فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی زراعی - پیاپی 101 (زمستان 1392)

نشریه پژوهش های کاربردی زراعی
پیاپی 101 (زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1393/01/04
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مریم احمدزاده، محمدرضا احمدی، حبیب الله سمیع زاده*، سهیلا طالش ساسانی صفحه 2
  در این بررسی به منظور تعیین تنوع ژنتیکی، 19 لاین کلزای برگزیده از نسل های پیشرفته خویش آمیزی به همراه رقم شاهد زرفام در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1385-1384 مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طول فصل زراعی از صفات مهمی نظیر روز تا شروع گلدهی، طول دوره گلدهی، تعداد شاخه های فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، طول غلاف، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و روغن، درصد اسید اروسیک روغن و گلوکوزینولات کنجاله دانه یادداشت برداری به عمل آمد. با استفاده از تجزیه خوشه ایبه روش وارد، 20 لاین مورد بررسی در شش گروه مجزا دسته بندی شدند. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی نیز نشان دهنده کفایت پنج مولفه جهت توجیه 82 درصد از کل تغییرات داده ها بود. تجزیه خوشه ایبر اساس این پنج مولفه منجر به گروه بندی لاین ها در شش کلاستر گردید و نتایج تقریبا مشابه دسته بندی بر اساس روش قبلی بود. همچنین رسم پلات دو بعدی بر اساس دو مولفه اصلی اول و دوم نیز موجب گروه بندی لاین ها در هفت دسته شد. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از وجود تنوع ژنتیکی مطلوب و مناسب بین لاین -ها بود و نیز مشاهده شد که تنوع ژنتیکی موجود در بین لاین ها تقریبا با مبدا جغرافیایی آن ها در ارتباط می باشد، به گونه ای که لاین های اروپایی و کانادایی در کلاسترهای جداگانه ای قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، صفات مورفولوژیکی، کلزا
 • اکرم معینی راد*، همت الله پیردشتی، حسن مختار پور صفحه 14
  به منظور بررسی اثرات تراکم و تاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد، ذرت دانه ای رقم SC704 در استان گلستان آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 1386 انجام شد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه سطح تاریخ کاشت زود هنگام(30 فروردین، 14 و 29اردیبهشت)، کشت معمول (13 و 28 خرداد) و کشت دیر هنگام (12 و 27 تیرماه) و دو تراکم (65 و 45 هزار بوته در هکتار) مورد ارزیابی قرار کرفت. نتایج نشان داد که عملکرد دانه تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم قرار گرفت. اما اثر متقابل تاریخ کاشت × تراکم تاثیر گذار نبود. بیشترین عملکرد در کشت زود هنگام و تراکم 65000 بوته در هکتار حاصل شد. عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر تراکم و اثر متقابل تاریخ کاشت × تراکم در سطح 1 درصد معنی دار گردید. صفات وزن هزاردانه، شاخص برداشت، تعداد بلال بدون دانه و شاخص برداشت بلال تنها تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفته و در سطح 1 درصد معنی دار گردید. دو صفت تعداد دانه در بلال و تعداد بوته بدون بلال تحت تاثیر تاریخ کاشت، تراکم و اثر متقابل تاریخ کاشت × تراکم قرار گرفت بطوریکه حداکثر تعداد دانه در بلال در کشت زود هنگام و حداکثر تعداد بوته بدون بلال در کشت دیرهنگام و در تراکم 65000 بوته در هکتار مشاهده شد. در طی بررسی مراحل فنولوژی گیاه نشان داده شد که با تاخیر در تاریخ کاشت علیرغم آنکه رسیدگی و برداشت گیاه به علت کاهش درجه حرارت به تاخیر افتاده است اما میزان 1GDD دریافتی کمتر بوده و یا از تغییر قابل محسوسی برخوردار نبوده است. در نهایت با توجه به اینکه کشت های دیرهنگام (12 و 27 تیر ماه) از عملکرد کمتری برخوردار بوده و شدت بیماری ها در این تاریخ کاشت بیشتر و برداشت محصول با درجه حرارت های پایین و بارندگی های پاییزه برخورد کرده و دچار مشکل شده لذا توصیه می شود جهت دستیابی به عملکرد مطلوب با تراکم 65000 بوته در هکتار حداکثر تا پایان دهه اول تیر ماه در استان گلستان اقدام به کشت ذرت گردد.
  کلیدواژگان: ذرت سینگل کراس704، تاریخ کاشت، تراکم، عملکرد واجزای عملکرد ذرت
 • زهرا رودباری*، جلال صبا، فرید شکاری، مجید خیاوی صفحه 23
  خشکی یکی از محدودیت های بزرگی است که تولید گیاهان را در سرتاسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. شناسایی ابزارهای گزینش مناسب فرآیند اصلاح گیاهان برای تحمل به خشکی را آسان می کند. در مطالعه حاضر، محتوای نسبی آب، شاخص سطح برگ، تراکم و طول روزنه پارامترهای فیزیولوژیکی به کار برده شده در مرحله پر شدن دانه جهت بررسی 15 ژنوتیپ گلرنگ بهاره (فاکتور B) تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی (فاکتور A) در فصل زراعی 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان بودند. آزمایش در قالب طرح اسپلیت بلوک با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که قرارگیری گیاهان تحت شرایط تنش خشکی منجر به کاهش قابل ملاحظه در محتوای نسبی آب، شاخص سطح برگ، طول روزنه ها و افزایش تراکم روزنه ها گردیده است. این موارد در ژنو تیپ های حساس به طور قابل ملاحظه ای با افت عملکرد همراه بوده است. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی صفات تحت تنش نشان داد که مولفه اول با توجیه بیش از 68 درصد از تغییرات واریانس کل قادر است ژنوتیپ هایی را که بیشترین عملکرد همراه با طول روزنه، محتوای نسبی آب و شاخص سطح برگ بیشتری دارا باشند، را به خوبی از سایر ژنوتیپ ها تفکیک کند. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد ژنوتیپ های Dincer، Kino- 74، PI-250537، PI-537598 و Gilaقابلیت بیشتری برای کشت در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، دارا باشند.
  کلیدواژگان: تراکم و طول روزنه، تنش خشکی، گزینش، گلرنگ، شاخص سطح برگ و محتوای نسبی آب
 • محمد محمودی سورستانی* صفحه 34
  انجدان رومی گیاهی علفی و چندساله متعلق به تیره چتریان است و از اندام های مختلف آن در صنایع عطرسازی، نوشابه سازی، غذایی و داروسازی استفاده می شود. از آنجائی که بذر انجدان رومی مشکل جوانه زنی دارد، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در تابستان 86 به منظور بهبود جوانه زنی بذر گیاه انجدان رومی اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل: سرمادهی مرطوب (C درحه سانتی گراد 4 به مدت 3 هفته)، تلفیق سرمادهی مرطوب و هورمون جیبرلین (ppm 150)، یخ زدگی (دمای 20- درجه سانتی گراد به مدت 3 هفته)، تلفیق یخ زدگی با جیبرلین (ppm 150)، نیترات پتاسیم 2/0 درصد، جیبرلین(ppm 150)، تلفیق نیترات پتاسیم (2 درصد) با جیبرلین (ppm 150) و آب مقطر (شاهد) بود. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف آزمایش از نظر درصد و سرعت جوانه زنی در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. تیمار سرمادهی مرطوب به مدت 3 هفته، بهترین تیمار از جهت بهبود و سرعت جوانه زنی بود در حالیکه تیمار یخ زدگی به شدت جوانه زنی را کاهش داد. تیمار نیترات پتاسیم جوانه زنی را بهبود بخشید ولی با تیمار شاهد تفاوت معنی داری نداشت.
  کلیدواژگان: انجدان رومی، جوانه زنی، جیبرلین، سرمادهی مرطوب، نیترات پتاسیم، یخ زدگی
 • مهدی صادقی پور مروی*، مسعود یوسفی صفحه 40
  این پژوهش مزرع های، با هدف بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد، عملکرد نسبی، راندمان مصرف آب و کود، بازده زراعی و تجمع نیترات در گیاه اسفناج (Spinaceaoleracea) انجام گردید. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در سطوح 0، 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و سطوح 0، 5/37، 50، 5/62 و 75 کیلوگرم فسفر در هکتار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال 1386 انجام شد. نتایج نشان داد عملکرد تا سطح 50 کیلوگرم فسفر و 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به طور معنی داری افزایش یافت. بیشترین نرخ افزایش راندمان مصرف کود، آب و بازده زراعی به ترتیب در تیمار 250، 150 و 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در سطوح فسفر در سطح 75 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. مقدار نیترات تحت تاثیر سطوح کود نیتروژن قرار گرفت ولی فسفر و اثر متقابل نیتروژن و فسفر روی مقدار نیترات گیاه، معنی دار نشد. بر اساس نتایج، توصیه کودی برای حصول حداکثر عملکرد و رعایت حد مجاز نیترات در گیاه اسفناج 250 کیلوگرم نیتروژن و50 کیلوگرم فسفر (P2O5) در هکتار بود.
