فهرست مطالب

بیمارستان - سال دوازدهم شماره 4 (زمستان 1392)

مجله بیمارستان
سال دوازدهم شماره 4 (زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/12/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جعفر صادق تبریزی، کمال قلی پور*، رحیمه علی پور، مصطفی فرحبخش، محمد اصغری جعفرآبادی، حسین حقایی صفحات 9-19
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفیت خدمت (Service Quality) در مراقبت های دوران بارداری می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده و با شرکت 185 نفر از زنان بارداری که در 40 مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی شهرستان تبریز که دارای پرونده مراقبت بوده و در ماه نهم بارداری قرار داشتند و به روش تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت. کیفیت خدمت (SQ) با استفاده از فرمول: «کیفیت خدمت = 10–(اهمیت× عملکرد)»محاسبه شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شده بود استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-17 انجام شد. برای بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمت و متغیر های کیفی از آزمون T و ANOVAاستفاده شد.

  نتایج

  کیفیت خدمت کل از دید گیرندگان خدمت 59/7 از 10 بوده، اعتماد به ارائه کننده گان خدمات بیشترین (76/9(±47/1)) و گروه های حمایتی کمترین امتیاز را به دست آورد (66/3(±32/3)). در بین مشخصات فردی، کیفیت خدمت برای زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار (047/0p=) و مادرانی که حاملگی برنامه ریزی شده داشتند نسبت به بارداری های برنامه ریزی نشده (022/0p=) بطور معنی داری پایین تر بود که این رابطه در مدل رگرسیونی و با تعدیل رو سایر متغیرها نیز همچنان حفظ شد.

