فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 272 (هفته اول فروردین 1393)
 • پیاپی 272 (هفته اول فروردین 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/06
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله پژوهشی
 • نسترن اصغری مقدم، رضا رسول زاده، سید محمد مهدی حسینی مقدم، مهناز سیفی، محمدرضا پورشفیع، ملیحه طالبی * صفحه 1
  مقدمه

  عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infection) شایع ترین نوع عفونت بیمارستانی می باشد. Pseudomonas aeruginosa از علل مهم ایجاد عفونت های بیمارستانی است و مقاومت آنتی بیوتیکی در آن می تواند درمان بیماران را با مشکل مواجه نماید. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی P. aeruginosa ایجاد کننده ی عفونت مجاری ادراری در بیماران سوندگذاری شده، تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی و مشخص نمودن الگوی ژنومی این باکتری انجام شد.

  روش ها

  نمونه های ادراری با استفاده از سرنگ استریل از سوند افراد سوندگذاری شده از 2 بیمارستان در تهران در یک مطالعه ی مقطعی از آذر 1386 تا مرداد 1387 جمع آوری گردید. سپس نمونه ها با روش لوپ استاندارد کشت داده شدند و در صورت وجود CFU/ml 105 باکتری، کشت مثبت در نظر گرفته شد. تشخیص باکتری ها با استفاده از روش های بیوشیمیایی انجام گرفت و با استفاده از دستورالعمل (Clinical and laboratory standards institute) CLSI مقاومت سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف تعیین شد. در مرحله ی بعد، سویه ها از لحاظ ژنتیکی با استفاده از روش PFGE (Pulsed- field gel electrophoresis) مورد مطالعه قرار گرفتند.

  یافته ها

  در این مطالعه، 116 نمونه به لحاظ کشت باکتریایی مثبت بودند. سودوموناس آئروجینوزا 3/10 درصد نمونه ها را شامل شد. از لحاظ مقاومت آنتی بیوتیکی، بیشترین مقاومت نسبت به کاربنی سیلین (100 درصد)، سفوتوکسیم (75 درصد) و کوتریموکسازول (7/66 درصد) مشاهده شد. به لحاظ ژنوتیپی سویه ها در هفت تایپ قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  این بررسی مشخص نمود که سویه های جدا شده نسبت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها حساسیت داشتند. همچنین سویه های مشترک درون بیمارستانی و بین بیمارستانی، منجر به ایجاد عفونت مجاری ادراری در افراد بستری شده اند.

