فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/30
 • تعداد عناوین: 19
|
 • بهزاد مسیحی پور*، مسعود صالح مقدم، عباس زارع میرک آبادی، شاهرخ نویدپور، هادی ربیعی صفحات 1-24
  در استان خوزستان عقرب هائی از سه خانواده بوتیده، اسکورپیونیده و همی سکورپیونیده وجود دارند. سموم عقرب ها به ویژه عقرب های خانواده بوتیده دارای انواع نروتوکسین ها بوده که به طور اختصاصی با کانال های یونی مختلف در غشای سلول های تحریک پذیر واکنش می دهند. آپیستوبوتوس سوسنی از خانواده بوتیده بوده، عقربی زرد رنگ است که از مناطق ماسه ای و شنزارهای استان خوزستان صید گردیده است. اندازه بالغ آن به بیش از 10 سانتی متر نیز می رسد. وجه مشخص آن مدور بودن بند دوم دم است. هدف از انجام این تحقیق جداسازی و شناسائی فراکسیون کشنده از سم عقرب آیستوبوتوس سوسنی بود. بدین منظور جهت جمع آوری عقرب ها، آن ها در شب به کمک لامپ UV صید شدند، سپس سم آن ها به روش الکتروشوک تهیه و لیوفیلیزه گشت. سپس موکوپروتئین های سم جدا شد و LD50 سم خام و فراکسیون توکسیک، به روش اسپرمن کاربر بر روی موش های سوری 20-18 گرمی با تزریق به رگ دمی حیوان تعیین شد. به منظور جدا نمودن فراکسیون های کشنده، محلول سم بر روی ستون کروماتوگرافی سفادکس G 50 برده شد که بعد از قرائت جذب لوله های جمع آوری شده با کمک دستگاه اسپکتروفتومتر UV در 280 نانومتر، فراکسیون های آن شناسائی گردید. با انجام الکتروفورسیس سم خام و فراکسیون کشنده در مجاورت مارکر، مشخص شد وزن مولکولی فراکسیون کشنده 6 کیلو دالتون است.
  کلیدواژگان: عقرب، سم، آپیستوبوتوس سوسنی، پفراکسیون کشنده، سفادکس G50
 • نسرین فیلی، احمد قارزی* صفحات 25-32
  در این مطالعه تعداد 120 نمونه از سوسماران مشتمل بر 6 خانواده (لاسرتیده، جکونیده، فیلوداکتلیده، آگامیده، سینسیده و اوبلوفاریده)، 11 جنس و 11 گونه از مناطق اطراف شهرستان مهران در استان ایلام جمع آوری و از نظر وجود اکتوپارازیت مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی های که در این مطالعه انجام گرفت اعضای 4 خانواده از سوسماران واجد پاکت های کنه-ای در نقاط مختلف بدن بودند. پاکت های کنه ای معمولا در اطراف چشم ها، داخل گوش ها، لابه-لای فلس ها و چین های پوستی دیده شدند. به طورکلی اکتوپارازیت ها در 5 گونه از سوسماران شامل Ophisops elegans از خانواده لاسرتیده، Asaccus elisa از خانواده فیلوداکتیلیده، Laudakia nupta از خانواده آگامیده و Cyrtopodion scabrum و Carinatogecko heteropholis از خانواده جکونیده مشاهده شدند. این اکتوپارازیت ها شامل کنه هایی از دو جنس Trombicula (خانواده Trombiculidae) و Geckobia (خانواده Pterygosomatidae) بودند که بر روی سوسمار Ophisops elegans با فراوانی زیاد و بر روی دیگر سوسماران با تراکم کم تر یافت شدند. در گونه Assacus elisa هیچ تفاوتی از نظر تعداد و تراکم آلودگی در جنس نر و ماده مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: اکتوپارازیت، پاکت های کنه ای، سوسمار، شیگر
 • محمود سینایی*، علی ماشینچیان، پیمان اقتصادی عراقی، غلامحسین ریاضی، محمدرضا فاطمی، کاظم درویش بسطامی صفحات 33-73
  هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) می توانند اثرات فیزیولوژیک متعددی بر روی آبزیان برجای گذارند. در این مطالعه آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی PAHs در ماهی گل خورک (Periophthalmus dussemerie) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در تابستان 1390 و از رسوبات و بافت کبد ماهی گل خورک از پنج ایستگاه در سواحل شمال غرب خلیج فارس (سواحل خوزستان) صورت پذیرفت. میزان غلظت PAHs توسط دستگاه HPLC و میزان فعالیت آنزیم GST توسط روش اسپکتروفوتومتری آنالیز گردید. میزان غلظت کل PAHs در نمونه های رسوب بین dw ng g-113/150-3384/34 و در بافت کبد بین ng g-1dw 3/99-46/64 بود. بیش ترین میزان آلودگی و فعالیت آنزیم در ایستگاه جعفری و کم ترین آن در ایستگاه بحرکان مشخص گردید. نتایج وجود رابطه معنی داری بین میزان PAHs و فعالیت آنزیم GST را نشان می دهد. نتایج نشان دهنده پتانسیل بالای ماهی گل خورک p.dussumerie در استفاده به عنوان شاخص زیستی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) می باشد. نتایج این بررسی می تواند استفاده از آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز درگونه P.dussumerie به عنوان نشانگر زیستی آلودگی PAHs گسترش دهد.
  کلیدواژگان: هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای، خلیج فارس، ماهی گل خورک، شاخص زیستی، نشانگر زیستی
 • محمد نوید فرصتکار، محمد علی نعمت اللهی* صفحات 45-51
  تغییرات ریخت شناسی و فیزیولوژیکی مهمی در مراحل ابتدایی تکوین ماهیان اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف بررسی تکوین جنینی ماهی جنگجو، Betta splendens در سه دمای مختلف (24،27 و 30 درجه سانتی-گراد) تا زمان شنای آزاد لاروها انجام شد. عملیات تکثیر و تخم ریزی در دمای 28 درجه سانتی گراد صورت گرفت و سپس تخم ها خارج شده و به تانک های حاوی آب با دمای مورد نظر انتقال داده شدند. تخم های تازه لقاح یافته حدود 0/8 میلی متر طول داشتند، سفید رنگ و از نوع تخم های ته نشین شونده بودند. نمونه ها در زیر میکروسکوپ نوری بررسی شده و از آن ها عکس برداری شد. کم ترین زمان برای رسیدن به هریک از مراحل تکوین (مرحله دو سلولی، 32 سلولی، 64 سلولی، مرحله میانی بلاستولا، %50 اپی بولی، تشکیل جوانه دمی، شروع ضربان قلب، تفریخ، باز شدن دهان و شروع شنای فعال) به ترتیب در دماهای 24،27 و 30 درجه سانتی گراد ثبت شدند. براساس میزان تفریخ و سرعت رشد جنین، دمای 30 درجه سانتی گراد بهترین دما برای تکثیر ماهی جنگجو می-باشد.
