فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میرعلی سیدنقوی، ساناز حاجی زاده، سید علی دانشگر صفحه 1
  روش های شغلی معمول به واسطه تغییر فناوری، به سرعت در حال ادغام شدن هستند. اینترنت و دیگر فناوری ها، این امکان را به وجود آورده است که کارهای گروهی بدون محدودیت جغرافیایی، سازماندهی شوند. چنین شیوه ای از کار توزیع شده، که به مدد فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی ممکن شده است، با عنوان کلی دورکاری شهرت یافته است.
  هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی عوامل موفقیت دورکاری در سازمان کار و امور اجتماعی می باشد. این پژوهش بر مبنای نه فرضیه بنا شده است که سه عامل حمایت، ارتباطات و اعتماد را در سه سطح مدیریت، سازمانی و فردی مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی نمونه ای متشکل از 92 نفر از کارکنان با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق با استفاده از روش مطالعات ساختاری حاکی از عدم تاثیر متغیر حمایت سازمانی و حمایت مدیریت و تاثیر سایر متغیرها است. در پایان، بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: موفقیت دورکاری، حمایت، ارتباطات و اعتماد
 • اسماعیل اسدی، شعبان مرادی آیدیشه، عبدالله وثوقی نیری، احمد صادقی صفحه 19
  با توجه به جایگاه آموزش در بین نیروهای نظامی کشور و نقش آن در توانمند سازی روانشناختی کارکنان، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش های دوره مقدماتی رسته ای بر توانمندی روانشناختی دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه شهید ستاری انجام گردید. این مطالعه به صورت تجربی روی 74 نفر از دانشجویان رشته مدیریت ورودی سال 1387 دانشگاه شهید ستاری انجام شد. داده ها به صورت پیش آزمون و پس آزمون بر اساس پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا اقتباس گردید. توانمندسازی روانشناختی بر اساس 5 مولفه شایستگی، موثر بودن، معنی دار بودن، اعتماد و خودمختاری اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون مقایسه زوجی (تی استودنت) و با نرم افزار Spss18 تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش های دوره مقدماتی رسته ای با معناداری قابل قبول بر توانمندسازی روانشناختی دانشجویان تاثیرگذار است و لذا فرضیه اصلی و چهار مورد از فرضیه های فرعی مرتبط با مولفه های احساس شایستگی، موثر بودن، معنی دار بودن شغل و خود مختاری به غیر از مولفه اعتماد تایید شد. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاداتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، شایستگی، موثربودن، معنی دار بودن شغل، اعتماد، خودمختاری
 • سعید پاکدل، ناصر ملکیان، داود غفوری صفحه 37
  در عصر فراصنعتی که به «عصر عدم اطمینان ها» معروف است، شکل متداول کار سنتی در هم ریخته است. ظهور فناوری های نوین و بروز تحولات گسترده در زمینه های اجتماعی و روانشناختی، نظمی نوین را برای آینده کار پیش بینی می کند که بر اساس آن مزایای عدیده ای برای افراد، سازمان ها، جامعه و محیط به دنبال خواهد داشت. دورکاری به عنوان شکل جدیدی از انجام کار در این عصر، شیوه ای است که به شاغل اجازه می دهد بدون نیاز به حضور در اداره و محل های سنتی کار و با تکیه بر فناوری اطلاعات، تکالیف و وظایف حرفه ای خود را با انعطاف پذیری بیشتری انجام دهد. اگرچه گرایش به استقرار سیستم دورکاری در فضا و محیط های کاری کنونی، برای تمامی سازمان ها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد اما باید نقش و تاثیر عوامل متعددی از قبیل فناوری اطلاعات، دانش کارکنان و فرهنگ سازمانی را در ایجاد این گرایش مورد توجه قرار داد. تحقیق حاضر، بر اساس داده های جمع آوری شده از نمونه ای متشکل از 60 نفر از کلیه کارکنان شاغل در آموزش و پرورش شهر شیراز، به دنبال بررسی تاثیر ویژگی های فرهنگ سازمانی بر دورکاری در نیمه اول سال 1390 است. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای خود کنترلی، خلاقیت و کنترل رسمی بیشترین تاثیر را بر استقرار سیستم دورکاری دارند و در مقابل متغیرهای پاداش، ریسک پذیری دارای کمترین تاثیر می باشند. به طورکلی می توان بیان نمود؛ فرهنگ سازمانی، بر استقرار سیستم دورکاری، تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، دورکاری، تاثیر فرهنگ سازمانی بر دورکاری
