فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرهاد کامرانی، فائزه قائمی پور*، ملاحت نیکروان، حمید علوی مجد صفحات 6-12
  هدف
  هدف این پژوهش تعیین کیفیت تریاژ بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بود.
  زمینه
  تریاژ صحیح و سریع بیماران کلید عملکرد موفق در بخش اورژانس است. لذا بررسی و شناخت وضعیت موجود جهت اطمینان از اجرای صحیح تریاژ و شناسایی نیاز پرستاران به آموزش و نارسایی های موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، 300 پرونده مربوط به بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در آنها تریاژ با استفاده از ابزار ESI (Emergency Service Index) به صورت فعال اجرا می شود به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بررسی شدند. در این پژوهش از فرم اطلاعات دموگرافیک برای جمع آوری ویژگی های دموگرافیک بیماران استفاده شد و اطلاعات ثبت شده در فرم تریاژ بر اساس الگوریتم تریاژ ESI نیز مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، از مجموع موارد تریاژ، 7/23 درصد تریاژ سبک و 7/11 درصد تریاژ سنگین بودند. بیشترین درصد موارد تریاژ سبک مربوط به تریاژ در سطح 3 می باشد. میزان مرگ و میر و بستری در بخش های مراقبت ویژه با تریاژ سبک ارتباط مستقیم دارد. در زمینه میانگین طول مدت بستری بیمار، مدت زمان بستری بیمار در بخش اورژانس و زمان انتظار تا معاینه اولیه توسط پزشک اورژانس، بین گروه تریاژ صحیح و آندرتریاژ اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  میزان خطای تریاژ از آستانه قابل قبول بالاتر است و همچنین، انجام تریاژ صحیح یا همراه با خطای تریاژ ارتباطی با شاخص های زمان سنجی ندارد.
  کلیدواژگان: تریاژ، بخش مراقبت ویژه
 • فاطمه گلی، شراره ضیغمی محمدی*، عالم ایمانی، احمد مهدوی، محمدرضا ترابی، زهرا عباسی ولی کندی صفحات 14-23
  هدف
  هدف مطالعه، تعیین شاخص های تن سنجی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آنها با برخی عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی بود.
  زمینه
  بررسی ها نشان می دهد که نه تنها مقدار انتشار بافت چربی در بدن اهمیت دارد، بلکه کیفیت انتشار بافت چربی هم مهم است، زیرا افزایش انتشار بافت چربی عامل خطر بروز بیماری های قلبی-متابولیکی است.
  روش کار
  در این پژوهش مقطعی با طرح توصیفی همبستگی، 140 بیمارمبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد از واحد مراقبت قلبی بیمارستان های شریعتی و شهید رجائی کرج در سال 1388 به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. اطلاعات جمعیت شناختی و سابقه عوامل خطر قلبی عروقی از طریق مصاحبه؛ اطلاعات مربوط به نوع انفارکتوس میوکارد، پارامترهای آزمایشگاهی مانند تری گلیسرید، کلسترول کل، لیپوپروتوئین با دانسیته کم و لیپوپروتوئین با دانسیته بالا و قند خون از پرونده بیمار؛ و شاخص های تن سنجی با کمک ترازوی باسکولی و متر نواری بررسی شدند. اطلاعات توسط نرم افزار آماریSPSSویراست 18 با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردید.
  یافته ها
  سطح تری گلیسرید خون همبستگی مثبت و معناداری با اندازه دور گردن (006/0=p)، اندازه دور کمر (001/0>p)، نسبت دورکمر به قد (001/0>p) و شاخص توده بدنی (001/0>p) داشت. کلسترول خون نیز همبستگی مثبت معنی دار با اندازه دور گردن (009/0=p)، اندازه دور کمر (001/0>p)، نسبت دور کمر به قد (003/0=p) و شاخص توده بدنی (001/0>p) داشت. لیپوپروتئین با دانسیته کم همبستگی مثبت معنی داری با اندازه دور کمر (005/0=p) و نسبت دور کمر به قد (014/0=p) داشت. به علاوه، بین گلوکز با نسبت دور کمر به قد (038/0=p) همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت. لیپوپروتئین با دانسیته بالا همبستگی معکوس و معناداری با اندازه دور کمر (001/0>p) و نسبت دور کمر به قد (001/0>p) داشت.
