فهرست مطالب

نمک - سال یکم شماره 4 (بهار 1391)
 • سال یکم شماره 4 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/25
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمد حدادی، محمد وحیدی نیا صفحه 1
  دراین مطالعه تغییرات سطح آب دریا و شوری دیرینهسازندسورگاه در چاه شماره ی 1میدان نفتی سرکان مورد بررسی قرارگرفته است.ضخامت سازند سورگاه در این چاه 46 متر بوده و دارای لیتولوژیشیل و بین لایه هایی از سنگ آهک و شیل آهکی می باشد. براساس مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک و الیگوستژینیده سن رسوبات مذکور دربرش مورد مطالعه انتهای تورونین میانی- سانتونین پسین تعیین گردید.
  با مطالعه گروه های مورفوتایپی شامل فونای مربوط به دریاهای برقاره ای(ESF)و فرم های مربوط به آب های کم عمق(SWF)و فرم های مربوط به مناطق عمیق(DWF)مشخص شد که قسمت اعظم فونای این سازند٬ جزو گروه مورفوتایپی مربوط به آب های مناطق نیمه عمیق تا عمیق می باشد که بیانگر شرایط خاص الیگوتروفی بوده و همچنین بالا بودن نسبت فرامینیفرهای پلانکتونیک به بنتیک نشان دهنده ی رسوب گذاری در آب های نیمه عمیق تا عمیق در این زمان بوده است. در نهایت با بررسی فراوانی جنس های WhiteinellaوHedbergellaدر برش مورد مطالعه میزان نوسانات شوری دیرینه مشخص شد.
  کلیدواژگان: میدان نفتی سرکان، سازندسورگاه، فرامینیفرهای پلانکتونیک، تغییرات سطح آب دریا، شوری دیرینه
 • مریم کارگرراضی، مریم صدیقی، منوچهر محمدی صفحه 13
  در این مقاله نانو ذرات اکسید آهن از میکروپودر اکسید آهن حاصل از کنسانتره فلوتاسیون سنگ معدن طلا در محیط نمک سولفات آهن تحت شرایط دما،pHو زمان مشخص تهیه و مورفولورژی و پراکندگی آن ها با استفاده از نمک سدیم ساخارین به عنوان واکنشگر اصلی بررسی گردید.نتایج با استناد به اندازه گیری های XRF، XRD،SEM، EDXتایید شد.
  کلیدواژگان: نانوذرات، اکسید آهن، نمک سدیم ساخارین، کنسانتره فلوتاسیون، مورفولوژی
 • حمیده غلامی، سعید سماوات، زهرا اوراقی اردبیلی صفحه 27
  در این تحقیق اثر اسیدهای هیومیک و فولویک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه اسفرزه در شرایط شوری مختلف،مورد بررسی قرار گرفت. اسیدهای هیومیک و فولویک، هر یک در غلظت های صفر، 50 و 100 میلی گرم در لیتر و کلرور سدیم نیز در غلظت های صفر، 05/0 و 1/0 مولار مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی بود و از آزمون چند دامنه ای دانکن جهت مقایسه میانگین ها استفاده شد. نتایج نشان داد، اسیدهای هیومیک و فولویک،به خصوص اسید هیومیک (mg/L 100 و 50)، سبب کاهش استرس شوری در گیاه اسفرزه می شوند. اسیدهای هیومیک و فولویک سبب افزایش وزن هزار دانه، درصد پروتئین بذر و عدد کلروفیل متر شده و تاثیر معنی داری بر غلظت عناصر پتاسیم، کلسیم و سدیم در گیاه اسفرزه دارند.
  کلیدواژگان: اسید هیومیک، اسید فولویک، اسفرزه، شوری
 • مرجان خیری، الهام مطلبی، زهرا اوراقی اردبیلی صفحه 33
  به منظور بررسی برهم کنش شوری (عامل تنش زا) و اسید سالیسیلیک (ماده تنظیم کننده رشد)، روی پارامترهای رشد گیاه آنتوریوم، آزمایشی در گلخانه مکانیزه واقع در پاکدشت در سال 90 انجام شد. گیاه مورد آزمایش در مرحله نونهالی (بدون گل) قرار داشت. شوری در دو سطح (ds/m2و0) و اسید سالیسیلیک در سه سطح (ppm200،100، 0) اعمال شد. گلخانه تحت شرایط دمای حداقل 18 درجه و حداکثر 25 درجه، رطوبت 80%،روشنایی 1500 فوت کندل قرار داشت. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با6 تیمار که هر تیمار در 3 تکرار و هر تکرار با 2 گلدان انجام گرفت. 6 گروه تیماری متفاوت شامل تیمار شاهد، شوری، شوری همراه اسید سالیسیلیک در سطح ppm100، شوری همراه اسید سالیسیلیک در سطح ppm200، اسید سالیسیلیک در سطح ppm100، اسید سالیسیلیک در سطح ppm200، بود. مدت زمان اجرای آزمایش به طور کلی 2ماه به طول انجامید. یک هفته پس از اعمال آخرین تیمار اندازه گیری صفات مورد نظر صورت گرفت. این صفاتشامل اندازه گیری سطح برگ، تعداد برگ، طول دم گل، وزن تر برگ بود.براساس نتایج به دست آمده،شوری باعث کاهش سطح برگ، تعداد برگ،طول دم گل، وزن تر برگ شد.اسید سالیسیلیکباعث افزایش تمام پارامترهای ذکرشده گردید. بهترین نیتجه مربوط به طول دم گل، وزن تر برگ در تیمار اسید سالیسلیک با غلظتppm100 بود. همچنین بهتریننتیجه مربوط به سطح برگ، تعداد برگ، دراسید سالیسیلیک در سطح ppm200 بود.بطور کلی می توان گفت کاربرد اسید سالیسیلیک با غلظت ppm200 علائم ظاهری ناشی از تنش شوری گیاه آنتوریوم را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: تنش شوری، اسید سالیسیلیک، آنتوریوم
 • مرجان جرایی، محمدرضا جعفری، محمدحسین رضوی، آرش گورابجیری پور صفحه 41
  گنبدنمکی مغویه در 40 کیلومتری غرب بندر لنگه، ساحل خلیج فارس، دراستان هرمزگان قرار دارد. این مجموعه بخشی از سازند هرمز می باشد که مجموعه های پلوتونیک و ولکانیک دارد. این گنبد نمکی از نوع فواره ای است که درحال حاضر تغذیه نمک جوان در آن قطع شده است. نمک همواره لایه بندی منظمی داشته و با زاویه حاده چین خورده است. مهمترین چین خوردگی از نوع چین های جریانی غلافی با سطح محوری موازی لایه بندی است. در گنبد نمکی مغویه ضخامت واحدهای پتاس دار از چند سانتی متر تا چند متر متغیر است؛ اما طول واحدها چند ده متر بیشتر نیست و بخش عمده رخنمون پتاس در حاشیه غربی این گنبد نمکی مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: مغویه، پتاس، سیلویت، سازندهرمز، بندرلنگه
