فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 48 (بهار و تابستان 1392)
 • پیاپی 48 (بهار و تابستان 1392)
 • بهای روی جلد: 48,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/06/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمیدرضا نیکبخت، فرهاد پیری صفحات 7-34
  شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه ها و صاحب نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشته اند. طبق شق «ه» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رای توسط مرجع صلاحیت دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه ها، رای داوری خارجی اگرچه باطل شده باشد، باید مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. در هر صورت، دیدگاه های صاحب نظران داوری حاکی از این است که شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در دو مورد ممکن است؛ که در این مقاله بررسی خواهد شد: الف) در موارد خاص، از طریق اعمال «قدرت اختیاری مازاد» بر اساس صدر بند 1 ماده 5 عهدنامه و ب) در صورت وجود قانون مطلوب تر و از طریق اعمال «قاعده حق مطلوب تر» طبق بند 1 ماده 7 عهدنامه.
  کلیدواژگان: عهدنامه 1958 نیویورک، رای داوری خارجی، ابطال، مرجع صلاحیت دار، مقر داوری، قدرت اختیاری مازاد، قاعده حق مطلوب تر
 • امیرحسین رنجبریان، ساسان صیرفی صفحات 35-64
  خط مبدا، خطی است که توسط هر کشور ساحلی برای اندازه گیری عرض دریای سرزمینی و دیگر مناطق دریایی آن کشور تعیین می شود. ابهام در مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد خط مبدا مستقیم، سبب شده است که اکثریت کشورهای ساحلی این روش ترسیم خط مبدا را به گونه ای به کار بگیرند که به میزان چشمگیر بر وسعت مناطق دریایی آن ها افزوده شود. ایران یکی از این کشورهاست. خط مبدا ایران در خلیج فارس و دریای عمان به موجب تصویب نامه شماره 67 250/2 مورخ 31 تیرماه 1352 هیئت وزیران تعیین شده است اما آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خط مبدا مقرر در تصویب نامه مذکور اعتراض کرده و آن را به رسمیت نمیشناسند. این اختلاف موجب شده است که نیروهای آمریکایی حاضر در خلیج فارس در موارد متعدد مرتکب تجاوز به قلمرو دریایی ایران در خلیج فارس و فضای هوایی فوقانی آن شوند.
  کلیدواژگان: خط مبدا، کنوانسیون حقوق دریاها، خلیج فارس و دریای عمان، تصویب نامه مورخ 31 تیرماه 1352، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
 • محمدحسین رمضانی قوام آبادی، رحمت الله فرخی، خدیجه جوادی شریف صفحات 65-100

  دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 رای خود را در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت در دعوای آلمان علیه ایتالیا صادر کرد. دولت آلمان در دادخواست خود، رجوع به دیوان را تنها راه توقف رویه غیرقانونی دادگاه های ایتالیا که مصونیت قضایی آن دولت را به طور مکرر نادیده گرفته اند دانست. دیوان در این رای زوایای مختلف مصونیت قضایی دولت را بررسی و اعلام کرد که دولت ایتالیا با صدور اجازه طرح دعوای مدنی علیه آلمان برای نقض حقوق بشردوستانه بین المللی توسط آلمان نازی، اتخاذ اقدامات اجرایی در رابطه با اموال آلمان در ایتالیا (ویلا ویگونی) و همچنین با لازم الاجرا دانستن آرای دادگاه های یونان در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه در یونان توسط آلمان نازی در دادگاه های ایتالیا، تعهد خود را به رعایت مصونیتی که آلمان طبق حقوق بین الملل از آن برخوردار است، نقض کرده است. این تحقیق در صدد بررسی جوانب مختلف این رای و انتقادات وارد بر آن است.

  کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، مصونیت قضایی، عرف، قاعده آمره، حقوق بین الملل بشردوستانه
 • محمد بارانی صفحات 101-128
  با تسخیر زمان و مکان توسط بشر و به دنبال آن ظهور پدیده جهانی شدن جرم، فرصت های جدید بزهکاری با ماهیت جهانی نیز به وجود آمد. جرایم جهانی شده با انگیزه سود جویانه و خشونت آمیز و به صورت سازمان یافته در سرتاسر دنیا رخ می دهد و با هدف قرار دادن کرامت و امنیت انسانی و حق های بنیادین بشری، امنیت جهانی را تهدید و حق برخورداری از امنیت را از انسان ها سلب می کند. دولت ها نیز به تنهایی و بدون توسل به اتحاد و اجماع جهانی، قادر به پیشگیری از این جرایم نیستند. گرایش دولت ها بر اساس رهنمودهای سازمان ملل متحد به رویکردهای پیشگیری، موجب شد تا به منظور شناسایی و تبیین مبانی تعهدات بین المللی دولت ها و رویکرد آن ها در پیشگیری از جرایم جهانی شده، به این تحقیق پرداخته شود.
