فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و ششم شماره 2 (تابستان 1392)
 • سال سی و ششم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن رحیمی*، محمد دادمند، احسان ترابی، حسین رحیمی، حسین ترابی، مهدی عراقی صفحات 1-14
  زعفران گران ترین محصول کشاورزی است و مانند سایر محصولات تحت تاثیر برخی عوامل محدود کننده از جمله خسارت آفات خاکزی نظیر کنه Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Acaridae) قرار می گیرد. این کنه به دلیل رژیم غذایی چند خواری برای مدت طولانی در خاک باقی مانده و از مهم ترین آفات زعفران به شمار می آید. به منظور بررسی اثرات کود دامی و مدت آفتاب دهی بر جمعیت این کنه و عملکرد گل زعفران، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آرایش کرت های خرد شده برای مدت چهار سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گناباد انجام شد. کود دامی به عنوان عامل اول در سه سطح: 0،20 و40 تن در هکتار در کرت های اصلی و مدت آفتاب دهی با استفاده از پلاستیک شفاف در 5 سطح: 0، 10، 20، 30 و 45 روز در کرت های فرعی قرار گرفتند. پس از پایان عملیات آفتاب دهی، کاشت زعفران انجام شد و صفاتی شامل جمعیت کنه موجود در یک کیلو گرم خاک و عملکرد بر اساس تعداد گل زعفران طی چهار سال اندازه گیری شد. نتایج نشان داد اثرات ساده و متقابل هر دو عامل کود گاوی و روز های آفتاب دهی بر جمعیت کنه و عملکرد زعفران معنی دار شد به طوری که در تمام مدت آزمایش با افزایش مدت آفتاب دهی جمعیت کنه کاهش یافت. در سال اول با افزایش مقدار کود گاوی جمعیت کنه کاهش ولی در سال های بعد به تدریج جمعیت کنه افزایش یافت که این امر احتمالا به دلیل هم افزایی کود و پلاستیک شفاف اتفاق افتاده است. اثر سال هم بر هر دو صفت معنی دار شد و با گذشت زمان جمعیت کنه افزایش یافت. سی روز آفتاب دهی بهترین اثر را روی کاهش جمعیت کنه نشان داد. تیمار 20 تن کود گاوی و 30 روز آفتابدهی که در آن بیش ترین عملکرد گل و کم ترین جمعیت کنه حاصل شد به عنوان برترین تیمار این آزمایش توصیه می شود.
  کلیدواژگان: زعفران، Rhizoglyphus robini، کود دامی، آفتابدهی
 • محمد روحانی، محمد امین سمیع* صفحات 15-22
  پسیل معمولی پسته Burckhardt and Lauterer Agonoscena pistaciae در حال حاضر آفت کلیدی درختان پسته در ایران محسوب می شود. امروزه برای کنترل این آفت از سموم شیمیایی متعد دی استفاده می شود استفاده از آفت کش ها در ابعاد نانو می تواند راه حل مناسبی برای کاهش میزان مصرف آفت کش ها باشد. در این پژوهش فورمولاسیون نانو آمیتراز ساخته شد و اثر کشندگی آن همراه آمیتراز و ایمیدا کلوپراید روی پوره های سن پنجم پسیل معمولی پسته بررسی و مقایسه شد. غلظت های مختلف نانو آمیتراز و آمیتراز 1، 42/0، 18/0، 07/0 و 03/ میکرو لیتر بر میلی لیتر و سم ایمیداکلوپراید 8/0، 5/0، 25/0، 14/0 و 08/0 میکرو لیتر بر میلی لیتر تهیه و هر غلظت 3 تکرار شامل 45 پوره سن 5 پسیل معمولی پسته بود و از آب مقطر نیز به عنوان شاهد استفاده شد. مرگ و میر حشره آفت پس از 24 ساعت شمارش و ثبت گردید. نتایج نشان دادند که نانو آمیتراز با موفقیت ساخته شده و دارای میانگین اندازه ای معادل 53 نانو متر می باشد. هم چنین این نتایج نشان داد که نانو آمیتراز با LC50 معادل 03/0 میکرو لیتر بر میلی لیتر بیشترین کشندگی را داشته و نشان دهنده میزان کاربرد کمتر آفت کش و کارایی بیشتر آن می باشد و نیز آمیتراز و ایمیداکلوپراید به ترتیب دارای LC50 معادل 17/0 و 46/1 می باشند.
