فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (بهار و تابستان1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فخریه حمیدیان پور، علیرضا ضیایی بیده، محمد سعیدا اردکانی صفحه 1
  در بازار کار رقابتی امروز، جذب و حفظ نیروی کار ماهر و با استعداد به چالش اصلی بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. ارزش ویژه برند کارفرما هدف اصلی فعالیت های برندسازی در بازار کار است که افراد جویای کار را تشویق به قبول پیشنهاد شغلی از سوی کارفرما و کارمندان فعلی را تشویق به ماندن در سازمان می کند و در نتیجه می تواند در بازار کار برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما بود که بدین منظور تاثیر ابعاد مختلف ارزش ویژه برند کارفرما بر تمایل افراد جویای کار به قبول پیشنهاد شغلی از سوی آن کارفرما و همچنین نقش میانجی جذابیت سازمانی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین دانشجویان سال آخر لیسانس و فوق لیسانس جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد از میان ابعاد ارزش ویژه برند کارفرما: ارزش پیشرفت، ارزش اقتصادی و اعتماد به برند تاثیر مستقیم و معنادار و همچنین تاثیری غیرمستقیم به واسطه نقش میانجی جذابیت سازمانی بر تمایل افراد جویای کار دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر ارزش توجه و ارزش اجتماعی از طریق نقش میانجی جذابیت سازمانی صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: برند کارفرما، ارزش ویژه برند، جذابیت سازمانی، تمایل افراد جویای کار، مدل سازی معادله ساختاری
 • میرزا حسن حسینی، بهنام دهبان، مریم متولی صفحه 21
  در دنیای امروز بقا و توسعه ی سازمان ها و شرکت ها در گروی بازاریابی صحیح و فروش محصولات و خدمات است. بازاریابی امروز نه بر محور امکانات تولیدی، بلکه براساس شیوه صحیح اطلاع رسانی به مصرف کنندگان استوار است و برای رقابت و حفظ سهم بازار می بایست شیوه های مطلوب متقاعدسازی مصرف کننده را شناسایی نمود. صنعت محصولات آرایشی و بهداشتی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ ولی متاسفانه به-رغم رشد فزآینده ی بازار محصولات آرایشی و بهداشتی، سهم شرکت های تولیدکننده داخلی در حال نزول بوده و با افت فروش مواجه شده اند. از سویی، بررسی ادبیات موضوع مشخص می کند که تاکنون در مورد بازار این محصولات و شیوه های مطلوب متقاعدسازی مصرف کنندگان پژوهشی در کشورمان صورت نگرفته است. لذا، مقاله حاضر به این مهم پرداخته است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی/پیمایشی و جامعه آماری آن، کلیه ی بانوان شهرستان کرج بوده که حداقل یکبار رنگ موی آتوسا را استفاده نموده اند. نمونه ی مورد پیمایش به روش غیراحتمالی در دسترس و به تعداد 384 مورد انتخاب شد. برای آزمون فرضیات پژوهش نیز از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک آماری استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آنست که فروش حضوری، پیشبرد فروش و تبلیغات به ترتیب موثرترین عوامل در افزایش فروش رنگ مو بوده، ولی بازاریابی مستقیم تاثیر معناداری بر افزایش فروش این محصول ندارد.
  کلیدواژگان: ترفیع، پیش برد فروش، تبلیغات، فروش حضوری، بازاریابی مستقیم
 • محمد تقی تقوی فرد، سمانه خواجوند صفحه 39
  شناخت مشتریان، ایجاد تمایز بین گروه های مختلف مشتریان و رتبه بندی آنها یکی از مسائل مهم در بانک ها و سازمان های مشتری محور است. برای رسیدن به درکی صحیح از مشتریان، سازمان ها نیازمند استفاده از مقیاسی هستند که از طریق آن بتوان میزان اهمیت مشتریان مختلف را سنجش نمود. هدف این تحقیق ارائه الگویی جهت بخش بندی و رتبه بندی مشتریان بانک است. در راستای این هدف اطلاعات مربوط به 30،000 مشتری بانک صادرات ایران در بازه یک ساله فروردین 89 تا فروردین 90 دریافت شد. این اطلاعات شامل تاریخ آخرین تراکنش، تعداد تراکنش ها در بازه زمانی یک ساله، مانده حساب در انتهای این بازه زمانی و همچنین اطلاعات استفاده از خدمات بانکداری خرد بوده است. مشتریان نمونه بر اساس تحلیل آر اف ام با استفاده از الگوریتم Twostep خوشه بندی و به این ترتیب مشتریان به چهار بخش تفکیک شدند. سپس رتبه بندی بخش های حاصل شده، از طریق محاسبه ارزش طول عمر مشتریان انجام شد و کشف الگوهای پنهان بین داده های استفاده از خدمات بانکداری و بخش های مختلف مشتریان با استفاده از الگوریتم C5.0انجام گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق می تواند به عنوان راهکاری جهت تدوین استراتژی های بازاریابی و پیشنهاد محصول و خدمات برای هر یک از گروه های مشتریان به کار رود.