  نتیجه گیری

  در تحقیق حاضر کیفیت خدمت از دید مادران باردار نسبتا پایین است. لذا فرصت مناسبی برای ارتقای کیفیت خدمات، خصوصا در زمینه های گروه های حمایتی و ایمنی فراهم است.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمت، مراقبت های دوران بارداری، ارزیابی کیفیت
 • مهدی مهدوی، محمد عرب، محمود محمودی، احمد فیاض بخش، فیض الله اکبری حقیقی صفحات 20-30
  زمینه و هدف
  هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت نیروی انسانی در بیمارستان های شهر تهران است.
  مواد و روش ها
  در طی این مطالعه سه بیمارستان با وضعیت مالکیت متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته اند. این بیمارستان ها عبارتند از بیمارستان عمومی دولتی، تامین اجتماعی و خصوصی. جهت جمع آوری داده ها 450 پرسشنامه در بین کارکنان بیمارستان های ذکر شده بر اساس روش نمونه گیری تصادفی توزیع شد.
  نتایج
  کارکنان با تعهد سازمانی بالا درصد اندکی ازکارکنان تحت مطالعه را تشکیل می دهند، این میزان به طور متوسط تقریبا 20 درصد است. میزان کارکنان متعهد به مراتب در بیمارستان تامین اجتماعی در مقایسه با انواع دیگر پایین تر است. مقایسه تمایل به ترک خدمت نیز نشان می دهد که در بیمارستان دولتی کارکنان به مراتب تمایل کمتری به ترک محل خدمت دارند. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که بین تمایل به ترک خدمت و اجزاء تعهد سازمانی همبستگی اماری معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی اکثر کارکنان سه بیمارستان دارای تعهد سازمانی متوسط و پایین هستند. با وجود اینکه کارکنان با تعهد زیاد درصد ناچیزی را تشکیل می دهند کارکنان با تمایل به ترک خدمت زیاد نیز درصد ناچیزی را تشکیل می دهند. بعلاوه با توجه به وضیعیت تعهد و تمایل به ترک خدمت در بیمارستان تامین اجتماعی این بیمارستان جهت بررسی و بهبود در اولویت بالاتری قرار دارد.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی، تمایل به ترک خدمت، کارکنان بیمارستان
 • محمد پناهی توسنلو، ابوالقاسم پوررضا، فیض الله اکبری حقیقی، عباس رحیمی فروشانی، زیبا خلیلی صفحات 31-40
  زمینه و هدف
  در محیط بیمارستان بدلیل تعاملات مکرر و پیچیده بین پرستاران و پزشکان و دیگر افراد گروه درمانی و نیز تنوع نقش هایی که آن ها ایفا می کنند، پتانسیل بروز تعارض بطور قابل توجهی بالا می باشد. با توجه به اینکه وجود تعارض مخرب بین پزشک و پرستار می تواند تاثیر منفی بر روی کیفیت مراقبت از بیمار داشته باشد، این مطالعه به بررسی منابع ایجاد تعارض بین پزشکان و پرستاران پرداخته است.
  مواد و روش ها
  جامعه پژوهش پزشکان و کادر پرستاری بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود. نمونه گیری به دو روش سرشماری و تصادفی ساده صورت گرفت(260n=). ابزار گردآوری داد ه ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آماری من ویتنی و کروسکال- والیس استفاده شد.
  نتایج
  نابرابری در توزیع امتیازات غیرمادی بین پزشک و پرستار و نابرابری منزلت اجتماعی دو حرفه در نزد بیمار و همراهان بیمار (23/3mean=) مهم ترین و عدم حضور به موقع پرستار بر سر بالین بیمار (15/2mean=) کم اهمیت ترین منابع در ایجاد تعارض بین پزشک و پرستار شناخته شدند. پست سازمانی با نظام اقتصادی_ اجتماعی کلان(001/0 p<)، نظام سلامت(013/0 p=)، نظام بیمارستان(001/0 p<) و روابط بین فردی(001/0 p<) رابطه آماری معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب جهت بالا بردن منزلت اجتماعی پرستاران، بهسازی سازمان و مدیریت آن می تواند گام مفیدی در جهت پیشگیری و یا حداقل تخفیف تعارض بین پزشک و پرستار باشد.
  کلیدواژگان: همکاری، پزشک، پرستار، تعارض
 • رضا برادران کاظم زاده، محمد مهدی سپهری، فرزاد فیروزی جهان تیغ صفحات 41-50
  زمینه و هدف
  بیمارستان بزرگ ترین و مهم ترین واحد اجرایی نظام بهداشت و درمان است بنابراین توجه کامل به نحوه ی ارزیابی کیفیت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همواره این سوال مطرح می شود که چگونه می توان کیفیت این خدمات را مورد سنجش قرار داد. پژوهش حاضر درصدد ارائه ی مدلی فازی جهت سنجش کیفیت خدمات در این بخش بهداشت و درمان است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت مقطعی در دو بیمارستان شهرستان زاهدان در سال 1391 صورت گرفته است. با بررسی ادبیات پژوهشی، ابعاد و مولفه های سنجش کیفیت خدمت شناسایی گردید. پرسش-نامه ی SERVQUAL مورد استفاده برای تحلیل های سلسله مراتبی طراحی و سپس مدل AHP فازی ارائه می-شود.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین بعد برای برآورد کیفیت خدمات بهداشت و درمان، همدلی است. پاسخگویی و اعتبار و دارایی های مشهود در درجه ی آخر اهمیت قرار دارند. بیمارستان ها با استفاده از AHP فازی مقایسه شده اند. رتبه بندی بیمارستان ها در عملکرد بر اساس محاسبات، به این صورت است: بیمارستان امام علی(ع) با 31% در مقایسه با بیمارستان تامین اجتماعی با 29%، در کیفیت خدمات عملکرد بهتری دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادندکه بیمارستانها باید بیشتر بر پاسخگویی، تضمین و دارایی های مشهود تمرکز کنند. هر یک از بیمارستان ها با توجه قراردادن نقاط ضعفشان می توانند کیفیت خدمات را افزایش دهند و در نتیجه خدمات بهتری برای بیماران فراهم آورند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات بهداشت و درمان، تحلیل فازی AHP، SERVQUAL، بیمارستان