  کلیدواژگان: آمیتراز، ایمیداکلوپراید، نانو، Agonoscena pistaciae
 • محبوبه شریفی، محمد قدمیاری* صفحات 23-40
  راب خاکستری مزرعه ای یکی از آفات مهم سبزیجات در استان های شمالی کشور است. آنزیم های گوارشی آفات اهداف بسیار خوبی برای عوامل آفت کش مانند بازدارنده ها می باشد. بازدارنده های آنزیم های گوارشی برای تولید گیاهان تراریخته مقاوم به آفات استفاده می شوند. برای رسیدن به این هدف بایستی ماهیت و ویژگی های آنزیم های گوارشی مورد مطالعه قرار گیرد. در این مطالعه ویژگی های بیوشیمیایی آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز در قسمت های مختلف دستگاه گوارش این آفت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت ویژه بتا گلوکوزیداز در روده بالاتر از فعالیت آن در غدد گوارشی می باشد. مقدار pH بهینه فعالیت آلفا-گلوکوزیداز در قسمت جلویی دستگاه گوارش (مری و حفره دهانی) 6، در روده 5 تا 6 و در غدد گوارشی 6 تا 7 به دست آمد. همچنین pH بهینه برای بتا-گلوکوزیداز موجود در قسمت جلویی دستگاه گوارش 5، در روده 6 و در غدد گوارشی 4 تا 6 بود. بالاترین دما برای فعالیت آلفا-گلوکوزیداز در تمام سه قسمت دستگاه گوارش 60 درجه سلسیوس به دست آمد. در حالی که دمای بهینه برای فعالیت بتا-گلوکوزیداز در قسمت جلویی دستگاه گوارش 40، در روده 50 تا 60 و در غدد گوارشی 50 درجه سلسیوس بود. تخمین پارامترهای سینتیکی نشان داد که میزان Km آلفا-گلوکوزیداز در قسمت جلویی دستگاه گوارش 44/2، در روده 44/1 و در غدد گوارشی 28/3 میلی مولار بود. همچنین Km آنزیم بتا-گلوکوزیداز در قسمت جلویی دستگاه گوارش 24/1، در روده 17/1 و در غدد گوارشی 94/0 میلی مولار به دست آمد. نتایج زایموگرام نشان داد که آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز غدد گوارشی به ترتیب دارای یک و دو ایزوفرم بود.
  کلیدواژگان: راب خاکستری مزرعه ای، آلفا، گلوکوزیداز، بتا، گلوکوزیداز، غدد گوارشی و روده
 • الهام روزدار، حسنعلی واحدی *، محمد سعید مصدق، محمد امین سمیع صفحات 41-68
  شپشک های گیاهی از آفات مهم درختان میوه و محصولات زراعی هستند؛ در سال های 90-1389 فون شپشک های گیاهی، روی گیاهان مختلف، در شهر بهبهان و حومه بررسی شد. در مجموع 21 گونه شپشک متعلق به خانواده های: (8)Diaspididae، (6)Pseudococcidae، (4)Coccidae، (2)Eriococcidae و (1)Phoenicococcidae گزارش می شود. هر یک از گونه ها بطور مختصر با تاکید روی کاراکترهای تاکسونومیکی توصیف وترسیم گردید. میزبان ها و زیستگاه های آنها نیز مشخص شد. جنسParacoccus Ezzat and McConnell و گونهAcanthococcus aceris (Signoret) برای اولین بار از ایران و 9 گونه نیز برای اولین بار از خوزستان (*) ثبت شد؛ بر اساس مشاهدات و مطالعات، گونه هایی که دارای اهمیت اقتصادی هستند، مورد بحث قرار گرفت. فهرست گونه های شناسایی شده به ترتیب زیر است:DIASPIDIDAE: Aspidiotus nerii* (Bouche)، Diaspidiotus armenicus* (Borchsenius)، Lepidosaphes malicola* Borchsenius، Melanaspis inopinata* (Leonardi)، Parlatoria blanchardi (Targioni-Tozzetti) P. crypta (McKenzie)، P. oleae (Colvee) and Salicicola? kermanensis Lindinger. PSEUDOCOCCIDAE: Chorizococcus sp.*، Nipaecoccus viridis (Newstead)، Paracoccus sp.، Phenacoccus sp.*، Planococcus citri (Risso) and Trabutina serpentina (Green). COCCIDAE: Coccus hesperidum (Linnaeus)، Eulecanium tiliae* (Linnaeus)، Parthenolecanium corni* (Borchsenius) and Saissetia oleae* (Olivier). ERIOCOCCIDAE: Acanthococcus aceris (Signoret) and Eriococcus spurius (Modeer). PHOENICOCOCCIDAE: Phoenicococcus marlatti (Cockerell).
