فهرست مطالب

فصلنامه محیط زیست جانوری
سال پنجم شماره 2 (تابستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/05/16
 • تعداد عناوین: 16
|
 • رضا عسگری*، سهیل ایگدری، غلامرضا رفیعی، ناصر آق، هادی پورباقر، حمید اسحق زاده صفحه 1
  دستورالعمل رنگ آمیزی آلسیان بلو- آلیزارین رد با موفقیت برای مراحل مختلف رشدی فیل ماهی(Huso huso) به عنوان ماهی مدل خاویاری، جهت مطالعات تکوین (فردزایی) اسکلتی تهیه شد. جهت کسب بهترین دستورالعمل رنگ آمیزی، اندازه ماهی و خصوصیات ریختی آن در هر یک از مراحل رشدی مورد توجه قرار گرفت چرا که این فاکتورها رنگ آمیزی بافت را تحت تاثیر قرار می دهد. 3 مرحله رشدی مشخص برای بهترین دستورالعمل رنگ آمیزی در طی این مطالعه مشخص شد: 20- 11 میلی متر (TL)؛ 29- 21 میلی متر (TL)؛ 30 و بالاتر از 30 میلی متر (TL). به طور کلی جهت رنگ آمیزی اسکلتی از رنگ آلسیان بلو و آلیزارین رد به ترتیب برای رنگ آمیزی غضروف و استخوان استفاده می شود. مدت زمان انکوباسیون برای هر یک از محلول های به کار رفته جهت نفوذ رنگ به بافت های غضروفی و استخوانی بدون آسیب به بافت ها برای هر یک از مراحل رشدی به خوبی تنظیم شد. از آن جایی که تشخیص بافت های تازه غضروفی شده و یا تازه استخوانی شده لاروهای بسیار کوچک (به ترتیب 11 و 20 میلی متر) با این دستورالعمل امکان پذیر است، این دستورالعمل می تواند برای مطالعات تکوینی اسکلتی، بدشکلی های اسکلتی در لاروهای کوچک و بررسی تاثیر عوامل مختلف محیطی و تغذیه ای بر میزان استخوانی شدن ماهیان خاویاری مفید باشد.
  کلیدواژگان: تکوین اسکلتی، ماهیان خاویاری، فیل ماهی(Huso huso)، رنگ آمیزی اسکلتی، آلسیان بلو، آلیزارین رد
 • محمود حافظیه *، حمید رمضانی، دانیل اژدری، سیامک یوسفی سیاهکلرودی صفحه 11
  تاثیر اسیدهای چرب فوق غیراشباع با دو منبع وارداتی و داخلی و سطوح مختلف ویتامین ث برتحمل شوری لارو ماهی قره برون مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. سیست آرتمیا ارومیانا در شرایط استاندارد تفریخ و توسط یک امولسیون وارداتی و یک روغن ماهی داخلی همراه با سه سطح ویتامین ث غنی و به مدت 20 روز لارو ماهی قره برون از آن ها تغذیه نمود.در پایان دوره آزمایش با اندازه گیری اسیدهای چرب در آرتمیا و لارو ماهی و تحمل شوری لاروهای تیمار شده با قرار دادن آن ها در شوری های مختلف و زمان های متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بازماندگی و تحمل به شوری های بالا در کلیه لاروهای تیماری در مقایسه با گروه شاهد که از آرتمیا غنی نشده تغذیه نموده بودند به طور معنی داری (P<0.05) افزایش نشان داد.کلیه فاکتورهای اصلی بر تحمل شوری لارو ماهی قره برون در شوری 12 گرم در لیتر و پس از 120 ساعت تاثیر معنی داری نشان دادند (P<0.05) ولی بین تیمارهای ترکیبی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P>0.05). از بین فاکتورهای اصلی (ICES30/4 (1/00±100/00 درصد سطح 20 درصد ویتامین ث (1/00±99/00 درصد) و زمان 24 ساعت غنی سازی غذای زنده (1/00±99/00 درصد) بیش ترین افزایش بقاء در لارو ماهی های تحت استرس را به وجود آوردند. هم-چنین میزان اسیدهای چرب امگا 3 و 6 چه در آرتمیا غنی شده و چه در لارو ماهی تغذیه شده از آرتمیای غنی شده به خصوص با امولسیون تجاری افزایش معنی داری با گروه شاهد نشان داد (P<0.05).
  کلیدواژگان: اسیدهای چرب، ویتامین ث، قره برون، تحمل شوری، آرتمیا ارومیانا
 • تراب قنبری، رحیم عبدی*، محمود بهمنی، رضوان الله کاظمی، احمد سواری صفحه 23
  با توجه به اهمیت بافت غضروف در ساختار اسکلتی ماهیان غضروفی جهت مطالعه حاضر، نمونه های تهیه شده از بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی در مراحل 40 روزه (قبل از رهاسازی)، یک ساله و چهارساله برای مطالعه با میکروسکوپ نوری و الکترونی گذاره در ماده تثبیت کننده بوئن و گلوتارآلدئید 4 درصد قرار داده شدند. پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه های بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی و پس از تهیه فتومیکروگراف های لازم، ساختار و ریز ساختار آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی ساختار بافت غضروف ستون فقرات تاسماهی ایرانی به وسیله میکروسکوپ نوری مشخص شد که این بافت از پری کوندریوم، کندروبلاست و کندروسیت تشکیل شده است و تعداد قابل توجهی از سلول های بالغ آن ها به صورت هم منشاء و دارای لاکونای مشترک دیده شدند. در بررسی ریزساختاری سلول های بافت غضروفی، کندروبلاست ها دارای تجمع ارگانل داخل سلولی بیش تری نسبت به کندروسیت ها دیده شدند که در سلول های غضروفی ستون فقرات تاسماهی ایرانی 40 روزه این تجمع از مراحل بالاتر چشمگیرتر بود ولی در هر دو سن دارای غشای ناصاف و مضرس بودند. بنابراین با توجه به اهمیت این گونه از ماهیان و به خاطر این که در خصوص بافت شناسی غضروف مطالعه ای صورت نگرفته است تحقیق اخیر انجام پذیرفته است.