 • مهدی یوسفی، عباس عصاری آرانی، بهرام سحابی، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 51-62
  زمینه و هدف
  امروزه عدم وجود محافظت مالی در برابر هزینه های سلامت به عنوان یک نقص عمده در نظام های سلامت شناخته شده است که به نظر می رسد اولین گام در رفع این مشکل شناسایی دقیق اجزای هزینه های سلامت خانوار باشد تا بتوان در گام های بعدی، سیاستگذاری های پیشگیرانه و شیوه های مناسب برای رفع آن را انتخاب نمود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر پژوهشی کیفی می باشد که در دو مرحله انجام گرفت. مرحله اول شامل مصاحبه با خانوارها با نمونه ای از 8 استان کشور بود که به شناسایی اجزاء مختلف مخارج سلامت خانوارها پرداخته شد و در مرحله بعد با نظر پانل نخبگان موارد شناسایی شده در دو دسته هزینه های مستقیم و غیر مستقیم قرار گرفتند.
  نتایج
  در مرحله اول مطالعه تعداد 93 نوع هزینه سلامت خانوار شناسایی شد که در مرحله بعد تعداد 61 مورد از این هزینه ها در دسته هزینه های مستقیم و تعداد 32 مورد در دسته هزینه های غیر مستقیم سلامت خانوار شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  شناسایی دقیق اجزای مخارج سلامت خانوار و تقسیم آنها به دو دسته هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سلامت خانوار، می تواند برای محاسبه دقیق تر میزان مخارج سلامت خانوار در مطالعات آتی مفید باشد.
  کلیدواژگان: مخارج(هزینه های) سلامت خانوار، هزینه های مستقیم، هزینه های غیر مستقیم
 • ژیلا دادگرپناه، معصومه عرفانی خانقاهی صفحات 63-72
  زمینه و هدف
  هدف نهایی آموزش کارکنان، کارایی و اثربخشی بیشتر می باشد. بررسی و آگاهی از نتایج بازده آموزش کارکنان لازمه فرایند انتقال آموزش و شناخت جو آموزشی می باشد که می تواند حلقه آموزشی را تکمیل کند و منجر به اثر بخش کردن برنامه ها و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی شود این مطالعه با هدف پیش بینی رابطه ابعاد جو یادگیری با انتقال آموزش در بیمارستان میلاد از دیدگاه پرسنل بالینی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 306 نفر از پرسنل بخش های مختلف بیمارستان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده شده است. گرداوری داده ها بوسیله پرسشنامه جو یادگیری(بارترام) و پرسشنامه انتقال یادگیری محقق ساخته بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
  نتایج
  بین کلیه ابعاد جو یادگیری با انتقال آموزش با ضریب همبستگی 604/0 و ضریب تعیین604/0 رابطه معنادار در جهت مثبت و شدت قوی بین دو متغیر گزارش می شود و حدود 60 درصد از انتقال آموزش توسط جو یادگیری قابل تبیین است.
  نتیجه گیری
  شناسایی ابعاد جو یادگیری جهت افزایش انتقال آموزش به محیط کار ضروری می باشد. انتقال آموزش می تواند جهت بهبود وضعیت یادگیری سازمانی و انتقال مهارت ها جهت ارائه بالا ترین کیفیت خدمات به مراجعین و بیماران باشد.
  کلیدواژگان: جو یادگیری، فرهنگ یادگیری، انتقال آموزش
 • محمد علی علی افشار کاظمی، ندا بیگدلی، ژیلا منوچهری، یاسر جناب صفحات 73-82
  زمینه و هدف
  بخش اورژانس، اولین مکان ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اورژانسی می باشد. با توجه به اهمیت سرعت و دقت در ارائه خدمات، تخصیص صحیح منابع در این بخش اهمیت ویژه ای دارد. برنامه ریزی منابع بخش اورژانس، بدون توجه به ازدحام و تراکم بیمار در زمان های مختلف صورت می گیرد، بنابراین ممکن است بخش با کمبود منابع روبرو شده و این امر منجر به معطلی بیماران، بی نظمی در انجام کارها و در نتیجه افت کیفیت خدمات گردد. در این مطالعه به منظور رفع مشکلات فوق، الگوی پیش بینی تعداد بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس ارائه شده است.
  مواد و روش ها
  تعداد بیمار بر مبنای داده های ورود بیماران به اورژانس و با استفاده از تکنیک داده کاوی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(Multi-layer Perceptron) MLP پیش بینی شده است.
  یافته ها
  تعداد بیمار ورودی در روزهای مختلف هفته و ساعات مختلف شبانه روز برای هر یک از اولویت های سه گانه 1، 2 و3 تعیین شده، بیشترین تعداد بیمار در روز شنبه و کمترین در روز جمعه بوده است. روزهای تعطیل و غیر تعطیل از لحاظ تعداد بیمار با هم متفاوت و تعداد بیمار در روزهای تعطیل رسمی مانند اعیاد برابر تعداد بیمار در روزهای جمعه بوده است. بیشترین تعداد بیمار در ساعات 9 الی 11 صبح و 20 الی 23 شب و کمترین تعداد در ساعات بین 2 الی 7 صبح میباشد.
  نتیجه گیری
  پیش بینی تعداد بیمار بخش اورژانس می تواند در برآورد منابع مورد نیاز و توزیع مناسب آنها مورد استفاده قرار گرفته و کیفیت خدمات را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: داده کاوی، شبکه عصبی، پیش بینی، بخش اورژانس
 • رضا شهرآبادی، بابک معینی*، قدرت الله روشنایی، سعید دشتی، وحید کفعمی، مرتضی حقیقی صفحات 83-90
  زمینه و هدف

