فهرست مطالب

نظام ها و خدمات اطلاعاتی - سال دوم شماره 2 (بهار 1392)
 • سال دوم شماره 2 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی مرادیان تمجید، سعید غفاری، عاطفه زارعی صفحات 1-16
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی تحلیلی کیفیت خدمات ارائه شده را با استفاده از پرسشنامه «آی.ای.لایب کوآل» مورد ارزیابی قرار می دهد. جامعه پژوهش را کاربران بالفعل کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل می دهند وبا استفاده از روش «نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیردرصدی»،و استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه بدست آمده برابر 367 نفر است.
  یافته ها
  کیفیت فعلی خدمات کتابخانه های مورد بررسی از دیدگاه کاربران در کل معادل 987/2 است و این کتابخانه ها، روی هم رفته توانسته اند حداقل انتظارات کاربران، خود را برآورده نمایند اما تا رسیدن به هدف برآوردسازی انتظارات کامل کاربران شکاف زیادی وجود دارد. از دیدگاه کاربران حوزه های «امانت»، «کارمندان» و «پایگاه اطلاع رسانی» به ترتیب بیشترین اولویت و درجه اهمیت را دارا هستند. همچنین، حوزه های «تکثیر و چاپ»، «مطبوعات» و «منابع دیداری- شنیداری» کمترین درجه اهمیت را دارمی باشند. از سوی دیگر، نتایج آزمون فرضیه های اول تا پنجم پژوهش نشان می دهد از دیدگاه کاربران بین درجه اهمیت پنج مولفه اصلی کیفیت و سطح عملکرد آنها تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  میزان شکاف موجود بین درجه اهمیت و کیفیت فعلی خدمات ارائه شده در پنج مولفه مورد بررسی منفی است. به بیان دیگر، برای دستیابی به سطح رضایت مندی کاربران و افزایش کیفیت فعلی خدمات، کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان نیازمند برنامه ریزی و تلاش های بیشتر و هدفمند هستند.
  کلیدواژگان: ارزیابی علمکرد، تحلیل شکاف، دانشگاه علوم پزشکی همدان، کتابخانه های دانشگاهی، کیفیت خدمات
 • حسن اشرفی ریزی، امیر رمضانی، حامد آقاجانی، زهرا کاظم پور صفحات 17-34
  هدف
  هدف این پژوهش تعیین میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
  روش
  روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و از نوع کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس متون علمی معتبر و نیز نیاز پژوهشگران تهیه شده است. روایی توسط متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار 89 درصد به دست آمد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده (6000 نفر) که حجم نمونه 361 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (T.test، ANOVA، Tukey) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میانگین سواد رسانه ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از پرسشنامه ایرانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی 444/0±34/3 است که بالاتر از حد متوسط و نسبتا مطلوب می باشد. بیشترین میانگین مربوط به ارتقای مرتبه علمی (از جمله مقطع تحصیلی، شغلی، و...) با 975/0±84/3 و کمترین میانگین مربوط به دشواربودن شروع به کار تحقیق با 08/1±50/2 بوده است. میانگین مولفه استفاده با 608/0±63/3 بیشتر از سایر مولفه ها بوده و کمترین میانگین مولفه ها مربوط به مولفه دسترسی با 710/0±90/2 می باشد. مقایسه بین جنسیت و سن و میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی نشان داد که بین سواد اطلاعاتی بر حسب متغیرهای مذکور تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بر حسب مقطع تحصیلی، دانشکده و سطح درآمد خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بالاتر از حد متوسط و نسبتا مطلوب است. با این وجود، دانشجویان در زمینه شروع به کار تحقیق، تعریف موضوع برای تحقیق و نیز تعیین اعتبار یک وب سایت وضعیت مطلوبی ندارند. در مجموع، لازم است هم دانشجویان و هم دست اندکاران امر آموزش به عوامل موثر در افزایش سوادرسانه ای و اطلاعاتی به عنوان یک قابلیت اساسی در استفاده از رسانه های چاپی و الکترونیکی توجه ویژه نمایند.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای و اطلاعاتی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • زهره میرحسینی، زهرا اباذری، فاطمه معدنی صفحات 35-44
  هدف
  هدف از این پژوهش تحلیل محتوای تصاویر کتاب های داستانی تالیفی گروه سنی ب و ج در دهه ی 80 می باشد تا مشخص شود که تصویرگری آن ها در چه وضعیت و جایگاهی قرار دارد.
