فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 12 (اسفند 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • الهام صابر، ناصر حاجی تبار، هادی دانشمندی، علیرضا چوبینه، مهدی مرادی صفحات 1273-1282
  مقدمه
  در زمینه تناسب و تطابق کار با کارگر، دانستن بار کاری قابل قبول از اهمیت بالایی بر خوردار است. این مطالعه با هدف برآورد انرژی مصرفی حین انجام کار و تعیین عوامل موثر بر آن در کارگران یک کارخانه تولید سازه های فلزی صورت پذیرفت.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی تمامی کارگران کارخانه فولاد پایه فارس که دارای کار دینامیک بودند (100 نفر) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بخشی از داده ها به وسیله پرسشنامه و بخشی دیگر از طریق چک لیست برآورد سیستماتیک بار کار (SWE) گردآوری شد. پرسشنامه مورد استفاده خود از دو قسمت تشکیل شده که بخش اول ویژگی های دموگرافیک و بخش دوم وپژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک فرد را شامل می شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف استاندارد سن در کارگران مورد مطالعه به ترتیب برابر با 84/30 و 59/6 سال به دست آمد. انرژی مصرفی حین انجام کار در کارگران مورد مطالعه برابر با 809/0±81/2 کیلوکالری در دقیقه برآورد شد. یافته های این مطالعه نشان داد که بین انرژی مصرفی افراد حین انجام کار (کیلو کالری در دقیقه) و ضربان قلب در حالت استراحت و حین کار رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بین انرژی مصرفی و قد، وزن و نمایه توده بدن ارتباط معنی داری وجود دارد، در صورتی که بین انرژی مصرفی حین انجام کار و سن و سابقه کار ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  از متغیرهایی همچون ضربان قلب حین استراحت و حین کار، قد، وزن و نمایه توده بدن می توان به عنوان عوامل موثر بر انرژی مصرفی حین انجام کار نام برد.
  کلیدواژگان: انرژی مصرفی حین انجام کار، برآورد سیستماتیک بار کار (SWE)، فولاد پایه فارس
 • محمدرضا طاهری، حبیب الله دهقان، بهزاد مهکی، نیما خوشزاد صفحات 1283-1292
  مقدمه
  امروزه بحث آسایش حرارتی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و کاربرد تجهیزات و وسایل مختلف در محیط کار برای مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در محیط های صنعتی و غیر صنعتی بخصوص کارکنان بیمارستانها به دلیل تنوع در نوع افراد شاغل و نوع کاری که انجام می دهند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آسایش حرارتی کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) در شهراصفهان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی، جامعه مورد بررسی کلیه کارکنان طبقه زیرزمین مرکز آموزشی درمانی الزهرا بوده است که در آنجا مشغول به کار بودند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری و ججم نمونه 161 نفر بود. داده ها هم از طریق ارزیابی ذهنی به وسیله پرسشنامه و هم از طریق اندازه گیری فیزیکی چهارپارامتر یعنی دمای هوا، رطوبت نسبی، سرعت جریان هوا و میانگین دمای تشعشعی توسط دستگاه WBGT جمع آوری شد. شاخص PMV به روش نرم افزاری براساس پارامترهای اندازه گیری شده محاسبه شد و همزمان از طریق پرسشنامه نیز مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند..
  یافته ها
  آنالیز آماری داده های جمع آوری شده از بخش های مختلف نشان داد که بخش های آشپزخانه،لندری و استریلیزاسیون مقدار PMV به ترتیب برابر با 2.5،2.5،2.2 وشاخص PPD به ترتیب برابر 93،93 و85 بودکه از دیگر قسمتها دمای بالاتری را نشان دادند و به طور کلی به جز دفتر گروه ها و کلاس های آموزشی دیگر بخش ها و واحد های مربوطه در خارج از محدوده آسایش حرارتی استاندارد اشری 55 قرار داشتند
  نتیجه گیری
  با توجه به این که تمام بخش ها و واحد هایی که هم از طریق ذهنی و هم فیزیکی شاخص های آسایش حرارتی را نشان می دادند دارای تهویه طبیعی نبودند این نتیجه گرفته شد که با انجام طراحی صحیح و استفاده از هوای بیرون برای تهویه طبیعی و برقراری تبادل هوا در محل کار می توان به محدوده آسایش حرارتی مطابق با استانداردهای بین المللی دست یافت.