 • وجیه الله قربانی زاده، محمد جواد کاملی، لیلا روستا، علی نوری صفحه 59
  هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ویژگی های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در وزارت کار و امور اجتماعی «قبل از ادغام با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «است. جامعه آماری تحقیق کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی قبل از ادغام با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد که در زمان اجرای تحقیق 663 نفر بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای 243 نفری انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته است. اعتبار آن از نظر اساتید مدیریت، خبرگان و صاحب نظران و مدیران و کارشناسان متخصص تایید گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ بر اساس نتایج حاصله، 4فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد. این نتیجه حاکی از وجود رابطه معنادار بین مهارت های شخصی، آرمان مشترک، تفکر سیستمی و الگوهای ذهنی کارکنان با اثربخشی آنان است. آزمون فرضیه اصلی تحقیق نیز وجود رابطه بین ویژگی های سازمان یادگیرنده و اثربخشی کارکنان در سازمان یاد شده را مورد تایید قرار داد. در پایان، پیشنهاداتی درباره برنامه هایی برای افزایش سطح اثربخشی کارکنان به منظور ترویج مفاهیم سازمان یادگیرنده و تقویت فرهنگ حمایت از آن ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، اثربخشی کارکنان، مهارت فردی، تفکر سیستمی، الگوهای ذهنی
 • جواد فقیهی پور، سمیه فقیهی پور، رضا قربانی صفحه 79
  در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن پرداخته شد. سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این که چه رابطه ای بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن وجود دارد؟ بر این اساس، تعداد 385 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی بین شاغلین و خانواده های آنان در یکی از یگان های شهر تهران توزیع گردید و تعداد 358 پرسشنامه، توسط SPSS آنالیز گردید. نتایج نشان داد که میزان همبستگی بین این دو متغیر اصلی پژوهش، در سطح معناداری 01/0، برابر با 646/0 می باشد. آماره های توصیفی پژوهش، بیان گر آن است که اولویت بندی ابعاد رضایت مشتری، به ترتیب شامل معیار های حمایت از مشتری، اخلاق و روابط، کیفیت واقعی محصول، محیط و هزینه است. همچنین اولویت بندی ابعاد ارزش ویژه برند نیز، به ترتیب شامل معیار های آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و تداعی برند می باشد. نتایج حاصل از جدول رگرسیون نشان می دهد رگرسیون خطی تداعی برند، وفاداری به برند، آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده، به تنهایی حدود 38% از کل تغییرات رضایت مشتری را توجیه می کنند و مابقی، سهم سایر متغیر هاست.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، اتکا، رضایت مشتری، وفاداری به برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند
 • محمدرضا مروی نام، بهرام رضایی صفحه 99
  فناوری اطلاعات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد. توسعه روزافزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان، موجب شده است تا شکل جدیدی از محیط یادگیری خلاق، فعال و فراگیر ایجاد شود.
  ضرورت گنجاندن آموزش های چندرسانه ای در آموزش نظامی مانند سایر نظام های آموزشی، بر کسی پوشیده نیست. یادگیری ترکیبی می تواند به شیوه های گوناگون برای درک بهتر اطلاعات دیداری در کتاب های تخصصی از قبیل آلات دقیق پروازی مورد استفاده قرار گیرد. سوال اصلی مقاله حاضر آن است که راه کارها و چالش های استفاده از ابزارهای چند رسانه ای در متون آموزش خلبانی دانشگاه هوایی شهید ستاری کدامند؟ جامعه آماری پژوهش کلیه اساتید دانشکده پرواز دانشگاه هوایی شهید ستاری است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از لزوم بازنگری در روش کنونی تدریس دانشجویان خلبانی و استفاده از فناوری نوین از جمله چند رسانه ای ها است.
