فهرست مطالب

Geopersia - Volume:3 Issue:2, 2013
 • Volume:3 Issue:2, 2013
 • تاریخ انتشار: 1392/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جواد ایزدیار*، مصطفی موسوی زاده، مظفر ارم صفحات 1-20
  مجموعه دگرگونی چادگان ساختاری تاقدیس گون با روند WNW-ESE در نوار ساختاری سنندج- سیرجان است. مرکز ساختار از اورتوگنیس همراه با عدسی های اکلوژیتی تشکیل شده است. شیست ها و مرمرها از نظر ساختاری، بالای اورتوگنیس قرارگرفته و در یال های خارجی ساختار تاقدیس گون رخنمون دارند. دو مرحله اصلی دگرشکلی در شیست ها و مرمرها تشخیص داده شدند. اولین مرحله دگرشکلی (D1) باعث تشکیل برگوارگی S1 شده است درحالی که مرحله دوم دگرشکلی (D2)، برگوارگی سطح محوری غالب S2، چین های F2 وفابریک میلونیتی را ایجاد کرده است. بقایای مجموعه کانیایی فشار بالا (M1) (فنژیت + گارنت + آمفیبول های سدیک- کلسیک) در برگوارگی S1 قابل تشخیص است درحالی که دگرگونی رخساره آمفیبولیت بعدی (M2) بر اثر دگرشکلی D2 ایجاد شده است. تخمین P-T برای مرحله دگرگونی M1، فشار میانگین Gpa 6/1 و دمای 0C550 را به دست می دهد درحالی که برای مرحله دگرگونی M2، Gpa 480/0 - 340/0P= و 0C575 - 508 T= حاصل می شود. مرحله دگرشکلی D1 و مجموعه دگرگونی فشار بالای M1 که در مجموعه دگرگونی چادگان ثبت شده طی فرایند فرورانش تشکیل شده است و مرحله دگرشکلی D2 و مجموعه دگرگونی M2 طی فرایند بالازدگی با احتمال قبل از خاتمه کرتاسه ایجاد شده است.
  کلیدواژگان: ایران، کوارتز شیست فشار بالا، مجموعه دگرگونی چادگان، مسیر P، T، نوار سنندج، سیرجان
 • امیرعلی طباخ شعبانی*، رضا زارعی سهامیه، زهره کشاورز صفحات 21-33
  تورمالین را می توان به صورت کانی فرعی در سنگ های متنوعی شامل لکوگرانیت، پگماتیت، رگه های کوارتز و سنگ های دگرگونه میزبان آن ها در منطقه حاجی آباد-دهگاه، جنوب شرق شهرستان بروجرد پیدا کرد. تورمالین در پگماتیت ها درشت دانه، نیمه شکلدار تا شکلدارند و چندرنگی قوی تا متوسط آبی با حاشیه سبز زیتونی را به نمایش می گذارند. در مقابل، تورمالین ها در لکوگرانیت، رگه های کوارتز و هورنفلس خیلی دانه ریز تا متوسط دانه و عمدتا نیمه شکلدار تا شکلدارو در مواردی دارای بافت منطقه ای هستند. همچنین، شدیدا چندرنگی و عموما سبز متمایل به آبی تا زیتونی متمایل به قهوه ای را نشان می دهند. جانشینی برخی دانه های فلدسپار باتورمالین که بافت اسکلتی را تشکیل می دهد در لکوگرانیت متداول است. تورمالین در پگماتیت از نوع شورل غنی از آهن (Fe/Fe+Mg=0.86-0.95) است، در صورتی که، تورمالین های لکوگرانیت، رگه های کوارتز و هورنفلس ترکیب شورل- دراویت (Fe/Fe+Mg=0.31-0.61) دارند. تورمالین های تمام این سنگ ها از نوع آلومینیم دار، غنی از عناصر آلکالن و سدیم عنصر آلکالن غالب است و مقادیر اندکی فضای خالی در موقعیت X دارد. لیکن عدم تجانس در محتوی Zn تورمالین نوع شورل در پگماتیت (میانگین 0.02 apfu) نسبت به تورمالین های نوع شورل-دراویت (میانگین 0.13 apfu) است که به شکل چشمگیری کمتر است. به نظر می رسد تغییرپذیری غالب در ترکیب تورمالین های مورد بررسی عمدتا با جانشینی های تبادلی کمبود آلکالن AlOMg-1(OH)-1 و کمبود پروتون AlNa-1Mg-1 کنترل می شود. دانه های تورمالین در پگماتیت ویژگی های شیمیایی تورمالین های گرانیتوئیدها، پگماتیت ها و آپلیت های فقیر از لیتیم را دارند، در حالی که تورمالین های لکوگرانیت، رگه های کوارتز و شیست هورنفلسی دارای ویژگی های شیمیایی تورمالین های متاپلیت ها، متاپسامیت ها و سنگ های کوارتز-تورمالین فقیر از کلسیم اند.