  کلیدواژگان: اسفناج، عملکرد، نیاز کودی، نیترات
 • مرتضی ابراهیمی*، عاطفه پزشکی نجف آبادی، مجتبی خیام نکویی، سعید کدخدایی صفحه 48
  آلژینات ها یکی از کارآمدترین عوامل ژل کننده در تهیه کپسول پوششی جنین های رویشی در تکنیک بذر مصنوعی می باشند. آلژینات با فرم های ترکیبی و ویسکوزیته های متفاوت وجود دارد. این آزمایش به منظور ارزیابی تاثیر نوع آلژینات (آلژینات سدیم LF و LB) و غلظت آن (5/0، 5/1، 2، 3 و 4 درصد، با محیط پایه MS (به عنوان آندوسپرم)) بر روی درصد جوانه زنی و رشد جنین های رویشی کپسوله شده یونجه به اجرا درآمد. در این بررسی درصد ریشه زایی و جوان هزنی جنین -های رویشی کپسوله شده (بذرهای مصنوعی)، در شرایط درون شیشه ایی و بستر پیت ماس، اندازه -گیری شد. بین نوع آلژینات مورد استفاده و غلظت های مختلف آنها تفاوت معنی داری وجود داشت. بهترین نوع و غلظت آلژینات با بیشترین درصد جوانه زنی جنین های کپسوله در هر دو محیطinvitroو پیت ماس مربوط به آلژینات سدیم نوع LF با غلظت 2 درصد بود. بستر جوانه زنی بذور مصنوعی تولید شده نیز بر درصد جوانه زنی و رویش جنین ها تاثیر معنی دار داشت. بطوریکه بالاترین درصد جوانه زنی (84 درصد) در شرایط درون شیشه ای اندازه گیری شد.
  کلیدواژگان: آلژینات سدیم، بذر مصنوعی، جنین رویشی، کپسوله کردن، یونجه
 • رحمان رجبی*، رضا حق پرست، مصطفی آقایی سربرزه، پروانه جهانی پور صفحه 56
  مصرف بی رویه کودهای شیمیایی صدمات شدیدی به چرخه زیستی در مزارع وارد کرده است و موجب تخریب سازوکار کشاورزی پایدار گردیده است، این اثرات مخرب موجب شده است که مصرف کودهای زیستی توصیه گردد. در این تحقیق اثر ترکیبات مختلف سه نوع کود زیستی (ازتوباکتر، نیتروکسین و بیوفسفات) بر کمیت و کیفیت عملکرد گندم رقم سرداری (بومی منطقه) و یک رقم امید بخش در دست معرفی در دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور اول شامل رقم سرداری و یک لاین پیشرفته) و فاکتور دوم کود در هفت سطح شامل تیمارهای صفر (بدون کود) ازتوباکتر، بیوفسفات، نیتروکسین، ازتوباکتر همراه با بیوفسفات، نیتروکسین همراه با بیو فسفات و تیمار کود N45P45 به عنوان شاهد کودی بود. در این تحقیق درصد نیتروژن دانه، پروتئین دانه و غلظت آهن و روی دانه نیز اندازه گیری شد. نتایج تجزیه مرکب دو ساله نشان داد که اثر ساده سال بر عملکرد و وزن هزار دانه در سطح 1 درصد معنی دار بود و از لحاظ سایر صفات مورد ارزیابی تفاوت معنی داری بین ارقام دیده نشد. همچنین کودهای زیستی تاثیر بسیار معنی داری بر درصد نیتروژن دانه، پروتئین دانه و غلظت آهن و روی دانه نشان دادند، به طوری که کاربرد کود های زیستی ازتوباکتر، بیوفسفات، نیتروکسین، ازتوباکتر همراه بیوفسفات و نیتروکسین همراه با بیوفسفات 3/12 تا 07/13 درصد پروتئین دانه را نسبت به تیمار بدون کود (شاهد) افزایش داد. بیشترین افزایش عملکرد و پروتئین دانه مربوط به تیمار کودی ازتوباکتر همراه با کود بیوفسفات بود.
  کلیدواژگان: گندم نان، کود زیستی، ازتوباکتر، نیتروکسین، بیوفسفات و عملکرد دانه
 • خسرو محمدی، امیر قلاوند*، مجید آقاعلیخانی، فرخ نوری، سید علی محمد مدرس ثانوی صفحه 67
  به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف حاصل خیزی خاک بر متابولیسم جذب و تثبیت نیتروژن در نخود زراعی (Cicer arietinum) رقم پیروز آزمایشی مزرع های در سال های 1386 و 1387 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان سنندج انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کشت کود سبز (G1) و عدم کشت آن (G2) به عنوان سطوح عامل اصلی و پنج راهبرد تامین کود پایه شامل 20 تن کود دامی در هکتار (N1)، 10 تن کمپوست در هکتار (N2)، 75 کیلوگرم فسفات آمونیوم در هکتار (N3)، 5 تن کمپوست+10تن کود دامی در هکتار (N4) و 5 تن کمپوست+10تن کود دامی+50 کیلوگرم فسفات آمونیوم در هکتار (N5) به عنوان سطوح عامل فرعی تعیین شدند. همچنین چهار ترکیب کود زیستی شامل باکتری باسیلوس و سودوموناس (B1)، قارچ تریکودرما (B2)، باکتری باسیلوس و سودوموناس + قارچ تریکودرما (B3) و تیمار شاهد بدون تلقیح با قارچ و باکتری (B4) به عنوان سطوح عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که کود، کودهای پایه و زیستی تاثیر معنی داری بر نیتروژن برگ و دانه دارد. کود سبز محتوی نیتروژن برگ و دانه را به ترتیب 18 و 7 درصد افزایش داد. کلروفیل برگ و راندمان کوانتومی فتوسیستم II به طور معنی داری تحت تاثیر روش های مختلف حاصل خیزی خاک قرار گرفتند. کود سبز باعث افزایش معنی دار کلروفیل برگ گردید. بیشترین تعداد و وزن گره های تثبیت کننده نیتروژن در تیمار G1N4B3 ایجاد گردید. این تیمار دارای بیشترین میزان فعالیت گره های تثبیت کننده نیتروژن نیز بود. کاربرد همزمان کمپوست و کود دامی در کنار کودهای بیولوژیک منجر به افزایش وزن خشک ریشه گردید. کود سبز نیز تاثیر معنی داری بر وزن خشک اندام هوایی بر جای گذاشت. بیشترین عملکرد دانه در تیمار G1N5B3 حاصل گردید.
  کلیدواژگان: تثبیت نیتروژن، کود دامی، کود زیستی، کود سبز و نخود
 • علیرضا کرباسی*، فاطمه رستگاری پور، حمید جهانی، سمیرا سلطانی صفحه 77
  استان مازندران با توجه به اقلیم، امکانات و نیروی انسانی مستعد شرایط مساعدی برای تولید سویا دارا می باشد. دولت با استفاده از ابزارهای حمایتی مانند تامین و توزیع نهاده ها، بیمه، تعیین قیمت تضمینی، پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستقیم و سایر اقدامات موثر، تولیدکنندگان دانه های روغنی را نسبت به حصول حداقل سود پایه مطمئن نموده است. بر این اساس در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی استان مازندران و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی 86 -1385 به بررسی مزیت نسبی تولید این محصول در استان مازندران با استفاده از شاخص DRC و ماتریس تحلیل سیاسی PAM پرداخته شد. نتایج نشان داد استان مازندران در تولید این محصول دارای مزیت نسبی است. همچنین بر طبق شاخص NPC قیمت بازاری محصول بیش از قیمت سایه ای آن است و لذا تولید کننده از یارانه بهره برده است و از بازار محصول حمایت می شود. بر طبق معیار EPC نیز مداخله های دولت به سود تولید این محصول عمل کرده است و در مجموع از بازار نهاده و محصول حمایت می شود.