  کلیدواژگان: چند رسانه ای، آموزش خلبانی، یادگیری ترکیبی
 • سیده سمانه توکلی، ناصر ملکیان، مهدی نوربخش، اعظم عدنان راد صفحه 113
  به واسطه پیشرفت علوم مختلف و به خصوص فناوری اطلاعات، گسترش شبکه های ارتباطاتی و مخابراتی و افزایش میزان نفوذ رایانه های شخصی در میان مردم اثربخشی روش های سنتی کاری روزبه روز در حال کاهش است. با این وجود مهمترین عامل برای نهادینه شدن دورکاری، پذیرش آن از سوی استفاده کنندگان است. بر این اساس سوال اساسی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه آیا نگرش کارکنان نسبت به دورکاری بر پذیرش آن از سوی آنان تاثیر دارد؟ این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است که در آن با گردآوری و تجزیه و تحلیل 110 پرسشنامه، تاثیر نگرش افراد نسبت به دورکاری بر پذیرش آن از دیدگاه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مدل تحقیق عوامل موثر بر پذیرش دورکاری در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی دسته بندی و در قالب مزایا و مضرات هر سطح بررسی شد. نتایج بررسی ها با استفاده از آزمون همبستگی نشان می دهد که بین نگرش کارکنان نسبت به دورکاری و پذیرش آن رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
  کلیدواژگان: دورکاری، نگرش، پذیرش دورکاری
|
 • Mir Ali Seyed Naghavi, Sanaz Hajizadeh, Seyed Ali Daneshgar Page 1
  Ordinary job methods are rapidly being conflated due to technology variations. Internet and other technologies have provided such a facility that group works be organized disregarding the geographical borders. Developed due to the modern communication and information technologies, such a medium of distributed work has been known as "teleworking". This study aims at identifying and investigating the success factors of teleworking at the Organization for Labor and Social Affairs. The research is based on nine hypotheses examining three components of support, telecommunications and trust at three management, organizational and individual levels. Using survey-descriptive research method and inferential statistics, a sample consisting of 92 employees was analyzed. Using structural studies procedures, the results suggest that the variables of organizational and management support had no impact; however, other variables were effective. Finally, based on research findings, some suggestions were offered.
  Keywords: teleworking success, support, communications, trust
 • Esmaeel Asadi, Shaban Moradi, Abdollah Vosoughi, Ahamd Sadeghi Page 19
  Regarding the position of the education among the nation's military forces and its role in employee's psychological empowerment, the current research intends to study the effect of field introductory training on the psychological empowerment of the graduates of the management major at Shahid Sattari University. The study was carried out empirically on 74 of the graduates who had entered the university in 2009. The data was derived through using pre-test and post-test according to the psychological empowerment questionnaire of Spritzer and Mishra. Based on five components of merit, effectiveness, significance, trust and autonomy, the psychological empowerment was measured. The data was analyzed using paired comparison test (t-student) and SPSS 18 software. The results of the study suggested that the field introductory training was effective with acceptable significance on the psychological empowerment of the students and thus the main hypothesis and four subordinate hypotheses related to the components of feeling of merit, effectiveness, job meaningfulness and autonomy other than trust component were confirmed. Finally, on the basis of research findings, some suggestions were offered.
  Keywords: psychological empowerment, merit, autonomy, trust, effectiveness, job meaningfulness
 • Saeed Pakdel, Naser Malekian, Davood Ghafouri Page 37
  In post-industrial age known as "the age of uncertainty", the common form of labor has collapsed. The emergence of modern technologies and occurrence of broad developments in social and psychological areas, predicts a new order for the future of labor which will entail several advantages for individuals, organizations, society and the environment. "Teleworking" as a new form of doing labor in this age, is a way in which an employee can perform his/her professional duties and tasks more flexibly, using information technology without the need to be physically present at the office and traditional workplaces. Although the tendency to establish teleworking system in the current working contexts seems inevitable for all organizations, the function and influence of various factors including the information technology, employee's knowledge and organizational culture in developing this tendency should be taken into account. Based on the data collected from a sample consisting of 60 employees of the Ministry of Education, Shiraz Branch, the present study intends to explore the impact of the characteristics of organizational culture on teleworking during the first half of Iranian calendar year of 1390. The findings suggest that variables of self-control, creativity and formal control have the highest impact on establishing teleworking system and on the other hand, the variables of reward, risk-taking have the lowest impact. In general, it can be claimed that the organizational culture influences teleworking.