  کلیدواژگان: بخش بندی مشتریان، رتبه بندی، داده کاوی، تحلیل آر اف ام، ارزش طول عمر مشتری
 • سودابه نامدار زنگنه صفحه 65
  با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش در سازمان ها و اهمیت آن در حفظ مزیت رقابتی در بنگاه ها، در این تحقیق به بررسی نقش این نوع سرمایه سازمانی بر اثر بخشی پروژه های انتقال تکنولوژی در گروهی از بنگاه های ایرانی می پردازیم. جهت نیل بدین هدف با استفاده از روش مدل های معادلات ساختاری آزمون فرضیات اصلی مدل انجام پذیرفت و پس از آن شاخص های تشکیل دهنده سرمایه فکری و اثر بخشی انتقال تکنولوژی بر پایه نتایج مدل اندازه گیری در مدل های معادلات ساختاری مشخص شدند. نهایتا متغیرهای پر اهمیت در زیر مجموعه های سرمایه فکری شناسایی و اثرات آن ها بر متغیرهای اثر بخشی انتقال تکنولوژی اندازه گیری شد. در نتایج این تحقیق هم چنین مشخص شد که از بین زیر مجموعه های سرمایه فکری، سرمایه ارتباطی بیشترین اثر را بر موفقیت پروژه های انتقال تکنولوژی داشته و پس از آن سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به ترتیب بیشترین اثرات را بر اثر بخشی انتقال تکنولوژی در مراحل تقلید صرف و نوآورانه داشته اند. در نهایت نیز مشخص شد که زیر مجموعه های سرمایه فکری همگی به طور دو طرفه بر یکدیگر اثر معنی داری دارند و لذا بهبود هر یک در ایجاد بهبود در سایر زیر مجموعه ها موثر است.
  کلیدواژگان: اثربخشی انتقال تکن، ولوژی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، مدل های معادلات ساختاری
 • اسماعیل ملک اخلاق، سید محمد نوع پسند اصیل، خدیجه جمالی صفحه 85
  با رقابتی و پیچیده تر شدن تجارت در سطح بین الملل لزوم توجه مدیران به استراتژی های ورود به بازارهای جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت ها مطرح شد. در عصر حاضر، اندازه گیری عملکرد با توجه به محیط های پیچیده و پویا نقش حیاتی در موفقیت سازمان ها ایفا می کند. مدل های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده اند. یکی از این مدل ها، کارت امتیازی متوازن می باشد که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر روش های مشابه است. در این تحقیق به ارزیابی عملکرد استراتژی های ورود به بازارهای خارجی شرکت ایران خودرو در طی سال های 88 و 89 با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. استراتژی های شرکت و شاخص های موثر بر عملکرد آن ها بر اساس ادبیات پژوهش و پرسشنامه شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان در مناظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است و جهت تعیین درجه ارجحیت مولفه ها نسبت به یکدیگر از تکنیک AHP فازی استفاده شده است براساس نتایج حاصل منظرهای کارت امتیازی متوازن به ترتیب درجه موفقیت عبارتند از: منظر نوآوری و توسعه 65%، مشتری 46%، فرآیندهای کسب وکار 44% و مالی 19%.