  کلیدواژگان: عفونت مجاری ادراری، سوندگذاری، سودوموناس آئروجینوزا، Pulsed، field gel electrophoresis
 • فرید نصر اصفهانی، شقایق حق جوی جوانمرد، مریم موتمر، سعیده بحرانی، زهراالسادات مرتضوی صفحه 2
  مقدمه
  رگ زایی پدیده ای تعیین کننده در درمان بیماری های قلبی است. هدف از این مطالعه، تعیین اثر تستوسترون بر روی غلظت عامل رشد مشتق از پلاکت و عامل رشد فیبروبلاستی بازی به عنوان عوامل محرک رگ زایی در خون رت های نر بود.
  روش ها
  در این مطالعه ی تجربی، 24 عدد رت نر به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت عمل جراحی شم (ایجاد برش جراحی بدون دستکاری) و گروه های دوم و سوم و چهارم تحت عمل ارکیدکتومی قرار گرفتند. به گروه اول و دوم روزانه ml 1/0 روغن کنجد (به عنوان دارونما)، به گروه سوم mg/kg/day 1 تستوسترون و به گروه چهارم mg/kg/day 5 تستوسترون روزانه تزریق شد. پس از 21 روز تزریق، غلظت سرمی عوامل PDGF (Platelet derived growth factor) و bFGF (Basic fibroblastic growths factor) در خون رت ها اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت سرمی PDGF رت های تیمار شده با mg/kg/day 5 تستوسترون، نسبت به رت های ارکیدکتومی تیمار شده با روغن کنجد و mg/kg/day 1 تستوسترون بیشتر بود (050/0 > P). همچنین غلظت bFGF در خون گروه دریافت کننده ی mg/kg/day 1 تستوسترون کمتر از سایر گروه ها بود (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  کاهش تستوسترون باعث کاهش PDGF می شود و ممکن است از این طریق به صورت بالقوه در کاهش توان آنژیوژنز موثر باشد. تغییر غلظت تستوسترون تاثیری بر تغییر غلظت سرمی bFGF ندارد.
  کلیدواژگان: عامل رشد مشتق از پلاکت، عامل رشد فیبروبلاستی بازی، تستوسترون، آنژیوژنز
 • محمدرضا ناصح، آذین وحید، نازنین زنگنه، فاطمه لالوها، مرضیه رضایی، نوید محمدی، فرحناز رضایی صفحه 3
  مقدمه
  هدف مطالعه ی حاضر بررسی میزان تاثیر درمان پریودنتال بر وقوع نوزادان نارس و با وزن کم در مادران باردار مبتلا به پریودنتیت خفیف تا متوسط بود.
  روش ها
  برای 60 بیمار شرکت کننده در مطالعه، معاینات پریودنتال شامل اندازه گیری عمق پاکت (PD یا Probing depth)، میزان از دست رفتن چسبندگی بافت های پریودنتال (CAL یا Clinical attachment level) و نیز خونریزی هنگام پروب کردن (BOP یا Bleeding on probing) ثبت شد. پس از آن، گروه مورد (شامل 30 بیمار) تحت درمان پریودنتال شامل آموزش بهداشت، جرمگیری و تسطیح سطح ریشه در شروع مطالعه و در انتهای ماه هشتم بارداری قرار گرفتند. برای گروه شاهد (شامل 30 نفر) تنها شاخص های پریودنتال ثبت گردید.
  یافته ها
  وقوع نوزادان با وزن کم و نارس در گروه مورد به صورت معنی داری نسبت به گروه شاهد کمتر بود (006/0 = P) و هیچ گونه ارتباطی بین شاخص های کلینیکی اندازه گیری شده با مدت زمان بارداری و یا وزن نوزادان ملاحظه نشد. از طرفی، یک ارتباط مثبت و ضعیف بین وزن نوزادان با بهبود شاخص های پریودنتال مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه از این فرضیه که پریودنتیت مادران باردار عاملی جهت به دنیا آوردن نوزادان با وزن کم و نارس در نمونه های مطالعه ی حاضر می باشد، حمایت می کند. بنابراین درمان پریودنتال در مادران مبتلا به پریودنتیت می تواند به کاهش مشکلات حین بارداری و افزایش وزن نوزادان کمک نماید و باعث می شود تا نوزادان در زمان طبیعی به دنیا بیایند.
