فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع انسانی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1392)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 14، پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمود مرادی، بهناز زنجانی صفحات 1-30
  همواره گزینش مناسب ترین نیروی انسانی به صورت دقیق و هدفمند، یکی از عوامل کلیدی است که منجر به موفقیت یک سازمان می گردد. یکی از گام های اساسی این فرایند، انتخاب مناسب ترین شاخص های موثر بر عملکرد آتی کارکنان می باشد. هدف از پژوهش حاضر، ابتدا شناسایی و استخراج مجموعه معیارهای مهم و تاثیرگذار در گزینش نیروی انسانی است؛ سپس با کمک تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره ی گروهی و مراجعه به خبرگان، این معیارها بر اساس حوزه های کاری تخصصی در سازمان وزن دهی شده و بر اساس میزان تاثیر این معیارها در مهارت های سه گانه ی مدیر، رتبه بندی و وزن دهی شده است. علاوه بر این، با بررسی میزان شباهت رتبه بندی معیارها در حوزه های مدیریتی سازمان و مهارت های مدیر، درنهایت نتایجی به دست آمد که بیان می کند برای انتخاب مدیر در هرکدام از حوزه های تخصصی سازمان، چه معیارهایی و همچنین چه مهارتی از بین مهارت های سه گانه ی مطرح شده در تئوری های مدیریت بیشترین اهمیت را دارند.
  کلیدواژگان: گ، زینش کارکن، ان، انتخ، اب م، دی، ر، تصمی، م گی، ری چن، دمعی، اره ی گ، روه، ی، شباهت سنجی، مهارت های مدیران
 • عبدالمجید مصلح، منیجه بحرینی زاده، احمدالله یاری بوزنجانی صفحات 31-52
  ازجمله مسایلی که امروزه برای بسیاری از موسسات و شرکت ها به دغدغه مبدل شده، چگونگی چیرگی بر پویایی های محیطی و پیشگامی در بازارهای متلاطم امروزی است. چنین امری، در پرتو هوش سازمانی بالا در برابر محیط سازمان و به دنبال آن پاسخ گویی مناسب نسبت به آن تغییرات به خوبی محقق می گردد؛ اما چنین موفقیتی در گام نخست مستلزم توجه به بازار درونی سازمان یا به عبارتی نیروی انسانی شایسته ای است که بار کسب مزیت رقابتی پایدار را بر دوش می کشد.
  هدف از انجام مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر هر یک از ابعاد بازاریابی درونی بر هوش سازمانی در موسسات فناور است. بر این اساس، تعداد 39 شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نظر از طریق توزیع و جمع آوری پرسشنامه استاندارد در بین 93 نفر از کارکنان به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارsmart plsاستفاده گردید و مشخص شد؛ تاثیر هر یک از مولفه های بازاریابی درونی بر هوش سازمانی، مثبت و معنا دار است.
  کلیدواژگان: بازاریابی درونی، هوش سازمانی، ارتباطات درونی، توسعه ی منابع انسانی، نظام پاداش دهی
 • منصور صادقی مال امیری صفحات 53-80
  زندگی قوی و استوار بر گرد استعداد منحصربه فرد و برتر خویش قوام و دوام می یابد و رمز موفقیت سازمان ها، در کشف و به کارگیری استعداد برتر هر کدام از کارکنان نهفته است؛ اما در این میان آنچه مهم است، کشف استعداد برتر خویش است. بر این اساس، پژوهش حاضر به منظور کمک به افراد برای کشف استعداد برترشان، چیستی استعداد را مورد بررسی قرار داده است.
