فهرست مطالب

طب نظامی - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 58، زمستان 1392)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 58، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خدابخش احمدی، علیرضا کرمبخش، علیرضا مهرآزمای، محمود ثالثی، زهرا نجفی منش صفحات 235-343
  هدف
  سوء مصرف مواد مسئله ای جهانی بوده و در ایران نیز وضعیت فراگیری دارد. نظر به گذراندن دوره ی سربازی در همه ی جوانان و امکان استرس بالای این دوره طبعا این شرایط می تواند انگیزاننده یا مهارکننده ی گرایش به سوءمصرف مواد باشد.این مطالعه بنا دارد به بررسی الگوی سوء مصرف مواد در بین سربازان بپردازد.
  روش
  روش مطالعه توصیفی و جامعه آماری پژوهش 322 نفر از سربازان وظیفه که در زمان اجرای پژوهش (1389تا1390) مشغول خدمت بوده و به روش نمونه گیری مبتنی بر سهم انتخاب شده بودند. اطلاعات با تکمیل پرسشنامه های غربالگری اعتیاد، مقیاس شدت اعتیاد، وضعیت خدمت سربازی و اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری شد.
  یافته ها
  در بررسی سربازان معتاد به مواد مخدر تریاک با 8/18% اولین ماده و ماری جوانا با 6/10% رتبه ی دوم را دارا بود. روش تدخین با 4/44% بیش ترین فراوانی را داشت. 4/55% سربازان معتاد به مواد مخدر در محل خدمت به مواد دسترسی نداشتند. سربازانی که سن شروع مصرف الکل در آن ها زیر 15 سال بود با 1/48% رتبه اول را داشتند. همچنین بین اولین روش مصرف مواد مخدر و روشی که هم اکنون استفاده می کنند و بین سن شروع و اولین ماده مصرفی رابطه ی معنی داری دیده شد.
  نتیجه گیری
  نظر به شروع اعتیاد قبل از خدمت سربازی، انجام اقدامات پیشگیرانه از قبل از خدمت سربازی ضروری بوده. همچنین به دلیل روش های ساده ی مصرف این احتمال وجود دارد که سربازان به سوی مصرف مواد صنعتی گرایش پیدا کرده که نیازمند توجه بیشتر است.
  کلیدواژگان: سوءمصرف مواد، الکل، مواد مخدر، سرباز
 • حسین نیک رو*، مهرعلی باران چشمه صفحات 245-251
  اهداف
  یکی از اصلی ترین بخش های آموزش نظامیان تمرین های آماده سازی جسمانی می باشد. هدف این پژوهش مقایسه تاثیر دو شیوه برنامه ی تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)، نمایه توده ی بدن (BMI) و درصد چربی بدن دانشجویان مرد دانشگاه افسری ناجا بود.
  روش ها
  بدین منظور 50 دانشجو با دامنه ی سنی23- 19 سال به عنوان نمونه ی آماری به روش نمونه گیری ساده انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 25 نفره برای اجرای تمرینات هوازی تناوبی و تداومی تقسیم شدند. هر گروه به مدت 8 هفته، هر هفته 5 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه به تمرینات هوازی مورد نظر پرداختند. برنامه تمرینات هوازی تناوبی شامل دویدن های تناوبی به مسافت های 100، 200، 300، 400 و 600 متر با شدت 85-80 درصد ضربان قلب ذخیره ای همراه با استراحت بین دورها و ست ها و تمرینات هوازی تداومی شامل دویدن های مداوم بدون استراحت با شدت 60-55 درصد ضربان قلب ذخیره ای بود. داده ها با استفاده از روش آماری تی در گروه های همبسته و مستقل در سطح معنی داری 05/0>P آزمایش شدند.