  فرهنگ ارائه دهندگان خدمات درمانی نسبت به ایمنی بیمار یعنی پذیرش و توجه به ایمنی بیمار به عنوان اولین اولویت و ارزش معمول در سازمان و یا به عنوان ارزش ها، عقاید، ادراک ها و گرایش های رایج کارمندان مراکز خدمات بهداشتی نسبت به ایمنی بیماران توصیف می گردد که در رفتار آنها متجلی می شود. هدف از این مطالعه بررسی ابعاد فرهنگ ایمنی بیماران از دیدگاه پرستاران بیمارستان های منتخب شهر همدان می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بروی 215 نفر از پرستاران سه بیمارستان منتخب شهر همدان که به روش تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد. جهت بررسی ابعاد فرهنگ ایمنی بیماران، از پرسشنامه ی فرهنگ ایمنی استنفورد استفاده شد. از نرم افزار SPSS-15 و آزمون های توصیفی جهت آنالیز داده ها استفاده شد.

  نتایج

  وضعیت تمام ابعاد فرهنگ ایمنی بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های مربوطه غیر قابل قبول (ضعیف) می باشد. بعد «رهبری واحد برای ایمنی» در مجموع سه بیمارستان با 21/25 درصد پاسخ مثبت، کمترین امتیاز مثبت و بعد «یادگیری و بازخورد» با 82/41 درصد پاسخ مثبت بیشترین امتیاز مثبت را کسب کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به وضعیت غیر قابل قبول فرهنگ ایمنی بیماران در تمام ابعاد آن در بیمارستان های مربوطه پیشنهاد می گردد در راستای مفاهیم فرهنگی از قبیل ایجاد «مکانیزم های حمایتی برای خانواده های بیماران» و ایجاد «فرهنگ بحث در مورد خطاها در میان پرستاران» اقدامات لازم مانند ارائه برنامه های آموزشی از جانب مدیران ارشد پرستاری لحاظ گردد.