  کلیدواژگان: بیماری پریودنتال، حاملگی، تولد با وزن کم، نارس
 • مجید نادری، اکبر درگلاله، شعبان علیزاده، احمد کاظمی، شادی طبیبیان، حسین درگاهی، زهرا کاشانی خطیب، میثم کشیری، مریم سادات حسینی صفحه 4
  مقدمه
  کمبود فاکتور 13 یک اختلال خونریزی دهنده ی نادر است که بالاترین شیوع جهانی آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان می باشد. این اختلال با تظاهرات بالینی مختلف از جمله خونریزی در سیستم اعصاب مرکزی همراه است. Leu564Pro یکی از جهش های شایع در فاکتور 13 می باشد. هدف مطالعه ی حاضر، ارزیابی نقش پلی مورفیسم Leu564Pro ژن کد کننده ی زیرواحد A فاکتور 13، در خونریزی سیستم عصبی مرکزی (خونریزی داخل یا خارج مغزی) در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13 بود.
  روش ها
  مطالعه ی حاضر از نوع مورد- شاهد بود که بر روی 32 بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13 با سابقه ی خونریزی داخل جمجمه ای (گروه مورد) و همچنین 32 بیمار مبتلا به کمبود فاکتور 13 اما بدون هیچ گونه تاریخچه ای از خونریزی داخل جمجمه ای (گروه شاهد) انجام شد. در ابتدا، هر دو گروه به منظور تایید اختلالشان از نظر پلی مورفیسم فاکتور 13، Arg13Trp مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس تمامی بیماران از نظر پلی مورفیسم Leu564Pro ژن فاکتور 13 بررسی شدند و در نهایت، داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSSآنالیز شدند.
  یافته ها
  تمامی بیماران تحت مطالعه برای پلی مورفیسم Arg13Trp هموزیگوت بودند و هیچ یک از بیماران جهش Leu564Pro نداشتند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که پلی مورفیسم Leu564Pro، اثری در بروز خونریزی داخل یا خارج جمجمه ای در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13 ندارد.
  کلیدواژگان: کمبود فاکتور 13، خونریزیCNS، خونریزی داخل جمجمه ای، خونریزی خارج
 • مقاله مروری
 • رضا قویمی، معراج پورحسین صفحه 5
  در سال های اخیر، ژن درمانی از طریق siRNA (Small interfering RNA) توجهات زیادی را معطوف خود ساخته است. این پدیده بر اساس PTGS (Post transcriptional gene silencing) استوار است. به دلیل نقایص وکتورهای ویروسی، استفاده از وکتورهای Non viral برای انتقال نوکلئیک اسید مورد توجه قرار گرفته است. درست است که وکتورهای Non viral نسبت به انواع ویروسی، میزان ترانسفکشن کمی دارند، اما Safety وکتورهای غیر ویروسی بسیار بیشتر می باشد. قابلیت های کلیدی siRNA مثل انطباق پذیری بالا، کاربرد در دوزهای کم و همه کاره بودن آن، سبب استفاده از siRNA در روش های انتقال ژن شده است. با این حال، دارای نقایصی مثل تحریک سیستم ایمنی و Off target silencing نیز می باشد. در این مقاله، بیشتر سعی بر این بود تا مشکلاتی که در سر راه انتقال siRNA به سلول وجود دارد، بررسی شود. با توجه به اطلاعاتی که در دست است، گفته می شود که پیشرفت هر چه بیشتر siRNA delivery می تواند در آینده به یک روش قابل اتکا جهت درمان بیماری هایی که پایه ی ژنتیکی دارند، مبدل گردد.
  کلیدواژگان: انتقال Small interfering RNA، ژن درمانی، وکتورهای غیر ویروسی
|
 • Nastaran Asghari Moghadam, Reza Rasoolzadeh, Seyyed Mohammad, Mahdi Hoseini Moghadam, Mahnaz Seifi, Mohammad Reza Pourshafie, Maliheh Talebi Page 1
  Background