  کلیدواژگان: بروجرد، پگماتیت، تورمالین، زون سنندج، سیرجان، گرانیت
 • امین جمشیدی، محمدرضا نیکودل*، ماشالله خامه چیان صفحات 35-48
  تبلور نمک یکی از مهم ترین عوامل هوازدگی است که ممکن است دوام سنگ های ساختمانی را محدود کند. تبلور نمک باعث ایجاد تنش هایی در سطح داخلی حفرات سنگ ها می شود. دوام سنگ ها در ارتباط نزدیکی با ویژگی های فیزیکی و مقاومت آن هاست. هدف از این تحقیق، ارائه مدل های آماری برای تخمین دوام نمونه هایی از سنگ های ساختمانی در مقابل تبلور نمک با استفاده از ویژگی های فیزیکی و مقاومتی است. به این منظور، 14 نمونه سنگ ساختمانی تهیه و ویژگی های کانی شناسی، فیزیکی و مقاومتی آن ها (چگالی، تخلخل، جذب آب، مقاومت فشاری تک محوری و مقاومت کششی برزیلین) تعیین شد. در ادامه، آزمایش تبلور نمک در محلول سولفات سدیم تا 20 چرخه روی نمونه ها انجام و دوام هر نمونه با استفاده از افت وزنی آن (DWL) طی انجام آزمایش ارزیابی شد. با استفاده تجزیه و تحلیل نتایج، ارتباط دوام نمونه ها با ویژگی های فیزیکی و مقاومتی با انجام آنالیزهای رگرسیون ساده و چند متغیره بررسی و مدل های آماری برای تخمین دوام نمونه ها ارائه شده است. مدل ها نشان می دهند دوام نمونه ها با استفاده از ویژگی های فیزیکی و مقاومت با دقت مناسبی قابل تخمین است.
  کلیدواژگان: تبلور نمک، دوام، ویژگی های فیزیکی، سولفات سدیم، مدل های آماری، مقاومت
 • مسعود محمودپور، ماشااله خامه چیان*، محمدرضا نیکودل، محمدرضا قاسمی صفحات 49-62
  به طور معمول، حوضه های آبرفتی در نواحی خشک و نیمه خشک مناطقی هستند که با برداشت آب های زیرزمینی زیاد همراه اند و توان بالایی برای فرونشست زمین دارند. برداشت بیش از حد آب های زیرزمینی موجب فرونشست شدید زمین در شهر تهران شده است. در حال حاضر، بیشینه نرخ فرونشست زمین در این منطقه به 36 سانتی متر بر سال رسیده و ناحیه ای نزدیک به 530 کیلومترمربع را تحت تاثیر خود قرار داده است. ناحیه برداشت آب های زیرزمینی به سمت خاور و باختر توسعه یافته و در دهه 2000 با رشد جمعیت و فعالیت های اقتصادی همراه بوده است. در بیش از 28 سال گذشته، سطح آب زیرزمینی 65/11 متر افت کرده است. از جمله نتایج خسارت ها، تاثیرات فرونشست زمین همچون افت زیاد سطح آب زیرزمینی، صدمه و کجی ساختمان ها و سازه های مهندسی و گسیختگی لوله های جدار چاه هاست که در ناحیه جنوب باختری تهران افزایش یافته است. ما مدل مفهومی جدیدی را برای شناخت حوضه آبرفتی ناحیه مطالعاتی بر پایه داده های صحرایی و آزمایشگاهی ایجاد کرده ایم. این مدل، واحدهای آب زمین شناسی متفاوت را بر اساس خواص فیزیکی آن ها توصیف می کند. بر پایه این مدل، سامانه آبخوان چند لایه ای در دشت جنوب باختری تهران وجود دارد که دربرگیرنده سه واحد آبخوان و سه واحد آبدار کم تراواست.
