فهرست مطالب

زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) - سال یک هزار و سیصد و نود و دوم شماره 2 (تابستان 1392)
 • سال یک هزار و سیصد و نود و دوم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/07/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امید قادرزاده*، احمد غلامی صفحه 153
  تناول غذا در کنار ابعاد فیزیولوژیک، کارکردهای تمایزبخشی دارد و همین مسئله تناول غذا را از یک نیاز جسمی به مسئله ای بنیادین در بیان هویت اجتماعی مبدل کرده است که افراد به تناظر آن به بیان روایتی خاص از جایگاه و هویت اجتماعی خود می پردازند. در همین زمینه، مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که زنان چگونه، به میانجی یک امر زیستی و بیولوژیک، جایگاه اجتماعی خود را بازسازی معنایی می کنند. روش شناسی مطالعه حاضر کیفی است و روش مردم نگاری برای انجام دادن عملیات میدانی و برای تحلیل داده ها از نظریه مبنایی استفاده شده است. نتایج حاصله از مصاحبه نیمه ساخت یافته با 30 نمونه زن، نشان از تغییر در رویکرد زنان متعلق به جایگاه های مختلف اجتماعی نسبت به غذا و تناول آن دارد. برای زنان مورد مصاحبه، غذا و تناول آن دلالت های معنایی سیرشکمی، ساده گرایانه، کارکردگرایانه، زیبایی شناسانه، و سبک بخشی دارد.
  کلیدواژگان: اجتماعات ذائقه، زنان، غذا، مدیریت بدن، مراقبت غذایی، هویت غذایی
 • علی گلی*، شاهرخ زادولی خواجه، فاطمه زادولی صفحه 171
  با توجه به اینکه نیمی از شهروندان را بانوان تشکیل می دهند، پارک ها و فضاهای سبز مختص بانوان یکی از مراکز مهم خدمات رفاهی و تفریحی است که علاوه بر جنبه بهداشتی و روانی، در توسعه پایدار شهری و بهبود کیفیت زندگی بانوان اهمیت بسزایی دارد. ازاین رو، هدف این تحقیق ارزیابی طراحی پارک بانوان شمس تبریز متناسب با نگرش جنسیتی است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای، میدانی، و پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی (تابستان 1392) است. حجم جامعه آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تبریز است. حجم نمونه نیز براساس شاخص های تصادفی 114 نفر به دست آمده است. نتایج تحقیق براساس آزمون فریدمن نشان می دهد که بیشترین رضایت ساکنان از نحوه طراحی پارک بانوان شمس تبریز متعلق به متغیرهای طراحی مناسب فضای درونی پارک نسبت به اشرافیت ساختمان های مجاور، سرزندگی و شادابی به خاطر طراحی فضاهای درونی پارک، و میزان احساس امنیت و آرامش روانی در پارک است که ارزش آزمون برای هریک به ترتیب 08/13، 76/12 و 62/12 است. علاوه بر این، در بین متغیرهای مورد مطالعه، کمترین ارزش آزمون 24/5 است که به متغیر میزان استقبال بانوان از پارک تعلق دارد. همچنین، نتایج بیانگر این است که بین سن و تحصیلات پاسخ دهندگان و میزان رضایت از پارک بانوان رابطه معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: پارک بانوان، طراحی شهری، فضاهای شهری جنسیتی، نگرش جنسیتی
 • مریم سروش*، شعله بحرانی صفحه 189
  با توجه به کاهش شدید نرخ باروری، براساس داده های سرشماری سال 1390، این سوال مطرح می شود که عوامل فرهنگی از جمله سطح دینداری در این وضعیت تا چه حد موثر است و تعداد ایده آل فرزند از نظر زنان متاهل چقدر است و دینداری چه ارتباطی با نگرش به فرزند و نگرش های جنسیتی زنان متاهل دارد. برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته، این موضوع در بین 400 نفر از زنان متاهل شیراز با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که گرچه دینداری رابطه معناداری با تعداد واقعی فرزندان دارد، درباره تعداد ایده آل فرزند وفاق چشمگیری بین زنان متاهل وجود دارد و این امر ارتباطی با میزان دینداری آن ها نداشته است. نگرش به نقش های جنسیتی رابطه معناداری با تعداد ایده آل فرزند داشته است که این رابطه با کنترل متغیرهای زمینه ای هم معنادار باقی می ماند. نتایج تحلیل های چندمتغیره نشان می دهد دینداری سهم ناچیزی در تعیین تعداد فرزند داشته و فقط 4/1 درصد از واریانس را تبیین می کند و نکته درخور توجه آنکه تحصیلات به تنهایی تعیین کننده 40 درصد از واریانس تعداد فرزندان است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش نرخ رشد جمعیت از عوامل فرهنگی نظیر فرایند جهانی شدن و چرخش ارزش های جمع گرایانه به فردگرایانه تاثیر پذیرفته است.