  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، PMV، PPD، کارکنان بیمارستان
 • سمیه بلقن آبادی، حسینعلی یوسفی، حبیب الله دهقان صفحات 1293-1300
  مقدمه
  با افزایش استفاده از انواع رایانه ها، میزان مواجهه با میدان های الکتریکی و مغناطیسی در حال افزایش است، مهمترین هدف از انجام این طرح بررسی میزان شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی در کامپیوتر های قابل حمل(لپ تاپ)های مورد استفاده و ارتباط آن با خستگی چشم کاربران بود.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی– تحلیلی شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی در فاصله 30 و 50 سانتی متری ودر چهار جهت اصلی 125دستگاه کامپیوتر لپ تاپ اندازه گیری شد. میزان خستگی چشم دانشجویان توسط پرسشنامه ارزیابی خستگی چشم کاربران پایانه های تصویری مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی در 20 درصد کامپیوتر ها در فاصله 30 از بدنه کامپیوتر از حد توصیه شده بالاتر بود و در فاصله 50سانتی متری شدت این میدان ها کمتر از حد استاندارد تعریف شده برای مانیتور ها بود.. هم چنین همبستگی معنی داری بین خستگی چشم وشدت میدان الکتریکی و مغناطیسی مغناطیسی یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی در تعداد قابل توجهی از کامپیو تر های قابل حمل (لپ تاپ)، بالاتر از حد توصیه شده است. در نتیجه به منظور کاهش میزان مواجهه با میدان های الکترومغناطیس ناشی از کار با کامپیو تر های لپ تاپ ها پیشنهاد می شود که حداقل فاصله 50 سانتی متری بین بدن کاربر و بدنه لپ تاپ رعایت گردد
  کلیدواژگان: خستگی چشم، شدت میدان الکترومغناطیسی، لپ تاپ
 • محمدصادق سهرابی، سعید علیاری، زهرا کشاورز، سمیرا علیجانی، فرنوش ترک زاده، رضا آقایی صفحات 1301-1310
  مقدمه
  شایعترین اختلالات عضلانی-اسکلتی دانشجویان کمر درد و شانه درد شناخته شده است که نحوه نشستن و تماس با تجهیزات دانشگاهی عامل اصلی بروز این ناراحتی ها می باشد. هدف از انجام این پژوهش توسعه و ساخت مدل خرک نقاشی ارگونومی با استفاده از روش های طراحی صنعتی به منظور کاهش آسیب های عضلانی-اسکلتی و افزایش رضایت کاربران از استفاده آن می باشد.
  روش ها
  بصورت یک مطالعه تجربی است که با استفاده از متدهای طراحی صنعتی و آنالیز آنتروپومتری و روش ارزیابی سریع اندام فوقانی (RULA) خرک نقاشی طراحی مجدد شده است. شرکت کنندگان 28 نفر از دانشجویان نقاشی دانشگاه هنر اصفهان می باشند، که برای طراحی و نقاشی از خرک نقاشی موجود استفاده می کنند.
  یافته ها
  14% ازشرکت کنندگان دارای امتیاز نهایی RULA7، 39% با امتیاز نهایی 6-5 و 47% باقیمانده دارای امتیاز نهایی 3-2 بوده اند. فاکتورهای تاثیرگذار بر امتیاز نهایی RULA جنسیت (003/0=P)، ارتفاع قد (0004/0=P) وارتفاع رکبی (004/0=P) بدست آمده است. میانگین امتیاز نهایی RULA زن ها از مردها بیشتر بوده است.
  نتیجه گیری
  ارتفاع خرک طراحی شده در پژوهش حاضر با توجه به آنالیز آنتروپومتری 430 میلیمتر تعیین شد و پشتی مناسب(با ارتفاع 330 میلیمتر) با زاویه 105 درجه نیز به طرح نهایی اضافه گردید.
  کلیدواژگان: ارگونومی، طراحی مجدد، آنتروپومتری، RULA، خرک نقاشی
 • مریم باقری، صدیقه فیاضی، فاطمه قائدی حیدری، نسرین الهی، حامد تابش صفحات 1311-1320
  مقدمه
  مطالعات بسیاری عوامل خطر ساز مربوط به سبک زندگی ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) را مورد بررسی قرار داده اند، اما با توجه به نتایج متناقض و شرایط اقلیمی- فرهنگی ویژه شهر اهواز در ایران، این مطالعه مورد شاهدی با هدف بررسی برخی از عوامل خطر ساز مربوط به سبک زندگی (مصرف و مواجهه با دود سیگار، مدت وسطح مواجهه با نور آفتاب، مواجهه با دام یا حیوان خانگی) برای ابتلا به MS انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مورد شاهدی دارای 155 مورد و 155 شاهد همسان سالم در انجمن MS اهواز انجام شد. جهت جمع آوری داده ها، پرسشنامه سه قسمتی پژوهشگر ساخته شامل اطلاعات فردی، ویژگی های بیماری و برخی از عوامل مرتبط با سبک زندگی پس از تایید روایی و پایایی (آلفای کرونباخ 9/0) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نسخه ی 19نرم افزار SPSS در سطح آمار توصیفی؛ میانگین، درصد فراوانی، انحراف معیار و آزمون های آماری استنباطی؛ آزمون کای دو، آزمون دقیق فیشر انجام شد.
  یافته ها
  مصرف و مواجهه با دود سیگار، سطح در معرض تماس با نور آفتاب و تماس با دام یا حیوان خانگی تاثیر معنی داری بر ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس نداشتند، اما اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر مدت مواجهه با نور آفتاب و ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس وجود داشت(04 /0 = p).