  کلیدواژگان: سویا، مزیت نسبی، شاخص DRC، ماتریس تحلیل سیاستی PAM، مازندران
 • سارا فولادی وندا، امیر آینه بند، فرج الله نارکی صفحه 86
  در فصل بهار همزمان با شروع رشد گندم، تحمل گیاه به دماهای پایین کاهش پیدا میکند و هر یک از مراحل به منظور بررسی روش های خاک ورزی حفاظتی و سنتی و مقدار بذر بر جمعیت علف های هرز و عملکرد کلزا، آزمایشی در سال 87-1386 در مزرعه مرکز آموزش کشاورزی امامزاده جعفر واقع در 20 کیلومتری شهرستان گچساران انجام گرفت. این آزمایش بصورت کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادقی و در سه تکرار انجام گردید. تیمار اصلی شامل روش های مختلف خاک ورزی حفاظتی و مرسوم در پنج سطح شامل 1- بدون خاک ورزی، 2- گاوآهن قلمی + دیسک، 3- دو بار دیسک، 4-کمبینات و 5- گاوآهن برگردان دار (روش سنتی) بود. تیمار فرعی نیز شامل مقدار بذر کلزا در سه سطح 5، 7 و 9 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج این آزمایش نشان داد که در میان روش های خاک ورزی، گاوآهن برگردان دار و کمبینات بر کاهش جمعیت علف های هرز، بهتر از سایر روش های خاک ورزی عمل کرد. همچنین مقدار 9 کیلوگرم بذر کلزا در هکتار نسبت به مقادیر 5 و7 کیلوگرم بذر در هکتار برتری معنی داری به لحاظ تاثیر بر پویایی جمعیت علف های هرز داشت. مطمئنا مهمترین تاثیر جمعیت علق -های هرز، بر عملکرد دانه کلزا می باشد که در این آزمایش بیشترین عملکرد دانه کلزا در تیمار کمبینات با مقدار 7 کیلوگرم بذر کلزا در هکتار مشاهده گردید. از آنجا که بین عملکرد دانه در سیستم های خاک ورزی حفاظتی و سنتی تفاوت معنی داری مشاهده نشد لذا نتیجه می گیریم که سیستمهای خاک ورزی حفاظتی (در شرایط نیمه خشک گرمسیری) در مقایسه با سیستم خاک ورزی معمول دارای مزیت هایی هستند که کاربرد آنها را توجیه می کند.
  کلیدواژگان: کلزا، مقدار بذر، خاک ورزی حفاظتی، دیم
 • کمیل ملایی*، حجت احمدی، سید کاظم علوی پناه، علی رجبی پور صفحه 98
  یکی از ارکان کشاورزی دقیق سنجش از دور می باشد. این مطالعه به منظور بررسی قابلیت تصاویر سنجنده LISS-III ماهواره های IRS-1D و IRS-P6 جهت بررسی تراکم گیاهی چغندر قند در دشت نمدان شهرستان اقلید انجام شد. تصویر 1D استفاده شده مربوط به 17/5/86 بوده که هم زمان تعداد 51 داده از تراکم گیاهی در چهار مزرعه (شامل A،B،C،D) به صورت سیستماتیک تصادفی برای برقراری رابطه رگرسیون و بررسی صحت مدل ها برداشت شد. مزرعه A به علت تاریخ کشت زودتر دارای پوشش بالاتری نسبت به سایر مزارع بود، لذا در مرحله اول تمام مزارع بدون مزرعه A و در مرحله بعد تمام مزارع مورد بررسی قرار گرفت. تصویر دوم از ماهوارهی P6 بوده که در تاریخ 13/7/1386 تهیه شد. همزمان تعداد 46 داده برای بررسی رابطه بین تراکم و داده های ماهواره ای و صحت مدل ها برداشت شد. عملیات مورد نیاز شامل جدا کردن پنجره ای به ابعاد 635× 459 پیکسل از تصویر اصلی، تصحیحات هندسی با صحت کمتر از یک پیکسل، رادیو متریک، ایجاد باندهای مصنوعی و در نهایت استخراج و بررسی روابط آماری بین داده های تراکم گیاهی (زمینی) و تصاویر ماهوارهای انجام گرفت. برای بررسی رابطه بین تراکم گیاهی اندازه گیری شده و داده های ماهواره ای از رگرسیون خطی استفاده گردید. برای تصویر 1D در مرحله اول (مزارع B، C، D) بالاترین ضریب همبستگی(74/.= R2) مربوط به شاخص های IPVI وNDVI؛ و در مرحله دوم (تمام مزارع) بالاترین همبستگی (43/0= R2) مربوط به شاخص های IPVI، NDVIو NRR بدست آمد. در بررسی تصویر P6بالاترین همبستگی مربوط به باند قرمز با 28/0= R2 بود. برای بررسی صحت مدل ها از روشRMS استفاده گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که تصاویر ماهواره ی IRS سنجنده LISS-III در شرایطی که پوشش سطح زمین توسط بوته کامل نشده باشد توانایی تخمین تراکم گیاهی چغندرقند را دارد، ضریب همبستگی 74/. مرحله اول (مزارع B، C، D) که بالاترین ضریب همبستگی در بین مراحل مختلف می باشد تائید کننده این موضوع است. اما این امر مستلزم دقت در زمان تصویر برداری می باشد، به طوری که اختلاف زمانی بیش از 10 روز از زمان مناسب میتواند باعث کم شدن توانایی در تخمین گیاهی بوسیله تصاویر ماهواره ای گردد. با تشخیص تغییراتی مثل تراکم گیاهی در مزرعه می توان مدیریت بهتری در نهادها و سایر عوامل اعمال نمود.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، کشاورزی دقیق، چغندر قند، تراکم گیاهی، تصاویر ماهوارهای، شاخص NDVI، IRS، 1D، IRS، P6 سنجنده، LISS، III
 • فهیمه مولودی، سعید نواب پور*، سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو صفحه 115
  گیاهان همواره در معرض طیف وسیعی از تنش های محیطی قرار دارند، این تنش ها بر رشد و عملکرد آنها اثر میگذارند. شناسایی مکانیسم های مولکولی و فیزیولوژیکی تحمل به تنش در گیاهان گامی موثر در تولید و انتخاب ارقام مقاوم به تنش ها محسوب می شود. در این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر میزان شاخص های رشد، عملکرد دانه، میزان اسیدتیوباربیتوریک و مقدار کلروفیل برگ، آزمایشی به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه اجرا گردید. فاکتور اصلی مراحل رشد شامل پنجه زنی، خوشه دهی و گرده افشانی و فاکتور فرعی ترکیب فاکتوریل سه رقم گندم: زاگرس، مغان و تجن و چهار سطح آبیاری شامل آبیاری کامل در حد ظرفیت زراعی،2/1، 4/1 و 8/1 میزان آب آبیاری کامل بود. نمونه برداری جهت محاسبه شاخص های رشد و میزان کلروفیل در مراحل پنجه زنی، خوشه دهی و گرده افشانی انجام گرفت. علاوه بر آن میزان اسیدتیوباربیتوریک (شاخص سطح اکسیداسیون سلولی) و ارتفاع بوته در مرحله گرده افشانی و عملکرد دانه در زمان رسیدگی اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش تنش خشکی میزان عملکرد دانه، سطح برگ و کلروفیل در تمام ارقام کاهش معنی داری در سطح یک درصد داشت. در حالیکه مقدار وزن ویژه برگ و اسیدتیوباربیتوریک در طی تنش خشکی افزایش نشان دادند. ارقام زاگرس و تجن به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه، شاخص سطح برگ و کلروفیل را در شرایط تنش نشان دادند. رقم تجن بیشترین میزان وزن ویژه برگ و اسیدتیوباربیتوریک را در شرایط تنش داشت در مقابل رقم زاگرس به دلیل مقاومت بیشتر نسبت به افزایش تنش با داشتن مقادیر پایین تر اسیدتیوباربیتوریک و سطح ویژه برگ وضعیت مطلوبی از نظر سایر صفات بویژه کلروفیل و عملکرد دانه را دارا بود. در تیمار آبیاری 8/1 کلیه صفات مورد مطالعه به جز اسیدتیوباربیتوریک و وزن ویژه برگ وضعیت بسیار نا مطلوبی داشتند، این امر با توجه به روند واکنش ارقام مورد مطالعه دور از انتظار نبود.
