فهرست مطالب

تحقیقات حشره شناسی - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، پاییز 1392)
 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالله دینی پور، اکتای گورکان صفحه 1
  (Lepidoptera: Noctuidae) Spodoptera littoralis تحت عنوان کرم برگ خوار پنبه مصری شناخته شده و یکی از متداولترین آفات پنبه در ناحیه آدانای ترکیه به حساب می آید. هدف از این تحقیق توصیف تاثیرات سموم پیرتروییدی مصنوعی (Gamma-cyhalthrin) و نیونیکوتینوییدی (Imidacloprid) روی این آفت به منظور یافتن روند القای مقاومت طی چندین نسل متوالی بوده است. مقاومت ایجاد شده به سم gamma-cyhalothrin تا 12 نسل و به سم Imidacloprid تا 7 نسل به وسیله محاسبه نرخ مقاومت (RR) مربوط به LC50 و LC90 در بازه خطای 95% انجام شد. میزان مقاومت (RR) برای LC50 و LC90 سم gamma-cyhalothrin 82/16 و برای سم Imidacloprid به ترتیب 76/9 و 68/8 به دست آمد. به منظور بررسی تاثیر سینرژیست ها روی سموم، سه سینرژیست مختلف شامل S، S، S-tributilfosforotritioat (DEF)، piperonyl butoxide (PBO) و diethyl maleate (DEM) استفاده و به وسیله محاسبه نرخ سینرژیستی (SR) نسبت به شاهد به دست آمد. در مورد هر دو سم، بیش ترین مقدار SR به سینرژیست DEM تعلق یافت که می توان نتیجه گرفت، استفاده و کاربرد این سینرژیست همراه با سموم gamma-cyhalothrin و Imidacloprid می تواند به جلوگیری و یا به تاخیر انداختن مقاومت به این سموم مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: Spodoptera littoralis، سنجش زیستی، مقاومت، حشره کش، سینرژیست
 • زهرا عابدی، موسی صابر، غلامحسین قره خانی، علی مهرور صفحه 7
  در این مطالعه، آزمایشات زیست سنجی روی حشرات کامل زنبور به روش تماس با باقی مانده سم صورت گرفت. مقدار LC50 پایریدالیل روی حشرات کامل زنبور 2451 پی پی ام محاسبه شد. اثرات زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامترهای جدول زندگی، تولیدمثلی و بقای زنبور پارازیتویید بررسی شد. با افزایش سن زنبور نرخ بقاء روند نزولی داشت. امید زندگی و نرخ مرگ و میر در تیمار پایریدالیل اختلاف چندانی با شاهد نداشت ولی در پارامترهای تولیدمثل زنبور بین شاهد و پایریدالیل اختلاف معنی دار بود. درصد تلفات در مرحله تخم و لارو توسط تیمار حشره کش تحت تاثیر قرار گرفت، ولی درصد ظهور حشرات کامل بین شاهد و تیمار حشره کش اختلاف معنی داری نداشت. این نتایج نشان داد که پایریدالیل اثر کشندگی چندانی روی زنبور ندارد، هم چنین کم ترین تاثیر سوء روی پارامترهای جدول زندگی زنبور داشت. در صورت تایید نتایج در مطالعات تکمیلی مزرعه ای، از این حشره کش می توان همراه با این عامل کنترل بیولوژیک در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات استفاده نمود.
