فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرهاد باباخانی، محمد یزدانی نسب، مهدی نوری* صفحات 5-13
  پژوهش حاضر تلاشی است در جهت بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در زمان بحران. بنابراین ابتدا تعریفی از مشارکت و بحران به صورت مفهومی ارائه شد. سپس با مرور پیشینه و تئوری های موجود در این زمینه، چهار متغیر اعتماد اجتماعی، انزوا، پایگاه طبقاتی و احساس آنومی تبیین کننده های مشارکت شناخته شدند. پژوهش حاضر بر مبنای روش پیمایش استوار است. ابزار سنجش پرسشنامه است و برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای با استفاده از روش سهمیه ای و تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه نیز 319 نفر شهروند تهرانی است. نتایج آزمون های توصیفی از میانگین نسبتا بالای تمایل مردم به مشارکت در هر دو بعد خبر می دهد؛ به طوری که میانگین مشارکت در زمان جنگ 55/65 و در حوادث طبیعی94/68 است. نتایج آزمون های آماری تحلیلی نیز در نهایت سه متغیر احساس آنومی، اعتماد اجتماعی و انزوای فردی را مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر مشارکت مردم در زمان بحران معرفی می کنند.
  کلیدواژگان: بحران، مشارکت، احساس آنومی، انزوای اجتماعی، پایگاه طبقاتی
 • کاظم افرادی، فرشاد نوریان صفحات 15-24
  مدیریت بحران راهبردی است که متخصصان شهری آن را برای مقابله با بحران های شهری تدوین کرده اند. یکی از مراحل اصلی مدیریت بحران اسکان موقت حادثه دیدگان است و فضاهای باز شهری قابلیت بالایی در تسهیل این مرحله از مدیریت بحران دارند. در سال های اخیر، قانون انتقال اراضی نظامی درون شهری به خارج از محدوده ی شهرها زمینه ی توسعه ی مجدد آن ها را در کشور فراهم ساخته است. یکی از مسائل مطرح در این زمینه چگونگی توسعه ی مجدد با رویکرد مدیریت بحران است. این پژوهش در راستای حل این مسئله و با هدف ارائه ی معیارهایی برای توسعه ی مجدد اراضی نظامی با رویکرد مدیریت بحران و انتخاب پادگان دوشان تپه نشان داد که می توان معیارهایی در زمینه ی کاربری زمین، تاسیسات، تراکم، حمل و نقل و سازمان فضایی پیشنهاد کرد. بررسی شرایط شهری و محلی پادگان دوشان تپه، ارائه ی طرح های پیشنهادی برای توسعه ی مجدد و ارزیابی این طرح ها با معیارهای معرفی شده با روش تحلیل سلسله مراتبی، نشان می دهد که می توان با حداکثر استفاده ی انطباقی از کاربری ها و تاسیسات موجود، مجموعه ای احداث کرد که در شرایط عادی دارای کاربری های شرطی، چندعملکردی، موقتی، سبز و تفریحی باشد و در شرایط بحرانی با انعطاف پذیری بالا به سرعت برای عملکردهای امدادی و اسکان موقت آماده گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، توسعه ی مجدد، اراضی نظامی، پادگان دوشان تپه، روشAHP
 • علی عبدالله زاده، مجید اونق، رئوف مصطفی زاده صفحات 25-32
  تحلیل خطرات طبیعی می تواند ابزار مناسبی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اولویت بندی اقدامات مدیریت بحران باشد. در این پژوهش، ضمن پیش بینی سناریوهای بروز خطر و خسارت پدیده ی روانگرایی، آسیب پذیری عناصر در معرض خطر نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جزئیات این رویکرد در منطقه ی گرگان در استان گلستان مورد ارزیابی و توصیف قرار گرفته است. همچنین نقشه های خاک (طبقات بافت رسوب)، عمق آب زیرزمینی (اطلاعات چاه های پیزومتری) و شتاب زلزله (داده های بیشترین شتاب لرزه ای تاریخی ثبت شده) تهیه شد. وقوع روانگرایی خاک بر اساس متغیرهای مذکور و مدل تجربی سه فاکتوره برای شرایط موجود در چهار رتبه ی خطر تهیه گردید. بر اساس ترکیب های احتمالی توانایی وقوع شتاب بیشینه ی لرزه ای و تغییرات عمق آب زیرزمینی، وضعیت بروز خطر مشخص گردید. با در نظر گرفتن ارتباط عوامل پیش گفته، پهنه های مختلف وقوع خطر روانگرایی با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارArc GIS 9.3 محاسبه گردید. در نهایت طبقات حساسیت روانگرایی برای منطقه ی مورد مطالعه تهیه شد. بر اساس نتایج پژوهش، در سناریوی