فهرست مطالب

محیط زیست و توسعه - پیاپی 7 (بهار و تابستان 1392)
 • پیاپی 7 (بهار و تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/27
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقاله مروری
 • الهام صدیقی*، عبدالرسول سلمان ماهینی، محمدرضا کاوسی، منوچهر بابانژاد صفحه 5
  در طول قرن های گذشته دخالت های بشر در کاربری ها و پوشش مناطق منجر به تغییراتی در فرآیندهای مهم بوم شناسی اکوسیستم ها شده است. با مطالعه همبستگی بین متغیرهای محیط زیستی با انواع پوشش گیاهی می توان مدل قابل قبولی را برای پیش بینی توزیع نوع پوشش گیاهی ارائه داد. بدین ترتیب، پایه های اولیه ارزیابی سریع میزان تهدید گونه های باقی مانده، برای تداوم آن ها در آینده و نیز اولویت های احیا و حفاظت از پوشش گیاهی موجود به دست می آید. در این مقاله گزارش علمی تحقیقات مرتبط با این موضوع ترجمه و به شکل خلاصه ارائه شده است. منطقه مورد مطالعه لاکلان مرکزی در جنوب شرقی استرالیا واقع شده است. در ابتدا مطالعات میدانی و دقیق برای طبقه بندی منطقه بر اساس اقلیم و خاک برای فراهم کردن یک نمونه معرف از پوشش گیاهی اصلی تهیه شده است. با بررسی پوشش گیاهی، داده هایی از ترکیب گونه ها و شرایط پوشش گیاهی جمع آوری شد و در نهایت نقشه های توزیع جغرافیایی برای هر یک از گونه ها تهیه گردید. در این میان، یک پایگاه داده در محیط GIS به منظور مدیریت داده های مربوط به ویژگی های خاک و پوشش گیاهی به وجود آمد و با استفاده از مدل رقومی زمین شرایط توپوگرافیکی منطقه موردنظر به عنوان عوامل اصلی پیش بینی کننده پوشش گیاهی مشخص شد. پس از تهیه داده های اولیه، از طریق مدل سازی آماری مدل قابل قبولی برای پیش بینی جوامع پوشش گیاهی براساس متغیرهای محیط زیستی (اقلیم، خاک، شیب و نظایر آن) به دست آمد. در نهایت، نقشه ای از توزیع گذشته پوشش گیاهی منطقه موردنظر تهیه گردید که برای مطالعات بیشتر در زمینه بررسی روند تغییرات و کمک به توسعه ساختارها و ترکیبات محتمل سیمای سرزمین در آینده بسیار سودمند خواهد بود.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، پیش بینی توزیع گذشته، مدل سازی آماری، لاکلان مرکزی استرالیا
 • فرزام پوراصغر سنگاچین، امیر هدایتی آقمشهدی*، سمانه زاهدی صفحه 17
  در خلال چند دهه گذشته، مصرف بی رویه منابع طبیعی باعث تحلیل در این منابع شده است. حسابداری ملی به عنوان بانی محاسبه تولید و مصرف کالاها تاکنون تنها به محاسبه فواعد حاصل از برداشت منابع طبیعی پرداخته و هزینه های تخریب منابع طبیعی را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال منافع مالی حاصل از صید ماهیان یا درختان جنگل در حسابداری ملی آورده می شود ولی هزینه های تخریب آنها خیر! در طی سالیان اخیر حسابداری محیط زیست (یا حسابداری سبز یا حسابداری منابع طبیعی و یا سیستم حسابداری جامع محیط زیستی و اقتصادی) معرفی شده که به محاسبه هزینه های تخریب محیط زیست در حسابداری ملی می پردازد و به تصمیم گیران در جهت بهبود تصمیماتشان کمک می کند. امروزه در سطح جهان، کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی با تدوین استانداردها و قوانین مختلف سعی دارند حسابداری ملی را به عنوان یک ابزرا پایش، اندازه گیری و تجزیه تحلیل تغییرات محیط زیستی با گذشت زمان، معرفی نمایند. در واقع حسابداری محیط زیستی با ایجاد یک بانک اطلاعاتی سازمان دهی شده محیط زیستی و ارتباط آن با منابع اقتصادی باعث بهبود تصمیمات در مورد محیط زیست می شود و در واقع این نوع سیستم حسابداری مکمل سیستم رایج حسابداری ملی می باشد که دیدگاه صرف اقتصادی دارد. از جمله اهداف ضمنی حسابداری محیط زیستی این است که با تغییر دید مدیران باعث بهبود مدیریت منابع می شود، باعث ارزیابی فشارهای وارده به محیط زیست می گردد و با شناسایی قوانین موثر در جهت حفظ محیط زیست و الگوهای مصرف پایدار راهی به سوی توسعه پایدار می یابد.
