فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عباس بحری پور*، امیر رستگار خالد صفحات 9-26
  احساس امنیت اجتماعی به عنوان یک پدیده روان شناختی و اجتماعی، تحت تاثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسان ها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند. هدف کلی این مقاله بررسی رابطه ی بین اعتماد اجتماعی و انواع احساس امنیت اجتماعی(فردی، اقتصادی، سیاسی و جامعه ای) شهروندان می باشد. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، در بین ساکنین 18 سال و بالاتر شهرستان کاشان، در سال 1391 به انجام رسیده است. در این تحقیق از شیوه ی نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای استفاده شده و حجم نمونه مورد مطالعه 362 نفر می-باشد. مهمترین نتایج حاصل از آزمون رابطه ی بین متغیرهای تحقیق نشان داد که؛ اعتماد اجتماعی شهروندان بر انواع احساس امنیت اجتماعی آنها تاثیرگذار است، بدین صورت که هرچه حجم و میزان اعتماد اجتماعی در جامعه بیشتر باشد به همان میزان انواع احساس امنیت اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل چند متغیره نیز بیانگر این موضوع است که متغیرهای مستقل تحقیق توانسته اند 23 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی احساس امنیت اجتماعی را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: احساس امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شهروندان، کاشان
 • علی اصغر رضوی، فاطمه نوشین فرد، فهیمه باب الحوائجی، صدیقه محمداسماعیل صفحات 27-42
  هدف مقاله حاضر تعیین میزان تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه های منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی است. روش پژوهش از نوع تجربی (پیش آزمون - پس آزمون) است. جامعه آماری دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه های آزاد اسلامی واحد بابل و تنکابن بوده که نمونه گیری با روش تصادفی نظام مند و با استفاده از فرمول کوکران انجام شد. تعداد نمونه 113 نفر تعیین گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی(ویلکاکسون) با نرم افزارآماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آموزش توانسته است سطح مهارت های تفسیر (از میانگین83/11به 7/24)، توضیح (از میانگین 17/21به میانگین46/39)، تحلیل (از میانگین5/18به میانگین7/39)، ارزشیابی (از میانگین 38/21 به 79/36) و نقش و بازی (از 9/11به 94/15) ارتقاء دهد. بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون خواندن انتقادی تفاوت معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش توانسته بر سطح مهارت های پنجگانه خواندن و نوشتن انتقادی دانشجویان تاثیر مثبت داشته باشد و موجب رشد مهارت های مربوط به آن گردیده است.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، خواندن انتقادی، نوشتن انتقادی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، تنکابن
 • مجتبی صداقتی فرد*، میترا سخامهر صفحات 43-60
  این پژوهش با هدف تاثیر نابرابری جنسیتی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان، انجام شد. روش مورد استفاده این پژوهش پس رویدادی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش بود و جامعه ی آماری شامل دانشجویان دختر شاغل به تحصیل رشته های گوناگون دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی 91-92 بود. ابزار پژوهشی پرسشنامه ای محقق ساخته بود که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی، با روش نمونه گیری تصادفی بر روی 205 نفر از دانشجویان یادشده اجرا شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر آن بود که سطح احساس نابرابری جنسیتی دانشجویان مورد مطالعه از وضعیت بالایی برخوردار است و در بین ابعاد مختلف نابرابری جنسیتی «نابرابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی»، بیشترین میزان احساس نابرابری، مربوط به متغیر نابرابری حقوقی است. ضمنا مطالعه صورت گرفته نشان داد که سطح مشارکت رسمی و غیررسمی دانشجویان از وضعیت پایینی برخوردار است. بر اساس سایر یافته ها، بین ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی متغیر نابرابری جنسیتی و متغیر مشارکت اجتماعی رابطه ی معناداری مشاهده نشد. در مورد بعد سیاسی نابرابری جنسیتی، یافته ها وجود رابطه معنادار و معکوس را با مشارکت اجتماعی نشان داد.