  کلیدواژگان: ماهی جنگجو، تکامل جنین، لقاح، درجه حرارت
 • سید پیمان توسلی*، فرهاد فرودی، سید ناصرموسوی صفحات 53-59
  در این مطالعه به منظور یافتن تاثیرات مصرف عصاره سیر به همراه آب آشامیدنی با تناوب های زمانی مختلف بر کلسترول زرده، بار میکروبی تخم مرغ و عملکرد مرغان تخم گذار، از 392 قطعه مرغ تخم گذار سویه هایلاین-W36 در سن 30 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی در هفت تیمار به مدت 6 هفته استفاده گردید. تیمار 1 به-عنوان شاهد با مصرف آب آشامیدنی بدون عصاره سیر، تیمارهای 2 و 3 با مصرف دو روز در هفته به میزان 0/01 و 0/02 درصد عصاره سیر در آب، تیمارهای 4 و 5 با مصرف چهار روز در هفته به میزان 0/01 و 0/02 درصد عصاره سیر در آب و تیمارهای 6 و 7 با مصرف شش روز در هفته به میزان 0/01 و 0/02 درصد عصاره سیر در آب درنظر گرفته شدند. مصرف عصاره سیر بدون هیچ گونه تاثیری بر عملکرد مرغان تخم گذار تنها توانست کلسترول زرده تخم مرغ را نسبت به گروه شاهد تا میزان 17 درصد کاهش دهد (0/05>p). در هفته سوم ضخامت پوسته در گروه های آزمایشی نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش نشان داد (0/05>p). به طورکل مصرف عصاره سیر بر روی کلسترول سرم خون، بار میکروبی محتویات تخم مرغ وپوسته، میزان توده تخم مرغ، درصد تولید و ضریب تبدیل غذایی هیچ تاثیری نشان نداد.
  کلیدواژگان: عصاره سیر، کلسترول، بار میکروبی تخم مرغ، عملکرد مرغ تخم گذار
 • مهناز ربانی ها* صفحات 61-70
  اعمال مدیریت شیلاتی در خصوص ماهیان مستلزم شناخت زمان و مکان تخم ریزی آن ها و شناسایی مراحل و دوره ابتدایی زندگی آن ها که شامل مرحله تخم و لاروی است، می باشد. در این تحقیق، نمونه برداری در طول سواحل استان بوشهر: خلیج نایبند (سال های 76 1374)، خوریات منطقه بوشهر تا فراکه (77 1376)، منطقه ساحلی جنوب استان بوشهر از خور زیارت تا بندر عسلویه (78)، منطقه ساحلی شمال استان بوشهر از خور- مصب فراکه تا بندر گناوه (81 1380)، آب های اطراف جزایر خارک و خارکو (87-1386) و در هر دوره به صورت سالانه با به کارگیری تور پلانکتون گیری با چشمه تور500 میکرون انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، نمونه های لاروی متعلق به خانواده Clupeidae با جنس های Sardinella (بدن کشیده، دهان در ابتدا فاقد دندان) Dussumieria (دهان دارای پوشش دندانی تیز) و Ilisha (دهان فاقد دندان و تعداد عضلات کمتر) و از خانواده Engraulididae جنس های Encrasicholina (کشیده شدن 2تا7 پایه انتهایی باله پشتی تا عقب مخرج) و Thryssa(باله پشتی که کاملا در جلوی مخرج قرار گرفته و باله مخرجی بلندتر از باله پشتی) در منطقه شناسایی شدند که بر اساس منطقه و نوع گونه با بیش ترین فراوانی در نیمه اول سال مشاهده گردیدند.
  کلیدواژگان: لارو شگ ماهیان، لارو آنچووی ماهیان، ویژگی های ریخت شناسی، پراکنش، خلیج فارس
 • سعید نساج نژاد*، تورج ولی نسب، نرگس جوادزاده صفحات 71-82
  این پژوهش در سال 1390 طی ماه های آبان و آذر به بررسی صید هدف، ضمنی و دورریز ترالرهای میگوگیر سنتی (لنج) مجهز به تور ترال کف، در سواحل استان خوزستان صید گاه لیفه - بوسیف صورت گرفت. جهت اجرای این پروژه تعداد 36 مرتبه عملیات تورکشی به وسیله ترال کفی با قطر چشمه 34 میلی متری انجام شد. در مجموع به میزان 3525/11 کیلوگرم آبزی صید گردید. برطبق نتایج به دست آمده در این بررسی تعداد 73 گونه آبزی متعلق به 51 خانواده شناسایی شد که به تفکیک 53 گونه ماهی استخوانی متعلق به 34 خانواده، 5 گونه ماهی غضروفی متعلق به 4 خانواده، 8 گونه سخت پوست متعلق به 6 خانواده، 4 گونه نرم تن متعلق به 4 خانواده، 2 گونه خارپوست متعلق به 2 خانواده و 1 گونه مار آبی تشکیل شده است. نتیجهی صید هدف شامل: میگوی سفید به-میزان 534/30 کیلوگرم با 81/25 درصد نسبت به صید هدف، میگو سرتیز به میزان 116/45 کیلوگرم با 17/71 درصد نسبت به صید هدف و میگوی ببری سبز به میزان 6/85 کیلوگرم با 1/04 درصد نسبت به صید هدف مشاهده شد. وضعیت ایستگاه های نمونه برداری برحسب صید، صید هدف 20%، صید ضمنی 22% و صید دورریز 58% که صید دورریز به تفکیک 61% ماهی، 34% سخت پوست، 1% نرم تن و 4% سایر آبزیان مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ترال، صید ضمنی، صید دورریز، استان خوزستان، خلیج فارس
 • ندا بهداروند، محمد کابلی*، رضا ابراهیم پور، بهمن جباریان امیری صفحات 83-92
  امروزه، مدل سازی پیش بینی ریسک به عنوان یک راهکار موثر برای حفاظت از منافع انسانی و جمعیت های حیات وحش محسوب می گردد. کاربرد نقشه های خروجی چنین مدل هایی جهت تعیین گستره پراکنش درگیری ها، برآورد هزینه های احتمالی و موفقیت برنامه های کنترلی بسیار سودمند است. در تحقیق حاضر یک نقشه ریسک برای حملات گرگ (Canis lupus) به انسان در استان همدان ارائه شد. بدین منظور کارایی روش مدل سازی حداکثر آنتروپی (MAXENT)، که مبتنی بر نقاط حضور است در مقایسه با دو روش حضور و عدم حضور شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و ماشین بردار پشتیبان (SVM) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس پیش بینی های این مطالعه، نواحی مرکزی و شمال استان با بیش ترین احتمال وقوع حملات گرگ مواجه هستند. یافته ها نشان می دهد مهمترین پارامترهای موثر در پراکنش حملات این گونه، کاربری اراضی، تراکم جمعیت انسانی و فاصله از جاده می باشد. در بین این عوامل کاربری اراضی به عنوان مهم ترین پارامتر شناسایی شد. هم چنین طبق نتایج حاصل، روش حداکثر آنتروپی، بیش ترین سطح زیر منحنی (AUC =0.88) را به خود اختصاص داد که بیانگر کارایی بالای این روش در پیش بینی مناطق پرخطر در سطح استان همدان است.