  کلیدواژگان: استراتژی ورود به بازارهای خارجی، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • عبدالمهدی انصاری، ناهید کرباسی یزدی صفحه 105
  روش ارائه صورت سود و زیان برای گزارشگری برون سازمانی طبق استانداردهای ایران و بسیاری از کشورهای دنیا روش بهایابی جذبی است، در حالی که صورت سود و زیانی که در اختیار مدیریت قرار می گیرد بر مبنای بهایابی متغیر تهیه شده و از ابزارهای تصمیم گیری او به حساب می آید. هدف اصلی این تحقیق بررسی محتوای اطلاعاتی صورت سود و زیان تهیه شده به روش بهایابی متغیر برای گزارشگری برون سازمانی است. با توجه به هدف تحقیق، روش این پژوهش آزمایش بوده است. آزمودنی های این تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری وتحلیل گران بورس اوراق بهادار تهران بوده است. فرضیات این تحقیق بیان کننده این موضوع هستند که آیا محتوای اطلاعاتی صورت سود و زیان به روش بهایابی متغیر، جانشین یا مکمل صورت سود و زیان به روش بهایابی جذبی هست یا خیر. بررسی ها نشان دادند که هیچ اختلاف معناداری بینEPS آتی برآوردی با استفاده از صورت سود و زیان به روش بهایابی جذبی و EPS آتی برآوردی با استفاده از صورت سود و زیان به روش بهایابی متغیر به عنوان یک روش جانشین و یا مکمل وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بهایابی متغیر، بهایابی جذبی، اهرم عملیاتی، ساختار هزینه، محتوای اطلاعاتی
 • سیدمحمود زنجیرچی، نگار جلیلیان صفحه 119
  در ایران، نظام بانک داری بخش اصلی اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و ارزش افزوده ی ایجاد شده توسط بانک ها سهم عظیمی از مجموع ارزش افزوده ی بخش مالی کشور را تامین می کند. امروزه بانک ها دریافتند که برای رسیدن به حداکثر سودآوری ارائه ی خدمات با کیفیت به مشتریان امری ضروری است. با توجه به این مهم، در پژوهش حاضر تلاش شد تا با ارائه ی رویکردی مبنی بر ادغام مدل کانو و طراحی استوار، گامی فراتر از محدوده ی مدل هایی که تاکنون به آن ها اشاره شده است، برداشته و با شناسایی مولفه-های موثر در جلب رضایت مشتری، ترکیب بهینه ای از مولفه های حیاتی را برای دست یابی به رضایت مشتریان بانکی پیشنهاد دهد. نتایج حاکی از این بررسی نشان می دهد که زمانی راهبردهای ارائه ی خدمات بانکی، به سطح کیفی مطلوب خواهد رسید که مشخصه-های کیفی سرعت رسیدگی به کار مشتریان، رعایت احترام و برخورد مناسب با مشتریان و قانون مند بودن کارکنان در سطح کیفی خوب قرار داشته باشد. همچنین این بررسی روشن می سازد که طراحی خدمات بانکی با سطح متوسط در کیفیت کار ارائه شده به مشتری و آراسته بودن ظاهر کارکنان برای مشتریان قابل قبول است و طراحی خدمات بانکی در چارچوب انتخابی این مطالعه، می تواند بیشترین میزان از رضایت مشتریان بانکی را جلب کند.
  کلیدواژگان: رضایت مشتری، کیفیت خدمات بانکی، مدل کانو، روش طراحی آزمایش، های تاگوچی
|
 • Fakhrieh Hamidianpur, Alireza Ziaei Bideh, Mohammad Saeeda Ardakani Page 1
  In today’s competitive labor markets, the challenge for organizations is to successfully attract and retain talented staff. Employer Brand Equity is the desired outcome of specific employer branding activities, encouraging applicants to apply and existing employees to stay with the company and could be a key factor of competitiveness for a company in labor market. The purpose of this study was to explore the relationship between the employer brand equity and applicant intention to apply for a job offer in employers’ company and also to test empirically whether this relationship is mediated by organizational attractiveness. Required data were collected through a questionnaire survey among 365 undergraduate and postgraduate students from 4 universities as applicants. Structural Equation Modeling and path analysis were used to test the hypothesized model. The results of this study indicate that from the component of employer brand equity, developmental value, economic value and brand trust have significant effect directly on applicants intention and also indirectly through organizational attractiveness. The results also indicate that the effect of social and interest value is mediated through organizational attractiveness.
  Keywords: Employer Brand, Brand Equity, Organizational Attractiveness, Applicants intention, Structural Equation Modeling
 • Mirzahasan Hosseine, Behnam Dehban, Maryam Motavalli Page 21
  Nowadays, perpetuity and the development of the organizations and companies depend on appropriate marketing, selling, and servicing. Today’s marketing confirms not only producing devices and tools but also using correct methods of informing consumers. It is essential for successful companies to recognize the best ways of informing and persuading consumers to be able to compete and keep the marketing shares. We have encountered the growing market in cosmetic industry; however, Iranian cosmetic industry does not benefit a large share in such market. Iranian shares in this industry have been decreasing. Reviewing the literature, it was found that no research was conducted neither on marketing of this products nor on using appropriate methods for persuading consumers. Hence, in order to investigate the most suitable methods for informing consumers, a questionnaire was distributed among 384 women who had used Atousa hair color at least once. The result showed that the viewpoint of other consumers is the most important factor in increasing the sales of such a product. Sale promotions and advertising have the lower ranks; however, direct marketing does not play a significant role.