  این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون خواهد بود. نتایج تحقیق حاکی از این است که مبانی تعهدات دولت ها در حوزه پیشگیری از جرایم جهانی شده، طیف وسیعی را در بر می گیرد که از لزوم حفظ کرامت انسانی، موازین حقوق بشر، حفظ حیات بشری، توسعه پایدار، عضویت در جامعه بین المللی، امنیت انسانی تا لزوم جهانی سازی پیشگیری در قبال جهانی شدن جرم و دفع تهدیدات جدید علیه امنیت و نظام جهانی، متنوع و گسترده اند. پیشگیری از این جرایم، مستلزم جهانی اندیشیدن و جهانی ملی عمل کردن است.
  کلیدواژگان: تعهدات بین المللی، جرایم جهانی شده، پیشگیری از جرم، جهانی شدن، جهانی سازی، امنیت انسانی، حقوق بشر، دولت
 • مهدی حدادی صفحات 129-150
  بیش از یک قرن است که دولت ها در جهت رسیدن به اهداف مشخص و همکاری بین المللی اقدام به انعقاد توافق های غیر حقوقی(نزاکتی) می نمایند. دولت ها در این توافق ها به دنبال تعهدات حقوقی نیستند، اما در عین حال مایلند در چارچوب آن ها تعهدات سیاسی یا اخلاقی را بپذیرند و با طرف های خود همکاری کنند. عامل تعیین کننده در ارزیابی اینکه سندی توافق حقوقی است یا نزاکتی، قصد طرف ها مبنی بر ایجاد حقوق و تعهدات حقوقی میان خود است. چنین قصدی از طریق تفسیر متن، اوضاع و احوال زمان انعقاد و بررسی سایر نشانه ها کشف می شود. اگرچه انعقاد توافق های نزاکتی در حقوق بین الملل ممنوع نیست، لیکن به دلیل ماهیت غیر حقوقی، مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات بر آن ها اعمال نمی شود. البته استفاده از برخی مقررات حقوق معاهدات از سوی طرف های توافق یا نهادهای ثالث تا جایی که با ماهیت غیر حقوقی و غیر الزامی آن ها مغایرت نداشته باشد امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: معاهده، توافق بین المللی، موافقت نامه نزاکتی، حقوق معاهدات، نظام حقوق بین الملل
 • غفور خویینی، حسین قربانیان، امیرحسین پیله وری ستاری صفحات 151-182
  یکی از مسائلی که در مقررات اعتبارات اسنادی نادیده گرفته شده و کمتر راجع به آن بحث شده است، مسئله واگذاری عواید اعتبارات اسنادی می باشد که معمولا ذیل انتقال اعتبار اسنادی مورد بحث واقع شده است و اندکی با آن تفاوت دارد. در این مقاله سعی بر این است که با استفاده دقیق از عبارات واگذاری و انتقال در جای خودشان، تفاوت موجود روشن شود. روش تحقیق نیز توصیفی بوده و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای جمعآوری شده است. ساختار مطالب بدینگونه است که ابتدا جایگاه واژگانی که در تحقیق استفاده شده است به درستی تعریف می شوند. سپس دلایل، روند، شیوه ها، شرایط، فواید و معایب واگذاری، و در آخر واگذاری عواید در مقررات و کنوانسیون های موجود بانکی بررسی شده و مقایسه ای نیز بین قوانین صورت گرفته است. این تحقیق برای کسانی که خواستار واگذاری عواید هستند شامل تولیدکنندگان، صادرکنندگان، بانک داران و دانشجویان مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: واگذاری، انتقال، اعتبار اسنادی، عواید، ذی نفع، انتقال گیرنده
 • هادی آذری صفحات 183-204
  به نظر می رسد پاسخ این پرسش که آیا خواهان دعوای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری می تواند نسبت به تعدیل و تغییر خواسته اولیه خود اقدام کند، منفی باشد. بر طبق «رویه اینک مستقر» در این دیوان که تبلور آن در رای احمدو سادیو دیالو مشاهده می شود، خواهان باید اثبات کند که ادعای جدیدش از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه است. بر طبق همین رویه، دعوای جدید زمانی از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه محسوب می شود که یا به صورت تلویحی در دادخواست آمده باشد یا مستقیما از موضوع دادخواست منتج شود. این در حالی است که دیوان دائمی دادگستری بین المللی رضایت طرف مقابل را معیار پذیرش ادعای جدید می دانست. مقایسه این دو رهیافت به وضوح نشان می دهد که دیوان فعلی موضع سخت گیرانه تری راجع به تغییر دعوا یا ارائه دعوای اضافی در پیش گرفته است. این موضع علاوه بر عدم مطابقت با رویه دیوان سابق، با کارهای مقدماتی قواعد و همچنین اصول کلی دادرسی به رسمیت شناخته شده در نظام های حقوقی ملل متمدن نیز به سختی قابل تطبیق است. دیوان، حق طرف مقابل به دفاع از خود را بهانه این سخت گیری قرار داده است. در این مقاله پیشنهاد شده است که دعوای اضافی به عنوان یکی از دعاوی طاری به رسمیت شناخته شود تا هم حق خواهان در تعدیل خواسته خود و هم حق طرف مقابل در پاسخ به ادعای جدید رعایت شود.