  کلیدواژگان: حسابداری ملی، حسابداری محیط زیست، تخریب منابع طبیعی
 • سیدعلی جوزی*، مهندس نرگس قارون صفحه 23
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ریسک محیط زیستی خط لوله 26 اینچ انتقال فرآورده بندرعباس- سیرجان به طول تقریبی 273 کیلومتر و با استفاده از روش سامانه شاخص گذاری به انجام رسید. در این راستا، پس از شناسایی ویژگی های فنی پروژه و محیط زیست تحت تاثیر آن از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، عوامل موثر در شدت و احتمال بروز ریسک بررسی و امتیاز ریسک براساس مدل ریسک نسبی مالبائر (Muhlbauer) محاسبه گردید. سپس با استفاده از قابلیت های نرم افزار Arc GIS 9.3، امتیاز ریسک در طول مسیر خط لوله به صورت محدوده هایی با پتانسیل ریسک زیاد (08/0-26/0)، متوسط (26/0-44/0) و کم (44/0-62/0) طبقه بندی و مکان دار شد. در نهایت جهت کاهش و کنترل ریسک های شناسایی شده راهکارهایی پیشنهاد شد. نتیجه ارزیابی و پهنه بندی ریسک محیط زیستی خط لوله مذکور نشان داد در 7% از مسیر خط لوله سطح ریسک در بازه امتیاز 08/0 تا 26/0 (ریسک زیاد) قرار دارد و پتانسیل بالای جابه جایی خاک و تراکم جمعیت از مهم ترین عوامل مولد ریسک هستند. از راهکارهای ارائه شده جهت کاهش و کنترل ریسک نیز می توان به تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به منظور اطلاع رسانی عمومی در زمینه خطرات احتمالی شکست خط لوله، پیش بینی برنامه واکنش اضطراری و آموزش های لازم به کارکنان برای مقابله با شرایط بحرانی اشاره نمود.
  کلیدواژگان: ریسک، ارزیابی ریسک محیط زیستی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سامانه شاخص گذاری، خط لوله انتقال فرآورده های نفتی
 • هستی آندون پطروسیانس، افشین دانه کار*، سهراب اشرفی، جهانگیر فقه صفحه 37
  جنگل های مانگرو یکی از حاصل خیزترین اکوسیستم ها در گستره زمین محسوب می شوند، اما در سال های اخیر این عرصه ها، به دلیل فعالیت های انسانی و گاه سوانح طبیعی در معرض تهدید قرار گرفته اند، نبود معیارهای مدون حفاظتی برای گزینش پهنه های حفاظتی و شناسایی مکان هایی برای حفاظت بیرونی، توسعه جنگل کاری ها، مراقبت و افزایش سطح آنها را در سطح جهان با چالش مواجه ساخته است. این نوشتار به دنبال شناسایی معیارها و شاخص های توسعه گونه حرا به عنوان یکی از گونه های اصلی مانگرو است که دارای پراکنش وسیع و اهمیت اقتصادی و محیط زیستی زیادی در جهان می باشد. به این ترتیب ضمن بررسی 23 مطالعه صورت گرفته در سطح جهان و ایران و توجه به نتایج آنها، معیارهای موثر در شناسایی عرصه های حضور این گونه تعیین و در یک چارچوب جدید جمع بندی شد. در مجموع 3 معیار و 9 زیرمعیار برای فرایند مکان یابی پهنه های توسعه جنگل های حرا شناسایی شد، پس از غربال معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده با استفاده از روش دلفی، ضریب اهمیت نهایی زیرمعیارهای تعیین و مدل خطی ترکیب آنها برای مکان یابی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تعیین شد. مطابق نتایج به دست آمده به ترتیب ویژگی فیزیکی بستر، ویژگی شیمیایی بستر، جزرومد، موج، دمای هوا، کیفیت آب، نوع اقلیم و بارش به عنوان معیارهای با اهمیت مکان یابی تعیین شدند.