  کلیدواژگان: تداخل سنجی راداری، برداشت آب های زیرزمینی، سامانه آبخوان چندلایه ای، فرونشست زمین
 • زینب منصوری، ناصر حافظی مقدس*، بهناز دهرآزما صفحات 63-72
  در این مقاله روش ها و معیارهای مورد استفاده در غربال گری ساختگاه های مطرح برای احداث تصفیه خانه شهرستان فلاورجان واقع در شمالشرق استان اصفهان پرداخته شده است. برای این منظور نه پارامتر از پارامتر اصلی و 7 پارامتر جهت تعیین پهنه های نامناسب طبیعی و مصنوعی در نظر گرفته شده است. در اولین مرحله از مطالعات مناطق نامناسب حذف شده و وزن هر یک از پارامترها و زیر پارامترها براساس روش AHP تعیین شده و هر یک از پارامترها بصورت لایه مجزا در سیستم اطلاعات جغرافیایی ذخیره شده است. نفشه نهایی استعداد داری منطقه جهت ساخت تصفیه خانه که براساس روش روی هم اندازی لایه ها تهیه شده به چهار گروه تقسیم شده است. سپس از گروه خیلی مناسب سه ساختگاه با بالاترین امتیاز انتخاب شده است. جهت انتخاب ساختگاه با کمترین آثار سوء زیست محیطی از روش های ماتریس لئوپولد استفاده گردید. سرانجام براساس دو روش ماتریس لئوپولد و شباهت به گزینه ایده آل(TOSIS) گزینه 1 مناسب ترین مکان جهت ساخت تصفیه خانه برای منطقه مورد مطالعه تعیین گردید.
  کلیدواژگان: تصفیه خانه فاضلاب، ارزیابی اثرات زیست محیطی، ماتریس لئوپولد، فلاورجان AHP
 • فروغ ملک محمودی*، محمود خلیلی، اکرم سادات میرلوحی صفحات 73-86
  ذخایر بنتونیت با اهمیت اقتصادی در کوه طشتاب خور در شرق استان اصفهان شکل گرفته اند. تشکیل افق بنتونیتی خور که خود مشتمل بر چندین نهشته بنتونیتی است، محصول دگرسانی سنگ های آتشفشانی ائوسن است. این سنگ های آتشفشانی در منطقه مورد مطالعه که حوضه ای پشت کمان محسوب می شود، دارای ترکیب آندزیت و بازالت است. آنالیز XRD وجود بنتونیت سدیم دار در محصولات دگرسانی را نشان داد. سایر اجزا عبارت اند از کائولینیت، کوارتز، کلسیت و کریستوبالیت. مطالعات صحرایی وجود تعداد زیادی گسل فعال در منطقه را تایید می کند که حجم بالایی از سیالات سیلیسی را به صورت ژئود، ژاسپروئید و رگه های سیلیسی به سطح منتقل کرده اند. در طول فرایند دگرسانی تبدیل سنگ والد آتشفشانی به بنتونیت عناصر لیتوفیل بزرگ یون (LILE) به طرز قابل توجهی تهی شده اند. عناصرNb، U، Cr، Ni و V کاهش نسبی نشان می دهند درحالی که Al، Ti و Zr تقریبا غیر متحرک بوده اند. عنصر سزیم در هر هر دو رخساره آرژیلیکی و سیلیسی غنی شده است که احتمالا ناشی از انتقال این عنصر توسط سیالات گرمابی به محیط و حفظ آن در ساختار بنتونیت است. الگوی عناصر نادر خاکی بهنجار شده به کندریت ها در نمونه های سنگ والد آندزیت- بازالتی، بنتونیت ها، همچنین رخساره سیلیسی روند مشابهی را نشان می دهد. تهی شدگی جزئی از عناصر نادر خاکی به ویژه عناصر نادر خاکی سنگین در نمونه های بنتونیتی در قیاس با سنگ والد مشاهده می شود. نتایج آزمایش های ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و دوتریوم موید نقش سیالات جوی در شکل گیری بنتونیت ها در دمای حدود C°83 است. سیالات گرمابی با ترکیب سیلیسی بر اثر فعالیت گسل ها به صورت پالس های متناوب وارد حوضه رسوبی شده اند. فعالیت این گسل ها احتمالا ناشی از تنش های تراکمی دوران میوسن است.