  نتیجه گیری
  بیش از نیمی از بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد چاقی مرکزی داشتند. چاقی مرکزی با عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی ارتباط داشت. به نظر می رسد تغییر سبک زندگی و کاهش وزن باید در طی برنامه های نوتوانی قلبی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد دارای اضافه وزن و چاقی جهت کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، آنتروپومتری، هایپرلپیدمی، فشارخون، دیابت
 • زهرا طاهری خرامه، یاسر سعید*، عباس عبادی صفحات 24-32
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط میان سبک های مقابله مذهبی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر انجام شد.
  زمینه
  امروزه اعتقادات و سبک های مقابله مذهبی عاملی مهم در ایجاد آرامش روانی و سازگاری فردی در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن محسوب می شود.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی 100 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری و سرپایی مراجعه کننده به دو مرکز آموزشی درمانی منتخب شهر قم انجام شد. نمونه گیری بیماران به روش در دسترس انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی عمومی فرم کوتاه 36 (SF-36) و مقیاس مقابله مذهبی پارگامنت استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمرات سبک های مقابله مذهبی مثبت و منفی به ترتیب 36/23 با انحراف معیار 88/3 و 08/10 با انحراف معیار 91/3 بود. از بیماران، 2/54 درصد در مقیاس راهبردهای مذهبی مثبت و 6/40 درصد در مقیاس راهبردهای مذهبی منفی نمره بالا داشتند. در رابطه با کیفیت زندگی، بین سبک های مقابله مذهبی مثبت و درد جسمانی ارتباط مستقیم و معنادار (24/0=r، 05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه، آموزش مهارت های مقابله ای با تمرکز بر تقویت سبک های مقابله مذهبی در مراقبت های معمول از بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در جهت بهبود وضعیت سلامت و در نهایت کیفیت زندگی این بیماران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سبک های مقابله مذهبی، کیفیت زندگی، بیماری عروق کرونر
 • عباسعلی گایینی، صادق ستاری فرد*، سارا کافی زاده، مصطفی نجاتیان صفحات 34-41
  هدف
  هدف این مطالعه مقایسه هشت هفته تمرین ترکیبی و هوازی بر ظرفیت عملکردی، ترکیب بدن و قدرت بیماران قلبی پس از عمل بای پس شریان کرونر بود.
  زمینه
  امروزه تغییر سبک زندگی و به سبب آن بیماری های قلبی عروقی یکی از علل شایع مرگ و میر در جهان است. پس از عمل بای پس برنامه بازتوانی قلبی با هدف کاهش عوامل خطر ثانویه، بستری مجدد در بیمارستان، بهبود وضعیت عملکردی و کیفیت زندگی بیمار اجرا می شود که در نهایت ممکن است موجب تاخیر یا کاهش مرگ و میر بیماران شود.
  روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 20 بیمار قلبی مرکز قلب تهران که عمل جراحی CABGبر روی آنها انجام شد به طور تصادفی به دو گروه برنامه تمرین ترکیبی و تمرین هوازی تقسیم شدند. برنامه گروه ترکیبی شامل دو حرکت اندام فوقانی (عضلات سینه ای بزرگ و دلتوئید) و دو حرکت اندام تحتانی (عضلات چهارسر و همسترینگ) شامل سه ست با 10 تکرار و گروه هوازی 60 تا 85 دقیقه با شدت 70 تا 85 درصد ضربان قلب حداکثر سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته بود. قبل و بعد از برنامه تمرینی ظرفیت عملکردی (VO2 peak)، قدرت عضلانی، وزن بدن، درصد چربی و نسبت کمر به لگن برآورد شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری تی مستقل و زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  افزایش وضعیت عملکردی به دنبال هر دو تمرین ترکیبی (001/0>P) و هوازی (027/0=P) با افزایش معنادار در گروه ترکیبی مشاهده شد (016/0=P). قدرت پس از تمرین ترکیبی افزایش معنادای پیدا کرد (05/0>P). درصد چربی به دنبال هر دو برنامه تمرینی، بدون تفاوت معنادار بین دو گروه کاهش معناداری داشت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  هر دو برنامه تمرینی ترکیبی هوازی مقاومتی و تمرین هوازی می توانند موجب بهبود ظرفیت عملکردی بیماران قلبی پس از عمل بای پس شریان کرونر شوند. با این حال، تمرین ترکیبی نسبت به تمرین هوازی در بهبود ظرفیت عملکردی (آمادگی قلبی عروقی) و قدرت موثرتر است.
  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، ظرفیت عملکردی، بیمار قلبی، بای پس عروق کرونر
 • مینا پاشنگ*، غلامرضا منشئی، خسرو صادق نیت، فرح آیت الله زاده اصفهانی، آرش جلالی صفحات 42-47
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آرمیدگی عضلانی بر بی خوابی پرستاران مرکز قلب تهران انجام شد.
  زمینه
  بی خوابی از مشکلات شایع قرن حاضر است که برخی پرستاران نیز دچار آن می باشند. استفاده از روش های درمانی شناخته شده مانند دارودرمانی علاوه بر مشکلات و عوارض دارویی میزان دقت را نیز کاهش می دهد.
  روش کار
  در این پژوهش ابتدا کلیه پرستاران مرکز قلب تهران از نظر بی خوابی به وسیله پرسشنامه شاخص شدت بی خوابی مورد پایش قرار گرفتند. از بین افرادی که دچار مشکل بی خوابی بودند 60 نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به گروه کنترل، آموزش آرمیدگی عضلانی داده شد و قرار شد که قبل از خواب آن را انجام دهند. در طول یک ماه، انجام آرمیدگی عضلانی به صورت حضوری یا از طریق پیام کوتاه یادآوری شد و برای گروه کنترل اقدام خاصی انجام نگرفت. پس از یک ماه، دو گروه از نظر بی خوابی دوباره مورد آزمون با پرسشنامه شاخص شدت بی خوابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، پس از یک ماه، بین دو گروه تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود داشت، به این معنی که در گروه مداخله بر اساس نمره پرسشنامه میزان بی خوابی به صورت معنی داری کاهش یافته بود (001/0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود آرمیدگی عضلانی به عنوان راهکاری برای کاهش بی خوابی در پرستاران به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: آرمیدگی عضلانی، بی خوابی، پرستاری
 • منصور دیانتی، معصومه سادات موسوی، سیمین فشنگچی، زهرا رضایی شهسوارلو، محمد سجاد لطفی*، مرتضی واقفی صفحات 48-54
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1390انجام شد.