  یافته ها
  هر دو گروه تمرین هوازی تناوبی و تداومی افزایش معنی داری در حداکثر اکسیژن مصرفی و کاهش معنی داری در نمایه توده ی بدن را نشان دادند و هم چنین بین دو گروه تفاوت معنی داری در افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی مشاهده شد. هیچ تفاوت معنی داری در تغییرات میانگین های درون گروهی و بین گروهی درصد چربی بدن وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  یک دوره تمرین هوازی تناوبی نسبت به یک دوره تمرین هوازی تداومی پاسخ موثرتری را بر بهبود VO2max، BMI و درصد چربی بدن دارد.
  کلیدواژگان: ورزش هوازی، تمرین تناوبی، تمرین تداومی، حداکثر اکسیژن مصرفی، نمایه توده ی بدن، درصد چربی بدن، دانشجوی افسری
 • بهزاد ایمنی، آرزو کرمپوریان *، یدالله حمیدی صفحات 253-257
  اهداف
  کیفیت زندگی کاری عاملی جهت ارتقاء بهره وری و رضایتمندی کارکنان و استرس شغلی واکنشی در نتیجه تغییرات و نیازهای زندگی کاری است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر همدان انجام شده است.
  روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است. با سرشماری، تمامی کارکنان شاغل سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها توسط دو پرسشنامه استاندارد «تعیین کیفیت زندگی کاری» و «طبقه بندی میزان استرس» گردآوری شد. جهت آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون T-test استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان در حد متوسط بود و بین کیفیت زندگی کاری با تحصیلات کارکنان (031/0= P) و بین کیفیت زندگی کاری با سابقه کار کارکنان (024/0=P) همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. ضمنا بر اساس آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط معنی داری بین نمره میانگین کیفیت زندگی کاری و میانگین استرس افراد به دست آمد (004/0=P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، هر قدر کیفیت زندگی کاری کارکنان بیشتر شود، استرس کمتری را تجربه می نمایند. مدیران باید توجه بیشتری به کیفیت زندگی کارکنان خود داشته باشند. استفاده از برنامه های کاری، راه های ارتباطی باز و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های شغلی سازمان از راه های ارتقاء کیفیت و کاهش استرس است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، استرس، کارکنان، مدیریت پرسنل
 • حمیدرضا توکلی، حسین معصوم بیگی*، مجید اردستانی، علی اکبر کریمی زارچی، حسین کاردان یامچی صفحات 259-266
  اهداف
  بررسی منظم وضعیت بهداشت محیط انبارها و سردخانه ها و مقایسه آن با وضعیت مطلوب بسیار ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت بهداشت محیط انبارها و سردخانه های مواد غذایی یکی از نیروهای نظامی استان تهران انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، وضعیت بهداشت محیط کلیه انبارها و سردخانه های مراکز مورد مطالعه با استفاده از چک لیست محقق ساخته روایی و پایایی شده، ارزیابی گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین و درصد و نمودار و آزمون آماری t-test با کمک نرم افزار SPSS15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  به ترتیب 1/9، 7/72 و 2/18 درصد از سردخانه ها و 1/9، 5/54، 4/36 درصد از انبارها در سطح خوب، متوسط و ضعیف ارزیابی شدند. از نظر کنترل دما 1/9 و 3/27، بهسازی ساختمان 1/9 و 5/45، انتخاب محل 4/36 و 9/90، مدت ماند کالا 2/18 و 8/81 و بهداشت فردی کارکنان 5/45 و 4/36 درصد از سردخانه ها و انبارها در سطح خوب ارزیابی گردید. مقایسه میانگین امتیاز یازده متغیر بهداشت محیطی نشان داد، تنها از نظر مدیریت انبار و سردخانه اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  وضعیت بهداشت محیط سردخانه ها و انبارهای مورد مطالعه در سطح مطلوبی نمی باشد. اصلاح نگرش فرماندهان، بهسازی، آموزش کارکنان، نظارت و کنترل بهداشتی منظم و رعایت اصول مهندسی بهداشت جهت ارتقاء بهداشت محیط این اماکن ضروری است.