  روش
  نگارش این پژوهش بر اساس روش تحلیل محتوای مفهومی است. در این راستا ابتدا معیار های ارزیابی تصاویر و شرایط ظاهری کتاب، از شورای کتاب کودک و همین طور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانگردآوری شد و پس از تهیه سیاهه وارسی از روی این معیارها و ادغام آن ها بر اساس نظر متخصصان کتابداری و ادبیات کودکان، به تحلیل محتوای 335 عنوان کتاب (بطور تصادفی) که بین سال های80 تا 89 چاپ شده بودند، پرداخته شد.
  یافته ها
  در این پژوهش چهار عامل 1. توجه به عوامل ظاهری 2. مرتبط بودن تصاویر با محتوای داستان 3. مرتبط بودن تصاویر با نیازهای گروه سنی ب و ج 4. وضعیت کیفیت تصاویر، مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج نشان می دهد که در مورد عامل اول 38/55% وضعیت مطلوب و 7/30% نامطلوب داشتند، در عامل دوم 70% وضعیت مطلوب و 2% نامطلوب بودند، در عامل سوم 3/60% وضعیت مطلوب و 16% نامطلوب داشتند و در عامل چهارم 73/44% وضعیت مطلوب و 27% نامطلوب بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به آمار بدست آمده، کتاب های چاپ شده در دهه 80، وضعیت نسبتا مناسبی در زمینه های «توجه به عوامل ظاهری» و «مرتبط بودن تصاویر با نیازهای گروه سنی» داشتند و به «مرتبط بودن تصاویر با محتوی داستان» بیش از مسائل دیگر توجه شده بود و به مقوله «کیفیت تصاویر» کمتر از بقیه موارد توجه شده بود.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، ادبیات کودکان و نوجوانان، تصویرگری کتاب، کودکان، داستان
 • نجلا حریری، معصومه شیخ زاده صفحات 45-54
  هدف
  هدف از این پژوهش تعیین شاخص های بلوغ فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران است.
  روش
  در این پژوهش از روش کتابخانه ای و مطالعه دلفی استفاده شده است. برای تعیین شاخص ها از «مدل مرحله ای نولان» استفاده شد و سیاهه ای شامل شاخص ها تهیه و در قالب پرسشنامه ای تنظیم شد که میزان اهمیت هر یک از شاخص های بلوغ فناوری اطلاعات را از دیدگاه اعضای پنل دلفی متشکل از متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات مورد سنجش قرار می دهد.
  یافته ها
  تعداد 88 شاخص برای بلوغ فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران در چهار بعد: نرم افزارهای کاربردی، کاربران، منابع، و مدیریت با استفاده از روش دلفی تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  شاخص های بلوغ فناوری اطلاعات که در پژوهش حاضر تعیین و معرفی شدند، ابزارهای مدیریتی هستند که کتابخانه ها می توانند با به کارگیری آن ها وضعیت خود را از نظر بلوغ فناوری اطلاعات ارزیابی نمایند.
  کلیدواژگان: بلوغ فناوری اطلاعات، شاخص های ارزیابی، دانشگاه تهران، کتابخانه های دانشگاهی، مدل نولان
 • زینب صفوی، خدیجه مرادی صفحات 55-66
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش ها و موانع ترغیب دانش آموختگان رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال زایی است.
  روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است.جامعه ی آماری این پژوهش 150 نفر از دانش آموختگان کتابداری و اطلاع رسانی (شاغل یا غیر شاغل) دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، تعداد 122 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته است.به منظور مشخص کردن وضعیت داده ها از آزمون نسبت دوجمله ای و برای رتبه بندی عوامل موثر بر عدم کارآفرینی از آزمون فریدمن استفاده شد.
