فهرست مطالب

نشریه محیط زیست و توسعه
پیاپی 25 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/16
 • تعداد عناوین: 11
|
 • تکتم سالاری، زهرا یاسمنی، مهدی کلاهی* صفحات 3-16

  با وجود این که تلاش هایی در جهت کاهش ردپای اکولوژیکی هتل‏داری صورت می گیرد، اما همچنان تهدیدات در این زمینه ادامه دارد و محیط زیست در معرض آلودگی و آسیب بیشتر قرار دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه سیستم مدیریت محیط زیستی در بازاریابی محیط زیستی هتل ها می پردازد. جامعه آماری، مدیران هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد و روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی است. داده ها از طریق پرسشنامه، جمع ‎ آوری و با نرم ‏افزار SPSS، تحلیل شدند. بعلاوه، به کمک نرم‏ افزار AMOS ، مدل معادلات ساختاری داده‏ها استخراج گردید. جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش، به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تاثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری، از مدل‏های رگرسیونی ساده، چندگانه و میانجی استفاده شد. نتایج نشان داد اگرچه در بازاریابی هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد، محتوای محیط زیستی، برنامه ریزی های محیط زیستی، ورودی ها، دستاوردها و فرآیندهای توجه به محیط زیست دارای تاثیر مثبت و معناداری است، اما خروجی های مبتنی بر سیستم مدیریت محیط زیست در بازاریابی این هتل ها تاثیر مثبت و معناداری ندارد. به هر حال، تاثیرگذارترین تا کم‏اهمیت ترین عوامل موثر بر سیستم مدیریت محیط زیستی، به ترتیب برنامه‏ریزی، فرایند، ورودی، محتوا، دستاوردها، و در نهایت خروجی بودند. نتایج مدل‏ها نشان داد می توان سیستم مدیریت محیط زیستی را بر اساس تمام این عوامل پیش بینی نمود.

  کلیدواژگان: آگاهی محیط زیستی، بازاریابی سبز، بازاریابی محیط زیستی، مدیریت سبز، هتل سبز
 • سجاد پرهیزگاری، امیر فرشی* صفحات 17-30

  کاستیک مستعمل یکی از پساب های شیمیایی پالایشگاه های نفت و سایر صنایع نفت و گاز است که امکان تخلیه مستقیم آن به محیط زیست وجود ندارد چرا که این پساب دارای شوری زیاد، اسیدیته بالا، اکسیژن خواهی شیمیایی بالا و بوی بد و همچنین ناخالصی های مختلف و زیاد سولفیدی و غیره است. از این رو، برای تخلیه این پساب به محیط زیست لازم است تصفیه های شیمیایی، فیزیکی، زیستی روی آن صورت گیرد و خطرات آن به طریق فرآیندهای شیمیایی و غیرشیمیایی دارد کاهش یابد. در این مقاله روش های تصفیه کاستیک مستعمل شامل روش های اکسایشی، روش اکسایش هوای مرطوب و روش های اکسایش پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر آنها در تصفیه کاستیک مستعمل با همدیگر مقایسه شده است. کاستیک مستعمل جزء دورریزهای غیر قابل تصفیه یا مشکل برای تصفیه طبقه بندی می شود. کاستیک های مستعمل مختلف حاوی اجزاء متفاوتی می باشند که در این مقاله مشخصات فیزیکی و شیمیایی این گونه کاستیک ها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تصفیه کاستیک مستعمل، اکسیداسیون هوای مرطوب، فرآیند های اکسیداسیون پیشرفته
 • نجمه سادات مصطفوی*، پروین پرتوی، زهرا اسدالهی صفحات 31-51

