فهرست مطالب

مطالعات ادبیات تطبیقی - پیاپی 26 (تابستان 1392)

نشریه مطالعات ادبیات تطبیقی
پیاپی 26 (تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/07/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نعمت اصفهانی عمران صفحات 9-24
  یکی از انواع چهارگانه ادبیات که از روزگاران کهن مورد تاکید و اتفاق نظر ملت های صاحب فرهنگ و تمدن جهان بوده و هست، ادبیات تعلیمی است.
  ادبیات تعلیمی به نوعی از ادبیات گفته می شود که در آن خالق اثر با در مقابل قراردادن دو مفهوم خیر و شر به طورغیرمستقیم سعی دارد تا مضامین اخلاقی و حکمی را، که در ادبیات کلاسیک جهان عموما به زبان حیوانات (فابل) و در قالب پند و اندرز است، به دیگران آموزش دهد.
  در میان آثار تعلیمی جهان به زبان فابل، دو اثر به نام های «افسانه های ازوپ» و «کلیله و دمنه»، که یکی متعلق به دنیای غرب و دیگری متعلق به جهان شرق است، بیش از آثار دیگر با مضامین اخلاقی و حکمی همراه است. برهمین اساس، نگارنده برآن است تا برخی از اصول اخلاقی افسانه های ازوپ و کلیله و دمنه را، که در تاریخ ادبیات جهان از جایگاه ارجمندی برخوردارند و در حوزه ادبیات تعلیمی مورد تاکید بسیاری از اندیشمندان اخلاق گرا می باشند، نقد و بررسی نماید.
  شایان ذکر است که آموزه های تعلیمی دو اثر مذکور در عرصه های مختلف زندگی بیش از همه در مسائل دینی، اجتماعی و سیاسی نمود دارد.
  کلیدواژگان: افسانه های ازوپ، کلیله و دمنه، ادبیات تعلیمی، آموزه های اخلاقی، فابل
 • عبدالله حسینی، انصار سلیمی نژاد، عثمان اسماعیلی صفحات 25-45
  واژه مقاومت وبیداری اسلامی همواره با ظلم و ستم حاکمان عجین بوده وگسترش ظلم وبی عدالتی وتقویت انگیزه دفاع از حق در شکل گیری و احیای آن نقش بسزایی داشته است. در میان شاعران پارسی و عرب زبان معاصر، میرزا محمد فرخی یزدی و ابوالقاسم الشابی، با تحت تاثیر قرارگرفتنمحیط سیاسی اجتماعی عصر خود، اشعاری با هدف مقاومت وبیداری اسلامی و مردمی در برابر تجاوز کشورهای استعمارگر و استقامت در برابر ظلم و ستم آنها سروده اند.
  در این پژوهش برآنیم تا جلوه های بیداری اسلامی و مردمی را در اشعار این دو شاعر مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه اینکه؛ شاعران، نماینده مردمی مظلوم وستمدیده هستند که از ظلم و جور حاکمان زمان خود به جوش آمده و تصمیم به انقلاب وعدالت خواهی گرفته؛ و مبارزه خود را در قالب اشعاری با هدف آگاهی، بیداری و مقاومت مردمی و اسلامی در برابر ظلم و بیداد به انجام رسانیده اند.
  کلیدواژگان: مقاومت، بیداری مردمی و اسلامی، فرخی یزدی، ابوالقاسم شابی
 • سید حسین سیدی، سکینه صارمی گروی * صفحات 47-67

  آزادی، وطن و عشق مهم ترین مولفه هایی هستند که شاعران و نویسندگان کلاسیک و معاصر، آنها را در آثار و نوشته هایشان به تصویر کشیده اند. جبران خلیل جبران و قیصر امین پور مانند هر شاعر دیگری از محیط و اوضاع سیاسی اجتماعی زمان خویش تاثیر گرفته اند؛ و به خوبی توانسته اند مضامینی مانند وطن، طبیعت، آزادی، عشق، درد و رنج، سیاست و... را به تصویر بکشند.
  این مقاله کوشش تطبیقی است در بررسی دیدگاه دو شاعر معاصر جبران خلیل جبران و قیصر امین پور تا تفاوت و شباهت فکری آنهابه تصویر کشیده شود. این پژوهش بر چند فرضیه استوار است. اینکه؛ جبران و قیصر شباهت فکری بسیاری دارند. و دیگر اینکه، هر دو شاعر را می توان در زمره شاعران رمانتیک و نوستالژیک قرار داد. همچنین مولفه هایی مانند آزادی، عشق، وطن به خوبی در اشعار آنها مشهود است. از رهگذر این پژوهش چنین به نظر می رسد که این دو شاعر در زمینه های بسیاری با یکدیگر شباهت فکری دارند.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، آزادی، وطن، عشق، جبران خلیل جبران، قیصر امین پور
 • سهیلا صلاحی مقدم، مرضیه اصغرنژاد فرید * صفحات 69-89