  یافته ها
  مهم ترین مانع ترغیب دانش آموختگان کتابداری و اطلاع رسانی به ایجاد کارآفرینی و اشتغال زایی نبود آموزش مناسب جهت کسب درآمد از مهارت های حرفه ای است. همچنین، نبود نهادهای حمایتی رسمی و غیررسمی مناسب، کم اثرترین عامل عدم کارآفرینی است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهد که سرفصل های آموزشی باید مورد بازنگری قرار گیرد، واحد کارآفرینی به واحدهای درسی رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی اضافه شود، دروس تخصصی از حالت نظری صرف خارج شده و دانشجویان با جنبه های عملی و کاربردی دروس نیز آشنا شوند. همچنین، آموزش های مناسبی باید در زمینه ی کسب مهارت های کارآفرینی ارائه شود تا دیدگاه دانشجویان رشته نسبت به ماهیت آن تغییر یابد. اساتید و صاحب نظران رشته باید دانشجویان را با مفاهیم نوینی همچون جامعه ی اطلاعاتی، سازمان یادگیرنده، اقتصاد دانش محور و غیره آشنا کرده و اهمیت این مفاهیم و نقش کاربردی آن ها را در همه ی جنبه های زندگی، از جمله درآمدزایی و ایجاد کسب و کار به دانشجویان ارائه کنند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، دانش آموختگان، کتابداری، اطلاع رسانی و اشتغال زایی
 • فهیمه باب الحوائجی، نسترن زمانی راد صفحات 67-78
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است.
  روش
  پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که میان 140 نفر از کتابداران دانشگاهی شاغل در کتابخانه های 13 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر توزیع و 133 پرسشنامه تکمیل شد. از روش های آماری توصیفی و استنباطی رگرسیون کلی چند متغیری در این پژوهش استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان سرمایه اجتماعی (51/39) و کارآفرینی اجتماعی (99/41) در کتابخانه های مورد پژوهش متوسط است و سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی تاثیر مثبت دارد. همچنین، از میان شاخص های سرمایه اجتماعی (اعتماد متقابل، روابط، عمل متقابل، ظرفیت، تنوع و ساختار)، همه به جز تنوع بر کارآفرینی اجتماعی تاثیر مثبت دارند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، توجه به سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی یعنی تشخیص فرصت ها و استفاده از آن ها، می تواند در روابط بین جوامع علمی و نحوه تبادل اطلاعات در کتابخانه ها و شبکه های علمی کاملا موثر باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران دانشگاهی، کتابخانه های مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • فرزانه عفیفیان، زهیر حیاتی، علی گلی صفحات 79-90
  هدف
  هدف پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مکان یابی کتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP)) است.
  روش
  در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای، معیارهای موثر در مکان یابی کتابخانه های عمومی مشخص شد؛ سپس با نظرسنجی از متخصصین مرتبط توسط پرسشنامه، میزان اهمیت عوامل موثر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی(AHP)[1] مشخص شد. از 45 پرسشنامه توزیع شده، 32 پرسشنامه به صورت کامل و بدون خطا تکمیل شد. به منظور محاسبه نتایج مقایسه زوجی معیارها و شاخص های مستخرج از دیدگاه متخصصین کتابداری، نرم افزار Expert choiceو جهت انجام تحلیل های مکانی موجود کتابخانه با معیارهای منتخب و نیز شناسایی پهنه های جدید نرم افزار Arc GIS بکار رفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد از دیدگاه پاسخگویان 34 شاخص در مکان یابی کتابخانه های عمومی با اهمیت متفاوت، دخیل هستند که در قالب شش معیار اصلی مرکزیت، سازگاری، امکانات رفاهی و پیش بینی های آینده، جهت یابی محل، شرایط فیزیکی-کالبدی و رقبا قرار می گیرند.