  کلیدواژگان: نابرابری جنسیتی، مشارکت اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری اقتصادی، نابرابری اجتماعی، نابرابری سیاسی
 • مصطفی عبدی* صفحات 61-86
  حسن محدثی در مجله جامعه شناسی ایران (پاییز 1388) مقاله ای با عنوان «دوتایی های جامعه شناسی دین» منتشرنمود، در این مقاله ده پرسش را بعنوان مسائل پیش روی مخاطبان جامعه شناسی دین مطرح و در قالب هشت دوتایی درصدد پاسخ گفتن به این سئوالات برآمده است. در ذیل دوتایی هشتم با عنوان «جامعه-شناسی دینی»/جامعه شناسی دین، پرسش هایی را در مقابل جامعه شناسی دینی قرار می دهد. وی در مقام منتقد نتیجه می گیرد که جامعه شناسی دینی پاسخی برای این پرسش ها ندارد و در نهایت امکان وجود جامعه شناسی دینی را با کذایی خواندن آن مردود اعلام می کند. این مقاله با تامل بیشتر بر سوالات و انتقادات مطرح شده می کوشد تا در مقام دفاع از امکان وجود «جامعه شناسی دینی» به ابهامات مطرح شده در این زمینه از دیدگاه برخی از مهمترین شارحان آن پاسخ دهد.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی دینی، اصول موضوعه، فکر اجتماعی، نظریه جامعه شناسی
 • طوبی فرجی*، طلیعه خادمیان صفحات 87-102

  در پژوهش حاضر با توجه به مطالعات نظری در حوزه های روانشناسی اجتماعی و روانشناسی بررسی بنیادین بر مفهوم رضایت از زندگی به عنوان متغیر ثابت مورد ارزیابی واقع شد و همبستگی، رابطه دقیق آن با نشاط اجتماعی تایید گردید. مطالعه با هدف تعیین نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی دانشجویان انجام گرفت. دراین مطالعه توصیفی،350 دانشجو را به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق انتخاب گردیدند. این پژوهش به روش پیمایشی بوده واز پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی(رگرسیون خطی، ضریب پیرسون و...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از ترکیب گویه ها در خصوص رضایت از زندگی در بین پاسخگویان حاکی از آن است که 20/6 درصد دانشجویان در حد پایین،1/75 درصد در حد متوسط و3 /4 درصد در حد بالا از زندگی شان رضایت دارند و یافته ها بیانگر متوسط بودن این احساس در اکثر دانشجویان است. مطابق یافته های تبیینی بین رضایت از زندگی دانشجویان و میزان نشاط آنها ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین متغیرهای درآمد و ومحرومیت نسبی و میزان رضایت از همبستگی معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، نشاط اجتماعی، محرومیت نسبی
 • حجت الله مرادی پردنجانی*، ستار صادقی، عنایت الله توکلی، محمد قاسمی صفحات 103-116
  این مقاله درصدد است تا به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و روانشناختی بر احساس امنیت اجتماعی جوانان بپردازد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که با هدفی کاربردی و به روش همبستگی انجام گرفته است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق نیز از پرسش نامه استفاده شده است. جامعه تحقیق را کلیه جوانان 20 تا 30 ساله استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 310 نفر به صورت تصادفی به روش چند مرحله ای از شهرهای مختلف استان انتخاب شدند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همان گونه که نتایج تحقیق نشان داد انگیزه دانش آموزان برای مشارکت با پلیس می تواند عامل مهمی در احساس امنیت آنان باشد، بدین صورت که هر اندازه جوانان برای تاثیراتی که مشارکت با پلیس برای آنان به همراه دارد ارزش قایل باشند به همان اندازه احساس امنیت بیشتری خواهد داشت. نتایج همچنین نشان داد که هر اندازه نیروی پلیس از جوانان حمایت نماید به همان میزان نیز آنان احساس امنیت بیشتری خواهند داشت بنابراین لازم است تا برنامه های بیشتری در جهت حمایت از جوانان در مقابله با تهدیدات اجتماعی تدارک ببیند.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، روانشناختی، احساس امنیت اجتماعی، جوانان، چهارمحال و بختیاری
 • معصومه مطلق*، ساجده ندری صفحات 117-136
  تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان پسر به وندالیسم در محیط مدارس در سال تحصیلی 91- 1390 انجام شده است، چارچوب نظری این تحقیق بر اساس نظریات:ارتباط نسبی ساترلند، نظریه ی کلوواردواوهلین، آنومی مرتن، پیوند اجتماعی هیرشی و ساختارخانواده گود می باشد. با کاربرد روش پیمایشی و کتابخانه ای و با استفاده از تکنیک پرسش نامه و فیش برداری از بین این جامعه، 376 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری به صورت خوشه ایمی باشد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند در قسمت تحلیل آماری از «آزمون کندال» tow-b و tan-c، گاما و ضریب توافق c» استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین همه متغییرهای مستقل: وضعیت اقتصادی، پایین بودن سطح تحصیلات والدین، جدایی والدین، خشونت درخانواده، سابقه مجرمیت والدین، معاشرت با دوستان بزهکار، تبعیض، عدم رعایت قوانین، عدم شرکت در فعالیت ها، عدم احساس تعلق و فقر فرهنگی بغیر از متغیر «نداشتن برنامه برای اوقات فراغت» با گرایش دانش-آموزان به وندالیسم رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: وندالیسم، بی هنجاری، مدارس، خانواده، دوستان بزهکار، دانش آموزان
 • لیلا یزدان پناه*، هادی حسن دوست فرخانی، داریوش بوستانی، امید رضایی صفحات 137-160
  امروزه یکی از مهم ترین آسیب های که نظم نوین اجتماعی در عرصه بروکراتیک اداری را به خطر می اندازد، مساله فساد و نابسامانی اداری است که در مقابل سلامت اداری به عنوان یکی از اساسی ترین دغدغه های مسوولان اجرایی کشور به شمار می رود. فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. از این روی در این تحقیق سعی بر آن شده است تا از یک سو ابتدا مساله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر حساس دانشجو به عنوان گردانندگان بالقوه سمت های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار بگیرد و از سوی دیگر ارتباط آن با مفهوم دین داری به عنوان مهم ترین اهرم کنترل درونی بررسی گردد. در ابتدا نظریات ارائه شده در ارتباط بین نگرش به فساد اداری و دین داری جمع بندی شده و سپس چهارچوب نظری تحقیق بر اساس مدل های بدست آمده تبیین شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری داده ها،پرسشنامه می باشد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی90-91 (15215 نفر) می باشد که از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک، 406 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها نیز از آنالیز واریانس و رگرسیون چند متغیره متناسب با فرضیات تحقیق استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از یک سو بین متغیر نگرش به فساد اداری دانشجویان و میزان دین داری آن ها رابطه معنادار وجود دارد و از دیگر سو، مولفه های دین داری به شکل مجزا با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.
  کلیدواژگان: نگرش، فساد اداری، دین داری، سلامت اجتماعی
|
 • Abbas Bahripour*, Amir Rastegar Khaled Pages 9-26
  This paper tries to study the relationship between social trust and social security (Personal, economic, political and societal) among citizens in Kashan. In 2012 through questionnaire move than 362 people at the age of 18 and higher were chosen to answer these questions. The results show that social trust affects on social security it means if we have name trust among people, we will observe higher security. Among them statistical analysis shows that independent variables clarify 23% of all variations of dependent variables (social security).
 • Ali Asghar Razavi, Fatemeh Noshinfard, Fahimeh Babolhavaeji, Sedigheh Mohammad Esmaeil Pages 27-42
  This paper tries to evaluate the rate and the effect of critical thinking on reading and writing skills of students at I.A.U of district 3. Those who study library and Information science. More than 113 student were chosen for sampling analysis and Wilcakson analytical indexes were used for interpreting the results. SPSS analysis shows that the aching those skills can increase the students reading and writing skills in other words: those techniques can develop the five-type skills of the students thorough critical thinking.