  کلیدواژگان: Habrobracon hebetor، پایریدالیل، پارامترهای جدول زندگی و تولیدمثلی
 • ریحانه درسویی، جواد کریمی، وحید جهانبخش صفحه 183
  باکتری Wolbachia به عنوان یک همزیست درون سلولی (انگل تولید مثلی) و تغییردهنده نسبت جنسی در گونه های مختلف Trichogramma شناخته شده است. با توجه به اهمیت این همزیست در برنامه های کنترل بیولوژیک، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان کارایی ژن wsp در شناخت این همزیست و نیز شناخت میزان شیوع آن در برخی جمعیت های بومی زنبور Trichogramma انجام گرفت. در این بررسی که طی سال های 1388 و 1389 انجام شد، از بین نوزده جمعیت تریکوگراما، هفت جمعیت، آلودگی به این باکتری همزیست را نشان دادند. تعداد هشت سویه از باکتری شناسایی شد که از این بین، شش سویه به بالا گروه A و زیرگروه Kue تعلق داشتند. دو سویه باقی مانده مربوط به بالاگروه B و زیرگروه Sib بودند. آلودگی دوگانه و چندگانه نیز در جمعیت های Trichogramma مشاهده شد. در بین سه گونه T. embryophagum، T. evanescnes و T. brassicae، بیشترین فراوانی Wolbachia در جمعیت های T. brassicae مشاهده شد. سوش های جمع آوری شده از استان مازندران بیشترین میزان آلودگی به Wolbachia را نشان دادند. با وجود تفکیک سویه های مختلفWolbachia براساس ژن wsp، وجود نوترکیبی نشان داد که نتایج گروه بندی این همزیست با استناد به این ژن مورد تردید است. آنالیز نوترکیبی وجود برخی تبادلات ژنتیکی بین سویه های مختلف این باکتری در ژن wsp را به وضوح نشان داد. رویکرد جدید با موضوع کاربرد چند ژن (سیستم MLST) می تواند در مطالعه دقیق تر این روابط راهکاری موثر باشد.
  کلیدواژگان: فیلوژنی، Wolbachia، Trichogramma، wsp، نوترکیبی
 • عزیزشیخی گرجان، رویا نیک ور، ولی الله بنی عامری صفحه 201
  تریپس پیاز یکی از آفات مهم پیاز و دیگر محصولات گیاهی در جهان می باشد به طوری که هر سال چندین نوبت در طول فصل علیه آن سم پاشی می شود. در این تحقیق به منظور یافتن حشره کش های موثر از روش زیست سنجی تماسی استفاده گردید. از فرمولاسیون تجارتی حشره کش های اسپینوساد SC240، دلتامترینEC %2.5، سایپرمترین EC %40، دیازینون EC %60 و اکسی ماترین AS %0.6 برای تهیه غلظت ها استفاده شد. در این آزمایش کاغذ صافی با غلظت های مختلف حشره کش ها آغشته شد. سپس حشرات بالغ چهار روزه در داخل پتری رها گردید. ارزیابی ها برای تعیین درصد تلفات تریپس 24 ساعت بعد از رها سازی به داخل پتری انجام شد. مقادیر LC50 محاسبه شده برای هریک از حشره کش ها به ترتیب 8/4، 08/3، 08/38، 47046، 43/2 میکروگرم برمیلی لیتر بود. نتایج حاصل از مقایسه LC50 حشره کش های شیمیایی علیه تریپس پیاز نشان داد که حشره کش اکسی ماترین با داشتن کمترین LC50، بیشترین سمیت را در بین سایر حشره کش ها برای تریپس داراست. بنابراین می توان آن را به عنوان حشره کش جدید در کنترل تریپس پیاز معرفی کرد.