  نتیجه گیری
  . بر اساس امتیاز تعلق گرفته به شاخص ها، 13 شاخص از ارتباط کم 12 شاخص از ارتباط متوسط و 9 شاخص از ارتباط زیاد برخوردار هستند. همچنین، شاخص هایی که بالاترین وزن را در هر گروه داشتند مشخص شدند و در پایان الگویی از عوامل موثر بر مکان یابی کتابخانه های عمومی ارائه شد.
  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی، کتابخانه های عمومی، مکان یابی
 • محمد حسن زاده، سعید غفاری، عاطفه زارعی، حسین کمندی صفحات 91-102
  هدف
  پژوهش حاضر به مقایسه میزان ربط نتایج حاصل از محدودسازی عبارت جستجو به نشانی اینترنتی توسط کاربران رشته های موضوعی گروه های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در بین کارشناسان استانداری همدان و همچنین مقایسه میزان حضور کلیدواژه های مورد جستجو در نشانی اینترنتی وب سایت های گروه های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد می پردازد.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش90 نفر از کارشناسان خبره استانداری همدان در سه گروه فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد هستند که در حال انجام پروژه های تحقیقاتی و گزارش های آماری بودند آنان با استفاده از قسمت جستجوی پیشرفته موتورکاوش گوگل، کلیدواژه های (یک و چندواژه ای) مورد نظر خود را در قسمت نشانی اینترنتی صفحات وب جستجو کردند و میزان ربط نتایج بازیابی شده را در سیاه های وارسی که به همین منظور تهیه شده بود، تعیین نمودند. برای دسته بندی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد با افزایش تعداد کلیدواژه های مورد جستجو میزان هم خوانی نشانی اینترنتی کاهش می یابد و موتورهای کاوش با افزایش وزن دهی به کلیدواژه های موجود در نشانی اینترنتی می توانند نتایج مرتبط تری را رتبه بندی کرده و در اختیار کاربران قرار دهند.
  کلیدواژگان: بازیابی اطلاعات، کلیدواژه، موتورهای کاوش، میزان ربط، نشانی اینترنتی، صفحات وب
|
 • Mahdi Moradian Tamjid, Saeid Ghafari, Atefeh Zarei Pages 1-16
  Objective
  The aim of this study is to determine the quality level of services of Hamedan Medical Sciences University libraries through gap analysis.
  Method
  This study is applied based on survey – analytical method which evaluates the quality of provided services by means of the questionnaire a“I.A. LibQual”. The population of this study consists of the active users of Hamadan Medical Sciences University libraries based on a random stratified sampling, using the Kerjcie and Morgan,which a sample size equal to 367 persons was obtained.
  Results
  The quality level of services provided by the libraries equals to 2/987 according to the users; and these libraries have, in general, been able to meet the minimum expectations of the users and there is a big gap for them to reach the goal of meeting the whole expectations of the users. From the users’ perspective, the scopes of “hiring”, “staff” and “information station” have received the highest degree of preference and importance respectively. And “publication”, “press” and “audiovisual resources” received the lowest level of importance. On the other hand, the result of the first five hypotheses show that from the users’ perspective, there is a meaningful importance between the level of importance of the basic five main components of quality and the performance level.
  Conclusions
  The gap between the level of importance and the quality level of current services in five components is negative. In other words, to achieve the level of users’ satisfaction and to increase the quality of existing services, Hamadan Medical Sciences University libraries need more effective planning and efforts.
  Keywords: Performance evaluation, Gap analysis, Hamadan Medical Sciences University, University libraries, Quality of services
 • Hassan Ashrafi Rizi, Amir Ramezani, Hamed Aghajani, Zahra Kazempoor Pages 17-34
  Purpose
  The purpose of this research was to determine the amount of media and information literacy among Isfahan University of Medical Science's students using Iranian Media and Information Literacy Questionnaire (IMILQ).
  Methods
  This is an applied analytical survey research in which the data were collected by a researcher made questionnaire. The questionnaire was provided based on specialist's viewpoints and valid scientific works. Its validity and reliability were confirmed by Library and Information Sciences specialists and Chronbach's alpha (r=0.89) respectively. Statistical population consisted of all students at Isfahan University of Medical Sciences (6000 cases) and the samples were 361. Sampling method was random stratified sampling. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics.