  کلیدواژگان: مطالعه ساختاری و ریزساختاری، Acipenser persicus
 • ابراهیم حسین نجدگرامی*، ناصر آق، علی آقازاده، رضا ملک زاده صفحه 31
  در این تحقیق تاثیرات استفاده از روغن سویا بر روی پارامترهای رشد، بقاء و متابولیسم اسیدهای چرب در جیره غذایی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی بررسی شد. برای این منظور تعداد 180 عدد بچه ماهی تاسماهی ایران با وزن اولیه 210 گرم در 3 تیمار غذایی (100 درصد روغن ماهی، 50 درصد روغن سویا و 100 درصد روغن سویا) به مدت 78 روز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج طرح نشان داد که جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا تاثیر معنی دار بر افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و بقاء در بچه ماهیان تاسماهی ایران نداشته است (P<0.05). آنالیز بافت ماهیچه پس از طی دوره پرورش نشان داد که ترکیب اسیدهای چرب در بدن بچه ماهیان به-طور معنی داری تحت تاثیر جیره های مورد استفاده بوده است و تجمع اسیدهای چرب لینولئیک (C18:2n6) و لینولنیک (C18:3n3) در بافت بچه ماهیان به ترتیب در تیمار سوم و اول دارای بالاترین مقدار بود. هم چنین نتایج طرح نشان داد که استفاده از 50 درصد روغن سویا مسیر غیراشباع سازی (Desaturation) و بلندزنجیره سازی (Elongation) اسیدهای چرب سریPUFA C18 را در بچه ماهیان تحریک می کند و بالاترین مقادیر EPA، DHA و اسید آراشیدونیک در این تیمار مشاهده شد. تاثیرات بازدارنده میزان بالای اسید لینولئیک در تیمار100 درصد روغن سویا بر روی سنتز DHA در بافت ماهیان از نتایج دیگر طرح بود.
  کلیدواژگان: تاسماهی ایرانی، متابولیسم، اسید چرب، روغن سویا، روغن ماهی
 • حمید اسحق زاده*، غلامرضا رفیعی، رضوان الله کاظمی، باقر مجازی امیری، سهیل ایگدری صفحه 43
  این مطالعه به منظور تکامل بینایی فیل ماهی (Huso huso) از زمان تفریخ تا 32 روز پس از تفریخ و هم چنین تعیین ساختار و تشکیلات چشمی و رشد لایه های مختلف آن در این مرحله انجام شد. در زمان تفریخ، عدسی و شبکیه لارو فیل ماهی تمایز نیافته بود و در 2 روز پس از تفریخ چشم شروع به تمایز نمود. آشکارترین تغییرات ساختاری چشم فیل ماهی بین زمان تفریخ و 4 روز پس از تفریخ اتفاق افتاد که در این سن، چشم دارای یک دیواره رشد یافته و مکان سازمان یافته، عدسی، عنبیه، مشیمیه، صلبیه، قرنیه و هم چنین محوطه زجاجیه بود و تمام لایه های شبکیه در روز هشتم پس از تفریخ به صورت کاملا مجزا مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: فیل ماهی، تکوین، ساختار چشم، بافت شناسی
 • ایوب یوسفی جوردهی*، محمد سوداگر، محمود بهمنی، سیدعباس حسینی، امیراحمد دهقانی، محمدعلی یزدانی صفحه 51
  تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات فیتواستروژن های جنیستین و اکوال بر سطوح هورمون های استروئید جنسی در فیل ماهی ماده پرورشی 5 ساله طی یک سال انجام شد. سطوح تستوسترون در ابتدا و انتهای دوره آزمایش اختلاف معنی داری (0/05 > P) را در همه تیمارها به استثنای جنیستین با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم و تیمار شاهد نشان داد. سطوح تستوسترون در انتهای دوره آزمایش افزایش معنی داری را در تیمارهای اکوال با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم نشان داد که به حداکثر 1/91 ± 21/04 نانوگرم در میلی لیتر رسید. سطوح استرادیول هر تیمار در انتهای دوره افزایش یافت که اختلاف معنی داری (0/05 > P) را در جنیستین با غلظت 0/8 و 1/6 گرم در کیلوگرم نشان داد. سطوح استرادیول در انتهای دوره در تیمار اکوال با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم به حداکثر 1/04 ± 12/6 نانوگرم در میلی لیتر رسید (0/05 > P). سطوح پروژسترون در انتهای دوره بین تیمارها فاقد اختلاف معنی دار بود (0/05 < P). نتایج حاصل مبین افزایش معنی دار در سطوح هورمون های تستوسترون و استرادیول در برخی غلظت ها به ویژه در تیمار اکوال با غلظت 0/4 گرم در کیلوگرم بود. در مقایسه، تاثیر استروژنیک اکوال نسبت به جنیستین در فیل ماهی ماده بیش تر بود.
  کلیدواژگان: فیتواستروژن، جنیستین، اکوال، هورمون های استروئید جنسی، فیل ماهی
 • مرضیه ناجی*، سورنا ابدالی، محمدعلی یزدانی، ایوب یوسفی جوردهی صفحه 59
  در این پژوهش، اثرات سم آترازین بر برخی شاخص های خونی و بیوشیمیایی 135 قطعه بچه تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) طی 96 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. میزانLC50 - 96h آترازین 01/32 میلی-گرم در لیتر تعیین گردید. سطوح آلبومین در برخی غلظت ها دارای اختلاف معنی دار بود (P<0.05). سطوح کلسترول در همه غلظت ها و میزان تری گلیسیرید در برخی تیمارها اختلاف معنی داری (P<0.05) داشت. هماتوکریت به طور معنی داری (0/05>P) با افزایش غلظت آترازین و با گذشت زمان افزایش یافت. تعداد گلبول-های قرمز در غلظت های مختلف و با گذشت زمان و تعداد گلبول های سفید در مدت 24 و 48 ساعت به طور معنی-داری (0/05>P) کاهش یافت. میزان هموگلوبین و میانگین تغییرات حجم متوسط سلولی با افزایش غلظت سم در برخی زمان ها و تیمارهای متفاوت، اختلاف معنی دار (P<0.05) نشان داد. میانگین تغییرات غلظت هموگلوبین ذره ای در تیمارها و در زمان های مختلف نوسانات معنی داری (P<0.05) نشان داد. تعداد لنفوسیت ها، مونوسیت ها و نوتروفیل با افزایش غلظت آترازین و با گذشت در برخی تیمارها نسبت به شاهد به طور معنی داری (0/05>P) افزایش یافت. تعداد مونوسیت با افزایش غلظت آترازین و با گذشت زمان به طور معنی داری (0/05>P) افزایش یافت. براساس جدول سطوح سمیت آفت کش ها، سم آترازین برای گونه شیپ جزء مواد «سمی» طبقه بندی شده و می توان از تغییرات پارامترهای فوق به عنوان ابزار مهمی برای ارزیابی شرایط آسیب شناسی این ماهیان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آترازین، تاسماهی شیپ، شاخص های خونی و بیوشیمیایی، LC 50، 96h
 • پگاه زرگریان*، ابوالقاسم کمالی، سهیل ایگدری، فریبرز معیر صفحه 71
  در پژوهش حاضر الگوهای رشد آلومتری تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) در طی دوره تکوین لاروی از زمان تخم گشایی تا روز پنجاهم مورد مطالعه قرارگرفت. برای این تحقیق تعداد 180 لارو تاسماهی استرلیاد نمونه-برداری و از سطح جانبی چپ آن ها عکس برداری گردید. فواصل طولی با نرم افزار Image J از روی تصاویر دوبعدی اندازه گیری گردید. الگوی رشد آلومتری به صورت تابع توانی طول کل با استفاده از داده های تغییر نیافته در فرمول Y=aXb اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تمایز و ریخت زایی در طول مراحل پیش لاروی نسبت به مراحل لاروی و بعد از آن بیش تر می باشد. الگوی رشد طول دم تا روز چهاردهم، طول سر تا روز هفدهم، عرض سر تا روز بیستم بعد از تخم گشایی آلومتریک مثبت بود و دلیل آن می تواند اولویت عملکردهای حیاتی مانند دستگاه های حسی، تنفس و شنا باشد. زمان تفکیک چین باله ها در باله-های غیرجفت در روز 14-11 بعد از تخم گشایی با الگوی دم (روز چهاردهم) مشابه بود. تمایز باله های غیرجفت، رشد سریع طول دم ماهی، رشد آلومتریک منفی در ارتفاع دم تا روز هفتم بعد از تخم گشایی همگی به بهبود قدرت شنای ماهی می تواند مرتبط باشد.
