. Setting emotions in the age group 38 to 47 years was more than the librarians in the age group 18 to 37 years. Emotion setting in librarian with diploma degree was less than that of the librarians، with BA degree.
  Results
  Survey of components of communication skills showed that the mean of components were more than average and there is significant relationship between the firmly and vision components with gender and there is also significant relationship between emotion setting with age and degree.
  Keywords: Communication Skills, Isfahan University, Isfahan University of Medical Sciences, Librarians, Academic Libraries
 • Mohammad Sajedi, Ali Reza Isfandiari Moghadam Pages 93-104
  Purpose
  The main purpose of this research is to identify the information literacy level of Ph. D. students and faculty members of the Research Institute of Hawzeh and University in Qom.
  Methodology
  In this study، in order to evaluate the information literacy level of PhD students and faculty members of the Research Institute of Hawzeh and University in Qom، survey and analytical methods are conducted. The population of current research is 77 individual that included all PhD students and faculty members of the Research Institute of Hawzeh and University. Data collecting is based on two methods of field and library studies. A researcher- made questionnaire was used to gather information [data]. The questionnaire consists 27 items. Of the 77 questionnaires distributed، a total of 67 completed questionnaires were returned. Cronbach''s Alpha Coefficient was calculated to determine the reliability and obtained 0. 83 that showed good reliability of the questionnaire.
  Findings
  Findings of the study show that 60. 9 percents of the statistical population are highly expert in recognition of information needs and identification of its nature and range. Also، 48. 8 percent of researchers are completely familiar with information access and acquisition methods. According to the statistical results، in the 57. 85 percent of the population، the level of familiarity with the information assessment methods is highly desirable. Also، 58. 3 of the statistical populations get benefit in large.
  Keywords: Information literacy, Ph.D. students, Faculty members, The Research Institute of Hawzeh, University in Qom