  کیفیت منابع طبیعی به واسطه افزایش جمعیت شهری همراه با گسترش شهرها، توسعه شبکه های حمل و نقل و فعالیت های صنعتی در معرض میزان قابل توجهی از تخریب قرار گرفته است. در همین راستا توسعه پایدار شهری به عنوان الگویی برای رفع این چالش ها و فرصتی به منظور تشکیل سازوکار جدید برای ساختن آینده مطلوب شهری با پیش شرط هماهنگی با اکوسیستم های طبیعی مطرح شد. تغییرات کاربری زمین به واسطه شهرنشینی سریع، تغییرات محیط زیستی را با تاثیر بر خدمات اکوسیستم موجب گردیده است. تاثیر تحولات کاربری زمین بر محیط اکولوژیکی به یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم تبدیل شده تا جایی که در حال حاضر گنجاندن موضوع خدمات اکوسیستم در برنامه ریزی شهری مورد استقبال قرار گرفته است. بررسی مطالعات نشان می دهد که یکپارچگی خدمات اکوسیستم در برنامه ریزی توسعه، هنوز در مراحل ابتدایی است. رویکردهای رایج بیشتر با تمرکز بر درک مفهوم خدمات اکوسیستم (درک مفهوم توسط متخصصان، سیاست گذاران و ذینفعان و بررسی محتوای اسناد) انجام گرفته اند و به طور قطعی به یکپارچه سازی خدمات اکوسیستم در برنامه های شهری نپرداخته اند. ادغام خدمات اکوسیستم در برنامه ریزی عمدتا در سطح نظری مورد بحث قرار گرفته و شواهد کمتری در مورد تلاش های عملی آن، وجود دارد. اگرچه در دهه گذشته مکانی سازی، کمی سازی و ارزیابی خدمات اکوسیستم توسعه چشمگیری یافته، هنوز مشکلاتی در تعریف و عملیاتی کردن خدمات اکوسیستم در برنامه ریزی به سبب چارچوب های نظارتی ایستا و ابزارهای ناکافی وجود دارد. علاوه بر این، موانع سازمانی، مانند فقدان استانداردها در پروتکل های ارزیابی و هدف گذاری، کمبود نیروی متخصص، کمبود داده از دیگر موانع عملیاتی سازی این فرایند می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، برنامه ریزی شهری، اکولوژی شهری، خدمات اکوسیستم، ادغام
 • سارا فروتن*، نغمه مبرقعی دینان صفحات 53-66

  سرانه تولید پسماند برای هر شهروند ایرانی حدود 700 گرم می باشد که این میزان فراتر از استانداردهای جهانی است. تولید این حجم زباله نیازمند مدیریتی راهبردی و تدوین سیاست گذاری های کلان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار می باشد. امروزه مدیریت پسماند جامد به صورت چالشی عمده، در نقاط مختلف جهان به خصوص شهرهای پرجمعیت و در حال توسعه دیده می شود و دلایل اصلی این چالش عواملی مانند رشد جمعیت و گسترش شهرها، عدم برخورداری از الگوی مصرف مناسب، کاهش منابع مالی و ضعف برنامه ریزی است. در پژوهش تطبیقی حاضر، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جستجو در سایت های علمی، با توجه به مشکلات و چالش های مدیریت پسماند شهری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، ابتدا استراتژی مدیریت پسماند در کشورهای دارای سیاست های مدون، بررسی و نکات مهم آن مشخص شد. سپس با توجه به این سیاست گذاری ها و شرایط فعلی ایران، نکات مثبت و منفی، بایدها، نبایدها و چالش ها در مدیریت پسماند کشور بررسی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در اکثر مناطق دنیا معمولا طیف گسترده ای از اقدامات مدنظر قرار می گیرند تا بتوان اقدامات موثرتری در تحقق اهداف و سیاست های تدوین شده در ارزیابی راهبردی مدیریت پسماند به انجام رساند. این اقدامات با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، میزان آگاهی های عمومی و مشارکت های مردمی، وجود زیرساخت های قانونی و مدنی متفاوت خواهند بود. با توجه به مطالب مذکور از جمله سیاست های مهم و شایان توجه در سطح جهانی که در دستور کار تدوین راهبردهای مدیریت پسماند به کارگرفته می شوند، می توان موارد ذیل را عنوان نمود: اتخاذ استراتژی پسماند صفر، توجه به استراتژی سلسله مراتب مدیریت پسماند، حمایت از بخش خصوصی، ترغیب به کاهش مصرف ظروف یک بار مصرف و پلاستیک، توجه به اقتصاد چرخشی و استراتژی 3R، سعی در جلب مشارکت مردم، توسعه زیرساخت های فنی، جلب حمایت بانک جهانی و همکاری های بین المللی. با بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف این استراتژی ها، تجزیه و تحلیل آنها و مقایسه با وضعیت کنونی مدیریت پسماند ایران، می توان گام های موثرتری در تدوین راهبردهای کلان در این زمینه برداشت. علاوه بر موارد فوق الذکر وجود قانون مدیریت پسماند در ایران و توجه به تدوین ارزیابی راهبردی محیط زیست در برنامه های پنج ساله توسعه کشور نوید وجود پتانسیلی قوی برای تدوین و سیاست گذاری های مدون در این حوزه را می دهد. با توجه به نحوه مدیریت پسماند در نقاط مختلف جهان به نظر می رسد تجدیدنظر در ساختار مدیریتی پسماند در ایران می تواند راه گشایی در زمینه ی مدیریت مطلوب و بهینه باشد و این کار از طریق ایجاد یک سازمان مستقل مانند «سازمان مدیریت جامع پسماند کشور» امکان پذیر خواهد بود. از آنجا که در حال حاضر وظیفه ی نظارت بر نحوه مدیریت پسماند بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور می باشد و این سازمان با توجه به گستردگی وظایف، کمبود نیروی انسانی و نبود زیرساخت ها عملا امکان انجام این مهم را به طور مطلوب ندارد، لذا ایجاد سازمان مدیریت جامع پسماند کشور می تواند با مدیریتی متمرکز و نظارتی یکپارچه علاوه بر تدوین سیاست های کلان مدیریت راهبردی پسماند کشور و ایجاد اقدامات موثر در افزایش همکاری های بین سازمانی از جمله همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، شهرداری ها و سایر ارگان ها بر نحوه دفع مناسب و اصولی پسماند در بخش های پزشکی، صنعتی، ویژه، کشاورزی و خانگی نیز نظارتی اثر بخش داشته باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی راهبردی، محیط زیست، مدیریت پسماند، سلسله مراتب، پسماند شهری
 • لیلا بشارتی، حامد چهارسوقی امین* صفحات 67-82