  نتیجه گیری
  این مطالعه پیشنهاد می کند که برخی عوامل محیطی نظیر مدت مواجهه با نور آفتاب می تواند در ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: مطالعه ی مورد شاهدی، مولتیپل اسکلروزیس، دود سیگار، نور آفتاب، حیوان خانگی
 • حبیب الله دهقان، سعید یزدانی راد، یاسر رحیمی صفحات 1321-1328
  مقدمه
  شغل قنادی از جمله مشاغلی است که تعداد قابل توجهی از کارگران در ان اشتغال دارند و درمواجهه با گرما قرار دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دمای تر گویسان و شاخص نمره استرین گرمایی در کارگران قنادی شهر اصفهان بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی- توصیفی در ماه های مرداد و شهریور سال 1391 بین ساعات 10 الی 14 بر روی 360 نفر از کارگران قنادی شهر اصفهان انجام شد. برای تعیین استرس گرمایی از شاخص دمای تر گویسان یا شاخص WBGT، برای اندازه گیری میزان استرین گرمایی درک شده توسط کارگران از پرسشنامه شاخص نمره استرین گرمایی یا شاخص HSSI و جهت اندازه گیری دمای دهانی از دماسنج دیجیتالی استفاده گردید. در این مطالعه عواملی نظیر فضای کارگاه، تکنولوژی پخت و وضعیت سیستم تهویه نیز مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSSنسخه 16تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین شاخص WBGT محیط کار این کارگران 97/22 بود که زیر حد مراقبت (0 C28) و حد مجاز(0 C31) برای کار سبک بود. بر اساس شاخص HSSI، 5/77 درصد افراد تحت مطالعه فاقد استرین گرمایی، 9/19 درصد افراد احتمالا دارای استرین گرمایی و 6/5 درصد افراد دارای استرین گرمایی بودند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه درصد کمی از کارگران در معرض خطر استرین گرمایی بودند که می تواند به دلیل وجود تکنولوژی مناسب پخت، مساحت کارگاهی مناسب و استقرار سیستم های تهویه ی مناسب و دیگر راهکارهای کنترل گرما باشد.
  کلیدواژگان: قنادی، استرس گرمایی، شاخص نمره استرین گرمایی، شاخص دمای تر گویسان، ارزیابی استرس گرمایی
 • اصغر محمدی، زهرا موسی نژاد صفحات 1329-1336
  مقدمه
  قتل یکی از هولناک ترین جنایت های بشری است که به رغم وضع قوانین مختلف برای پیشگیری از وقوع این جرم، گریبانگیر تمام جوامع بوده است. مسایل مالی، سلیقه، جنون آنی، رفتارهای جنسی نامتعارف، خشونت، دشنام و ناسزاگویی و حتی دوست داشتن و احساس تعلق از عواملی است که هر روز به عنوان انگیزه های قتل در حوادث روزنامه ها درج می گردد. این مطالعه برای تعیین روش های مختلف و انگیزه های احتمالی وقوع قتل گزارش شده در تابستان 92 انجام گرفته است.
  روش ها
  این مطالعه با هدف تحلیل محتوای مطالب منتشره پیرامون قتل که در روزنامه کثیرالنتشار همشهری که در فصل تابستان 1392 منتشر شده انجام شد. تعداد کل روزنامه ها 81 نسخه بود و از مجموع نسخه های مورد بررسی، 97 مورد قتل به دست آمد. برای آنالیز اطلاعات از آمار توصیفی نظیر درصد و فروانی و از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های مطالعه 1/71 ٪ از مقتولین مذکر بودند و 6/85 ٪ قاتلین نیز مرد بودند. اکثریت قاتلین و مقتولین در رده سنی 21 تا 30 سال بود. همچنین بیشترین انگیزه قتل (8/25٪) سرقت بوده است. 34 ٪ از قتل ها توسط اسلحه گرم و 7/90 ٪ قتل ها عمدی بوده است که 7/58 ٪ از آنها با قصد قبلی انجام شده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه اکثر مقتولین و قاتلین مذکر و در سنین جوانی بوده اند و انگیزه اصلی قتل ها نیز سرقت بوده است و در ضمن روش های مختلف قتل و انگیزه های آن با عوامل فردی و اجتماعی ارتباط دارد لذا توصیه می شود که مسوولین جامعه اقدامات پیشگیرانه برای ارتکاب به بزه نظیر افزایش سطح رفاه جامعه، کاهش دسترسی به سلاح های گرم و تسریع در رسیدگی به جرایمی نظیر قتل و سرقت برای کاهش سطح ایمنی درک شده بزهکاران را اعمال نماید.
  کلیدواژگان: قتل، انگیزه، قاتل، مقتول، همشهری
 • مسعود ریسمانچیان، معصومه گرسیوز، حمیدرضا پورزمانی، محمدرضا مراثی صفحات 1337-1345
  مقدمه
  زایلن به عنوان یکی از مهم ترین سموم دستگاه عصبی شناخته شده است. هدف از این مطالعه برآورد غلظت زایلن در کابین خودروهای تولید ایران است. همچنین چگونگی تاثیر نوع سیستم تهویه، استعمال سیگار و خوشبو کننده ها درون خودرو، نوع سوخت و تزئینات داخل خودرو بر روی غلظت این ماده مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش ها
  152 خودروی پراید و 44 خودروی تندر90 از بین خودروهای ایرانی برای نمونه برداری انتخاب شدند. نمونه ها از خودروهای پارک شده در یک پارکینگ سر بسته و نیز خودروهای صفر کیلومتر در دفاتر فروش و با استفاده از تیوپ های کربن فعال جمع آوری شد. از دستگاه گازکروماتوگرافی با دتکتور جرمی برای آنالیز نمونه ها استفاده شد. سایر اطلاعات مورد نیاز از جمله نوع خودرو، نوع سیستم تهویه مورد استفاده در خودرو، استعمال سیگار و خوشبوکننده ها درون خودرو، نوع سوخت و نوع تزئینات داخل خودرو با استفاده از یک چک لیست جمع آوری شدند.