  نتایج تحقیق، نشان می دهد که انسان دارای داشته های ذاتی و تکوینی طبع، غریزه و فطرت بوده و هر انسانی در این سه عرصه منحصربه فرد است. معمولا طبع و غریزه به طور خودکار از قوه به فعلیت درمی آیند؛ اما انسان در شکوفا کردن یا نکردن فطرت آزاد است. کشف شد که در عرصه ی فطرت (که آگاهانه و اختیاری است)، هر فردی دارای مجموعه ای از استعدادهای منحصربه فرد است که نظم آنها از ساختار یک هرم پیروی می کند. قاعده ی هرم، بیانگر استعدادهای ضعیف تر فرد و راس آن بیانگر استعداد برتر او است. هر فرد برای رسیدن به موفقیت، باید به کاری بپردازد که در آن دارای استعداد برتر است؛ یعنی، در راس هرم استعدادهایش که همان استعداد برترش است- سرمایه گذاری کند؛ اما شناسایی این استعداد برتر که مهم ترین کشف انسان است، کاری مشکل می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به کشف معیارهایی رسیده است که می توانند همانند قطب نما ما را در امر هدایت به سمت هرم استعدادهای مان و خصوصا استعداد برترمان کمک کنند
  کلیدواژگان: فطرت، استعدادهای ذاتی، استعدادهای منحصربه فرد، کشف استعداد، هرم استعدادها
 • امیر حاجیان، علی محمد احمدوند، مسعود موحدی صفحات 81-105
  هدف از این تحقیق، ارایه ی مدلی برای ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقات غیرصنعتی می باشد. با توجه به جامعیت، مزیت ها و ویژگی های بارز مدل تعالی EFQM، به عنوان پایه و اساس مدل پیشنهادی مدنظر قرار می گرفت. سپس با به کارگیری عوامل و نقاط قوت مدل EFQM و سایر مدل های بررسی شده در ادبیات و هم چنین شناخت سازمان های مورد مطالعه، چارچوب پیشنهادی تحقیق برای بومی سازی و هم راستاسازی مدل با محیط، شرایط و سایر ویژگی های سازمان ارایه شد. مدل پیشنهادی تحقیق، شامل دو بعد توانمندساز و نتایج، 9 معیار اصلی، 31 زیرمعیار و 24 شاخص مربوط به زیرمعیارهای نتایج به دست آمد؛ سپس ازطریق پرسش نامه و نظرات خبرگان، وزن دهی و اولویت بندی ابعاد و معیارهای مدل، با استفاده از تکنیک AHP گروهی و زیرمعیارها و شاخص های مدل، با استفاده از روش مستقیم و محاسبه میانگین هندسی، صورت پذیرفت. در پایان، یکی از مراکز تحقیقات غیرصنعتی به عنوان مطالعه ی موردی تحقیق براساس مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مدل تعالی EFQM، فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP
 • مهدی محمدی، پرویز ساکتی، امین باقری صفحات 107-125
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین ابعاد خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری آن، کلیه ی مدیران حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و همچنین مدیران گروه یا روسای بخش در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی مشهد را در سال تحصیلی 90-1389 دربر می گیرد. ابزار تحقیق، شامل دو مقیاس خودراهبری (شیخ نظامی، 1376) و مدیریت دانش فردی، (محقق ساخته) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین ابعاد خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران مثبت و معنادارند
  کلیدواژگان: خودراهبری، مدیریت دانش فردی، مدیریت دانشگاهی، آموزش عالی
 • اشرف رحیمیان صفحات 127-150
  برند کارفرما راهبرد مدیریت سرمایه ی انسانی، برای تمایز است. کارکرد اصلی برند کارفرما، جذابیت برای نیروهای کاری بالقوه ی بیرون سازمان و نگه داری استعدادهای درون سازمان است. تحقیق حاضر، در جست وجوی کاوش ادارک از مفهوم برند کارفرما، چالش های آن در ایران و هم چنین فرایند برندسازی آن است. در این راستا، با 26 نفر از مدیران و کارشناسان خبره ی منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو مصاحبه ی نیمه ساخت یافته به عمل آمد و با استفاده از روش تحلیل محتوا، تم های اصلی مصاحبه استخراج شد. اغلب مصاحبه شوندگان، برند کارفرما را یک نیاز ضروری می دانستند. از نظر آنها برند کارفرما رابطه ی مستقیم با برند سازمان در بین مشتریان و سایر ذینفعان به وجود می آورد و برندسازی درونی و بیرونی یک سازمان به صورت توامان تعیین کننده ی پیشرو بودن سازمان است. آنها معتقد بودند یکی از چالش های عمده ای که برندسازی کارفرما در سازمان های ایرانی با آن روبه رو است فقدان بازار آزاد به مفهوم واقعی و فقدان رقابت کسب وکار در سازمان های دولتی و شبه دولتی است.