  این پژوهش با هدف واکاوی زمینه های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بین تشکل های محیط زیستی استان ایلام و در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش، اعضای تشکل های محیط زیستی به تعداد 20000 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 376 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب و با استفاده از پرسش نامه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تشخیص پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و برای تامین روایی محتوایی آن از پنل متخصصان موضوعی استفاده شد (93/0=α). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 22SPSSv انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عامل های زیرساختی، اقتصادی، آموزشی، فنی- مشاوره ای و پشتیبانی- حمایتی، عمده ترین زمینه های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نمونه هدف بودند. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که عامل های زیرساختی، حمایتی- پشتیبانی و فنی- مشاوره ای به ترتیب در گام های اول تا سوم وارد معادله رگرسیون شدند و بیشترین تاثیر را در تبیین واریانس متغیر وابسته «توسعه فن آوری» داشتند.

  کلیدواژگان: توسعه، فن آوری، فن آوری اطلاعات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 • فریبا اسفندیاری درآباد*، بهروز نظافت تکله، فاطمه حسینی صفحات 83-94

  ژیوتوریسم شاخه ای از صنعت گردشگری است محوریت آن را رفتارشناسی سیستم های سطحی زمین یا ژیومورفوسایت ها تشکیل می دهد . به عبارتی شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای است که برای ارتقا بخشیدن سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل میزان تاثیر مخاطرات بر توسعه ژیوتوریسم شهرستان نیر می باشد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیل و به کمک دو جامعه آماری مرتبط با گردشگری یعنی گردشگرهای داخلی وارد شده به شهرستان نیر و مسیولین فعال در صنعت ژیوتوریسم منطقه به بررسی مخاطرات تاثیر گذار در توسعه ژیوتوریسم پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که احتمال وقوع خطر بهداشتی و محیطی از نظر مسافران با مقدار 65/3 بیش ترین امتیاز را جهت تهدید توسعه ژیوتوریسم به خود اختصاص داده است. هم چنین احتمال وقوع خطر ساختاری و عملکردی از نظر مسیولین با امتیاز 17/3 دارای بیش ترین تاثیر گذاری بر توسعه توریسم منطقه مورد مطالعه دارد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله مجموع امتیازات پاسخگویان بر تاثیر گذاری مخاطرات ذکرشده نشان داد که با مقدار 72/2 از حد متوسط مخاطره پایین بوده و تاثیر ات چندانی بر توسعه گردشگری شهرستان نیر ندارد. بنابراین نتیجه گیری می شود با توسعه در بخش های احتمالی خطر می توان احتمالات خطر در جهت توسعه ژیوتوریسم را به حداقل رساند تا منجر به توسعه صنعت توریسم در شهرستان نیر شود. بنابراین بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می شود با توسعه رفاهی، اقتصادی، بهداشتی، زیرساختی و حقوقی در سال های آتی منجر به پیشرفت روزافزون صنعت ژیوتوریسم در سطح شهرستان نیر گردد.

