فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت بازرگانی - سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1392)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پاییز 1392)
 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/09/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منیره پناهی*، سیدمحمود حسینی، محمدرضا حمیدی زاده صفحه 13
  این مقاله به بررسی ارتباط میان نوع مالیکت بنگاه و رفتار تنوع بخشی فعالیت آن می پردازد. بدین منظور در این مقاله به بررسی رفتار تنوع بخشی شرکت های دولتی، خصوصی و عمومی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. همچنین جهت تعیین نوع و میزان تنوع بخشی فعالیت های بنگاه ها از الگوی وارداراجان و راماجوام (1987) استفاده شده است. نتیجه بررسی های انجام شده با استفاده از آزمون های آماری کرامر، تاو گودمن و کراسکال و نیز آزمون های آمار توصیفی نشان داد که رابطه معناداری بین نوع مالکیت بنگاه و نوع راهبرد تنوع آن وجود دارد. به گونه ای که شرکت های دولتی بالاترین سطح تنوع بخشی فعالیت را در میان سایر گروه ها داشته و معمولا از راهبرد تنوع بسیار زیاد استفاده می کنند. در میان این سه گروه، شرکت های خصوصی کمترین سطح تنوع را داشته و معمولا از راهبرد تنوع مرتبط استفاده می نمایند. علی رغم آنکه میزان تنوع شرکت های عمومی اندکی بیشتر از شرکت های خصوصی می باشد اما این شرکت ها نیز سعی می نمایند تا بیشتر از راهبرد تنوع مرتبط استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: راهبرد تنوع، مالکیت بنگاه، تنوع مرتبط، تنوع نامرتبط، تنوع شرکت های دولتی
 • اسدالله کردناییج*، حسن دانایی فرد، جلیل دلخواه، مهدی آقازیارتی صفحه 37
  با توجه به شدت روزافزون تغییرات، مدیران باید برای حفظ مزیت های رقابتی سازمان خود با ایجاد انعطاف پذیری و پویایی در محیط درون سازمانی به بهترین وجه به ایجاد تغییرات مناسب در راهبردها و عوامل درون سازمان همت گمارده و سازمان را با شرایط و خواسته های متغیر محیطی انطباق دهند. یکی از مهم ترین ابزارهای پژوهش این امر نوسازی راهبردی است. ایجاد و پیادهسازی نوسازی راهبردی در سازمان متاثر از عوامل مختلفی است. یکی از این عوامل موثر و تسهیل کننده نوسازی راهبردی، یادگیری سازمانی است. از این رو مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش یادگیری سازمانی در نوسازی راهبردی می باشد. بدین منظور پس از شناسایی و بومی سازی مولفه های نوسازی راهبردی و نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه پژوهش در قالب دو دسته سوال های نوسازی راهبردی و یادگیری سازمانی تدوین و در جامعه آماری پژوهش (گروه صنعتی سایپا) توزیع گردید. داده های این پژوهش پس از جمع آوری توسط نرم افزار های SPSS و Visual pls تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن است یادگیری سازمانی تاثیر بسزایی در نوسازی راهبردی دارد. از میان هفت فرضیه فرعی، تاثیر چهار فرضیه فرعی چشم انداز مشترک، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی و توسعه شایستگی های کارکنان بر نوسازی راهبردی مورد تایید قرار گرفت؛ و تاثیر سه فرضیه فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی و اشتراک دانش بر نوسازی راهبردی مورد تایید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: راهبرد، مدیریت راهبردی، نوسازی راهبردی، یادگیری سازمانی
 • اکرم هادی زاده مقدم*، محمدحسین زاهدیان نژاد، رضا قنبرزاده میاندهی، سینا فخارمنش صفحه 59
  گردشگری پزشکی سهم عمده ای از درآمد کشورهای کمتر توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. با توجه به ظرفیت های عظیم کشور در حوزه گردشگری و منافع چشمگیر رشد این صنعت در ایران و از طرفی ضعف مطالعاتی در حوزه گردشگری پزشکی در کشور، هدف از این پژوهش شناسایی مهم ترین عوامل انگیزشی بیماران خارجی برای مسافرت به ایران در نظر گرفته شده است. از این رو جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران خارجی که برای درمان به تهران مسافرت می کنند در نظر گرفتیم. داده های لازم از طریق پرسشنامه 38 سوالی از 56 بیمار که به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس انتخاب شدند، گردآوری شد. جهت آزمون الگو نیز از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که هزینه درمان، زمان انتظار، تنوع درمانی، تجهیزات پزشکی و عوامل جامعه شناختی بر انگیزه ورود بیماران خارجی به ایران اثر مثبت معنادار داشته اما کیفیت خدمات، شرایط سیاسی و امنیتی، سهولت سفر و جاذبه های گردشگری اثر معناداری ندارند. بنابراین پیشنهاد می شود که در برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی تمرکز بر روی 5 عامل اول قرار گیرد و از طرفی برای جلوگیری از اثر سوء سایر عوامل تدابیری اتخاذ شود.