  کلیدواژگان: شپشک های گیاهی، فون، گزارش جدید، بهبهان، خوزستان
 • جلال قدیری، حمید قاجاریه*، علی اکبر کیهانیان، محمدولی تقدسی، رضا امیری صفحات 69-78
  مگس میوه ی زیتون Bactrocera oleae (Gmel). مهم ترین آفت زیتون در سطح دنیا است. مطالعه ی شاخص های بیولوژیکی آفت در طبیعت و آزمایشگاه ایستگاه تحقیات زیتون شهرستان طارم استان زنجان انجام شد. نتایج نشان داد که حشرات کامل در اواخر فروردین از شفیره ها خارج ولی زمان اولین حمله ی آفت به زیتون در رقم کنسروالیا در سال 1386 در اواسط تیر ماه و در سال 1387 در اواسط خرداد ماه ثبت شد. طول دوره ی تخم تا خروج لارو سن سوم 14/2±7/34 روز و نسبت جنسی آن1:1 (نر:ماده) محاسبه گردید. بررسی ها نشان داد که در نسل سوم، حشرات کامل سه تا هفت روز بعد از ظهور جفت گیری و در 14 روزگی تخم ریزی نمودند. حساسیت ارقام زیتون (کنسروالیا، زرد و ماری) به این آفت بسته به هدف از تولید محصول، متفاوت می باشد. جهت مصرف میوه در صنایع روغن کشی، ارقام ماری، زرد و کنسروالیا به ترتیب بیشترین آلودگی را نشان دادند و برای مصارف کنسروی، ارقام کنسروالیا، ماری و زرد به ترتیب بیشترین خسارت را دیدند.
  کلیدواژگان: Bactrocera oleae، ظهور حشرات کامل، مگس میوه ی زیتون، نسبت جنسی، نسل خسارت زا
 • ندا امینی جم *، فرحان کچیلی، محمد سعید مصدق، آرش راسخ، موسی صابر صفحات 79-92
  ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب از جمله حشره کش های رایج برای کنترل شته جالیزAphis gossypii Glover در مزارع و گلخانه ها در ایران هستند. زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae Haliday نیز یکی از پارازیتوئیدهای مهم شته جالیز محسوب می شود. اثرات زیرکشندگی حشره کش های مذکور روی رفتار جهت یابی زنبور A. matricariae به بوی گیاه، شته میزبان و حشره کش ها با استفاده از دستگاه الفکتومتر بررسی گردید. برای انجام آزمایش های الفکتومتری از غلظت های 3/0 و 2/4 پی پی ام (LC25) به ترتیب برای حشره کش های ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب استفاده شد. ماده های زنبور پارازیتوئید به مدت 24 ساعت در معرض بقایای خشک حشره کش ها در استوانه های شیشه ای قرار گرفتند. زنبورهای زنده مانده که حداکثر سه روز عمر داشتند، برای انجام آزمایش های جهت یابی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که قرار گرفتن در معرض بقایای حشره کش های ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب هیچ تاثیری روی عکس العمل جهت-یابی پارازیتوئیدها به سمت بوی برگ های آلوده به شته نداشت در حالی که روی عکس العمل آنها به سمت برگ های بدون شته ی آلوده به عسلک اثر داشت. در تمام آزمایش ها، زمان های دسترسی به تیمارها در پارازیتوئیدهایی که در معرض باقیمانده حشره کش ایمیداکلوپرید قرار گرفته بودند، به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بودند.