  کلیدواژگان: بهداشت محیط، انبار مواد غذایی، سردخانه مواد غذایی، مراکز نظامی، بهسازی
 • علی میری، محسن رب دوست مطلق، علی تولایی، محمود تولایی* صفحات 267-271
  اهداف
  نظر به اجرای بانک داده های ژنتیکی در حجم انبوهی از جمعیت یک جامعه، محققین حوزه ژنتیک را در تجزیه و تحلیل داده های ژنتیکی با مشکل جدی روبرو می سازد. تنوع در شاخص های مولکولی نظیر STRs، mtDNAs،SNPs و Y-Chromosome با اهداف متفاوت از جمله، تعیین هویت ژنتیکی بهره برداری می شود. در کشور ما با توجه به حوادث قهری و طبیعی و همچنین جنگ تحمیلی، استفاده از این فناوری را مورد توجه قرار داده و حسب نیاز، طراحی بانک داده مطلوب با قابلیت تجزیه و تحلیل داده های ژنتیکی صورت گرفته است.
  روش ها
  پس از دستیابی به اطلاعات ژنتیکی افراد، نرم افزاری به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات ژنتیکی و نیز به عنوان یک پایگاه داده ژنتیکی شامل ویژگی های خاص بومی با قابلیت جستجو داده های فردی و ژنتیکی طراحی گردید. این نرم افزار،NoorGIS نام گذاری شد.
  یافته ها
  با استفاده از نرم افزار NoorGIS، امکان مطالعه و مقایسه ارتباط ژنتیکی بین افراد در یک جمعیت، جستجوی اطلاعات ژنتیکی، فرآیند دستیابی به تشابه بین اطلاعات ژنتیکی و همچنین قابلیت نرم افزار در دستیابی به نتایج مطلوب با استفاده از اطلاعات ژنتیکی فراهم گردید. به کارگیری این نرم افزار در مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی با موفقیت صورت گرفت و منجر به شناسایی ژنتیکی شهدای گمنام از جنگ تحمیلی ایران و عراق و حوادث نظامی گردید.
  نتیجه گیری
  با استفاده از این نرم افزار جامع، می توان داده های فردی و ژنتیکی را به منظور تعیین هویت، ذخیره سازی و به کارگیری نمود. همچنین نتایج حاصل از نظر علمی و حقوقی مورد تایید است.
  کلیدواژگان: تعیین هویت ژنتیکی، بانک داده، تکرارهای پشت سر هم کوتاه، نرم افزار
 • مهدی عجم، جمیل صادقی فر، مینا انجم شعاع، سعید محمودی، حسن هنرور، سید میثم موسوی* صفحات 273-279
  اهداف
  با تعیین شکاف کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراکز درمانی می توان زمینه مناسب را برای تدوین برنامه ها و پروژه های بهبود فراهم نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات درمانی از دیدگاه مراجعین به بیمارستان صحرایی شهید علمی زابل به انجام رسید.
  روش ها
  در مطالعه ای توصیفی- مقطعی، تعداد 100 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان صحرایی شهید علمی زابل، با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند و داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد SERVQUAL جمع آوری شد. تحلیل داده ها با نرم افزار آماریSPSS18 و به کمک آزمون، t مستقل انجام گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نظرات شرکت کنندگان در پژوهش، شکاف کیفیتی در خدمات ارائه شده به صورت مثبت ارزیابی شد. بیش ترین میانگین نمره شکاف منفی مربوط به بعد پاسخگویی (02/0-) و بیش ترین میانگین شکاف مثبت نیز مربوط به بعد دسترسی (035/0) بود. بین متغیر دفعات مراجعه و بعد همدلی (05/0p=) ارتباط آماری معناداری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مجموع بیمارستان صحرایی مورد مطالعه فراتر از انتظارات جامعه گیرنده خدمت ظاهر شده است. پیشنهاد می شود فرایندهای مربوط به ارائه خدمت در تمامی ابعاد کیفیت خدمات به خصوص ابعاد تضمین خدمات و پاسخگویی شناسایی شده و به مهندسی مجدد این فرآیندها پرداخته شود.