  کلیدواژگان: جنگل های مانگرو، درختان حرا، مکان یابی، روش دلفی
 • سید هاشم محمودی، مرتضی دیناروندی* صفحه 49
  برنامه ریزی محیط زیست در قلمرو زمینه های جدید معرفتی با نام چند رشته ای و بین رشته ای قرار می گیرد که از لحاظ معرفت شناختی کلاسیک فقط به یک حوزه ی معین تعلق ندارند و طیفی از حوزه های معرفت شناختی متنوع را درون خویش می پروراند. هدف از این مقاله بررسی سطوح مختلف معرفت شناختی در حوزه ی دانش به طور کلی و در حوزه ی محیط زیست به شکل خاص می باشد. از این رو، سطوح معرفت شناختی را بررسی کرده و زمینه های برنامه ریزی محیط زیست در درون این سطوح بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد برنامه ریزی محیط زیست بایستی به همه ی این سطوح معرفتی توجه کند و پژوهش های خود را با ترکیبی درخور از آن ها شکل دهد تا بتواند در جایگاه معرفت شناسانه ی واقعی خویش در جامعه ارتقا یابد. تنها از این رهگذر است که مشکلات محیط زیستی به طور جامع و در همه ی مقیاس ها مورد خطاب قرار می گیرند و راه حل های متناسب ارائه می گردند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی محیط زیست، معرفت شناسی، گفتمان و پارادایم در برنامه ریزی محیط زیست، نظریه ی برنامه ریزی در محیط زیست
 • رقیه پرچیانلو*، فریبا عسگری، محسن کلانتری، بهروز عسگری صفحه 57
  ارزیابی توان بوم شناختی یکی از ضرورت های اساسی در برنامه ریزی و مدیریت سرزمین پیش نیاز اصلی نیل به توسعه پایدار است به شمار می آید که طی آن قابلیت های محیط برای توسعه بر پایه نوع کاربری و فعالیت ها مختلف مشخص می شود. در مقاله حاضر توان بوم شناختی استان زنجان برای توسعه کشاورزی بررسی شده است و با بررسی کاربری فعلی سرزمین، میزان تناسب و عدم تناسب مناطق مختلف استان به جای این فعالیت مشخص گردیده است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و گردآوری داده های پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی صورت پذیرفته است. مدل مورد استفاده برای تعیین توان روش همپوشانی نقشه ها بوده است و برای تحلیل داده ها از سامانه اطلاعات جغرافیایی و به طور مشخص نرم افزار Arcgis9.3 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد از مجموع سطوح واجد توان برای کاربری توان کشاورزی و مرتعداری، 42/111909 هکتار برای کشاورزی طبقه دو، 66/12765 هکتار برای کشاورزی طبقه سه، 84/77257 هکتار برای کشاورزی طبقه چهار مناسب است. همچنین 76/71458 هکتار برای فعالیت مرتعداری طبقه دو، 05/68442 هکتار برای مرتعداری طبقه سه و 03/56382 هکتار به مرتعداری طبقه چهار تناسب دارد.