  Keywords: promotion, advertisement, personal sale, sale promotion, direct marketing
 • Mohammad Taghitaghavifard, Samaneh Khajvand Page 39
  Customer cognition, understanding difference between groups of customers and ranking them is one of the important problems in banks and customer-based organizations. To achieve a correct understanding about customers, organizations need a measure to evaluate the importance of different customers. The goal of this research is to present a framework for customer segmentationand their ranking. In this regard, the information of thirty thousand customers of SaderatBank from April 2010 to April 2011 was reviewed. This information includes: date of the last financial transactions, number of transactions and end of time account balance. The data was used for segmenting customers based on Weighted RFM (WRFM) using two step algorithm and so customers were divided into four groups. Then these groups were ranked based on their lifetime value and hidden patterns between the data of retail banking product ownership and customer value-based segmentation was discovered using C5.0 algorithm. The result of this study could be used as a guideline for marketing strategies and developing of services and products for each group in the banking industry.
  Keywords: Customer segmentation, Ranking, Data mining, RFM analysis, Customer lifetime value
 • Soudabeh Namdar Zangeneh Page 65
  Today, intellectual capital (IC) plays an important role in creating value for organizations. In this research we examine the effect of IC on technology transfer effectiveness in a group of Iranian firms. To achieve this end, we utilize the structural equation models to test the major hypotheses of this research and to identify the most influential indicators of intellectual capital and TT effectiveness in the Iranian firms. Based on the results of the SEM, the effects of IC indicators on TT effectiveness indicators may also be calculated and ranked accordingly. According to the results of this research, it is shown that relational capital has the highest direct and indirect impact on TT effectiveness of Iranian firms and then human and structural capitals have the highest effects on TT effectiveness in pure and innovative imitation stages. At last, the results of the SEM indicates that human, relational and structural capitals have two sided relationships with each other (statistically significant) and therefore improvement of one of these subsets leads to the betterment of the others.
  Keywords: Human Capital, Structural Capital, Relational Capital, TT Effectiveness
 • Esmaeil Malek Akhlagh, S.M. Nopasand, Khadija Jamali Page 85
  With business being more competitive and complicated at international level, necessity of managers’ attention to entry strategies to global markets was introduced as a commercial advantage for companies. In current arena, performance evaluation plays an important role in companies’ success according to complicated and dynamic environments. Various models are developed to measure performance. One of these models is balanced scorecard which has many priorities upon similar methods. This study deals with performance assessment of Iran khodro strategies to enter foreign markets during years 88 and 89 using balanced scorecard. Company strategies and effective index upon these strategies performance is exhibited on the basis of research literature and identification questionnaire and by using experts’ views in balanced scorecard. fuzzy AHP technique is used to determine the degrees of parameters priority to each other. Based on the results of the degree of success of the balanced scorecard perspectives are: Innovation and development prespective 65%, customer 46%, business processes 44% and financial 19%.
  Keywords: Entry Strategy to Foreign Markets, Performance Evaluation, Balanced Scorecard, Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)
 • Abdolmahdi Ansari, Nahid K. Yazdi Page 105
  Today, companies must compete with other companies for market presence. This needs ability to communicate with their customer to have special attention with them. In this regard, it is necessary to companies pay attention to appropriate communication channels and coincide with request and needs of different customers, through which its interaction with the company and its views could be transferred. In this paper we introduce some procedures to identify and prioritize features of communication channels with customers in various stages of life cycle, in order to determine their prioritized needs ofcommunicating. In this regard an integrated model of Kano and the importance - performance matrix is used. Our population of this study is food retailers group in Yazd province. In this regard, we introduced some key communication features as a prerequisite for selecting appropriate communication channels to communicate with customers in various stages of the life cycle.
  Keywords: Customer Relationship, Customer Life Cycle, Keno's Model, Importance, Performance Matrix
 • S. M. Zanjirchi, Negar Jalilian Page 119
  Banking system in Iran, constitute the major part of the economy and the added value created by the banks, provides a large share of total value added of the financial sector. Nowadays banks found to achieve maximum profitability, provide quality customer service is essential. Due to this, the study attempted to provide an integrated approach, based on the Kano model and robust design, for stepping beyond the scope of the models that have been mentioned so far, And to identify factors influencing customer satisfaction, the optimal combination of critical factors for achieving the proposal bank customer satisfaction was presented. The results showed that, when the strategies provide banking services to reach the desired level of quality, quality characteristic such as, "working quickly to deal with customers", "respectful and appropriate behavior with clients" and "being regulated employees" should be in good level of quality. Also, this study shows that the design of banking services, with an average level of "quality of work provided to the customer" and "appeared to be decent staff" is acceptable. Designing banking services in the framework of this study, can provide the highest level of customer satisfaction for banks.
  Keywords: Customer Satisfaction, Bank Service Quality, Kano Model, Taguchi Experimental Design Method