  یافته ها
  میانگین غلظت زایلن در خودروهای پراید و تندر 90 به ترتیب 3/1416 ± 4/657 و 06/643± 5/ 252 میکرو گرم بر متر مکعب بود. غلظت این ماده در خودروهای پراید نسبت به خودروی تندر 90 تقریبا دو برابر بود. استفاده همزمان از بنزین و گاز طبیعی (CNG) در خودرو نسبت به استفاده بنزین به تنهایی باعث افزایش غلظت زایلن در خودروهای مورد بررسی شد. تاثیر پارامترهایی از قبیل نوع تهویه خودرو، استعمال سیگار و خوشبو کننده ها درون خودرو، تزئینات داخل خودرو تاثیر معنی داری بر غلظت زایلن درون خودرو نداشت. تنها نوع سوخت مورد استفاده تاثیر معناداری بر غلظت این ماده درون خودرو داشت.
  نتیجه گیری
  زایلن از جمله ترکیبات آلی فرار است که در کابین خودروهای مورد بررسی یافت شد. میانگین اندازه گیری شده زایلن در این مطالعه نسبت به استاندارد هونگ کونگ کمتر بود ولی نسبت به استاندارد NIAQSکشور چین بیشتر بود.
  کلیدواژگان: هوای داخل خودرو، زایلن، پراید، تندر90
 • رجب رشیدی، حاتم گودینی، محمد الماسیان صفحات 1346-1356
  مقدمه
  کاربرد وسیع تولوئن در زندگی انسان و به دنبال آن اثرات زیان آور این ماده بر سلامتی و به ویژه عوارض مزمن آن بر روی سیستم اعصاب مرکزی، باعث گردیده است که مطالعات زیادی در جهت کنترل و کاهش بخارات تولوئن از هوا صورت گیرد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی فرایند ازن زنی کاتالیزوری در حذف تولوئن از جریان هوا است.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نوع تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی است. سیستم آزمایش شامل پمپ هوا، پمپ تزریق سرنگی، ژنراتور ازن، سیستم تولید رطوبت، محفظه اختلاط، روتامتر و راکتور شیشه ای به طول 25 سانتی متر و قطر داخلی 2 سانتی متر بود. غلظت های مشخص تولوئن به صورت مداوم با توجه به زمان ماند، دوز ازن و مقادیر مختلف رطوبت در معرض فرایند ازن زنی کاتالیزوری با کربن فعال و کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم قرار گرفت. پس از سنجش میزان غلظت تولوئن قبل و بعد از راکتور، داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 و به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی و توسط آزمون three-way ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن بود که ظرفیت حذف تولوئن در فرایند ازن زنی کاتالیزوری هنگام استفاده از کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم به مراتب بیشتر از کربن فعال به تنهایی است. به طوری که زمان ظهور تولوئن در خروجی راکتور برای کربن فعال 50 ساعت و برای کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم 115 ساعت بود. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای زمان ماند، دوز ازن و رطوبت نسبی پارامترهای تاثیر گذار در فرایند بوده، به طوری که افزایش سه متغیر مذکور سبب ارتقا سیستم گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتقا قابل توجه راندمان حذف تولوئن در هنگام استفاده توام از کربن فعال و نیترات منیزیم در فرایند ازن زنی کاتالیزوری، می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم می تواند یک روش مناسب برای حذف تولوئن از جریان هوا باشد.
  کلیدواژگان: تولوئن، کربن فعال، نیترات منیزیم، ازن زنی کاتالیزوری
 • جعفر اکبری، احسان الله حبیبی، هیوا آزمون، اکبر حسن زاده صفحات 1357-1365
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیب های انسانی نیروی کار به شمار می آیند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از حرکات نرمشی برنامه ریزی شده در کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی و فرسودگی شغلی در کاربران کامپیوتر بود.
  روش ها
  در این مطالعه تاثیر حرکات نرمشی با استفاده از نرم افزار بر روی 87 نفر کاربر کامپیوتر بررسی شد. جهت بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و فرسودگی شغلی در ابتدا و بعد از استفاده از نرم افزار به ترتیب از پرسشنامه نوردیک و فرسودگی شغلی مزلچ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های حاصل ازآمار توصیفی نشان داد که اختلالات اسکلتی- عضلانی پس از مداخله در تمام قسمت های بدن به میزان 26.43% کاهش یافته و بیشترین کاهش اختلالات نیز در ناحیه کمر با درصد فراوانی برابر 4.6% بدست آمد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که اعمال مداخله بر روی کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی در تمام بدن از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05). هم چنین آزمونPair T-test نشان داد که متغییر فرستودگی شغلی پس از مداخله کاهش معناداری نشان نداد. (P > 0.05)
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده از مطالعه نشان داد که استفاده از حرکات نرمشی برنامه ریزی شده باعث کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی در یک دوره شش ماهه در کاربران کامپیوتر شد. این کاهش بجز قسمت دست، در بقیه قسمت های اسکلتی عضلانی شامل گردن، شانه، کمر و... مشاهده شد. اما این مطالعه نشان داد که استفاده از حرکات نرمشی برنامه ریزی شده باعث کاهش فرسودگی شغلی و زیرمقیاس های آن در بین کاربران کامپیوتر نشد.