  کلیدواژگان: گردشگری پزشکی، عوامل مربوط به درمان، عوامل مربوط به مقصد، انگیزه
 • محمدرضا کریمی علویجه، وحیده کاکایی سیاهکل* صفحه 81
  بررسی نتایج ناشی از مدیریت ارزش ویژه نشان تجاری یکی از مهم ترین مسائل در اندازه گیری دارایی های نامشهود در اقتصاد جدید است. تاثیر ارزش ویژه نشان تجاری بر ارزش شرکت در پژوهش ها متعددی مورد تایید قرار گرفته است. ارزش ویژه نشان تجاری یکی از دارایی هایی است که همارزش شرکت را حفظ می کند وهم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد داشت. نشان تجاری برای همه اعضای زنجیره ارزش شرکت ایجاد ارزش می کند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی این نکته است که آیا ابعاد ارزش ویژه نشان تجاری بر شاخص های عملکردی شرکت از قبیل فروش و سودآوری تاثیرگذار است؟ جامعه آماری در این پژوهش کلیه تعویض روغنی ها و نمایندگی های فروش در مناطق 22 گانه شهر تهران که محصولات نفت سپاهان را هم عرضه می کنند، می باشند که از این میان نمونه ای 250 تایی به صورت خوشه ایتصادفی انتخاب گردید و با استفاده از الگوی معادله های ساختاری (SEM) و نرم افزارهای SPSS، Lisrel و PLS فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه استفاده گردید. نتایج پژوهش پشتیبانی محکمی برای اندازه گیری کیفیت ادراکی، وفاداری به نشان تجاری و آگاهی مشتریان از نشان تجاری به عنوان سابقه عملکرد شرکت، ارزش مشتری و تمایل به خرید نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه نشان تجاری، زنجیره ارزش، نتایج عملکردی، خرده فروشی، شرکت نفت سپاهان
 • سیدمحمود حسینی، نرگس شیخی* صفحه 99
  در طول دو دهه گذشته، دیدگاه های مختلفی از منظر پژوهشگران مختلف در زمینه مدیریت زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از مباحث مهم در این زمینه، مفهوم یکپارچگی زنجیره تامین است. در واقع، یکپارچگی زنجیره تامین فرصت های عمده ای برای شرکت فراهم می سازد تا سطح عملکرد و موقعیت بازار خود را ارتقا دهد. امروزه، زنجیره تامین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مدیران شرکت ها قرار گرفته است و مدیران علاوه بر تمرکز بر فعالیت های داخلی شرکت خود، در پی برقراری روابط بلندمدت و مبتنی بر تعهد و اعتماد با تامین کنندگان و مشتریان خود هستند. این پژوهش درصدد است تا مبحث یکپارچگی زنجیره تامین و چگونگی اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دهد. انجام این مورد از طریق شناسایی روابط سه جانبه میان سطح یکپارچگی زنجیره تامین، بهره گیری از عملیات مدیریت زنجیره تامین و عملکرد شرکت حاصل می شود. بدین ترتیب، راهبرد یکپارچگی زنجیره تامین می تواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو شود و بنابراین، مجموعه ای از راهبرد های مفید فراهم شود. با توجه با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار لیزرل در بررسی شرکت های تولیدی مواد غذایی در ایران، می توان عنوان نمود که یکپارچگی زنجیره تامین دارای اثر مستقیم بر عملکرد شرکت نیست، بلکه این اثرگذاری به طور غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی عملیات مدیریت زنجیره تامین، صورت می پذیرد؛ به عبارت دیگر، یکپارچگی زنجیره تامین، در ابتدا، عملیات مدیریت زنجیره تامین –شامل عملیات تدارکات، تولید و توزیع- را بهبود می دهد و از طریق این عوامل، عملکرد شرکت را ارتقا می بخشد.