  کلیدواژگان: اسیدتیوباربیتوریک، تنش خشکی، شاخص های رشد، گندم، مقدار کلروفیل
 • میثم نامداری*، محمد علی بهدانی، غلامحسین عرب صفحه 127
  به منظور بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی دو رقم سویا در کشت مخلوط، آزمایشی در مزرعه کشاورزی ایستگاه تحقیقاتی شهرستان قائم شهر در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1388 صورت گرفت. ارقام پابلند 032 و پاکوتاه ساری به روش نسبت های جایگزینی شامل 1:1، 2:1، 3:1، 2:2، 1:2، 1:3 (ساری-032) و کشت خالص هر یک از ارقام به عنوان تیمار شاهد با تراکم 45 بوته در مترمربع کشت شدند. نسبت -های کاشت 1:1، 2:2 ضمن تولید حداکثر شاخص سطح برگ، از وزن خشک و سرعت رشد محصول بیشتری برخوردار بودند. همچنین نسبت های کاشت 1:2 و 1:3 (ساری-032) به خصوص در مراحل رشد زایشی دارای بیشترین سطح ویژه برگ بودند. به نظر می رسد ساختار کانوپی مناسب در نسبت کاشت 1:1 منجر به افزایش شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و در نتیجه افزایش وزن خشک کل شد. همچنین نسبت کاشت 1:1 دارای بیشترین نسبت برابری زمین (32/1) در مقایسه با سایر نسبت های کاشت بود.
  کلیدواژگان: شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سطح ویژه برگ، نسبت برابری زمین
 • مجید هراتی*، مهدی تمدن رستگار صفحه 139
  این پژوهش به منظور بررسی اثر آبیاری با فاضلاب بر تجمع عناصر و فلزات سنگین در گیاه ذرت علوف های در اراضی کشاورزی جنوب تهران انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار پایه ریزی گردید. تیمارهای مورد مطالعه شامل آب چاه (شاهد)، فاضلاب و ترکیبی از آب چاه و فاضلاب بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارها بر تجمع عناصر سرب و نیکل و همچنین عناصر مس و روی در گیاه، به ترتیب در سطح 1 درصد و 5 درصد معنی دار بود. اما اختلاف معنی داری بین تیمارها از نظر عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم مشاهده نگردید. بررسی تجمع عناصر در اندام های مختلف ذرت نشان داد که بیشترین تجمع فلزات سنگین (بجز کادمیوم) در ریشه ها و عناصر پر مصرف در دانه بود. مقایسه میانگین غلظت عناصر در اندام های ذرت با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها از نظر عناصر کادمیوم، کروم، سرب، مس، روی و نیکل در ریشه و همچنین روی در ساقه و فسفر و پتاسیم در دانه وجود داشت. اما اختلاف معنی داری بین تیمارها در برگ مشاهده نگردید. تجمع سرب در گیاه ذرت در تیمار فاضلاب، بیش از mg/kg 10و در حد مسمومیت برای تغذیه دام بود. نظر به آثار خطرناک سرب در انسان و حیوانات لازم است برای استفاده از فاضلاب شهری و پساب ها جهت آبیاری ذرت علوف های در جنوب تهران محدودیت های قانونی در نظر گرفته شود. از آنجایی که تجمع کادمیوم و نیکل در دانه ذرت علوف های تحت تیمار آبیاری با فاضلاب، بیش از حد معمول و در حد مسمومیت بود، بهتر است جهت سلامت انسان از دانه ذرت علوف های تحت تیمار آبیاری با فاضلاب به عنوان تازه خوری استفاده نگردد.
  کلیدواژگان: پساب شهری، ذرت علوفه ای، فلزات سنگین، آبیاری، آلودگی
 • مهدی هاشم زهی*، بهرام علیزاده، محمدحسین صابری، غلامرضا زمانی صفحه 152
  به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های امیدبخش جو نسبت به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط آب و هوایی بیرجند، 19 ژنوتیپ امیدبخش جو به همراه یک لاین شاهد(CH-1- EBYTD82-5) در سال 1385 در قالب بلوک -های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط بدون تنش و با تنش خشکی مورد مطالعه قرار گرفتند. آبیاری مزرعه آزمایشی در هر دو محیط تنش و بدون تنش، تا 50 درصد سنبله دهی برای تمام ارقام به طور یکسان انجام شد. نتایج نشان داد که در هر دو شرایط محیطی (تنش و بدون تنش رطوبتی) تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5 درصد از لحاظ عملکرد دانه بین ژنوتیپ ها وجود دارد. با بررسی شاخص های حساسیت و تحمل به تنش رطوبتیPM، ،، ، و، معلوم شد که مناسب ترین شاخص برای شناسایی ژنوتیپ های متحمل تر بود و بر اساس این شاخص ژنوتیپ های شماره 6 (Manal/Alanda-01)، 14 (Gloria’S’) و 18 (Rhn/Lignee527/3/Hml-02//11012-2/CM67) متحمل ترین و ژنوتیپ های شماره 9 (QB813-2/3/Alanda 01//Ssn/Lignee640)، 17 (Assala-04) و 4 Gloria’S’/Saida//Mtn’S’/EH165/3/LBIran/Una80/Lignee640/4/Malouh) حساسترین ژنوتیپ ها به تنش خشکی شناخته شدند. دو مولفه اصلی اول در مجموع 99 درصد از تغییرات مربوط به شاخص ها را توجیه نمودند. ولی سهم مولفه اول در تبیین تغییرات کل شاخص ها برابر با 63/0 بود. در پایان با رسم نمودار دو بعدی مشخص شد که ژنوتیپ شماره 14 (Gloria’S’) متحمل ترین ژنوتیپ در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه و ژنوتیپ های شماره 9 (QB813-2/3/Alanda-01//Ssn/Lignee640) و 17 (Assala-04) به عنوان ژنوتیپ های حساس به تنش خشکی نسبت به در شرایط آب و هوایی بیرجند شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: ژنوتیپ، خشکی، 50 درصد گلدهی، عملکرد دانه، تجزیه به مولفه های اصلی، میانگین هارمونیک عملکرد(HARM)، میانگین هندسی عملکرد(GMP)
 • عزیز فومن* صفحه 162
  به منظور ازریابی مقدماتی ارقام سورگوم علوفه ای اصلاح شده از برنامه اصلاح سورگوم در ایران، 34 رقم در قالب کرت های خرد شده در زمان بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت.. چهارصفت شامل عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک، ارتفاع بوته و تعداد پنجه در بوته در هر چین یادداشت برداری گردید. از همه تیمارها دو چین علوفه برداشت شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین چینها، ارقام و اثر متقابل چین در رقم برای همه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد وجود دارد. مقایسه میانگین ها به روش توکی نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد علوفه تر را به ترتیب ارقام KFS3 با 56/179 و KFS6 با 45/83 تن در هکتار در دوچین تولید کرده اند. از نظر عملکرد علوفه خشک ارقام KFS18 و KFS6 به ترتیب با 84/39 و 02/20 تن در هکتار، بیشترین و کمترین تولید را داشتند. رقم84/1384 بیشترین ارتفاع بوته را با 7/271 سانتی متر و رقم KFS14کمترین ارتفاع بوته را با 7/129 سانتی متر در چین دوم تولید کردند. بیشترین تعداد پنجه در بوته از رقم144/1384 با 33/6 عدد در چین دوم و کمترین آن در چین اول از رقم KFS14 با یک پنجه در بوته بدست آمد. در مجموع با توجه به جمیع صفات بخصوص صفات مهم از نظر تولید علوفه، 15 رقم از این تحقیق انتخاب شد تا وارد آزمایشات ناحیه ای شود.
  کلیدواژگان: سورگوم علوفه ای، عملکرد علوفه، ارتفاع بوته، برداشت، تعداد پنجه
 • سمانه محمدی*، اکرم فرزانه، حمیده فاطمی، سمیه نظامی، حسین آرویی، محمدحسین امینی فرد صفحه 171
  به منظور بررسی اثرات کود دامی و تراکم کاشت و اثرات متقابل بین کود و تراکم کاشت روی رشد و برخی صفات کمی و کیفی گیاه ماریتیغال، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها شامل 3 نوع کود متفاوت گاوی، گوسفندی و نسبت مساوی از هر دو کود (1.65 کیلوگرم کود در متر مربع) و شامل سه تراکم کاشت 5، 7 و10 (بوته در متر مربع) با سه تکرار بود. در پایان مرحله گلدهی صفات مورفولوژیک گیاه شامل ارتفاع بوته و تعداد شاخه های جانبی، تعداد و قطر کاپیتول اصلی و فرعی، درصد ماده خشک برگ، درصد بذور سالم و پوک، وزن هزار دانه بذر گل اصلی و فرعی و مقدار کلروفیل برگ اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد تیمارها بر روی صفاتی مانند ارتفاع بوته و تعداد شاخه های جانبی، تعداد و قطر کاپیتول اصلی، درصد بذور سالم و مقدار کلروفیل برگ معنی دار بودند. با افزایش تراکم کاشت ارتفاع گیاه، تعداد شاخه جانبی، تعداد کاپیتول و وزن هزار دانه کاهش یافت. نتایج بدست آمده نشان داد که بهترین نوع کود، کود گوسفندی و بهترین تراکم کاشت 5 بوته در متر مربع بود.