  کلیدواژگان: ایمیداکلوپرید، پیریمیکارب، Aphidius matricariae، Aphis gossypii و رفتار جهت یابی
 • فرانک مرادی، مهدی صدروی*، مجید زمانی صفحات 93-103
  بیماری سیاهک معمولی ذرت، مهمترین بیماری این گیاه در ایران و بیشتر مناطق کشت آن در جهان است. از آنجا که بهترین روش کنترل این بیماری شناسایی و کشت ارقام مقاوم است، واکنش 17 هیبرید و 14 لاین ذرت با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. آلودگی مصنوعی بوته ها در مرحله ظهور کاکل ها، با تزریق سوسپانسیون هاگ قارچ Ustilago maydis به نوک بلال های هر بوته انجام شد. واکنش هیبریدها و لاین ها به بیماری پس از بروز نشانه های بیماری روی بلال ها، ارزیابی گردید و درصد آلودگی بلال ها و شدت بیماری تعیین شدند. همچنین تاثیر بیماری بر عملکرد، وزن هزار دانه، طول بلال، کلروفیل و کلروفیل فلورسانس اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر واکنش به این بیماری در بین هیبریدها و لاین ها وجود دارد، به طوری که در بین هیبریدها، 3حساس، 7 نیمه حساس، 6 نیمه مقاوم و هیبرید K3547/3×K1264/1 مقاوم بودند. در بین لاین ها نیز 1 حساس، 8 نیمه حساس و 5 نیمه مقاوم به بیماری بودند. بیماری باعث کاهش معنی دار عملکرد، وزن هزار دانه و طول بلال در این هیبریدها و لاین ها گردید. واکنش این هیبریدها و لاین های ذرت نسبت به این بیماری و تاثیر آن بر خصوصیات زراعی آنها برای اولین بار گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: حساس، ذرت، سیاهک، لاین، مقاوم، هیبری
|
 • H. Rahimi*, M. Dadmand, E. Torabi, H. Rahimi, H. Torabi, M. Araghi Pages 1-14
  Saffron is one of the most valuable agricultural products. Saffron, as other crops, could be affected adversely by several factors, including Rhizoglyphus robini. This mite is a polyphagous pest and can remain in soil for a long time. R. robini is known as the main limiting agent in saffron cropping. The present experiment was carried out in randomized complete block design with three replications on the farm of Gonabad Agricultural Research Station during growing season of 2007. Manure levels, i.e. 0, 20 and 40 ton/ha, were placed in main plots. Subplots consisted of five treatments of duration of solarization i.e. 0, 10, 20, 30 and 45 days, performed by transparent plastic laminate before planting. Results revealed that both factors can significantly affect the mite population and flower production. During first year of the experiment, as solarization duration and manure level increased, mite population decreased while after that, mite population increased gradually. Soil solarization for 30 days was the most effective treatment in mite population control. Maximum total yield and minimum mite density was obtained with 20 ton/ha of manure and 30 days of solarization.