  کلیدواژگان: یکپارچگی زنجیره تامین، عملیات مدیریت زنجیره تامین، عملکرد شرکت، اثر مستقیم، اثر غیرمستقیم
 • محسن اکبری، محمد اسماعیل زاده* صفحه 127
  محیط رقابتی امروز به دلیل اینکه به شدت در حال تغییر بوده و نوع تغییرات نیز بسیار متنوع شده است، نیازمند قابلیت هایی هستند که بتوانند برای بنگاه ها مزیت رقابتی پایدار را به وجود آورند. بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد می کنند که اگر با توجه به شرایط تغییر یافته کنونی بنگاه ها بخواهند که از مزیت های رقابتی گذشته استفاده کنند، نمی توانند با بنگاه های پیشرو رقابت کنند، لذا باید به سمت کسب و حفظ قابلیت های رقابتی پویا حرکت نمایند. هدف این مقاله بررسی قابلیت های پویا و تاثیرات آن بر ایجاد مزیت هایی رقابتی است. در این مقاله، ابتدا مزیت های رقابتی و رویکرد های تدوین راهبرد به صورت اختصار تشریح شد. در ادامه، قابلیت های پویا به تفصیل بحث شد. به منظور بررسی فرضیه پژوهش به صورت میدانی اقدام به جمع آوری داده ها از 142 مدیر از مدیران بنگاه های صنعتی شهرک صنعتی سلفچگان شد. با توجه به تحلیل های انجام گرفته، سه قابلیت یکپارچگی، یادگیری و پیکره بندی به عنوان قابلیت های پویا شناسایی شدند و مشخص گردید که همه آن ها بر روی مزیت های رقابتی تاثیرگذارند و اینکه بعد یادگیری از ابعاد قابلیت های پویا بیش ترین تاثیرگذاری را بر روی مزیت هایی رقابتی دارد.
  کلیدواژگان: قابلیت های پویا، مزیت رقابتی، قابلیت های رقابتی در بنگاه های صنعت
 • بررسی تاثیر درک عدالت توسط مشتری بر رضایت و رفتار شهروندی آنان / مطالعه موردی: نمایندگی های خودرو MVM در شهرستان کرمان
  حسن صفرنیا، پرویز احمدی، نیلوفر نثری* صفحه 145
  در محیط پر متغیر، پر ریسک و پر رقابت امروز، مهم ترین پیام این است که با راهکارها، رفتارها و ابزارهای متعلق به دیروز نمی توان نسبت به موفقیت در کسب وکار و کسب رضایت مشتری امیدوار بود. در چنین شرایطی که رقابت بی رحم است سازمانی موفق است که بتواند با استفاده از مدیریت کارا پیشتاز خلاقیت و نوآوری باشد و یا با استفاده از الگوبرداری از سرآمدها، از رقبا پیشی بگیرد. درک عوامل تعیین کننده و نتایج رضایت مشتری در نمایندگی های خودرو از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات درک عدالت توسط مشتری رضایت و رفتار شهروندی وی در نمایندگی های شرکت خودروسازی MVM در شهرستان کرمان انجام شده است. جمع آوری داده ها از یک نمونه آماری متشکل از 366 نفر از مشتریان صورت گرفت. برای آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درک عدالت توسط مشتری بر رضایت و رفتار شهروندی وی تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی مشتری، رضایت مشتری، درک عدالت
 • غلامعلی طبرسا، جهانگیر یداللهی فارسی، محمد جواد ناییجی* صفحه 165
  با جود آنکه درباره اهمیت نقش مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی و کارآفرینی راهبردی توافق کلی وجود دارد، اما شواهد تجربی کمی در این خصوص وجود دارد و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. در این راستا، به منظور ارائه یک الگوی جامع، در این مقاله رابطه مدیریت منابع انسانی با کارآفرینی راهبردی را بررسی می کنیم. داده ها از 251 مدیر ارشد و مدیر منابع انسانی فعال در صنعت فولاد گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مسیر آزمون شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که چهار جنبه از اقدام های منابع انسانی شامل ارزیابی عملکرد و جبران خدمت، طراحی شغل، ساختار تیمی وظیفه ای و آموزش تیم محور با کارآفرینی راهبردی رابطه مثبت دارند. همچنین تبادل اطلاعات و دانش و مخاطره پذیری سازمانی، در الگو نقش متغیر میانجی را ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی راهبردی، مخاطره پذیری، مدیریت منابع انسانی، صنعت فولاد، تبادل دانش