  کلیدواژگان: استرلیاد، رشد، آلومتری، تغییرات ریختی، تکوین لاروی
 • افشین قلیچی*، رضا اکرمی، سارا جرجانی، نورمحمد مخدومی، علی طاهری صفحه 79
  در این مطالعه مقادیر الکترولیت ها و استروئیدهای جنسی خون فیل ماهی (Huso huso) جوان پرورشی مورد مطالعه قرار گرفته است. 41 عدد ماهی شامل 23 ماهی ماده و 18 ماهی نر از گروه های سنی مختلف 4، 6، 7 و 8 سال از استخرهای پرورشی کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی (استان گلستان) به صورت تصادفی انتخاب شد. خون گیری از ناحیه سیاهرگ دمی واقع در پشت باله مخرجی فیل ماهیان پرورشی صورت گرفت. پس از جداسازی سرم، الکترولیت ها (کلسیم، سدیم و پتاسیم) و مقادیر استروئیدهای جنسی اندازه گیری شد. مقایسه پارامترهای الکترولیتی سرم خون حاکی از عدم اختلاف معنی دار در دو جنس نر و ماده بود. بررسی روند تغییرات الکترولیت های سرم خون در مراحل مختلف رسیدگی جنسی در جنس های نر و ماده اختلاف معنی داری را نشان نداد. آنالیز رگرسیونی اثر رسیدگی جنسی بر میزان الکترولیت های سرم خون در جنس نر و ماده نشان داد که با افزایش رسیدگی جنسی بر میزان کلسیم سرم خون افزوده شد. مقادیر هورمون های تستوسترون و 17 آلفا- هیدروکسی پروژسترون در ماهیان نر در مرحله V اختلاف معنی داری با مراحل ما قبل داشت. ولی نوسانات 17 بتا- استرادیول نامنظم بود. با توجه به نتایج، در سن شش سالگی می توان جنسیت ماهیان را براساس میزان هورمون تستوسترون تعیین نمود (بیش از 5 نانوگرم در میلی لیتر). در جنس ماده مقادیر هورمون های تستوسترون، 17 بتا- استرادیول و 17 آلفا- هیدروکسی پروژسترون قبل از مرحله زرده سازی نسبتا پائین بود. اما طی مرحله زرده سازی (مرحله IV) مقادیر هورمون های تستوسترون و 17 بتا- استرادیول افزایش یافت. نوسانات 17 آلفا- هیدروکسی پروژسترون نامنظم بود. بر اساس نتایج به دست آمده هورمون های تستوسترون، 17 بتا- استرادیول و 17 آلفا- هیدروکسی پروژسترون از شاخص های مهم تمایز و رسیدگی جنسی در فیل ماهی می باشد.
  کلیدواژگان: الکترولیت، استروئیدهای جنسی، فیل ماهیان پرورشی
 • سپیده کردجزی*، ولی الله جعفری، رسول قربانی صفحه 87
  در این مطالعه ترجیح چشایی بچه تاسماهیان ایرانی نسبت به 4 غلظت ساکارز (10، 1، 0/8 و 0/5 %) و 4 غلظت کلریدکلسیم (10، 1، 0/5 و 0/1 %) به کمک آزمون های رفتاری مورد شناسایی قرار گرفت. ماهیان مورد استفاده به 3 گروه وزنی کوچک (با میانگین وزن 10- 7 گرم)، متوسط (20-15 گرم) و بزرگ (28-23 گرم) تقسیم شدند. نتایج مطبوعیت چشایی داخل و خارج دهانی نشان داد که اختلاف میان 3 گروه وزنی معنی دار نبود (0/05 < P). هم چنین مشاهده شد که کلرید کلسیم در هر 3 گروه وزنی برگیرندگی چشایی خارج دهانی تاثیر مثبت داشت (0/05 < P). به عبارت دیگر، با افزایش غلظت، شاخص مطبوعیت چشایی خارج دهانی افزایش یافت. بیش ترین میزان شاخص داخل دهانی در اثر کلریدکلسیم نیز برای گروه وزنی کوچک در غلظت 1 % و برای گروه وزنی متوسط و بزرگ در غلظت 10 % به دست آمد. اما، ساکارز اثر منفی در دریافت گرانول ها برای گروه وزنی بزرگ و اثر منفی در بلعیدن گرانول ها برای هر 3 گروه وزنی داشته است. بنابراین نتایج، می توان گفت افزودن 1-0/5% کلریدکلسیم در جیره غذایی بچه تاسماهیان ایرانی می تواند وضعیت تغذیه را در این گونه بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: تاسماهی ایرانی، مطبوعیت چشایی، ساکارز و کلریدکلسیم
 • هاجر آذرین*، محمدرضا ایمانپور، محمد پوردهقانی صفحه 97
  شاخص های خونی در فیزیولوژی ماهی بسیار تاثیرگذار می باشد، لذا با شناخت صحیح از وضعیت خونی ماهیان خاویاری می توان راندمان حفظ، بازسازی، تکثیر و پرورش این ماهیان ارزشمند را افزایش داد. تحقیق حاضر جهت بررسی ارتباط بین فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون (کلسیم، منیزیوم، پروتئین کل، کلسترول و گلوکز) با وزن ماهیان ماده و برخی از خصوصیات بیولوژیکی گناد (درصد لقاح، میزان تخم سیال، شاخص گنادوسوماتیک، شاخص قطبیت و قطر تخمک) در 9 ماهی ماده از جمعیت مهاجر استرلیاد (Acipenser ruthenus) و 3 ماهی ماده از جمعیت مهاجر تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) در بهار 1391 صورت گرفت. در ماهی استرلیاد ارتباط منفی معنی داری بین کلسیم خون با قطر تخمک و درصد لقاح مشاهده گردید (0/05>P). هم چنین ارتباط منفی معنی داری بین کلسیم خون با میزان تخم سیال و شاخص گنادوسوماتیک وجود داشت (0/01>P). ارتباط منفی معنی داری نیز بین پروتئین کل با قطر تخمک و میزان تخم سیال وجود داشت (0/05>P). ارتباط بین کلسترول خون با قطر تخمک، میزان تخم سیال، درصد لقاح و شاخص گنادوسوماتیک مثبت بود اما این ارتباط معنی دار نبود. در ماهی خاویاری سیبری ارتباط منفی معنی داری بین گلوکز خون و وزن بدن وجود داشت (0/05>P) هم-چنین ارتباط مثبت معنی داری بین پروتئین کل و شاخص گنادوسوماتیک مشاهده گردید (0/05>P). کلسیم خون با وزن بدن، شاخص قطبیت، میزان تخم سیال و درصد لقاح دارای ارتباط مثبت بود که این ارتباط معنی دار نبود. ارتباط بین پروتئین کل و کلسترول خون با وزن بدن، میزان تخم سیال و درصد لقاح منفی بود که این ارتباطات معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: ماهی استرلیاد، تاسماهی سیبری، شاخص های بیوشیمیایی سرم خون، کلسیم، درصد لقاح، شاخص گنادوسوماتیک