  Keywords: Saffron, Rhizoglyphus robini, Manure, Solarization
 • M. Rouhani, M.A. Samih* Pages 15-22
  The common pistachio psylla، Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem.: Aphalaridae) is one of the most important pest of pistachio trees in Iran. Nowadays، numerous chemical pesticides are used to control the pest. The use of pesticides on the nanoscale can be considered as an alternative to long term usage of chemical pesticides، to reduce the amount of pesticides. In this research، Nano amitraz was synthesized through a solvothermal method and compared to the insecticidal activity of nano amitraz، amitraz and imidacloprid against the fifth instar nymphs A. pistaciae using nano amitraz. Insecticidal solutions of different concentrations (0. 03، 0. 07، 0. 18، 0. 42، and 1 µL mL-1) were prepared and tested on the 5th instar nymphs of common pistachio psylla. For comparison purposes، amitraz (0. 03، 0. 07، 0. 18، 0. 42، and 1 µL mL-1) and imidacloprid (0. 08، 0. 14، 0. 25، 0. 5 and 0. 8 µL mL-1) were also used as a conventional insecticide. The results showed that the average size of nano amitraz was approximately 53 nm. In the experiments، the LC50 value for nano amitraz، amitraz and imidacloprid were calculated to be 0. 03، 0. 17 and 1. 46 µL mL-1، respectively. Also، the study showed that nano amitraz had the highest insect mortality effect.
  Keywords: Agonoscena pistaciae, Amitraz, Imidacloprid, Nano
 • M. Sharifi, M. Ghadamyari* Pages 23-40
  The grey field slug, Agriolimax agrestis L. is a pest of vegetable in northern provinces of Iran. Pest digestive enzymes are excellent targets for pesticide agents such as inhibitors. The digestive enzyme inhibitors are used for producing transgenic plants resistant to pests. To achieve this goal, it is necessary to find the nature and properties of these enzymes. In this research, the biochemical properties of α- and β-glucosidase in different parts of digestive system of A. agrestis were investigated. Results showed that the specific activity of β-glucosidases in intestine was higher than its activity in digestive glands. The optimal pH for α- glucosidase activities were 6, 5-6 and 6-7 in front parts of digestive system (esophagus and buccal bulb), intestine and digestive glands, respectively. Also, optimum pH for β- glucosidases activities were obtained as 5, 6 and 4-6 in front parts of digestive system, intestine and digestive glands, respectively. High α- glucosidases activities were found at temperature 60 °C. Also, the optimal temperature for β- glucosidases activities were 40, 50-60 and 50 °C in front parts of digestive system, intestine and digestive glands,, respectively. Estimation of kinetic parameter showed that Km values of the α-glucosidases in the front parts of digestive system, intestine and digestive glands were 2.44, 1.44 and 3.28 mM, respectively and Km values of the β-glucosidases in the front parts of digestive system, intestine and digestive glands were obtained as 1.24, 1.17 and 0.94 mM, respectively. Zymogram pattern in the native gel revealed that A. agrestis α- and β-glucosidase from digestive glands had one and two isoforms, respectively.
  Keywords: Agriolimax agrestis, α, glucosidase, β, glucosidase, Digestive glands, Intestine
 • E. Rozdar, H. Vahedi Mosadegh, M.A. Samie Pages 41-68
  Scale insects as plant pests, in Behbahan, located in Khuzestan province, Southwest of Iran, were investigated between 2010 and 2012. A total of 21 species of scale insects were identified as follows: Diaspididae (8 species), Pseudococcidae (6 species), Coccidae (4 species), Eriococcidae (2 species) and Phoenicococcidae (1 species). Taxonomic characters of all species are briefly discribed and illustrated. For each species, data are recorded. Of these, the genus Paracoccus Ezzat and McConnell and the species Acanthococcus aceris (Signoret) are new records for the fauna of Iran. In addition, 9 other species are new to Khuzestan (*). The economic important species are discussed briefly. The identified species are as follows:DIASPIDIDAE: Aspidiotus nerii* (Bouche), Diaspidiotus armenicus* (Borchsenius), Lepidosaphes malicola* Borchsenius, Melanaspis inopinata* (Leonardi), Parlatoria blanchardi (Targioni-Tozzetti) P. crypta (McKenzie), P. oleae (Colvee) and Salicicola? kermanensis Lindinger. PSEUDOCOCCIDAE: Chorizococcus sp.*, Nipaecoccus viridis (Newstead), Paracoccus sp., Phenacoccus sp.*, Planococcus citri (Risso) and Trabutina serpentina (Green). COCCIDAE: Coccus¬ hesperidum (Linnaeus), Eulecanium tiliae* (Linnaeus), Parthenolecanium corni* (Borchsenius) and Saissetia oleae* (Olivier). ERIOCOCCIDAE: Acanthococcus aceris (Signoret) and Eriococcus spurius (Modeer). PHOENICOCOCCIDAE: Phoenicococcus marlatti (Cockerell).