 • امیر مانیان، بابک سهرابی، طهمورث حسنقلی پور، سید محمدرضا ناصرزاده*، بابک اخگر صفحه 181
  مساله اصلی در این پژوهش ارائه تعریفی از رفتار مصرف کننده آنلاین در بافت جامعه ایران و الگوسازی پویایی های آن است. هدف این تحقیق پدیدارشناسی رفتار مصرف کننده آنلاین و تدوین الگو پویای این رفتار است. این تحقیق قصد دارد تا با پدیدارشناسی تفسیری رفتار مصرف کننده آنلاین به تعریف مناسبی برای آن در بافت جامعه ایرانی دست یافته و پس از بررسی تجربه زیسته افراد از پدیده مصرف آنلاین، عوامل و بسترهای تاثیرگذار بر این رفتار استخراج و پویایی های آن توسط نگاشت های شناختی فازی الگوسازی می گردد. این پژوهش در 3 گام صورت می پذیرد. در گام اول پس از مصاحبه های عمیق با مصرف کنندگان، به افقی سازی مصاحبه هایی که به روش هرمنوتیک انجام گرفته اند پرداخته می شود و مفاهیم مورد نظر برای طراحی نگاشت های شناختی اختصاصی هر فرد مورد مصاحبه در گام دوم استخراج می گردد. در نهایت اجتماع تمامی این نگاشت های شناختی منجر به طراحی یک نگاشت شناختی عمومی از فضای مصرف آنلاین گردیده که با انجام دو مطالعه موردی در کسب وکارهای آنلاین وزن دهی و نهایی می گردد. نتایج پژوهش نشان از مصرف تسکینی، مغشوش و مصرف همگام با تولید در فضای آنلاین دارد.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، رفتار مصرف کننده آنلاین، نگاشت های شناختی فازی
 • ابوالقاسم ابراهیمی، مجتبی خلیفه، مهدی سمیع زاده صفحه 189
|
 • Monireh Panahi*, Seyyed Mahmooh Hosseini, Hamid Reza Hamidizadeh Page 13
  This paper analyzes the relation between firm ownership and diversification strategy. To understand this, diversification strategy of state-owned, private and public listed companies has been studied. To understand the type and scope of diversification Vardarajan, and Ramanujam’s model has been used. Results, using Cramer test, Goodman and Kruskal Tau tests, show that there is a meaningful relation between firm ownership and diversification strategy. State-owned firms show highest diversification and diversify very much. Private firms diversify the least, and do only related diversification. Although public firms diversify somehow more than private firms, these companies diversify mostly relatedly. Firm ownership was also classified to government-owned, private and public categories. Statistical population of this research includes companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE)., and descriptive statistics show that there is a meaningful relation between firm ownership type and firm diversification strategy. Government owned companies have highest level of diversification. Diversifications of these companies have been mostly unrelated diversification. These companies have experienced low related diversifications. Private firms have lowest level of diversification. These companies have experienced related diversification mostly and unrelated diversification is not very common among private firms. Public firms have a moderate level diversification. Their diversification is higher than that of private firms; however they have also diversified into related fields and experience low unrelated diversification.