  کلیدواژگان: اکسی ماترین، اسپینوساد، تریپس، سایپرمترین، دلتامترین و دیازینون، زیست سنجی
 • زینب احمدی، علی مهرور، حسینعلی لطفعلی زاده، غلامحسین قره خانی صفحه 213
  تاکنون از بالاخانواده (Hemiptera) Psylloidea تعداد 89 گونه متعلق به 3 خانواده و 8 زیرخانواده از ایران گزارش شده است. در این بررسی مقایسه ای بین تنوع گونه ای پسیل های گزارش شده از کشور و گونه های جمع آوری شده از استان آذربایجان شرقی طی سال های 1389-1390 از گیاهان علفی و اندام های هوایی درختان مختلف صورت گرفته است. از مجموع 6 خانواده موجود در بالاخانواده Psylloidea، تعداد 2 خانواده، 7 جنس و 17 گونه در این استان جمع آوری شد و از این تعداد، 14 گونه برای فون استان آذربایجان شرقی جدید می باشند. مقایسه به عمل آمده در تنوع گونه ای پسیل ها نشان داد که گونه های موجود در استان از 3 خانواده Triozidae، Psyllidae و Homotomidae بوده و افراد خانواده Triozidae از بیشترین تراکم در استان برخوردار هستند، به طوری که 9/68 درصد گونه های گزارش شده از کل کشور متعلق به خانواده Psyllidae بوده در حالی که 83/69 درصد نمونه های جمع آوری شده در استان آذربایجان شرقی متعلق به خانواده Triozidae است. در این بررسی جنس های Bactericera بیشترین تعداد گونه را در استان به خود اختصاص داده است، در حالی که در ایران جنس های Cacopsylla و Trioza بیشترین تعداد گونه را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: پسیل، آذربایجان شرقی، Triozidae، Psyllidae، Homotomidae
 • مجتبی زارعی، الهام صنعتگر، روح الله رجبی، حسین شوهانی، مهدی ابراهیم قلعه سیدی صفحه 225
  نشانگر مولکولی ISSR به منظور جداسازی نژادهای کرم ابریشم Bombyx mori بومی ایران استفاده شد و استخراج DNA با استفاده از روش فنل- کلروفرم صورت گرفت. پس از سنجش کمی و کیفی DNA استخراج شده و رقیق سازی آن، مقادیر حاصل از باندهای به دست آمده روی ژل آگارز 5/1 درصد نمره دهی و آنالیز صورت گرفت. نتایج نشان داد که باندهای مشاهده شده بین 1000-200 جفت باز قرار دارند و بیش ترین باندهای مشاهده شده مربوط به گونه بغدادی با 32 باند و کمترین تعداد باند مربوط به خراسانی-لیمویی با 25 باند بوده است. از میان آغازگرها بیش ترین تعداد باند مربوط به آغازگر 2 با 43 باند و کم ترین تعداد باند مربوط به آغازگر 4 با 30 باند بود. آنالیز خوشه اینژاد های مورد مطالعه آن ها را در 3 گروه اصلی قرار داد. در گروه اول نژادهای گیلانی-نارنجی، هراتی-زرد و خراسانی- صورتی قرار گرفتند و نژادهای خراسانی- لیمویی و بغدادی هر کدام به تنهایی در گروه های جداگانه ای قرار گرفتند. در آنالیز خوشه ایگیلانی- نارنجی بیشترین شباهت را به هراتی- زرد نشان داد و این دو با نژاد خراسانی- صورتی در گروه اول قرار گرفتند. بیشترین تشابه ژنتیکی بین نژادهای گیلانی- نارنجی و هراتی- زرد و بیش ترین فاصله ژنتیکی بین نژاد بغدادی با هر چهار نژاد دیگر به دست آمد. به نظر می رسد نشانگر ISSR بتواند به خوبی نژاد های مختلف کرم ابریشم با منشاء مختلف را از هم جدا سازد. لذا جهت اثبات آن کاربرد بیش از 30 آغازگر برای 14 فرد کرم ابریشم با توجه به 2n= 28 مناسب تر است.