  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، پرستاران، بیمارستان
 • ابراهیم زراعتکار، حجت رحمانی، مهسا قاضی عسگر، جلال سعیدپور، سعیدرضا اعظمی، آیدین آرین خصال، محسن پاکدامن صفحات 91-98
  زمینه و هدف
  زباله وپسماندهای بیمارستانی،یکی ازمعضلات زیست محیطی است.بی توجهی به مدیریت صحیح این پسماندهاباعث شیوع انواع بیماری ها واپیدمی می شودکه موجب تهدیدسلامت افرادواتلاف هزینه است. هدف این مطالعه بررسی آگاهی کارکنان و عملکرد بیمارستان های در زمینه مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال1391بود.
  مواد و روش ها
  ابزار گردآوری داده های این پژوهش توصیفی-تحلیلی،یک پرسشنامه چند قسمتی لیکرت بود که جهت سنجش آگاهی و عملکرد بیمارستان استفاده شد که دربین351 نفر توزیع گردید. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.از آزمون آماری توصیفی، آزمون مجذور کای برای متغیرهای کیفی وضریب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای کمی استفاده گردید.لازم به توضیح است سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  بین سطح آگاهی کارکنان مشاغل مختلف هم با هم تفاوت معنی دار وجود داشت. بین میانگین سطح آگاهی بیمارستانهای مختلف اختلاف معنی داری وجود نداشت اما در سطح عملکرد هریک از بیمارستانها، تفاوت آماری معنی دار مشاهده شد (p ≤0.001).
  نتیجه گیری
  وضعیت نسبی نامطلوب موجود مدیریت پسماندهای بیمارستانی و نحوه عملکرد کارکنان بیمارستان ها در سطوح مختلف،نیازمند برنامهریزی بهتر جهت مدیریت جامع پسماندهای بیمارستانی و دفع صحیح آنها به منظور توسعه پایدار، حفظ بهداشت،سلامت عمومی و حفظ محیط زیست می باشد.آموزش کارکنان به همراه پایش و بهبود عملکرد آنها یکی از مهمترین عوامل در موفقیت اجرای طرح مدیریت پسماندهای بیمارستانی می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، آگاهی، عملکرد، بیمارستان
 • محمدحسین مهرالحسنی، وحید یزدی فیض آبادی، تهمینه برفه شهربابک صفحات 99-108
  زمینه و هدف
  بهره وری و کاهش هزینه های بیمارستانی، مستلزم روشی جهت ارزیابی عملکرد می باشد و نمودار پابن لاسو به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد شناخته شده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسه عملکرد بیمارستانهای استان کرمان با استفاده از این نمودار بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش توصیفی و مقطعی حاضر در سالهای 89- 87 انجام گرفت. تمامی بیمارستانهای استان کرمان در سه گروه بیمارستانهای دولتی، تامین اجتماعی و خصوصی به روش سرشماری انتخاب گردیدند. بعد از جمع آوری داده های خام از واحد آمار دانشگاه و ورود به نرم افزار SPSS 18.0 و محاسبه سه شاخص ضریب اشغال تخت، گردش تخت و میانگین مدت اقامت، عملکرد بیمارستانها با ترسیم نمودار پابن لاسو، تحلیل گردید.
  نتایج
  در دو سال اول مطالعه از 23 بیمارستان به ترتیب، هفت و هشت بیمارستان و در سال سوم از 22 بیمارستان، نه بیمارستان در ناحیه سوم (بهره وری مطلوب) قرار گرفتند. در بین کل بیمارستان ها، با توجه به تعداد و نوع مالکیت، در سال 87 بیمارستانهای تامین اجتماعی عملکرد مطلوبتری داشتند. بعلاوه در سالهای 88 و 89 بیمارستانهای دولتی جایگاه عملکردی بهتری نسبت به دو گروه بیمارستان دیگر داشتند.
  نتیجه گیری
  بیمارستان های دولتی از وضعیت بهتری برخوردار بود. اگرچه عملکرد بیمارستانهای مورد مطالعه صرف نظر از نوع مالکیت، روند رو به رشدی داشت، اما تنها قریب به یک سوم بیمارستانهای مورد مطالعه عملکرد مطلوبی داشتند، که می تواند به دلیل جهت گیری تغییر خدمات درمانی بستری به سرپایی باشد. در برنامه ریزی برای توسعه آتی تخت های بستری و تنوع خدمات درمانی مبتنی بر نیاز استان، توجه به نوع مالکیت و بررسی همزمان روند گذشته سه شاخص مورد مطالعه ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: بیمارستان، ارزیابی عملکرد، شاخص های عملکردی، نمودار پابن لاسو، بهره وری
|
 • J.S. Tabrizi, K. Gholipour, R. Alipour, M. Farahbakhsh, M. Asghari-Jafarabadi, M. Haghaei Pages 9-19
  Objective

  This study was aimed to assess Service Quality (SQ) of maternity care from the perception of pregnant women. Methods and materials: A cross-sectional study was conducted using a sample of 185 pregnant women at the 9th month of pregnancy were selected randomly from 40 health posts and urban health centers in Tabriz، Iran. Service Quality was calculated using: SQ = 10 – (Importance × Performance) based on importance and performance of non-health aspects from the customer’ perspective. Data collection used a researcher-developed questionnaire whose validity and reliability was reviewed and confirmed. Data analyzed using SPSS-17 software. Independent sample T-test and ANOVA were used to investigate relationship between service quality dimensions and categorical variables.

