فهرست مطالب

 • پیاپی 67 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید راسخی*، خانم پروین سلمانی صفحات 5-24
  تحقیق حاضر رابطه میان شدت انرژی و کارایی اقتصادی و مشخصا وجود رابطه U برعکس میان این دو را برای مجموعه کشورهای منتخب (17 کشور توسعه یافته و 14 کشور در حال توسعه شامل ایران) طی بازه زمانی (2011-1991) مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه کارایی اقتصادی از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده ها استفاده شده و در ادامه برای برآورد اثر شدت انرژی بر کارایی اقتصادی از روش گشتاورهای تعمیم یافته بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش شدت انرژی تا حد آستانه کارایی اقتصادی افزایش می یابد، اما پس از آن نقطه افزایش شدت انرژی کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال دارد، بنابراین برای کشورهای منتخب طی دوره موردنظر رابطه U برعکس بین شدت انرژی و کارایی اقتصادی تایید می گردد.
  کلیدواژگان: شدت انرژی، کارایی اقتصادی، تحلیل پنجره ای داده ها، روش گشتاورهای تعمیم یافته، ایران
 • سید منصور خلیلی عراقی، اکبر کمیجانی، محسن مهرارا، سید رضا عظیمی صفحات 25-48
  استفاده از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی تحولات بازار مسکن می تواند نقایص اقتصادسنجی متعارف را بهبود بخشد. برای این منظور، در این مطالعه از چارچوب مدل وقفه فضایی (SAR) و با استفاده از داده های ترکیبی استان های اصلی کشور برای دوره (1389-1370) تغییرات قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که اثر انتشار فضایی قیمت مسکن بین استان های مختلف کشور عاملی بسیار مهم در توضیح رفتار قیمت مسکن است و به طور متوسط افزایش 10 درصدی قیمت مسکن در سایر استان ها قیمت مسکن در استان موردنظر را به میزان 6 درصد افزایش می دهد. سایر متغیرهای مدل شامل هزینه مالکیت اثر منفی و معنا دار و تسهیلات بانکی، قیمت زمین و هزینه ساخت آثار مثبت و معنا داری بر قیمت مسکن داشته اند، اما اثرگذاری هزینه خانوارها که به عنوان جایگزین متغیرهای درآمد و ثروت مورد استفاده قرار گرفته با ابهام همراه بوده است.
  کلیدواژگان: قیمت مسکن، مدل وقفه فضایی، اثرات فضایی، اقتصادسنجی فضایی، اثرات مستقیم و غیرمستقیم
 • رویا فردوسی، محمد قهرمان زاده*، اسماعیل پیش بهار، حسین راحلی صفحات 49-68
  هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شعبه مراغه است تا با در نظر گرفتن این عوامل و حساسیت بیشتر روی آنها بتوان وصول مطالبات را بهبود بخشید. برای این منظور، مطالبات به صورت چهار حالت وصول به موقع، سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعبه گردآوری شد. برای دستیابی به هدف مطالعه از الگوی لاجیت چندگانه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از انجام آزمون راستنمایی و والد نشان می دهند که امکان ترکیب گروه های وصول مطالبات وجود ندارد و نتیجه آزمون هاسمن حکایت از این امر دارد که چهار گروه وصول مطالبات مستقل از هم می باشند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی لاجیت چندگانه نشان می دهد متغیرهای مبلغ وام پرداختی، فاصله اقساط، تعداد اقساط، نوع تضمین، تمدید، فعالیت باغداری، زراعت، خدمات و نوع تسهیلات از لحاظ آماری معنادار می باشند که در این میان متغیرهای مبلغ وام پرداختی و تمدید اثر منفی بر بهبود وصول مطالبات دارد و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر بهبود وصول مطالبات دارند. در نهایت، اثرات نهایی و کشش برای تمام متغیرها به تفکیک هر یک از گروه های وصول مطالبات محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: الگوی لاجیت چندگانه، بانک کشاورزی شعبه مراغه، وصول مطالبات
 • حسن فرازمند*، مجتبی قربان نژاد، عبدالله پورجوان صفحات 69-88
  هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال های 1390 تا 1394 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: اصلاح قیمت حامل های انرژی، اقتصاد ایران، تئوری کنترل بهینه، قواعد سیاست پولی ومالی بهینه
 • ابوالفضل شاه آبادی*، محمدکاظم نظیری، سحر حواج صفحات 89-104
  یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته وجود بازارهای مالی کارامد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها نیز می باشد. در طول سال های اخیر بازارهای مالی جهان همواره با نوسان ها و نااطمینانی های قابل توجهی مواجه بوده اند، به گونه ای که عدم اطمینان موجود در ارتباط با بازده دارایی های سرمایه گذاری شده بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی را نگران ساخته است. در این مقاله رابطه بین نوسان های بازده بازار (ریسک) و برخی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می شود، همچنین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ بازده مسکن، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ تولید و اشتغال صنعتی) با ریسک بازده کل بورس را در سال های (1388-1380) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان دهنده ناچیز بودن آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بورس اوراق بهادار تهران است، همچنین به رابطه مثبت بین ریسک و بازده در دوره مورد مطالعه اشاره می کنند.