  کلیدواژگان: مدیریت تضاد انسان، حیات وحش، مدل های پیش بینی، گرگ، استان همدان
 • هدی موری بازفتی*، علیرضا صفاهیه، علی دادالهی سهراب، بابک دوست شناس، احمد سواری صفحات 93-100
  رشد ناخواسته موجودات بر روی سطوح فرورفته در آب دریا که دارای پیامدهای اقتصادی باشد، زیست مزاحم دریایی نامیده می شود. بارناکل ها از شایع ترین موجودات زیست مزاحم هستند. این جانوران، سخت پوستانی هستند که به دلیل توانایی تولیدمثل و تکثیر زیاد بر روی سازه های دریایی بسیار مورد توجه قرار دارند. به منظور تعیین توالی استقرار Balanus amphitrite و مشخص کردن میزان نشست این گونه در ماه های مختلف، در مهرماه 1388 پانل های آزمایشی از جنس بتون در اندازه 20 × 30 سانتی متر طراحی گردید، در مرحله بعد صفحات ساخته شده در چهار ایستگاه و دو عمق مختلف 3 و10 متری نصب شدند. هر دو ماه یک بار پانل های آزمایشی جمع آوری گردید و در آزمایشگاه تعداد بارناکل های هر سطح شمارش و توده زنده آن ها اندازه گیری شد. به طور هم زمان فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب اندازه گیری شد. نتایج حاصل از بررسی بیوماس نشان داد، بیش ترین میزان نشست amphitrite B. در هر دو عمق، مربوط به فروردین ماه و کم ترین میزان استقرار در بهمن ماه می باشد. از نتایج به-دست آمده راجع به نحوه استقرار amphitrite B. استنباط می گردد که میزان مزاحمت زیستی این گونه در ماه های گرم سال به خصوص فروردین ماه بیش تر از بقیه ماه های سال است. بیش ترین زی توده به میزان 13/74± 1943/49 گرم در مترمربع در فروردین 89 و کم ترین مقدار گرم در مترمربع 1/22± 4/31 در آذرماه 88 مشاهده شد. همبستگی معنی داری بین دما و میزان استقرار این گونه مشاهده شد. در تمامی ایستگاه ها میزان نشست کشتی چسب ها در عمق بین جزرومدی بیش تر از عمق زیر جزرومدی بود.
  کلیدواژگان: Balanus amphitrite، زی توده، بندر امام خمینی
 • حامد نکوبین*، محمد سوداگر صفحات 101-108
  ماهی آمور یکی از ماهیان با ارزش در پرورش توام ماهیان گرم آبی می باشد که بیش تر از غذای گیاهی دراستخر تغذیه می کند. به منظور بررسی مقایسه ای تاثیر غذاهای گیاهی مختلف و پلت بر شاخص های رشد ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)، آزمایشی به مدت 90 روز در مرکز تحقیقات آبزی پروی شهید فضلی برآبادی، دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در این تحقیق از سه نوع غذای گیاهی یونجه، عدسک آبی و آزولا (روزانه به میزان 20 درصد وزن بدن) و دو نوع پلت (با میزان پروتئین 25 و 35 درصد) به-میزان 5 درصد وزن بدن با سه تکرار و در هر تکرار 15 قطعه بچه ماهی (با میانگین وزن 0/51±15/41 گرم) استفاده گردید. نتایج آزمایش پس از دوره آزمایش نشان داد که بهترین شاخص های رشد مربوط به تیمار تغذیه شده با گیاه یونجه بود و با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (0/05>P)، سپس تیمار عدسک بیش ترین رشد را نشان داد و با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05>P). حداقل میزان رشد در پلت حاوی 25 درصد پروتئین مشاهده گردید که اختلاف آن باسایر تیمارها معنی دار بود (0/05>P)، هم چنین از نظر شاخص های رشد اختلاف معنی داری بین آزولا و غذای پلت حاوی 35 درصد پروتئین مشاهده نگردید (0/05
  کلیدواژگان: کپور علفخوار، Ctenopharyngodon idella، غذاهای گیاهی، غذای پلت، شاخص رشد، فاکتورهای خونی
 • لیلی احمدی، حاجی قلی کمی*، فرزانه گنجی صفحات 109-122
  صفات مریستیک، مورفومتریک، دوشکلی جنسی، رفتار و تغذیه در گکوی سنگی تیغه دار(Cyrtopodion scabrum) در استان لرستان (شهرستان کوهدشت) بررسی گردید. در این تحقیق تعداد 80 نمونه از تیرماه 1390 لغایت آبان 1391 در شهرستان کوهدشت با دست جمع آوری گردید.14صفت مورفومتریک و 13 صفت مریستیک کلیه ی نمونه ها به دست آمد. نمونه های نابالغ و بالغ جداگانه بررسی گردیدند. جنسیت نمونه های بالغ با مشاهده ی منافذ پیش مخرجی در نرها و عدم وجود آن در ماده ها و در نهایت با تشریح مختصرنمونه ها و بررسی غدد تناسلی تعیین گردید. داده ها با استفاده ازآنالیز توصیفی، SPSS (ویرایش 18)، آنالیز T-test تجزیه و تحلیل شدند. بر مبنای آنالیز توصیفی در میانگین صفات در بین نمونه های نر و ماده، تفاوت هایی با اختلاف اندک مشاهده گردید. برمبنای آنالیز T-test، در صفات مورفومتریک تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. اما در دو صفت مریستیک (منافذ پیش مخرجی و فلس های عرضی سر) تفاوت معنی دار مشاهده گردید که نشان دهنده ی دو شکلی جنسی در این گونه می باشد. هم چنین مشخص شد این گونه معمولا بعد از غروب آفتاب شروع به فعالیت می کند، شب فعال بوده و از حشرات تغذیه می کند.