  کلیدواژگان: کیفیت، خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان صحرایی، سروکوال
 • محمد صادق مهدوی، مهری حجت دوست، زینت پرورده، محمد غلامی فشارکی* صفحات 281-286
  اهداف
  سنجش رضایتمندی بیمار یکی از مهم ترین شاخص های ارکان سیستم های ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع این مطالعه باهدف هنجاریابی و بررسی روایی و پایابی پرسشنامه تلفنی رضایت بیماران بستری بقیه الله الاعظم انجام شده است
  روش ها
  این مطالعه بر روی 731 نفر از بیماران بستری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) طی سال های 1390 و 1391 و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انجام پذیرفته است. در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوا جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و جهت بررسی پایایی از روش آلفا و جهت تحلیل داده ها از نرم های افزار SPSS و AMOS نسخه 18 استفاده گردید.
  یافته ها
  نمونه حاصله، متشکل از 731 نفر، 397 نفر (3/54%) زن و 334 نفر (7/45%) مرد بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان دهنده پنج عامل با تبیین 53% واریانس و شاخص کیسن مایر الکین 77/0 گردید. این عوامل نیز بوسیله تحلیل عاملی تاییدی مورد تصدیق قرار گرفت (04/0RMSEA=، 95/0 GFI=،93/0AGFI=). پایایی پرسشنامه نیز توسط روش الفای کرونباخ برابر 81/0 گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه شاخص های روایی و پایایی پرسشنامه تلفنی رضایت سنجی بیماران بستری بقیه الله الاعظم (عج) همگی در حد مطلوبی گزارش گردیدند می توان از این به عنوان ابزاری روا و پایا در اندازه گیری رضایت بیماران بستری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: استانداردسازی، رضایت بیماران بستری، پایایی، روایی
|
 • Dr Mehdi Khoobdel * Pages 233-234
 • Khodabakhsh Ahmadi, Ali Reza Karambakhsh, Ali Reza Mehrazmay, Mahmood Salesi, Zahra Najafimanesh Pages 235-343
  Aim
  Drug abuse is a universal problem and is pervasive in Iran. All young men must pass the military training and this high stress period can have a motivating or inhibiting effect on the drug abuse tendency. This study describes the pattern of drug abuse among these soldiers.
  Method
  This is a descriptive cross sectional study, which the statistic population included 322 Iranian soldiers from 13 provinces who were in military service at the time of study (2010-2011) and were selected by quota sampling method. Data gathering was done by addiction screening questionnaire, Addiction Severity Index (ASI), military duty status, and demographic questionnaire.
  Results
  In addicted soldiers, opium and marijuana abuse were ranked first and second (18.8% and 10.6% respectively).The most prevalent method of substance abuse was smoking (44.4%). Fifty five percent of the addicted soldiers have no access to the drugs at the place of service. The soldiers who had started alcohol before 15 years old have the highest prevalence of alcohol abuse(48.1%). The present study indicated that there is a significant relationship between the first and the current method of drug abuse, and also between the age of onset and the first substance used.
  Conclusion
  According to the onset of addiction prior to the military service, prevention must be done before this period. Due to ease of use, the tendency toward industrial substances is more likely that requires more consideration.
  Keywords: Substance Abuse, Alcohol, Opioid, Soldier
 • Hossein Nikroo *, Mehr Ali Barancheshme Pages 245-251
  Aims
  One of the main parts of the militaries’ education is the physical preparation training. We aimed to compare the effect of aerobic interval and continuous training program on maximal oxygen consumption (VO2max), Body Mass Index (BMI), and body fat percentage in officer students.