  کلیدواژگان: برند کارفرما، مدیریت سرمایه ی انسانی، راهبرد
 • کوکب فائز، حسین خنیفر صفحات 151-170
  بنیان های عدالت زبانی، بر ساخت زبان، توسعه و تقویت توانمندی های زبان شناختی استوار است. در این رویکرد، برای رسیدن به سازمان عادلانه، بر به کارگیری واژگان و زبان عدالت محور و درک مفاهیم ملازم با آن تاکید می شود. به عبارت دیگر، ماهیت افکار، به ویژه انواع انگاره ها و مفاهیمی که می توانیم در ذهن داشته باشیم به وسیله زبان مشخص می شود، استفاده از واژگان تحقیرآمیز- که فقط با هدف برجسته سازی نقایص افراد یا القای نفوذ و قدرت به کار می روند- منع شده است و غنی سازی زبان با واژگان عدالت محور در دستور کار قرار می گیرد. به دیگر سخن، زبان توهین آمیز که مبتنی بر آشکارسازی تفاوت های سرزنش آمیز افراد و ایجاد سلسله مراتب قدرت بنیان نهاده شده است، با الزامات عدالت زبانی سازگار نیست. تلاش عدالت زبانی، توانمندسازی افراد از طریق ایجاد ساختارهایی است که راه را بر هرگونه فراگرد ارزش زدایی علیه آنها ببندد و ایشان بتوانند بی هیچ واهمه ای از تفاوت ها و نقایص خویش، ایفاگر نقش واقعی خود در سازمان باشند؛ یعنی، هر یک رسالتی یکتا و منحصربه فرد را که در راستای آن برانگیخته شده اند برعهده گیرند. در این مقاله، تلاش می شود تا با استفاده از استراتژی تحقیق داده بنیاد (GT)، مدلی مبتنی بر نظام ارزشی اسلام تدوین و ارایه گردد.
  کلیدواژگان: توهین، زبان توهین آمیز، زبان فراگیر، زبان استثنا، عدالت زبانی
 • غلامحسین نیکوکار، مجتبی اسکندری، امیر حصیرچی، مرتضی مولادوست اصل صفحات 171-198
  این پژوهش، با هدف استفاده ی بهینه از سرمایه ی انسانی شرکت راه آهن ج.ا.ا انجام گرفته و فرض شده است که با ایجاد فضای مبتنی بر عوامل شش گانه ی: اعتماد متقابل کارکنان و مدیریت سازمان، کارراهه ی شغلی، ارتقای انگیزه، مشارکت در تصمیمات سازمان، آموزش و توجه به زندگی کاری و شخصی کارکنان، می توان سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب در جهت اهداف سازمان هدایت نمود. سوال اصلی پژوهش این است که عوامل موثر بر بهره وری کارکنان شرکت راه آهن ج.ا.ا کدامند و میزان تاثیر هر یک چه قدر است؟
  در این راستا، رابطه ی بین عوامل یادشده با بهره وری سرمایه ی انسانی، در قالب فرضیه های پژوهش از طریق آزمون همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که عوامل شش گانه ی یادشده، بر بهره وری سرمایه ی انسانی در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: اعتماد متقابل، کارراهه ی شغلی، انگیزه، مشارکت، بهره وری، سرمایه انسانی
 • سید محمد میرسندسی صفحات 199-220
  این نوشتار درصدد بررسی دیدگاه های پاسخ گویان در یک سازمان نظامی درباره ی عدالت و مقایسه ی ادراک آنها با نظریه های مورد اعتنا در این زمینه است. به این منظور، پس از بررسی و تعیین دیدگاه های مختلف راجع به عدالت و بیان سه دیدگاه کلی و متفاوت در این زمینه؛ یعنی، دیدگاه مبتنی بر اصل شایستگی، اصل نیاز و نظریه ی ترکیبی، در یک تحقیق تجربی به مقایسه ی این دیدگاه ها با نظر افراد، از طریق پرسش نامه و در بین کارکنان نظامی، به تعداد 440 نفر اقدام شد. یافته های تحقیق، نشان می دهد که ادراک نظامیان از عدالت با توافق تقریبا هم وزن و هم سان با گویه های مربوط به اصل های «شایستگی» و «نیاز» (با نسبت 4.73 و 4.51 برابری موافقان به مخالفان)، بیشتراز آنکه تنها یک اصل را مبنای عدالت بداند، با نظریه ی ترکیبی عدالت (ترکیب شایستگی و نیاز) هم خوانی دارد. این یافته، می تواند در راستای تقویت و گسترش «نظریه ی ترکیبی عدالت» ارزیابی و مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ادراک عدالت، شایستگی، نیاز، نظریهی ترکیبی عدالت
 • نسرین جعفری، سید محمد میرکمالی، بهرام صالح صدق پور صفحات 221-245
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جو سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی گری سرمایه ی انسانی انجام شده است. جامعه ی آماری، کلیه ی کارشناسان شرکت پارس خودرو بوده است. برای انجام تحقیق، 350 نفر از کارشناسان شرکت به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایگزینش شدند. از این تعداد، 336 پرسش نامه تکمیل شده و مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از 3 پرسش نامه ی: رضایت شغلی مینه سوتاکوتاه شده، سرمایه ی انسانی بونتیس و جو سازمانی محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارAMOS،SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که مدل اولیه، با داده های این پژوهش برازش مناسبی دارد و تاثیرات مستقیم جوسازمانی بر رضایت شغلی معنادار بود و تاثیر غیرمستقیم آن، ازطریق سرمایه ی انسانی تایید شد
  کلیدواژگان: جو سازمانی، رضایت شغلی، سرمایه ی انسانی
|
 • Pages 1-30
  Purposeful and precise selection of human resource is a key factor in the success of an organization. An important step in this process is to select the best indicators which influence the future performance of the employees. This research is intended to identify a set of most important and most influential indicators affecting human resource selection. The next step is to use multi-criterion techniques، as well as referring to experts، for evaluation of these indicators according to special work fields. They are then classified into three managerial skills. Furthermore، based on the similarity of the classifications of these criteria with those of the managers، it can be concluded that which of these criteria and skills are more relevant to selecting managers in special fields.