وقوع خطر، ناحیه ی شمالی منطقه ی مورد مطالعه با تمرکز فعالیت ها و مراکز جمعیتی و بالا بودن سطح آب زیرزمینی در رتبه های خطر و خسارت بالا قرار دارد. نقشه و نتایج پیش بینی محدوده ی خطر روانگرایی خاک در قالب سناریوی آینده در چهارچوب تحلیل احتمال خطر و خسارت می تواند ابزار مناسبی در مدیریت خطر و کاهش خسارت ناشی از این پدیده باشد. رویکرد ارزیابی مورد استفاده می تواند با در نظر گرفتن شدت و محدوده ی خطر و عناصر حساس در گرفتن تصمیماتی برای کاهش خطر مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی خطر، سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، مخاطرات طبیعی، برنامه ریزی فضایی
 • حانیه نورالهی، عاطفه سلیمانی، اکرم برزگر، علی علیدوستی صفحات 33-41
  بر اساس تئوری های مختلف، آنچه در جنگ های دنیای امروز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، شناسایی دارایی های با ارزش شهر یا کشور و احتمال حمله به آن هاست. با توجه به عملکرد، میزان تاثیرگذاری، موقعیت راهبردی و... میزان حساسیت هر کدام از دارایی ها نسبت به یکدیگر متفاوت است. از این رو تعیین میزان حساسیت دارایی ها اولین گام در طرح های پدافند غیرعامل است. حساسیت دارایی ها بر اساس پیامد های کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از خسارت و تخریب دارایی ها تعریف شده و طبقه بندی میزان حساسیت آن ها به روش های مختلفی صورت می گیرد. در این پژوهش تحلیل اندرکنشی دارایی ها برای ارزیابی حساسیت آن ها مورد استفاده قرار گرفته است. میزان حساسیت هر دارایی از تلفیق سه اندرکنش فیزیکی، زمانی و جغرافیایی محاسبه شده است. برای تدوین برنامه های کارآمدتر باید علاوه بر ارزیابی حساسیت دارایی ها، میزان حساسیت پهنه های تحت تاثیر آن ها نیز شناسایی شود و در برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد، در حالی که این امر در پژوهش های مرتبط با حساسیت کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش توسعه ی مفهوم اندرکنش و ارائه ی روشی برای استفاده از تحلیل های اندرکنشی در برنامه ریزی شهری است. در این روش میزان حساسیت پهنه های شهری با توجه به دو عامل میزان حساسیت دارایی ها و تجمع آن ها در یک پهنه ی شهری تعیین شده است. برای عینی شدن این تحلیل، فرایند مذکور در یک منطقه ی شهری فرضی پیاده شده است. نتایج نشان می دهد که در این محدوده، دارایی های مربوط به زیرساخت برق از بیشترین حساسیت و دارایی هایی همچون موزه و صدا و سیما از کمترین میزان حساسیت برخوردارند.
  کلیدواژگان: دارایی، حساسیت، تحلیل اندرکنش، سامانه ی اطلاعات جغرافیایی
 • محمدرضا بمانیان، نجمه بختیاریان صفحات 43-50
  سکونت یافتن، امری ضروری برای انسان است؛ تا آنجا که گردانندگان جوامع مختلف تلاش می کنند تا با فراهم کردن تسهیلات لازم، امکان دستیابی به آن را برای همگان فراهم کنند. این موضوع به هر شکل که مطرح گردد، نیازمند مطالعه، بررسی، تحلیل و ارزیابی است؛ به طوری که در هر شرایطی بتوان برای اسکان افراد برنامه ریزی کرد. اسکان موقت پس از زلزله نیز یکی از همین شرایط است. با توجه به شدت تخریب ایجاد شده در ساختمان ها که آن ها را به مکان هایی ناامن برای ادامه ی زندگی تبدیل می کند، اقدامات لازم برای بازسازی ها صورت می گیرد. اما این امر در بسیاری موارد به زمان نیاز دارد و تا زمان بازسازی ساختمان های مسکونی، بازماندگان نیاز به محیطی موقت برای اسکان دارند. در نظر داشتن عواملی چون نیاز به حجم بالایی از سکونتگاه در مدت زمانی کوتاه پس از زلزله، ویژگی های اسکان موقت بسته به شرایط زمانی و مکانی سانحه و خصوصیات مشترک آن با سکونتگاه دائم، اهمیت استفاده از نظام های ساختمانی و روش های ساخت سریع سکونتگاه موقت را روشن می سازد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مرور ویژگی های اسکان موقت به اولویت بندی این ویژگی ها از نظر اهمیت می پردازد و سپس با طرح سوالاتی متناسب با ویژگی های پیش گفته دو نظام ساختمانی LSF و ICF را مورد مقایسه قرار می دهد.