  کلیدواژگان: حرکات نرمشی، اختلالات اسکلتی عضلانی، فرسودگی شغلی
 • اصغر نیک روش، زهرا زمانیان، مجتبی خدادادی، محمدرضا منظم، جعفر حسن زاده صفحات 1366-1374
  مقدمه
  نقص در توجه و تمرکز، یکی از علل بزرگ سوانح ترافیکی محسوب می شود و علت بین 20 تا 50٪ سوانح شامل شکل هایی از کم توجهی و حواس پرتی است. توجه و تمرکز به عنوان یک مولفه شناختی بسیار مهم در رانندگی ایمن محسوب می شود. همچنین مطالعات نشان داده اند که ارتعاش به عنوان یکی از مهم ترین عوامل فیزیکی در تمامی وسایل نقلیه وجود دارد. تاکنون مطالعه سازمان یافته ای تاثیر ارتعاش بر عملکرد شناختی خصوصا توجه و تمرکز را مورد بررسی قرار نداده است. این مطالعه با این هدف طراحی شده است که با استفاده از آزمون های عصب روان شناختی اثر ارتعاش بر توجه و تمرکز را بسنجد.
  روش ها
  در این پژوهش 25 دانشجوی مرد، در چهار مرحله شامل: شتاب کم (m/s253/0)، متوسط (m/s281/0)، زیاد (m/s212/1) و بدون مواجهه با ارتعاش (وضعیت کنترل) بر اساس استاندارد 1-2631ISO و با فرکانس ثابت 7-3 هرتز، آزمون های توجه انتخابی و توجه توزیع شده را درحال نشستن بر روی دستگاه شبیه ساز ارتعاش انجام دادند. آنالیز نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اثر ارتعاش بر زمان واکنش توجه انتخابی افراد مورد مطالعه معنی دار نیست. ارتعاش باعث کاهش معنی دار تعداد پاسخ های صحیح توجه انتخابی و کاهش معنی دار زمان واکنش توجه توزیع شده می گردد. همچنین موجب افزایش معنی دار تعداد پاسخ های صحیح توجه توزیع شده می شود (05/0P≤)
  نتیجه گیری
  در این مطالعه معلوم شد که ارتعاش توانایی پایداری توجه افراد مورد مطالعه را مختل می کند. همچنین موجب افزایش سرعت و دقت سیستم پردازش اطلاعات افراد مورد مطالعه می شود. به نظر می رسد در بلند مدت ارتعاش می تواند موجب خواب آلودگی فرد و عدم حفظ توجه در طول زمان رانندگی شود.
  کلیدواژگان: سانحه، ارتعاش تمام بدن، آزمون های عصب روان شناختی، توجه و تمرکز
 • مهدی جعفری، محمدرضا ملکی، مهدی عیوضی، رحیم خدایاری زرنق، بهمن احدی نژاد صفحات 1375-1384
  مقدمه
  سندرم فرسودگی شغلی خطرناکترین عامل تهدیدکننده سلامت شاغلین حرف بهداشتی درمانی است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه فرسودگی شغلی و عملکرد بهورزان خانه های بهداشت آذربایجان شرقی انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تحلیلی- همبستگی است که در بین 89 بهورز استان آذربایجان شرقی انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد مازلاک و جکسون و همچنین چک لیست ارزیابی عملکرد خانه های بهداشت جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم آفزار آماری SPSS ویرایش 18 و بهره گیری از آزمون های هبستگی پیرسون و تی-تست و آنوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت..
  یافته ها
  میزان فرسودگی شغلی بین بهورزان در حد متوسط و احتمال ابتلا به فرسودگی در بین آنها وجود داشت. بین فرسودگی شغلی و عملکرد و بین زیر مجموعه های فرسودگی شغلی شامل؛ مسخ شخصیت و تحلیل رفتگی هیجانی رابطه معنی دار وجود نداشت؛ ولی بین عملکرد با احساس عدم کفایت شخصی رابطه معکوس و معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با اینکه در این مطالعه فرسودگی شغلی و عملکرد رابطه ای با هم نداشتند، لیکن نمی توان با قاطعیت تاثیر فرسودگی شغلی بر کارایی، اثربخشی و بهره وری در سازمان ها را رد کرد. لازم است به عوامل دیگری نیز که ممکن است بر فرسودگی شغلی یا عملکرد بهورزان تاثیر داشته باشد، توجه شود.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، عملکرد، بهورز، خانه بهداشت
|
 • Elham Saber, Naser Hajitabar, Hadi Daneshmandi, Alireza Choobineh, Mehdi Moradi Pages 1273-1282
  Background
  In order to fit the job physiologically to the worker, understanding of acceptable work load is very important. This study was conducted to estimate energy expenditure during the work and associated factors among male workers of a steel industry.
  Methods
  In this cross-sectional study, 100 male workers employed in Foolad Payeh Fars with dynamic job participated voluntarily. Data collection tools were included the questionnaire and SWE checklist. The questionnaire consisted of two parts. In the first part, demographic, and in the second part anthropometric and physiological characteristics were included.