  کلیدواژگان: ایران مرکزی، ایزوتوپ های پایدار، بنتونیت، دگرسانی گرمابی، کوه طشتاب
 • مهدی رستگارنیا، علی کدخدایی* صفحات 87-97
  تخمین دقیق تراوایی همواره مسئله ای اساسی در تعیین واحدهای جریانی، واگذاری منحنی های فشار مویینه و تراوایی نسبی مناسب به گونه های سنگی، مدلسازی زمین شناسی و شبیه سازی داینامیک مخزن بوده است. روش صوتی ابزاری جایگزین و کارا برای تعیین تراوایی استفاده می شود. در این مطالعه رهیافتی چهار مرحله ای برای تخمین تراوایی از داده های صوتی پیشنهاد شده است. این مراحل به قرار زیرند: تخمین کندی موج استونلی از نمودارهای مرسوم چاه با استفاده از شبکه عصبی بردار پشتیبان، تخمین کندی موج استونی در زون های ناتراوا، تخمین شاخص تراوایی استونلی و محاسبه تراوایی استونلی با استفاده از فاکتور تطابق شاخص. در نهایت مقایسه ای بین تراوایی استونلی با تراوایی به دست آمده از داده های CMR و آنالیز مغزه صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد روش صوتی در کنار شبکه های عصبی SVM قدرتمند ابزاری دقیق برای تخمین تراوایی در مخازن مختلط آواری-کربناته با سامانه پیچیده حفرها محسوب می شود.
  کلیدواژگان: تراوایی، سرعت موج استونلی، شاخص زون جریانی، نمودارهای چاه پیمایی، میدان نفتی چشمه خوش
 • مرضیه نطقی مقدم*، فاطمه هادوی، محمدانور محقی صفحات 99-116
  در این مطالعه نانواستراتیگرافی و رخدادهای نانوفسیلی در مرز زیرین سازند کلات در شرق و غرب حوضه کپه داغ بررسی شده است. سازند کلات متشکل از سنگ آهک های درشت دانه با بین لایه هایی از ماسه سنگ است. در مطالعات کنونی شش برش در شرق و غرب حوضه به شرح ذیل انتخاب شدند: برش دوبرادر، برش کلات، برش چهچهه، برش شیخ، برش قلعه زو و برش جوزک. در برش دوبرادر 22 گونه، در برش کلات 25 گونه، در برش چهچهه 32 گونه، در برش شیخ 28 گونه، در برش قلعه زو 20 گونه و در برش جوزک 18 گونه تعیین شده است. بایواستراتیگرافی براساس نانوفسیل ها زون های استاندارد نانوفسیلی CC26-CC25 در شرق و CC21 و CC26 در غرب حوضه کپه داغ را در کلیه برش ها شناسایی کرد و نشان دهنده این است که سن نهشته های بررسی شده، ماستریشتین پسین- انتهای ماستریشتین پسین در تمام برش ها در شرق و ابتدای کامپانین پسین– انتهای ماستریشتین پسین در همه برش ها در غرب حوضه کپه داغ است. واکنش نانوفسیل ها به تغییرات آب و هوا در ماستریشتین نیز، در مرز زیرین سازند کلات بررسی شده است. شاخص های آب گرم (Uniplanarius sissinghii، Micula murus، Micula prinsii) در ضخامت مطالعه شده، گرم بودن آب های سطحی را پیشنهاد می کنند. همچنین، در مرز زیرین سازند کلات بر پایه Lithraphidites spp.. و Watznaueria barnesae شرایط باروری پایین تر با تولیدات مواد غذایی پایین در انتهای ماستریشتین پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ایران، کپه داغ، کلات، محیط دیرینه، نانواستراتیگرافی
|
 • Javad Izadyar*, Moustafa Mousavizadeh, Mozafar Eram Pages 1-20