  کلیدواژگان: پتانسیل، توسعه گردشگری، مخاطرات، ژئوتوریسم، شهرستان نیر
 • مژده بروغنی، سید حامد میرکریمی*، مرجان محمدزاده، سپیده سعیدی صفحات 95-104
  امروزه جوامع با انبوهی از مشکلات محیط زیستی مواجه هستند و مدیریت و حل این مشکلات، لزوم همکاری جمع بزرگی از افراد را می طلبد. باتوجه به این که هر گونه توسعه ای بر مدیریت سرزمین تاثیرگذار است، تحقیقات اخیر اهمیت زیادی به مشارکت افراد در مدیریت برنامه ها و حل مسایل داده اند. راه کارهای مختلفی جهت مدیریت موثر سرزمین وجود دارد که کمک و مشارکت همه جانبه افراد را می طلبد، این مسیله با استفاده از روش جمع سپاری که افراد را در یک شبکه بزرگ گرد هم می آورد، قابل حل است. جمع سپاری امکان مشارکت افراد را در یک  فراخوان عمومی فراهم آورده و کمک می کند تا افراد صرف نظر از موقعیت مکانی که در آن واقع هستند، با دسترسی به اینترنت بتوانند نظرات، ایده ها، اطلاعات، توانایی ها و آگاهی های خود را به اشتراک گذاشته و نقش موثری در مدیریت سرزمین داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، معرفی روش جمع سپاری، مزایا و معایب آن و همچنین معرفی برخی از برنامه های کاربردی مبتنی بر این روش و کاربرد آن ها در مدیریت سرزمین است. نتایج تحقیق حاضر و مرور مطالعات و پژوهش های مرتبط با روش جمع سپاری در مدیریت سرزمین، بیانگر تاثیر قابل ملاحظه مشارکت افراد در حل مسایل محیط زیستی و اعمال مدیریت صحیح است. چنین مشارکت هایی باعث کاهش هزینه ها و اطلاع رسانی و کمک رسانی سریع خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت سرزمین، جمع سپاری، مشارکت، فراخوان عمومی، رای گیری جمع، خردکاری
 • پاکزاد آزادخانی*، جعفر حسین زاده، ناهید رمضانیایی، منور ارغا صفحات 105-118

  تلفیق آموزش مجازی و آموزش محیط زیست، شاید بتواند تنها راه حلی باشد که نسل جوان و کلیه اقشار جامعه را به علت رویکرد سریع جامعه به شبکه های ارتباطی به طور فعال در فرآیند یادگیری و آموزش محیط زیست درگیر نماید، بنابراین می توان از این فرصت به دست آمده برای افزایش دانش نظری، آگاهی عملی و آگاهی تجربی سطح عمومی جامعه و تغییر نگرش افراد جامعه، اقدام شود. این مقاله با هدف نقش آگاهی و آموزش های محیط زیستی در حفاظت از جاذبه های گردشگری بومی با تاکید بر فضای مجازی تلگرام در نیمه دوم سال 1396 به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفته است. روش گردآوری اطلاعات در این طرح به شیوه پرسشنامه ای است که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و همین طور آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 92/0 تایید شد. جامعه آماری پژوهش ساکنان شهرستان ایلام است که تعداد 383 نفر از آنها به شیوه فرمول کوکران به صورت هدفمند انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری در نرم افزار Lisrel انجام شد. نتایج حاکی از آن داشت که آگاهی و آموزش های محیط زیستی شبکه اجتماعی تلگرام در حفاظت از جاذبه های گردشگری بومی ساکنان شهرستان ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین آگاهی و آموزش های محیط زیستی شبکه اجتماعی تلگرام در آموزش های مجازی حفاظت از جاذبه های گردشگری بومی، کارایی و تاثیرگذاری آموزش حفاظت از جاذبه های گردشگری بومی و دستیابی به اهداف حفاظت از جاذبه های گردشگری بومی شهرستان ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: آموزش محیط زیستی، حفاظت محیط زیست، گردشگری بومی، شبکه اجتماعی تلگرام، شهرستان ایلام
 • شقایق ذوالقدری*، کامران نصیراحمدی، مهرداد قدس خواه دریایی صفحات 119-128
  مدیران منابع طبیعی به دلیل گستردگی موضوعات علمی در تصمیم گیری با چالش هایی مواجه هستند. مطالعات ارزیابی محیطی ابزارهای کلیدی تصمیم گیری هستند، اما می توانند چالش برانگیز نیز باشند. قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی اثرات محیط زیست در ایران بیش از دو دهه است که وجود دارد و اجرای آنها در سال های اخیر جدی گرفته شده است. این مقاله روش های مختلف ارزیابی اثرات محیط زیست را مورد بحث قرار می دهد و مزایا و چالش های آنها را برجسته می کند. این مقاله همچنین بر مزایای استفاده از رویکرد خدمات اکوسیستمی در ارزیابی اثرات محیطزیست تمرکز دارد. ارزش بالقوه خدمات اکوسیستمی در شناسایی بهترین گزینه ها برای پروژه های پیشنهادی برجسته می شود و این که چگونه این رویکرد می تواند به بهبود سیستم ارزیابی محیط زیستی کشور کمک کند. اطلاعات ارایه شده در این مقاله ممکن است برای تحلیلگران و محققان حوزه محیط زیست برای تحقیقات آتی مفید باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع طبیعی، مشارکت ذی نفعان، حفاظت از تنوع زیستی
 • نرگس عرب، عبدالرسول سلمان ماهینی*، علیرضا میکائیلی تبریزی، توماس ویته صفحات 129-141

