فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/18
 • تعداد عناوین: 25
|
 • مقاله پژوهشی
 • سمیه اللهیاری*، سیده نگار اسعدی، حبیب الله اسماعیلی صفحات 7-16
  زمینه و هدف
  امروزه آلودگی هوا بعنوان یکی از معضلات مهم شهرنشینی و زندگی صنعتی مطرح بوده و طبعا زندگی تمام افراد جامعه تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد. در این مطالعه که با هدف تعیین وضعیت و مقایسه آلودگی هوا در مناطق مختلف شهر مشهد در زمستان 1389 انجام شده است به بررسی وضعیت آلودگی در مناطق شهر مشهد و مقایسه آنها با استانداردها پرداخته ایم.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه ی مقطعی که با هدف تعیین وضعیت و مقایسه آلودگی هوا در مناطق مختلف شهر مشهد در زمستان 1389 طراحی شده، پس از دریافت داده ها که از 12 ایستگاه در کل شهر مشهد بدست آمده بود و ثبت آنها در نرم افزار آماری SPSS16 و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی به تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه آنها با استانداردها پرداختیم. لازم به ذکر است که در هر ایستگاه آلاینده هایی نظیرCO، NO2، NOX، O3، SO2، PM10، PM2.5 اندازه گیری می شود. در نهایت میزان AQI نیز محاسبه شده و کیفیت هوا مشخص گردید.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه حاکی از آن است که در طول زمستان 52 درصد کل سنجش ها در کل ایستگاه های مشهد براساس شاخص AQI در محدوده ی هوای متوسط (100-51) قرار داشته و بیشترین محدوده ی هوای متوسط یعنی 52 درصد در اسفند ماه بوده است. 26/6 درصد در زمستان هوا برای گروه های حساس ناسالم بوده و این میزان در دیماه با 35/8 درصد بالاترین مقدار بوده است.
  نتیجه گیری
  دیماه دارای بیشترین روزهای آلودگی هوا بوده، ایستگاه ساختمان بالاترین مقدار و ایستگاه رسالت پائینترین مقدار AQI را داشته اند بنابراین به نظر می رسد توجه به گروه های حساس در این شرایط می تواند برای حفظ سلامتی ایشان کمک کننده می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، آلاینده های هوا، شاخص کیفیت هوا (AQI)، استانداردهای آلودگی هوا
 • زینت السادات بوذری، مائده محمدنتاج، مریم جوادیان کوتنائی*، علیرضا فیروزجاهی، کریم الله حاجیان صفحات 19-25
  زمینه و هدف
  هموسیستئین بالای خون به عنوان عامل خطر جدا شدن زودرس جفت مطرح می باشد. هدف این بررسی نقش هموسیستئین سرم درجدا شدن زودرس جفت می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مورد -شاهدی در120 زن باردار (60 نفر در گروه مورد و 60 نفر در گروه شاهد) مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابل جهت زایمان انجام گرفته است. گروه مورد زنان با تشخیص بالینی جداشدن زودرس جفت و گروه شاهد زنان بدون مشکل طبی بوده اند. نمونه سرمی هموسیستئین خون ناشتا در آزمایشگاه واحد اندازه گیری شد. اطلاعات بدست آمده پس از جمع آوری مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  سن مادران و تعداد زایمان در دو گروه تفاوت آماری نداشته است. میانگین هموسیستئین سرم در مادران گروه مورد 1/55± 10/76 میکرومول و در مادران گروه شاهد 1/65± 8/48 میکرومول بود. از لحاظ آماری اختلاف معناداری میان هموسیستئین سرم در مادران دو گروه مشاهده شد (0/001>p). میانگین هموسیستئین سرم افراد با سابقه سقط جنین و دیابت حاملگی نیز از نظر آماری ارتباط معناداری داشته اند.
  نتیجه گیری
  میانگین هموسیستئین سرم در گروه کندگی زودرس جفت بالاتر بوده و نقش هیپر هموسیستئینمی را به عنوان عامل خطر نشان می دهد.
  کلیدواژگان: هموسیستئین، فولات، دکلمان جفت
 • فاطمه بهمنش، عبدالرضا شاکری*، زهرا موسوی عمادی صفحات 27-30
  زمینه و هدف
  آسم به عنوان یک بیماری التهابی مزمن، برای درمان مراحل متوسط و شدید، نیاز به داروهای ضد التهابی استنشاقی، دارد. استفاده طولانی مدت از کورتیکواستروئیدهای استنشاقی با دوز بالا ممکن است با عوارضی مثل کاهش رشد یا کاهش تراکم استخوان همراه باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه تراکم استخوان در بیماران مبتلا به آسم دریافت کننده کورتیکواستروئید طولانی مدت (مساوی یا بیشتر از 6 ماه) با تراکم استاندارد مشخص شده برای کودکان سالم بر طبق سن، جنس، قد، وزن و نژاد و ناحیه استخوانی است. همچنین تعیین سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D3 در کودکانی که در طی بررسی کاهش تراکم استخوانی داشتند.
  مواد و روش کار
  در 30 کودک مبتلا به آسم درسنین5 تا 15 ساله که به مدت بیش از6 ماه تحت درمان با اسپری فلوتیکازون پروپیونات به میزان بیش از 400 میکروگرم در روز بوده و سطح سرمی نرمال کلسیم، فسفر وآلکالن فسفاتاز داشتند سنجش تراکم استخوانی به روش DXA) Dual energy Xray absorptiometry) انجام شد. همچنین درکودکان مبتلا به کاهش تراکم استخوانی سطح ویتامین D سرم به روش Electrochemiluminescence بررسی شد.
  یافته ها
  در مقایسه با تراکم استخوان کودکان سالم استاندارد شده و بر طبق سن، جنس، نژاد و قد و وزن و ناحیه استخوانی 18 بیمار (60%) کاهش تراکم استخوان داشتند؛ (-1≤z.score≤-2/5).در کودکانی که کاهش تراکم استخوانی داشتند سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D3 تعیین شدکه 17 بیمار سطح نرمال و یک بیمار سطح ویتامین D کاهش یافته داشت.
  نتیجه گیری
  در تمامی کودکانی که کورتیکواستروئید با دوز بالای استنشاقی می گیرند توصیه به انجام سنجش تراکم استخوانی می شود.
  کلیدواژگان: آسم، کورتیکواستروئید استنشاقی، تراکم استخوانی
 • مریم حسینی حسن آبادی، محبوبه نخعی مقدم*، منصور بیات، فاطمه کلالی نیا صفحات 33-40
  زمینه و هدف
  متالوبتالاکتامازهای وابسته به روی طیف وسیعی از داروهای بتالاکتام، بخصوص کارباپنم ها را غیر فعال می کنند. یکی از علل مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری سودوموناس آئروجینوزا تولید این آنزیم هاست. هدف از انجام این تحقیق، جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های سودوموناس آئروجینوزا در مشهد و مقایسه ی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های مولد متالوبتالاکتاماز و فاقد بتالاکتاماز در میان آن ها بود.
  مواد و روش کار
  در این تحقیق 64 باکتری سودوموناس آئروجینوزا از نمونه های مختلف بیماران بستری در مشهد جدا و شناسایی شدند. شناسایی تاییدی باکتری ها با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز و پرایمر اختصاصی 16S rRNA انجام گرفت. باکتری های مولد متالوبتالاکتاماز با استفاده از دیسک ایمی پنم در مجاورت دیسک حاوی ایمی پنم و EDTA شناسایی شدند و آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی با روش انتشار در آگار متد کربای بایر انجام شد.