  کلیدواژگان: تراکم کاشت، صفات مورفولوژیکی، کودهای آلی، گیاه دارویی، ماریتیغال
 • حمیدرضا عشقی زاده*، محمد کافی، احمد نظامی، امیر حسین خوشگفتارمنش صفحه 180
  با توجه به نبود اطلاعات کافی در مورد امکان تولید شورزیست گیاه ارزن پادزهری در منطقه مرکزی ایران، این آزمایش با هدف مطالعه و بررسی عملکرد و کارایی آب مصرفی این گیاه در شرایط متفاوت شوری آب آبیاری، در سال زراعی 1389 و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت اصفهان انجام شد. سطوح شوری آب آبیاری شامل 5، 10، 20 و 30 دسی زیمنس بر متر بودند. نتایج نشان داد که با افزایش قابلیت هدایت الکتریکی آب آبیاری از 5 تا 30 دسیزیمنس بر متر ارتفاع گیاه حدود 16 درصد کاهش یافت. افزایش قابلیت هدایت الکتریکی آب آبیاری به 10، 20 و 30 دسی زیمنس بر متر به ترتیب منجر به کاهش حدود 4، 6 و 5 پنجه بارور در مقایسه با تیمار 5 دسیزیمنس بر متر شد. عملکرد ماده خشک گیاه ارزن پادزهری در برداشت اول و دوم نیز به طور معنی داری (05/0>P) تحت تاثیر شوری آب آبیاری قرار گرفت. تیمارهای شوری 5 و 10 دسیزیمنس بر متر بیشترین مقدار عملکرد ماده خشک را دارا بودند و سطوح 20 و 30 دسیزیمنس بر متر به ترتیب با کاهش 38 و 41 درصدی تولید ماده خشک در رده های بعدی قرار گرفتند. همچنین مصرف یک متر مکعب آب آبیاری با قابلیت هدایت الکتریکی 5، 10، 20 و 30 دسیزیمنس بر متر به ترتیب تولید 345/8، 327/8، 171/5 و 919/4 تن در هکتار در برداشت اول و 997/5، 114/6، 718/3 و 638/3 تن در هکتار را در گیاه ارزن پادزهری در پی داشت. به طور کلی به نظر میرسد با توجه به متوسط عملکرد ماده خشک حدود 72/8 تن در هکتار در سطوح بالای شوری، استقرار نظام تولید شورزیست گیاه ارزن پادزهری در شرایط مشابه این آزمایش امکان پذیر باشد.
  کلیدواژگان: کارایی مصرف آب، کشاورزی شورزیست، قابلیت هدایت الکتریکی، ماده خشک
 • سید محمدرضا احتشامی*، فاطمه حکیمیان، مجتبی یوسفی راد، محمدرضا چایی چی صفحه 192
  در راستای بررسی نقش باکتری حل کننده فسفات P fluorescens strain 93بر عملکرد دانه و اجزای آن در دو رقم جو پائیزه، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال زراعی 89-1388 اجرا شد. عامل های مورد بررسی در این تحقیق نوع فسفر و رقم بودند. عامل نوع فسفر دارای 5 سطح [واجد سوپر فسفات تریپل و بدون تلقیح بذر، بدون کود فسفر و بدون تلقیح بذر (شاهد)، تلقیح بذر با باکتری + 100% کود فسفر، تلقیح بذر با باکتری + 75% کود فسفر و تلقیح بذر با باکتری + 50% کود فسفر] و عامل رقم واجد دو سطح (فصیح و بهمن) بودند. در این آزمایش صفت های ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، نسبت وزن خشک برگ به ساقه، تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، طول سنبله، عملکرد دانه، درصد فسفر گیاه و دانه و فسفر خاک ارزیابی شدند. تیمار واجد باکتری و کود شیمیائی کامل در اکثر صفت های مورد بررسی از جمله میزان فسفر در بافت گیاه، تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سنبله، فسفر دانه، عملکرد دانه و میزان فسفر خاک دارای بالاترین میزان بود. یافته های این تحقیق نشان داد که ریزجانداران حل کننده فسفات به دلیل تاثیر هم افزائی بر افزایش رشد و جذب عناصر غذائی به ویژه فسفر، افزایش درصد کلونیزه شدن ریشه و نیز افزایش سطح تماس ریشه با خاک توانستند عملکرد گیاه را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: باکتری حل کننده فسفات، فسفر، جو، رقم، عملکرد
 • زهرا موحدی، احمد معینی*، علی سروش زاده صفحه 201
  سیب زمینی، یکی از گیاهان الگو جهت انجام آزمایشات کشت بافت می باشد که به دلیل توان بالای باززایی این گیاه، امروزه تولید درون شیش های گیاهچه های سیب زمینی در سطح بسیار وسیعی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر به منظور بهینه سازی تولید گیاه از طریق کشت ریزنمونه های گرهای سیب زمینی، آزمایشاتی بر روی سه رقم اگریا، ساوالان و مارفونا انجام شد. ریزنمونه های گرهای عاری از ویروس از گیاهان حاصل از غده های سیب -زمینی تهیه و در شرایط کنترل شده کشت شدند. برای بررسی اثر سن گیاه بر روی رشد و نمو ریزنمونه های گره -ای از گیاهانی با 4 سن مختلف شامل 3، 4، 5 و 6 هفته به بالا (تعیین سن از زمان کشت غده محاسبه شد) تهیه و کشت شدند. همچنین با توجه به تاثیر روش ضدعفونی بر روی رشد و نمو ریزنمونه ها، چند روش ضدعفونی مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی اثر موقعیت ریزنمونه بر روی ساقه نیز از ریزنمونه های گره ای انتهایی، گره ای دوم، گره -ای سوم و گره ای چهارم استفاده شد. همچنین در آزمایش دیگری، ریشه زایی ارقام مورد مطالعه در محیط کشتMS بدون هورمون بررسی شد. نتایج نشان دادند که بهترین رشد و نمو ریزنمونه های گره ای با استفاده از ریزنمونه -هایی بدست آمد که از گیاهانی با سن سه هفته تهیه شده بودند. همچنین با افزایش سن گیاه مولد ریزنمونه های گره ای، به تدریج رشد و نمو گیاهچه های حاصل از آنها غیر طبیعی شده، انتهای ساقه نکروزه شده و رشد و نمو آنها متوقف گردید. همچنین گره های انتهایی تهیه شده از قسمت فوقانی ساقه ها رشد بسیار مطلوبی داشتند، طوریکه که اگر از گره های چهارم به سمت پایین ساقه ریزنمونه تهیه شد، گیاهچه های حاصل از آنها، رشد و نمو غیر طبیعی بیشتری خواهندداشت.
  کلیدواژگان: سویا، سیب زمینی، ریزنمونه، گیاهچه درون شیش های، نک روزه شدن
|
 • M. Ahmadzadeh, M. R. Ahmadi, H. Samizadeh*, S.Talesh Page 2
  Genotypes selected from advanced inbreed progenies along with Zarfam variety as check were evaluated in a randomized complete block design with three replications at the experimental field of Seed and Plant Improvement Institute in karaj, during 2005-6. Several morphological and qualitative characters including days to flowering, flowering duration, number of branches per plant, number of pods per plant, number of seeds per pod, length of pod, plant height, 1000 grain weight, biomass, grain and oil yield, erucic acid percentage and glucosinolate content, were recorded in cropping season. The cluster analysis using ward›s method grouped the genotypes to six distinct classes. The results of principle component analysis showed that the first five components could explain 82 percent of total variance of the data. Cluster analysis using these components grouped genotypes into six classes and had some degrees of similarly to ward’s method. The scatter plot of the two first components showed that the genotypes could be classified in seven distinct groups. The results showed desirable genetic diversity among genotypes. Also it was observed that the genetic diversity of genotypes was approximately related to their geographic origins, as the Canadian and European lines were classified in separate groups
  Keywords: Brassicaapus L., Cluster analysis, Genetic diversity, Morphological traits, Principle components analysis
 • A. Moeinirad*, H. Pirdashti, H. Mokhtarpoor Page 14
  In order to study yield and yield components of corn SC.704 in field experiments were conducted in Gorgan Reaserch Station during 2007 growing season. Exprimental factors were plant density at two levels (65000 and 45000 plant per hectare) and planting dates at three levels, early planting (Apr 19, May 4& 19), customary planting (Jun 3& 18) delay planting (Jul 3&18) design with four replication. Results indicated that maximum grain yiled was recorded at early planting date (Jun 3) and 65000 plant per hectare,. Result showed that grain yield, influenced by planting date and plant density, but interaction effect of these factors were not significantly defference Analysis of plant, as maximum grain yiled was in early planting and 65000 plant per hectar. Biological yield was influenced by plant density, and plant density × planting date interaction (p<0.01). kernel 1000 weigh, harvest index, ear number without seed and ear harvest index influenced only by planting date (p<0.01). Two triat grain number per ear and plant number without ear influenced by planting date, plant density and planting date × plant density interaction, as maximum grain number per ear observed in early planting date and maximum plant number without ear observed in delay planting and density 65000 plant per hectare. phenology stages indicated that delay in planting dates caused increasing of plant maturity period, GDD accumulation reduced or did not changed. Besides, grain yield dramatically reduced and plant diseases was increased. According to encountering of crop harvest practices with low temperatures and fall rainfalls because of delay in planting date, 65000 plant per hectar and befor early Jul was recommended.