 • زلیخا سلاقی*، محمدرضا ایمانپور، وحید تقی زاده صفحه 105
  پروبیوتیک پریمالاک متشکل از 4 سویه ی باکتری (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلسوس، لاکتوباسیلوس کازئی، انتروکوکوس فاسیوم و بیفیدیوباکتریوم بیفیدیوم) می باشد. تاثیر این پروبیوتیک در مقادیر 0 (تیمار اول)، 0/05 درصد (تیمار دوم)، 0/1 درصد (تیمار سوم) و 0/15 درصد (تیمار چهارم) جیره در مقایسه با غذای شاهد (فاقد پروبیوتیک) با سه تکرار روی 120 عدد بچه تاسماهی ایرانی با میانگین وزنی اولیه 0/813±14/676 گرم و با تراکم 10 عدد به مدت 15 هفته مورد بررسی قرار گرفت. تعیین میزان طول و وزن ماهیان هر 15روز یک بار انجام گرفت. در بررسی شاخص های رشد ماهیان، تحت تاثیر استفاده از مقادیر مختلف پروبیوتیک پریمالاک، بچه ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی0/15 درصد جیره، بهترین رشد را نسبت به گروه شاهد نشان دادند (0/05< P). نتایج نشان داد که باکتری های پروبیوتیکی در دستگاه گوارش بچه تاسماهی ایرانی جایگزین شده و روی پارامترهای رشد (وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، نسبت کارایی پروتئین و درصد افزایش وزن بدن) تاثیر معنی داری گذاشتند (0/05< P). هم چنین اختلاف ضریب چاقی و درصد بازماندگی در تیمارهای آزمایشی مختلف که با سطوح مختلف پروبیوتیک تغذیه شده بودند معنی دار نبود (0/05
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، پریمالاک، بچه تاسماهی ایرانی، شاخص های رشد و بازماندگی
 • حدیثه کشیری*، علی شعبانی، کامران حیدری، محمدرضا ایمان پور، محسن سعیدی صفحه 113
  در بررسی حاضر، تلاش شد تا از بخش های مختلف مغز تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus، chondrostei) به عنوان یک ماهی غضروفی-استخوانی کشت سلول بنیادی عصبی تهیه گردد. بدین منظور، بخش-های تلن سفالن، مزن سفالن و متن سفالن مغز تاسماهی ایرانی جداسازی، در محیط DMEM/F12 غنی شده با سرم گاوی جنینی (20% FBS) کشت داده شده و در دمای 0C25 با CO2%5 نگهداری شدند. محیط کشت هر سه روز یک بار تعویض و با محیط تازه جایگزین گردید. سلول های حاصله پس از گذشت 3-2 هفته متلاقی و پاساژ داده شدند. سلول های کشت متن سفالن (مخچه) مغز تاسماهی ایرانی (CPS) پس از طی بیش از 7 ماه و 9 پاساژ هم چنان زنده بوده و ذخایر آن در آزمایشگاه موجود است. کشت های سلولی به دست آمده، با استفاده از ازت مایع منجمد شدند. میزان بازمانی سلول ها پس از انجماد زدایی %70 بود. در بررسی ایمنوسیتوشیمیایی، سلول های موجود در کشت (کشت CPS)، واکنش مثبت به آنتی بادی ضد نستین به عنوان یک مارکر سلول های بنیادی عصبی نشان دادند. با توجه به پایداری کشت های به دست آمده به ویژه کشت CPS می توان آن را به عنوان یک کشت طولانی مدت پایدار در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: آنتی بادی، تاسماهی ایرانی، سلول بنیادی، کشت، مغز
 • شهره آریایی نژاد، شهلا جمیلی*، مهران حبیبی رضایی، محمدرضا فاطمی صفحه 121
  تنوع هموگلوبین به عنوان یک شاخص مهم در ماهی ها، این جانوران را قادر می سازد تا خود را با شرایط مختلف و متغیر محیطی سازگار کنند. در پژوهش جاری خواص ساختاری و عملکردی هموگلوبین دو گونه از ماهیان خانواده ی تاسماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) و قره برون (Acipenser persicus) ساکن در بخش جنوبی دریاچه ی خزر مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از جدا سازی و خالص سازی هموگلوبین خون این ماهیان، با استفاده از روش های الکتروفورز ژل SDS، الکتروفورز طبیعی، و الکتروفورز کانونی تنوع هموگلوبین در این ماهیان تایید شد. با استفاده از کروماتوگرافی به روش تعویض یونی روی ستون CM-cellulose یک هموگلوبین غالب خالص سازی گردید و صحت خلوص توسط روش های الکتروفورز کانونی و الکتروفورز ژل SDS تایید گردید. مطالعات طیفی با استفاده از طیف سنجی فلورسانس برای مقایسه آب گریزی سطح هموگلوبین ها و به وسیله دورنگ نمائی دورانی (CD) برای مقایسه ای زیر ساختارهای مارپیچ آلفا از ساختمان دوم زنجیره های گلوبین صورت گرفت. هم چنین از طیف سنجی مرئی- فرابنفش (UV-Vis) برای اندازه گیری تمایل هموگلوبین ها به اکسیژن در حضور سدیم دیتیونیت استفاده شد. هم چنین روند واسرشته شدن گرمائی هموگلوبین ها با استفاده از روش کالری متری روبشی افتراقی (DSC) مورد بررسی قرار گرفت مجموعه ی نتایج حاصل از آزمایشات و تحلیل های فوق، در این تحقیق موید این فرضیه بود که می توان ارتباطی معنی دار بین توانائی ورود ماهی به اعماق بیش تر، فشار جزئی اکسیژن در اعماق مختلف و تفاوت های ساختاری هموگلوبین ها از نظر فشردگی ساختار، تمایل هموگلوبین به اکسیژن، میزان آب گریزی سطح هموگلوبین، میزان درصد مارپیچ آلفا و پایداری حرارتی آن ها برقرار نمود.