  برای دستیابی به توسعه پایدار؛ علاوه بر سایر مولفه ها؛ لازم است شهرها به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی توسعه پایدار مد نظر قرار گیرند. علی رغم وضوح آشکار معضلات اکولوژیکی و محیط زیستی و پیامدهایش، هیچ زمینه مشترکی برای یک الگو یا پارادایم شهر پایدار وجود ندارد و ابهامات زیادی در این رابطه به پیچیدگی شرایط می افزاید. با توجه به نتایج تحقیقات مختلف، محققان استدلال نموده اند که فرم شهرها و الگوی کاربری اراضی تعیین کنندگان اصلی موضوع پایداری شهری هستند. برای دستیابی به شهر پایدار چندین مدل مفهومی ارایه  شده است که هر یک از آن ها، دارای اهدافی متفاوت و گاهی متناقض هستند. در این تحقیق با مرور منابع مختلف داخلی و خارجی 59 شاخص برای رسیدن به شهر پایدار تعیین گردید. با استفاده از روش دلفی در سه مرحله دریافت اطلاعات از 12 متخصص و کارشناس و محاسبه توابع، درجه اهمیت و درصد اهمیت این شاخص ها اولویت بندی شدند. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که از این 59 شاخص، براساس نظر کارشناسان، شاخص های کاهش ترافیک، حفاظت از کیفیت آب و بهبود کیفیت هوا، به ترتیب با درصد اهمیت 3/36، 3/35و 6/34 در اولویت های اول تا سوم در گروه اهداف محیط زیستی، به عنوان شاخص های اولیه برای رسیدن به شهر پایدار هستند. از سوی دیگر، شاخص اطمینان از وجود ظرفیت توسعه مناسب و کافی در بازار سهام در گروه اهداف اقتصادی با 6/18 درصد اهمیت از شرایط لازم برخوردار نبود و حذف گردید.

  کلیدواژگان: توسعه شهری پایدار، روش دلفی، اولویت بندی شاخص پایداری، شهرنشینی
 • وحیده عفیفی*، محمدرضا بمانیان صفحات 143-156

  این مقاله با هدف مروری بر مقالات منتشر شده در خصوص روش های ارزیابی چرخه عمر نوشته شده است. تمرکز اصلی بر محدودیت ها و پیشرفت های روش شناختی در مقالات منتشر شده است که در حقیقت پایه ای برای تحقیقات بعدی بر روی خلاهای موجود در ادبیات تحقیق باشد. با توجه به رابطه تنگاتنگ صنعت ساختمان و آلودگی محیط زیست توجه به اثرات محیط زیستی دارای اهمیت است. در حال حاضر، روش ارزیابی چرخه زندگی (LCA) یکی از ابزارهای اندازه گیری نسبتا جدید است که قادر به ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجرای آن در صنعت ساختمان است. LCA به عنوان تجزیه و تحلیل سیستماتیک فرآیندها و محصولات صنعتی با بررسی جریان انرژی و مصرف مواد، زباله های آزاد شده در محیط زیست و اندازه گیری و ارزیابی گزینه های بهبود محیط زیستی تعریف شده است. هدف این مقاله بررسی روش های LCA و مراحل و موارد موثر بر محیط و بررسی اهداف و محدودیت های موجود است. مطالعات نشان دهنده آن است که تا کنون چرخه عمر بیشتر برای ساختمان های انرژی صفر و در مقیاس شهری مورد استفاده قرار گرفته و کمتر از آن برای ارزیابی ساختمان های مسکونی در مقیاس شهری که مورد استفاده عموم است استفاده شده است. این ابزار می تواند در ساختمان های مسکونی و همچنین برای پروژه های بازسازی که به منظور مقاوم سازی ساختمان در مقابل مصرف انرژی است به کار رود. این امر مستلزم مشخص شدن پارامترهای موثر و اطلاعات لازم برای آنالیز گسترده آنها می باشد.

  کلیدواژگان: LCA، پایداری محیط زیستی، انرژی نهفته، LCC، صنعت ساختمان
|
 • Toktam Salari, Zahra Yasamani, Mahdi Kolahi * Pages 3-16

  Despite efforts to reduce the ecological footprint of the hotel industry, threats in this regard continue and the environment is exposed to further pollution and damage. Given the importance of this issue, the present study examines the position of environmental management system in the environmental marketing of hotels. The statistical population was the managers of four- and five-star hotels of Mashhad, a city in north east of Iran.We used a descriptive approach including survey research methods. Data were collected through a questionnaire and analyzed by SPSS software. Furthermore, the structural equation model of the data was extracted using AMOS software. The simple, multiple, and mediation regression models were applied to evaluate the research hypotheses, to determine the presence or absence of effect among variables, and to estimate and generalize the results obtained from the sample size to the statistical population. Results showed that, although some factors have a positive and significant effect on marketing of four- and five-star hotels at Mashhad including environmental content, environmental planning, inputs, achievements, and processes of environmental attention, the outputs do not have a positive and significant effect on the environmental management system in the marketing of these hotels. However, the most influential to the least influential factors affecting the environmental management system were planning, process, input, content, achievements, and output, respectively. The results of the models showed that the environmental management system can be predicted based on all of these factors.