  تغزل در ادبیات معاصر جلوه ای دیگر یافته است. زنان از موضوعات زیبایی شناختی به موجوداتی فعال بدل شده اند و در عرصه ادبیات هم آثار زندگی فعال و خلاقشان همه جا مشهود است. در شاخه ای از مطالعات ادبی با عنوان «ادبیات مقایسه ای» به مطالعه مشترکاتی در ادبیات ملل می پردازیم که حاصل تاثیر و تاثر ادبا از آثار یکدیگر نیست بلکه حاصل اشتراک در موقعیت و شیوه تفکر است.
  در این مقاله ده مفهوم مشترک در توصیف زن در شعر نزار قبانی شاعر معاصر عرب و احمد شاملو بررسی شده است. در دوره هایی از شعر هر دو شاعر، تغزل و مفاهیم سیاسی و اجتماعی با هم درمی آمیزد و عشق با دغدغه های دیگر شاعر در نوعی از توازن قرار می گیرد.
  دو رهیافت اساسی در شعر هر دو شاعر وجود دارد. در رهیافت اول، شور مبارزه و دغدغه اجتماعی شاعر، او را از تغزل بازمی دارد. در رهیافت دوم، عشق، به شاعر امید مبارزه می بخشد. معشوقه در لباس زنی کامل و پیامبرگونه منشا نیکی و زیبایی در جهان شاعر است و همراه شاعر روزهای پیروزی را جشن می گیرد.