  کلیدواژگان: مدلARCH، مدل GARCH، M، بورس اوراق بهادار تهران، ریسک و بازده
 • علی اکبر ناسخیان*، سیدمهدی زریباف صفحات 105-130
  دستورالعملها و رهنمونهای اقتصادی که عمدتا با هدف هماهنگ سازی نیروهای درون اجتماع و در جهت ایجاد «تعادل» و «تثبیت» صورت می گیرد، مبتنی بر مقدمات و نتایجی است که از نهادها و نظریه های تحلیلی – ذهنی اقتصاددانان نشات گرفته است. یکی از این نهادها، بازار است که مشتمل بر روابط انتزاعی عرضه و تقاضاست. برساخته های بازار که بر اساس روش انتزاع و تجرید بدست آمده است، لزوما با روابط علی و معلولی واقع خارجی منطبق نبوده و این امر یکی از عوامل بروز بحرانها و نابسامانی های اجتماعی تلقی می شود. بحرانهایی که عمدتا بواسطه شیوه و حدود انتزاع و نیز مفهومی که نقش واسط میان عین و ذهن را برقرار می سازد، یعنی کارایی و رفاه در نهاد بازار، بوجود می آید.
  کلیدواژگان: شیوه و حدود انتزاع، عینیت و ذهنیت اقتصادی، مفاهیم حقیقی و اعتباری
 • سید کمیل طیبی، فرشید پورشهابی، مجتبی خانی زاده امیری*، الهام کاظمی صفحات 131-152
  در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی در 10 کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع عوامل موثر بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی این کشورها از جمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی (2008-1980) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش داده های پانل با اثرات ثابت به صورت پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما تورم و توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند، همچنین مشاهده شده است که رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری داخلی این کشورها دارند، اما درجه بازبودن تجاری اثر منفی و معنا داری بر سطح سرمایه گذاری این کشورها طی دوره مورد نظر داشته است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت، سرمایه گذاری داخلی، رشد اقتصادی
 • تیمور رحمانی*، سجاد بهپور، علی حسین استاد زاد صفحات 153-170
  این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1389-1359 می پردازد. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده است، جهت علیت بین این دو متغیر و نحوه ارتباط بین آن ها با نتایج متفاوتی همراه بوده است که در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون هاسمن در تخمین سیستم معادلات همزمان، مشاهده می شود که یک رابطه علیت دو طرفه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ رشد بهره وری باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و افزایش بیکاری نیز رشد بهره وری را کاهش خواهد داد.