  کلیدواژگان: گکوی سنگی تیغه دار، دو شکلی جنسی، لرستان، کوهدشت
 • نسیم تبارکی، دلاور شهباززاده، کامران پوشنگ باقری، غلامحسین وثوقی، پرگل قوام مصطفوی* صفحات 123-128
  شناسایی گونه های سمی خلیج فارس و آشنایی با ترکیب و خواص سم آن ها و هم چنین با توجه به اهمیت موضوع از نظر پزشکی و ایجاد خطر برای صیادان، شناخت دقیق ماهیت سم این حلزون حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش، حلزون های مخروطی از عمق 7 متری جزیره لارک صید و به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند و تا زمان استفاده در دمای 70- درجه سانتی گراد نگه داری شدند. مجاری ونوم جدا و در آب دیونیزه هموژنایز شدند. مخلوط به دست آمده به-مدت 15 دقیقه با سرعت 13000 دور در دمای 4 درجه سانتی گراد سانتریفیوژ گردید. سوپ رویی به عنوان ونوم استخراج شده در نظر گرفته شده و پس از لیوفیلیزه شدن در دمای 20- درجه سانتی گراد نگه داری شد. جهت بررسی ونوم استخراج شده از ژل SDS-PAGE و برای تعیین الگوی پروتئینی از روش RP-HPLC استفاده شد. الکتروفورز ونوم مورد مطالعه نشان داد که پروتئین ها و پپتیدهای تشکیل دهنده دارای محدوده وزنی 250-6 کیلو دالتون بود. کروماتوگرام حاصل از آنالیز نمونه وجود بیش از 44 فراکشن بزرگ و کوچک را مشخص نمود.
  کلیدواژگان: حلزون های مخروطی، حلزون Conus textile، زهر، RP، HPLC، خلیج فارس
 • مژده چله مال دزفول نژاد، معصومه مرادی*، مهرزاد مصباح، مهران جواهری بابلی صفحات 129-134
  در این تحقیق افزودن سطوح مختلف اسید اسکوربیک به خوراک ماهی شیربت و تاثیر آن بر روی رشد این ماهی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور 300 قطعه بچه ماهی شیربت با وزن متوسط 3.12±25.4 بصورت تصادفی به پنج تیمار، هر تیمار در سه تکرار، تقسیم گردیدند. و تیمارها به ترتیب با غلظت های 0، 200، 400، 800، 1600 میلی گرم در کیلوگرم جیره ویتامین C، به مدت 60 روز تغذیه شدند. ماهی های هر تیمار درابتدا، وسط و انتهای دوره زیست سنجی شدند و شاخص های رشد شامل ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، کارایی غذا، نسبت بازده پروتئین، فاکتور وضعیت، افزایش طول و وزن نهایی بین تیمارها مقایسه گردید. نتایج نشان داد که تقریبا تمام شاخص های رشد مورد بررسی در غلظت های بالای 400 میلی گرم در لیتر افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت (P< 0.05).
  کلیدواژگان: ماهی شیربت، اسید اسکوربیک پارامترهای رشد
 • وجیهه سادات قائمی طلب، حاجی قلی کمی* صفحات 135-144
  خانواده آگامیده چهارمین خانواده بزرگ مارمولک هاست، این خانواده در ایران شامل 4 جنس است. جنس Trapelus یکی از جنس های خانواده آگامیده است که بسیار کم مطالعه شده است و در سراسر نواحی بیابانی و نیمه بیابانی شمال آفریقا، شرق خاورمیانه و آسیای مرکزی و شرقی و هم چنین قزاقستان و غرب چین توزیع شده است. جنس Trapelus شامل 4 گونه در فلات ایران است: T. agilis، T. lessonae، T. ruderatus و T. megalonyx در ایران دارای سه زیرگونه T. agilis agilis، T. a. khuzistanensis، T. a. sanguinolentus است. تعداد 81 نمونه (35 نابالغ و 46 بالغ) بر اساس 3 صفت مورفومتریک و 12 صفت مریستیک متعلق به شهرستان های تربت حیدریه (27نمونه) و نیشابور (54 نمونه) مطالعه گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین طول سروبدن در نرها 60/40 میلی متر و در ماده ها 41/63 میلی متر، میانگین طول دم در نرها 24/89 میلی متر و در ماده ها 90/74 میلی متر می باشد. تعداد فلس دور بدن در کل نمونه-ها 59 تا 83 عدد و تعداد فلس بین دو بینی بین 3 تا 5 عدد می باشد. تعداد فلس پینه بسته پیش مخرجی در نرها 2/4 برابر بیش تر از ماده هاست. دم تمام نابالغ ها (100%) سالم و دم 1 نمونه بالغ قطع شده بود.
  کلیدواژگان: آگامیده، Trapelus، تربت حیدریه، نیشابور، مریستیک، مورفومتریک
 • محمد فرهنگی* صفحات 145-154
  آزمایشات به منظور مطالعات رفتاری و آسیب شناسی مسمومیت حاد با مس درماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) انجام شد. آزمایشات به روش آب ساکن درمدت 96 ساعت اجرا شد. 15 قطعه بچه ماهی کلمه با وزن متوسط 0/5±2 گرم درمعرض غلظت های مختلفی از سولفات مس (0/4، 0/3، 0/2، 0/1 میلی گرم درلیتر) قرار گرفتند. یک گروه نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. تحت شرایط ثابت و هوادهی، غلظت کشنده سولفات مس برابر 0/4 میلی گرم در لیتر بدست آمده است. درصد تلفات ماهی با افزایش غلظت های مس به طور معنی داری در بین گروه های آزمایشی افزایش یافت (P<0.05). آزمایشات نشان داد در غلظت های بالای سولفات مس علائم ظاهری مسمومیت به شکل تشنجات عصبی، بلعیدن هوا از سطح آب توسط ماهی، بازوبسته شدن سریع سرپوش های آبششی ظاهرشد. مطالعات آسیب شناسی نشان داد که بیش ترین ضایعات مشاهده شده در بافت ها شامل خون ریزی، پرخونی، هیپرپلازیا، ادم و نکروز سلولی بود.