  کلیدواژگان: توان بوم شناختی، همپوشانی نقشه، سامانه اطلاعات جغرافیایی، کاربری کشاورزی، زنجان
 • احمد بهره بر*، بهروز بهروزی راد، مصطفی بهره بر، سیدمهدی امینی نسب صفحه 65
  آگاه سازی عمومی و آموزش جامعه در رابطه با ارزش و اهمیت محیط زیست برای ادامه حیات بشر امری مهم است. مقاله حاضر، نتیجه پژوهش میدانی و توصیفی با هدف بررسی میزان آگاهی محیط زیستی آموزگاران و دبیران شهرستان کهگیلویه در بهار سال 1389 می باشد. نمونه برداری به صورت تصادفی به وسیله ابزار پرسش نامه، مشتمل بر 21 پرسش با پاسخ های به طور عمده بسته، در مدارس مختلف شهرستان کهگیلویه صورت گرفت. داده ها از طریق رایانه و نرم افزار Excel مورد تحلیل قرارگرفتند. بیشتر پاسخ دهندگان مرد، در محدوده سنی بالاتر از 40 سال و دارای تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس بوده اند. اکثر پاسخ دهندگان در دوران تحصیل با مباحث مربوط به محیط زیست آشنا شده اند، تمایل به فعالیت در زمینه محیط زیست دارند و معتقدند که آموزش محیط زیست باید از مقاطع پیش دبستانی و دبستان آغاز گردد. هچنین اکثر آنها اختصاص بخش هایی از کتب درسی به محیط زیست را مهمترین روش برای شناساندن ارزش های محیط زیستی به دانش آموزان می دانند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان در مورد مفاهیم توسعه پایدار، باران اسیدی، شناخت گونه های پستاندار شاخص منقرض شده کشور، وجود مناطق تحت حفاظت سازمان در استان و یا شهرستان محل اقامت و لایه ازن اطلاعات چندانی نداشتند و یا اصلا اطلاعاتی نداشتند. همچنین شناخت و آگاهی آنها در مورد گازهای آلاینده هوا، اثرات گرد و غبار و گونه های شاخص منطقه در حد مطلوب بوده است. در مجموع یافته ها، با توجه به پایین بودن آگاهی محیط زیستی پاسخ دهندگان، بیانگر لزوم آموزش های محیط زیستی در جامعه و ضعف میزان اطلاع رسانی است.
  کلیدواژگان: آگاهی محیط زیستی، آموزگاران، دبیران، شهرستان کهگیلویه
 • مکرم روان بخش سنگجویی* صفحه 73
  توسعه با صفت پایداری در برگیرنده ابعاد «اقتصادی»، «اجتماعی» و «محیط زیستی» است، جنبه های مذکور با همه زیر مجموعه های مربوط به خود با یکدیگر مرتبط اند و درک ارتباط متقابل آنها برای دوری از جزیی نگری، تک بعدی اندیشی هنگام مفهوم سازی، نهادسازی، تدوین برنامه ها و اجرای آنها اهمیت بی بدیلی دارد. پس از تهیه دستور کار 21 در ریو، توافقات بین المللی در بعضی ابعاد به خصوص توسعه پایدار افزایش یافته است. تاکنون از طرف نهادهای بین المللی فراوانی به منظور ارزیابی های جامع توسعه پایدار نشانگرهای گوناگونی مطرح گردیده است. هدف تمام نهادهای مذکور ارائه معیارها و شاخص هایی برای تشخیص میزان موفقیت کشورها در رسیدن به اهداف چندگانه و متکثر توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است. فهرست کلی این شاخص ها عبارتند ازشاخص های اصولی و اخلاقی، روان شناختی، توصیفی (کیفی)، سازمانی (تشکیلاتی)، شرایط زندگی، رفاهی و اجتماعی، منابع مادی، مالی و اقتصادی، وابستگی و شاخص های تحمل محیط زیستی است. در این مقاله ابتدا مهمترین شاخص های توسعه پایدار محیط زیستی (شاخص پایداری محیط زیست، شاخص عملکرد محیط زیست، شاخص آسیب پذیری محیط زیست و آرمان هفتم اهداف توسعه هزاره)، معیارها و نشانگرهای هر یک از این شاخص ها معرفی خواهد شد، سپس تغییرات جایگاه ایران در این شاخص ها در سال های اخیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در نهایت چالش ها و موانع توسعه محیط زیستی ایران و راهکارهای دستیابی به شرایط مطلوب تر محیط زیستی ارائه خواهد شد. بررسی گزارش های منتشر شده از شاخص های پایداری و عملکرد محیط زیست نشانگر رتبه ضعیف ایران در شاخص پایداری و رتبه نسبتا قابل قبول در شاخص عملکرد محیط زیست است. کسب رتبه نسبتا خوب ایران در شاخص های عملکردی محیط زیست، به دلیل شرایط مناسب کشورمان در زمینه بهداشت محیط، کیفیت منابع طبیعی مولد، تنوع زیستی و زیستگاه می باشد. راهبردهای کلی توسعه پایدار کشور را می توان در بخش های مهندسی مجدد نظام محیط زیست کشور، اجرا و توسعه برنامه های جامع توسعه ای استانی هماهنگ با توسعه پایدار، سیستم یکپارچه محاسبات اقتصادی محیط زیستی، آموزش و جلب مشارکت جوامع در امور زیربنایی، تقویت فعالیت های بین بخشی و بین المللی، تاکید بر پروژه های محلی کم هزینه و توسعه سرمایه گذاری و انتقال مسئولیت ها و اختیارات به جوامع در امور تصدی گری خلاصه نمود.