  Methods
  Fifty students within 19 to 23 years were randomly divided into two groups and underwent aerobic interval training (n=25) and aerobic continuous training (n=25). Each group participated in aerobic training for eight weeks and five sessions a week; each session was at least 45 minutes. Aerobic interval training program included running periodic to distances of 100,200,300, 400 and 600 meters, with 80-85% heart rate reserve (HRR), and with rest between repetitions and periods; and aerobic continuous training program included running continually, without rest, with 55-60% HRR. Data were analyzed by Paired Samples and Independent-Samples T Test, at a significance level of P<0/05.
  Results
  There was no significant difference in body fat percentage within and between groups. BMI decreased and VO2max increased significantly in both groups and the only significant difference between two groups was in the VO2max value.
  Conclusion
  Aerobic interval training program may be more effective than aerobic continuous training program on improving VO2max, BMI and body fat percentage.
  Keywords: Aerobic Exercise, Interval Training, Continuous Training, VO2max, BMI, Body Fat Percentage, Officer Student
 • Behzad Imani, Arezo Karamporian *, Yadollah Hamidi Pages 253-257
  Aims
  Quality of Work Life (QWL) is a multifaceted and relative concept that is influenced by time, place, personal and social values.​ Regarded these facts, the present study was performed to determine the relationship between QWL and stress management in The Foundation of Martyrs and Veterans Affairs employees in Hamadan province.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted in 1391. The study population was all the employees of the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs of Hamadan. the data was gathered using Holmes and Rahe Stress Scale and filled by the subjects simultaneously.
  Results
  The results showed that there are significant positive correlation between QWL and staff's education (P=.031) and between QWL and their work history (P=.024). The Pearson correlation test also showed a significant negative relationship between the mean scours of the QWL and stress (P=.004). It means that the more QWL, the less stress.
  Conclusion
  Managers should pay more attention to their employee's QWL. They can create some QWL programs and open communication ways to influence their employee's participation in making decisions about their jobs and organizations. These programs need special consideration for the new employees and those who are in the lower levels of jobs.
  Keywords: Quality of Life, Stress, Employee, Personal Management
 • Hamid Reza Tavakoli, Hossein Masoumbeigi *, Majid Ardestani, Ali Akbar Karimi Zarchi, Hossein Kardan Pages 259-266
  Aims
  Study of environmental health status of storages and fridges and comparing it with ideal situation is incredibly important. This study aimed to determine the environmental health status of food storages and fridges in one of the military forces of Tehran province.
  Methods
  In this Analytic Cross-sectional study, the situation of environmental health of the study centers was evaluated by the reliable and valid self-made checklist. The collected data were analyzed using descriptive statistics including mean, percent and t-test using SPSS15 software.
  Results
  The results showed that 9.1, 72.7 and 18.2 percent of the fridges and 9.1, 54.5 and 36.4 percent of the storages were evaluated in good, moderate and weak levels, respectively. From the view point of temperature control 9.1 and 27.3, sanitary 9.1 and 45.5, site selection 36.4 and 90.9, shelf-life 18.2 and 81.8 and staff hygiene 45.5 and 36.4 percent of fridges and storages, respectively, was evaluated in good level. Storage and fridge management have significant difference in scores, among 11 environmental health variables (P<0.05).
  Conclusion
  According to the present study’s results, the environmental health situation of storages and fridges in this military force is not desirable. Correction of commander’s attitude, sanitation, staff training, regular health control and surveillance and sanitation engineering principles are necessary for promotion of environmental health situation in these centers.
  Keywords: Environmental Health, Food storage, Food fridge, Military centers, sanitation
 • Ali Miri, Mohsen Rabdost Motlagh, Ali Tavallaie, Mahmood Tavallaie * Pages 267-271
  Aims
  Due to large sized genetic database of population in a given society, researchers face serious problem to analyze genetic data and provide accurate genetic identification. Variation in molecular markers such as SNPs, mtDNAs, STRs and Y-chromosome are utilized for different purposes, including genetic identification. In our country due to natural disasters and imposed war, the use of this technology was considered and according to the requirements, an optimal database was designed that has the capability of analyzing genetic data.