  کلیدواژگان: سکونتگاه، ویژگی های اسکان موقت، بحران، نظام ساختمانی
 • مرتضی احمدی، عباس سیفی، علیرضا قرهی صفحات 51-64
  با نگاهی به حوادث طبیعی چند دهه ی اخیر به روشنی در می یابیم که بروز بلایای طبیعی موجب به وجود آوردن هزینه های مالی و انسانی سنگین برای دولت ها و جوامع می شود و روز به روز نگرانی ها را در این زمینه افزایش می دهد. یکی از اصلی ترین فعالیت هایی که در هر عملیات امدادرسانی صورت می پذیرد و تقریبا 80 درصد حجم کل فعالیت ها را شامل می شود، لجستیک است. لجستیک امدادرسانی که در چند سال اخیر مطرح شده است، می کوشد تا با استفاده از مدل های رایج در لجستیک تجاری و در نظر گرفتن شرایط خاص و ویژه ای همچون تقاضای نامشخص، دسترسی نداشتن به اطلاعات دقیق در شرایط پس از بحران، خراب شدن و از بین رفتن مسیرهای حمل و نقل شهری و برون شهری و محدود بودن زمان امدادرسانی در صورتی که حجم فعالیت ها و هماهنگی های مورد نیاز بسیار بالا و فشرده است، تا حد امکان تلفات انسانی را کاهش دهد. در این پژوهش یک مدل لجستیک امدادرسانی با رویکرد برنامه ریزی غیرخطی مختلط عدد صحیح (MINLP) با در نظر گرفتن خرابی مسیرهای حمل و نقل شهری پس از وقوع زلزله، زمان استاندارد و بین المللی امدادرسانی و استفاده از داده های برخط حاصل شده از نظام اطلاعات مکانی (GIS)، برای مکان یابی مراکز توزیع محلی کالاهای امدادی و همچنین مسیریابی وسایل حمل و نقل ارائه شده است. در طراحی مدل سعی شده است تا حد ممکن عوامل حیاتی دخیل در لجستیک امدادرسانی مورد توجه قرار گیرد. سپس مدل ارائه شده در مقیاس بزرگ و واقعی و با استفاده از داده های برگرفته از نظام اطلاعات مکانی، به صورت یک مطالعه ی موردی پیاده سازی شده و نتایج آن به صورت کامل ارائه شده است. برای حل این مدل در شرایط واقعی از روش جستجوی همسایگی متغیر که برای اولین بار برای یک مدل لجستیک امدادرسانی ارائه شده، بهره گرفته شده است.
  کلیدواژگان: لجستیک امدادرسانی، خرابی شبکه ی حمل و نقل، مکان یابی، مسیریابی، جستجوی همسایگی متغیر، نظام اطلاعات جغرافیایی
 • غلام رضا جلالی فراهانی، فتح الله شمسایی زفرقندی، مصطفی غضنفری، علی قنبری نسب صفحات 65-75
  ایستگاه های مترو به دلایل مختلفی چون جمعیت پذیری بالا از اهمیت بالایی برخوردارند و همواره در معرض تهدیدات انسان ساخت مختلف قرار دارند. کاهش آسیب پذیری ناشی از این تهدیدها در ایستگاه های مترو همانند هر فضای عمومی دیگری در سایه ی اقدامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران میسر است که شناخت و رتبه بندی تهدیدات، اولین اقدام در این مسیر است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه به استخراج تهدیدات انسان ساخت عمدی حوزه ی ایستگاه های مترو و رتبه بندی آن ها در هر یک از اجزای اصلی این فضاهای عمومی می پردازد. استخراج تهدیدات تخصصی ایستگاه های مترو و تبیین شاخص های رتبه بندی تهدیدات از مهم ترین داده های کیفی است که در تهیه ی پرسشنامه ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها نیز علاوه بر آمارهای کمی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. روایی پرسشنامه ی طراحی شده را متخصصان تایید کردند و پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ، 928/0 به دست آمد که بیانگر صحت بالای نتایج است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از میان نه تهدید پیش روی ایستگاه های مترو، بمب گذاری اصلی ترین تهدید کل این فضا می باشد. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به رتبه بندی نه تهدید مذکور در هر یک از جزءهای اصلی ایستگاه مترو اشاره کرد. این رتبه بندی بر اساس چهار شاخص «شدت خسارت»، «توانایی دشمن»، «جذابیت هدف» و «سابقه رخداد تهدید» انجام پذیرفت.