  Findings
  Mean (standard deviation) of age of workers was 30.84 (6.59) years. Worker’s energy expenditure was estimated to be 2.81±0.809 Kcal.min-1. The results showed that there was association between energy expenditure with resting heart beat, working heart beat, height, weight and BMI while no association was found between energy expenditure with age, job tenure.
  Conclusion
  Energy expenditure had association with resting heart beat, working heart beat, height, weight, BMI.
  Keywords: Working Energy Expenditure, SWE, Foolad Payeh Fars
 • Mohammadreza Taheri, Habibollah Dehghan, Behzad Mahaki, Nima Khoshzat Pages 1283-1292
  Background
  Today discussion thermal comfort due to technology advances and equipment application in the workplace For government and non-governmental organizations managers in the Industrial and non-industrial environments, especially hospitals staff due to the diversity of people employed and the type of work they are doing of particular importance. This study was conducted to evaluate the thermal comfort alzahra hospital staff in Isfahan.
  Methods
  This cross-sectional study, As the studied population was all employees who worked in the basement floor of the hospital. Sampling method was through census and 161 Sample volume. Data were collected both Through the subjective evaluation by a questionnaire and Through physical measurement by WBGT apparatus the Four parameters, namely air temperature, relative humidity, air velocity and mean radiation temperature. PMV index according to the measured parameters were calculated by the software and simultaneously by questionnaire was evaluated also. Finally, data were analyzed using SPSS20 statistical software.
  Findings
  Statistical analysis of data collected in the different parts Included kitchen, Laundry and Sterilization PMV value was equal to 2.5, 2.5, 2.2 and PPD index was equal to 93.93 and 85 respectively which Showed a higher temperature than other parts. In general, except Department office and Educational classes, Other parts were located outside the thermal comfort zone ASHRAE Standard 55-2010.
  Conclusion
  Since all departments and units who showed a higher thermal comfort indices not was natural ventilation also. This conclusion was that with correct design and the use of outside air for natural ventilation and air exchange in the workplace can be achieved to a Range of thermal comfort according to international standards.
  Keywords: thermal comfort, PMV, PPD, hospital staffs
 • Somayeh Bolghanabadi, Hosseinali Usefi, Habibollah Dehghan Pages 1293-1300
  Background
  With increased use of computers, exposure to electric and magnetic fields is increasing, the main objective of this study was to evaluate the electric and magnetic field strength in portable computers (laptops) and its relation with eyestrain users.
  Methods
  In this cross – sectional study, magnetic and electric fields in 125 laptop computers were measured from 30 cm and 50 cm distance and in four directions, Eye fatigue assessment of students was assessed by questionnaire.
  Findings
  This study showed that electromagnetic fields in 30 cm distance of 20% of laptops are higher than recommended values. Electromagnetic fields in 50 cm distance were less than recommended values and also between electromagnetic fields and eye fatigue not found significant relationship.
  Conclusion
  The results showed that the intensity of the electric and magnetic fields in a significant number of portable computers (laptop), higher than recommended values. In order to reduce exposure to electromagnetic fields, it is recommended that between your body and laptop should be minimum distance of 50 cm
  Keywords: Eye fatigue, electromagnetic fields intensity, Laptop computers
 • Mohammadsadegh Sohrabi, Saied Aliari, Zahra Keshavarz, Samira Alijani, Farnosh Torkzadeh, Reza Aghaee Pages 1301-1310
  Background
  Back and shoulder pain are most common musculoskeletal disorders in students, That the way of sitting or interactions with academic equipment is a major risk factor for these disorders. The aims of this study is redesign and construct a prototype of painting chair (Kharak) by using industrial design and ergonomic methods to reduce musculoskeletal disorders and increase user satisfactions.
  Methods
  This is an experimental study to redesign Kharak by industrial design tools, anthropometry analysis and rapid upper limb assessment (RULA) methods. Participants were 28 students of Isfahan University of Art that using current Kharak for painting or drawing in their college.
  Findings
  14 % of participants have RULA grand score 7, 39 % have grand score 5-6 and 47% with the RULA grand score 3-2. Main factors affecting the RULA grand score were sex (P=0.003), stature (P=0.0004) and popliteal height (P=0.004). Also mean of women’s RULA grand score was higher than men.
  Conclusion
  According to anthropometry analysis seat height of redesigned Kharak 430 mm was determined and proper backrest with 105° for semi recline was added to final design.
  Keywords: Ergonomics, Redesign, Anthropometry, RULA, Kharak
 • Maryam Bagheri, Sadigheh Fayazi, Fatemeh Ghaedi Heidari, Nasrin Elahi, Hamed Tabesh Pages 1311-1320
  Background
  Numerous studies have assessed risk factors for multiple sclerosis (MS), but regarded to paradoxical results & specific ethnical- cultural circumstances in Ahvaz, as a city in Iran, this case-control study was aimed to assess some factors related to lifestyle (consumption & exposure with cigarette smoking, duration & surface of sun light exposure, exposure to pets and farm animals) for MS.
  Methods
  This case–control study, including 155 MS cases and 155 matched controls, was conducted in Ahvaz MS society. For data gathering, questionnaire made by researcher including demographics and disease characteristics, and some factors related to life style after approval of validating & reliability (cronbach alpha 0.9). Data analyzed with SPSS software version 19.