  زمینه
  بیماری های عروق کرونر یکی از شایع ترین بیماری های عصر حاضر می باشد، به گونه ای که بیشترین میزان مرگ و میر را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خود اختصاص داده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع مقطعی است که با استفاده از داده های موجود انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت سرشماری و با حجم 435 نفر بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه و سیاهه و با مراجعه به پرونده هر بیمار به دست می آمد. متغیرهای مورد مطالعه شامل سن، جنس، تشخیص، پزشک معالج، کسر تخلیه ای بطن چپ، سمت غالب در خون گیری عضله قلب، پیشنهاد نهایی پزشک معالج و شریان کرونر گرفتار و میزان درگیری آنها بود. داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 16تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد 1/ 56 درصد بیماران، گرفتگی خفیف و غیرپاتولوژیک و 9/43 درصد آن ها دچار گرفتگی پاتولوژیک در عروق کرونر بودند. در 8/21 درصد بیماران درگیری همزمان سه رگ رخ داده بود. همچنین، شریان پایین رونده قدامی چپ بیشتر از دیگر شریان ها دچار گرفتگی شده بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه و بالا بودن موارد غیرپاتولوژیک و هزینه های مربوطه توصیه می شود از رویه های تشخیصی کم هزینه تر و بررسی دقیق علائم بالینی جهت انتخاب درست بیماران استفاده شود.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی، عروق کرونری
 • منا علی نژاد نایینی* صفحات 56-61
  هدف
  هدف از این مطالعه مروری بررسی راهکارهای تشخیصی و ایجاد ثبات در نوزادان مبتلا به بیماری قلبی سرشتی توسط پرستاران می باشد.
  زمینه
  امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در درمان نقایص قلبی سرشتی، زنده ماندن و کیفیت زندگی این نوزادان افزایش یافته است. با وجود تلاش هایی که جهت تشخیص بیماری های سرشتی قلبی در نوزادان، در زمان قبل از تولد در هنگام جنینی یا به سرعت بعد از تولد، شده است، تعداد زیادی از نوزادان با مشکلات قلبی، تا زمان گسترش علائم شدید، بدون تشخیص باقی می مانند. اگرچه انواع خفیف بیماری ممکن است به صورت خود به خودی حل شود، اما انواع شدید آن نیاز به رسیدگی سریع و جدی دارد.
  روش کار
  این مقاله مروری با جستجوی مطالعات مربوط به 15 سال اخیر در بانک های اطلاعاتیGoogle Scholar، Science Direct، Proquest، Ovid، Pub Med، Ebsco با کلیدواژه های Nursing care،، Neonatal، Cardiac، Congenital heart disease Managementجستجو گردید.
  یافته ها
  تعداد 23 مقاله انگلیسی که مضمون آنها در رابطه با راهکارهای تشخیصی و ایجاد ثبات در نوزادان مبتلا به بیماری احتقانی قلب توسط پرستاران بود و یک کتاب تخصصی انتخاب شدند. یافته ها در قالب چهار طبقه موضوعی معرفی می شوند: 1) معاینات بالینی، 2) علائم بیماری، 3) مدیریت در اتاق زایمان و ثبات وضعیت نوزاد، و 4) ارتباط با والدین.
  نتیجه گیری
  پرستاران معمولا اولین افرادی هستند که با نوزاد دچار اختلالات قلبی عروقی روبرو می شوند. تشخیص زودهنگام بیماری های سرشتی قلبی، ایجاد ثبات و ارائه هر چه زودتر مراقبت ها از اصول پرستاری در این نوزادان است.
  کلیدواژگان: نوزاد، بیماری قلبی سرشتی، مراقبت پرستاری
 • شیوا خالق پرست، سودابه جولایی* صفحات 62-68
  هدف
  هدف از این مطالعه مرور خط مشی های مربوط به ملاقات، راهبردها و چالش های بالقوه و ابعاد مختلف آن در بخش مراقبت های ویژه در جوامع مختلف می باشد.
  روش کار
  این بررسی مروری است جامع بر مطالعات انجام شده در زمینه خط مشی های مختلف در رابطه با ملاقات بیماران بخش های ویژه که با استفاده از اطلاعات علمی موجود انجام گرفته است.
  یافته ها
  مطالعات انجام شده نشان داده است با وجود آگاهی از نقش خانواده در بهبودی بیمار، ساعات ملاقات و خط مشی های موجود در بسیاری از بخش های مراقبت ویژه هنوز دارای محدودیت است، در حالی که بسیاری از تحقیقات و شواهد این محدودیت را حمایت نمی کنند و بررسی ها نشانگر آن است که ساعت ملاقات باز برای بیمار و خانواده دارای فواید بیشتری است.