  کلیدواژگان: ایستگاه مترو، تهدید انسان ساخت عمدی، مدیریت بحران، دفاع غیرعامل
 • الناز پیغاله، محمدرضا ذوالفقاری صفحات 77-94
  این پژوهش با هدف ارائه ی روشی برای ارزیابی و تعیین اولویت اقدامات کاهش ریسک لرزه ای در کشورهای لرزه خیز در حال توسعه و اختصاص بودجه ی لازم به این اقدامات و یاری دادن مدیران و تصمیم گیرندگان در این امر انجام شده است. بنابراین یک مدل برنامه ریزی بهینه سازی تصادفی (احتمالی) دو مرحله ای توسعه داده شده است تا منابع اقتصادی اختصاص یافته به راهکارهای کاهش ریسک لرزه ای (مقاوم سازی) و بازسازی پس از زلزله های احتمالی آینده را در سطح منطقه ای بهینه سازد. این مدل پیشنهادی راهبردهای کاهش ریسک های موجود را با هدف کمینه کردن هزینه های مقاوم سازی، بازسازی و ریسک خسارت اقتصادی بیش از حد مجاز مورد جستجو قرار می دهد تا راهکار بهینه را با توجه به محدودیت های موجود پیدا کند. برای نشان دادن قابلیت کاربردی مدل پیشنهادی، نواحی ساختمانی شهر تهران مورد تحلیل قرار گرفته است. بنابراین داده های ساختمانی ناحیه ی مورد مطالعه، به همراه توابع آسیب پذیری این ساختمان ها و ویژگی های خطر لرزه ای منطقه ای برای ارزیابی احتمالی ریسک منطقه ی مورد مطالعه به کار گرفته شده اند. نتایج تحلیل مدل پیشنهادی به صورت تغییرات هزینه های مقاوم سازی با موقعیت جغرافیایی و بر حسب نوع سازه و سطح طراحی لرزه ای ارائه شده است. برای بررسی مدل پیشنهادی از دیدگاه در نظر گرفتن عدم قطعیت وقوع زلزله ها و همچنین نشان دادن برتری های مدل برنامه ریزی تصادفی نسبت به مدل های بهینه سازی یقینی، مدل یقینی متناظر با مدل تصادفی پیشنهادی، ارائه و تحلیل هایی نیز بر مبنای این مدل انجام شده است. در پایان نتایج این تحلیل ها با نتایج تحلیل مدل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، کاهش ریسک لرزه ای، اختصاص منابع، آسیب پذیری لرزه ای، تهران
|
 • Farhad Babakhani, Mohammad Yazdani Nasab, Mehdi Nouri* Pages 5-13
  Current research is an effort to explore the most important influential factors on voluntary participation in crisis time. Research was started with conceptual definition of participation and crisis. Reviewing the literature showed that social trust; Social isolation, class status and sense of anomy are the most influential factors. Present research is based on survey method with the structured questionnaire. Sampling method was multistage, and sample size was 319. Descriptive analysis showed that Tehran’s citizen tendency for participation is really high in both dimensions (Wartime and natural disaster). Inferential statistic tests indicated that sense of anomy; social trust and social isolation are the most important influential factors on people’s tendency for volunteer participating during a crisis.