  کلیدواژگان: غلظت کشنده، مسمومیت، سولفات مس، ماهی کلمه، Rutilus rutilus
 • یافته های علمی کوتاه
 • رحیم احمدی، محیا سهیلی فر*، اصغر قاسمی ورنامخواستی صفحات 155-159
 • ماندانا کاظمی*، صمدزارع، رامین مناف فر، بهروز آتشبار، مهدی صعودی، محمدرضا غریبی صفحات 163-170
  آبزی پروری مطلوب وابسته به معیارهای مختلفی بوده که در این میان انتخاب غذای مناسب با پتانسیل لازم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. امکان استفاده از پریان میگوها در رژیم غذایی آبزیان بطور وسیع مورد بررسی قرار نگرفته است. در میان غذاهای زنده مورد استفاده در آبزی پروری، پریان میگوها با پتانسیل لازم به عنوان یک ماده غذایی برای ماهیان محسوب می شوند، مانند ماهی های زینتی که ازغذای زنده بهره مند می شوند. هم چنین سیست و ناپلی آن ها به دلیل سهولت و دسترسی آسان در پرورش لارو آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد. Branchinecta orientalis متعلق به راسته آنوستراکا، ساکن بومی آبگیرهای فصلی واقع در شمال غربی ایران می باشد. در این تحقیق، سرعت رشد و بقاء این گونه با استفاده از دو نوع جلبک تک سلولی به همراه مقدار مشخصی از مخمر غنی شده به مدت 15 روزمورد مطالعه قرارگرفت. ناپلی های تازه تفریخ شده تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1± 21درجه سانتی گراد، 12 ساعت روشنایی، 12 ساعت تاریکی، شدت نور 1600 لوکس و تراکم 200 ناپلی در لیتر آب شیرین) تا تمایز جنسی، با استفاده از جلبک های هماتوکوکوس و سندسموس پرورش داده شدند. نتایج با استفاده ازروش آنالیز واریانس یک طرفه(one-way ANOVA) بررسی گردید. نتایج حاصله نشان داد که هر دو رژیم غذایی نتایج خوبی برای پرورش این موجود داشته و حتی اختلاف معنی داری از لحاظ سرعت رشد و بقاء بین دو تیمار غذایی (هماتوکوکوس و سندسموس) دیده نشد (0/05
  کلیدواژگان: Branchinecta orientalis، آنوستراکا، پریان میگو، جلبک تک سلولی، آبزی پروری
 • زهرا یاراحمدی، عبدالعلی موحدی نیا*، سارا رستگار صفحات 173-177
|
 • Masihipour Behzad*, Saleh Moghadam Masoud, Abbas Zare Mirakabbadi, Sharokh Navidpour, Hadi Rabiei Pages 1-24
  Khozestan province south western of Iran is a place with high distribution of Scorpions which are belonged to Buthidae, Scorpionidae and Hemscorpionidae families. The venoms from Buthidae scorpion specially have neurotoxins which specifically act on ionic channels in excitable cells of membrane. Apistobuthus sosane belong to buthidae family, which is yellow in color and its length is about 10 centimeter which is hunter from sandy places. its typical feature is that the second segment of tail is bigger than other segments. The target of this study was isolation and identification of toxic fraction venom of Apistobuthus sosane scorpion. In this study we used UV lamp for night collection of scorpions. Their venoms were extracted by electrical stimulation and were freeze-dried and mucoproteins of venom were separated, than the venom and fractions were injected to 18-20 gram albino mice for LD50 determination According to Sperman and Karber method. The venom was loded on a sephdex G50 column and fractions were collected according to UV absorption at 280 nm wave length. The toxic fraction Asf2, crude venom with the marker was electrophoresis. Molecular weights of toxic fraction 6 KD were collected.
  Keywords: Scorpion, Venom, Apistobuthus sosane, Fraction, Sephdex G50
 • Nasrin Feili, Ahmad Gharzi* Pages 25-32
  In this research 120 individuals of lizards belonging to 6 families (Lacertidae, Gekkonidae, Phyllodactylidae, Agamidae, Scincidae and Eublepharidae), 11 genera and 11 species were collected from Mehran region in Ilam Province and scrutinized for existence of ectoparasite. Our results demonstrated that among these, two families of Scincidae and Eublepharidae lack any parasite on their skin whereas the other four families possess mite pockets containing ectoparasite on different site of the body. The mite pockets occurred around eyes, inside ears, within scales and skin folds of the hosts. In general, ectoparasites were found in the members of 6 lizard species including Ophisops elegans (Lacertidae), Asaccus elisa (Phyllodactylidae), Laudakia nupta (Agamidae), Cyrtopodion scabrum and Carinatogecko heteropholis (Gekkonidae). The parasites were found on these lizards were belong to the genera Geckobia (Pterygosomatidae) and Trombicula (Trombiculidae) which occurred in high intensity in Ophisops elegans but with lower number on other species. Based on the results obtained from Asaccus elisa no gender difference is observed in terms of the number and intensity of infestation.
  Keywords: Mite pockets, Ectoparasite, Lizard, Chigger
 • Mahmoud Sinai*, Ali Machinchian, Peyman Eghtesadi Araghi, Gholam Hossein Riazi, Gholam Hossein Riazi, Kazem Darvish Bastami Pages 33-73
  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have different physiological effects on aquatic organisms. Glutathione S-Transferase (GST) as a biomarker of PAHs in liver of mudskipper (Periophthalmus dussemerie) was analyzed. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were assessed in the sediments and liver of mudskipper along the coast of north western part of Persian Gulf (Khuzestan coast). PAHs and GST were measured by HPLC and spectrophotometry methods respectively. Total PAH concentrations in sediment and liver tissues ranged between 113.50-3384.34 ngg-1 dw, 3.99-46.64 ngg-1 dw. The highest PAHs concentration and enzymatic activity were identified at Jafari site while the lowest were at Bahrakan. Significant correlation was found between GST and PAHs.The results of this study confirmed the use of mudskipper (P. dussemerie) as a bioindicator of PAHs pollution in marine ecosystem. The results also indicate that GST in p. dussemerie could be extended as a biomarker of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
  Keywords: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), Periophthalmus dussemerie, Persian Gulf, Bioindicator, Biomarker
 • Mohammad Navid Forsatkar, Mohammad Ali Nematollahi* Pages 45-51
  Significant morphological and physiological changes occur in the early development of fishes. This study was conducted to investigate the embryonic and pre-larval development of fighting fish (Betta splendens) in different temperature (24, 27 and 30°C) from oocyte activation to time of free swimming. Spawning occurred in tanks at 28 °C. Fertilized eggs were removed rapidly from the breeding tanks and put in the rearing tanks with different temperature (24, 27 and 30 °C). Diameter of fertilized eggs was determined around 0.8 mm. They were white, typically when deposited, very large vitellogenin and small privitelin space. Eggs and larva in different development stages and temperatures were sampled and taken pictures. The minimum time for arrival to specific developmental stages including: first cleavage, 32 and 64 cells stage, mid blastula stage, 50% epiboly, tail bud formation, heartbeat begins, hatching, opening the mouth and finally free swimming) at 24, 27 and 30 °C was recorded. Higher hatching rate and larva faster growth occurred at 30°C show that this temperature is most suitable for egg incubation of Siamese fighting fish.
