فهرست مطالب

 • پیاپی 35 (زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/11/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اکبر کمیجانی صفحه 13
 • مرتضی سامتی*، فرشته اشراقی، یاسر عباسلو صفحه 15
  بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعه مالی، پولی وثبات اقتصادی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می پردازیم.
  در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تاثیر توسعه مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. انتخاب متغیرها طبق توسعه بخش مالی، رشد اقتصادی، دیدگاه های پول گرایان و کنیزین ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی می باشد. پس از آشکار شدن ماهیت سری زمانی مجموعه داده ها، یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است.
  نتایج بدست آمده برای ایران، از دیدگاه طرف عرضه توسعه مالی و طرح سرکوب گرایانه مک کینون- شاو حمایت نمی کند. همچنین حمایت قابل توجهی برای اثرات سیاستهای پولی و مالی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: توسعه مالی، رشد اقتصادی، درآمد ملی، توسعه اقتصادی، اقتصادسنجی، سیاستهای مالی، توسعه پولی
 • امید پورحیدری*، اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد صفحه 37
  این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روش های ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه ها از روش های خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روش های مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را دارند. سایر یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روش های پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: بودجه بندی سرمایه ای، تحلیل ریسک، مدیریت ریسک، روش های مبتنی بر تنزیل، تحلیل تورم، ارزشیابی، اثربخشی
 • عباس شاکری*، امین مالکی صفحه 57
  مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد»؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته اند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستی های نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شده اند. گذار نظریه های توزیعی در بستر نظریه های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می تواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.
  کلیدواژگان: توزیع تابعی درآمد، توزیع مقداری درآمد، نظریه اقتصادی، تابع تولید کاب داگلاس، نظریه سرمایه انسانی
 • محمدمهدی برقی اسکویی*، حسین صادقی، داود بهبودی صفحه 89
  در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاری GAMS شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال نیروی کارغیر ماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. نتایج حاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی نیز نشان می دهد که این کاهش سطح اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. همچنین با کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیر ماهر کاهش می یابد و توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری تغییر می نماید.
  کلیدواژگان: تعرفه های گمرکی، واردات، کاهش نرخ تعرفه، توزیع درآمد، اشتغال، تعادل عمومی قابل مقایسه، تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، خانوار شهری، خانوار روستایی
 • فرشید جمشیدی*، زهره فلاح محسن خانی صفحه 113
  طی چهل سال که از اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار در ایران می گذرد، در تمامی این سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزینه بوده است. هرچند ممکن است در برخی سالها به علت پاره ای از مشکلات اقتصادی، این پدیده قابل توجیه باشد، اما استمرار آن در یک دوره طولانی گویای این واقعیت است که اختلاف، ناشی از بحرانهای اقتصادی موجود در سیکل های اقتصادی نیست؛ بلکه تداعی کننده کم پوششی طرح آمارگیری یا کم گویی درآمد در دسته خاصی از خانوارها است.
  در این مطالعه پس از بررسی و تحلیل نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سالهای80-1376مشخص شد که این مشکل منحصر به یک دسته خاص از خانوارها نیست، بنابراین برای رفع این مشکل باید پرسشهای مربوط به بخش درآمد در پرسشنامه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار بگونه ای طراحی شود که پوشش بهتر درآمد حاصل شود.
  کلیدواژگان: توازن، هزینه و درآمد خانوار، طرح آمارگیری، تجزیه واریانس، روش دانکن
 • میرطاهر پورپرتوی*، داود دانش جعفری، اسدالله جلال آبادی صفحه 129
  کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وجود قوانین تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاه های برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاه های دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شده اند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آیین نامه ها و مقررات است.
  کلیدواژگان: ایران، انحصار، صنعت، رقابت، تمرکز، شاخص هرفیندال، هیرشمن، بررسی مقایسه ای
 • محمدعلی فیض پور*، وحید محمودی، مهدی امامی میبدی صفحه 155
  در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می گیرد و پژوهشهای موجود نشان می دهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاه های موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، بویژه در بنگاه های کوچک صورت گرفته و از این رو این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر رشد سریع در بنگاه های کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه تدوین شده است.