  Methods
  After obtaining individual genetic information, a software was designed for the analysis of genetic information as well as to serve as a common genetic database which contained application-specific local data search capabilities, characterization of individual genetic information, and its application. The software was named as NoorGIS.
  Results
  By use of NoorGIS software, it was possible to study and compare genetic relationship between individuals and a given population, investigate personal genetic information, process obtained genetic information by employing genetic similarities and information and also enhancing the capabilities of the software to achieve favorable outcomes in genetic identification. This software was assessed at the Human Genetics Research Center and successfully used to genetically identify unknown martyrs of the imposed Iraq-Iran war and military accidents.
  Conclusion
  With this comprehensive software, personal and genetic data can be stored and utilized for the identification purposes. The results are also approved from the scientific and legal aspects.
  Keywords: Forensic Genetics, Database, Short Tandem Repeats, Software
 • Mehdi Ajam, Jamil Sadeghifar, Mina Anjomshoa, Saeid Mahmoudi, Hasan Honarvar, Seyyed Meysam Mousavi * Pages 273-279
  Aims
  Identifying quality gap of services provided by hospital lead to preparing improvement projects and programs. This study intends to determine the quality gap in healthcare services provided by Shahid Elmi Field Hospital from the view point of Patients.
  Methods
  In this cross-sectional study, 100 patients admitted to the hospital in 2011 were selected randomly for the study. The data gathered through SERVQUAL Standard Questioner. The content validity and reliability was confirmed by specialist opinions and Cronbach's alpha coefficient, respectively. Data analysis was conducted using descriptive statistics and two-sample t, Pearson correlation and ANOVA tests, using SPSS version 18.
  Results
  According to the patient's views, there is a positive quality gap in delivered services. The highest mean score of the negative and positive quality gap were related to Responsiveness (-0.02) and access (0.035) respectively. There was a significant relation between the frequency of referral and the quality empathy (p=0.05).
  Conclusion
  According to the results, the delivered services of the studied Field hospital is higher than the expectations of patients. It is recommended that processes related to delivery of services, in all dimensions of services’ quality particularly responsiveness and assurance, should be identified and reengineered.
  Keywords: Service Quality, Health Services, Field Hospital, SERVQUAL
 • Mohammad Sadegh Mahdavi, Mehri Hojatdost, Zinat Parvardeh, Mohammad Gholami Fesharaki * Pages 281-286
  Aims
  Evaluation of patient satisfaction (PS) is one of the basic components of the quality of health systems. Accordingly, this study has been conducted to analyze the validity and reliability of Telephone Based Satisfaction Questionnaire of Baqiyatallah Inpatient (TBSQ).
  Methods
  This study was carried out on 731 inpatients admitted to Baqiyatallah Hospital during 2011 and 2012. Inpatients were selected by proportional stratified sampling method. In this study after checking content validity, the confirmatory and explanatory factor analysis and alpha method were utilized to examine construct validity and reliability respectively. Data were analyzed by SPSS and AMOS programmer version 18th.
  Results
  The obtained samples consist of 397(54.3%) women and 334 (45.7%) men. The explanatory factor analysis showed 5 factors with 77% total variance and 0.77 Kaser-Meyer-Olkin Index. The result also confirmed by the confirmatory factor analysis (RMSEA=0.04, GFI=0.95, AGFI=0.93). Reliability was measured 0.81 via Cronbach's Alpha method.
  Conclusion
  TBSQ appears to be a valid and reliable tool for assessing inpatient satisfaction and can be used in these situations.
  Keywords: Standardization, Inpatient Satisfaction, Reliability, Validity