  Keywords: Crisis, Participation, Sense of anomy, Social isolation, Class status
 • Kazem Afradi, Farshad Noorian Pages 15-24
  The crisis management is a strategy that has been developed by urban experts, confronting with urban disasters. One of the main stages of crisis management is the temporary housing for disaster victims. Urban open spaces have a high potential to facilitate this phase of crisis management. In recent years, the law of “Transferring the Military Land Uses from City Limits," has provided their redevelopment in Iran. One of the issues in military land fields transferring is how to redevelop these fields with paying attention to the crisis management approaches. This study aims to indicate the main criteria for redeveloping military fields in accordance with crisis management approaches. Dooshantappeh base is selected as a case study in order to solve temporary housing issue during a crisis. The indicated criteria were land use, utilities, density, transportation and spatial structure fields. Site location and urbanization conditions were considered for site redevelopment strategies. The Analytic hierarchy process was used as decision making technique in this study. The results show that the maximum adaptation of existing constructions and facilities to the redeveloped plan of military fields provide conditional, multi-functional, temporal, recreational and greening opportunities of land use. This redeveloped area could be used as a rescue area quickly with high flexibility for temporary housing.
  Keywords: Crisis Management, Redevelopment, Military fields, DooshanTappeh Base, Analytic hi, erarchy process technique (AHP)
 • Ali Abdolahzadeh, Majid Ownegh, Raoof Mostafazadeh Pages 25-32
  Natural hazard risk assessment helps decision makers for planning and prioritizing disaster management strategies. This paper focuses on the prediction of different scenarios and assessing the risk of soil liquefaction. The vulnerability of the elements due to soil liquefaction was determined. The Gorgan state (1600 km2), Golestan Province, Iran was considered as a case study for assessing the vulnerability due to this phenomenon. Soil deposits map, ground water depth, and the earthquake acceleration map (based on the occurred historical earthquake points) have been prepared for this study. An empirical liquefaction model as a function of the three studied variables was used to model the liquefaction in four hazard classes using the ArcGIS software. Possible scenarios was determined considering the potential of superposing the peak rate of the ground acceleration and water depth. The area of liquefied zones was estimated using the geographical information systems (GIS). The liquefaction risk classes has been estimated using risk equation considering hazard rate, elements at risk (e.g. roads, residential area and water resources) and their assigned vulnerability values in the case study area. According to the results, the North region of the case study had the highest risk class with dense residential communities and industrial activity, and also high groundwater table. Presented liquefaction vulnerability maps could be used as a basis for the hazard management and reducing future liquefaction losses. The implemented approach employed the intensity and range of liquefaction in collaboration with vulnerable elements to determine the liquefaction risk and make a scientific decision accordingly.
  Keywords: Soil liquefaction, Geographic information system (GIS), Natural hazards, Spatial planning
 • Hanieh Nourollahi, Atefeh Soleimani, Akram Barzegar, Ali Alidusti Pages 33-41
  Assets are one of the determining factors in vulnerability assessment of cities. However, not all assets have the same effects on vulnerability. Therefore, it is crucial to prioritize assets based on their criticality for the system. Criticality is defined as the value of the asset for the system along with the long-term and short-term consequences caused by it in case it is damaged or destroyed. Geographical, physical and temporal interdependency analyses were used in this research to determine the criticality of each asset. However, establishing the most critical assets is only one part of risk assessment. Therefore, in order to have a more efficient planning, it is necessary to ascertain the critical areas as well. Unfortunately, the existing literature on interdependency analysis lacks adequate research in this area and as a result this type of analysis has not been used in urban planning despite the potentially beneficial applications of this concept in the field. In the methodology proposed in this article, calculated criticality and aggregation of assets were taken into account to assign criticality to different areas. Since some of the data needed for this procedure is considered to be classified information, a hypothetical area with hypothetical assets was used in the case study. The results indicate that, between assets in this example. The electric power infrastructure has the highest criticality whereas assets such as museums and radio and TV center have the lowest criticality.
  Keywords: Asset, Criticality, Interdependency analysis, Geographic Information System
 • Mohamadreza Bemanian, Najmeh Bakhtirain Pages 43-50
  Habitation is an essential matter for human, so is considered as one of the most basic elements in his life. Thus, community leaders try to provide condition and facilities for convenient settlement of dwellers. It is important to investigate and analysis planning procedures of habitation and accommodating people in different scenarios and situations. Earthquake as a natural disaster is one of the scenarios. In this situation, buildings become unsafe places for living depend on the damage severity. It is very important to refuge the people during rehabilitation time. As a result, temporary housing is needed for housing the survivors after the earthquake. They need a comfort and safe temporary settlement to continue their normal life. Requiring a high volume of settlement accommodations in a limited timeframe after the earthquake was accumulated with some policies and characteristics are used whether by temporary housing or permanent settlements specify the importance of utilizing building systems and fast construction methods of temporary housing. This study aims to prioritize the features of temporary accommodation in terms of importance by reviewing characteristics of the temporary housing by descriptive - analytic method. Finally, this study compares two building systems based on aforementioned features.