  کلیدواژگان: رشد بهره وری، نرخ بیکاری، علیت گرانجری، معادلات همزمان
 • محمد دهقان منشادی*، پروین پوررحیم صفحات 171-192
  میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان هستند و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان می باشد. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان می باشد، به نحوی که امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، برای رشد اقتصادی بالاست و بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد. در این تحقیق به بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. ارزیابی نتایج بدست آمده از برآورد مدل به روش VAR نشان می دهد که یک رابطه بلند مدت بین شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد به نحوی که بیثباتی اقتصاد کلان در ایران به عنوان یک مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می کند، از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران می باشد.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، بی ثباتی اقتصاد کلان، تورم، درآمدهای نفتی، نرخ ارز، ایران
|
 • Dr Saeed Rasekhi *, Miss Parvin Salmani Pages 5-24
  The present study has examined the relationship between energy intensity and economic efficiency and specifically، the inverted U-shaped relationship between these two variables in selected countries (17 developed countries and 14 developing countries including Iran) during 1991- 2011. In order to calculate the economic efficiency، we have employed data envelop analysis window method. Then، In order to estimate the impact of energy consumption intensity on economic efficiency، method of generalized moments has been used. The results show that an increase in energy intensity to an extreme point would increase economic efficiency too. However، after that point، an increase in energy intensity would be followed by a decline in economic efficiency. So، an inverted U shape relationship between energy intensity and economic efficiency is verified for the selected countries during this period
  Keywords: Energy Intensity, Economic Efficiency, DEA Window Analysis, Generalized Moments Method, Iran
 • Dr Seysd Mansoor Khalili Eraghi, Dr Akbar Komijani, Dr Mohsen Mehrara, Dr Seyed Reza Azimi * Pages 25-48
  The present study has examined the relationship between energy intensity and economic efficiency and specifically، the inverted U-shaped relationship between these two variables in selected countries (17 developed countries and 14 developing countries including Iran) during 1991- 2011. In order to calculate the economic efficiency، we have employed data envelop analysis window method. Then، In order to estimate the impact of energy consumption intensity on economic efficiency، method of generalized moments has been used. The results show that an increase in energy intensity to an extreme point would increase economic efficiency too. However، after that point، an increase in energy intensity would be followed by a decline in economic efficiency. So، an inverted U shape relationship between energy intensity and economic efficiency is verified for the selected countries during this period.
  Keywords: Energy Intensity, Economic Efficiency, DEA Window Analysis, Generalized Moments Method, Iran
 • Roya Ferdosi, Mohammad Ghahremanzadeh *, Dr. Esmaeil Pishbahar, Dr. Hossein Raheli Pages 49-68
  The objective of this study is to determine the factors affecting loan repayment performance of agriculture bank of Maragheh branch. Knowing these factors would improve performance of claims collection. So، claims classified in four groups of on time، past due، outstanding and suspicious. Required data has been gathered by reviewing files of borrowers of each group and the multi-nominal logit model has been used. The results of LR test and Wald test showed that there is no possible combination of above mentioned groups. Also، Hausman test results indicated that these groups are independent. The results of the multi-nominal logit model estimation suggested that the variables of loan amount، interval of installments، number of installments، kind of guarantee، extended، kind of credit، activities of horticulture، agronomy and services are statistically significant. The results also showed that loan amount and extended have a negative effect on the improvement of claims collection but other variables have a positive effect on it. Finally، the marginal effect and elasticity were calculated separately for every variable in each group.
  Keywords: Agriculture Bank, Multi, Nominal logit, Maragheh, Loan Repayment
 • Hasan Farazmand *, Mojtaba Ghorbannezhad, Abdolah Purjavan Pages 69-88
  The aim of this study is to determine the optimal monetary and fiscal policy rules to stabilize production، inflation and income distribution under carrying out energy prices reform scheme. In this regard، using the optimal control theory، a loss function of the monetary and fiscal policymakers which including inflation rate، output gap rate، the Gini coefficient، the deviation of the volume of liquidity growth and the deviation of the volume of government spending growth from the previous period، were minimized using the three constraint equations of Phillips، aggregate demand and income distribution curves. the optimal monetary and fiscal policy rules were derived under carrying out energy prices reform scheme. By solving constraints optimization problem with optimal rules in a macroeconomic model، the optimal values from 1390 to 1394 were predicted. The results suggest that using the optimal monetary and fiscal policy rules، we can improve the performance of the goal macroeconomics variables under carrying out energy prices reform scheme. By adopting optimal rules، inflation، as one of the important problems of the economy of Iran، can be controlled accompanied by to improve in the performance of macroeconomic variables such as economic growth and income distribution.