  Results

  From the customers’ perspective the average service quality score was 7. 59 of 10. Service quality aspects of “confidentiality” achieved scores at the level of good quality (≥9); and “support group” (3. 48) reached low service quality scores. Also، result indicate housewife assess SQ better than worker (p=0. 047) and mother who''s have planned pregnancy has had greater SQ score (p=0. 022). Although، in the linear regression analysis، job status and planned pregnancy were significantly and independently related to SQ score.

  Conclusion

  Findings revealed a significant room for quality improvement in most aspects of provided care، particularly support group and safety from the perception of people who received maternity care.

  Keywords: Service Quality, Maternity Care, Quality Assessment
 • M. Mahdavi, M. Arab, M. Mahmoudi, A. Fayazbakhsh, F. Akbari Pages 20-30
  Background
  This study is aimed to compare organizational commitment and intention to leave among employees in Teheran`s hospitals.
  Materials And Methods
  In this survey 3 hospitals with different ownership`s type were examined included: A public hospital، a hospital owned by Social Security Organization، and a private hospital. The data were collected by distributing 450، questionnaires among 450 employees، which were randomly chosen.
  Results
  Among all studied subjects few employees allocated high score of organizational commitment to themselves. This average rate is nearly 20%. Committed employees were impressively low in the Social Security hospitals compared to others. Comparing intention to leave indicate revealed the Public hospital`s employees have lowest scores among all subjects. There is a statistical significant correlation between commitment`s components and intention to leave.
  Conclusion
  Generally the majority of employees have average and low organizational commitment. Employees with high level of commitment and high level of intention to leave make a small proportion of all hospital employees. Social security hospitals must be taken into consideration due to the levels of commitment and intention to leave.
  Keywords: Organizational Commitment, Affective Commitment, Continuance Commitment, Normative Commitment, Intention to Leave, Hospital's Employee
 • M. Panahi, A. Pourreza, F. Akbari, A. Rahimi, Z. Khalili Pages 31-40
  Background
  In the hospital setting، the potential for conflict is considerably high، because of the frequent and complicated interactions among nurses، physicians and other medical team staff and also the variety of their roles. With regards to the destructive conflict between physician and nurse which can negatively impact on the quality of health care delivery، this study aimed to investigate sources of conflict between physicians and nurses.
  Materials and Methods
  The study population involved a total of physicians and nursing cadre employed in 4 hospitals affiliated to Ardebil University of Medical Sciences. 260 subjects were selected by both census and Simple random sampling methods. Data collection process was accomplished through questionnaire that its reliability and validity were confirmed. Data analysis was done using the Descriptive statistics and Mann-Whitney، Kruskal-Wallis tests.
  Results
  Inequality in the social status between physicians and nurses from the perspective of patients and their attendants and also inequality in distribution of immaterial benefits between two forementioned groups (mean=3. 23) were the most leading factors in arising conflict. The Social economic system (p<0. 001)، the health system (p=0. 013)، the hospital system (p<0. 001) and interpersonal relations (p<0. 001) variables had a significant relationship with the organizational position.
  Conclusion
  creating appropriate social and cultural contexts in order to promote the social status of nursing profession as well as improving the organization and its management could be effective to prevent or at least mitigate conflict between physicians and nurses.
  Keywords: Collaboration, Physician, Nurse, Conflict
 • R. Baradaran Kazemzadeh, M. Sepehri, F. Firouzi Jahantigh Pages 41-50
  Background and
  Purpose
  Hospital is the largest and most important executive unit of healthcare system; therefore، full consideration of how to assess its quality is of particular importance. A question is always raised as how to evaluate the quality of the services. The current study seeks to provide a fuzzy model for assessing the service quality in this healthcare sector.
  Material And Method
  The present cross-sectional study was conducted in two hospitals in Zahedan 2012. Via reviewing the related literature، the dimensions and components of service quality assessment were identified. The SERVQUAL questionnaire for hierarchical analyses was designed and the fuzzy AHP (Analytical Hierarchy Process) model was presented. SPSS v 10. 0 and Fuzzy TOPSIS Solver 2013 software were used to analyze data.
  Results
  The findings indicated that the most important dimension for estimating the quality of healthcare services was empathy. Responsiveness، assurance، and tangible assets were the last important factors. The hospitals were compared using fuzzy AHP. According to the calculations، the ranking of the hospitals based on their performance was as follows: Imam Ali hospital with 31% compared to Social Security hospital with 29% had a better performance in service quality.
  Conclusion