  کلیدواژگان: شاخص توسعه پایدار، محیط زیست، ایران
 • سعیده اسکندری* صفحه 83
  این تحقیق با هدف ارزیابی توان تفرجی جنگل های زرین آباد نکا بر اساس مدل مرسوم کاربری توریسم در ایران انجام گرفت. برای انجام این تحقیق ابتدا نقشه توپوگرافی 1:25000 منطقه در نرم افزار Arc GIS 9،3 زمین مرجع شد. سپس مدل رقومی ارتفاع منطقه با اندازه پیکسل 30 متر از نقشه ژئورفرنس شده حاصل گردید. با استفاده از مدل رقومی ارتفاع، نقشه های شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا با اندازه پیکسل 30 متر تهیه شدند. نقشه تراکم پوشش گیاهی و بافت خاک منطقه از شرکت سهامی نکاچوب تهیه و در نرم افزار Arc GIS 9،3 رقومی شد. تمام لایه های رقومی با توجه به مدل اکولوژیکی توریسم طبقه بندی گردیدند. از روی هم گذاری تمام نقشه ها در محیط GIS نقشه یگان های محیط زیستی به دست آمد. ویژگی واحدهای این نقشه با ویژگی انواع مختلف تفرج در مدل توریسم مقایسه گردید و توان هر یک از واحدها در ارتباط با تفرج گسترده و متمرکز سنجیده و درجه توان نیز تعیین شد. در نهایت نقشه پتانسیل تفرجی منطقه تهیه گردید. نتایج نشان داد که 82 درصد از منطقه پتانسیل انواع تفرج را دارد به طوری که 66 درصد از منطقه پتانسیل تفرج گسترده درجه یک، 4 درصد پتانسیل تفرج گسترده درجه دو، 2 درصد پتانسیل تفرج متمرکز درجه یک و 10 درصد پتانسیل تفرج متمرکز درجه دو را دارد. 18 درصد از منطقه نیز پتانسیل تفرج را ندارد که شامل طبقات حفاظتی (7 درصد) و نامناسب برای تفرج (11 درصد) می باشد.
  کلیدواژگان: پتانسیل تفرجی، مدل کاربری توریسم، زرین آباد، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • صفحه 93
 • صفحه 97
|
 • Pourasghar Sangachinf., Hedayati Aghmashhadia.*, Zahedi Page 17
  In the last decades, a great use of natural resources caused the crash of these resources. National Accounting as the accounting produce and use of the goods and services, so far has estimated benefit from use of the natural resources, and can’t considerate destruction of the resources. For example, financial advantages of hunting the fish or cutting the trees is being calculated in national accounting, but disadvantages of destruction of resources aren’t being estimated. Environmental Accounting (sometimes referred to as “green accounting”,”resource accounting” or integrated economic and environmental accounting) is introduced as a new method for accounting the destruction of the natural resources in the national accounting, and can help the decision makers to improve the decisions related to the environment. it can be linked to economic data. Among other uses, it can help policy makers better manage resource (currently, many policymakers lack information needed to understand the potential environmental impacts of their decisions, and the economic implications of changes to their environment and natural resources); identify the implications of different regulations, taxes, and consumption patterns on environmental sustainability; and identify paths to sustainable development Indeed Environmental accounting provides a framework for organizing environmental data so that. The latest categorization of environmental accounts by the international community includes four types of accounts: Natural resources asset account- Pollution and material physical flow account-Monetary and hybrid account, and Environmental adjusted macroeconomics aggregates.