  یافته ها
  از میان 64 باکتری جدا شده، 22 ایزوله (34/38%) مولد متالوبتالاکتاماز بودند که 81/8% آنها مقاوم به ایمی پنم بودند. مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های مروپنم، ایمی پنم، کاربنی سیلین و سفتازیدیم بطور معنی داری در میان باکتری های مولد متالوبتالاکتاماز بیشتر از انواع فاقد متالوبتالاکتاماز بود (p < 0.05).
  نتیجه گیری
  بررسی حاضر نشان دهنده بالا بودن باکتری های مولد متالوبتالاکتاماز در ناحیه مورد بررسی و افزایش مقاومت به ایمی پنم در میان آن هاست. بنظر می رسد شیوع این باکتری ها در کشورمان رو به افزایش است که این امر ضرورت تدابیر بیشتر برای مدیریت تجویز آنتی بیوتیک و کنترل مقاومت را ایجاب می نماید.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروجینوزا، متالوبتالاکتاماز، مقاومت آنتی بیوتیکی، S rRNA16
 • سیدحمید حسینی، رضوان رجب زاده، وحید شرکاء، عاطفه عوض نیا، حمید رضا شرکاء* صفحات 43-49
  زمینه و هدف
  آلودگی به شپش یک مساله اجتماعی و گریبانگیر بسیاری از جوامع بشری می باشد و از جمله معضلات بهداشتی شایع در مدارس محسوب می شود که تعیین آلودگی و شیوع آن می تواند شاخص بهداشتی خوبی از منطقه مورد بررسی باشد لذا با توجه به اهمیت مدارس بر آن شدیم تا مطالعه ای در زمینه میزان شیوع آلودگی به شپش سر در دبستان های شهرستان مانه و سملقان انجام دهیم.
  مواد و روش کار
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی و تحلیلی بود که در سال 1392در مدارس ابتدایی شهرستان مانه و سملقان انجام شد. 250 نمونه به روش خوشه ای و تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدند. تشخیص آلودگی براساس استاندارد موجود (کتابچه راهنمای مبارزه با شپش در مدارس منتشره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) وجود تخم زنده، نمف و یا بالغ بوده است و توسط نرم افزار16 SPSSو آزمون های آماری Frequency و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  شیوع آلودگی به شپش در سطح شهرستان مانه و سملقان در مطالعه حاضر 10 درصد برآورد گردید آزمون های آماری نشان داد بین آلودگی دانش آموزان به شپش سر و جنس، محل سکونت، تعداد افراد خانوار، مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش، استفاده از روسری در منزل، سابقه ابتلاء قبلی به شپش سر و سابقه ابتلا به بیماری پوستی رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  آلودگی به شپش سر هنوز به عنوان یک مشکل اساسی در اکثر جوامع به شمار می رود نتایج این مطالعه نشان داد پدیکولوزیس با عوامل فردی، رفتاری، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و دسترسی به خدمات بهداشتی_ درمانی ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، شپش سر، شهرستان مانه و سملقان
 • کامبیز دیبا*، خدیجه مخدومی، محمدحسین رحیمی راد، داود جباری صفحات 51-58
  زمینه و هدف
  در این مطالعه تلاش گردید منابع مهم آلودگی به عناصر قارچی کاندیدا و اسپورهای آسپرژیلوس در فضاهای داخلی بیمارستان ها را با کاربرد دو روش شناسایی مورفولوژی و مولکولی جستجو نمائیم.
  مواد و روش کار
  در فاصله زمانی بهمن 1387 تا شهریور 1388، بطورکلی 198 نمونه بالینی و محیطی از دو بیمارستان آموزشی در شهر ارومیه جمع آوری گردید. 87 نمونه بالینی شامل: مایع برونشیال BAL، خلط، ترشحات سینوسی و ادرار بودند. همچنین 111 نمونه محیطی شامل: نمونه های هوا و سواب های سطحی از اتاق های بیماران بستری به دست آمد. تمامی نمونه ها از نظر قارچ ها به خصوص جنس های آسپرژیلوس و کاندیدا بررسی گردید.
  یافته ها
  از کل 54 مورد قارچی که از نمونه های بالینی جداسازی شدند، 36 (66/6 درصد) جدایه کاندیدا و 17 (31/4 درصد) جدایه آسپرژیلوس تشخیص داده شدند. در بررسی نمونه های محیطی، 35 (31/5 درصد) مورد از کاندیدا ها، 48 (43/2 درصد) مورد از آسپرژیلوس ها و 28 (25/3 درصد) مورد از سایر قارچ های ساپروفیت بدست آمدند. نتایج مطالعات مولکولی با روش PCR-RFLP بر روی ناحیه ژنی DNA ریبوزومی، یک تشابه گونه ای میان جدایه های قارچی جداسازی شده از دو منبع اصلی بالینی و محیطی نشان می داد.
  نتیجه گیری
  آلودگی قارچی محیط های داخلی بیمارستان ها، می تواند به عنوان یک فاکتور مهم در اکتساب عفونت های قارچی بیمارستانی در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، قارچ، کاندیدا، آسپرژیلوس
 • محمدرضا رمضان پور، محمد شبانی*، سمیه وحدانی، آرش اکابری صفحات 61-68
  زمینه و هدف
  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ران دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های شهرستان بجنورد بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مقطعی تحلیلی 15 دانشجوی دختر سال آخر مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و 15 دانشجوی غیر تربیت بدنی در دامنه سنی 25-20 سال به صورت نمونه گیری طبقه ای از بین دانشجویان دانشگاه های شهرستان بجنورد (دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، دانشگاه بجنورد و دانشگاه پیام نور بجنورد) انتخاب شده و بطور داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ران آزمودنی ها توسط دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی استخوان اندازه گیری شده و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و به کمک آزمونt مستقل در سطح معناداری 0/05≥P مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دو گروه از نظر میانگین سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند و همچنین میانگین تراکم مواد معدنی استخوان و همچنین محتوای مواد معدنی استخوان، مقادیرT-score وZ-score در ناحیه گردن ران، تروکانتر و کل ران دانشجویان دختر تربیت بدنی بیشتر از دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی بود اما تفاوت بین آن ها از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد، برنامه های تمرینی دانشجویان تربیت بدنی و کلاس های دروس عملی آن ها از فشار کافی برای تحریک سلول های استخوانی جهت افزایش تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان ها برخوردار نیست.
  کلیدواژگان: تراکم مواد معدنی استخوان، محتوای مواد معدنی استخوان، دانشجویان تربیت بدنی
 • محمد سالمی، حجت رشیدی جهان*، رضا توکلی، هرمز سنائی نسب، غلامحسین پورتقی، علی اکبر کریمی زارچی صفحات 71-79
  زمینه و هدف
  با گسترش تکنولوژی و به علت در معرض قرار گرفتن پرسنل شاغل با عوامل زیان آور مختلف فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی در محیط کار، سلامتی افراد در معرض خطر قرار گرفته و امکان بروز بیماری های مختلف شغلی که ناشی از وجود این عوامل می باشد افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین بیماریهای مرتبط با کار در کارکنان یکی از بیمارستانهای شهر تهران در سال 1388 انجام شده است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی می باشد که در طی آن میزان بروز بیماریهای مرتبط با کار بر روی233 نفر ازکارکنانی که بیمارستان شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت.
  برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در پرونده کارکنان، چک لیست بیماریهای ناشی از کار و معاینه توسط پزشک متخصص طب کار استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS16 از دیدگاه آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 62/7 درصد از کارکنان دارای اختلالات اسکلتی عضلانی بودند و این اختلالات در گروه سنی 39-30 سال، زنان، پیراپزشکان و افراد با سابقه کار بالاتر از ده سال بیشتر بود. فراوانی اختلالات روحی و روانی ناشی از کار 18 درصد بود که گروه سنی کمتر از 29 سال دارای بیشترین فراوانی بود. بیماریهای پوستی مرتبط با کار با شیوع 24/1 درصد نیز در گروه سنی 40 سال به بالا دارای بیشترین فراوانی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن فراوانی بیماریهای مرتبط با کار به ویژه اختلات اسکلتی عضلانی که ناشی از سنگینی کار و عدم رعایت اصول ارگونومیکی و نامناسب بودن ابزار و تجهیزات در محیط بیمارستانی می باشد، پیشنهاد می گردد برای کاهش شیوع این اختلالات، مداخلات آموزشی و بهسازی محیط متناسب با نوع فعالیت کارکنان انجام شود.
  کلیدواژگان: بیماریهای مرتبط با کار، اختلالات اسکلتی عضلانی، پرسنل درمانی، عوامل زیان آور
 • مهدی طرسکی، جواد رضا زاده، رضوان رجب زاده، علی خاکشور، علی حجازی، سیدحمید حسینی* صفحات 81-87
  زمینه و هدف
  آگاهی از ماهیت و انواع سبکهای یادگیری فراگیران به مدرسین کمک می کند تا روش آموزش خود را متناسب با سبک یادگیری دانشجویان تغییر داده تا به بازدهی آموزشی مورد نظر دست یابند لذا این مطالعه به منظور بررسی سبک یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه بصورت مقطعی در سال 1390 به روش سرشماری و بصورت داوطلبانه بر روی 240 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری کلب بود. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS16 و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  کل افراد مورد مطالعه 240 نفر بوده که از این بین 32/9 درصد مذکر و 67/1 درصد مونث بودند. میانگین سنی و معدل نمرات آنها به ترتیب 20/82 سال و 16/25 بود. انواع سبکهای یادگیری دانشجویان بر حسب درصد برای سبک همگرایی، انطباق یابنده، جذب کننده و واگرا به ترتیب 45/4، 17/1، 23/3 و 14/2 درصد بود. نتایج این مطالعه نشان داد بین دانشجویان دانشکده پرستاری- مامایی و دانشکده بهداشت از نظر سبک یادگیری تفاوت آماری وجود داشت(P≤0/05). دانشجویان دانشکده بهداشت و دانشکده پرستاری- مامایی به ترتیب بیشتر دارای سبک یادگیری واگرا و همگرا بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه سبک یادگیری اکثر دانشجویان از نوع همگرایی است و در این دانشجویان با توجه به منابع علمی معتبر، روش های آموزشی سنتی خسته کننده می باشد لذا پیشنهاد می گردد از روش های آموزشی نوین با توجه به رشته دانشجویان مثل بحث گروهی و حل مسئله در در آموزش این گروه ها استفاده گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، دانشجویان، سبک های یادگیری، کلب
 • حسین علیدادی، زهره مقیسه*، علی اکبر دهقان صفحات 97-89
  زمینه و هدف
  میوه ها و سبزیجات بعد از حبوبات جز مهم رژیم غذایی انسانها هستند. یکی از نگرانیهای دنیای امروز، آلودگی محصولات کشاورزی به فلزات سنگین می باشد. در این مطالعه، میزان فلزات سنگین سرب وکادمیوم در بخشهای خوراکی نعناع، تره، پیازچه، تربچه در دو منطقه شرق و غرب شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی بود. نمونه برداری در طی شش ماهه اول و از هر منطقه و هر نوع سبزی 3 نمونه برداشت گردید. نمونه ها پس از هضم اسیدی، مقادیر فلزات سنگین موجود در آن توسط دستگاه جذب اتمی گرافیتی مدل Varian قرائت شد. سپس نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون(Post Hoc(LSD، Tamhane، تست های تک متغیره با سطح معناداری 0/05 مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  دراین مطالعه حداکثر و حداقل میانگین غلظت سرب اندازه گیری شده با حدود اطمینان 95% به ترتیب در تره (mg/kg 33/88)، تربچه (mg/kg 24/45) و برای کادمیوم به ترتیب تره (mg/kg 0/83) و پیازچه (mg/kg 0/46) مشاهده شد. همچنین با مقایسه بعمل آمده بین دو منطقه کاشت سبزیجات در شرق و غرب شهر مشهد، مشخص گردید که بیشترین میانگین غلظت سرب (mg/kg 42/13) و کادمیوم (mg/kg 0/89) مربوط به منطقه شرق می باشد. در مقایسه زمان های نمونه برداری بیشترین میانگین غلظت سرب و کادمیوم، به ترتیب پیازچه (mg/kg 58/71) و تره ماه مرداد (mg/kg 2/99) بود.
  نتیجه گیری
  میانگین غلظت کادمیوم در انواع سبزیجات مورد مطالعه در حدود استاندارد گیاه (mg/kg 0/8 و 0/2) بوده ولی میانگین غلظت سرب بیشتر از حدود استاندارد (0/1 و mg/kg10) است.
  کلیدواژگان: سبزی، سرب، کادمیوم، مشهد، جذب اتمی کوره گرافیتی
 • بهروز علیزاده بهبهانی*، فریده طباطبایی یزدی، فخری شهیدی، محبت محبی، علیرضا وسیعی صفحات 99-109
  زمینه و اهداف
  گیاه حرا با نام علمی Avicennia marina (Forssk.) Vierh رایج ترین گونه این گیاهان در جنگل های مانگرو ایران است. با توجه به وجود ترکیبات بیولوژیکی فعال و استفاده سنتی از برگ آن جهت درمان آبله و زخم ها، به نظر می رسد این گیاه دارای اثرات ضد میکروبی قابل ملاحظه ای باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر ضد میکروبی غلظت های مختلف برگ گیاه حرا بر سه میکروارگانیسم شاخص عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
  مواد و روش کار
  اثر ضد میکروبی عصاره به دو روش تمام ظرف و انتشار در آگار بر میکرو ارگانیسم های Staphylococcus aureus PTCC 1337، Escherichia coli PTCC 1330 و Penicillium digitatum PTCC 5251مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلطت مهارکنندگی (MIC)و حداقل غلظت کشندگی (MFC)، (MBC) با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گردید.
  یافته ها
  همه غلظت های عصاره الکلی بر Staphylococcus aureusو Penicillium digitatum اثر بازدارندگی داشت. عصاره آبی در غلظت60 و80 درصد بر Staphylococcus aureus و غلظت 80 درصد بر Penicillium digitatum اثر بازدارندگی داشت. عصاره الکلی در غلظت 60 و80 درصد بر Escherichia coli موثر بود. MFC عصاره الکلی و آبی برگ گیاه حرا برای پنی سیلیوم mg/ml16و mg/ml64 بود. Escherichia coli بیشترین مقاومت را به عصاره های آبی و الکلی نشان داد.
  نتیجه گیری
  عصاره الکلی در مقایسه با عصاره آبی اثر بازدارندگی بیشتر و موثرتری روی هر سه سوش میکروبی داشت. عصاره برگ گیاه حرا در شرایط in vitro دارای اثر ضدمیکروبی قابل ملاحظه ای بر روی سویه های مورد مطالعه داشت.