  Keywords: Environmental awareness, Environmental Marketing, Green hotel, Green management, Green marketing
 • Parhezgari Sajad, Amir Farshi * Pages 17-30

  Spent caustic is one of the chemical wastes of oil refineries and other oil & gas industries that requires intensive and complex treatments before being discharged to the environment. This issue stems from the fact that the spent caustic contains high level of salts, is highly acidic, has high oxygen demand and bad odor and sulfidic and non-sulfidic impurities. Thus, this compound requires chemical, physical and biological treatments to decrease its hazards. In this paper we have reviewed and assessed various methods of treatments applicable to the spent caustic waste including oxidation, wet air oxidation and advanced oxidation and their effects have been compared. Generally, the spent caustic is categorized as not treatable waste or difficult to do so. Different types of the spent caustic have different components and we have reviewed their physical and chemical properties in this paper.

  Keywords: spent caustic, treatment, Wet air oxidation, Advanced oxidation processes
 • Najme Sadat Mostafavi *, Parvin Partovi, Zahra Asadollahi Pages 31-51

  The quality of natural resources has been significantly degraded due to the increase of urban population along with the expansion of cities, development of transportation networks and industrial activities. In this regard, sustainable urban development was proposed as a model to address these challenges and an opportunity to establish a new mechanism to build a desired urban future with the precondition of coordination with natural ecosystems. Land use change due to rapid urbanization has led to environmental changes affecting ecosystem services. The impact of land use change on the ecological environment has become one of the important research areas to the extent that the integration of ecosystem services in urban planning is now highly welcomed. A review of studies shows that the integration of ecosystem services in development planning is still in its infancy. Common approaches have focused more on understanding the concept of ecosystem services (understanding by experts, policymakers, and stakeholders, and content analysis of documents) and have not definitively integrated ecosystem services into urban plans. The integration of ecosystem services into planning has been discussed mainly at the theoretical level and there is less evidence of practical efforts. Although the mapping, assessment, and evaluation of ecosystem services have developed significantly over the past decade, there are still problems in defining and operating ecosystem services in planning due to static monitoring frameworks and inadequate tools. Lack of standards in evaluation and targeting protocols, lack of expertise, lack of data are other barriers to operationalization of this process.

  Keywords: Sustainable urban development, Urban planning, Urban ecology, Ecosystem services, integration
 • Sara Foroutan *, Naghmeh Mobarghaei Dinan Pages 53-66

  The per capita waste production for each Iranian citizen is about 700 grams, which is beyond international standards. The production of this volume of waste requires strategic management and development of macro-policies to achieve the goals of sustainable development. Today, solid waste management is seen as a major challenge in different parts of the world, especially in densely populated and developing cities, and the main reasons for this challenge are factors such as population growth and urban expansion, lack of proper consumption patterns, reduced financial resources and poor planning. In this comparative study, using library studies and search of scientific sites on the problems and challenges of urban waste management in developing countries, including Iran, first waste management strategies in countries with codified policies were reviewed and their key points identified. Then, according to these policies and the current situation in Iran, the positive and negative points, modes and challenges in the country's waste management were examined. The results of this study showed that in most parts of the world, a wide range of measures are usually considered for more effective measures towards achieving the goals and policies in strategic evaluation of waste management. These measures vary according to different economic, social and cultural conditions, the level of public awareness and public participation, and the existence of legal and civil infrastructure. Considering the above-mentioned issues, including the important and noteworthy policies at the global level that are used in the agenda of waste management strategies, the following policies are highlighted: Adopting a zero waste strategy, paying attention to the management hierarchy strategy, support for the private sector, boosting the reduction of disposable and plastics consumption, attention to 3R strategy, efforts to attract public participation, development of technical infrastructure, and support of the World Bank and international cooperation. By carefully examining the strengths and weaknesses of these strategies, analyzing and comparing them with the current situation of Iran's waste management, more effective steps can be taken in formulating macro strategies in this field. In addition to the above, the existence of waste management law in Iran and attention to the development of strategic environmental assessment in the five-year development plans of the country promises a strong potential for the development of relevant policies. Considering waste management in different parts of the world, it seems that the revision of waste management structure in Iran can be a way forward in optimal management by creating an independent organization such as "Management Organization". Currently, supervision of waste management in Iran is the responsibility of the Department of the Environment (DoE). However, due to the varied tasks defined for DoE, lack of manpower and lack of infrastructure, effectiveness of this supervision is not up to the standards. Therefore, the establishment of a comprehensive waste management organization can integrate the process of centralized management and supervision, in addition to formulating macro-strategic policies for the country's waste management and creating effective measures. This may increase inter-organizational cooperation, including DoE, Management and Planning Organization, Ministry of Interior, Ministry of Health, municipalities and other bodies towards proper waste management in the medical, industrial, special, agricultural and household sectors.