  The results revealed that hospitals needed to focus more on empathy، expertise and reliability than providing high quality and satisfactory services. By considering their weaknesses، each of these hospitals can enhance service quality and consequently، provide a better service for patients.
  Keywords: Healthcare service quality, Fuzzy AHP analysis, SERVQUAL, Hospital
 • M. Yousefi, A. Assari Arani, B. Sahabi, A. Kazemnejad Pages 51-62
  Background
  Today، the lack of financial protection against the health costs is recognized as a major flaw in the health systems. It seems that the first step towards solving this problem is exact identification of household health expenditure`s components which will result in better selection of prevention policies and appropriate procedures to solve the problem.
  Materials And Methods
  This study is a qualitative research conducted in two stages. The first stage consisted of interview with a sample formed by households from eight provinces of the country to identify the different components of household health expenditure. After that، a panel of experts categorized the identified components to direct and indirect costs.
  Results
  In The first stage، 93 kinds of households’ health expenditure were identified. In the next stage، 61 cases of these were categorized as direct costs and the other 32 cases were categorized as indirect costs.
  Conclusion
  The exact identification of the components of health expenditure of households and dividing them into two categories of direct and indirect costs can be useful for a more accurate calculation of the household health expenditure in future studies.
  Keywords: Household Health Expenditure, Direct Costs, Indirect Costs
 • Zh Dadgarpanah, M. Dadgarpanah Pages 63-72
  Background
  Increaseing efficiency and effectiveness is the ultimate goal of staff training. Determining and being aware of staff training`s results efficiency is the necessity of learning transfer process and environmental identification which can complete the training cycle and leads to more effective plans and training activities. This study is aimed to predict the relationship between the aspects of learning environment and transmission of learning in Milad Hospital from clinical staff`s viewpoints.
  Materials and Methods
  In this study، 306 people from different hospital''s wards were selected by random sampling. The data were collected using Bartram et al learning questionnaire and researcher-made questionnaire of training transmission. The data were analyzed using Pearson correlation test and regression analysis.
  Results
  There is a significant relationship between learning environment and learning transmission with correlation coefficient of 0. 604 and coefficient of determination of. 0. 604 with positive direction. About 0. 60% of training transfer can be clarified by learning environment.
  Conclusion
  Identifying the elements of learning environment is essential to enhance learning transfer to workplace. Learning transfer can lead to the development of organizational learning and sharing skills in order to optimize quality of services provided for clients and patients.
  Keywords: Learning Environment, Learning Culture, Learning Transfer
 • M.A. Afshar Kazemi, N. Bigdeli, J. Manoochehri, Y. Jenab Pages 73-82
  Background
  Emergency department (ED) is the first place for providing diagnostic and therapeutic services to emergency patients. Due to importance of speed and accuracy in providing services; the proper allocation of resources، the department must consider this matter in a particular way. Planning Emergency resources implements regardless of patient overcrowding which occurs at different times. In conclusion the emergency department may faces lack of resources and it results in delay of providing services، a whole mess in functions and decreasing in quality of services. This study is aimed to overcome these problems by suggesting a model for predicting the number of arrival patients at ED.
  Materials And Methods
  The number of arrival patients is predicted based on the data colleted by counting arrival patients and using the data mining technique and neural network model (Multi-layer Perceptron).
  Results
  The number of arrival patients during whole days of a week and 24 hours a day were calculated by sorting out 1، 2 and 3 priorities. The highest number of arrival patients counted was for Saturdays and the lowest for Fridays. Holidays and non-holidays` number of arrival patients differ. The number of arrival patients on formal holidays was similar to Fridays. The highest number of arrivals was between 9 am and 11 and also between 20 pm and 23 pm and the lowest arrivals was between 2 am and 7 am.
  Conclusion
  prediction the number of ED arrival patients can be used for estimating required sources and distributing them appropriately and improving quality of services.
  Keywords: Data Mining, Neural Network, Predicting, Emergency Department
 • R. Shahrabadi, B. Moeini, Gh Roshanai, S. Dashti, V. Kafami, M. Haghighi Pages 83-90
  Background

  Health care providers`culture about the patient safety means accepting and considering patient safety as the first priority and organizational core value or health center`s staffs beliefs، perceptions and trends of on patient safetywhich is reflected in their behavior. This study is aimed to assess nurses perceptions of patient safety culture`s dimensions which is working in hamadan`s hospital.