  کلیدواژگان: ماهیان خاویاری (ازون برون Acipenser stellatus و قره برون Acipenser persicus)، آب گریزی، مارپیچ آلفا، تمایل به اکسیژن، کالری متری روبشی افتراقی
 • محبوبه حسین زاده، محمدرضا ایمانپور، حامد نکوبین* صفحه 135
  در این تحقیق میزان ترکیبات بیوشیمیایی (کلسیم، منیزیم، پروتئین کل و گلوکز) سرم در سه گروه از مولدین ماده تاسماهی ایرانی بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند. میزان رسیدگی مولدین براساس میزان شاخص گنادی تعیین شد. تفاوت معنی داری بین میزان شاخص گنادی در بین مولدین سه گروه وجود داشت (0/05>P). به-طوری که کم ترین میزان شاخص گنادی مربوط به مولدین نارس و بیش ترین میزان مربوط به مولدین رسیده بود. نتایج مطالعه بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین میزان کلسیم، گلوکز و پروتئین کل بین هر سه گروه از مولدین مورد مطالعه بود (0/05>P). به طوری که میزان کلسیم در مولدین درحال رسیدگی (0/78±2/86 میلی گرم بر دسی لیتر) به مراتب بیش تر از مولدین نارس (0/12±0/29 میلی گرم بر دسی لیتر) و مولدین رسیده (0/05±0/07 میلی گرم بر دسی لیتر) بود (0/05>P). درحالی که میزان پروتئین کل در مولدین رسیده (0/87±6/71 گرم بر دسی لیتر) بیش تر از مولدین نارس (0/28±2/37 گرم بر دسی لیتر) و مولدین درحال رسیدگی (1/13±2/81 گرم بر دسی لیتر) به دست آمد. میزان گلوکز در مولدین رسیده، مولدین نارس و درحال رسیدگی به ترتیب 12/98±132/63 میلی گرم بر دسی لیتر، 3/7±118 میلی گرم بر دسی لیتر و 0/29±78 میلی گرم بر دسی لیتر اندازه گیری شد. تفاوت معنی داری در غلظت منیزیم بین سه گروه مولدین مشاهده نشد (0/05
  کلیدواژگان: تاسماهی ایرانی، پارامترهای خون شناسی، ترکیبات بیوشیمیایی
 • فاطمه خانی*، محمدرضا ایمان پور، وحید تقی زاده، حامد کلنگی میاندره صفحه 143
  در تحقیق حاضر، تاثیر سطوح متفاوت نوکلئوتید جیره (واناژن) به عنوان جاذب غذایی بر شاخص های رشد و میزان غذاگیری ماهی قره برون (Acipenser persicus) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با میانگین وزنی 2/12 ± 42/37 گرم و میانگین طول0/61 ± 23/67 سانتی متر به 4 تیمار با سطوح متفاوت نوکلئوتید جیره (0، 0/25، 0/35 و 0/5 درصد) با سه تکرار با تراکم 12 ماهی در هر تانک تقسیم شدند. پس از 10 هفته غذادهی بازماندگی، شاخص های رشد و غذاگیری از قبیل ضریب افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت، ضریب تبدیل غذایی و ضریب کارایی غذا بررسی و از نظر معنی داری با روش One-way ANOVA در نرم افزار Spss 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بهترین نتایج از نظر مقایسه وزن و طول نهایی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی غذا متعلق به تیمار 2 (0/35 درصد نوکلئوتید) بود. هم چنین تیمار 2 در بین تیمارهای تغذیه شده با نوکلئوتید مقادیر ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی غذا در مقایسه با تیمارهای 1 و 3 نیز بالاترین مقادیر را با تفاوت معنی داری را به خود اختصاص داد. این تحقیق نشان داد افزودن نوکلئوتید سبب افزایش غذای مصرفی، کاهش هدر رفت غذا و در نتیجه سبب افزایش نرخ رشد در ماهیان قره برون گردید.
  کلیدواژگان: نوکلئوتید، جاذب غذایی، شاخص رشد، بازماندگی، قره برون
|
 • Reza Asgari*, Soheil Eagderi, Gholam Reza Rafiea, Naser Agh, Hadi Pourbagher, Hamid Eshaghzade Page 1
  Alcian blue-Alizarin red staining protocol during different growth stages of Beluga (Huso huso), as a model of sturgeon fishes, for skeletal ontogeny studies was prepared successfully. For an optimal staining protocol design both fish size and their morphological characteristics at each developmental stage were considered, since such parameters notably influence the staining of tissues. Three developmental windows were determined for an optimal staining procedure: (i) 11-20 mm, (ii) 29-30 mm, and (iii) more than 30 mm total length (TL). Generally, for skeletal staining, alcian blue and alizarin Red are used for stain cartilage and bone respectively. The incubation times of the different solutions were adjusted to allow the stain penetration for revealing the integrity of cartilaginous and bony tissues without significant tissue degradation. Since it was possible to detect the first cartilaginous and mineralized structures in specimens as small as 11 and 20 mm TL, respectively, this procedure is a useful tool to study the sturgeon fishes skeletal ontogenesis, to precociously diagnose skeletal malformations in small larvae and eventually to better characterize the effect of different environmental and ⁄ or nutritional factors on the ossification status of specific skeletal components.