  Results
  The findings showed that the mean level of media and information literacy among Isfahan University of Medical Science's students was 3.34±0.444 (higher than average). The highest mean was promotion of scientific degree with 3.84±0.975 and the lowest mean was difficulties in starting research with 2.50±1.08. The mean of use dimension was more than others with 3.63±0.608 and the lowest mean of dimensions was for access dimension with 2.90±0.710. Comparison between gender age and the amount of media and information literacy among Isfahan University of Medical Science's students showed no significant difference, but there was significant difference between educational degree, college type and family's income and amount of media and information literacy.
  Conclusions
  The results showed that the ratio of media and information literacy among Isfahan University of Medical Science's students was higher than average. But students did not have enough skills in starting the research, defining the research subject as well as determining a website validation. In general, all students and education practitioners should pay special attention to factors affecting the improving media and information literacy as a main capability in using printed and electronic media.
  Keywords: Media, Information Literacy (MIL), Students, Isfahan University of Medical Sciences
 • Zohreh Mirhossieni, Zahra Abazari, Fatemeh Madani Pages 35-44
  Purpose
  The purpose of this research is to analyze the children`s story books illustration during 80`s. Four factors are analyzed in this research:1. Appearance 2. Relation between illustration & content 3. Relation between illustration & primary school children needs 4. Quality of illustrations.
  Method
  The research method is conceptual content analysis. The criteria of The Children Book Council and The Children & Young Adult Intellectual Center are adopted in this research. According to the criteria, a checklist is prepared. On the whole, 335 books during decade 80's, were accidentally analyzed by the checklist.
  Findings
  The findings show that, the first factor (Appearance) with 55.38% were in good conditions & 30.7% were not good enough.The second factor (Relation between illustration & content) with 70% were in good relations & 2% were not good enough.The third factor (Relation between illustration &children needs) with 60.3% were in good relations & 16% were not good enough.The fourth factor (quality of illustrations) with 44.73% were in good quality and 27% were not good enough.
  Conclusions
  According to the findings, the published books of 80's for primary school children had a good status regarding appearances and their relation with the needs. The relation between the content & the illustrations was considered, but the quality of the illustration was less considered.
  Keywords: Content analysis, Children literature of Iran, Illustration of books, Children fiction of Iran, Primary school story books of Iran
 • Nadjla Hariri, Massomeh Sheikhzadeh Pages 45-54
  Purpose
  The purpose of this research is to determine index of information technology maturity in the university libraries of Iran, and evaluation of Tehran University libraries using this index.
  Method
  The methods conducted in this research were documentary research, Delphi method and survey. "Nolan Model" was used to determine index. A questionnaire based on the model was prepared and the degree of importance of each one of the elements of the index was determined by Delphi panel consisted of specialists of library and information science.
  Findings
  88 indice were determined for maturity of information technology in the Iranian university libraries consisted of four dimensions of "Application portfolio, Users, Resources, and Management".
  Conclusions
  The index for maturity of information technology which determined and introduced in this research are management tools that can be used by the university libraries for assessing their status in terms of maturity of information technology.
  Keywords: Information technology maturity, University libraries, Nolan model, Evaluation Index
 • Zeinab Safavi, Khadijeh Moradi Pages 55-66
  Purpose
  The purpose of this study was to explore the challenges and barriers to encourage graduates of library and information science to entrepreneurship and job creation
  Method
  The society of this research was150 graduates of library and information science (employed or unemployed) who were randomly selected. After collecting the questionnaires, 122 questionnaires were returned. The data collection tool is researcher made questionnaire. To determine the status of data the binomial test and to rank the influencing factors of entrepreneurship Friedman test was used.
  Findings
  The most important barrier to encourage entrepreneurship and job creation among graduates of library and information science is lack the proper training of professional skills to earn money. Also they believed that lack of formal and informal proper institutions for entrepreneurship is the least effective.