  Keywords: Fighting fish (Betta splendens), Embryonic development, Fertilization, Temperature
 • Seyed Peyman Tavassoli*, Farhad Froudi, Seyed Naser Mousavi Pages 53-59
  To determine the effects of garlic extract on egg yolk cholesterol, egg microbial load, and productivity of egg-laying chickens at different intervals, Spain made garlic extract, Garlic on brand was applied. As many as 392 egg-laying hens of Hi-line race and all 30 weeks old were randomly classified in separate but equal groups and for 6 weeks received seven types of drinking water mixed with different garlic extract concentrations and same nutrition ratio. The first treat was control treat so it only contained pure water. Second treat contained 0.01 % garlic extract and was supplied for two days. Other treats were respectively as follows; 0.02% for two days a week, 0.01% for four days a week, 0.02% for four days a week, 0.01 % for six days a week, and 0.02% for six days a week. Through out experiment, the flock was observed and quality of yolk cholesterol, blood serum, egg shell microbial load, egg contents, production percent, egg bulk, egg weight, FCR, and egg shell thickness were recorded. The information obtained during six weeks was statistically analyzed. At the end of third and seventh week and also one and two weeks following experiments, sampling was carried out. According to results, it was only at the end of sixth week that the mixture of garlic extract with drinking water significantly affected on cholesterol of control group and other garlic extract consumers (P<0.05). However, among other treats, significant difference was not observed. Regarding blood serum cholesterol, in spite of blood cholesterol reduction at the end of experiment, no significant difference was detected among treats (p< 0.05). Egg content and egg shell microbial load didnt show significant difference from control group (P> 0.05). At third week, egg shell thickness significantly reduced compared to control group in other treats (P<0.05). However, at the end of sixth week, no significant difference was noticed (p>0.05). Regarding egg bulk, production percent and FCR, there was no significant difference between treats (p >0.05). Finally, it can be concluded that garlic extract consumption could only increase yolk cholesterol up to 17% and didnt have any other impact on egg-laying hens. By the way, the most economic consumption of this extract is 0.01 % for two days.
  Keywords: Garlic extract, Cholesterol, Egg microbial load, Layer performance
 • Mahnaz Rabbaniha* Pages 61-70
  The fisheries management requires the knowing of spatial and temporal spawning fish and identifies their early life history. Samplings have been done in Bushehr coastal waters: Nayband Bay (1998), Central creek of Bushehr (1999), Southern coastal Bushehr waters (2000), Northern coastal Bushehr waters (2002) and Khark & kharko Islands (2008) by Bongo-Net plankton sampler with 500µ mesh size. Two families Clupeidae and Engraulididae were identified and some genera also introduced that were included: Sardinella (body very elongate, whiteout teeth in early life period) Dussumieria (with large teeth), Ilisha (without teeth with fewer meyomer), Encrasicholina (the posterior 2-7 base of the dorsal fin lie posterior to the anus) and Thryssa (the dorsal fin is entirely anterior to the anus and the anal fin longer than the dorsal fin) genera were found. The highest abundance of this order was in spring in all research.
  Keywords: Clupeidae larvae, Engraulididae larva, Early Life History, Distribution, Bushehr waters
 • Saeed Nassaj Nezhad*, Turaj Vali Nasab, Narges Javadzadeh Pages 71-82
  Regarding to study the amount of target, by catch and discard of traditional shrimp trawlers (dhows), series samplings were conducted in October-November 2011 in coastal waters of Khouzestan Province (Lifeh and Booseif fishing grounds). Thirty six tows as randomly selected stations were carried out and a total of 3525kg was collected. The catches were separated, identified and weighed.A total of 74 species belong to 51 families were identified of which 53 species were bony fishes belong to 34 families; 5 species of Chondrichthyes (4 family), 9 species of crustacean (6 family); 4 species of mollusks (4 family); 2 species of echinoderms (2 family) and one sea snake. On the other hand, the weights of target catch were: white shrimp with 534.3kg (81.25%), Metapenaeus affinis and Parapenaeopsis stylifera with 116.45kg (17.71%) and Penaeus semisulcatus 6.85kg (1.04%). An overall comparison of total catch was calculated as: Target catch (20%), by catch (22%) and discard (58%) consist of fish (61%), crustacean (34%), mollusks (1%) and others (4%).
  Keywords: Trawl, by catch, Discard, khuzestan, Persian Gulf
 • Neda Behdarvand, Mohammad Kaboli*, Reza Ebrahimpour, Bahman Jabbarian Amiri Pages 83-92
  Today, modeling risk prediction as an effective strategy to protect the interests of human and wildlife populations is considered. The application of output maps such models to determinant the distribution range of conflicts; cost estimates and success of control programs are very beneficial. In the present study, we present a risk map for gray wolf (Canis lupus) attacks on human in Hamedan province. Thus, evaluation the performance of maximum entropy (MAXENT) modeling method to two methods presence/absence of artificial neural networks (ANN) and Support Vector Machine model (SVM). Based on predictions obtained north and center of the province are facing with high occurrence of wolf attacks. The results showed the important effective factors in distribution of wolf attacks are land use, human density and distance from the road. Between these factors, the land use was identified as the most important parameter. In addition, according to the results, the maximum entropy method, amount allocated area under the curve was greater (AUC =0.88) that indicates the high efficiency of this method in prediction of high risk areas in Hamedan province.