  Urinary tract infection is the most common nosocomial infection worldwide. Microorganisms causing urinary tract infections are resistant to most of the antibiotics. Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) is one of the major causes of nosocomial infections and its antibiotic resistance leads to medical implications associated with urinary tract infections. The aim of this study was to assess the prevalence of P. aeruginosa strains to identify their in-vitro susceptibility to antimicrobial agents and to determine genetic diversity of them.

  Methods

  Urine samples were obtained from catheterized patients in Shohada and Labafi Nejad hospitals, Tehran, Iran, and cultured by standard loop method. The cultures with more than 105 CFU/ml were assumed as positive. After identification of bacterial species by biochemical tests, susceptibility of each isolate was assessed by disk diffusion method according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. In order to analyze bacterial genotypic diversity, pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) was performed.

  Findings

  116 out of 163 urine samples were positive for bacterial isolates. Pseudomonas species were placed in third step of the most frequent isolates. Antibiotic sensitivity was observed against most of antimicrobial agents. Some of strains were genetically similar.

  Conclusion

  This study revealed that isolated strains were sensitive to wide range of antibiotic agents. In addition, common type strains were responsible of causing inter- and intra-hospital urinary tract infections in catheterized patients.

  Keywords: Urinary tract infection, Catheterization, Pseudomonas aeruginosa, Pulsed, field gel electrophoresis (PFGE)
 • Farid Nasr Esfahani, Shaghayegh Haghjooy Javanmard, Maryam Motamer, Zahrasadat Mortazavi, Saeideh Bahrani Page 2
  Background
  Angiogenesis is a determinant factor in the treatment of cardiovascular diseases. The purpose of this study was determining the effect of testosterone on the average concentration of basic fibroblast growth factor (bFGF) and platelet-derived growth factor (PDGF) as angiogenic stimulating factors in the blood of male rats.
  Methods
  In this experimental study, 24 male rats were divided into 4 groups. The first group went under sham surgery (making incisions without doing any special work on rats’ bodies) and 3 others went under the orchiectomy (OCX). The first and second groups received 0.1 mg/day sesame oil as placebo and the third and fourth groups received 1 and 5 mg/kg/day testosterone, respectively. After 21 days, the concentrations of bFGF and PDGF were measured in rats blood.
  Findings
  The mean concentration of PDGF in rats in forth group was significantly more than those in third group (P < 0.05). In addition, the mean concentration of bFGF in third group was significantly less than the others (P < 0/05).
  Conclusion
  Reduction of testosterone causes reduction of PDGF and it may be effective on decreasing the angiogenesis potentially. Different levels of testosterone had no effect on bFGF concentration.
  Keywords: Basic fibroblast growth factor, Platelet, derived growth factor, Testosterone, Angiogenesis
 • Nazanin Zangane, Azin Vahid, Nazanin Zangeneh, Fatemeh Lalooha, Marziyeh Rezaee, Navid Mohhamadi, Farahnaz Rezaee Page 3
  Background
  Most of the studies support the statement that maternal periodontitis may be a risk factor for infants with preterm delivery and low-birth-weight (PLBW). The aim of the present research was to determine the effects of periodontal treatment on incidence of PLBW among women with mild to moderate periodontitis.
  Methods
  60 pregnant women received dental and periodontal examination [probing depth (PD), clinical attachment level (CAL), and bleeding on probing (BOP)]. 30 of these pregnant women (the treatment group) received professional oral hygiene treatment including plaque and calculus removal and root planning at the beginning and end of 8th month of pregnancy. The control group just received the periodontal examination. The mean length of pregnancy and birth-weight were compared between the groups. Statistical analysis was determined using Kolmogorov-Smirnov, independent-sample t, Mann-Whitney U, Pearson and Spearman tests.
  Findings
  The incidence of PLBW in treatment group was significantly lower than the control group (P = 0.006). No correlation was found between clinical parameters and the time of pregnancy or infant's weight. There was a weak positive correlation between the infant's weight and the improvement of clinical parameters.
  Conclusion
  The results support the hypothesis that maternal periodontal disease is associated with infant prematurity and low birth weight. Therefore, the periodontal treatment can contribute to optimal date of delivery and achieving greater birth-weight.
  Keywords: Periodontal disease, Low birth weight, Pregnancy, Preterm delivery, low, birth, weight (PLBW)
 • Majid Naderi, Akbar Dorgalaleh, Shaban Alizadeh, Ahmad Kazemi, Shadi Tabibian, Hossein Dargahi, Zahra Kashani Khatib, Meysam Kahiri, Maryamsadat Hoseini Page 4
  Background
  The deficiency of factor XIII is a rare hemorrhagic disorder with the highest global incidence in Sistan and Baluchistan province in Iran. Bleeding of central nervous system (CNS) is a common but life-threatening clinical presentation of severe factor XIII deficiency. The aim of this study was to assess the role of Pro564Leu polymorphism in occurrence of intra- and extra-cranial hemorrhage in factor 13 deficiency.
  Methods
  32 patients with factor XIII deficient and history of CNS bleeding and 32 patients with factor XIII deficiency but without CNS bleeding were selected as case and control groups. Initially, the baseline for the Trp187Arg polymorphism was evaluated in both groups to confirm the disorder. Then, all the patients were assessed for Pro564Leu polymorphism.
  Findings
  All the study patients were homozygote for factor XIII polymorphism. We also found that no patient in both groups was positive for Pro564Leu polymorphism.
  Conclusion
  It seems that Pro564Leu polymorphism do not have any effect on occurrence of CNS bleeding in factor XIII deficiency.
  Keywords: Factor XIII deficiency, Central nervous system (CNS), bleeding, Pro564Leu polymorphism
 • Reza Ghavimi, Meraj Pourhossein Page 5
  In recent years, much more attentions have been focused on siRNA-based gene therapy. This approach is based on PTGS (Post-transcriptional gene silencing). Due to some defects in viral vectors, non-viral vectors have been used to deliver nucleic acids into target cells. Although, transfection efficiency in non-viral vectors is less than viral ones, but safety of non-viral vectors is much more. Characteristic features of siRNA, such as high compatibility, application in low doses and its versatility make it suitable in the gene therapy field. However, some challenges, such as stimulating immune system and Off-target silencing will be remain. In this review article, we express bottlenecks existing in siRNA delivery into target cells. According to the information, with further development of siRNA delivery in the future, it could be a promising approach in treatment for a variety of genetic diseases.
  Keywords: siRNA delivery, Non viral vector, Gene therapy