  ویژگی های 7379 بنگاه با ده تا پنجاه نفر کارکن داده های این پژوهش را تشکیل داده و دو روش رشد مطلق و رشد نسبی برای اندازه گیری رشد سریع با استفاده از معیار شاغلان استفاده شده و تخمین مدل نیز با استفاده از تکنیک رگرسیونی پروبیت صورت گرفته است. نتایج این پژوهش موید آن است که جوانی بنگاه، سودآوری آن، سهم تکنسین های فعال در بنگاه، مخارج انجام شده برای حمل و نقل و تبلیغات و در نهایت نرخ خالص بنگاه های تازه تاسیس به صورت مثبت و معنی دار، بر رشد سریع تاثیر گذار است. اندازه بنگاه، همچنین به صورت غیرخطی، اما معنی دار رشد سریع را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد سریع بنگاه های کوچک تولیدی می تواند تحت تاثیر مالکیت و بهره وری بنگاه نیز قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ایران، بنگاه کوچک، توسعه، صنایع تولیدی، برنامه سوم توسعه، اشتغالزایی
 • مصطفی سلیمی*، روح الله نوروزی، محب الله مطهری صفحه 175
  هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستانهای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مناسب معرف جنبه های مختلف توسعه، از روش های مختلف آماری و معیارهای تصمیم گیری چندشاخصه ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیر کلاسیک به رتبه-بندی توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال 1385 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اختلاف فاحشی در سطح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال مورد مطالعه وجود داشته است. همچنین ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای در استانهای مذکور وجود دارد؛ هر چند که این ارتباط ضعیف تر از رابطه مشابه در سطح ملی است.
  کلیدواژگان: خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، توسعه صنعتی، توسعه منطقه ای، سنجش وضعیت، تاکسونومی، MADM
 • شهریار نصابیان*، پیمان کاظمی صفحه 197
  در این مقاله به منظور بررسی ضرورت ارتقاء مهارتهای شغلی در حوزه ICT و همچنین شناسایی مهارتهای جدید به لحاظ تغییر ساختار بازار کار پس از انقلاب دیجیتال، وضعیت تحولات علمی، فناوری، تحولات بازار کار و شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفت.
  نتیجه نشان می دهد که نه تنها می توان از سرمایه گذاری های انجام شده در زیر بخش ICT به صورت کاراتر استفاده نمود، بلکه بستر مناسب برای توسعه لایه های زیرین ICT در اقتصادوایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز فراهم نمود.
  کلیدواژگان: اشتغال، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکاف دیجیتالی، توسعه اشتغال، نیروی کار ماهر، اشتغال بخش ICT
 • حمید آماده*، احسان حق دوست، آرش اعظمی صفحه 209
  بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آنها بخصوص در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای در حال افزایش است، از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. در این مقاله رابطه انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال های 1353 تا 1385 با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) مورد بررسی قرار گرفت.
  الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله بصورت تابع درجه دوم است که با روش OLS برآورد شد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک الگویEKC ناقص در ایران است. با توجه به این واقعیت که نرخ رشد انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است، اقتصاد ایران روی قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. به عبارت دیگر موقعیت اقتصادی – اجتماعی کشور و شرایط رشد اقتصادی کشور هنوز در شرایطی نیست که رشد اقتصادی و افزایش تولیدات باعث کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی بخصوص دی اکسیدکربن شود.
  کلیدواژگان: گاز گلخانه ای، گاز دی اکسید کربن، تولید ناخالص داخلی سرانه، منحنی زیست محیطی کوزنتس، مدل اقتصادسنجی OLS
 • رضا مقدسی*، بیتا رحیمی بدر صفحه 239
  گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می شود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب، اقدام به پیش بینی قیمت این محصول در دوره 90-1388 خواهد شد. برای این منظور قدرت پیش بینی انواع الگوهای ساختاری و سری زمانی براساس معیارهای متداول، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمتهای سالانه سرمزرعه و تضمینی گندم و برنج و میزان موجودی گندم در پایان سال در دوره87-1345 است که از گزارشات وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی استخراج شده است. نتایج پژوهش موید برتری الگوهای سری زمانی (ریشه واحد و ARIMA) برای پیش بینی قیمت گندم در دوره مورد بررسی است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، الگوی ساختاری، الگوی سری زمانی، الگوهای اقتصادسنجی، ARIMA، خودکفایی، معیارهای ارزیابی عملکرد، الگوهای آتی
 • فرزاد کریمی*، حسین پیراسته، سید کمیل طیبی صفحه 265
  نظریه های جدید در عرصه تجارت بین المللی بر این نکته تاکید دارند که افزایش شدت تجارت بین کشورها و حرکت به سمت یکپارچگی تجاری، بر همزمانی چرخه های تجاری آنها تاثیرگذار است. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عمده عوامل موثر بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای اسلامی با تاکید بر شاخص یکپارچگی تجاری است که با استفاده از یک سیستم همزمان در طی مقطع زمانی 2005- 1990 ارزیابی می شود. نتایج بطورکلی نشان می دهد شاخص یکپارچگی تجاری (به تفکیک تجارت بین صنعتی و تجارت درون صنعتی) از مهمترین عوامل ایجادکننده همزمانی در چرخه های تجاری کشورهای اسلامی است. بعلاوه عواملی نظیر تشابه سیاستهای مالی و تشابه ساختارهای اقتصادی مابین کشورها نیز از جمله راه های مهم تاثیرگذار بر همزمانی چرخه های تجاری کشورهای عضو OIC است.