  Conclusions
  The results show that its necessary to revised on outlines of education and entrepreneurship training course to be added, removed Specialized courses from theoretical and, students become familiar with practical aspects of that, offer appropriate training in entrepreneurial skills, Student's view of the nature of field change by teachers, knowledge-based economy and its importance in business education should be taught by teachers.
 • Fahimeh Babalhavaeji, Nastran Zamani Rad Pages 67-78
  Purpose
  The paper investigates the impact of social capital and social entrepreneurship in the academic libraries of the Ministry of Science, Research and Technology in Tehran.
  Method
  This study is an analytical survey. Data collection is conducted through a questionnaire which was distributed among 140 librarians with a bachelor's degree or higher in the academic libraries of 13 universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. Descriptive and inferential statistic methods were used in this study overall multivariate regression.
  Findings
  Results showed the levels of social capital (39/51) and social entrepreneurship (41/99) are in the average level in research libraries and social capital had a positive impact on social entrepreneurship. Among the indicators of social capital (Trust, relationships, reciprocity, capacity, diversity and structure), all except diversity had positive impact on social entrepreneurship.
  Conclusions
  According to the results of the study, considering the social capital and social entrepreneurship (Identification of the opportunities and using of it), is very effective in the relationship between scientific societies, information exchange in libraries, and scientific networks.
  Keywords: Social capital, Social entrepreneurship, Academic libraries, Academic librarians, Ministry of Science, Research, Technology (of Iran), Central libraries
 • Farzaneh Afifiyan, Zahir Hayati, Ali Gholi Pages 79-90
  Purpose
  The paper investigates the impact of social capital and social entrepreneurship in the academic libraries of the Ministry of Science, Research and Technology in Tehran.
  Method
  This study is an analytical survey. Data collection is conducted through a questionnaire which was distributed among 140 librarians with a bachelor's degree or higher in the academic libraries of 13 universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. Descriptive and inferential statistic methods were used in this study overall multivariate regression.
  Findings
  Results showed the levels of social capital (39/51) and social entrepreneurship (41/99) are in the average level in research libraries and social capital had a positive impact on social entrepreneurship. Among the indicators of social capital (Trust, relationships, reciprocity, capacity, diversity and structure), all except diversity had positive impact on social entrepreneurship.
  Conclusions
  According to the results of the study, considering the social capital and social entrepreneurship (Identification of the opportunities and using of it), is very effective in the relationship between scientific societies, information exchange in libraries, and scientific networks.
  Keywords: Social capital, Social entrepreneurship, Academic libraries, Academic librarians, Ministry of Science, Research, Technology (of Iran), Central libraries
 • Mohammad Hassanzadeh, Saeid Ghafari, Atefeh Zarei, Hossien Kamandi Pages 91-102
  Purpose
  This research is going to compare internet results derived by technical and engineering groups, factual sciences and economics in G.G.O[1] with restriction at URL, and also the keyword's appearance in the internet URL.
  Method
  The research population consisted of 90 experts of Hamedan G.G.O that are divided in to three groups. They searched their desired keywords (one or more words) in the URL and determined the amount of relevance retrieval result in the check list that provided for this reason. For classifying and data analysis, descriptive statistics (frequency, mean, base of sample and standard deviation) and inferential statistics (univariate Kalmvgvrf Smirnov Test, Duncan’s Post Hoc Test, Chi-square independence Test, paired t-test, correlation Coefficient Pearson and Spearman’s test, ANOVA and Chi Krvksa L – Wallis Test) were used.
  Findings
  The results indicated that with the increase of search keywords scale in the URL will reduce and there are meaningful difference between numbers of present thematic keywords at URL researched groups and search engines can increase weighting to present keywords in the URLs rank the more correlative results and provision for users.
  Conclusions
  The difference of the relevance of search results from URL between subject groups is resulted from the nature of vocabulary of the subjects, and the control of the number of keywords can affect the search results.
  Keywords: Information Retrieval, Keywords, Relevance, Search engines, URL