  نتیجه گیری
  تلفیق تئوری و عمل و استفاده از یافته های تحقیقات در بهبود کیفیت مراقبت بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه وخانواده آنها، بخش مهمی از درمان است. در واقع لازم است باورها و نگرش پرستاران بخش های ویژه در این رابطه تغییر یابد. انجام بررسی های بیشتر در رابطه با محدود نکردن زمان ملاقات بیماران بخش های مراقبت ویژه و اثرات آن بر روند درمان این بیماران از اهم مسائل است.
  کلیدواژگان: ساعت ملاقات، بخش مراقبت های ویژه، تغییر زمان ملاقات
|
 • Kamran Farhadi, Faezeh Ghaemipour *, Melahat Nikravan, Hamid Alavimajd Pages 6-12
  Aim
  The aim of this study was to determine the current quality of triage in intensive care units for patients admitted to hospital emergency departments in ShahidBeheshti University of Medical Sciences in 2012.
  Background
  Accurate and rapid patient triage in emergency departments is the key to a successful performance. The study and understanding of the current condition and evaluation of the educational needs of triage nurses are highly important.
  Method
  This study is a retrospective descriptive study in which the data were gathered via in a list of ESI triage forms. To determine the content validity of data collection tools was used. In this study، the reliability of the test listed under triage nurse was both between observers and reliability with Intraclass Correlation Coefficient (ICC): 0. 857 was specified.
  Findings
  In this study،23% of the case were undertriage and 11. 7% were overtriage. The most of undertriage cases was level 3 based on Emergency Severity Index (ESI) system. There is a direct correlation between the mortality and hospitalization in the Intensive Care Unit (ICU) and undertriage.
  Conclusion
  There was no statistically significant difference between proper triage and undertriage cases in mean length of hospital stay، duration of hospitalization and emergency department waiting time for the first visit of the emergency physician.
  Keywords: Triage, Intensive care unit
 • Pages 14-23
  Aim
  The aim of this study was to investigate anthropometric indices in acute myocardial infarction patients and their relationship with some coronary heart disease risk factors.
  Background
  Several studies showed that not only the quantity, but also the distribution of the fat mass is important, because increased visceral fat tissue deposition is a risk factor for cardio-metabolic diseases.
  Method
  In this cross-sectional study with a descriptive correlational design, 140 patients with acute myocardial infarction were selected from cardiac care unit of Shariati and Rajaei hospital in Karaj, 2009. The sampling method was convenience. Demographic data and history of cardiovascular risk factors were collected through interview, and some medical information were reviewed from medical records, anthropometric indices were measured by balance scale and meter tape. Data were analyzed using SPSS software and using descriptive statistics, t-test, ANOVA and Pearson coefficient correlation.
  Findings
  Neck circumference of 46.6% of men was over 40cm and 33.3% of women more than 37cm. Also, 53.9% of men and 74.1% of women had a waist circumference above 95 cm. Waist-to-hip ratio of 66.4% of men over 0.95 and 66.7% of women over 0.90. Waist-to-height ratio of 61.9%% of men over 0.55 and 66.7% of women over 0.62. Also, 13.3% of males and 29.6% of women had a BMI above 30 kg/m².There were significant positive correlation between triglyceride levels with neck circumference (p=0.006), waist circumference (p<0.001), waist-to-height ratio (p<0.001) and BMI (p<0.001), between cholesterol with neck circumference (p=0.009), waist circumference (p=0.001), waist-to-height ratio (p=0.003) and BMI (p<0.001), between LDL with waist circumference (P=0.005), waist-to-height ratio (p=0.014) and between glucose with waist-to-height (p=0.038). HDL had negative correlation with Waist-to-hip ratio (p<0.001) and waist-to-height ratio (p=0.001).