  Keywords: Corn sc, 704, Sowing date, Plant density, Yield, Yield components
 • Z..Roudbari*, J. Saba, F.Shekari, M.Khiavi Page 23
  Drought is one of the major limitations to plant productivity worldwide. Identifying suitable screening tools and quantifiable traits would facilitate the crop improvement process for drought tolerance. In the present study, relative water content, leaf area index, density and length stomata were physiological parameters which we evaluated fifteen spring safflower genotypes (factor A) in grain-filling stage under drought stress and non stress conditions (factor B) in the 2007 growing season in the Zanjan university. The experimental design was a strip – plot based on randomized compelet block with three replications. Exposure of plants to drought led to noticeable decreases in relative water content, leaf area index and the length of the stomatal with increase in density stomatal. The results of principal component analysis showed First component accounted for 68% of total variation. The first principal component indicated that relative water content, leaf area index, the length of the stomatal and grain yield were important characters for classification. The results have been shown that PI-537598 Dincer، Kino-74، PI-250537 and Gila genotypes can planted in water deficit regions.
  Keywords: Density, length stomata, Drought stress, Selection, Safflower, Leaf area index, relative water content
 • M. Mahmoodi Sourestani* Page 34
  2011 Accepted:AugustLovage (Levisticum officinale KOCH) is a perennial, herbaceous plant belonging to the Apiaceae family and its different parts are used in perfumes, beverage, foods and drugs industries. Seeds of Lovage have been restricted in germination. An experiment was carried out to promote germination of lovage at laboratory of horticultural science of Tarbiat Modares University in summer 2007 under Completely Randomized Design (CRD). Treatments were included: cold (4° C for 3 weeks), combination of cold treatment with gibberellins (150 ppm), freezing (-20 °C for 3 weeks), combination of freezing with gibberellins, potassium nitrate (0.2%), gibberellins (150 ppm), combination of gibberellins with potassium nitrate and distilled water as control. Results showed that there are significant difference between treatments and cold treatment for 3 weeks was the best treatment both germination rate and germination percentage. Whereas freezing decreased germination percentage. Also potassium nitrate promoted germination but there was no significant difference with control.
  Keywords: lovage (Levisticum officinale), Germination, Gibberellins, Cold treatment, Potassium nitrate, Freezing
 • M. Sadeghi Pour Marvi*, M.Yousefi Page 40
  This field research was conducted to determination of nitrogen and phosphorus levels effect on yield, relative yield, fertilizer and water use efficiency, agronomic efficiency and nitrate accumulation in spinach (Spinacea oleracea) at Agricultural and Natural Resources Research Center of Tehran Province in 2008. The experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design with three replications. Nitrogen levels were 0, 100, 150, 200 and 250 kg ha-1 and phosphorous levels were 0, 37.5, 50, 62.5 and 75 kg P2O5 ha-1. Fresh yield and nitrate of leaf measured. The results showed yield increased up to 50 kg P2O5 and 250 kg N ha-1 significantly. The highest rate of increase in fertilizer and water use efficiency and agronomic efficiency were achieved in 250, 150 and 250 kg N ha-1 and phosphorus levels at 75 kg ha-1, respectively. Nitrate content was affected by nitrogen fertilizer levels but phosphorous and interaction of nitrogen and phosphorus was not significant on plant nitrate. Based on the results, it was recommended that 250 kg N ha-1 and 50 kg P2O5 ha-1 is suitable for optimum yield and legal level of nitrate in spinach.
  Keywords: Fertilizer, Requirement, Nitrate Spinach, Yield
 • Ebrahimi M.*, A. Pezeshki Najaf, Abadi, M. Khayam Nekoei, S. Kadkhodaei Page 48
  The alginates are most effective jelling agents in preparation of encapsulated somatic embryos in artificial seed production technique. There are different forms and viscosities of alginates. The study was aimed to investigate alginate type effect (sodium alginate LF and LB) and its concentrations (0.5, 1, 2, 3 and 4 % with MS basal medium as synthetic endosperm) on germination and growth of alfalfa encapsulated somatic embryos. Rooting and germination percentage of encapsulated somatic embryos in both in vitro (MS medium) and ex vitro (in pots containing peat moss) conditions were tested. There were significant differences between alginate types and different concentrations (p<1%). The best type and concentration of alginate with highest percent of germination of encapsulated somatic embryos in both in vitro and ex vitro conditions was LF type with 2% concentration. In this study cultivation bed of artificial seeds affected germination and development of somatic embryos to plantlets, significantly. The highest percent of germination (84/5%) were tested in vitro condition.
  Keywords: Alfalfa, Artificial seed, Encapsulation, Sodium alginate, Somatic embryo
 • R. Rajabi*, R. Haghparast, M. Aghaee Sarbarzeh, P. Jahanipour Page 56
  Chemical fertilizers have had harmful effects on biological cycles and destroy farming stability systems. In this investigation, the effect of different combinations of three bio fertilizers (Azetobacter, Nitroxin, and Bio phosphate) on quantity and quality of two rainfed bread wheats (Sardari and an a promising check) were studied in growth seasons 2003-04 and 2004-05 in Sararood Agricultural Research Station, Kermanshah, Iran. The experimental layout was factorial based on RCBD design with 2 factors and 4 replications. The first factor was the two wheat varieties and the second factor was seven different combinations of the three bio fertilizer and also N45P45 chemical and nil fertilizer as check. Moreover, grain nitrogen, protein percentage and iron and zinc concentration for each treatment were measured. Result showed highly significant differences for grain yield and thousands seed weight between cropping seasons and for other traits. There were no significant differences among the genotypes. Bio fertilizer had significant effect on grain nitrogen content, protein percentage and iron and zinc concentration. The effect of Azetobacter, Bio phosphate, Nitroxin and combination of bio phosphates and the two others caused 12.3 to 13.07 percent grain protein in compare to nil fertilizer application. The best grain yield and protein percentage were due to combination of Azetobacter and bio phosphate.
  Keywords: Bread wheat, Bio fertilizer, Azetobacter, Nitroxin, Biophosphate, Grain yield
 • Kh. Mohammadi, A. Ghalavand*, M.Aghaalikhani, F. Noori, A. M.Modarres Sanavi Page 67
  In order to evaluation the effect of different strategies for soil fertilization on absorption and metabolism of biological nitrogen fixation in Chickpea, a field experiment was carried out in Sanandaj Agriculture Research Station of Iran in 2007 and 2008 growing seasons. Experimental units were arranged in split-split plots based on randomized complete blocks with three replications. Main plots consisted of (G1): establishing a mixed vegetation of green manure and (G2): control, as green manure levels. Also, five strategies for obtaining the base fertilizer requirement including (N1): 20 t.ha-1 farm yard manure; (N2): 10 t.ha-1 compost; (N3): 75 kg.ha-1 triple super phosphate; (N4): 10 t.ha-1 farm yard manure & 5 t.ha-1 compost and (N5): 10 t.ha-1 farm yard manure & 5 t.ha-1 compost & 50 kg.ha-1 triple super phosphate were considered in split plots. Four levels of biofertilizers including (B1): Bacillus lentus and Pseudomonas putida; (B2): Trichoderma harzianum; (B3): Bacillus lentus and Pseudomonas putida & Trichoderma harzianum; and (B4): control, (without biofertilizers) were arranged in split-split plots. Results showed that green manure, basal fertilizers and biofertilizers had a significant effect on leaf and grain nitrogen content. Green manure increased leaf and grain nitrogen contents by 18% and 7% respectively. Leaf chlorophyll and maximum photochemical efficiency of photosystem II significantly affected by different soil fertility methods. Green manure significantly increased leaf chlorophyll content. Highest nodule weight, nodule number and nitrogen fixation was obtained in G1N4B3 treatment. Combined application of compost, farmyard manure and biofertizers increased dry weight of roots. Green manure had a significant effect on chickpea biomass. Highest grain yield was obtained in G1N5B3 treatment.