  کلیدواژگان: مانگرو، عصاره آبی و اتانولی، اثرات ضد میکروبی
 • مجید غفوری، رضا بشارتی*، حسین لشگردوست، سارا نجومی، عبدالرضا شاکری، شبنم شاهسوند صفحات 111-115
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس از مهم ترین باکتری های شایع در ایجاد عفونت های بیمارستانی می باشد. این تحقیق با مطالعه فراوانی حاملین بینی استافیلوکوکوس اورئوس در پرسنل درمانی بیمارستان امام رضا بجنورد و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بین گونه های استافیلوکوکوس اورئوس، بخصوص سویه های مقاوم به متی سیلین به منظور کنترل و درمان عفونت های بیمارستانی انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این تحقیق توصیفی مقطعی از بینی 200 نفر از پرسنل بیمارستان امام رضا در مدت 4 ماه نمونه گیری بعمل آمد. پس از جدا سازی گونه های استافیلوکوکوس اورئوس حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جمع آوری شده نسبت به آنتی بیوتیک های رایج به روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت. از روش متی سیلین دیسک دیفیوژن برای غربالگری سویه های مقاوم به متی سیلین استفاده گردید.
  یافته ها
  از 200 فرد مورد بررسی، تعداد 22 نفر (11%) حامل بینی استافیلوکوکوس اورئوس بوده و از این تعداد 3مورد (13/6%) را سویه مقاوم به متی سیلین تشکیل می دادند. نتایج تست آنتی بیوگرام مقاومت سویه ها به چند آنتی بیوتیک را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  وجود حاملین بینی حکایت ازحضور سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در پرسنل بیمارستان امام رضا (ع) شهر بجنورد دارد. میزان آلودگی باگونه استافیلوکوکوس اورئوس زیاد نبوده ولی آلودگی پرسنل با سویه های MRSA نشان می دهد که در صورت عدم توجه می توانند انتشار وسیعی پیدا کنند.
  کلیدواژگان: حاملین بینی، استافیلوکوکوس اورئوس، سویه های مقاوم به متی سیلین
 • بهاره غلامی چابکی، یدالله محرابی*، فهیمه رمضانی تهرانی، امیر کاوسی صفحات 117-123
  زمینه و هدف
  در برخی مطالعات مانند مطالعات مورد-شاهدی برای انتخاب افراد بیمار و سالم از نمونه گیری پیچیده استفاده می شود، اما این امر اغلب در تحلیل ها نادیده گرفته می شود و روش معمولی حداکثر درستنمایی برای برآورد ضرایب مدل رگرسیون لجستیک بکار می رود. هدف مطالعه حاضر این است که مدل رگرسیون وزن دار را به داده های حاصل از نمونه گیری پیچیده در مورد عوامل مرتبط با شلی عضلات لگنی برازش و با روش معمولی و پس طبقه بندی مقایسه کند.
  مواد و روش کار
  داده های به کار رفته در این مطالعه با استفاده از نمونه گیری پیچیده از بین زنان شهری چهار استان کشور جمع آوری شده است. متغیرهای سن، تحصیلات، شاخص توده بدنی، سن ازدواج، تعداد بارداری، تعداد زایمان، تعداد زایمان واژینال و تعداد سقط با استفاده از پرسشنامه بدست آمده است. متغیر شلی عضلات لگنی (داشتن یا نداشتن) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. مدل های رگرسیون لجستیک معمولی، پس طبقه بندی و وزن دار به داده ها برازش داده شدند. برای مقایسه نیکویی برازش سه مدل فوق از تحلیل منحنی راک استفاده شد.
  یافته ها
  خطاهای استاندارد برای تمام برآوردها در روش پس طبقه بندی و وزن دار تقریبا با هم برابر و نسبت به روش معمولی بزرگ تر بودند. تعداد زایمان طبیعی، سن، کار در بیرون از منزل و شاخص توده ی بدنی در روش معمولی ارتباط معنی داری با خطر ابتلا به شلی عضلات لگنی داشتند، اما در بقیه متغیرها ارتباط معنی داری مشاهده نشد. سطح زیر منحنی راک در مدل معمولی، پس طبقه بندی و وزن دار به ترتیب 0/75، 0/72 و 0/73 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که وزن دهی علی رغم اینکه اریبی برآوردها را با تعدیل خطاهای نمونه گیری کاهش می دهد، لزوما باعث کاهش واریانس نمی شود.
  کلیدواژگان: نمونه گیری پیچیده، رگرسیون لجستیک وزن دار، پس طبقه بندی، پرولاپس اعضای لگن، موربیدیتی باروری
 • مجید غفوری، طیبه گریوانی، سیدحسن سیدشریفی*، محمد مشیرفر صفحات 125-130
  زمینه و هدف
  پنومونی باکتریایی به وفور در بیماران بستری در بیمارستا نها دیده می شود و از دلائل اصلی مرگ و میر محسوب می شود. هدف این مطالعه، تعیین میزان بروز پنومونی بیمارستانی، جداسازی عوامل باکتریایی ایجادکننده و شناسایی ریسک فاکتورهای آن می باشد.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش توصیفی-تحلیلی مقطعی، از 542 بیمار که به دلایل مختلف در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد در1390بستری شدند، تعداد 78 بیمار که در طول مدت بستری به پنومونی باکتریایی مبتلا شده بودند، انتخاب شدند، بعد از شناسایی بیماران آزمایشات لازم انجام و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار INIS مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد.
  یافته ها
  بروز پنومونی بیمارستانی در این مطالعه 14/4% می باشد. از 78 بیمار مبتلا به پنومونی باکتریال تعداد 40 نفر(51/2%) زن و 38 نفر(48/8%) مرد که میانگین سنی بیماران 26/2± 54/3 به دست آمد. (94/7%) افراد با لوله گذاری تراشه، ونتیلاتور و ساکشن دچار پنومونی شدند. همچنین (8/97%) افراد سابقه برونشیت و (1/28%) سابقه آسم داشته اند. سایر متغیرها اثر معنی داری در بروز پنومونی نداشت. شایع ترین ارگانیسم های جدا شده به ترتیب شامل اشرشیاکلی (26/15%)، سودومونا آئروژینوزا (21/53%)، استاف ساپروفیتیکوس (18/46%)، آنتروباکتر(15/38%)، کلبسیلا (12/30%)، استاف اپیدرمیس(4/61%) و استرپتوکوک ویریدانس (1/53%) بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که اتصال به لوله تراشه و تهویه میکانیکی خطر بروز پنومونی را بیشتر می کند: توصیه می شود، حد الامکان از هر گونه مداخلات غیر ضروری در بیماران بخش های مراقبت های ویژه اجتناب شود و در صورت نیاز به تهویه میکانیکی، مراقبت و رعایت بهداشت وسایل آن برای کاهش بروز پنومونی الزامی است.