  کلیدواژگان: دعوای اضافی، تغییر خواسته، حق دفاع، ادعای اولیه، رویه قضایی مستقر، دعاوی طاری، صلاحیت
 • یونس علاقه بند حسینی، رزا یزدان نجات صفحات 205-230
  استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در دهه اخیر، رشد روزافزونی یافته است و این پرنده ها از ابزاری برای تجسس، به اسلحه جنگی تمام عیار مبدل شده اند. ارتش آمریکا در نقاط متعددی از جهان مانند افغانستان، پاکستان، یمن، لیبی و سومالی به طور پیوسته از هواپیماهای بدون سرنشین برای مقاصد گوناگون بهره می برد. ورود این پرنده های بدون سرنشین به میدان های نبرد، طرح سوالات حقوقی متعددی را در حقوق بین الملل و به طور خاص، مباحث مربوط به حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه مطرح کرده است. پاسخ به این سوالات، موضوع این مقاله است.
  کلیدواژگان: هواپیمای بدون سرنشین، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق توسل به زور، القاعده، جنگ با تروریسم
|
 • Hamid Reza Nikbakht, Farhad Piri Pages 7-34
  Recognition and enforcement of annulled foreign arbitral awards has always been one of the most controversial issues in arbitration law in which courts and arbitral experts have expressed different views in this regard. According to the article 5(1)(e) of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (Iran is a party), annulling the award by a competent authority prevents its recognition and enforcement. However, according to some views, the foreign arbitral award shall be recognized and enforced although it is annulled. Nevertheless, the arbitral experts opinions show the possibility of recognition and enforcement of annulled foreign arbitral awards in two cases that are examined in this article: (first) in special cases, by applying the “residual discretionary power” under the top of article 5(1) of the convention; and (second) if there are more favorable law and by applying “More favorable-right provision” under article 7(1) of the convention.
  Keywords: New York Convention 1958, Foreign arbitral award, annulment, competent authority, seat of arbitration, residual discretionary power, more favorable, right provision
 • Amirhossein Ranjbarian, Sassan Seyrafi Pages 35-64
  The baseline is the line from which the breadth of the territorial sea and other marine areas of a coastal state are measured. Because of the ambiguities in UNCLOS provisions on straight baselines, the majority of coastal states have used the method of straight baselines in a way that has considerably increased the extent of their marine areas. This extensive practice has effectively led to the desuetude of the said provisions which in turn would suggest the emergence of new customary rules. Iran is a classic example of this practice. Iran’s Baseline in the Persian Gulf and the Gulf of Oman was promulgated by Decree-Law No. 2/250-67 dated 31 Tir 1352 (July 22, 1973) of the Council of Ministers which established straight baselines. But the United States and member states of the European Union have protested the Iranian baseline as stipulated by the said decree-law and still refuse to recognize its validity. The dispute over the Iranian straight baseline system in the Persian Gulf has led to numerous violations of Iran’s territorial sea and its air space by American forces in the region.
  Keywords: UNCLOS, Straight baselines, Coastal state, Persian Gulf, Customary rules
 • Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi, Rahmat Allah Farrokhi, Khadijeh Javadi Sharif Pages 65-100

  On 3 February 2012, the International Court of Justice (ICJ) reached to conclusion in the Jurisdictional Immunity of the State (the case of Germany versus Italy). This recourse as stated by Germany in its application was the only remedy available to Germany in its quest to put a halt to the unlawful practice of the Italian courts, which infringed its sovereign rights by repeatedly disregarding the jurisdictional immunity of Germany as a sovereign State. In this judgement, the ICJ studied several aspects of the customary rule of state immunity and stated that the Italian Republic has violated its obligations to respect the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by allowing civil claims to be brought against it based on violations of international humanitarian law committed by the German Reich, taking measures of constraint against German State property situated in Italian territory (Villa Vigoni) and declaring enforceable in Italy decisions of Greek courts based on violations of international humanitarian law committed in Greece by the German Reich. This article tries to discuss the various aspects of this judgement from a critical viewpoint.