  Findings
  consumption and exposure with cigarette smoking, surface of sun light exposure, & exposure with noose or indoor animal had no significant influence on afflicting to MS disease, but there was significant difference between two groups in duration of sun light exposure & afflicting to MS disease (p=0.04).
  Conclusion
  This study showed that some environmental factors such as duration of sun light exposure can play role in afflicting to MS disease.
  Keywords: Case control study, Multiple sclerosis, tobacco smoke, sun light, pets, farm animals
 • Habibollah Dehgha, Saeid Yazdani Rad, Yaser Rahimi Pages 1321-1328
  Background
  Pastry occupation is one of occupations to exposure with heat and significant number of workers works at it. This study is aimed to heat stress and heat strain score index assessment in the pastry workers of Isfahan.
  Methods
  This cross sectional and descriptive study was conducted on 360 pastry workers between 10 and 14 hours in the summer of 2012. WBGT index was used for determining heat stress, HSSI index was used for measuring the value of understood heat strain by workers and digital thermometer was used for measuring oral temperature. More over the area of the workshops, cookery technologies and ventilation systems were studied.
  Finding
  The mean WBGT index was 22.97. it was sub allowable occupational exposure (31 C). Based on HSSI index 77.5 % of studied people didn’t have heat strain, 19.9 % of people had presumably heat strain and 5.6% of people had heat strain.
  Conclusion
  Based on the study results, the low percent of workers were in exposure to heat strain hazards. It can reduce by improving cookery technology, fixing suitable ventilation and other ways for controlling heat.
  Keywords: Pastry, Heat Stress, Heat Strain Score Index, Wet Bulb Globe Temperature, Heat Stress Assessment
 • Asghar Mohamadi, Zahra Mousanezhad Pages 1329-1336
  Background
  The murder is a huge human crime that in order to legislation of different laws for preventing from occurring this kind of crime (murder). Anyway it occurs in all societies and it has some motivations to occur, for example economic problems, taste, madness, uncommon sexual treats, asperity, invective and insult and even love. This study has done for determining the different ways and different motivations to kill other people.
  Methods
  The target of this study was about killing & subjects of murder in the popular newspaper, Hamshahri that it published in the summer 2013. All newspapers were 81 which 97 murders had adduced. Data were analyzed by descriptive statistics such as frequency and percent with using statistical software SPSS version 18.
  Findings
  In order to findings 71/1% of victims were male. The most of victims & murderers were in 21-30 age class. The most motivation of killing was rubbery 25/8%. 34% of murders occurred by firearm and 90/7% of murders were deliberately and 58/7% of murders occurred on last purpose.
  Conclusion
  In order to most of murderers and victims were male and they were in their youth period of their life and main motivation of killing was rubbery and different manners of killing and motivations of murder that related with individual factors & social factors So preventive actions from incidence of the crimes such as increasing levels of society welfare, reducing the availability of firearms and accelerating the punishment in crimes such as murder and robbery, to reduce the perceived safety level of offenders is necessary.
  Keywords: Murder, Motivation, Murderer, Victim, Hamshahri
 • Masoud Rismanchian, Massome Garsivaz, Hamidreza Pourzamani, Meracy Mohammedreza Pages 1337-1345
  Background
  Xylene is known as one of the most toxic of the nervous system. The purpose of this study is to estimate the concentration of xylene in the cabin of the vehicles production in Iran. Also the effect of ventilation, cigarette smoking, and air freshener inside the vehicle, fuel type and car decorations on the concentration of the substance being studied.
  Methods
  152 vehicles Pride and 44 vehicles Thunder 90 of the Iranian cars were selected for sampling. Samples were collected with activated carbon tubes and were analyzed using gas chromatography with mass detector. Other information was collected using a checklist.
  Findings
  The mean concentrations of xylene in Pride and Thunder 90 vehicle was respectively 657/4± 1416/3 and 252/5± 643/06 µg/m3. Concentration of the substance in the Pride cars is almost double Thunder 90 cars. Concomitant use of petroleum and natural gas (CNG) in vehicles increases the concentration of xylene. Effect of parameters such as type of vehicle air conditioning system, cigarette smoking, and air freshener inside the car, the car's interior trim car had no significant influence on the concentration of xylene. The only type of fuel used had significant influence on the concentration of the substance inside the car.
  Conclusion
  xylene is volatile organic compounds were found in the cabin of the vehicle. Average xylene measured in this study was lower than the standard in Hong Kong, but it was more than the standard NIAQS in China.
  Keywords: Air in, vehicle, xylene, Pride, Logan
 • Rajab Rashidi, Hatam Godini, Mohammad Almasian Pages 1346-1356
  Background
  The widespread use of toluene and its consequent adverse effects on health and specially its chronic effects on the central nervous system has resulted in many studies being carried out on the methods that can control and reduce toluene vapors in the airflow. The objective of this study is to assess the effectiveness of the catalytic ozonation process in the removal of toluene from the airflow.