  کلیدواژگان: سازمان کنفرانس اسلامی OIC، یکپارچگی تجاری، همزمانی چرخه های تجاری، مدل اقتصادسنجی، سیاستهای مالی، ارزشیابی
 • محمد آبیلی صفحه 289
|
 • Morteza Sameti*, Fereshteh Eshraghi, Yasser Abbaslou Page 15
  Many of economists believe that financial and monetary development and economic stability are necessary conditions in order to access to high rate of economic growth. Regarding the high importance of economic growth for developing countries, we investigate financial and monetary development, economic stability and their impact on economic growth. The objective of this paper is to estimate an econometric model for analyzing the impact of financial and monetary development and public expenditure on Iran’s national income. Selection of the variables is consistent with economic growth and the views of monetarist and Keynesian on the relative impact of monetary and fiscal policies. After determining the time series characteristics of the data set a vector error correction model (VECM) is estimated. The empirical results indicate no support for "supply leading" view of financial development and Mackinnon-Shaw repressionist proposition in Iran. Also there is not any noticeable support for the monetary and fiscal policies effectiveness.
 • Omid Pourheydari*, Esmaeil Akhlaghi Yazdinejad Page 37
  This study is investigating the extent of using and effectiveness of sophisticated techniques and risk and inflation analyzing in evaluation of long term projects in Tehran Stock Exchange in 2006. To collect data for this research we designed a reliable and valid questionnaire. The result indicate that the managers of the companies in Tehran Stock Exchange are using the following techniques: net present value, profitability index, internal rate of return, and accounting rate of return in order to evaluate the long term projects. Also the results showed that in view of the above managers techniques based on inflation such as the method based on real value of cash flow have the most effectiveness in decision making for investment. Other results showed that the most important obstacles of using sophisticated capital budgeting techniques are not employing scientific and practical word force; and insufficient indexes and variants in the country to implement required calculations.
 • Abbas Shakeri*, Amin Maleki Page 57
  This study reviews a century of structural transformation in distribution views from functional income distribution (between suppliers of inputs) to personal income distribution (between individuals and households). In this transformation some factors have facilitated the process and some factor have preventive role. Welfare governments needs, defects of functional distribution theory, improvement of hardware and software instruments in income and expenditure analysis, growth and inequality theory of Kuznets, individual choice theory of Friedman, human capital theory of Becker and justly distribution of Rawls are positive factors in this evolution and position of functional income distribution in neoclassical notion and Cambridge school and some ambiguity in how a fair distribution play a negative role in this circulation. Transformation of distributional theories in the ground of macroeconomic and microeconomic theories, is a important section of economic science improvement in the past century.
 • Mohammad Mehdi Barghi Oskuie*, Hossein Sadeghi, Davod Behboodi Page 89
  In this paper, by using the computable general equilibrium model, the effect of tariff cuts importing goods on the employment level and income distribution based on different scenarios of tariff cuts through GAMS software have been simulated. The results show that general tariff cuts raise the employment level of unskilled labor workers and improve income distribution in rural households. Moreover, tariff cuts in foods, apparel and textile sector increase the employment level of unskilled labor workers and improve income distribution in rural households. In addition tariff cuts in agriculture sector reduce the employment level of unskilled labor workers and improve income distribution in urban households.
 • Farshid Jamshidi*, Zohreh Fallah Mohssen Khani Page 113
  After forty years period of implementing of households income and expenditure survey in Iran, the results show that in all years the mean of household income is less than their expenditures. While it can be resonable for some years because of economic problems but it's continious in such a long period show that this difference is not due to economic depression and may be a reflecting of under coverage or under statement of households income in the survey. In this study, analysing of the results of income and expenditure survey in period 1997-2001 show that this problem is not limited to a special group of household. Therefore, solve that problem the related questions in income section of household income and expenditure survey questionair should be design in a way that can present better coverage of household income.
 • Mir Taher Poor Partovi*, Davod Danesh Jafari, Asadollah Jalal Abadi Page 129
  Efficiency, optimal allocation of sources depends on competitive performance of markets. To establish competitive markets, maintain and increase efficiency, it is necessary to exist different issues including complete definition of legal ownership, reduction of conventional and exchange costs, facilitating the flow of information among producers and consumers in the markets and also existence of facilitator rules concerning competition and anti-monopoly. In this research, we have collected the statistics of big industrial working places in 2007 and computed the concentration and monopoly indexes for 130 industries by using Hrefindhal – Hirshman and share of better firms indexes. In addition, we have evaluated the role of private and public companies in increasing and reducing the monopoly, and the effective factors in creating & sustaining of monopolies. Results from the research indicates the considerable concentration in Iran’s including in public & private sectors. The most important reason to establish monopolies in the country, either in public or private sectors, is creating input obstacles through laws and regulations.