  کلیدواژگان: ادبیات مقایسه ای، احمد شاملو، نزار قبانی، زن، تغزل اجتماعی
 • مهین دخت فرخ نیا، فرزانه بوریازاده صفحات 91-114
  یکی از زمینه های پژوهشی ادبیات تطبیقی، بررسی بستر تکوینی انواع ادبی و چگونگی رشد و گسترش آنهاست. ادبیات داستانی، به ویژه رمان نویسی یکی از زمینه های جالب توجه و مهم در عرصه پژوهش های تطبیقی است. در این مقاله که به روش کتابخانه ای تهیه شده، علل پیدایش رمان نویسی در ایران و کشور مصر که مهم ترین حوزه ادبیات داستانی ادبیات عرب محسوب می شود، بررسی شده است. این بررسی به منظور پاسخ دادن به این پرسش انجام شده که آیا در بین علل شکل گیری رمان در دو کشور می توان به علل مشترک دست یافت و در صورت وجود چنین عواملی، دلایل این اشتراک چیست؟
  رمان به شیوه امروزی آن در ایران و مصر، کمابیش، هم زمان و درنیمه دوم قرن نوزدهم به وجود آمده است و به دلیل شرایط یکسان سیاسی اجتماعی و شروع نهضت های تجددخواه، عوامل مشترکی در پیدایش رمان نویسی در هر دو کشور نقش داشته اند. در این جستار، علل مشترک پیدایش رمان؛ از جمله پیدایش صنعت چاپ، تاسیس مراکز علمی، ترجمه و تاثیرپذیری از فرهنگ غرب و به وجودآمدن طبقه روشنفکر، توصیف و تحلیل شده و نخستین آثار مهم در این دو بستر فرهنگی معرفی شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، علل پیدایش رمان، رمان نویسی، ایران، مصر
 • میر جلال الدیم کزازی، بهروز خیریه صفحات 115-140
  خواجه شمس الدین محمد مشهور به حافظ شیرازی، یکی از شاعران بی بدیل ادب پارسی است، که اشعارش سال ها ورد زبان عارف و عامی بوده و می توان گفت شعر کمتر شاعر ایرانی به وسعت اشعار حافظ در میان مردم رواج یافته است.
  حافظ در عرصه انتخاب و کاربرد واژه ها و ترکیب های خاص نیز، شاعری مبدع بوده و نه تنها برخی واژه ها را در شعر خود در معنی خاصی به کار برده؛ بلکه ترکیب هایی نیز ساخته است که حاصل ذهن پویا و خلاق اوست.
  با توجه به هنرمندی حافظ در ساختن و برساختن این گونه ترکیب ها، شاعران پس ازوی نیز، گاه همان ترکیب های خاص شعر خواجه را در اشعار خود به کار برده اند. شاعران کرد نیز از این نوع تاثیرپذیری به دور نمانده اند.
  یکی از واژگان پر بسامد در شعر حافظ، واژه پیر و ترکیب های خاص آن نظیر؛پیر خرابات، پیر مغان، پیر میخانه و پیر میکده است. در این مقاله، چگونگی کاربرد این واژه و برساخته های آن را در شعر شاعران کرد با شعر حافظ شیراز مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: حافظ، شاعران کرد، پیر خرابات، پیر مغان، پیر میخانه و پیر میکده
 • مهدی ممتحن صفحات 141-156
  خداوند باری تعالی در قرآن کریم برای نزدیک کردن فهم بشری به کلام آسمانی از مفاهیم قابل درک برای انسان استفاده کرده است؛ از جمله این مفاهیم، زمان و اجزای آن است. حتی برخی از آیات قرآن کریم که از حرکت ماه و خورشید، و پدیدآمدن شب و روز سخن گفته، از معجزات علمی این کتاب آسمانی به شمار می رود. در این مقاله، به بررسی مفاهیم مربوط به زمان، و کیفیت کاربرد آنها در قرآن کریم پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: مفاهیم زمان، یوم، لیل، نهار، الساعه، السنه
|
 • Nemat Esfahani Omran Pages 9-24
  Fromancient times، one ofthe fourtypes ofliterature which has been– by common consensus –emphasized among outstanding nations in culture and civilization is Didactic Literature. Didactic Literature is a kind of literature in which the creator of the work indirectly places two concepts of good and evil against each other while trying to teach the ethical and moral implications to human beings that، in the classical literature of the world، is generally stated through the language of animals (i. e. fable) in the form of advice. Among didactic works of the world، two are more-than-others involved in the ethics and morality; Aesop myths and Kelileh-va-demneh، the former is in the west whereas the latter is belonged to the east. Therefore، the present study aims at reviewing and analyzing some of the ethical principles in Aesop myths and Kelileh-va-demneh which have venerable place in the history of world literature and which are emphasized by a lot of ethic-oriented thinkers in the realm of didactic literature. It should be mentioned that these two works، in their teachings، have dealt with religious، social، and political issues more than other fields in society.
  Keywords: Aesop myths, Kelileh, va, demneh, didactic literature, ethical principles, Fable
 • Abdollah Hosseini, Ansar Saliminezhad, Osman Esmaeili Pages 25-45
  The terms Islamic awakening and resistance have always been associated with confronting the oppression and cruelty of rulers and the spread of tyranny and injustice. Boosting the motivation to defend right has had a significant role in the creation and restoration of such awakening. Among the contemporary Persian and Arabic poets، Mirza Mohammad Farokhi Yazdi and Abul Qasim al-Shabi respectively، influenced by the socio-political context of their era، wrote poems with the aim of popular and Islamic awakening to resist colonial aggression، oppression، and injustice. The aim of this survey is to study the effects of Islamic and popular awakening in the poems of these two poets. Accordingly، poets are the representatives of the oppressed nations who، having been plagued by the rulers of their times، decide to revolt for justice، completing their struggle in the form of a literature and culture that aims at the knowledge and awakening obtained and nurtured by Islamic and popular resistance against cruelty and oppression.
  Keywords: Al, Shabi, Arabic, awakening, Farokhi Yazdi, Islamic, Persian, popular, resistance
 • Seyyed Hosein Seyyedi, Sakine Saremi Geravi Pages 47-67

  Freedom، patriotism، and love are the most important sources and components of imagery in classical and contemporary literary writings in the form of poetry and prose. The poets، Gibran Khalil Gibran and Gheysar Aminpoor، influenced by their socio-political milieu and the spirit of the age، developed such subjects and themes as patriotism، nature، freedom، love، pain، and politics، among many others. This article attempts a comparative analysis of the views of Gibran and Aminpoor، taking into account and reflecting their intellectual differences and similarities. This study treats several hypotheses. First، Gibran and Aminpoor have many similarities in thought. Second، both poets are romantic and nostalgic. Third، such components as freedom، love، and patriotism are clearly reflected in their poems. The study concludes that these two poets have many individual and professional characteristics and features in common.