  کلیدواژگان: پنومونی اکتسابی از بیمارستان، ونتیلاتور، بخش مراقبت های ویژه، عوامل باکتریال
 • محسن قاسمی، ابراهیم گلمکانی، طوبی احمدزاده ثانی، حسین کمالی، سیدآرش اکابری، بهرام بی باک* صفحات 133-138
  زمینه و هدف
  اویار سلام یا آبیار سلام یکی از گیاهان دارویی سنتی است که به طور وسیعی به عنوان یک داروی گیاهی ضد درد، ضد اسپاسم، ضد تشنجی و ضد التهابی استفاده می شود. در این مطالعه اثر عصاره متانولی اویار سلام بر درد احشایی مورد بررسی قرار گرفت
  مواد و روش کار
  این مطالعه تجربی بر روی 40 موش سوری نر نژاد N-MRI انجام شد (g 3±28). حیوانات به طور تصادفی به گروه های کنترل منفی، کنترل مثبت و دریافت کننده عصاره اویار سلام تقسیم شدند.گروه های کنترل منفی و کنترل مثبت به ترتیب سرم فیزیولوژی (ml/kg 10) و ایندومتاسین (mg/kg 5) و گروه های درمانی نیز دوزهایmg/kg 100 و mg/kg 200 از عصاره اویار سلام را به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. 30 دقیقه بعد از هر تجویز داخل صفاقی، حیوانات برای القای درد احشایی تحت تزریق اسید استیک 0/6% (ml/kg 10) قرار گرفته و اثرات ضد دردی با شمارش تعداد رایت ها در مدت 30 دقیقه تعیین گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 0/05>p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  عصاره متانولی گیاه اویار سلام با دوزهای mg/kg100و mg/kg200 و ایندومتاسین با دوز mg/kg 5 کاهش معنی داری را در پاسخ به درد در مقایسه با گروه کنترل ایجاد کردند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه اثرات ضد دردی گیاه اویار سلام را در مقایسه با ایندومتاسین تایید می کند، هر چند نیاز به مطالعات بیشتری برای یافتن یک جایگاه مناسب برای اثر آنتی اسپاسمودیک گیاه اویار سلام می باشد.
  کلیدواژگان: اویار سلام، درد احشایی، ایندومتاسین، تست رایتینگ
 • محمدعلی کیانی، سیمین پرتویی، الهام پورسلطانی*، علی خاکشور، حمیدرضا کیانی فر، سیدعلی جعفری صفحات 141-149
  زمینه و هدف
  آندوسکوپی دستگاه گوارش یک وسیله تشخیصی و درمانی بیماریهای گوارشی در کودکان است. به خاطر پاسخ شدید و اسپاستیکی که در عضلات دستگاه گوارش در طی انجام آندوسکوپی ایجاد می شود معمولا آندوسکوپی با مشکل مواجه می شود. در این مطالعه اثر پپرمینت بر اسپاسم پیلور در حین آندوسکوپی اطفال مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  در این کارآزمایی بالینی 120 کودک کمتر از 14 سال که در حین آندوسکوپی دچار اسپاسم پیلور می شدند، به صورت تصادفی به دو گروه پپرمینت(60 نفر) و شاهد (60 نفر) تقسیم شدند. با توجه به خواص آنتی اسپاسموتیک نعناع به گروه مورد نعناع و در گروه شاهد پلاسبو تجویز شد. در گروه پپرمینت مداخله بر اساس پروتکل صورت می گیرد و عصاره دو درصدpeppermint به مقدار cc16 یک نوبت در حین اندوسکوپی و مواجهه با اسپاسم پیلور تجویز شده وگروه دوم با روش های مرسوم اقدام به باز نمودن دریچه پیلور گردید و دارویی تجویز نمی شود. داده ها توسط نرم افزار11.5 SPSS و آزمونهای توصیفی و تحلیلی مناسب(من ویتنی، تی تست و همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دریچه پیلور در گروه peppermint در 48% کودکان و در گروه شاهد در 5% کودکان به طور معناداری کاملا باز ماند (P<0.05). متوسط زمان آندوسکوپی در گروه نعنا (0/351+ 9/301) و در گروه شاهد (0/337+ 10/149) بود که این اختلاف معنادار بود (P<0.05). باز شدن اسپاسم پیلور در گروه peppermint کمتر از 60 ثانیه و در گروه شاهد در 60% موارد بیش از 60 ثانیه طول کشید (P<0.05).
  نتیجه گیری
  تجویز پپرمینت در آندوسکوپی در کودکان سبب کاهش مدت زمان آندوسکوپی و نیز کاهش اسپاسم پیلور می گردد.
  کلیدواژگان: اسپاسم پیلور، آندوسکوپی، عصاره نعناع (Peppermint)، اطفال
 • هادی ملازاده، احمد کاملی، مصطفی جعفری چوگان، فهیمه میرحسینی، محسن شجاع* صفحات 151-159
  زمینه و هدف
  ضرورت استفاده از روش های مناسب آموزشی جهت ارتقای یادگیری و مهارتهای پرستاری با توجه به نقش حساس پرستاران بر کسی پوشیده نیست. از این روی مطالعه حاضر به مقایسه تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و چند رسانه ای بر یادگیری اصول و فنون پرستاری دانشجویان پرستاری می پردازد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مداخله ای که در سال 1391 بر روی 50 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری اسفراین انجام شد؛ نمونه ها به روش تصادفی به دو گروه آموزش سخنرانی و چند رسانه ای دسته بندی شده و تحت آموزش قرار گرفتند. از هر دو گروه پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادآوری کتبی به عمل آمد و تحلیل داده ها با نرم افزار18 SPSSو آزمون های آماری مرتبط انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات پیش آزمون با پس آزمون و مرحله یادآوری در دو گروه آموزشی اختلاف معنادار داشت (0/001>P). و از طرفی میانگین نمره مرحله پس آزمون در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت اما در مرحله یادآوری گروه آموزش چند رسانه ای میانگین یادگیری بهتری داشتند (0/05>P). هر دو روش آموزشی بر میزان یادگیری دانشجویان تاثیر داشتند؛ ولی اثر روش آموزشی چند رسانه ای با گذشت زمان، از روش سخنرانی ماندگارتر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه روش چند رسانه ای نسبت به سخنرانی تاثیر ماندگارتری داشته است، امید است این روش در دانشگاه ها به طور گسترده تری همراه با روش های دیگر جهت آموزش دانشجویان اجراء گردد.
  کلیدواژگان: آموزش چند رسانه ای، اصول و فنون پرستاری، دانشجویان پرستاری، سخنرانی، یادگیری
 • مهسا محمدی*، سیدکمال کاظمی تبار، جواد اصیلی، حسین کمالی صفحات 161-167
  زمینه و هدف
  به دلیل عوارض ناخواسته آنتی اکسیدان ها و آنتی میکروب های مصنوعی، این پژوهش فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی خواص آنتی باکتریایی عصاره های مختلف اندام هوایی گیاه اویار سلام گونه ی Cyperus longus را مورد بررسی قرار می دهد.
  مواد و روش کار
  عصاره های هگزانی، دی کلرومتانی و متانولی اندام هوایی گیاه Cyperus longus به روش خیساندن تهیه و فعالیت آنتی باکتریایی عصاره ها به روش انتشار در آگار توسط دیسک بررسی شد. ظرفیت آنتی اکسیدان عصاره ها به روش DPPH مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن به صورت IC50 بیان گردید. اندازه گیری محتوای فنل کل عصاره ها با استفاده از معرف فولین سیو- کالچو و اندازه گیری محتوای فلاونوئید کل عصاره ها بر اساس روش کلریمتری آلومینیوم کلراید انجام شد. اندازه گیری میزان آنتوسیانین نیز به روش Mita صورت گرفت.
  یافته ها
  عصاره متانولی و هگزانی اندام هوایی در غلظت mg/disc3 دارای خاصیت مهاری ضعیفی علیه باسیلوس سرئوس می باشد. IC50 عصاره های متانولی، دی کلرومتانی و هگزانی به ترتیب 1/529± 10/071، 0/206±8/756 و 6/457±29/551 میلی گرم بر میلی لیتر، میزان فنول های تام به ترتیب 56/66، 14 و 11 میلی گرم در گرم عصاره ها و همچنین میزان فلاوونوئیدهای موجود نیز به ترتیب 22، 84/15 و 51/9 میلی گرم در گرم عصاره ها حاصل شد. میزان آنتو سیانین موجود در یک گرم نمونه خشک شده ی اندام هوایی اویارسلام 11 میلی گرم بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمایشات ضد باکتریایی نشان داد عصاره های این گیاه بر باکتری های گرم منفی تاثیر نداشته اما بر باکتری های گرم مثبت موثر بوده است. همه ی عصاره ها دارای اثر آنتی اکسیدانت در آزمون DPPH بوده و از بین آنها عصاره های دی-کلرومتانی و هگزانی به ترتیب بیشترین و کمترین فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان دادند.