  Keywords: International Court of Justice, Jurisdictional Immunity, Customary Law, Jus Cogens, International Humanitarian Law
 • Mohammad Barani Pages 101-128
  Human domination over time and space and, consequently, globalization of crime has led to new opportunities of global nature to commit crime. Globalized crimes occur in an organized fashion to bring profit to and serve violent purposes of criminals around the world, threatening human dignity, safety, and fundamental rights, compromising international security, and denying humans of their right to security. States cannot prevent such crimes on their own and without creating international consensus on this matter. Given the inclination of states to prevention measures directed by the guidelines of the United Nations, the present study aims to examine and illustrate the process of development of basic international obligations of states and how they focus on preventing globalized crimes. The present study employs a descriptive analytical approach and the data are qualitatively analyzed based on the researcher’s understanding of available documents and texts on international prevention of crime. The findings indicate that basic international obligations of states in preventing globalized crimes stem from a variety of bases ranging from protecting human rights and dignity, human life, human security, sustainable development, membership in the international community, requirement for global prevention of globalized crime and addressing the new threats to global security and system. Preventing globalized crimes requires global thinking and global-national actions.
  Keywords: International Obligations, Globalized Crime, Crime Prevention, Globalization, Globality, Human Security, Human Rights, State
 • Mahdi Haddadi Pages 129-150
  From various aspects, the international law has fundamental differences with domestic legal systems. One of these differences is in the field of law making. In the system of international law, states will play an irrefutable role in the process of creating international rules and treaty is an important instrument of making rules. In order to have extensive cooperation, states would resort to concluding gentelmen’s agreements as well as treaties. The decisive factor in ascertaining an instrument in a legal agreement is by making sure that it is intended to create legal rights and obligations between the parties. The intention would be discovered by interpretation of context and circumstances in which the instrument was concluded. In regard to other evidences, it seems there is no rule of international law that would prohibit the creation of gentlemen's agreements. But due to non-legal nature, the international law and particularly the law of treaties will not apply on gentlemen's agreements. However, the application of some provisions of the law of treaties by parties or third institutions is possible provided it does not conflict with their non-legal or non-mandatory nature.
  Keywords: Treaty, international agreement, non, legal agreement, law of treaties, international law system
 • Ghafor Khoeini, Hossein Ghorbanian, Amirhossein Pilavari Sattari Pages 151-182
  One of the questions that has been ignored in Letter of Credit is a problem of assignment of proceeds in Letter of Credit that has been discussed generally below the transfer of LC subject, but has differed with it. So in this Article, the author has tried to use the words assignment and transfer exactly in their place to clear the existent differences. At first, the writer’s hypothesis was that, they are the same but after conducting more research, this hypothesis has been rejected. The method of research is descriptive and has been gathered in library way. The structure of subjects is that at first, terminological place used in this research is defined exactly, then reasons, processes, ways, conditions, advantages and disadvantages of assignment are studied and after that the assignment of proceeds is examined in existing bank provisions, i.e. UCP500, UCP600, UCC, ISP98, URDG and United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit and Finally a comparison is made between them. This research will be useful for those demanding the assignment of proceeds including producers, exporters, bankers and students of this field.
  Keywords: Assignment, Transfer, Letter of Credit, Proceeds, Transferee Beneficiary
 • Hadi Azari Pages 183-204
  To the question of whether to allow the applicant to formulate the new (additional) claims in the course of proceedings, the Permanent Court of International Justice has responded affirmatively. The International Court of Justice seems to depart from the approach adopted by its predecessor, giving considerable preponderance to the limits of the claim as delimited by the terms of the Application, as well as giving a very narrow interpretation of the connection that must exist between the new claim and the one formulated in the Application. This is what makes (almost) impossible the submission of an additional claim. The judgment of 30 November 2010, rendered in the merits of the case concerning Ahmadou Sadio Diallo is the notable example of the application of this approach. The Court emphasizes the disadvantages resulting from the submission of new claims in the course of proceedings. We think that it will not be the case if it is recognized that the new claim is a real affirmative demand, and an incidental proceeding.
  Keywords: Additional or New Claims, applicant, International Court of Justice, Application, modification, Submission, Ahmadou Sadio Diallo Case, Incidental Proceeding, Connection, Jurisdiction, Admissibility, Right of defense
 • Younes Allagheband Hosseini, Rosa Yazdannejat Pages 205-230
  During the last decade, States have progressively increased their utilization of UnmannedAerial Vehicles (hereinafter UAVs). These aircrafts have evolved from a mere instrumentof surveillance and espionage to full-scale combat weapons. The United States Army, forinstance, employs UAVs in different parts of the world such as Afghanistan, Pakistan,Yemen, Libya and Somalia. The advent of UAVs as a combat asset has brought to foreseveral important issues in International Law, especially in the Law Regulating the Use ofForce and in the Law of Armed Conflict. The present article endevours to answer the saidquestions.
  Keywords: Unmanned Aerial Vehicles, International Humanitarian Law, Use of force, Means, methods of warfare, War against terrorism