  Keywords: Culture, organizational culture, teleworking, the impact of organizational culture on teleworking
 • Vajeehollah Ghorbanizadeh, Mohammad Javad Kameli, Leila Roosta, Ali Noori Page 59
  The main aim of this article is to examine the relationship between the features of a learner organization and the effectiveness of employees at the Ministry of Labor and Social Affairs “before it’s merging with the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare". The population of this study consisted of the staff of the Ministry of Labor and Social Affairs before its Union with the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare. The participants were 663 at the start of the research; however, using simple random sampling, finally, 243 people were selected. A researcher-developed questionnaire was used as a data collection instrument. Its validity was confirmed by university teachers, experts, authorities, managers and specialists. Using Pearson correlation test, the collected data was analyzed: based on the results, four of the hypotheses were confirmed and the other hypotheses was rejected. The results suggested that there was a significant relationship between personal skills, common aspiration, systemic thought and mental pattern of employees with their effectiveness. The main hypotheses testing also confirmed the relationship between the characteristics of learner organization and the effectiveness of employees in the aforesaid organization. Finally, some suggestions are offered for improving the level of employee's effectiveness in order to spread the concepts of learning organization and promoting its supporting culture.
  Keywords: Learner organization, employee's effectiveness, individual skill, systemic thought, mental patterns
 • Javad Faghihipour, Somayeh Faghihipour, Reza Ghorbani Page 79
  The present study aims to examine the relationship between the special value of the brand of Etka chain stores and its customer's satisfaction. Therefore, the main question the study concerns is the relationship between the special value of the brand of Etka chain stores and its customer's satisfaction. Accordingly, using random sampling procedure, the number of 385 questionnaires was distributed among the Etka employees and their families in one of its branches in Tehran, and finally, 358 of the questionnaires were analyzed through SPSS software. The results indicated that the correlation degree between the main variables of the study at 0.01 significance level equals with 0.646. The statistics of the descriptive research suggest that prioritizing the dimensions of the customer's satisfaction includes, respectively, the criteria of supporting customers, ethics and relations, the real quality of the product, the environment and the costs. Similarly, prioritizing the dimensions of the special value of the brand includes the criteria of the awareness of the brand, the perceived quality and faithfulness to the brand and association of the brand, respectively. The results, using the regression table, shows that the linear regression of the brand association, awareness of the brand and perceived quality, solely justifies 38% of the entire variations of the customer's satisfaction and the rest belongs to other variables.
  Keywords: the special value of the brand, Etka, customer's satisfaction, association of the brand, perceived quality, awareness of the brand
 • Mohammad Reza Marvinam, Bahram Rezaee Page 99
  IT can be used as a powerful tool for improving the quality and efficiency of education. The growing development of technology-based tools and its high-speed compatibility with human needs have led to the development of new form of creative, active and prevailing learning environment. Like other educational systems, the necessity of incorporating multimedia trainings in military instruction is obvious. Hybrid learning can be employed in various ways for better conception of visual data in specialized textbooks such as flight instruments. The main question to answer in this article is: what are the strategies and challenges of using multimedia tools in pilot training textbooks at the Air University? The population of the study consists of all the pilot instructors at the Air University. Data collection was conducted through distributing in-person questionnaires and using archival data. The research method employed was field-descriptive. The results suggest that it is necessary to revise the current method of teaching pilot cadets to use modern technologies such as multimedia.
  Keywords: multimedia, pilot training, hybrid learning
 • Seyedeh Samaneh Tavakoli, Naser Malekian, Mehdi Noorbakhsh, Aazam Adnan Rad Page 113
  Due to the development of various types of sciences, in particular, the information technology, expansion of telecommunication and communication networks and the soaring influence of personal computers among people, the effectiveness of traditional ways of working is diminishing. Despite this fact, the most important factor to institutionalize teleworking is its acceptance by the users. Accordingly, the basic question this study raises is wether the attitude of the employees towards teleworking is effective on their acceptance or not. This study concerns applied objective and it is of correlational-descriptive type in which data was collected and analyzed through 110 questionnaires, investigating the impact of individual's attitude towards teleworking on its accepting by the employees of the Ministry of Industry, Mining and Trade. Based on the research model, the effective factors on accepting teleworking were categorized into three individual, organizational and social levels and then examined within the framework of advantages and disadvantages. The results suggest that there is a positive and significant relationship between the attitude of employees towards teleworking and its acceptance.
  Keywords: teleworking, attitude, accepting teleworking