  Keywords: Diversification Strategy, Firm Ownership, Related Diversification, Unrelated Diversification, Government, Owned Diversification
 • Asadollah Kordnaeij*, Hassan Danaeefard, Jalil Delkhah, Mahdi Aghaziarati Page 37
  Regarding the increasing speed of the changes, establishing flexibility and dynamism in internal environment, the management can change the strategies and the internal factors in the best way to maintain its competitive advantages and also can adapt organization with the changing conditions and demands of the environment. The one important of instrument to reach this goal is strategic renewal. Develop and implement the strategic renewal in organization is influenced by many factors. One of these factors that influence and facilities strategic renewal is organizational learning. The present paper seeks to examine the impact of organizational learning on strategic renewal. To attain this goal, having the research factors recognized and the experts questioned, a questionary was designed and distributed in the statistic society (Saipa industrial group) with two parts of questions, concerning the strategic renewal and the organization learning. Having the research data gathered, it was analayzed by the spss and visual pls softwares. Data analysis suggests that organizational learning effect on strategic renewal. Among the seven subsidiary assumptions the influence of four assumptions including the shared vision, the systematic thinking, the participative leadership and the development of the employee's competency on the strategic renewal was confirmed. The influence of three other subsidiary assumptions including the organization culture, the team work and learning and the knowledge sharing on the strategic renewal was rejected.
  Keywords: Strategy, Strategic Management, Strategic Renewal, Organizational Learning
 • Akram Hadizadeh Moghadam*, Mohamadhosein Zahedian Nezhad, Reza Ghanbarizade Miyandehi, Sina Fakharmanesh Page 59
  Medical Tourism forms a significant proportion of less developed countries’ income. With regard to Iran’s attractiveness for tourists and big advantages of developing this industry in the country and lack of researches in this field, identification of motivations of medical tourists for choosing Iran, can significantly improve this burgeoning industry. Statistical population of this research is foreign medical tourists which have traveled to Iran for medical treatments. The data is gathered through distributing 56 questionnaires consist of 38 questions between medical tourists which were chosen by the method of convenience sampling. For testing the conceptual model multi linear regression has been applied. Results showed that while treatment cost, waiting time, treatment options, medical facilities and sociological factors are significantly and positively influential on medical tourists’ motivation, service quality, political conditions and tourist attractions has not any significant influence on medical tourists’ motivation. Therefore, we suggest concentrating the investment on the first 5 above mentioned factors in marketing plans and considering prevention of bad effects of the other factors.
  Keywords: Medical Tourist, Treatment Variables, Destination Variables, Motivation
 • Mohamadreza Karimi Alavije, Vahideh Kakaei Siahkal* Page 81
  In recent years, impact of brand equity on firm value has been confirmed in several studies. Brand equity is one of the assets that not only maintain the company value but it also only maintains the company value but it also is followed by their customers loyally. Brand equity creates value for all members of this study is the investigating of whether dimensions of brand equity have any effete on such Performance indices of company such assets and brand profitability. This study is an applied research by using descriptive - survey method for gathering data. Statistical population is oil change retailers in Tehran and 250retailer selected as a sample volume. Random cluster sampling method was used in twenty – two district in Tehran. Structural equation model (SEM) were used for data analysis. SPSS, lizrel and PLS were used for this analysis. The results showed that all relationships were confirmed except one.
  Keywords: Brand Equity, Value Chain, Performance Consequences, Retailer
 • Seyed Mahmood Hosseini, Narges Sheikhi* Page 99
  Over the past two decades, various notions from perspective of different researchers regarding SCM have been put to test. One of the crucial issues, in this regard, is the concept of Supply Chain Integration. In fact, supply chain integration provides a firm with the major opportunities to achieve improved performance and enhance its market position. So, supply chain is of interest for companies’ managers as a basic principle, and in addition to focus on internal operations of their firm, managers look for establishing long term relationship with suppliers and customers based on mutual commitment and trust. This paper aims to report on an investigation of supply chain integration, and how this leads to firm performance. This will be accomplished by identifying the three-ways relationship between the level of supply chain integration, utilizing supply chain management practices, and firm performance. So, strategy of supply chain integration can be related to its competitive strategy that will provide a collection of useful strategies. From the results of LISREL analysis on Iranian manufacturing firms in food industry, this paper finds that supply chain integration does not affect firm performance directly. Rather, it affects firm performance, indirectly, through the mediator variables, supply chain management practices. In other words, supply chain integration, first, improves firm’s supply chain management practices including procurement, production, and distribution practices; and through these factors enhances its performance.