  کلیدواژگان: Disc Diffusion، DPPH، آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریایی، فلاوونوئید، IC50، Cyperus longus
 • حذف کروم شش ظرفیتی ازمحلولهای آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولیت
  غلامرضا مصطفایی، روح الله دهقانی، ناهید ناصری*، علی پاسبان، حسین اکبری صفحات 168-178
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر با توجه به مخاطرات فراوان فلز سنگین کروم در محیط زیست از جمله سرطان پوست و ریه و آسیب های کلیوی و کبدی با هدف بررسی حذف (Cr(VI توسط زئولیت های کلینوپتیلولیت از محلولهای آبی انجام پذیرفت.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه از زئولیت های کلینوپتیلولیت با اندازه های cm2 برای حذف کروم شش ظرفیتی از آب استفاده می کند. برای تهیه محلول کروم شش ظرفیتی از دی کرومات پتاسیم (K2Cr2O7) و آب مقطر دوبار تقطیر استفاده شد. غلظت باقیمانده کروم بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 540 نانومتر مورد اندازه گیری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش غلظت کروم ظرفیت جذب افزایش می یابد ولی زمان رسیدن به تعادل کاهش می یابد. با کاهش pH از 10 تا 4 میزان جذب افزایش می یابد. همچنین بهترین زمان برای تماس با زئولیت 70 دقیقه می باشد. در این آزمایش زئولیت خام نزدیک با 45 درصد جذب، دارای بالاترین مقدار جذب کروم بود و میزان جذب زئولییت های اصلاح شده کمتر از 10 درصد بود.
  نتیجه گیری
  بطور کلی نتایج حاصله بیانگر آن است که زئولیت کلینوپتیلولیت خام برای حذف کروم شش ظرفیتی روشی با راندمان بالا می باشد.
  کلیدواژگان: کروم، جذب، محلول آبی، زئولیت اصلاح شده
 • سعید مهرآور، کرامت نوری جلیانی، کمال اعظم*، عباس رحیمی فروشانی، مهدی محمودی، علی اکبر امیرزرگر، ربابه قدسی قاسم آبادی صفحات 179-185
  زمینه و هدف
  با وجود اینکه تاکنون مطالعات گسترده ای برروی تاثیر پلی مورفیسم های تک نوکئوتیدی (SNPها) بر روی بیماریهای مختلف صورت گرفته است ولی لزوم بررسی اثرات متقابل این SNPها با هم در بروز بیماریها خصوصا بیماریهای مرتبط با ژنتیک از یکسو و تعداد زیاد این متغیرها و ضعف مدلهای کلاسیک آماری در لحاظ کردن آنها از سویی دیگر لزوم بکارگیری روش های نوین آماری در تعیین این اثرات متقابل را نشان می دهد. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از روش نوین شناسه گزینی منطقی به بررسی و تعیین ارتباط مهمترین اثرات متقابل میان این SNPها با بیماری لوپوس آریتماتوز سیستمیک پرداخته شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه اطلاعات مربوط به 11 پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی واقع در ژن های IL-1 cluster، IL-10، TNF-α، IL-4Rαبرای 376 نفر (188 بیمار و 188 سالم) مورد بررسی قرار گرفت، برای یافتن مهمترین SNPها و اثرات متقابل آنها در ابتلا به بیماری لوپوس روش آماری نوین شناسه گزینی منطقی بکار گرفته شد و متعاقبا نتایج حاصل در مدل رگرسیون لجستیک بکار گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از رویکرد شناسه گزینی منطقی منجر به شناسایی 2 اثر متقابل دو طرفه گردید که تنها اثر متقابل مربوط به پلی مورفیسم های TNF-α در مدل رگرسیون لجستیک نهایی معنی دار نشان داده شد که به نظر می رسد در ابتلا به بیماری لوپوس موثر باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که استفاده از نتایج روش های نوین آماری مانند شناسه گزینی منطقی می تواند در یافتن مهمترین اثرات متقابل مهم در بین SNPها در مطالعات با تعداد بالای متغیر بسیار سودمند باشد.
  کلیدواژگان: شناسه گزینی منطقی، اثر متقابل، پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی، لوپوس آریتماتوز سیستمیک
 • مینا نوروزی خلیلی، سیدکاوه حجت، محمد خواجه دلویی*، مجیدرضا عرفانیان، آرش اکابری صفحات 189-197
  زمینه و هدف
  اعتیاد به مواد مخدر یکی از چهار بحران تهدید کننده بشر در کنار بحران های زیست محیطی، هسته ای و جمعیتی است. ایران از جمله کشور هایی است که به واسطه همجواری با افغانستان، بزرگترین تولید کننده تریاک و هرویین در جهان در زمره کشور های درگیر با معضل اعتیاد قرار دارد. درحال حاضر حدود 2 میلیون نفر معتاد در کشور وجود دارد که این معضل را در اولویت های اصلی بهداشتی و اجتماعی قرار داده است.
  مواد و روش کار
  این یک مطالعه مقطعی است که در بازه زمانی 1391 تا 1392 انجام شده است. تمامی افراد معتاد تحت درمان در مراکز درمان اعتیاد خراسان شمالی از طریق مصاحبه روانشناسان مراکز تحت ارزیابی قرار گرفتند و چک لیست ثبت اطلاعات دموگرافیک، اجتماعی-اقتصادی، روش های سوء مصرف مواد و نوع مواد مصرفی و سایر موارد مرتبط با آن تکمیل گردید. برای مقایسه متغیرهای کیفی در دو جنس از آزمون کای دو و برای مقایسه متغیرهای کمی متناسب با توزیع متغیر از آزمون های تی مستقل و من ویتنی استفاده شده است. داده های مورد نظر با نرم افزار SPSS 11.5 تجزیه و تحلیل شده است.
  یافته ها
  در این مطالعه 7342 نفر از سوء مصرف کنندگان مواد مخدر که تحت درمان در مراکز درمان نگهدارنده با متادون بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 82/5 درصد مرد 17/5 درصد زن بودند. 87/5 درصد بیماران مورد مطالعه متاهل و 6/6 درصد مجرد و 5/9 درصد مطلقه بودند. 95 درصد بیماران سابقه مصرف تریاک و 14 درصد علاوه بر تریاک مصرف هرویین و کراک و 2/8 درصد سابقه مصرف شیشه داشتند.
  نتیجه گیری
  به نظر میرسد که تفاوت های بارزی میان الگوی جمعیت شناختی مراجعه کنندگان به مراکز درمان نگه دارنده با گروه های دیگر بیماران مبتلا به اعتیاد وجود داشته باشد که این تفاوت در سن و نسبت مراجعه زنان بارزتر است.