  کلیدواژگان: تعداد ایده آل فرزند، تعداد فرزند، دینداری، زنان، نقش های جنسیتی
 • عالیه کاظمی*، افسانه دهقانپورفراشاه صفحه 209
  در سال های اخیر، حضور زنان در اجتماع و محیط های کاری افزایش یافته است. با وجود این، روند ارتقای زنان به سطوح بالای مدیریتی با پیشرفت های تحصیلی آن ها هم خوانی ندارد و حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی در بیشتر کشورها، به خصوص ایران، به دلیل موانع متعدد، ناچیز و کم رنگ است؛ موانعی که در جوامع و سازمان ها و زمان های مختلف متفاوت است. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع حضور زنان در پست های مدیریتی (صنعت نفت) است. در این تحقیق، با استفاده از روش کیفی و مصاحبه با 47 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت نفت تهران، موانع حضور زنان در پست های مدیریتی شناسایی شد، سپس با روش تحلیل سلسله مراتبی، موانع از نظر زنان و مردان شاغل اولویت بندی گردید. نتایج نشان می دهد مردان موانع فردی را مهم تر می دانند و به قابلیت ها و توانایی های زنان نگرش منفی دارند. در حالی که زنان موانع فردی را کم اهمیت ترین مانع می دانند.
  کلیدواژگان: پست های مدیریتی، زنان، سقف شیشه ای، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • سیدجواد امام جمعه زاده*، زهرا صادقی نقدعلی، رضا محموداوغلی، محمودرضا رهبرقاضی صفحه 223
  براساس منطق «پیوندهای ضعیف»، مشارکت سازماندهی شده از طریق پیوند افراد با گروه های گسترده تری از مردم سبب افزایش سرمایه اجتماعی میان گروهی بین شهروندان می شود. بنابراین، به نظر می رسد افزایش مشارکت در بین مردم درنهایت به افزایش فعالیت های همکاری جویانه بین آن ها منجر شود. درحالی که تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط سیاسی بسیار مورد توجه بوده است، تحقیقات تجربی بسیار ناچیزی در زمینه بررسی تاثیرات این شبکه ها، به ویژه در ارتباط با رفتار سیاسی، وجود دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا بین شبکه های اجتماعی با رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر رابطه وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و حجم نمونه شامل 375 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان در سال 13911392 است. برای آزمون فرضیه ها از روش های آزمون t مستقل، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. با تقسیم شبکه های اجتماعی به دو بعد افقی و عمودی و رفتار سیاسی به دو سطح رفتار سیاسی سرآمد وابسته و سرآمد گردان یافته های پژوهش نشان داد که شبکه های افقی بیشترین تاثیر و جنسیت دانشجویان کمترین تاثیر را بر رفتار سیاسی دانشجویان داشته است.