  Keywords: Temporary Settlement, Features of Temporary Settlement, Crisis, Building System
 • Morteza Ahmadi, Abbas Seifi, Alireza Gharahi Pages 51-64
  In recent decades, natural disasters imposed financial and humanitarian costs to the governments and societies. One of the most important activities which is done in every relief operation and encompass roughly 80 percent of all activities is logistics operations. Thus, a new area and subject with title of humanitarian logistics are stated in literature in recent years. Humanitarian logistics aims to minimize loss of lives by using common models in commercial logistics and considering specific situation and issues such as stochastic demand, lack of precise information aftermath of a crisis, transportation network failure, and very short and limited relief time. This study aims to utilize a mix integer linear humanitarian logistics model. Transportation network failure aftermath of an earthquake, standard relief time and online datawere obtained by the geographic information systems (GIS).These data were used in the model to locate distribution centers of relief supplies. Moreover, this study indicated vehicle routing for the response time. Then, the developed model was implemented in San Francisco city as a real life and large-scale case study by GIS's data. To solve the model, variable neighborhood search (VNS) was used. Variable neighborhood search (VNS) is used for the first time to solve a large-scale humanitarian logistics model in this study.
  Keywords: Humanitarian logistics, Transportation network failure, Location, routing, Variable neighborhood search, GIS
 • Gholamreza Jalali Farahani, Fathollah Shamsayi Zafarghandi, Mostafa Ghazanfari, Ali Ghanbari Nasab Pages 65-75
  Congregation of passengers is one of the main reasons that makes the subway stations as high risk places which are often exposed to various man-made risks and threats. Determining and ranking the future threats in each area of the subways are the preliminary acts in crisis management according to the passive defense concept. This research investigates the ranking of those man-made intentional threats which likely exist in the subway stations and public places. A descriptive method (content analysis) has been taken in this research along with utilizing the library studies as well as a questionnaire to gather the specific information. The major threats of the subway stations were extracted and the rank of the threats was determined to achieve the most significant ones. The reliability of the questionnaire was validated by Cronbach’s Alpha test. The findings showed that the terrorist threat such as bomb-planting is the main threat in the subways. The other eight threats in the subways were ranked based on four indices of “damage severity”, “enemy capability”, “targeting attractiveness” and “threat precedence in the main stations of the subways’’.
  Keywords: Subway Station, Man, made intentional threat, Crisis Management, Passive Defense
 • Elnaz Peyghaleh, Mohammad Reza Zolfaghari Pages 77-94
  This paper is presented with the aim of finding optimum methodology to prioritize the seismic risk mitigation strategies in earthquake hazard prone areas and financing them which could help decision makers in earthquake risk mitigation process. Therefore, a two-stage stochastic model is developed to optimize funds allocation for risk reduction measures (retrofitting of buildings) and reconstruction measures after potential earthquakes in a regional level. The proposed stochastic model seeks optimized strategy towards risk reduction based on minimizing various criteria such as mitigation expenditures, reconstruction costs, and excess reconstruction expenditures induced by probable earthquakes. In order to present the functionality of the proposed stochastic method, the approach is applied for a pilot area in Tehran. Therefore building stocks for the pilot area besides structural vulnerability functions for them as well as regional seismic hazard characteristics are modeled to compile a probabilistic seismic risk model for the pilot region. Results illustrate the variation of mitigation expenditures in particular, structural retrofitting expenditures by location and structural type for buildings in this region. In addition, in order to investigate the consideration of uncertainty related to the probable earthquakes and demonstrate the advantages of stochastic programming compared to deterministic programming, a deterministic programming and such approach are discussed here and some pilot studies are designed and performed. The results of these studies are compared with the pilot analyses done based on proposed stochastic programming.
  Keywords: Optimization, Seismic Risk Mitigation, Resource Allocation, Seismic Vulnerability, Tehran