  کلیدواژگان: کرم ابریشم، نژاد، نشانگر مولکولی، ISSR
 • محمدرضا صادقی قطب آبادی، حسین پژمان، مجید فلاح زاده صفحه 239
  کارایی سه فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات با نام های تجاری اگریسنس (Agrisence)، بیوسبو (Bio-cebo) و اسمل فول (Esmelfol) با سه سطح طعمه پاشی 50، 75 و 100 درصد سطح سبز کرت های آزمایشی در مقایسه با تیمارهای شاهد بدون سم پاشی و شاهد با سم پاشی (مالاتیون دو در هزار) درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با 11 تیمار و سه تکرار روی آفت مگس جالیز در منطقه جهرم فارس مورد مطالعه قرار گرفت. جهت ارزیابی تیمارها از شاخص های درصد آلودگی میوه ها، درصد تاثیر تیمارها و میزان عملکرد در کرت های آزمایشی استفاده شد. در کلیه شاخص های مورد ارزیابی اختلاف بین تیمارها در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین میزان آلودگی میوه ها، در تیمار شاهد (5/28%) و کم ترین آن در تیمار طعمه پاشی 100 درصد سطح سبز کرت آزمایشی با فرمولاسیون آگریسنس (5/1 %) مشاهده شد. بیش ترین و کم ترین درصد تاثیرتیمارها، به ترتیب در تیمارهای طعمه پاشی 100 درصد سطح سبز کرت آزمایشی با اگریسنس (13/95%) و سم پاشی با مالاتیون (03/61%) مشاهده شد. بالاترین عملکرد (1600 کیلوگرم در کرت) در تیمار طعمه پاشی 100 درصد سطح سبز کرت آزمایشی با اگریسنس و کم ترین آن (7/466 کیلوگرم در کرت) در تیمار شاهد بدون سم پاشی مشاهده شد. طعمه پاشی 50، 75 و 100 درصد سطح سبز کرت های آزمایشی با انواع پروتیین هیدرولیزات اختلاف معنی دار نشان نداد. با توجه به نتایج فوق، طعمه پاشی 50 درصد سطح سبز مزرعه با هر یک از فرمولاسیون های مورد استفاده (به خصوص فرمولاسیون ساخت شرکت اگریسنس) جهت کنترل موثر و اقتصادی مگس جالیز در کشت بهاره خربزه در منطقه جهرم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مگس جالیز، پروتئین هیدرولیزات، طعمه پاشی، خربزه، جهرم
 • راضیه پورسالاری، محمد امین سمیع، حمزه ایزدی، محمد گرجی صفحه 249
  پروانه برگ خوار سفید پسته (رائو)، Ocneria terebinthina Stgr. (Lep: Lymantriidae) یکی از آفات بالقوه پسته در ایران است. برخی از ویژگی های مورفولوژیکی و زیست شناسی آن در دو باغ در شهرستان انار (استان کرمان) بررسی شد. در این مطالعه 10 اصله درخت (15 الی 20 ساله) پسته و از هر درخت 60 برگ در جهات مختلف انتخاب شد و 2 بار در هفته مورد بازدید قرار گرفت. با شمارش تخم، لاروهای سنین مختلف و شفیره تغییرات جمعیت آن ها در تاریخ های مختلف به دست آمد و روند خروج حشرات کامل آفت به وسیله تله نوری ثبت شد. پروانه برگ خوار سفید پسته زمستان را به صورت لارو زیر پوستک های درختان آلوده و یا برگ های خشکیده سطح زمین سپری می کند. از اوایل فروردین ماه، لاروهای زمستان گذران به تدریج از محل های زمستان گذرانی خارج و روی برگ ها شروع به تغذیه می کنند. لاروها پس از گذراندن دوره لاروی با تنیدن تار ابریشمی به دور خود به پیش شفیره تبدیل شده و از دهه سوم اردیبهشت ماه ابتدا حشرات کامل نر و بعد ماده ظاهر می شوند. حشرات ماده پس از جفت گیری تخم های خود را به طور دسته ای (75/4 تا 361) روی برگ ها می گذارند. این آفت در منطقه مورد بررسی دارای 3 نسل می باشد. لاروهای زمستان گذران از نیمه دوم مهر ماه به تدریج به مکان های زمستان گذران می روند. همچنین دوره زندگی این آفت در دو دمای 2±25 و 2±30 درجه سلسیوس، با رطوبت 5±65 درصد و دوره ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی نشان داد بین مراحل مختلف رشدی آفت در دو دما در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار وجود دارد و طولانی ترین مرحله، لارو سن 7 و کوتاه ترین مرحله، مرحله پیش شفیرگی در هر دو دما می باشد.