  Keywords: Human Resource Selection, Manager Selection, Group Multi, Criterion Decision, Making, Similarity Assessment, Manager's Skills
 • Pages 31-52
  How to manage environmental dynamicity and how to play in a very turbulent market seems to have made a great mental challenge for many companies and institutions. This can be encountered by a high organizational intelligence against the organizational environment، and by providing proper solutions for the changes. Yet، this can be achieved by considering the internal market of the organization، which refers to its human resource who can endure the responsibility of getting the constant competitive advantage، as the first step. This research is mainly intended to assess the effect of any of the elements of internal marketing in technological institutes. Accordingly، 39 technological companies، placed in the Fars Technological Park، were selected to be studied. Data was collected through questionnaires distributed among 93 employees. The data was analyzed through smart pls. the results indicated that all of the elements of internal marketing had positive and significant effect on organization intelligence
  Keywords: Internal Marketing, Organizational Intelligence, Internal Communication, Human Resource Development, Awarding System
 • Pages 53-80
  Strong and stable life keeps on moving around its unique and top talent. The secret of the success of the organizations is due to the discovery and application of their employees'' talent. Yet، the most important matter is to discover one''s own top talent. Hence، this research is intended to find out the nature of talent in order to help people find out their own top talent. Research findings show that each man has got his own unique inborn and acquired features، including special temperament، instinct، and innateness. Human''s temperament and instinct actualize naturally. However، it depends on him whether to nurture his innateness or not. Each person has a set of unique talent ordered according to a pyramidal system. The base of the pyramid shows weaker talent، while its top illustrates man''s top talent. Each person is supposed to follow the career which goes with his top talent. He must invest on the talent positioned on the top of the pyramid. Yet، identification of this top talent، which is the most important of one''s detection، is a matter of consideration. The findings of this research present some specific indicators that can lead us، like a compass، towards our talent pyramid، especially to its top point.
  Keywords: Innateness, Talent, Inborn Talent, Unique Talent, Detection of Talent, Talent Pyramid
 • Pages 81-105
  This research is intended to present a model for appraising the performance of nonindustrial research centers. Because of the comprehensiveness، advantages، and outstanding features of EFQM Excellence Model as a basic model for identification and evaluation of organizations، it was selected as the recommended framework in this research for the localization and adaptation of the model with environment. The proposed model came about with two aspects of empowerment and results، 9 main categories، 31 subcategories، and 24 indicators relating to results. Then، questionnaires were distributed، and the opinions of the experts were collected to weighting and prioritizing the aspects and categories according to group AHP. Subcategories and indicators were classified directly by calculating the numerical means. Finally، one of the nonindustrial research centers was selected to be studied according to the proposed model
  Keywords: Performance Appraisal, EFQM Excellence Model, Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Pages 107-125
  This research is basically intended to assess the relationship between aspects of self-direction and individual knowledge management of the managers. The research follows descriptive method using correlation. Research population includes all the managers in the field of education، research، students and finance، as well as managers at departments and sections in Shiraz University in the academic year of 1389-90. Research instruments included two scales: self-direction (Sheikh Nezami، 1376)، and knowledge management (researcher-made). Multi-variant regression analysis was used to analyze data. The results indicated that there was a positive and significant relation between aspects of self-direction and individual knowledge management.