  Conclusion
  More than half of myocardial infarction patients had central obesity. Central obesity is associated with cardiovascular risk factors. It Seems that lifestyle change and weight loss are to be considered during cardiac rehabilitation programs for myocardial infarction patients with overweight and obesity for reduces cardiovascular risk factors.
  Keywords: Myocardial infarction, Anthropometry indices, Dyslipidemia, Hypertension, Diabetes
 • Zahra Taheri, Kharameh, Yaser Saeid *, Abbas Ebadi Pages 24-32
  Aim
  This study was conducted to evaluate the relationship between religious coping style and quality of life in patients with coronary artery disease.
  Background
  Nowadays, beliefs and religious coping are considered as a significant factor in the development of psychological comfort and personal adaptation in patients with chronic diseases.
  Methods
  This descriptive-correlational study was conducted on 100 inpatients and outpatients with coronary artery disease in two selected teaching hospitals in Qom. Convenience sampling method was used to select patients. Short form 36 health survey questionnaire (SF-36) and Pargament religious coping styles were used for data collection.
  Results
  The mean and standard deviation Scores for positive and negative religious coping style were respectively 23.36 (3.88) and 10.80 (3.91).Among patients, 54.2% had high scores on positive religious coping strategies and 40.6% had high scores on negative religious coping strategies.Regarding to quality of life, there was statistically significant relationship between positive religious coping styles and physical pain (r=0.24, P<0.05) and inverse significant relationship between negative religious coping styles and social functioning and mental health (r=0.29, P<0.01).
  Conclusion
  Accordingly, teaching of coping skills focusing on strengthening religious coping styles in routine care of coronary artery patients may improve the quality of life and health status in these patients.
 • Pages 34-41
  Aim
  The aim of this study was to compare the eight weeks of combined and aerobic training on body composition and strength in cardiac patient post- coronary artery bypass graft.
  Background
  Cardiac rehabilitation improves fitness and clinical status in cardiac patients after coronary artery bypass.
  Methods
  In this randomized clinical trial, 20 cardiac patients under CABG surgery in Tehran Heart Center were randomly divided into two groups, combined and aerobic training. The protocols of combined group included two movements of the upper limbs (Pectoralis Major and Deltoid muscles) and two movements of the lower limbs (quadriceps and Hamstring muscles) by 3 sets/10Rep and aerobic group with 60-85 minute exercises at 70-85% peak HR in three sessions per week for 8 weeks. Functional capacity (VO2peak), strength, body weight, BF percentage and WHR were assessed before and after the training protocol. The collected data were analyzed using the Independent and Paired t-tests.
  Findings
  There was an elevation of functional capacity following, combined (p<0.05) and aerobic (p=0.027) training with a significant further increase in the combined group (p=0.016). The strength increased significantly after combined training (p<0.05). The BF percentage with no significant difference between two groups, decreased significantly following the both training protocols (p<0.05).
  Conclusion
  Combined aerobic-resistance training and aerobic training to improve functional capacity in Post CABG cardiac disease.However, Combined aerobic and resistance training is more effective than aerobic training in improving the functional capacity (cardiovascular fitness) and strength.
  Keywords: Combined training, Functional capacity, Cardiac patients, Post, CABG
 • Pages 42-47
  Aim
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Progressive Muscle Relaxation Technique (PMRT) on nurse's insomnia in Tehran Heart Center.
  Background
  Insomnia is a highly prevalent health complaint in adults in recent century, which make some nurses involved. Pharmacological and cognitive-behavioral therapies are effective for the treatment of insomnia; however, the current treatments are associated with side effects and may reduce the level of accuracy.
  Methods
  This was a randomized, controlled clinical trial that involved all nurses of Tehran Heart Center using ISI questionnaire. Among nurses with diagnosis of insomnia,60 people were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group was taught PMRT and asked to do exercises before sleep, while the control group had no intervention.During a month, performing PMRT was reminded verbally or via short message service. After one month both experimental and control groups were re-evaluated by the ISI questionnaire.