  Keywords: Critical thinking, Critical Reading, Writing, I.A.U of Babol, Tonekabon Branches
 • Mojtaba Sedaghati Fard*, Mitra Sakhamehr Pages 43-60
  This research was conducted to study the effect of gender inequality on social participation of women. The method used in this research was Ex-Post Facto and survey method. The statistical population included female students in different fields of faculty of humanities and faculty of training sciences and psychology (Islamic Azad University) Garmsar Branch in 2012-2013. Research instruments included the researcher- made questionnaire which. In the review of theoretical fundamentals, legal, social and political inequality was regarded as one of the important dimensions and variables of gender inequality considered in the designed theoretical framework and analytical model. Findings indicated that the gender inequality of the students was high and inequality feeling related to variable of legal inequality Were high too. In addition, the conducted study showed that formal and informal participation level of the students was low. There was either no significant relationship between legal, political, social and economic dimensions of gender inequality variable and social participation variable. Findings also showed significant and reverse relationship with social participation regarding political dimension of gender inequality.
  Keywords: Gender Inequality, Social Participation, Legal, Economic, Social, Political Inequality
 • Mostafa Abdi* Pages 61-86
  The aim of this article is to re-inspect the possibility or repudiation of Sociology of Religion. This idea is done by researching the previous critiques of this branch of sociology and the criticism of these challenges. In the following discussion about each of aspects, it is tried to answer the extant uncertainties according to one of the most important expositors (H. A. Tanhaee).
  Keywords: Religious Sociology, Established Principles (Postulates), Social Thinking (Thought), Theory of Sociology
 • Toba Faraji*, Taliyeh Khademiyan Pages 87-102

  This research tries to study the role and the effect of life satisfaction on the social delight among the students. This descriptive research studies 350 students at I.A.U of Tehran Eastren branch. Through a survey study, the data coefficient. The result show that move than 75% of students were moderately pleased from their life, thus there is a positive and significant relationship between life gratification and social delight among the students. There are also significant relationship between income and relative deprivation and satisfaction rate.

  Keywords: Life Satisfaction, Social delight, relative deprivation
 • Hojatollah Moradi Pordanjani*, Sattar Sadeghi, Enayatollah Tavakoli, Mohammad Ghasemi Pages 103-116
  This article seeks to examine the effect of social and psychological factors which affect on the sense of social security. The research design was descriptive and correlation method that applied to questionnaire for measuring all the youth from 20 to 30 years of age from Charmahal va Bakhtiari among 310 ones from different towns were selected by multi-age approach. Data were obtained by using correlation and regression were analyzed. As the results showed that motivations of students to engage with the police can be an important factor in their sense of security, Those young people who are involved with the police feel more secure as much. The results also showed that the size of the police to support as much as they feel more secure Therefore it is necessary to have more programs to support youth in the community to deal with the threats.
  Keywords: Social Factors, Psychological, Social Sense of Security, Youth, Chahar mahal Va Bakhtiari
 • Masomeh Motlagh*, Sajedeh Naderi Pages 117-136
  This paper studies the effective factors involving in the attitudes of make students toward vandalism at high –schools in 2012-2013. Theories which applied here are ratio communication of Sutherland, kellawarel and online. Merton anomie, Heir chi's social ties and Good's family structure Throuah Cochran's formula more than 376 ones were chosen. The data wave analyzed by SPSS and the statistics indexes like Kendal's tests, and Gamma wave used. The results showed that there is meaningful relationship between economic statues, less education, family separation, and violence, crime background, cultural poverty. Relation with Criminals, decimation, antisocial, no participation, No Mutual attachment with student's attitudes to vandalism. Except no free time activity.
  Keywords: Vandalism, Formlessness, Schools, Family criminal friends, Students
 • Leila Yazdanpana*, Hadi Hasandoust Farkhani, Daryoush Boustani, Omid Rezaei Pages 137-160
  This paper tries to study the rate of embezzlement attitudes among the students for running the offices in future. On the other hands religiosity has some effects on the research model. Trough questionnaire, and the survey method, more than 406 students in Shahid Bahonar University in Kerman wave chosen to reply the questions. Regression analysis and multi variable's egressions wave used to analysis the data. The results show that there is a significant relationship between embezzlement and religiosity among the students and it also effects on the official embezzlement.
  Keywords: Attitude, Embezzlement, Religiosity, Social Health