  Keywords: Skeletal ontogeny, Sturgeon fishes, Beluga (Huso huso), skeletal staining, Alcian blue, Alizarin red
 • Mahmoud Hafezieh*, Hamid Ramezani, Daniel Azhdari, Siamak Yosefi Siahkalroodi Page 11
  The effects of Highly Unsaturated Fatty Acid (HUFA) and different vitamin C levels were investigated on salinity tolerance in Persian Sturgeon larvae. Artemia urmiana cysts were hatched with standard method and the nauplii were enriched with a imported emulsion (ICES30/4), homemade sturgeon ovary oil both supplemented with three vitamin C levels and fed to the fish larvae as live food for 20 days. At the end of experiments, fatty acids profile in Artemia nauplii and fish larvae, salinity tolerance in fish larvae exposed in different water salinities during different times were determined. Results showed that, the survival rate and salinity tolerance of fish in high water salinity were increased significantly (P<0.05) in all treatments compared to the control fish larvae which were fed Artemia nauplii unenriced. All the main factors have significantly effects (P<0.05) on salinity tolerance of sturgeon fish larvae when exposed in 12 ppt salinity after 120 h but there are not any differences in fishes salinity tolerance between the HUFA and vitamin C combination treatments (P>0.05). Survival rate in the main treatments IES30/4, vitamin C (20%) and 24 h enrichment period were 100%±1.00, 99%±1.00, 99%±1.00 respectively which caused the highest salinity tolerance in fish larvae. Also, omega 3 and omega 6 fatty acids in all Artemia nauplii and sturgeon fish larvae treatment especially those enriched with the commercial emulsion increased significantly compared to control groups (P<0.05).
  Keywords: Acipenser persicus, Salinity tolerance, Artemia urmiana, vitamin C, HUFA
 • Torab Ghanbari, Rahim Abdi*, Mahmoud Bahmani, Rezvanolla Kazemi, Ahmad Savari Page 23
  As important of cartilage tissue in sturgeons, for this study cartilage tissue of vertebral column of 40 days, one and 4 years old of Persian sturgeon, after preparation were fixed in buen fixative and 4% Buffered Glutaraldehyde and then they have been provided to pass the other histological procedure for study under light and electrom microscopic study. Study of cartilage tissue of vertebral column of Persian sturgeon showed prichondrium, chondroblast and chondrocyte are the structure of it and a large number of mature cells have origin and the same lacunae. In ultra structural study of cartilage cells chondroblasts have more aggregation inter cellular organell than to the chondrocytes. This finding in 40 days, than to the one and 4 years old of Persian sturgeon was clear but all of them have no smooth membrane. Because there is not any study on cartilage tissue in Persian sturgeon this study was done.
  Keywords: structural, ultra structural study, Acipenser persicus
 • Ebrahim H. Najdegerami*, Naser Agh, Ali Aghazadeh, Reza Malekzadeh Page 31
  The aim of the study was to investigate the replacement of fish oil by soybean oil and the effects on the growth performance, survival and fatty acid metabolism in Persian sturgeon fingerlings. Three iso-nitrogenous and iso-lipidic experimental diets containing 100% fish oil, 50 and 100% soybean oil were fed to triplicate group of fingerlings (initial weight 210 g). No significant difference was observed in the case of weight gain, specific growth rate, feed conversion ratio and survival (P > 0.05). Fillet fatty acid composition was analyzed and the results showed that fillet fatty acid composition was highly affected by dietary fatty acid profile and the highest accumulation rate of linoleic acid (C18:2n6) and linolenic acid (C18:3n3) was observed in 100% soybean and fish oil respectively. Also feeding 50% soybean oil stimulated elongation and desaturation pathway of C18 PUFA in fingerlings and the highest amount of EPA, DHA arachidonic acid (AA) was observed in this treatment. Data obtained show that replacing fish oil with 100% soybean oil had inhibitory effect on the elongation and desaturation of C18 PUFA and the lowest amount of DHA and AA obtained in fingerlings fillet.
  Keywords: Persian sturgeon, metabolism, fatty acid, fish oil, soybean oil
 • Hamid Eshaghzade*, Gholam Reza Rafiae, Rezvanolla Kazemi, Bagher Mojazi Amiri, Soheil Eagdari Page 43
  This study aimed to survey development of eye Beluga (Huso huso) from hatching time to 32 days after hatching and also determine the structure and organization of the various layers of development of eye and it was at this stage. At hatching, Great sturgeon larvae possess an undifferentiated lens and retina and the eye begins to differentiate at 2 days post-hatch. The most obvious changes of eye structural Beluga occurred between hatching time and 4 days after hatching when At this age, the eye wall has a developed and organized location, lens, iris, choroid, sclera, cornea and the vitreous cavity and at 8 days after hatching, all retinal layers observed quite distinct.
  Keywords: Beluga, ontogeny, eye structure, histology
 • Ayoub Yousefi Jourdehi*, Mohammad Sudagar, Mahmoud Bahmani, Seyed Abbas Hosseini, Amir Ahmad Dehghani, Mohammad Ali Yazdani Page 51
  The present study was carried out with aims at dettecting the effects of different concentrations of soy - phytoestrogens Genistein (GE) and equol (EQ) on farmed female beluga 5 - year - old during a year. Testosterone (T) level was 0.3 ± 0.06 ng/ml at the start and reached to a maximum (21.04 ± 1.91 ng/ml) at EQ 0.4 g/kg at the end of experiment (P<0.05). 17β - estradiol (E2) levels increased significantly at some concentrations of GE and EQ at the end than start and reached to a maximum (12.6 ± 1.04 ng/ml) at EQ 0.4 g/kg at the end of experiment (P<0.05). 17α- hydroxy progesterone (17α - OHP) showed no significant difference. In conclusion, equol at concentration 0.4 g/kg showed more powerful positive effects on testosterone (T) and estradial (E2) than other concentrations of equol and genistein in farmed female Huso huso. Comparatively, EQ showed more estrogenic effects on ovary development in comparison to GE concentrations.