  Keywords: Human, wildlife conflict management, Prediction models, Wolf (Canis lupus), Hamedan province
 • Hoda Mori, Bazofti*, Alireza Safahieh, Ali Dadolahi, Sohrab, Babak Dostshenas, Ahmad Savari Pages 93-100
  The term ‘‘marine fouling’’ is generally applied to the assemblages of marine organisms that colonize artificial rather than natural substrate. Barnacles (Crustacea) are a dominant component of animal fouling species on artificial and natural substrates, as they are best adapted to sessile way of life. The purpose of this study was to determined deployment recruitment Balanus amphitrite on constructions in the Imam Khomeini Port. To achieve the aims of present research, concrete panels (20 × 30 cm) were designed and installed at depth 3 and 10 meter under seawater level in 4 stations. Panels were collected after 2 months and transferred to the laboratory for further investigations. The results indicated that the B. amphitrite recruitment occurred throughout the year with varying intensities. Maximum biomass of 1943.49 ± 13.74 g.m2 was observed during April 2010 and a minimum value of 4.31± 1.22gr.m2 in February 2009.
  Keywords: Balanus amphitrite, Biomass, Imam Khomeini port
 • Hamed Nekoubin*, Mohammad Sudagar Pages 101-108
  Grass carp is one of the valuable fishes in the poly culture system that, it mostly use from aquatic plants in pond. In order to investigate the impact of different vegetative nutrients and pellet on the growth indices of Ctenopharyngodon idella, an experiment (90 days) was conducted at the aquatic research center of Shahid Fazli Barabadi Fisheries Faculty in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. In this research, three types of vegetative nutrients: Alfalfa, Lemna sp and Azolla filiculoides have been used with the 20 percent body weight and two types of pellets food containing 25 and 35 percent of protein, with 5 percent of body weight whit three replicates per treatment for a total of fishes, and in each treatments had 15 small fishes with the average weight of 15.41± 0.51g have been applied. The experiment results after the research period indicated that the most rate of the growth performance is related to treatment fed alfalfa plant and it had significantly different to other treatments (P>0.05), followed by Lemna sp. and had significant difference from other treatments (P<0.05). The lowest growth performance observed in the pellets containing 25 percent protein that it had significantly different to other treatments (P>0.05). And also in growth parameters, A. filiculoides and formulated feed with 35% protein was not significantly different from each other (P<0.05) in growth performance. In blood factors, there was not observed any significantly different in mean corpuscular hemoglobin Corpuscular (MCHC) index (P<0.05) in treatments. Also the maximum of red blood corpuscular (RBC) was observed in Lemna sp., Azolla filiculoides, Alfalfa and pelleted diet with 35% protein, than they had not significantly different to each other (P<0.05).
  Keywords: Grass carp, Ctenopharyngodon idella, Plant food, Pellet food, Growth rate, Blood factors
 • Leili Ahmadi, Haj Gholi Kami*, Farzaneh Gangi Pages 109-122
  It was studied meristic, morphometric, sexual dimorphism, behavior and feeding of the Keeled- rock gecko (Cyrtopodion scabrum) from a population in Kouhdasht city, Lorestan Province. It was collected 80 specimens from July 2011 to October 2012 from Kouhdasht city directly by hand. It was investigated 14 morphometric and 13 meristic characters of all specimens. Juveniles and adult specimens were studied separately. Sexes of all adults were determined based on presence of preanal pores in males and absence in females and finally with dissection and observation of their gonads. Data were analyzed by using discriptive analysis, spss18 and T- test univariate statistical package. It was observed little differences in mean of characters between males and females on the basis of descriptive. Based on the analyses, no morphometric characters showed differences between males and females, but two meristic. Characters (preanal pores and scales across head) showed differences between males and females. Activity of this nocturnal species starts usually after sunset and feeds on insects.
  Keywords: Keelled rock gecko, Sexual dimorphism, Lorestan, Kouhdasht
 • Nasim Tabaraki, Delavar Shahbaz Zadeh, Kamran Pooshang Bagheri, Ali Machinchian, Gholam Hossein Vosoughi, Pargol Ghavam Mostafavi* Pages 123-128
  Identification of venomous species of Persian Gulf cone snails and characterization of venom composition and their features is so important from the point of danger for underwater divers as well as medical importance. In this research, the specimens of Conus textile were collected off Larak Island from depth of 7 m. The collected samples were transferred to laboratory alive and were stored at -700C. The venom´s ducts were separated and homogenized with deionized water. The mixture centrifuged at 13000 rpm for 15 minutes at 4 ̊C. Supernatant was considered as extracted venom and stored at -20 C after lyophylization. The entity of venom determined by SDS-PAGE and RP-HPLC methods used to investigate the extracted venom and system to determine protein pattern. The results obtained with SDS-PAGE showed that proteins and peptides of venom were ranged between 6 to 250KD. Chromatogram of the venom demonstrated more than 44 large and small fractions.
  Keywords: Cone snails, Conus textile, Venom, RP, HPLC, Persian Gulf
 • Mojdeh Chelemal Dezfoul Nejad, Masoumeh Moradi*, Mehrzad Mesbah, Mehran Javaheri Baboli Pages 129-134
  In this study, the effects of adding different levels of ascorbic acid in diet of Barbus grypus on some growth parameters were investigated. For this purpose, 300 fish with average weight of 25.4±3.12 were randomly divided into 5 treatments, 3 replicate for each treatment. Fish were fed with following level of vitamin C in each treatment: 0, 200, 400, 800, 1600 mg/kg diet for 60 days. Biometric measurements were performed on fish at beginning, in the middle and at the end of experiment and following growth parameters: SGR, percent weight gain, feed conservation, feed efficiency, protein efficiency ratio, condition factor, increasing the length and final weight were compared between treatments. According to the results, a significant increased was observed in all growth parameters in fish that fed with higher than 400mg/kg vitamin C in comparison with control treatment.
  Keywords: Barbus grypus, Growth parameters, Ascorbic acid
 • Vejihe Sadat Ghaemi Talab, Haj Gholi Kami* Pages 135-144
  The fourth great family of the Lizards is Agamidae. This family consists of 4 genera in Iran. The Agamid genus Trapelus is one of the least studied genus and distributed throughout the desert and semi-desert regions in north Africa, eastwards in to the Middle East and Central Asia, as far east as eastern Kazakhstan and western China. The Trapelus consists of 4 species in Iranian plateau: T. agilis, T. lessonae, T. ruderatus, and T. megalonyx. T. agilis complex is the most complicated and widespread species complex and consists of 3 subspecies in Iran: T. a. agilis, T. a. sanguinolentus, and T. a. khuzistanensis. We studied 81 specimens (35 juveniles, 46 adults) based on 3 morphometric and 12 meristic characters from Torbat-e-Heydariyeh (27 specimens) and Neyshabour (54 specimens) cities. Results revealed that mean of snout-vent length were 60. 40 in males and 63. 41 in females, mean tail length were 89. 24 and 90. 74 in males and females respectively. Numbers of scales around midbody in all specimens were 59-83 (mean 69. 32±0. 64) and numbers of internasals were 3-5 (mean 4. 01±0. 08) Mean number of preanal callos scales were 18. 92 and 7. 86 in males and females respectively. Tails of all juveniles (%100) were original and complete and only one adult specimen was tailless.