  Keywords: Nitrogen fixation, Farmyard manure, Biofertilizer, Green manure, Chickpea
 • A. Karbasi*, F. Rastegaripour, H. Jahani, S. Soltani Page 77
  Mazandaran province has the climate, facilities and worker prone conditions favorable for soybean production. Government with support tools such as input supply and distribution, insurance, appraisal guaranteed pay direct and indirect subsidies and other effective measures, oilseeds producers to achieve the basic minimum benefit is secure. Based on the study using information collected from Mazandaran Jihad and Agriculture External Trade Statistics for 2006-2007 to review comparative advantage in agricultural production in the province with DRC index of political analysis and PAM matrix was paid. Results showed that production of Mazandaran province has a comparative advantage. According to the NPC price index over the market price is a shade and so producers benefited from subsidies and market support is the product. According to the EPC standard government intervention to benefit production operation has in total input and product markets are supported.
  Keywords: Soybean, Comparative advantage, DRC index, PAM, Mazandaran
 • S. Fooladi Vanda Page 86
  Mazandaran province has the climate، facilities and worker prone conditions favorable for soybean production. Government with support tools such as input supply and distribution، insurance، appraisal guaranteed pay direct and indirect subsidies and other effective measures، oilseeds producers to achieve the basic minimum benefit is secure. Based on the study using information collected from Mazandaran Jihad and Agriculture External Trade Statistics for 2006-2007 to review comparative advantage in agricultural production in the province with DRC index of political analysis and PAM matrix was paid. Results showed that production of Mazandaran province has a comparative advantage. According to the NPC price index over the market price is a shade and so producers benefited from subsidies and market support is the product. According to the EPC standard government intervention to benefit production operation has in total input and product markets are supported.
  Keywords: Soybean, Comparative advantage, DRC index, PAM, Mazandaran
 • K. Mollae*, H. Ahmadi, S.K. Alavi, A. Rajabipour Page 98
  One of the major branches of Precision Agriculture (P.A) is Remote Sensing (R.S). This study was in Eghlid Township to investigate the plant population of sugar beet and through this research the capability of LISS-III sensor images taken from satellite IRS-1D, P6 was investigated. 1D image was taken in 86/5/17 and simultaneously 51 data from 4 farms were taken systematically random for regression relationship, and investigation of models accuracy.. The farm “A” had more coverage than other farms for being early planted, therefore for first stage investigation was performed without the “A” farm and the next stage all farms were included. The second image was taken from satellite P6 which was close to sugar been harvesting time 86/7/13 and simultaneously 46 data from 2 farms were taken systematically random for regression relationship, and investigation of models accuracy. Images with less than one pixel accuracy were geo-referenced. For investigation of the relationship between measured plant population and satellite images, liner regression was applied. 1D image in the first stage (B, C, D) had the highest R square (R2=0.74) related to IPVI, NDVI indexes and in the second stage (all the farms), IPVI, NDVI, NRR had the highest R square (R2=0.43). For P6 image the highest R square was 0.27 related to NDVI index. For investigation of models accuracy we used the RMS method. It is concluded that when all the farms are not covered, the images of LISS-III satellite enable us to estimate the sugar beet population. But this needs highly correct image taking period. If the period exceeds 10 days form correct time, it will cause the plant population by satellite images be underestimated.
  Keywords: Precision Agriculture, Remote Sensing, plant Population, Satellite Images, Sugar beet, IRS, 1D, P6. LISS, III
 • F. Moloudi, S. Navabpour*, S.S.Ramezanpour, H.Soltanloo Page 115
  Plants are always under the various biotic and abiotic environmental stresses that affect their growth and yields. Knowing the molecular and physiological mechanisms of stress-tolerance would be useful to select resistant-cultivar. To evaluate the effect of drought stress on growth indices, grain-yield, leaf chlorophyll content and cellular oxidative stress index (Thiobarbituric Acid) the experiment has been using split plot based on randomized completely block design with three replications. The main factor were growth stages included tillering, heading and maturity stage and sub factor were factorial arrangement of three wheat cultivars and four levels of watering regimes (complete watering (F.C), 1/2, 1/4 and 1/8 of the amount Field capacity water). Plans were sampled for estimating the growth indices and chlorophyll content in different growth stages: Tillering, heading and maturity stages. The grain-yield, plant height and cellular oxidative stress index (Thiobarbituric Acid) which were studied in the maturity stage, are very important traits in wheat life cycle under drought stress condition. The results showed that, grain-yield, leaf area index and chlorophyll content of all cultivars significantly reduced whereas special leaf weight and Thiobarbituric Acid were increased in drought stress conditions. Zagross and Tajan cultivars had the most and the less amount of grain-yield, leaf area and chlorophyll in drought condition respectively. Tajan had the most amounts of specific leaf weight and Thiobarbituric Acid, in contrast with.
  Keywords: Chlorophyll amount, Drought stress, Growth indices, Thiobarbituric Acid, Wheat
 • M. Namdari *, M.A. Behdani, M.A. Behdani Page 127
  In order to evaluation of some physiological characters of soybean cultivars in different intercropping systems an experiment was conducted as complete randomized block design with four replications at Gaem­Shahr Agricultural Research Centre of Mazandran Province, in 2008. dwarf and tall cultivars of soybean (032 and sari respectively) were cultivated in different row intercropping systems (1:1, 2:1, 3:1, 2:2, 1:2, 1:3) and their sole cultures in replacement series. Result show the highest LAI, TDW and CGR was observed in 1:1 and 2:2 planting patterns. As well as, the highest amounts of SLA were obtained in 1:2 and 1:3 planting patterns. In general highest LAI, CGR and TDW soybean cultivars in 1:1 planting pattern was due to suitable canopy structure. The highest LER (1.32) obtained in 1:1 planting pattern.
  Keywords: Corn sc, 704, Sowing date, Plant density, Yield, Yield components
 • M.Harati*, M. Tamadon Rastegar Page 139
  This study was carried out in order to study the effects of wastewater irrigation on heavy metals accumulation in forage corn in south of Tehran. Experiment design was randomized complete block design with four treatments and three replications. Treatments included pure water (control), wastewater and combination of water with wastewater. Results of the experiments indicated that effect of treatments on accumulations of Pb-Ni and Cu-Zn were significant at %1 and %5 levels, respectively, while there was no significant difference among treatments in respect of macronutrient accumulation such as nitrogen, phosphorous and potassium in different part of corn. Accumulation of elements in corn organs indicate that greatest accumulations of heavy metals except Cd were in roots and for macro elements in grains. Comparison of means using Duncan tests in corn organs indicated there were significant differences in Cu, Cd, Cr, Pb, Zn, Ni in roots, Zn in stalk and P, K in grains, but there was no significant difference among treatments in leaves. Accumulation of Pb in treated corn plants with wastewater was more than 10mg/kg and reached to phototoxic levels for animal feeding. With attention to hazardous effects of Pb on humans and animals this is necessary to settle legal restrictions and limitation to use of municipal sewage and wastewater for irrigation in forage corn in south of Tehran. Since accumulation of Cd and Ni in grains of forage corn under wastewater irrigation are more than normal conditions and reaches to toxin level, it is necessary to self restraint use of ear as human fresh food.