  Keywords: Self, Direction, Individual Knowledge Management, Academic Management, Higher Education
 • Pages 127-150
  Employer brand is a human resource management strategy for distinction. The main components of employer brand include attracting the potential workforce outside the organization، and maintaining the talented employees inside it. This research is intended to explore the concept of employer brand، challenges regarding it in Iran، and the process of making brands. Hence، 26 managers and experts in human resource were selected for interview. The main themes of the interviews were found out by content analysis. Most of the interviewees emphasized on the necessity of employer brand. They believed that employer brand had a direct relation with organizational brand among the client and other users. Providing internal and external brands together determines the progress of the organization. They also believed that the main challenges with which employer brand is facing in Iran، refer to the lack of real free markets، and serious competition in public and semi-public organizations.
  Keywords: Employer Brand, Human Resource Management, Strategy
 • Pages 151-170
  Linguistic justice is based on the structure of the language and development and reinforcement of linguistic capabilities. This approach emphasizes on the usage of just words and sentences، as well as righteous concepts to achieve just organizations. In other words، all the thoughts، concepts and suppositions that we have in mind، can be presented through language. We are prohibited to apply words and sentences that insult other people، marking out their shortcomings or denoting one''s own influence and power. Enrichment of language with justified words is recommended. In other words، applying embarrassing language، which illustrates degradation of differences among individuals and indicates power hierarchy، does not go with linguistic justice. Linguistic justice is intended to empower people through methods that prohibit any devaluation enabling them to play their appropriate roles without getting afraid of their differences and deficiencies. They may be able to play a unique mission according to their responsibilities. This research is intended to present a model based on the Islamic values، based on grounded theory.
  Keywords: Insult, Insulting Language, Inclusive Language, Exclusive Language, Linguistic Justice
 • Pages 171-198
  This research aims at optimized productivity of human resource at IRI Railway Company. It is hypothesized that six factors، including mutual trust between the employees and managers of the organization، job career، increasing motivation، participation in decision-making، training، and concerning of the employees'' personal and work life، can help direct other resources towards the aims in the best way. The main question of this research is the following: «what are the effective factors influencing productivity in IRI Railway Company، and how effective is any of them?» The relationship between these factors and human resource productivity according to the research hypothesis was assessed by correlation coefficient test. This is an applied research for its aims، and a descriptive survey one for collecting data. The results indicated that all six hypothesized factors were positively and significantly effective in the productivity of human resource in IRI Railway Company.
  Keywords: Mutual Trust, Job Career, Motivation, Participation, Productivity, Human Resource
 • Pages 199-220
  This research is intended to assess the viewpoints of the respondents in a military organization to questions about justice، and to compare their understanding with considerable related theories. Hence، having reviewed the viewpoints about justice and three general different approaches، including principle of competence، principle of need، and the compound theory، an experimental research was conducted to compare them with the views of people. Data was collected through questionnaires which were distributed among 440 people. The results indicated that understanding of military personnel of justice was almost correlated and consistent with the questions related to competence and need (ratio of agree to disagree = 4. 73 and 4. 51). The results indicated that a single principle was not regarded as a basis for justice; rather، the compound theory was more relevant. Findings of this research can be helpful in the development of compound theory of justice.
  Keywords: Understanding Justice, Competence, Need, the Compound Theory of Justice
 • Pages 221-245
  This research is intended to review the effect of organizational climate on job satisfaction with the mediation of human capital. Research community includes all the experts of Pars Khodro، 350 of whom were selected through cluster random sampling. They answered to 336 questionnaires. To collect data، three types of questionnaires were used، including: Minnesota''s shortened job satisfaction questionnaire، Bountis human capital questionnaire، as well as researcher-made organization climate questionnaire. Data analysis was performed through path analysis by structural equation modeling using SPSS and AMOS software. The results indicated that the primary model was correlated with the data. The direct effect of organizational climate on job satisfaction was significant. Its indirect effect worked through human capital.
  Keywords: Organizational Capital, Job Satisfaction, Human Capital