|
 • Mohammad Haddadi, Mohammad Vahidinia Page 1
  In this survey sea level change and paleosalinity in Sourgah Formation at Sarkan oil field have been investigated. The thickness of Sourgah Formation at mentioned well was measured 46 meters and have been consist of main lithological shales with intercalated of limestone and calcareous shale. Heed to study of planktonic foraminifera and oligosteginied have been determined late Middle Turonian-Late Santonian ages for studied section. Study of three morphotype groups such ESF, SWF (belong to shallow water) and DWF (belong to profound water) have been ratified majority of planktonic foraminifers fauna in mentioned formation belong to semi deep-profound area which were shown oligotrophic conditions. Also high quantity of P/B ratio was manifested deposition took place in semi deep- profound condition. Finally, based on Hedbergella and Whiteinellagenura, we are determined salinity change in this section.
  Keywords: Sarkan oil field, Sourgah Formation, Planktonic foraminifera, Sea level changes, Paleosalinity
 • Maryam Kargarrazi, Maryam Sedighi, Manouchehr Mohammadi Page 13
  In this research, Iron oxide nanopowders are synthesized from fluotation concentrate of gold ore using a novel method. The influence of process parameters, pH, Iron sulphate concentration, time and temperature condition on morphology and dispersion is investigated. The main effect of sodium saccharin is considered to control the process. The structure and morphology were characterized by XRF, XRD, SEM, EDX and TEM.
  Keywords: Iron oxide, Nanopowder, Sodium Saccharin, Flotation concentrate
 • Hamideh Golami, Saeed Samavat, Zahra Oraghi Ardebili Page 27
  The Effects of Humic and Fulvic acids and different concentration of irrigation salinity on qualities and quantities property of Plantagoovata were examined. Treatments consisted control (Zero levels of Humic and Fulvic acid), and Humic and Fulvic acid at concentrations of 50 and 100 mg/lit. The concentration of NaCl in irrigation water was zero, 50 and 100 mmol/lit. A completely randomized design was employed as experimental design with three replication. The results showed that, humic and fulvic acid at 50 mg /lit, significantly increased thousand seed weight, percentage of seed proteins, leaves chlorophyll content and the concentration of Potassium, Calcium and sodium in plant biomass and also reduced salinities stress.
  Keywords: Humic acid, Fulvic acid, Plantagoovata, Salinity
 • Marjan Khairi, Elham Motallebi, Zahra Oraghi Ardebili Page 33
  Tests are made on mechanized greenhouse in Pakdasht on 1390 on Anthotowok, the parameters on Antorium planet growth for searching salinity factor and Acid Salicylic. The greenhouse was on the heat of 18˚ C, 80% humidity and 1500 foot lightness. The groups of applications involved saltiness in 2ds/m, saltiness with Acid Salicylic and 100 ppm, 200 and Acid Salicylic without saltiness 100, 200 ppm. selected planets was in juvenile level and doing care2 mounts on them until floriculture. the measurement of selected characteristics was made 1 week after the last care. These characteristics were the measurement of leaf surface, the amounts of leaf, the length of pedicel and the wet weight of leaf. According to results, saltiness was the factor of leaf surface decreasing, the amount of leafs, the length of pedicel and usage of Acid Salicylic was the factor of all noted parameters increasing. The length of pedicel and wet weight leaf by use of 100 acids salicylic and the surface of leaf and the amounts of leaf with 200 acids salicylic increased.
  Keywords: Antorium, Acid Salicylic, salinity stress
 • Marjan Jaraie, Mohammad Reza Jafari, Mohammad Hossein Razavi, Arash Gourabjiri Page 41
  Moghuye salt plug islocated in Hormozgan Province (south of Iran), on the Persian Gulfcoast,40km west of BandarLenge.It is a fountain type extrusion salt plugconsisted ofplutonicand volcanic rocks which its flow has stopped because of discontinuation of salt supply,necessary for the diapirism process.Salt always has regular bandsand folds with oblique angles. The most important type of foldsissheet-flow layering, parallel to the hinge line.Thickness of potash units in the Moghuyesalt plug range fromafew centimeters to several meters and the units vary over a few tens of meters in length;mostly outcropping on the western flanks of the salt plug.
  Keywords: Moghuye, Potash, Sylvite, Hormuz Formation