  Keywords: Phytostrogens, Genistein, Equol, Sex steroid hormones, Huso huso
 • Marzieh Naji*, Soorena Abdali, Mohammad Ali Yazdani, Ayoub Yousefi Jourdehi Page 59
  In this study, the effects of the Atrazine were studied on some blood biochemistry parameters in 135Acipenser nudiventris during a 96 hours period. These examinations were made by 4 treatments and each treatment repeated these exams three times with a blank. The amount of LC50-96h of Atrazine was estimated 32.01 mg per liter. Albumin showed significant difference at some concentrations (P<0.05). The Cholesterol level in all concentrations showed significant decrease in comparison with the blank in time. The Triglyceride had its minimum amount in the concentration of 37 mg per liter, which had a significant difference with respect to the blank and some other treatments (P<0.05). Hematocrit percent increased meaningfully with the increase of the Atrazine concentration, and the red blood cells (RBC) decreased meaningfully in different treatments. Hemoglobin showed meaningful tolerance in different times and concentrations. Changes in the average cellular volume had a meaningful difference with the increase of the Atrazine dose and in different treatments and times. The average changes in the hemoglobin corpuscular showed a meaningful difference in different treatments and different times. The average of corpuscular hemoglobin in 24 hours had a meaningful increase in the most of the treatment in comparison with the blank. Neutrophils have increased meaningfully with the increase of concentration and with passing time. Lymphocytes have increased meaningfully with the increase of the Atrazine concentration in comparison to the blank. The monocytes have increased meaningfully in time and with the increase of the Atrazine concentration. According to the table of the toxicity levels, Atrazine is considered as ‘toxic’ for Acipenser nudiventris and we can use the changes in the desired parameters as tools in analyzing the status in the pathobiology of fishes.
  Keywords: Atrazine, Acipenser nudiventris, Blood, biochemical parameters, LC50, 96h
 • Pegah Zargarian*, Abolghasem Kamali, Soheil Eagderi, Fariborz Moaier Page 71
  Allometric growth pattern of Sterlet (Acipenser ruthenus) was studied during larval development from hatching up to 50 days post hatching. For this experiment, in total 180 specimens were sampled and their left side photographed using a digital camera. Morphometric parameters of this study obtained from 2D pictures of specimens using the software ImageJ and allometric growth pattern was calculated as a power function of total length using non-transformed data: Y=axb. Results revealed that morphogenesis and differentiation during early ontogeny i.e. prelarval stages is more intense than larval stage. The allometric growth pattern of the tail length, head length and head width were positive allometric up to 14, 17 and 20 dph, respectively. This can be as result of vital functions importance including swimming, respiration and sensory systems during this period. The timing of finfold differentiation into unpaired fins (11-14 dph) is similar to that of tail growth pattern. Differentiation into unpaired along with growth of the tail and negative allometry of caudal peduncle in day 7 dph can be related to improve of fish swimming ability.
  Keywords: Sterlet, Growth, Allometry, Morphgenesis, Larval development
 • Afshin Ghelichi *, Reza Akrami, Sara Jorjani, Nour Mohammad Makhdoomi, Ali Taheri Page 79
  In this study electrolytes and sex steroids levels of beluga (Huso huso) were determined. Forty-one fish selected randomly from different age groups (4, 6, 7 and 8 year-old) including 23 females and 18 males in Shahid Marjani Sturgeon Culture Center located in the Golestan Province (Gorgan, Iran). Blood sampling was taken from the caudal vein of fish. After serum separation, electrolytes (calcium, sodium and potasium) and sex steroids were determined. No significant differences were seen between male and female for blood serum electrolytes. There is not any difference in electrolytes fluctuation of Beluga between males and females when evaluated with sex maturation. The results of linear regression analysis in male and female showed that with the increase in gonad maturation the level of calcium was increased. Testosterone and 17α-hydroxyprogestrone levels showed significant difference in males at the stage V. The level of estradiol-17β (E2) in males showed chaotic fluctuations in different stages. By six years, all males could be separated from females based on T content (>5 ng/ml). In females, T, E2 and 17-OHP levels were relatively low before vitellogenesis, but during the vitellogenesis (stage IV) the level of T and E2 dramatically increased. The level of 17α-hydroxyprogestrone showed chaotic fluctuations in different stages. In conclusion, T, E2 and 17-OHP hormones are most important indices of sexual maturation.
  Keywords: Electrolyte, Sex steroids, cultured beluga (Huso huso)
 • Sepideh Kordjazy*, Vailollah Jafari, Rasoul Ghorbani Page 87
  In this study, taste preference of juveniles of Persian sturgeon were identified to 4 concentrations of sucrose (10, 1, 0.8 and 0.5) and 4 concentrations of calcium chloride (10, 1, 0.5 and 0.1) by using behavioral assay method. The fish used were divided into 3 weight groups: small group (average weight was 7-10 g), medium group (15-20 g) and large group (23-28 g). The results of index of palatability, for both intra-oral and extra-oral receptions, revealed that the differences among 3 weight groups were not significant generally (p> 0.05). It is also found that calcium chloride had positive effect on extra-oral taste reception in all 3 weight groups. In other words, the index of extra-oral palatability increased by increasing concentration. The maximum levels of index of intra-oral palatability for calcium chloride were observed at concentrations of 1% (for small group) and 10% (for medium and large group). But sucrose had negative effect on number of catching acts, just for large group, and it had also negative effect on consumption of granules for all 3 weight groups. Based on these results, we can say addition of 0.5-1 % calcium chloride in juveniles of Persian sturgeon diet can improve feeding status in this species.
  Keywords: Acipenser persicus, taste palatability, citric acid, sodium chloride
 • Hajar Azarin*, Mohammad Reza Imanpour, Mohammad Pourdehghani Page 97
  Blood indexes are very important in fish physiology, the more knowledge of blood indexes of fishes, the more ability of breeding and culturing of them. In the present study, The correlation between biochemical factors of blood (calcium, magnesium, total protein, cholesterol and glucose) with weight of female fishes and some biological characteristics of gonad (e.g. fertilization rate, fluid egg rate, gonadosomatic index, polarization index and oocyte diameter) in 9 female of the migratory population of Sterlet (Acipenser ruthenus) and 3 female of the migratory population of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) in Spring of the 2012 were determined. In Sterlet, significant negative correlations were observed between blood Ca+2 with oocye diameter and fertilization rate (P<0.05). Also there was significant negative correlations between blood Ca+2 with fluid egg rate and gonadosomatic index (P<0.01). There was an invert correlation between total protein with oocyte diameter and fluid egg rate (P<0.05). Relationship between blood cholesterol with oocyte diameter, fluid egg rate, and fertilization rate and gonadosomatic index was direct, but this correlation was not significant. In Siberian sturgeon, there was an invert correlation between blood glucose and body weight (P<0.05). Also there was significant positive correlation between total protein and gonadosomatic index (P<0.05). Blood calcium was positively correlated with body weight, polarization index, fluid egg rate and fertilization rate but these correlations were not significant. Relationship between total protein and blood cholesterol with body weight, fluid egg rate, fertilization rate was negative that was not significant.