  Keywords: Wastewater, Forage Corn, Heavy Metals, Irrigation, Pollution
 • M.Hashemzehi*, B.Alizadeh, M.Hossein Saberi, G. Zamani Page 152
  To evaluate promising barley genotypes respond to drought stress at the end of the season climate Birjand, 19 promising barley genotypes with a control line (CH-1-EBYTD82-5) in 2006 in the form of a randomized complete block with three Repeat the two environments without stress and drought stress were studied. Farm irrigation experiment in both medium and without drought stress, and 50 percent flowering the same for all varieties was conducted. Results showed that both environmental conditions (stress and no stress) levels significantly in terms of yield of 5% between genotypes exist. With the indexes of sensitivity and drought tolerance MP, GMP, STI, TOL, SSI and HARM, it turned out that STI index to identify the best genotypes were more tolerant and genotypes based on this index number 6 (Manal/Alanda-01), 14 (Gloria›S) and 18 (Rhn/Lignee527/33/Hml-02 / 11012-2/CM67) and the most tolerant genotypes, number. 9 (QB813-2/3/Alanda-01 / Ssn/Lignee640), 17 (Assala-04) and 4 (Gloria›S ‹/ Saida / Mtn›S›/EH165/3/LBIran/Una80/Lignee640/4/Malouh) genotypes sensitive to drought stress were identified. The first two main components of a total of about 99 percent of the changes indexes were justified. First PC but the share indexes in explaining total variation equal to 0.63 was. Finally, two-dimensional diagram was found that genotype Number 14 (Gloria›S ‹) genotype among the most tolerant genotypes and the studied genotypes Number 9 (QB813-2/3/Alanda-01/ Ssn/Lignee640) and 17 (Assala-04) as drought-sensitive genotypes climate Birjand were identified
  Keywords: Genotype, Drought, 50 percent flowering, Grain yield, Principal component analysis, Harmonic mean yield (HARM), Geometric mean yield (GMP)
 • A.Fouman* Page 162
  In this study 34 forage sorghum pure line varieties which improved in sorghum breeding program in Iran, were conducted to determine of the most suitable variety, on a randomized complete block design (RCBD) in three replications at Karaj, in 2005. Ammonium phosphate on the base of P2O5 was applied at 115 Kg/ha. and total nitrogen was used 183 Kg/ha. at four times. Four traits including green fodder, dry matter, plant height and tiller number were measured in each cutting. Harvesting was conducted from 8.4 m2 area. Data were analyzed in split plot on time based on RCBD and the means comparised with Duncan multi rang test (DMRT) method, analysis of variance showed significant differences between cuttings, varieties and cutting * variety interaction at 1% of probability. Comparison of the means by DMRT showed that KFS3 and KFS6 were produced the highest and lowest green fodder with 179.56 and 83.54 t/ha. respectively. In aspect of dry matter KFS18 and KFS6 were produced the highest and lowest dry matter with 39.84 and 20.02 t/ha. Respectively. The 84/1384 produced the highest plant height, 271.7 cm and KFS14 the lowest plant height, 129.7 cm at second cutting. 144/1384 was produced the highest tiller number per plant with 6.33 tiller at second cutting and KFS14 was produced the lowest tiller number with 1.00 tiller at first cutting. According to all traits especially main traits to forage production, totally 15 varieties were chosen for investigation of regional adaptation of new forage sorghum varieties at different conditions.
  Keywords: Forage sorghum, forage yield, plant height, Cutting, tiller number
 • S.Mohammadi*, A.Farzaneh, H.Fatemi, S.Nezami, Aroee H., Amini Fard M.H Page 171
  In order to investigation the effects of different manure and plant density and the interactions between manures and density on the growth and some quantitative characteristics of Milk thistle (Silybum marianum L.) an experiment was conducted in a factorial layout based on a Completely Randomized Block Design in the experimental field, in College of Agriculture, of Ferdowsi University of Mashhad. The treatments were included of two factors. The first factor was included three different manure: cow, ship and mixed of them in the same ratio manure (1.65 kg.m-2) and the second factor was three levels of plant densities (5, 7 and 10 plant.m-2) with three replications. At the end of fullbloom stage, morphological characteristics include of plant height, number of shoots, number and diameter of capituls, percentage of leaf dry matter, per Agriculture Ferdowscentage of healthy and free seeds, 1000 grains weight of the main and secondary capituls and chlorophyll content of leaf were determined. Results showed that there was a significant difference between different treatments in terms of number of capituls and shoots and plant height. Increasing of plant density, decreased plant height, number of shoots, number of capituls and 1000 grains weight. The results showed that the best kind of manure and plant density were ship manure and 40 × 40 cm (5 plants per m2) plant density, respectively.
  Keywords: Manure, Medicinal Plant, Milk Thistle, Morphological Characteristics Plant Density
 • H. R. Eshghizadeh*, M.Kafi, A. Nezami, A.H.Khoshgoftarmanesh Page 180
  Due to lack of sufficient information about the possibility of producing blue panic grass in the central region of Iran, this study was conducted at Rudasht Research Farm of Isfahan to evaluate the yield and irrigation water use efficiency of blue panic grass. Different quality of water with average electrical conductivity of 5, 10, 20 and 30 dS/m were used in a randomized complete block design with three replications, in 2010 cropping season. The results showed that increasing the electrical conductivity of irrigation water from the 5 to 30 dS/m reduced the height of plant 16 percent. With raising the electrical conductivity of irrigation water from 5 to 10, 20 and 30 dS/m dS/m salinity lead to a decrease of about 4, 6 and 5 fertile tillers per plant respectively. Plant dry matter yield at first and second harvest also was significantly (P<0.05) under the influence of salinity. Salinity treatments of 5 and 10 dS/m produced maximum dry matter yield and 20 and 30 dS/m caused 38 and 41 percent dry matter reduction, respectively. Also using each cubic meter of irrigation water with electrical conductivity 5, 10, 20 and 30 dS/m produced 1293, 1291, 801 and 762 g/m2 at the first harvest and following it 2850, 2910, 1760 and 1730 g/m2 at the second harvest, respectively. In general, it seems that to the average performance of approximately 11 tons of dry matter per hectare in high salinity conditions, establishes biosaline production system of blue panicgrass is possible.
  Keywords: Bread wheat, Bio fertilizer, Azetobacter, Nitroxin, Biophosphate, Grain yield
 • Ehteshami S. M.*, Hakimian F., Yousefirad M., Chaichi. Mr Page 192
  In order to investigate the role of phosphate solubilizing bacteria P.fluorescens on grain yield and its components in two forage barley cultivars, an experiment carried out at research farm of college of Agriculture of University of Tehran during 2009-2010. The experiment design consisted of three randomized complete blocks in a factorial arrangement. Investigated treatments consisted of the kind of phosphorus and cultivar. The phosphorus factor included of the application of triple super phosphate fertilizer and without seed inoculation, without triple super phosphate fertilizer and without seed inoculation (control), seed inoculation and with application of 100% P recommended, seed inoculation and with application of 75% P recommended, seed inoculation and with application of 50% P recommended, and cultivar factor included of Fasih and CB744. In this research were evaluated characteristics including plant height, number of leaf in plant, dried weight of leaf, dried weight of stem, dried weight of leaf/dried weight of stem, number of tiller in plant, number of fertile tiller in plant, number of grain in spike, 1000-grain weight, spike height, seed yield, seed and plant tissue and soil available P. The application of triple super phosphate fertilizer and seed inoculation had the highest amount in the most of investigated characteristics as such number of leaf, number of tiller in plant, dried weight of leaf, dried weight of leaf/dried weight of stem in forage stage and also plant tissue P, number of tiller, number of fertile tiller in seed stage along with number of grain in spike, seed P, seed yield and soil available P. The present finding showed that phosphate-solubilizing microorganisms can interact positively in promoting plant growth, nutrient uptake especially P of maize plants, root colonization percentage increasing and consequently, root contact improvement with soil leading to plant yield improving.
  Keywords: Phosphate, solubilizing bacteria, Phosphorus, Barley, Cultivar, Yield
 • Z.Movahedi, A. Moeini*, A. Sorooshzadeh Page 201
  Potato is one of the important model plants for tissue culture experiments and due to its high regeneration potential, in vitro tuber seed production is done extensively. The plant materials used in this investigation were constituted of three commercially important potato cultivars; Agria, Marfona and Savalan for optimizing potato production via node explants. Virus-free explants of potato were prepared from potato tubers and cultured in the controlled conditions. For investigating plant age effects on growth and development, nodal explants with four different ages; 3, 4, 5 and > 5 weeks (age was determined since the cultivation date) were prepared and cultured. Considering affects of sterilization method on explants growth and development, several sterilization procedures were also evaluated. To investigate the effects of explants position on shoot on their growth and development, second, third and fourth nodal explants were used. Also in another experiment rooting of studied cultivars in MS media without hormone was investigated. Results showed that the best growth and development of explants were obtained from explants of plants with three weeks age. Results also indicated that increasing plant age, their plantlets growth and development gradually tend to be abnormal and their shoots get necrotic and finally their growth and development would be suppressed. Also, terminal nodes originated from top segments of shoots had the most favorable growth as the explants which prepared from the forth nodes and lower segments, had more abnormal growth.
  Keywords: Potato, Explants, In vitro plantlet, Necrotic