  کلیدواژگان: زیست شناسی، پروانه برگ خوار سفید پسته، پسته
 • صائب جوادی، سید اسماعیل مهدویان صفحه 276
  شپشک استرالیایی I. purchasi حشره ای با انتشار جهانی و پلی فاژ که علاوه بر مرکبات به عده زیادی از گیاهان حمله می کند. زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک استرالیایی طی سه سال (1384-1382) مورد مطالعه قرار گرفت نمونه برداری ها از دو باغ مرکبات (مهدشت بالا و مهدشت پایین ساری) انجام گرفت و از هرباغ 10 درخت و از هردرخت 3 شاخه آلوده به طول 10 سانتی متر جدا و تعداد پوره ها و حشرات کامل شمارش شد. مطالعات نشان داد که تمام مراحل رشدی آفت به ویژه پوره های سن 2 در زمستان مشاهده می شوند‍. این حشره 3 نسل در سال دارد. تخم ها درون کیسه تخم و بیشتر روی سرشاخه ها مشاهده می شوند. میانگین تعداد تخم های موجود در هر توده تخم 7/295 عدد می باشد. چرخه زیستی آفت در شرایط (دما 7/21 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 7/74 درصد و10 ساعت روشنایی در روز و دوره نوری 10L: 14D) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده طول دوره جنینی آفت 1/9 روز و متوسط طول دوره های پورگی برای پوره های سن 1، 2و3 به ترتیب 5/19، 5/26 و 2/56 روز تعیین شد. بررسی ها نشان داد که این آفت با توجه به شرایط آب و هوایی معتدل شمال ایران در تمام مدت فصول سال فعال است. سه نقطه اوج در جمعیت پوره ها و حشرات کامل مشاهده شد. حداکثر جمعیت پوره ها در نسل اول در تیر ماه، در نسل دوم در آبان ماه و نسل سوم در بهمن ماه مشاهده شد. جمعیت حشرات کامل دارای سه نقطه اوج به ترتیب در ماه های اردیبهشت (بالاترین)، شهریور و بهمن بود و از اردیبهشت ماه به بعد جمعیت حشرات کامل نوسان جزئی داشت. شپشک استرالیایی در بیشتر مناطق شرق استان مازندران به ویژه شهرستان های بهشهر، نکا، ساری، بابل، بابلسر، محمود آباد و نورمشاهده شد.
  کلیدواژگان: شپشک استرالیایی، زیست شناسی، تغییرات فصلی جمعیت، پراکندگی، مرکبات
 • عبدالله دینی پور، رضا وفایی شوشتری، علیرضا صبوری، ولادیمیر پسیک صفحه 286
  در بررسی فون کنه ‎های آبزی استان گیلان طی سال های 85-1386، گونه های Eylais degenerata Koenike،1897، Aturus intermedius Protz،1900 و Arrenurus walkanoffi K.Viets، 1926 متعلق به زیرراسته پیش استیگمایان از تالاب انزلی و رودخانه های استان گیلان جمع آوری و شناسایی شد. هر سه گونه برای فون کنه های ایران جدید می باشند.