  Materials and Methods

  The method of this study is descriptive- analytical type and statistical society includes 215 nurses of 3 hospitals of Hamadan which had been selected by random sampling. Stanford patient safety culture questionnaire was used to assess dimensions of patient safety culture. The data were analyzed by SPSS 15 software and descriptive tests.

  Results

  The result indicated that all dimensions of patient safety culture through nurses` perception are weak. Among these dimensions، the «Unit Leadership for Safety» with 25. 21 percentage and «Learning and Feedback» with 41. 82 percentage were the lowest and highest positive rating in all three hospitals respictively.

  Conclusion

  According to weak rate of all patient safety culture`s dimensions in studied hospitals، performing training programs by head nurses is suggested in order to improve cultural concepts such as establishing “supportive mechanisms for patients families” and «culture of discussion of errors among nurses».

  Keywords: Safety Culture, Nurses, Hospital
 • E. Zeraatkar, H. Rahmani, M. Ghazi Asgar, J. Saeid Pour, S. Azami, A. Aryankhesal, M. Pakdaman Pages 91-98
  Background
  Hospital waste is one of the environmental problems. Ignoring the proper management of these wastes can lead to outbreak of diseases and epidemics which threat the public health and rise high costs as a result. This study is aimed to assess the level of staff awareness and hospital performance concerning waste management in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2010.
  Materials and Methods
  This is a descriptive-analytical study. The data were collected by distributing a multipartite Likert scale questionnaire among 351 individuals which had been used to measure hospital awareness and performance. The collected data were analyzed by SPSS software. Among Descriptive tests Chi-Square test was used to determine the correlation of qualitative variables and Pearson correlation coefficient was used for quantitative variables. The significance level was considered at 0. 05.
  Results
  Significant differences had been seen among different professions` level of awareness. There were no significant difference among different hospitals ` average awareness level although there were significant statistical differences among each hospital`s performance level (p ≤ 0. 001).
  Conclusion
  Due to relatively poor status of hospital`s waste management and hospital staff `s performance، better planning for proper management and wastes `excretion is needed to achieve sustainable development، public health protection and the environmental preservation. Staff Training and their performance monitoring and improving is one of the most important factors of hospital waste management plan success.
  Keywords: Waste Management, Awareness, Performance, Hospital
 • M. Mehrolhasani, V. Yazdi Feyzabadi, T. Barfeh Shahrbabak Pages 99-108
  Background
  A method of performance assessment is required to improve Productivity and reduce hospital costs. Pabon Lasso diagram is known as a tool for performance assessment. The current study is aimed to assess and compare Kerman province`s hospitals performance by using Pabon Lasso diagram.
  Materials and Methods
  This descriptive and cross-sectional study was conducted retrospectively between 2008 and 2010. All hospitals of Kerman province in three groups of public، social security and private were selected by census method (N=23). The data were gathered from statistics unit and entered into SPSS 18. 0. Three indicators include bed occupancy rate، bed turnover and average of length of stay were calculated and then hospitals` performance were analyzed by Pabon Lasso diagram.
  Results
  In first two years، seven and eight hospitals out of twenty-three and in third year nine hospitals out of twenty-two located in third zone of the model (desired productivity) respectively. Among all hospitals، regarding number and ownership type، social security hospitals had better performance in 2008. Additionally Public hospitals had better performance than others in 2009 and 2010،.
  Conclusion
  Public hospitals had better performance. Although studied hospitals` performance experienced growing trend، only one third of the them had desired performance. It can be caused by changing the provided services type from inpatient to outpatient services. It seems that Considering type of ownership and assessing past trend of 3 studied indicators concurrently is necessary for Planning for development of a broader range of inpatient services and diversified medical services based on province`s need.
  Keywords: Hospital, Performance Assessment, Performance Indicators, Pabon Lasso Diagram, Productivity