  کلیدواژگان: رفتار سیاسی سرآمد، رفتار سیاسی سرآمد، وابسته، شبکه های اجتماعی، شبکه های افقی، شبکه های عمودی
 • محمد عباس زاده*، محمدباقر علیزاده اقدم، مرضیه مختاری اصل صفحه 237
  در حال حاضر، اختلالات خوردن یکی از نگرانی های سازمان بهداشت جهانی است، زیرا این اختلالات بیشترین میزان مرگ ومیر را در بین بیماری های روانی به خود اختصاص داده است. بر همین اساس، مطالعه حاضر تلاش دارد میزان اختلالات خوردن را در دختران دانشجو با هدف مشخص کردن ارتباط بین این اختلالات و هوش هیجانی، که به منزله یک متغیر روانشناسی اجتماعی شناخته می شود، تعیین کند. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه بسته پاسخ است. جامعه آماری شامل دختران دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 13911392 به تعداد 4514 نفر است که از این تعداد، 400 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که هوش هیجانی و ابعاد آن با اختلالات خوردن و ابعاد آن رابطه منفی و معنادار دارد؛ به این معنی که هر اندازه خودآگاهی، خودکنترلی، هشیاری اجتماعی، مهارت های اجتماعی، و در کل هوش هیجانی آزمودنی ها افزایش یابد، اختلالات خوردن در آن ها کاهش می یابد و برعکس. براساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر هشیاری اجتماعی با 24/1 beta= - مهم ترین عامل پیش بینی کننده تغییرات در اختلالات خوردن است.
  کلیدواژگان: اختلالات خوردن، بی اشتهایی روانی، پراشتهایی روانی، هوش هیجانی
 • خدیجه سفیری*، سوسن باستانی، لیلا قرانی دامداباجا صفحه 253
  هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه حمایت شبکه های اجتماعی غیررسمی و رضایت شغلی زنان متاهل است. علاوه بر این، در این مطالعه، به بررسی رابطه اندازه شبکه و فراوانی تماس با حمایت اجتماعی و رضایت شغلی زنان نیز پرداخته می شود. برای بررسی این رابطه از مدل تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی، نظریه آنومی دورکیم، و دیدگاه تحلیل شبکه استفاده شده است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری را زنان متاهل شاغل (2055 ساله) شهر اردبیل در سال 1390 تشکیل می دهند. حجم نمونه 356 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شد. ضریب آلفای 70/0 برای متغیر رضایت شغلی و 79/0 برای متغیر حمایت اجتماعی نشان دهنده پایایی مناسب برای این ابزارها بوده و این متغیرها از اعتبار صوری (نظر استادان) برخوردارند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان رضایت شغلی زنان در حد بالا و میزان حمایت دریافتی از شبکه های غیررسمی در حد متوسط است. بعد از همسر، در بین شبکه های غیررسمی، شبکه خویشاوندی در حمایت عاطفی و همکار در حمایت ابزاری و اطلاعاتی بیشترین میزان حمایت و شبکه همسایگی کمترین میزان حمایت را داشته اند. نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد که حمایت اجتماعی به منزله متغیر واسط در بین روابط اندازه شبکه و فراوانی تماس با رضایت شغلی زنان عمل می کند. نتایج رگرسیون نیز نشان می دهد که متغیرهای سن، اندازه شبکه، فراوانی تماس، و حمایت شبکه های غیررسمی متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت شغلی زنان متاهل اند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، رضایت شغلی، زنان متاهل، شبکه های اجتماعی غیررسمی
 • اکبر زارع شاه آبادی*، رقیه ماندنی صفحه 275
  قدرت متغیر اجتماعی مهمی است که در بررسی هر ساختار اجتماعی، نهاد، گروه، و حتی روابط مرسوم بین افراد مورد توجه قرار می گیرد و خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی میزان قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده های شهر سپیدان و عوامل موثر بر آن است. این تحقیق کمی و از نوع پیمایشی است که در سال 1390 در شهر سپیدان انجام گرفته است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، بنابر ضرورت موضوع و مسئله، شامل زنان متاهل شهر سپیدان بوده است و با استفاده از فرمول کوکران 188 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده های شهر سپیدان تحت تاثیر درآمد زن، تحصیلات زن، تحصیلات همسر، اشتغال زن، محل تولد، نحوه انتخاب همسر، قدرت مادر در خانواده خاستگاه، و نگرش های کلیشه ای به جنسیت است. همچنین از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهایی از قبیل سن، تفاوت سنی زوجین، مدت زمان ازدواج، نوع ازدواج، و موانع قانونی و حقوقی با قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده رابطه معناداری ندارند. در تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز، متغیرهای درآمد، قدرت مادر در خانواده خاستگاه، و نگرش های کلیشه ای در کل 4/13 درصد از واریانس قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده را در جامعه آماری تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: اشتغال، خانواده خاستگاه، قدرت تصمیم گیری زنان، میزان تحصیلات
|
 • Omid Ghaderzadeh*, Ahmad Qolami Page 153
  Eating, as a way for Body Management reproduces a social function and meaning beyond its biological performances. Thus, it’s meaning has been transformed from a bodily need to a fundamental element in expression and narrativeness of social identity and social positions. The main question of this paper targets the ways women reconstruct and reinterpret their social positions through food and eating. Field operation of the research is conducted according to the ethnographic method. Data of research gathered through Semi structured interview technique and the data analyzed by grounded theory. The findings, based on interviewing with 30 women informants, demonstrated fundamental changes in their lifeworld and subjective orientation to food and eating. According to their perspective, food and eating is interpreted as obviating starvation, simplicity, operational, aesthetics and Stylization significances among women.