  Keywords: Agamidae, Trapelus, Torbat, e, heydariyeh, Neyshabour, Meristic, Morphometric
 • Mohammad Farhangi* Pages 145-154
  The research was accomplished in order to study of behavioral and histopathological effects of Copper to Rutilus rutilus caspicus. The studied was performed by Water Static Method during 96 hours. 15 fish with average weight 2±0.5 g were encountered with different concentrations (0,. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 mg/l) of Copper. A group of fish was considered as control. Under stable condition and aeration, the lethal concentrations were detected 0.4 mg/l. Results indicate, there was significant differences between lethal rate with each other when copper concentration was increased (p<0.05). The experiments revealed, in the high concentration of Copper nominal signs of toxicity as convulsion, air gulping and opened operculum were happened. Histopathological findings were showed that, major lesions in tissues were hemorrhage, hyperemia, hyperplasia and edema and cells necrosis.
  Keywords: Lethal Concentration, Toxicity, Copper Sulphate, Rutilus rutilus
 • Rahim Ahmadi, Mahya Soheilifar*, Asghar Ghasemi Varnamkhasti Pages 155-159
  Psychomotor substances influence liver and heart function. The aim of this study was to investigate the effects of methamphetamine on serum level of creatine kinase (CK) in male rats. The results indicated that the Serum level of CK were significantly reduced in rats receiving 2mg/kg, 4mg/kg and 6mg/kg of methamphetamine compared to control animals (P<0.05). Conclusively, the results of this study show that methamphetamine injection has damaging effect on liver or other organs to reduce serum level of CK.
  Keywords: Methamphetamin, Creatine Kinase, Rat
 • Mandana Kazemi*, Samad Zare, Ramin Manaffar, Behrooz Atashbar, Mehdi Sooudi, Mohammad Reza Gharibi Pages 163-170
  Success in aquaculture is based on various criteria, and the selection of a suitable feed and its potential use is important. The possibility of using fairy shrimps as diet in aquaculture has not been explored widely. Among the live diets used in the aquaculture, fairy shrimps have the potential to be used as a feed item for fishes such as ornamental fishes that benefit from live food. Also, their cysts and nauplii are useful in larval culture, mainly due to their convenience and availability. Branchinecta orientalis belong to the Anostracans, is a common inhabitant in seasonal water catchments in Northwest of Iran. In this study, growth rate and survival of this species was studied for 15 days using two different unicellular algae, that were combined with given amount enriched yeast. Newly hatched nauplii were grown until sexual differentiation under laboratory conditions (21 ±1°C temperature; 12L/12D photoperiod; 1600 Lm/m2 intensity; 200 nauplius L_1 density) feeding on two specie of unicellular algae Haematococus sp. and Scenedesmus sp. Results were analyzed using One-way ANOVA was used to test mean of different variables. No significant difference was observed on the growth rate and survival between the two treatment groups (p > 0.05). Also our findings provide valuable information on B. orientalis high nutrition value and its capability to use in aquaculture.
  Keywords: Branchinecta orientalis, Anostracan, Fairy shrimp, unicellular algae aquaculture
 • Zahra Yar Ahmadi, Abdul Ali Movahedi Nia*, Sara Rastegar Pages 173-177
  PAHs are important environmental pollutants because of their ubiquitous presence and carcinogenicity. The present study investigated effects of naphthalene (NAP) as one of the most important hydrocarbons on gill structure and plasma cortisol and T3 levels in klunzingeri mullet (Liza klunzingeri). Fish were divided to control and treatment groups. Treatment fishes received 50mg Bap dissolved in10µl coconut oil per (body weight) that were implanted peritoneal. Control group were implanted with coconut oil (10µl/g body weight) without BaP. Sampling was carried out 72 hours after implanting. During sampling time (While Sampling) fish were anesthetized then blood and gill arch were sampled. According to the results plasma levels of cortisol and T3 significantly increased and decreased respect. Respectively in both control and treatment groups NaP exposure stress caused increasing gill histopathological lesions such as epithelial hyperplasia, epithelial lifting, vascular congestion and mucus hyper secretion was evident. NAP exposure stress caused some alteration in plasma cortisol and T3 levels and increasing gill histopathological lesions. So according to disorders in hydromineral balance and survival are expected. According to the results plasma levels of cortisol and T3 significantly increased and decreased respectively in both control and treatment groups NaP exposure stress caused increasing gill histopathological lesions such as epithelial hyperplasia, epithelial lifting, vascular congestion and mucus hyper secretion was evident.
  Keywords: Naphthalene, Cortizol, T3, Gill
 • Ali Jafar Nodeh, Mohammad Sudagar* Pages 181-191
  A study to determine the effect of varying dietary prebiotic Immunogen levels on the growth performance, hematological parameters and intestinal microbial balance of (Acipenser persicus), was carried out. The commercial prebiotic, Immunogen, were mixed thoroughly with the artificial feeds at concentration of 0.0 (control), 0.5, 1 and 2 g kg-1 dry diet and fed to healthy fish (27±0.45 g) at 2 - 3.5 % of their body weight daily in two split doses for 8 weeks. The trail was carried out in 12PVC tanks 500 liter which was filled with about 200 liter of water. That all tanks 12 juvenile Persian sturgeon were stocked. During the experimental period, weight and length of fish were recorded at an interval of 14 days. We studied also hematological parameters and intestinal microbial balance of fish at the end of the experiment. Results showed that specific growth rate (SGR), food conversion ratio (FCR), feed efficiency (FE), body weight gain (BW %) and net production (NP) were significantly (P<0.05) different among the experimental groups. no significant difference were observed in body composition (P>0.05). There were no significant differences (P>0.05) in the haematocrite, hemoglobin, total protein, glucose, albumin and globulin among the treatments. Results also showed that white blood cell (WBC), cholesterol and cortisol levels were significantly (P<0.05) different among the experimental groups. In addition, microbial analysis showed that colony forming units (CFU) and intestine Lactobasilus were significantly (P<0.05) different between control and other experimental groups.
  Keywords: Prebiotic, Immunogen, Acipenser persicus, Growth performance, Hematological parameters