  The Chadegan metamorphic complex is a WNW-ESE- trending antiformal structure located in Sanandaj-Sirjan structural zone, Iran. The inner core of the structure is made of orthogneiss, containing eclogitic lenses. Schists and marbles lie structurally above the orthogneiss and crop out in the external limbs of the antiformal dome. Two main deformational episodes have been documented in the schists and marbles. The first episode (D1 phase) produced S1 foliation, whereas the second episode (D2 phase) produced a penetrative S2 axial plane foliation, F2 folds, and a mylonitic fabric. Relicts of a high-pressure metamorphic mineral assemblage (M1) (phengite+ garnet + sodic-calcic amphibole) have been documented along S1 foliation. A later amphibolite-facies metamorphism (M2) occurred during D2 deformation phase. P-T estimates for M1 stage give an average pressure of 1.6 GPa and an average temperature of 550 °C, whereas M2 stage has been constrained at P = 0.34 – 0.48 GPa and T = 508 - 575 °C. 1 deformation phase and the associated highpressure metamorphic assemblage (M1 stage), documented in the Chadegan complex, were formed during the subduction stage, while the D2 deformation phase and M2 metamorphic blastesis were recorded during the exhumation stage; probably they occurred before the end of Cretaceous.
  Keywords: Chadegan metamorphic complex, High, pressure quartz schist, Iran, P, T path, Sanandaj, Sirjan zone
 • Amir Ali Tabbakh Shabani*, Reza Zarei Sahamieh, Zohre Keshavarz Pages 21-33
  Tourmaline can be found as an accessory mineral in a variety of rocks including leucogranite, pegmatite, quartz veins, and metamorphic country rocks in Hajiabad-Dehgah area in SE of Boroujerd city. Tourmaline in pegmatites is coarse-grained, subhedral to euhedral, and displays strong to moderate pleochroic blue rimmed by olive green. In contrast, tourmalines from leucogranite, quartz-veins, and hornfels schist are very fine- to medium-grained, mainly subhedral to euhedral and in some cases zoned. They are strongly pleochroic with generally bluish green to brownish olive colors. The replacement of some feldspar grains by tourmaline forming skeletal texture is also common in leucogranite. The tourmaline in pegmatite is Fe-rich schorl (Fe/Fe + Mg = 0. –0.95), whereas those in leucogranite, quartz veins and hornfels schist are of schorl-dravite composition (Fe/(Fe +Mg) = 0.31–0.61). Tourmalines in all these rock types are aluminous, alkali-rich, with Na being the dominant alkali element present, and they have small amounts of X-site vacancy. However, the distinct dissimilarity is the Zn contents of pegmatite schorl tourmaline (on average 0.02 apfu), which are noticeably lower than those of tourmalines of schorl-dravite composition (on average 0.13 apfu). The dominant variability in composition of the studied tourmalines seems to be controlled mainly by the alkali-deficient AlOMg-1(OH)-1 and proton-deficient □AlNa-1Mg-1 exchange substitutions. Tourmaline grains from pegmatite have the chemical features of tourmalines from Li-poor granitoids and associated pegmatites and aplites, whereas those from leucogranite, quartz-veins and hornfels schist possess the chemical characteristics of tourmalines from Ca-poor metapelites, metapsammites, and quartz-tourmaline rocks.