  کلیدواژگان: پیش استیگمایان، شاخص بیولوژیک، کونیک
|
 • Abdollah Dini Pour, M.Oktay Gurkan Page 1
  Spodoptera littoralis) Lepidoptera: Noctuidae) known as the African Cotton Leaf worm orEgyptian Cotton Leaf worm is one of the most common pests of cotton in the region of Adena, Turkey. The aim of this study was to determine the effects of a synthetic pyrethroid) Gammacyhalothrin) and neonicotinoids) Imidacloprid) on the pest to find out the resistance inducing process during several generations. Induced resistance to gamma-cyhalothrin up to 12 generations and to Imidacloprid for 7 generations was studied by assessing the resistance ratio (RR) of LC50 and LC90 with confidence limit of %95. The resistance ratios (RR) for LC50 and LC90 of gammacyhalothrin were calculated 16.85 and 18.82 and for Imidacloprid were 9.76 and 8.68, respectively. In order to study the effect of synergists on the insecticides, three different synergists including S, S, S-tributilfosforotritioat (DEF, (piperonyl butoxide (PBO) and diethyl maleate (DEM) were used and compared the Synergism Ratio (SR) with control. The highest SR for both insecticides belonged to application of DEM synergist. It is concluded that DEM could be recommended to be applied with Gamma-cyhalothrin and Imidacloprid to prevent or postpone the resistance induction into S. littoralis.
  Keywords: Spodoptera littoralis, bioassay, resistance, insecticide, synergist
 • Zahra Abedi, Moosa Saber, Gholamhossein Gharekhani, Ali Mehrvar Page 7
  In this study, the adult wasps were exposed to fresh residuces of the insecticide. The LC50 value of pyridalil were 2451 ppm. Sublethal effects of pyridalil on life table, reproduction parameters and survivorship of H. hebetor were studied. The survivorship was affected by the insecticide. Life expectancy and Mortality rate were not significantly affected but reproduction parameters of H. hebetor was affected by the insecticide. Mortality of egg and larval stages was significantly affected by the insecticide, but the adult emergence rate was not significantly affected by the pyridalil. Results showed that pyridalil insecticide had less adverse effects on the parasitoid. Field studies aiming to assess efficacy of combined use of insecticide and H. hebetor is needed to obtain more applicable results.
  Keywords: Habrobracon hebetor, Pyridalil, Life table, reproduction parameters
 • R. Darsouei, J. Karimi, V. Jahanbakhsh Page 183
  The intracellular symbiont bacterium, Wolbachia is known as a reproductive parasite in different species of Trichogramma. Regard to importance of this symbiont in biological control programms, the present study addressed the efficiency of wsp gene to typing this symbiont from some populations of Trichogramma and also its prevalence. In this study which conducted through 2009 to 2010, 19 populations of Trichogramma were screened for Wolbachia infection. Among these, seven populations were determined as infected by Wolbachia. Eight strains of the bacterium were characterized which six strains belonged to subgroup Kue from A supergroup. The two remained strains were related to B supergroup and Sib subgroup. The double infection and superinfection were observed in Trichogramma populations. Among three species, T. embryophagum, T. brassicae and T. evanescens, the highest prevalence of Wolbachia was observed in T. brassicae with 57 % of samples populations. The most infection rate belonged to populations of Mazandaran province. Despite the separation of different strains of Wolbachia on the basis of wsp gene, recombination analysis indicated a doubt about the grouping results of this symbiont inferring from this gene. This analysis indicated existence of some geneticexchangesbetween different strains of Wolbachia in wsp gene. The new approach called Multilocus Sequence Typing (MLST system) could be effective solution in more accurate characterization of these endosymbionts.
  Keywords: Phylogeny, Wolbachia, Trichogramma, wsp, Recombination
 • A. Sheikhi Garjan, R. Nikpour, V. Baniameri Page 201
  Onion thrips is a key pest of vegetable crops. Chemical control is a conventional controlmethod of onion thrips. The infested fields to onion thrips are usually treated several times each year. This study was conducted in the laboratory conditions to find the effective insecticides by using the filter paper bioassay. Cypermethrin EC10%, deltamethrin EC2.5%, diazinon EC60%, oxymatrine AS 0.6%, and spinosad (Tracer® SC240) were used in the bioassay. The filter papers were dipped in sequential concentrations of the insecticides The median lethal concentration (LC50) of insecticides was determined on 4 day-old adult thrips at 24 hours after treatments. The LC50 values of the insecticides were included 38.08, 3.08, 47.4, 2.43 and 4.8 a.i. μg/ml respectively. Oxymatrine and diazinon had the highest and lowest toxicity on T. tabaci respectively. Thus, oxymatrine can be considered as a new effective insecticide against onion thrips with low risk on environment and human.