  Keywords: price reform of energy carriers, economy of Iran, optimal control theory, optimal monetary, fiscal policy rules
 • Abolfazl Shahabadi *, Mohammad Kazem Naziri, Sahar Havaj Pages 89-104
  According to the Capital Pricing Model (CAPM)، market return is related to risk associated with macroeconomic health of the economy، which in turn affects systematic risk component. This study investigated the relationship between Systematic risk of market and some macroeconomic variables such as inflation، exchange rate، private investment in real estate. Furthermore the relationship between these macroeconomic variables and Tehran stock market return also has been studied. Monthly data during 2001 to 2009 and GARCH-M model have been used in this study. Results showed that inflation rate and housing return rate have negative effects on systematic risk but، risk premium and exchange rate coefficient are not significant.
  Keywords: ARCH Model, GARCH, M Model, Tehran's Stock Exchange, Risk, Return
 • Aliakbar Nasekhian *, Seyed Mahdi Zaribaf Pages 105-130
  The economic Instructions and Guidelines، with the aim of coordinating opponent forces in society and creating «balance» and «stabilization» are based on preliminaries and results that have been originated from economist''s mind. One of these institutions is the market that consists of abstract relations between supply and demand. The fiction of market that is constructed on abstraction method، does not coincide with the causal relations of reality and this is considered one of the causes of crises and social instability. This crisis is mainly due to the failures of method and limit of abstraction and conceptual interface between objectivity and subjectivity، the «efficiency» and «welfare» in the market theory، arises.
  Keywords: Method, Limitation of Abstraction, Economic Objectivity, Subjectivity, Real, Credit Concept
 • Seyed Komail Tayebi, Farshid Pourshahabi, Mojtaba Khanizadeh Amiri *, Elham Kazemi Pages 131-152
  Considering the process of globalization and the importance of trade and foreign direct investment، the effects of the trade openness of countries and attraction mechanism of foreign direct investments to domestic investment and economic growth during 1980-2008 has been studied in 10 Asian developing countries in this paper. In order to estimate the model the GMM model and panel data method with fixed effects has been used dynamically. Results show that domestic investment، foreign direct investment، trade openness and human capital have had positive and significant effect on economic growth in these countries، but inflation and financial development have had negative and significant effect on economic growth. Also، they indicate that economic growth، foreign direct investment and financial development have had positive and significant effect on domestic investment in these countries، but trade openness has had negative and significant effect on the level of investment in these countries during selected time span
  Keywords: Foreign Direct Investment, Trade, Domestic Investment, Economic Growth
 • Teymur Rahmani *, Sajad Behpour, Ali Hossain Ostadzad Pages 153-170
  This study examines the relationship between unemployment and productivity growth in Iran over the time period 1359-1389 (1980-2010). Recently، studies on this relationship have had different and sometimes opposite results. We have examined the relationship between the growth rate of productivity and the rate of unemployment by using Granger Causality test and Hausman Test in the estimation of simultaneous equations. Our results show a bilateral causal relationship between these two variables; that is، the increase in productivity cause the rate of unemployment to decrease and the decrease in the rate of unemployment cause productivity to increase، a result in line with learning by doing effect.
  Keywords: Productivity Growth, Unemployment Rate, Granger Causality, Simultaneous Equations
 • Mohammad Dehghan Manshadi * (Ms) Parvin Pourrahim Pages 171-192
  It is often argued that macroeconomic instability can form a binding constraint on economic growth and believed that economic growth requires macroeconomic stability. At the broadest level، stability can help to explain the sustained growth of countries. This study investigates the relationships between macroeconomic instability and growth in Iran over the period 1965-2010. We use recent time series econometric techniques، such as impulse response analysis and Variance Decomposition، to analyze empirical relationships between the variables that are so useful in Vector Autoregressive (VAR) models. The results of this paper suggest that the chronic and increasing macroeconomic instability of the Iran economy has seriously affected her growth. Economic growth in Iran has a long-term relationship with the macroeconomic instability. In other words، changes in macroeconomic instability indicators will be associated with the increase (decrease) of economic growth in the long run.
  Keywords: economic growth, Macroeconomic Instability, inflation, oil income, exchange rate, Iran