  Keywords: strategic assessment, Environment, Waste Management, Hierarchy, Urban Waste
 • Leyla Besharati, Hamed Chaharsoughi Amin * Pages 67-82

  This research was out with the aim of analyzing the context for ICT development among environmental organizations in Ilam Province. The statistical population of this research was 20,000 individuals as members of environmental organizations, of whom 376 individuals were selected using Cochran's formula and studied through proportional stratified random sampling and questionnaire. The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha and to ensure its content validity, the panel of subject experts was used (α= 0.93). Data analysis was implemented using SPSSv22 statistical software. The results of exploratory factor analysis showed that infrastructural, economic, educational, technical-advisory and supportive factors were the main fields of ICT technology development in the target sample. The results of the regression analysis also showed that infrastructural, supportive and technical-advisory factors entered the regression equation in the first to third steps, respectively, and had the greatest effect in explaining the variance of the dependent variable "technology development".

  Keywords: Development, technology, information technology (IT), Information, Communication Technology (ICT)
 • Fariba Esfandyari *, Behrouz Nezafat Taklhe, Fatemeh Hoosini Pages 83-94

  Geo-tourism is a branch of tourism centered on the earth's surface systems or geo-morphosites. Risk identification and management is one of the approaches used to improve systems. This research aimed to investigate and analyze the impact of hazards on the development of geo-tourism in Nair, a city in Ardabil Province. The present research is descriptive-analytical in nature based on two statistical communities related to tourism, i.e. domestic tourists who entered Nair and the officials active in the geo-tourism industry in the region. In this context, we investigated the risks affecting the development of geo-tourism in the study area. The results showed from the viewpoint of travelers the probability of health risk has the highest score 3.65 threatening the development of geo-tourism. Also, according to officials, the possibility of structural and functional risk with a score of 3.17 has the highest impact on the development of tourism in the area. Based on the results, the total score of the respondents on the impact of the cited risks was 2.72, falling in the low impact category not seriously affecting tourism development in Nair city. We conclude that by improving the situation in the study area and putting rehabilitation measures into effect, it is possible to minimize the possibility of risk in geo-tourism development radically enhancing tourism industry in Nair. We suggest that with further development in welfare, economic, health, infrastructure and law sectors in the coming years, it is possible to accelerate the progress in the geo-tourism industry in the study area.

  Keywords: Potential, Tourism Development, Dangers, Geotourism, Nair
 • Mozhdeh Boroughani, Seyed Hamed Mirkarimi *, Marjan Mohammadzadeh, Sepeideh Saeidi Pages 95-104
  Societies nowadays encounter with a large number of environmental problems. Management of these problems requires involvement of a large number of people. Such issues can be solved using crowdsourcing methods which brings people together in a large network. Considering the fact that any development will affect land management, recent studies have given more attention to public participation in program management and problem solving. There are various approaches for effective land management that need overall community participation. In this regard, crowdsourcing methods have provided the possibility of public participation in decision making that help individuals to have an effective role in land management. People participating in this process can share their opinions, ideas, information, abilities and awareness through internet regardless of their physical location. The purpose of this study was to introduce crowdsourcing, its advantages and disadvantages, and some of crowdsourcing-based applications and their functions in land management. The results of this research based on the literature review showed the significant impact of public participation in decision making on environmental issues and performing proper management strategies. Such participation will help reduce costs and provide quick information and assistance.
  Keywords: Land Management, Crowdsourcing, Participation, Public Participation, Crowd voting, Micro-task
 • Pakzad Azadkhani *, Jafar Hosseinzadeh, Nahid Ramazanniaie, Monavar Argha Pages 105-118