  Findings
  As compared to the control group, the PMRT group had significantly lower post-treatment scores for insomnia severity (p < 0.001). The insomnia severity in the PMRT group was significantly lower than that in the control group.
  Conclusion
  This study showed that PMRT might be effective in reducing insomnia in shift-work nurses with insomnia. This treatment leads to clinically significant sleep improvement within 4 weeks. Follow-up studies are required to find whether these improvements last for a long period of time.
  Keywords: Insomnia, Muscle relaxation
 • Pages 48-54
  Aim
  This study was done to assess coronary artery angiography results in ACS patients referred to KashanShahidBeheshti hospital.
  Background
  Coronary artery disease is one of the most common diseases with the highest mortality rates in developed and developing countries.
  Method
  This is a cross-sectional study, which was conducted using existent data through convenience sampling of 435 patients. The data were gathered using patient's records using tools including questionnaires and checklist. Variables include age, sex, diagnosis, physician name, left ventricle ejection fraction, dominant side of perfusion of cardiac muscle, type of physician recommendation and involved vessels. Finally, data was statistically analyzed using SPSS software, 16.0.
  Findings
  The results of this study showed 56.1% of cases had mild (non-pathological) disorder and others (43.9%) had a severe stenosis in their coronary arteries. Also, 21% of cases had three vessel disease. Also, left anterior descending artery (LAD) was more stenoticthan the other arteries.
  Conclusion
  According to the results of this study and high frequencies of non pathologic cases, it is recommended that cheaper diagnostic methods such as accurate clinical examination get used for patient selection.
  Keywords: Angiography, Coronary artery
 • Mona Alinejad, Naeini * Pages 56-61
  Aim
  This paper reviews staff nurses roles in diagnosing and stabilizing neonates with congenital heart disease.
  Background
  Nowadays, development in managing congenital heart defects has increased survival and quality of life among neonates suffering these defects. Many attempts has been made to detect neonatal congenital heart disease before or immediately after birth, but a large number of neonates with heart problems remain undiagnosed before developing severe signs and symptoms. Although mild forms of the disease may subside spontaneously, severe conditions needs prompt management.
  Method
  In this literature review, papers published during the last 15 years, were searched out through search engines and data bases: Science Direct, Google Scholar, Ebsco, Pub Med, Ovid, Proquest by the keywords nursing care, congenital heart disease, neonatal, cardiac, and management.
  Findings
  Twenty three English papers about diagnosis and stabilization of neonatal congenital heart disease and a textbook were selected. The findings are presented within four domains: 1) physical examination, 2) symptoms of disease, 3) management in delivery room and neonatal stabilization, and 4) communication with the parents.
  Conclusion
  Nurses are the first health care members encounter neonates with congenital heart diseases. Early recognition and stabilization of congenital heart disease is the cornerstone of nursing care of neonates suffering this problem.
  Keywords: Neonate, Congenital heart disease, Nursing care
 • Pages 62-68
  Aim
  The aim of this study is to review the visiting policies, strategies and potential challenges and their different dimensions in ICUs in different societies.
  Background
  Considering the special needs of patients and their families is one of the essential elements of care in the intensive care units (ICU).
  Method
  This is a comprehensive review of the studies on different policies about visiting patients in intensive care units, based on the scientific database.
  Findings
  The studies show that despite awareness of the role of family care, visiting hours and related policies in ICUs are still limited due to the medical team concerns. While existing research and evidence do not support these concerns. They show open visiting hours have more benefits for patients and families, however visiting hours in some societies are still restricted.
  Conclusion
  The integration of theory, practice and the use of research findings in improving the quality of care of critically ill patients and their families in intensive care units is an important part of care. In practice, it is necessary to change the beliefs and attitudes of nurses in intensive care units. Further studies on opening visiting hours in intensive care units and its effect on treatment process is one of the major issues.
  Keywords: Visiting hours, Intensive care unit