  کلیدواژگان: خصوصیات دموگرافیک، وابستگی به مواد مخدر، مراکز درمان اعتیاد
 • محمدامین یونسی هروی، مریم مژدکانلو، سیدحسن سیدشریفی، محسن یعقوبی* صفحات 199-205
  زمینه و هدف
  افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی منجر به کشف عواملی که بتوانند شیوع و مرگ و میر ناشی از این بیماریها را تحت تاثیر قرار دهند، شده است. از آنجایی که در بیماری های عروق کرونری بخش های متفاوتی از عروق درگیر می شوند هدف در این مطالعه، تعیین نقش عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی در درگیری عروق کرونر بعنوان یک مدل پیش بینی کننده می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع گزارش موارد بین کلیه ی بیماران مراجعه کننده به مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان بجنورد که حداقل دارای یک رگ درگیر بودند، انجام گرفت. متغیر های مورد مطالعه شامل سن، جنس، سطح گلوکز خون ناشتا، سطح کلسترول و تری گیسرید سرم، سابقه ی دیابت و پر فشاری خون، مصرف سیگار، تعداد عروق گرفتار، نوع و محل درگیری در آنژیوگرافی بودند. آنژین صدری در بیماران نیز با توجه به معیارهای انجمن قلب و عروق کانادا طبقه بندی گردید. جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای مطالعه با عروق درگیر، نوع و محل درگیری از آنالیز میانگین و آنالیز واریانس و آزمون های تعقیبی با نرم افزار 16 SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که سن، جنسیت، سابقه ی دیابت و کشیدن سیگار ارتباط معناداری را با تعداد عروق درگیر نشان می دهد. همچنین ارتباط درجه آنژین صدری با تعداد عروق درگیر معنادار بوده و با افزایش آن نیز درگیری بیشتر تعداد عروق مشاهده می شود. نتایج بررسی ها ارتباط معنادار بین سابقه ی دیابت و کشیدن سیگار و همچنین افزایش ریسک فاکتورهای تری گلیسیرید و فشار خون سیستولیک نوع عروق درگیر را نشان می دهد. در بررسی ارتباط بین محل گرفتگی عروق کرونر و عوامل خطر ساز، فشارخون سیستولیک، سابقه ی فشار خون، جنسیت و درجه آنژین صدری رابطه ی معناداری را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  با وجود معنادار بودن رابطه ی بین نوع و محل درگیری عروق کرونر با برخی ریسک فاکتورها، قادر به پیش بینی محل درگیری این عروق قبل از شروع پروسه ی آنژیوگرافی بدلیل overlap بین ریسک فاکتورهای قلبی مختلف با نوع عروق درگیر متفاوت، نخواهیم بود.
  کلیدواژگان: عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی، درگیری عروق کرونر، آنژیوگرافی
 • مقاله مروری
 • منصوره زاغری تفرشی، مریم رسولی، امیر طباطبایی*، ابراهیم گلمکانی، حامد مرتضوی صفحات 207-213
  زمینه و هدف
  طب مکمل و جایگزین مجموعه ای از روش های تشخیصی، درمانی و یا پیشگیری، شیوه های زندگی سالم و طبیعی است که بواسطه کل نگر بودن به موازات پزشکی رایج و برای تقویت آن در سراسر دنیا بکار می رود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه یک مرور جامع است که با جستجوی وسیع در پایگاه های اطلاعاتی Science direct، Pubmed، Google scholar، Scopus، Iranmedex و با استفاده از کلید واژه های complementary and alternative medicine، touch therapy، nursing انجام و سپس بر اساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش و نظر تخصصی گروه تحقیق، مقالات مرتبط انتخاب و بررسی شدند.
  یافته ها
  هدف از طب مکمل و جایگزین، ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی به موازات افزایش طول عمر با بکارگیری رویکردهای طبیعی و روش های مختلف با استناد به تجربیات بالینی و تحقیقاتی است. لمس درمانی یک مداخله درمانی جهت مدیریت انرژی انسان بوده و مفهوم بالینی آن توسط تئوری نظریه انسان واحد، راجرز (1970) حمایت می شود. از طب مکمل برای تسهیل رابطه درمانی بین پرستار و بیمار از طریق ایجاد اعتماد و افزایش ارتباط می توان استفاده کرد.
  نتیجه گیری
  طب مکمل امروزه به سادگی ارائه فرصت دیگری را برای پرستاران جهت مراقبت از بیماران بطور همه جانبه فراهم کرده است. پرستاران با شناسایی استفاده طب مکمل و جایگزین در بیماران و ارائه اطلاعات لازم به آنها می توانند در دستیابی به مراقبت و اهداف درمانی موثر باشند.
  کلیدواژگان: طب مکمل، پرستاری، لمس درمانی
 • حامد مرتضوی، اسعیل محمدنژاد*، امیر طباطبایی صفحات 215-221
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین و اصلی ترین نقش پرستاران حفظ و ارتقای سطح سلامتی جامعه ارائه خدمات با کیفیت مناسب می باشد. روش های متعددی برای تغییر و بهبود این کیفیت وجود دارد. یکی از روش های تغییر استفاده و کاربرد اقدام پژوهی می باشد. این مطالعه مروری با هدف«نقد ابعاد و ویژگی های اقدام پژوهی و پتانسیل آن در توسعه دسیپلین پرستاری» انجام شد.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه مروری است که با استفاده از واژگان کلیدی ''action research''، ''health care research''، ''health services evaluation''، اقدام پژوهی، مراقبت پرستاری در سایت های، Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL); Scopus، Medline، Embase، PsycINFO و SID جستجو شد.
  یافته ها
  اقدام پژوهی به وسیله مشارکت کنندگان در موقعیت های اجتماعی برای افزایش ارتقای منطقی و عدالت عملکردهای آموزشی و اجتماعی انجام می شود. این روش پارادایم جدید تحقیق است که از طریق همکاری و تشریک مساعی صورت می گیرد. در سال های اخیر مطالعات زیادی بویژه در حیطه پرستاری و درمان بر پایه اقدام پژوهی صورت گرفته که بیانگر تاثیرات مثبت و رشد و ارتقای پرستاری در حیطه های آموزشی، بالینی و مدیریت بوده است.
  نتیجه گیری
  اقدام پژوهی می تواند با ارائه راه حل ها در مواجه با مشکلات باعث ارتقای کیفیت در مراقبت بهداشتی و بهبود خدمات پرستاری در حوزه های آموزش، مدیریت و مراقبت های بالینی شود.
  کلیدواژگان: اقدام پژوهی، کیفیت، ارتقا، مراقبت پرستاری
 • گزارش مورد
 • خدیجه فوقی، ابراهیم گلمکانی، زینب مسعودی، پریسا تفقدی، اسماء منصوری، سودابه گلشنی، شهریار احمدپور* صفحات 223-226
  فقدان مادرزادی کورپوس کالوزوم از اختلالات نادر مغزی می باشد که به اشکال مختلفی بروز می کند. مهم ترین اشکال بروز آژنزی شامل فقدان کامل و یا جزئی کورپوس کالوزوم می باشد. علت اصلی آژنزی کورپوس کالوزوم تا به حال به طور قطعی شناخته شده نیست. در مقاله پیش رو یک مورد نادر فقدان کامل مادرزادی کورپوس کالوزوم بهمراه ناهنجاریهای تکامل سیستم بطنی و دیانسفالون گزارش می گردد.
  کلیدواژگان: کورپوس کالوزوم، آژنزی، دیانسفالون
|
 • Allahyari S.*, Assadi Sn, Esmaily H Pages 7-16
  Background And Objectives
  Today, air pollution is one of the most important problems of urban and industrial life and naturally the life of all people are affected by this subject. The aim of this was to determine air pollution in different areas of Mashhad in 2011and to compare it with standards.
  Material and Methods
  This cross-sectional study was designed to determine and compare air pollution in different parts of Mashhad city in the winter of 2011. Totally 12 stations were selected in Mashhad city. In each station pollutants such as CO, NO2, NOX, O3, SO2, PM10, PM2.5 were measured. Data were collected analyzed by SPSS16 software and presented with Oneway ANOVA and Tukey post hoc test. Finally, AQI levels were calculated and air quality was determined.