 • Mohammad Ali Feizpour*, Vahid Mahmoudi, Mehdi Emami Meybodi Page 155
  Considerable attention in the extant literature has been devoted to new firm formation and growth of existing firms as the sources of job creation. However, most of the recent studies show that among the growing firm a small minority are ability to show high growth. Although this minority is created the vast majority of new jobs, there is a dearth of research on high growth firms. Furthermore, the majority of literature in this area focuses on large firms while research on high growth small firms is underdeveloped. This paper investigates the characteristics of high growth small firms in manufacturing industry in Iran during the Third Development Plan. Using a recent population of 7379 small firms (those with 10 to 50 employees), absolute and relative methods and Probit regression model, a number of drivers of high growth were identified and investigated. The results of this study indicate that high growth small firms are influenced by size in non-linear fashion. In addition, age of firm, profitability, skill of employees, transportation and advertising expenditure, as well as net entry rate are the main characteristics of high growth small firms in manufacturing industry in Iran during the Third Development Plan.
 • Mostafa Salimifar*, Roh Allah Nourouzi, Moheb Allah Motahari Page 175
  The purpose of this article is to survey the levels of industrial and regional development and the situation of distribution of industrial, cultural, hygienic and healthy facilities among the cities of the provinces of Razavi Khorasan, Southern Khorasan and northern Khorasan. In order to this, after selection suitable indicators of development, a few statistical methods and multiple branch decision making techniques such as: multiple attribute decision making (MADM), simple additive weighting (SWA) and technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) as well as classical and non-classical taxonomies have been used for industrial and regional development ranking in the year of 2006. Obtained results show that there was a huge difference among the cities from the point of view of industrial and regional development in the year under study. Moreover, a positive and significant relation was found between industrial development and regional one in the provinces. Though, the recorded relation is weaker than that of national level.
 • Shahriar Nessabian*, Peyman Kazemi Page 197
  In this paper in order to evaluate the necessity of increasing job skills in ICT and also recognition of new job skills regarding changes of the structure of market labor after digital revolution, scientific change technology/ market labor change and indicators of ICT in Iran and other countries are analyzed. Results show that besides the possible of more effective investment made priory in ICT sector, it is also possible to provide an appropriate back ground for developing ICT infrastructure in economy, and creating new job for youth and graduates and also creating labor force productivity.
 • Hamid Amadeh*, Ehsan Haghdoost, Arash Azami Page 209
  Survey the economic aspects of diffusion green house gases and their environmental effects are very important, especially with respect to the increasing diffusion of these gases. In this paper, we evaluated relationship between diffusion of carbon dioxide gas and gross domestic product (GDP) per capita during period of 1353 to 1384(1972-2005), then formatted Environmental Kuznets Curve(EKC) for IRAN. We used quadratic regression model that estimated by OLS. Results show that there is a defective form of EKC in Iran. with respect to the higher growth rate of spreading carbon dioxide to growth rate of GDP per capita, Iran economy is in the upward part of EKC. In the other words iran's economic and social status and conditions of economic growth did not let to decrease environmental pollutants through economic growth.
 • Reza Moghaddasi, Bita Rahimi Badr Page 239
  Wheat, as one of the worldwide fundamental agricultural products is an efficient weapon in political and global relations. The strategic importance of wheat is increasing every day. In this study the price of this product will be forecasted during 2009-2011 period taking into account the vital mission of supply of food security and self sufficiency in production of fundamental agricultural products such as wheat in National Document of Agriculture Section Development in Fourth Plan and undeniable role of price in this regard, underlying and selecting an appropriate model. To do this the forecasting performance of structural and time series models will be evaluated and compared according to the common criteria. The data used in this research include annual farm and guaranteed prices of wheat and rice and the wheat stock at the end of years during 1966-2008 period extracted from reports of Ministry of Agricultural and Central Bank. The research results show the preference of time series models (Unit root and ARIMA) for forecasting of wheat price.
 • Farzad Karimi*, Hossein Pirasteh, Seyyed Komeil Tayebi Page 265
  In the new literature of international trade, the focus has been on discussion of how trade integration affects business cycle synchronization. The objective of this paper is exploring the main determinants of business cycle synchronization whit emphasizing on the trade integration which have been evaluated through econometric model over period 1990- 2005. The empirical results show that trade integration is significantly the major factor of business cycle synchronization in these countries particularly during 1990-2005. In addition, similarities in both fiscal and monetary policies as well as similarities in economics structures influence significantly business cycle synchronization in the region.