  Keywords: body management, food, nutritious identity, nutritious supervision, taste communities women
 • Ali Goli *, Shahrokh Zadvali Khajeh, Fatemeh Zadvali Page 171
  Women as half of the citizens, parks and green spaces reserved have been one of the main centers and recreational facilities in addition to the health and psychological aspects. The sustainable development and improving the quality of life of women in urban is evaluation of Women Park designing with appropriate gender perspective. Research methods is in library, field survey and study by time (summer 2013). The population size is women over 18 years of Tabriz and sample size based on a random index is obtained 114 people. The results based on Freidman test show that the greatest satisfaction of the residents of how to design of Shams Women Park of Tabriz is belonging to variables of appropriate design in inner space of park than aristocracy of nearby buildings, vitality and freshness because of design for park interior spaces, psychological sense of security and peace in the Park. The value for each test is respectively 13.08, 12.76 and 12.62. Also in among the studied variables, lowest test value is 5.24 that it’s belongs to welcome the ladies of park variable. The results are indicating a significant relationship between age and education level of the respondents and satisfaction of Women Park.
  Keywords: gender perspective, gender urban spaces, urban design, women park
 • Maryam Soroush*, Shole Bahrani Page 189
  The purpose of this study is to answer these questions: What is the ideal number of children for married women and what is its relationship to their religiosity and gender role attitudes. To answer this question, the literature reviewed, and questionnaire among 400 married women in Shiraz distributed using stratified random sampling. Findings showed that also religiosity has a significant relationship to actual number of children but there is a considerable agreement about ideal number of them can be seen regardless of religiosity. Attitudes towards gender roles have a significant relationship with the ideal number of children which remains significant after control of other variables. Finding suggests that women plan number of their children regarding the role of a good woman in their mind. The results show that the rate of population growth has strong cultural roots and is a consequence of changing values to more individualistic nature and gender role attitudes. Women now are more care about quality of family life and upbringing better children and it is more important than the number of children.
  Keywords: gender roles, number of children, religiosity, women
 • Aliyeh Kazemi*, Afsaneh Dehghanpour Page 209
  In recent years, women’s presence has increased in society and in work spaces. Nevertheless, the rate of their promotion to high ranking managerial positions does not correspond to their educational developments in most of countries, especially in Iran due to some barriers which are different in different societies and companies and at different times. The aim of this survey is to identify and prioritize the barriers keeping women away from managerial positions (in oil industry). In this research the barriers of women’s presence in managerial positions identified using a qualitative method and interview with 47 experts and mangers of oil industry in Tehran. Then the barriers prioritized from the viewpoint of women and men using Analytic Hierarchy Process. The results show men consider the individual barriers more important and have a negative attitude towards women's capabilities and capacities, while women consider the individual barriers less important.
  Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), managerial positions, women, glass ceiling
 • Seyad Javad Emamjomehzadeh*, Zahra Sadeghi Naghde Ali, Reza Mahmoud Oghli, Reza Rahbar Ghazi Page 223
  According to the logic of 'weak tie's Partnership organized through links with a wider range of people causes of social capital among a group of citizens will increase. So it seems, increasing participation among people, ultimately leading to increased cooperative activities among them. While the impact of social networks on political relations, much attention has been. There is very little empirical research to evaluate the impact of these networks, especially in relation to political behavior. Accordingly, this study seeks to answer this question: “Is there a relationship between social networks and political behavior of the male and female students?” This study is a survey method and the sample size of 375 patients’ male and female university students of Isfahan in 91-92 years. The methods used to test the hypothesis t-test, correlation analysis and multiple regression analysis. Dividing social networks both horizontal and vertical dimensions and political behavior the two-level political Behavior excel – affiliate and, excel – Battalion. The results showed that horizontal networks highest impact and sex and the student has had little impact on the political behavior of students.
  Keywords: excel political behavior, horizontal, political behavior excelled, affiliate networks, social networks, vertical networks
 • Mohammad Abbaszadeh*, Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam, Marziyeh Mokhtari Page 237
  Having the highest mortality rate among mental illness, eating disorders is one of major concerns of World Health Organization nowadays. So, the study with aiming to specify the relationship between eating disorders and emotional intelligence being known as a sociopsychological variable is trying to explain the levels of eating disorders among the female students. The method of this research was survey and the measurement tools were closed questioners. The population of the study was all undergraduate female students of Tabriz University in 92-93 (4514 students) which 367 of them were selected through stratified random sampling by Cochran formula. The data were analyzed by spss software. The results show that emotional intelligence and its dimensions have a negative and significant correlation with eating disorders and its dimensions, somehow; as the self-awareness, selfcontrolling, social consciousness, social skills and finally emotional intelligence of respondents increase; correspondingly, eating disorders will decrease and vice versa. Based on regression analyzes among the studied variables social consciousness variable with Beta= - 1.24 is a significant factor in predicting eating disorders.
  Keywords: eating disorders, emotional intelligence, mental anorexia, mental bulimia
 • Khadije Safiri*, Sosan Bastani, Leila Ghorani Damdabaja Page 253
  The mail goal of the Present paper is to study the influence of informal social networks support on job satisfaction of married women using the direct effect of social support and Durkheimian anomie theories and Network analysis perspective. It has been performed using survey method and questionnaire. Statistical population is constituted of all working and married women (20-55) living in Ardabil. Participants were 356 women chosen by multistage cluster sampling. The Cronbach's Coefficient Alpha of 0.70 for job satisfaction and 0.79 for social support shows face validity of this variables and appropriate reliability of the tests. Results indicate that the women's satisfaction level of job is high and also support level received from informal networks is average. After the husband, among different informal networks, relative networks in emotional support and colleague networks in instrumental and informational support have the most support rate, while neighborhood networks have the least rate of support. The results of correlation coefficient show that social support as a mediator variable in the relationship of network size and frequency of contact with job satisfaction operates. Moreover, regression results show that age, network size, frequency of contact and informal social networks support are affective variables on job satisfaction of married women.
  Keywords: informal social networks, job satisfaction, married women, social support
 • Akbar Zare Shahabadi*, Roqieh Mandani Page 275
  Power is an important social variable in the study of the social structure, institutions, groups and individuals considered to be a conventional relationship and family is no exception. The main purpose of this article to review the decision making power of women in the family is white and its influencing factors. This research is a quantitative survey, which was conducted in 2011 in the town of processes might work. Our findings indicate that women in decisionmaking processes might work in family income affect women, women's education, spouse's education, women's employment, place of birth, how to choose a wife, the mother of the family of origin and stereotypical attitudes towards gender. Also among the variables, variables such as age, age difference between spouses, length of marriage, type of marriage and legal barriers to women's decision-making power in the household are significant. Drthlyl multivariable regression variables as income, the mother's family of origin and stereotypical attitudes, a total of 4.13% of the variance in family decision-making power of women in the population account.
  Keywords: decision making power of women, education, family origins, employment