  Keywords: Supply Chain Integration, Supply Chain Management Practices, Firm Performance, Direct Effect, Indirect Effect
 • Mohsen Akbari, Mohammad Esmailzadeh* Page 127
  Competitive environment of today businesses has changed in a way that many scholars suggest that managers should invest more on dynamic capabilities. Gaining dynamic capabilities is a vital for corporate managers in such an environment. This paper is to investigate the effect of dynamic capabilities on competitive advantages. At first we reviewed the competitive advantage and strategy formulation approaches briefly and then we reviewed the dynamic capabilities in the literature. With this review, we hypothesized the effect of dynamic capabilities on competitive advantages. In order to examine this hypothesize, 142 managers of firms in Salafchagan industrial complex were asked to fill in the questionnaire. Results show that each of the dimensions of dynamic capabilities has an effect on competitive advantages, while learning capability has the strongest effect.
  Keywords: dynamic Capabilities, Competitive Advantage, Dynamic Capabilities of Industrial firms
 • Hasan Safarnia, Parviz Ahmadi, Niloofar Nasri* Page 145
  Today, in the rife variable, high-risk and high competition environment, the important message is that polices, practices and tools belong to yesterday,cannot be helpful to success of business and customer satisfaction.In such situations, that competition is merciless,successful enterprises are that through using an effective management with leading innovation or by benchmarking of excellences, can surpass competitors. Undersatanding of determinant factors and consequences of customer satisfaction is important in automotive dealerships. This study is aimed to evaluate on behalf of the customers in MVM automotive dealerships in Kerman on satisfaction and customer citizenship behaviour. Data collected from a sample of 366 individuals from automotive dealership customers. Structural equation modeling was used to test the hypothesis. Results show that understanding of justice, influence customers satisfaction and citizenship behaviour.
  Keywords: Customer Citizenship Behavior, Customer Satisfaction, Perceived Justice
 • Gholam Ali Tabarsa, Jahangir Yadolahi Farsi, Mohammad Javad Naeegi* Page 165
  …..Although there is consensus as to the importance of human resource management (HRM) to entrepreneurship and strategicentrepreneurship, the empirical evidence is mixed and tends to lack a clear theoretical explanation. This paper reviews empirical research linking human resource management (HRM) practices with strategic entrepreneurship, in order to build up a comprehensive model. Data are gathered from 251 top managers and human resource managers in steel industry, and are tested by path analysis. The results suggest that six aspects of HRM practices including, performance evaluations, compensation, job design, cross functional team structure, team-base training, empowerment, and developing entrepreneurial competences are positively affected on strategic entrepreneurship. Also, internal and external exchanges of knowledge and organizational risk taking have a mediator role in the model.
  Keywords: Strategic Entrepreneurship, Risk Taking, Human Resource Management (HRM), Steel Industry, Knowledge Exchange
 • Amir Manian, Babak Sohrabi, Tahmoras Hasangholipour, Seyed Mohammad Reza Nasserzadeh*, Babak Akhgar Page 181
  The main problem in this research is to propose a definition for online consumer behavior in Iran and to model its dynamics. Research objective is online consumer behavior phenomenology and formulating the aforementioned dynamic model. As a matter of fact, a proper definition will be presented after online consumer behavior phenomenology and considering the lived experiences of consumers, behavioral factors will be extracted and modeled through fuzzy cognitive maps. This research has 3 steps. In the first step, after deep interviews, the extracted data will be homogenized through hermeneutics. Next step entails extracting the concepts of fuzzy cognitive maps. Finally, general map will be aggregated from the individual ones. Two case studies will finalize the research by giving weight to the maps. Results show relieving, confused and reproduction consumptions in online environment.
  Keywords: Phenomenology, Online Consumer Behavior, Fuzzy Cognitive Maps