  Keywords: comparative literature, freedom, Gheysar Aminpoor, Gibran Khalil Gibran, love, patriotism, poetry
 • Sohayla Salahi Moghadam, Marziye Asghar Nejad Farid Pages 69-89

  Lyric poetry in contemporary literature has changed. “Woman” has changed from aesthetic subject to an active persona and in the literature field; we can see the effects of this activity and creativity. With contrastive literature as a branch of comparative literature، we study the common subjects in global literature which there are not composed or written by effect from each other، but they are the result of same situations and approaches. In this article، ten common concepts for description “woman” in Nizar Qabbani، Arab contemporary poet، and poems of Ahmad Shamlou، Iranian contemporary poet، are studied. In some poetic periods of these poets، both، lyric and social and poetical issues mixed together and “love” is seen in a specific balance. There are two basic approaches in the poetry of both poets، in first approach bands the poet heat and verve of challenge and social concern. In second approach، “love” gives poet hope for challeng. Beloved in the shape of a prophet and a perfect “woman” is the source of beauty and goodness in the poet’s world and celebrates the days of victory with poet.

  Keywords: social love, Ahmad Shamloo, Nizar Qabbani, woman, comparative literature
 • Mahindokht Farrokhnia, Farzaneh Buryazadeh Pages 91-114
  One of the research fields of comparative literature، is the study of literary genres’ genesis and the examination of the quality of their growth and development. Fiction، especially the novel، is one of the important and significant contexts of comparative research. This article، prepared by a library method، studies and analyzes the reasons for the rise of the novel in Iran and Egypt، which are the two most important cradles of Persian and Arabic literature. The novel form in Iran and Egypt appeared more or less simultaneously، in the latter part of the nineteenth century. Because of such common factors as similar political and social conditions، the rise of modernist movements، the advent of the printing industry، the establishment of science academies، the impact or hegemony of western culture، the translation movement، and the rise of the intelligentsia، the emergence of the novel has coincided in both countries. This article studies all these common reasons for the rise of the novel، and introduces the first major novels in these two cultural contexts.
  Keywords: Arabic, comparative literature, Egypt, Iran, Persian, rise of the novel
 • Mirjalalodin Kazazi, Behrooz Kheirieh Pages 115-140
  Khajeh Shamsoddin Mohammad، known as Hafiz Shirazi، is one of the unparalleled poets in Persian literature، whose poetry has been the focus of people of common and high rank for so many years. It is said that in the course of history no Persian poet''s work has been so widely circulated and popularized. Hafiz has developed and mastered a unique and sublime diction. By virtue of his wit and originality، Hafiz has not only given distinctive color to his diction، but has coined such original poetic vocabulary that impresses all his audience and encourages them to emulate the eloquent style to enrich their works. Among the most frequent terms in Hafiz are certain compound words based on ‘pir or old’، in such terms as Pire Kharabat، Pire Moghan، Pire Meykhane، and Pire Meykade، which literally mean an old wine-seller or tavern-keeper. This article compares the use of these terms and their stylistic and thematic function in the works of Hafiz and Kurd poets.
  Keywords: Hafiz, Kurd, old, Persian, pire kharabat, pire meykade, pire meykhane, pire moghan, poet, sage
 • Mehdi Momtahen Pages 141-156
  In the Holy Quran، Allah has employed certain concepts that would make it possible for human beings to understand divine ideas. Among these concepts، one can refer to time and its components. Some Quranic verses even refer to the motion of the sun and the moon and the emergence of day and night and these are a number of the many Quranic miracles. This article studies the concept of time and its multifarious dimensions in different Quranic verses.
  Keywords: Concept of time, day, night, noon, the time, year