  Keywords: Coccoidea, Fauna, New record, Behbahan, Khuzestan
 • J. Ghadiri, H. Ghajarieh*, A.A. Keyhanian, M.V. Taghadosi, R. Amiri Pages 69-78
  Olive fruit fly is the most important pest of the olive orchards throughout the world. The study of biological indexes was conducted in olive orchards and laboratory at Tarom-Zanjan research station. Results revealed that adults appeared out of the pupae from mid. April while the first infection time was recorded in ‘Konservalia’ cultivar in early July of the 2007 but early June of the 2008. The detailed study of the injurious generation of the pest showed that adults mating occurred at 3-7 days and led to egg laying after 14 days; the time from egg incubation till 3rd instar larval exit lasted 34.7±2.14 days and sex ratio was calculated as 1:1 (female:male). Reaction of the olive cultivars (Konsearvalia, Mari and Zard) to the fly was different based on the final product of the orchard implying if the fruits are grown for table olive, the Konservalia, Mari and Zard may be damaged respectively but in the case of oil production the trend of damage will be shifted to Mari, Zard and Konservalia.
  Keywords: Bactrocera oleae, Olive fruit fly, Biology
 • N. Amini Jam*, F. Kocheyli Mossadegh, A. Rasekh, M. Saber Pages 79-92
  Imidacolprid and pirimicarb are conventionally used insecticides for controlling melon aphid، Aphis gossypii Glover in fields and glasshouses in Iran. Aphidius matricariae Haliday is one of the most impotant parasitoid wasps of A. gossypii. The sublethal effects of mentioned insecticides were investigated on orientation behaviour using olfactometer device. The mortality data were subjected to probit analysis for lethal concentrations calculations and confidence limits. Concentrations of 0. 3 and 4. 2 ppm (LC25) of imidacloprid and pirimicarb، respectively، were used for olfactometer tests. Adult females were exposed to dry residues on glass tubes for 24 h. Three day old survived wasps were used for orientation tests. Results showed that imidacloprid and pirimicarb had no effects on orientation behaviour of female wasps to the odour of cucumber leaves that were infected by melon aphid although orientation response of female parasitoids toward contaminated leaves to honeydew of aphids was affected by exposure to LC25 of two insecticides. But in all of the tests، access times to treatments by parasitoid wasps exposed to imidacloprid significantly exceeded control.
  Keywords: Imidacloprid, Pirimicarb, Aphidius matricariae, Aphis gossypii, Orientation behaviour
 • F. Moradi, M. Sadravi*, M. Zamani Pages 93-103
  Common smut is the most important disease of maize in Iran and in many parts of the world. Since the best way to control this disease is identification and cultivation resistant varieties، 17 hybrids and 14 lines were tested in a field experiment as split plots in random complete block design with 4 replications. Plants were inoculated artificially by injection of spore suspension Ustilago maydis into the tip of ears at the time of tassel appearance. The reaction of lines and hybrids to the pathogen was determined as the percent infection of ears and disease severity، after the appearance of disease symptoms on ears. Also، the effect of disease on yield، 1000 grain weight، ear length، chlorophyll and florescence chlorophyll was measured. Statistical analysis of the data showed that there was a significant difference between hybrids and lines in reaction to disease such that among the hybrids there were، 3 sensitive، 7 semi sensitive، 6 semi resistant and resistant hybrid (K3547/3×K1264/1)، while among 14 tested lines، there were 1 sensitive، 8 semi sensitive and 5 semi resistant to disease. Also، the disease significantly decreased yield، 1000 grain weight and ear length in hybrids and lines. Reactions of these maize hybrids and lines to this disease and the effect of the disease on their agronomical characteristics are reported here for the first time.
  Keywords: Sensitive, Maize, Smut, Line, Resistance, Hybrid