  Keywords: National accounting, environmental accounting, destruction of natural resources
 • Jozi, S. A.*, Gharoun, N Page 23
  This Study has aimed to assess the environmental risk of 26 inch transfer products pipeline of Bandar abbas- Sirjan (273 km) using the indexing system. In this regard, after the identification of the technical features of the project and its environmental impact through library research, risk factors were assessed and risk score was calculated based on relative risk models Muhlbauer. Then, using the capabilities of the software Arc GIS 9.3, points were classified and were located as the areas with high 0.08-0.26), medium (0.26–0.44) and low (0.44–0.62) potential risk along the pipeline route. Finally, to reduce and control the identified risks, some strategic propositions are presented. Result of environmental risk assessment and risk zoning along pipeline route show that 7 of pipeline route meet high potential risk with a risk score range of 0.08 to 0.26 and high potential for soil movement and population density of the most important risk factors are causing. Formulation and implementation of educational programs to alert people the risks of pipeline failure, prediction programs and provide necessary training to emergency response personnel to deal with critical situations can be most effective measures for reducing mentioned risks.
  Keywords: Risk, Environmental Risk Assessment, Geographical Information System, Indexing system, Products Pipeline
 • Andon Petrosianh., Danehkara.*, Ashrafis., Feghhi, J Page 37
  Mangrove forests are one of the highly productive ecosystems in the world but in recent years they have been threatened by human activities and natural events. In the other hands lack of the criteria for Exito-Conservation site selection decreases mangrove forest area in the world. The aim of this paper is prioritizing necessary criteria for identification of developmental zones for Avicennia marina as one of the true mangrove species with many economic and ecologic values in the world. Hence, at first according to our goals, 23 essaies from Iran and other countries were surveyed and conclusion of them were attended. Then tried to identify necessary criteria and assembled them in a new structure. On the whole, 3 criteria and 9 sub criteria were identified for selection of developmental sites. Afterwards based on the Delphi method, these criteria were screened out and the important scale and line model for using in GIS estimated. According to our conclusions by the order of importance: land physical traits, land chemical traits, tidal, waves, air temperature, water quality, climate and precipitation are sub criteria for selection of developmental sites.
  Keywords: Mangrove forests, Avicennia marina trees, Site selection, Delphi method
 • Hashemi, S.M., Dinarvandi, M.* Page 49
  Epistemological approach to environmental planning is focus of this paper. However, the theory of knowledge in environmental problems is scrutinized to address planner’s understanding and modus operandi in the face of those problems. Multiple epistemological levels in environmental planning including episteme, discourse, paradigm, substantive and procedural theory, and praxis have been reviewed. In general, the main idea of this paper is exploration of possibility conditions of problematization of environmental concerns as an field of study with task of epistemologization of environment’s current problems. Considering our society's rapid transformations in cultural aspects as well as natural dimensions, environment's planning should be treated as an interdisciplinary (or transdisciplinary) in multiple levels of epistemology and multi-scale of analysis to be helpful for transition to an ecologically- culturally possible state.
  Keywords: Environmental planning, Epistemology, Discourse, paradigm in environmental Planning, Planning theory in environmental
 • Parchianloor.*, Asgarif., Kalantarim., Asgari, B Page 57
  Assessing ecological potential is an essential item in planning and management of land that is considered as the main prerequisite for achieving sustainable development through which capability of environment for development based on type of activity is determined. In this paper we have investigated ecological potential of Zanjan province for agricultural development and by examining current state of land use, the appropriateness and inappropriateness of various regions of the province for this activity is being known. Descriptive and analytical research methods and field data collection were applied in this survey. The overlapping maps model was utilized for determining the ecological potential and Arcgis9.3 software was used for data analysis. Our findings show that from the overall levels of potential for agriculture and ranch management, 111909.42 hectares for agricultural class II, 12765.66 hectares for farming class III, and 77257.84 hectares is suitable for agriculture class IV. Also 71458.76 hectares is proportional for ranch management class II, 68422.05 hectares for ranch management class III and 56382.03 hectares for ranch management class IV.