  Method
  The present study is of the experimental type and was carried out on a laboratory scale. The experimental equipment consisted of an air pump, an injection pump, an ozone generator, a humidity generating system, a mixing chamber, a rotameter, and a glass reactor with a length of 25 cm and an internal diameter of 2 cm. Varying concentrations of toluene were constantly exposed to the process of catalytic ozonation to the activated carbon and activated carbon covered in magnesium nitrate while inducing changes in variables such as reaction time, ozone dosage, and level of humidity. Different concentrations of toluene were measured before and after exposure to the treatment process. The data were analyzed using the SPSS Win 16 and such statistical techniques and methods as descriptive and inferential statistics and three-way ANOVA were utilized.
  Findings
  The findings indicated that the toluene removal rates were much higher in the catalytic ozonation process when activated carbon covered in magnesium nitrate was used than when pure activated carbon was used. This issue can be deduced from the fact that the time necessary for toluene to appear at the exit point of the reactor when using activated carbon is 50 hours, while this time in case of use of activated carbon covered in magnesium nitrate is 115 hours. The findings also showed that the three variables of reaction time, ozone dosage, and relative humidity had a positive effect on the process, so that increasing the amounts of these three variables led to an enhancement of the removal system.
  Conclusion
  Given the considerable enhancement of the toluene removal rates as a result of concomitant use of activated carbon and magnesium nitrate in the catalytic ozonation process, it can be concluded that activated carbon covered in magnesium nitrate is an appropriate method in the removal of VOCs from the airflow.
  Keywords: toluene, activated carbon, magnesium nitrate, Catalytic Ozonation
 • Jafar Akbari, Ehsanollah Habibi, Hiva Azmoon, Akbar Hasanzadeh Pages 1357-1365
  Background
  Work related musculoskeletal disorders (MSDs) are considered the most common cause loss of work time, increased costs and human injuries. The aim of this study was to investigate the effect of planned exercise movements to reduce musculoskeletal disorders (MSDs) and burnout in the computer users.
  Method
  In this study, the effects of exercise movements using the software were reviewed on the 87 user PC. To evaluate musculoskeletal disorders and burnout before and after using the software, burnout Maslach burnout inventory (MBI) and Nordic questionnaire was used. Data were analyzed by SPSS version 21 and statistical tests.
  Findings
  Results from the descriptive statistics showed that musculoskeletal disorders after training in all parts of the body, has decreased to 26.43% and the greatest decrease obtained in lumbar disorders with equal frequency 4.6%. Also, results from Pair T-test showed that the Burnout has not a significant decrease after treatment (P-value=0.21).
  Conclusion
  Based on the results of this study can be concluded that use of planned exercise movements scheduled for a period of six months and older could well reduce musculoskeletal disorders is useful for computer users.
  Keywords: movement exercise, musculoskeletal disorders, burnout
 • Asghar Nikravesh, Zahra Zamanian, Mijtaba Khodadadi, Mohammadreza Monazam, Jafar Hassanzadeh Pages 1366-1374
  Background
  deficiency of attention and concentration is one of great reasons of traffic incidents and it covers between 20 to 50 percent of events due to careless and mindedness. Studies show that attention and concentration are considered as one of important cognitive components in safe driving. Vibration is an important physical effect in all vehicles. till now Has not been any organized study to inspect influence vibration on cognitive function especially on attention and concentration. This study has been carried out with the aim of investigating to vibration effects on attention and concentration of using Neuropsychological tests.
  Methods
  In this research 25 male students did the on 4 phases: low vibration (0.53m/s2), medium vibration (0.81m/s2), high vibration (1.12m/s2) and non-contact with vibration (control status) according to ISO2631-1 and with fixed frequency between 3 to 7Hz, and the Selective Attention & of Divided Attention tests are conducted to sit on the vibration simulator. Statistical analysis was performed using software SPSS ver. 19.
  Finding
  the results showed that vibration effect on the reaction time Selective Attention of the subjects was not significant. Vibration significantly reduce the number of correct answers Selective Attention and reaction time Divided Attention.
  Conclusion
  In this study it was found that the vibration disrupts the ability to sustain attention to the subjects. It also increases the accuracy and speed of information processing systems on studied persons. It appears that the long-term vibration can cause drowsiness during driving.
  Keywords: events, Whole body vibration, Neuropsychological tests, attention, concentration
 • Mehdi Jafari, Mohamadreza Maleki, Mehdi Eyvazi, Rahim Khodayari, Bahman Ahadi Pages 1375-1384
  Background
  Burnout syndrome is the most dangerous threatening factor of worker’s health working in health. The aim of this study was determined the relationship between burnout and performance of health house workers in East Azerbaijan.
  Method
  This is a cross sectional study which have been done on 89 health house workers in East Azerbaijan’s. Data collection by Jackson and Mazlak’s standard questionnaires and check list of health house’s performance evaluation. Data were analyzed by SPSS version 18 using Pearson correlation and T-test and ANOVA.
  Findings
  Our result showed moderate levels of burnout among health workers and between them there is the risk of burnout. There was no significant relationship between burnout and performance and between subsets of burnout including depersonalization and emotional exhaustion but there was significant relationship between performance and personal accomplishment reduce.
  Conclusion
  Though there was no significant relationship between burnout and performance in this study, we can’t certainly reject the effect of burnout on the efficiency, effectiveness and productivity in the organizations. It is necessary to notice the other factors that may effect on job burnout or performance of health house workers.
  Keywords: job burnout, performance, health house worker, health house