  Keywords: Thrips, cypermethrin, deltamethrin, diazinon, oxymatrine, spinosad, bioassay
 • Z. Ahmadi, A. Mehrvar, H. Lotfalizadeh, Gh. Gharekhani Page 213
  So far, 89 species belonging to 3 families and 8 subfamilies of Psylloidea superfamily hasbeen recorded from Iran. In this study, a comparative revision has been done on the recorded species from all around of Iran and East-Azarbaijan province collected during the years 2010- 2011 from grassy plants as well as foliage of trees has been conducted. Out of 6 families existed in the superfamily, 2 families, 7 genera, and 17 species were collected from the province, in which, 14 species are the new records for East-Azarbaijan province. Results showed that the present species of the province are of 3 families, namely, Triozidae, Psyllidae and Homotomidae, and the members of Triozidae family composes high density in the province, comparatively, 68.9 percent of the recorded species of the country are belonging to the family Psyllidae but 69.83 percent of the province species are related to Triozidae. Also, in this study the genus Bactericera showed the highest number of species in the province, however, Cacopsylla and Trioza are the most abundant genera in Iran, res of pectively.
  Keywords: Psylloidea, Fauna, East, Azarbaijan province, Iran
 • M. Zarei, E. Sanatgar, R. Radjabi, H. Shouhani, M. Ibrahim Ghaleh Seyedi Page 225
  ISSR molecular marker, in order to isolate the Iranian native Bombyx mori silkworm breeds were used. Extracted DNA by using phenol-chloroform was performed. The qualitative and quantitative measurements of extracted DNA and its dilution, was obtained from the bands on 1.5% agarose gel and they marked and analyzed. The results showed that the observed bands were between 200-1000 bp and the most bands were observed corresponding to Harati-yellow with 32 bands and Khorasani-lemon had their lowest with 25 bands. Second Primers were the highest number of bands with 43 bands and thefourth primer had the lowest number of bands with 30 bands. Cluster analysis of races, placed them in three main groups. The first groups consisted of Gilani-orange, Harati-yellow and Khorasani-pink, Khorasani-lemon and Baghdadi races placed in seprate groups. In cluster analysis, Gilani-orange showed the most similar to Herati-yellow and this two races with khorasani-pink were the first group. The most genetic similarity were between Gilani-orange and Herati–yellow and the most genetic distance was obtained between Baghdadi and other four races. It is concluded that, ISSR marker can seperate differentraces of silkworm with different origin very well.there fore to approve the it is suitalle to use more than more than 30 primer for 14 silkworm individuals with 2n= 28 is better.
  Keywords: Silkworm, Race, Molecular markers, ISSR
 • M. R. Sadeghi Ghotb, Abadi, H. Pezhman, M. Fallahezadeh Page 239
  In this study, the efficacy of three types of protein hydrolysate (Esmelfol, Bio-cebo andAgrisence) and three different graed area baiting (50, 75 and 100 percent plot coverage of baiting) were compared with control (without spraying) and malathion spraying treatments in Jahrom region (Fars province) (Iran) in 2011. Parameters like infested fruits percent, precent efficacy, and yield (Kg) in experimental plots were componed. The maximum and minimum percentage of infested fruits were observed in control (28.5%) and 100% plot coverage of baithng with Agrisence formulation, respectively. The maximum and minimum of perecent efficacy were observed in 100% plot coverage of baiting with Agrisence formulation (95.13%) and malathion spraying (61.03%) respectively. The maximum and minimum yield in 100% plot coverage of spraying withAgrisence formulation (1600 kg/plot) and control (466.7 kg/plot) respectively. Significance differences were not observed among the various levels of plot coverage of bait spraying with all protein hydrolysate formulations. It has been concluded that Baiting obtained of 50 percent of the cultivated melon fields in spring with any type of mentioned protein hydrolysate formulations (especially Agriscens company product) will be very effective and economic to control melon fly in Jahrom region.