  Keywords: Ecological potential, Over laping map, GIS, Agriculture, Zanjan
 • Bahrehbara.*, Behrouzi Radb., Bahrahbarm., Amini Nasab, S. M Page 65
  Public informing and society training regarding the value and importance of environment for keeping on human life are important matters. This study is the result of field and descriptive research with the purpose of investigating the rate of teacher's environmental awareness kohgiloyeh schools in 2010. Random sampling through distributing a questionnaire consisting of 20 questions was performed in various schools of kohgiloyeh. The date was analyzed excell software. most male respondents were over the age of 40 and owned the university degree of over dipolama and bachlor. Most respondents believed that environment training must be started from nursery and elementary schools and also believed that devoting some chapters of text books regarding environment is the most way for introducing environment value to students. More than half of teachers don’t have sufficient information about concepts of: sustainable development, acidic rain, recognition of annihilated mammalian varieties of the country, the existence of some areas under protection of environment organization in the province or town, and ozon layer. According to these findings, increasing environmental awareness and training are necessary in society.
  Keywords: Environmental awareness, Teachers, Kohgiloyeh county
 • Ravanbakhsh, M.* Page 73
  The field of sustainable development can be conceptually broken in to three constituent parts: environmental, economical and sociological sustainability. All of this sections with their subsections are relevant. Understanding of reaction between them are so important for avoiding parochial viewpoint and unilateral thought at the time of conception, composition, compilation and execution programs. It is included economical growth, extension of justice, decreasing of poverty illiteracy and approval of suitable laws for people by partnership society, kinfolks, religions, ruralist and urbanite. After providing of 21 agenda in Rio, international agreements have increased specially in sustainable development, Cario, Egypt (ICPD) (1994), fourth world conference on women action for equality, development and peace (1995), the world summit for social development, the world telecommunication (WTDC), world food summit (WFS) in Rome(1996), and United Nation commission on sustainable development (UNCSD). The goal of these commission is presenting the indices for recognizing the amount of success in the countries approaching social, economical and environmental objects. These indicators are contained moral, psychological, descriptive, organizational, quantification of life, welfare and social, economical and environmental tolerance. In this paper, the most important environmental indicators of sustainable development (environmental sustainability indicators, environmental performance indicators, indicators of environmental vulnerability and seventh goals of MDGs), criteria and indicators, each of these indicators will be introduced, Then Iran's position changes in these indicators will be reviewed in recent years, Finally, challenges and barriers to development and environmental strategies to achieve more favorable environmental conditions will be provided. Sustainability indicators and environmental performance review of published reports imply Iran's poor ranking in the stability and acceptable relative ranking of environmental performance. Iran acquired a fairly good rating in environmental performance indicators, due to our conditions in the field of environmental health, productive natural resources and biodiversity and habitat quality. Country's overall sustainable development strategies can be summarized re engineer parts of the country's environment, implementation and development of comprehensive development programs with the provincial sustainable development, integrated system of economic calculation, environment, education and community participation in infrastructure, strengthening inter- sectoral activities and international emphasis on local projects and developing low-cost investment and the transfer of responsibilities and powers of State Policies in the communities.
  Keywords: Iran, Environmental sustainable development, Indicators
 • Eskandari, S.* Page 83
  This research was done to evaluate the outdoor recreation potential of Zarrin Abad forests in Neka based on usual tourism use model in Iran. First, topographic map with scale 1:25000 was geo-referenced in Arc GIS 9,3 software. Then digital elevation model (DEM) with 30-meter pixel size was obtained from the geo-referenced map. The slope, aspect and height maps with 30-meter pixel size were provided using DEM. The vegetation coverage density and the soil texture maps of Zarrin Abad forests were provided from Nekachoob Company and were digitized in Arc GIS 9,3 software. All of the digital layers (maps) were classified according to the Makhdoum model. The environmental units map was provided by overlaying all of maps in Arc GIS 9,3 software. The characteristics of units in this map was compared to the characteristics of various outdoor recreation types in Makhdoum tourism ecologic model and potential of each unit was evaluated for intensive and extensive outdoor recreation and the outdoor recreation potential degree was determined. Finally the outdoor recreation potential map was prepared. Results showed that 82 percent study area have potential for outdoor recreation types. As 66 percent region have potential for degree 1- extensive outdoor recreation, 4 percent region have potential for degree 2- extensive outdoor recreation, 2 percent region have potential for degree 1- intensive outdoor recreation and 10 percent region have potential for degree 2- intensive outdoor recreation. In addition 18 percent study area has no potential for outdoor recreation that it includes the protected area (7 percent) and the improper area for outdoor recreation (11 percent).
  Keywords: Outdoor recreation potential, Tourism use model, Zarrin Abad, Geographic information system