  Keywords: Broujerd, granite, pegmatite, Sanandaj, Sirjan zone, Tourmaline
 • Amin Jamshidi, Mohammad Reza Nikudel*, Mashalah Khamechiyan Pages 35-48
  Salt crystallization is one of the most important weathering agents and may limit the durability of building stones. Salt crystallization induces stresses inside the pores of stones. Consequently, stone durability is closely related to its physical properties and strength. The purpose of this study was to propose a statistical model for estimating stone durability against salt crystallization considering both the physical properties and strength of the stones -utilizing multiple regression. For this purpose, 14 samples of building stones were selected and their mineralogical characteristic, physical properties, and strength (density, porosity, water absorption, uniaxial compressive strength, and Brazilian tensile strength) were determined. Then, the salt crystallization test at a sodium sulfate solution of up to 20 cycles was carried out, and the Dry Weight Loss (DWL) of samples was measured. The durability of each sample was assessed by the percentage of weight loss after the salt crystallization test. The relationships between stone durability and the physical properties and strength of the stones- using simple and multiple regression analyses- were investigated. Moreover, statistical models for estimating stone durability were proposed. These models show that stone durability can be estimated accurately by considering both the physical properties and strength characteristics.
  Keywords: Durability, Physical properties, Salt crystallization, Sodium sulfate, Statistical models. Strength
 • Masoud Mahmoudpour, Mashalah Khamehchiyan*, Mohammad Nikudel, Mohammad Gassemi Pages 49-62
  Generally, alluvial basins of arid and semiarid zones are the places with excessive groundwater withdrawal, and also they have a high potential for land subsidence. Excessive groundwater withdrawals have caused severe land subsidence in Tehran, Iran. At present, the maximum land subsidence rate is 36 cm/year, covering an area of nearly 530 km2. In the 2000s, as a result of economic and population growth, the area of groundwater withdrawals expanded to both the west and the east. Over the past 28 years, groundwater level has decreased 11.65 m. As a result, the impacts of land subsidence, such as major drop in groundwater level, damage and tilting of buildings and civil structures, and rupture of well casings, have increased in the southwest of Tehran. In accordance with the field and laboratory data, we have constructed a new conceptual model for alluvial basin recognition of the study area. This model describes various hydro-geological units according to their physical properties. Based on this model, a multi-layered aquifer system in southwest plain of Tehran includes three aquifer units and three aquitard units.
  Keywords: Groundwater withdrawals, InSAR, land subsidence, Multi, layered aquifer system
 • Zeinab Mansouri, Naser Hafezi Moghaddas *, Behnaz Dahrazma Pages 63-72
  This paper presents the criteria and applied methods in the screening of potential sites for the wastewater treatment plant of the Falavarjan district, northwest of Esfahan province. For this the nine parameters that were selected as main criteria, 7 parameters were considered to define the buffer zones in the natural and artificial terrains. At the first stage of the study, unsuitable zones were excluded and the weights of the main and subclasses were calculated using AHP method. Then, each parameter was mapped into a GIS system as an individual data layer. The final susceptibility map, which had been produced by overlapping all data layers, was divided into 4 categories. Then, the three top ranked areas were selected from the very suitable class. In order to locate the site with the minimum effect on the environment, the Leopold Matrix was used. Finally, area 1 was selected, by both TOPSIS and EIA, as the most preferable option for the construction of the wastewater treatment plant.