  Keywords: Ducus ciliatus, protein hydrolysate, Bait spraying, Melon, Jahrom region
 • R. Poursalari, M.A. Samih*, H. Izadi M. Gorji Page 249
  Pistachio white leaf borer, Ocneria terebinthina Stgr. (Lep.: Lymantriidae) is one of the minor pests of pistachio in Iran. Some morphological characters and biology of the pest were studied in two orchards in Anar and Kerman,Iran. Ten pistachio trees (15-20 years old) and 60 leaves of each tree were selected from four different directions and visited twice a week. The eggs and larval emergence was recorded and cocoon formation was located. Seasonal occurrence of adults was recorded using light traps.. Our results revealed that pistachio white leaf borer, passes the winter as larval instar under loose bark on the trunk of pistachio trees or in white cocoons beneath plant litters. Activity of the overwintering larvae usually starts from the late March. Prepupal formed on the host leaves or bark crevices on infested trees. The adults appear in pistachio orchards in early spring (males appear earlier than females). Females lay eggs in batches on both the upper and lower surfaces of the pistachio leaves. The number of eggs in a single batch could be 4.75 to 361. This pest have 3 generations in Anar-Iran. In early autumn, the third instar larvae move toward diapausing shelters, molt to the fourth instar, make a whitish silk cocoon, and enter diapause. Overwintering larvae terminate diapauses at theend of winter and start feeding. Life cycle of the pest was also studied at two different temperatures i.e. 25±2 and 30±2°C, %65±5 humidity and 14L: 10D h photoperiod. Results indicated that there was a significant difference between life cycle of the pest in these two temperatures (p<0.01). The longest period of development belonged to seven larval instar and the shortest to prepupal stage in both temperatures.
  Keywords: Pistachio white leaf borer, Ocneria terebinthinea, Lymantriidae
 • Saeb Javadi, S. Esmaeil Mahdavian Page 276
  The cottony cushion scale Icerya purchasi Maskell is a polyphagous pest which has beendistributed all around the word including Iran. The pest attacks to citrus and many other plants. The biology of I. purchasi at laboratory conditions (21.7°C, 75 R. H. and 10:14 L:D) and its seasonal population fluctuations in two citrus orchards located in Sari (North of Iran) were studied during 2003 - 2005. Samples were taken weekly from 10 trees in each orchard. Three 10cm twigs were taken randomly from each tree in each sampling occasion and number of adults and nymphs were recorded in laboratory. The mean number of eggs per female was 295. 7 with incubation period of 9. 1 days. Developmental period of the 1st, 2nd and 3rd instars was 19.5, 26.5 and 56.2 days respectively. Adults were observed from April to March. Three peaks of nymphs occurred in July, November and February and three for adults in May, August and February. According to these data, it is estimated that I. purchasi overwinters in all stages specially the 2nd instar nymphs. The investigation showed that the cottony cushion scale distributed throughout the east of Mazandaran from Behshahr to Noor.
  Keywords: biology, cottony cushion scale, Icerya purchasi, Mazandaran, Iran, citrus
 • A. Dinipour, R. Vafaei Shoushtari, A. Saboori, V. Pesic Page 286
  During 2006, in the course of faunistical survey of water mites of Guilan Province, Eylaisdegenerata Koenike, 1897, Aturus intermedius Protz, 1900 and Arrenurus walkanoffi K.Viets, 1926 (Acari, Hydrachnidia) as three new species of aquatic mites for Iran fauna were collected and identified.