  Keywords: Acipenser ruthenus, Acipenser baeri, biochemical factors of blood, calcium, Fertilization rate, Gonadosomatic index
 • Zoleykha Salaghi*, Mohammad Reza Imanpour, Vahid Taghi Zade Page 105
  The use of Probiotics for increasing the growth and resistance against disease are well documented in aquaculture. We conducted a study to determine the effects of probiotic (Primalac) on the growth, survival and body composition in Acipenser persicus fingerlings. The commercial Probiotic, Primalac, were mixed thoroughly with the artificial feeds at concentration of 0.0 (control), 0.05, 0.1 and 0.15 % of dry diet and fed to healthy fish (14.676±0.813 g) at 2 – 3.5 % of their body weight daily in two split doses for 15 weeks. The trail was carried out in 12 PVC tanks 500 Liter which about 200 liter of water. That all tanks 10 juvenile Persian sturgeons were stocked. During the experimental period, weight and length of fish were recorded at an interval of 14 days. Results showed that specific growth rate (SGR), body weight gain (BW %), net protein utilization (PER) and feed efficiency (FE) showed significantly (P<0.05) different among the experimental groups. The present study results showed that probiotic treatments indicated no significant difference were observed in body chemichal compositions (P>0.05).
  Keywords: Probiotic, Primalac, Persian Sturgeon, Growth indices, Survival
 • Hadiseh Kashiri*, Ali Shabani, Kamran Haidari, Mohammad Reza Imanpour, Mohammad Reza Imanpour Page 113
  In the present study, we tried to cultivate neural stem cells from different regions of Persian sturgeon (Acipenser persicus) brain, as a chondrostei fish. For this, telencephalon, mesencephalon and metencephalon of the brain were separated, cultivated in DMEM/F12 medium supplemented with fetal bovine serum (20% FBS) and maintained at 250C with 5%CO2. Medium was changed every 3s days and replaced with fresh medium. After 2-3 weeks, cells were confluent and passaged. Cells of metencephalon (cerebellum) culture from Persian sturgeon brain (CPS) are still alive after about 7 months and 9 passages and their stocks are available in the laboratory. The cell cultures have been cryopreserved using liquid nitrogen. The survival rate of cells was 70% after thawing. In immonocytochemistry survey, cells were immonopositive for anti-nestin antibody, as a neural stem cell marker. The obtained cultures could be considered as a constant long term culture because of their stability, and could be used in different studies.
  Keywords: Antibody, Persian sturgeon, stem cell, culture, brain
 • Shohreh Aryaeinezhad, Shahla Jamili*, Mehran Habibi Rezaei, Mohammad Reza Fatemi Page 121
  Hemoglobin (Hb) variability is a commonly used index of phylogenetic differentiation and molecular adaptation in fish enabling them to adapt to different ecological conditions. In this study, the characteristics of Hbs from two Sturgeon species of the Southern Caspian Sea Basin were investigated. After extraction and separation of hemoglobin from whole blood, the polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), cellulose acetate electrophoresis,and isoelectric focusing (IEF) were used to confirm Hb variabilities in these fishes. We showed that although both species have variable Hbs with different isoelectric points, their dominant Hbs can be identified. Ion exchange on CM-cellulose chromatography was used for purification of the dominant Hbs from these fishes. The accuracy of the methods was confirmed by IEF and SDSPAGE. Spectral studies using fluorescence spectrophotometery indicated that although the Hbs from these fishes had similar properties. A comparative study of Hbs alpha-helix secondary substructures was performed by circular dichroism spectropolarimetry (CD) analysis. The thermal denaturation properties of the Hbs were investigated by differential scanning calorimetry (DSC). UV–vis spectrophotometery was also utilized to measure oxygen affinity of Hbs by sodium dithionite. Oxygen affinities of these Hbs were compared using Hb–oxygen dissociation curves. Together, these results demonstrate a significant relationship between oxygen affinity, hydrophobicity, themostability and alpha-helix secondary substructures of fish hemoglobins and environmental partial pressure of oxygen.
  Keywords: Oxygen affinity, Environmental oxygen partial pressure, Spectroscopy, Thermal denaturation, Acipenser persicus, Acipenser stellatus
 • Mahboubeh Hosseinzadeh, Mohammad Reza Imanpour, Hamed Nekoubin* Page 135
  In present study, we investigated and compared serum biochemical (Calcium, Magnesium, Total Protein and Glucose) levels in three groups of female Persian sturgeon (A. persicus). The gonadal maturation was determined by gonadosomatic index (GSI). There was significant difference among GSI in three groups of female Persian sturgeon (P<0.05). The lowest GSI belonged in immature female and the highest GSI belonged in mature females. The result showed that, there was significant difference among calcium, total protein and glucose levels in three groups of female Persian sturgeon (P<0.05). Calcium level in maturing females (2.86±0.78 mg/dl) was higher than in immature (0.29±0.12 mg/dl) and mature females (0.07±0.05 mg/dl). While, total protein level in mature female (6.71±0.87 g/dl) was higher than in immature (2.37±0.28 g/dl) and maturing females (2.81±1.13g/dl). The level of glucose in maturing, immature and maturing females was measured 132.63±12.98 mg/dl, 118±3.7 mg/dl and 78±0.29 mg/dl, respectively. No significant difference observed in magnesium concentration of three groups of female Persian sturgeon (P>0.05).
  Keywords: Persian sturgeon, Acipenser persicus, Hematology, biochemical
 • Fatemeh Khani*, Mohammad Reza Imanpour, Vahid Taghizadeh, Hamed Kolangi Miandare Page 143
  In the present study, the effect of different levels of dietary nucleotides (Vanazhen) as a food attractant on the growth rate and feeding rate of Persian sturgeon (Acipenser persicus) were studied. Fish with an average weight of 42/37 ± 2/12 g and mean length of 23/67 ± 0/61 cm were divided to 4 treatments with different levels of nucleotides in the diet (0, 0/25, 0/35 and 0/50%) with three replications containing 12 fish per tank. After 10 weeks feeding, survival, growth and feeding indices such as weight gain, specific growth rate, condition index, feed conversion and feed efficiency ratio were examined and the significance of them were analyzed using One-way ANOVA analysis software Spss 18. The best results in terms of weight and length compared to the weight gain, feed conversion ratio, specific growth rate and feed efficiency ratio from treatment 2 (0/35% of the nucleotides). This study showed that adding nucleotides to increase food intake, reduce food losses and thus increase the growth rate of sturgeon.
  Keywords: nucleotide, food absorption, growth, survival, Persian sturgeon