  Due to the rapid tendency of people towards communication networks, integrating e-learning and Due to the rapid tendency of people towards communication networks, integrating e-learning and environmental education might be the only solution that actively engages young generations and other groups of society in the process of environmental learning and training. Therefore, it is possible to take advantage of this opportunity to increase the theoretical knowledge, empirical and practical awareness of the public towards changeing people attitudes. The present study was conducted with the aim of investigating the role of environmental awareness and training in protecting indigenous tourist attractions with an emphasis on Telegram cyberspace in the second half of the year 2016. This research is correlative-descriptive and the required data was gathered through a questionnaire. The validity was confirmed by experts’ opinion and by Confirmatory Factor Analysis and the reliability was confirmed by Cronbach's alpha, turning out to be 0.92. The statistical population included the residents of Ilam County, of whom 383 people were selected by Cochran’s formula and a fixed sampling method. Data analysis was performed using structural equation method in LISREL software. The findings revealed that environmental awareness and training in Telegram has a meaningful positive effect on protecting indigenous tourist attractions by the residents of Ilam County. Moreover, environmental awareness and training in Telegram showed a meaningful positive effect on virtual educations for the protection of tourist attractions, on the effectiveness of the environmental education in protection of tourist attractions, and also on achieving the goals of environmental education for protection of tourist attractions by the residents of Ilam County.

  Keywords: Environmental training, Environmental protection, Ecotourism, Telegram cyber space, Ilam County
 • Shaghayegh Zolghadry *, Kamran Nasirahmadi, Mehrdad Ghodskhah Daryaei Pages 119-128
  Due to the wide range of scientific methods used to solve different environmental challenges, decision-making has become increasingly difficult for managers. Environmental impact assessment (EIA) studies, as one of the key decision-making tools, are no exception. More than two decades have passed since the adoption of laws and regulations on environmental impact assessment in Iran, and their implementation in recent years, while being followed in earnest, has sometimes been criticized by experts and academics. This shows the need for further review and updating of the EIA process and its methods. In this paper we attempted to briefly review environmental impact assessment methods, highlighting its strengths and weaknesses. We have resorted to the discussions about the benefits of using ecosystem services in environmental impact assessment. As such, the purpose of this paper was to demonstrate the potential values of integrating ecosystem services into assessing environmental impacts, leading to a more accurate identification of the best options in the proposed project area based on ecosystem sensitivities. Therefore, this study will be useful to environmental analysts and researchers as well as improvement of the country's environmental impact assessment system.
  Keywords: Ecosystem services, Challenges, Environmental impact assessment
 • Narges Arab, Abdolrassoul Salman Mahiny *, Alireza Mikaeili Tabrizi, Thomas Houet Pages 129-141

  In the context of urban development, cities; in addition to other components, comprise one of the main focuses for solving global challenges of sustainable development.  Despite the obvious clarity of the ecological and environmental problems and their consequences, there is no common ground for a sustainable city pattern or paradigm, and many ambiguities in this regard add to the complexity of the situation. Based on the results of various studies, researchers have argued that the form of cities and the pattern of land use are the main determinants of urban sustainability. To achieve a sustainable city, several conceptual models have been proposed, each with different and sometimes contradictory goals. In this study, by reviewing various references, 59 goals were determined for urban sustainability. Using Delphi method in three stages of receiving information from 12 specialists and experts and calculating the functions, the degree of importance and the percentage of importance of these goals were prioritized. Results showed that of the 59 goals, in the environmental sustainability group, traffic reduction, water quality protection and air quality improvement ranked first to third, with a percentage of importance of 36.3, 35.3 and 34.6, respectively, for sustainable urban development. On the other hand, the goal of ensuring the existence of adequate and sufficient development capacity in the stock market in the economic group with 18/6% importance was not met and eliminated. However, in terms of economic goals, equality in wealth and services distribution were pinpointed as the important criteria.

  Keywords: Sustainable urban development, Delphi method, Goal Prioritization, Sustainability, Urbanism
 • Vahideh Afifi *, MohamadReza Bemanian Pages 143-156

  This article aims to review methods of life cycle assessment (LCA) in the published papers. The main focus is on methodological limitations and advances of the published articles which as a basis for further research on the gaps in the relevant literature.Due to the close relationship between the construction industry and environmental pollution, it is important to pay attention to environmental effects of this industry. Currently, LCA is regards as one of the relatively new tools that help in assessing the environmental impacts and its implementation in the construction industry. LCA in construction industry is a systematic analysis of industrial processes and products and investigates energy flow and material consumption, waste released into the environment, and measures and evaluates environmental improvement Hence, the purpose of this article is to review the LCA methods and its steps affecting the environment and to examine the existing objectives and limitations. Studies show that up until now, life cycle has been used for zero energy buildings on an urban scale. In this context less attention has been paid to evaluate urban-scale residential buildings in public use through LCA. This tool can be used in residential buildings as well as in reconstruction projects to make the building more resistant to energy consumption. This requires identification of the effective parameters and the necessary information for in-depth analysis of such projects.

  Keywords: LCA, Environmental Sustainability, Emboddied Energy, LCC, Construction Industry