  Keywords: AHP, Falavarjan city, site selection, wastewater treatment plant
 • Forough Malek Mahmoodi *, Mahmoud Khalili, Akramossadat Mirlohi Pages 73-86
  Bentonite deposits of economic interest are widespread in Tashtab Mountains (Khur), east of Isfahan province, Iran. Several bentonite deposits have been developed in this area as a result of Eocene volcanic alteration. These deposits are classified as Khur bentonite horizon. XRD analyses reveal that alteration products consist of Na-montmorillonite, kaolinite, quartz, calcite, and crystobalite. The studied volcanic rocks predominantly consist of andesite and basalts, which have developed in back arc basin. Field studies demonstrate that there are many active faults that have had a significant role in transporting great volumes of silicic liquids to the surface and precipitated as geode, jasperoid and silicic veins. Alteration of volcanic parent rocks to bentonite is accompanied by gains and losses of some elements. The concentration of major and trace elements displays variable reduction in analogy to the parent rock. Most of the Large Ion Lithophile Elements (LILEs) are markedly depleted; Nb, U, Cr, Ni and V. The aforementioned elements have relatively decreased, whereas Al, Ti and Zr are rather immobile. Cesium is essentially derived from hydrothermal fluids and incorporated in bentonite structure. Both argillic and silicic zones are enriched in Cs. The chondrite –normalized Rare Earth Element (REE) patterns show similar trends in the andesite-basalt as well as bentonite and silicic zone. Slight depletion of REE’s, and in particular heavy REE’s, is observed in the bentonite samples in comparison with the unaltered rocks. Hydrogen and oxygen stable isotope results indicate a meteoric source of fluids responsible for transformation of volcanic rocks into bentonite at a temperature of about 83°C. The hydrothermal fluids have reached the surface by fault system activity, and silicic liquids have escaped frequently in a sedimentary basin, caused probably by Miocene compressive stresses.
  Keywords: bentonite, central Iran, hydrothermal alteration, stable isotope, Tashtab Mountains
 • Mahdi Rastegarnia, Ali Kadkhodaie, Ilkhchi * Pages 87-97
  Accurate permeability estimation has always been a concern in determining flow units, assigning appropriate capillary pressure and relative permeability curves to reservoir rock types, geological modeling, and dynamic simulation.Acoustic method can be used as an alternative and effective tool for permeability determination. In this study, a four-step approach is proposed for permeability estimation from acoustic data. The steps include estimation of the Stoneley wave slowness from conventional logs using a support vector machine neural network, determination of the Stoneley wave slowness in non-permeable zones, calculation of the Stoneley permeability index, and calculation of the Stoneley-Flow Zone Index (ST-FZI) permeability using the index matching factor (IMF). Finally, a comparison is made between the ST-FZI permeability with those derived from CMR log and core analysis. The results of this study show that acoustic method in conjunction with robust SVM neural network can be considered as an accurate tool for permeability estimation in the mixed clastic-carbonate reservoirs with complex pore type systems.
  Keywords: Cheshmeh Khush oilfield, Flow zone indicator, Permeability, Stoneley wave velocity, Well log data
 • Marziyeh Notghi Moghaddam *, Fatemeh Hadavi, Mohammad Anvar Moheghy Pages 99-116
  This study presents the nannostratigraphy and nannofossil events in the lower boundary of Kalat Formation in the East and West of the Kopeh- Dagh basin. The Kalat Formation comprises of coarse grained detritus limestone with subordinate sandstone intercalations. In the current study, six sections have been chosen in the East and West of the basin which are as follow: Dobaradar section, Kalat section, Chahchaheh section, Sheikh section, Qaleh Zoo section and Jozak section. In the Dobaradar section 22 species have been determined, in the Kalat section 25 species, in the Chahchaheh section 32 species, in the Sheikh section 28 species, in the Qaleh Zoo section 20 species, and in the Jozak section 18 species have been determined. The boistratigraphy based on calcareous nannofossils allows the identification of nannofossil standard zones CC25- CC26 in the East, and CC21 and CC26 in the West of the Kopeh- Dagh Basin in all of the sections, indicating that the investigated deposits are Late Maastrichtian – late Late Maastrichtian in age in all sections in the East, and early Late Campanian – late Late Maastrichtian in all sections in the West of the Kopeh- Dagh Basin. The nannofossils response to the Maastrichtian climate evolution is investigated in the lower boundary of Kalat Formation. Warm water indicators (Uniplanarius sissinghii, Micula murus and Micula prinsii) suggest warm surface water conditions in the studied thickness. In the lower boundary of the Kalat Formation, based on Lithraphidites spp. and Watznaueria barnesae, lower fertility conditions with low productivity at the end of the Maastrichtian were suggested.
  Keywords: Kalat, Kopeh, Dagh, Iran, Nannostratigraphy, Paleoenvironment