  Results
  The results of this study showed that according to AQI, 52% of the total measurements in Mashhad stations had a medium range air (51 to 100) in winter and the maximum value of it (52%) was in march. 26.6% was unhealthy for sensitive groups in winter and this amount was highest(35.8%) in January.
  Conclusion
  The highest air pollution days was observed in January. Sakhteman and Resalat stations AQI values were the highest and lowest respectively. Therefore, it seems attention to sensitive groups in these circumstance can be helpful to keep their health.
  Keywords: Air Pollution, Air Pollutants, Air Quality Index, Air
 • Bouzari Z., Mohammad Netadj M., Javadian Kutenaie M.*, Firozjahi A., Hajian K. Pages 19-25
  Background and Objectives
  High homocysteine level is considered as a risk factor for placental abruption. The purpose of this study is to determine the role of high homocysteine level in placental abruption.
  Material And Methods
  This case- control study was conducted on 120 pregnant women (60 ones in case group and 60 in control group) who referred to Ayatollah Rouhani Hospital of Babol for delivery. Case group was women with clinical diagnosis of placenta abruption and control group was women without medical problems. Serum samples of fasting blood homocysteine were measured in a single lab. The obtained data were statistically analyzed after being collected.
  Results
  Maternal age and number of deliveries in two groups showed no statistical difference. The mean serum homocysteine in mothers of case group was 10.76±1.55 micromoles and in mothers of control group was 8.48±1.65 micromoles. A significant statistical difference was observed between the serum homocysteine of mothers of two groups (p<0.001). There was a significant statistical relationship between the mean serum homocysteine in patients with history of abortion and gestational diabetes.
  Conclusion
  Median level of serum homocysteine was higher in placenta abruption group and showed the role of hyper hemocysteinemia as a risk factor.
  Keywords: Placental abruption, Folat, Homocysteine
 • Behmanesh F., Shakeri A.*, Mousavi Emadi Z Pages 27-30
  Background and Objectives
  Asthma as a chronic inflammatory process, for management of moderate to severe asthma, needs to use of inhaled anti inflammatory agent, including inhaled corticosteroids. Long term use of corticosteroids may be associated with subtle or potential side effects, including growth suppression or decreased bone mineral density. The purpose of this study was to compare bone density in asthmatic children, receiving long term ICS (longer than 6 month), with standardized bone mass values for healthy children adjusting for age, ethnicity, gender, height and weight and bone area.
  Material and Methods
  In 30 asthmatic children, 5 to I5 years of age, prescribed long-term Fluticasone propionate 400 microgram/day (longer than 6 month) and normal level of serum calcium, phosphorus, Alkaline phosphatase, scheduled for bone density test by DXA and results were compared with bone mass reference values of healthy children.
  Results
  18 Patients (60%) had significantly lower Z SCORE compared to standardized bone mass values of healthy group (- 1< ZSCORE<-2. 5), with no significant difference between girls and boys. In low bone mass children, assessed serum 25 (OH) D by ECL (Electrochemiluminescence), in 17 was normal and 1 child (despite normal calcium, phosphorus and Alkaline phosphatase, and no clinical finding) was lower than normal range.
  Conclusion
  in children with asthma receiving high dose corticosteroids, early detection of BMD in essential. This finding warrant investigation with the ultimate goal to promote bone health by increase number and time of study, for children with asthma receiving long term ICS who at risk for compromised bone mass.
  Keywords: Asthma, Bone density, Inhaled corticosteroid
 • Hosseini Hasanabady M., Nakhaei Moghaddam M., Bayat M., Kalaliniaf Pages 33-40
  Background and Objectives
  Zinc-dependent beta-lactamases inactivate a wide range of beta-lactam drugs, especially the carbapenem. One of the causes of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa is production of these enzymes. The aim of the present study was to identify clinical isolates of P. aeruginosa in Mashhad based on biochemical and molecular methods and to compare the antibiotic resistance pattern between methallo-beta-lactamase (MBL)-producing isolates and nonproducers.
  Material and Methods
  In this study, 64 clinical isolates of P. aeruginosa were collected and identified from various samples of patients in 2012. Confirmatory identification of bacteria was performed using polymerase chain reaction and specific 16S rRNA primers. MBL-producers were identified by using imipenem disk adjacent to a disk containing imipenem and EDTA. Antibiotic susceptibility assay was performed by agar diffusion method based on standard Kirby-Bauer method.
  Results
  Out of 64 bacterial isolates, 22 (34.38%) were MBLproducers which 81.8% were resistance to imipenem. Among MBL-producers, resistance to meropenem, imipenem, ceftazidime, and carbenicillin were significantly higher than non- MBL-producing bacteria (p < 0.05).
  Conclusions
  This study shows the high number of MBLproducing Pseudomonas aeruginosa in studied community and increased resistance to imipenem among them. It appears the prevalence of MBL-producing strains to be increasing in our country which emphasize the need for further strategies on antibiotic prescribing management and control of antibiotic resistance.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Methallo, beta, lactamase, Antibiotic resistance, 16S rRNA
 • Hosseini Sh, Rajabzadeh R., Shoraka V., Avaznia A., Shoraka Hr* Pages 43-49
  Background and Objectives
  Pediculosis is one of the common social and health problems among human population that is very prominent among students. Determination of presence and prevalence of Pediculosis could be a good health indicator in each area. Given that the importance of this health problem among students, we aimed to study the prevalence of head lice (Pediculosiscapitis) at primary schools of Mane-va- Semelghan district.
  Material And Methods
  In this descriptive analytic study data were gathered using a checklist consists of demographic characteristics such as age, gender, school grade, parents’ occupation and habitual area. Statistical tests as t-student and chi square was used to analyze data. All data analysis was done using SPSS version 16.
  Results
  There was statistical significant relationship between gender, number of family members, habitual area, the related health center, using scarf at home, and the previous history of Pediculosis with the present involvement with Pediculosis.
  Conclusion
  Pediculosis infestation is still an important health problem in most communities. The result of this study showed the relationship between the prevalence of Pediculosis with different factors such as individual, behavioral, socio-cultural, geographical, and availability to health services. Precise policy making and health education could help to prevent this health problem.
  Keywords: students, Pediculosis, Maneh, va Semelghan
 • Diba K.*, Makhdoomi Kh, Rahimirad M., Jabari D Pages 51-58
  Background and Objectives
  In this study we attempted to search important sources of Aspergillus spores and Candida elements in hospitals indoor spaces using two identification methods of morphology and molecular.
  Material and Methods
  From February 2008 to September 2009, total of 198 clinical and environmental specimens were collected from two Iranian training educational hospitals of Urmia. Clinical specimens included bronchoalveolar lavage, sputum, sinus discharge and urine. Also 111 environmental specimens including air samples and surface swabs were obtained from the rooms where our cases were hospitalized. All specimens were tested for Aspergillus and Candida species. The Identification of isolated fungi was confirmed using PCR-RFLP method.
  Results
  Totally 93 (47%) clinical specimens were positive for fungal or bacterial infections. 54 (58%) fungi isolated from clinical specimens included 36 (66.6%) Candida spp., 17(31.4%) Aspergillus spp and also only other one fungal saprophytic agent. Environmental isolates were included Candida spp., 35 (31.5%), Aspergillus spp., 48 (43.2%) and other saprophytic fungi, 28 (25.3%).
  Conclusions
  Our findings of PCR-RFLP on rDNA gene of Candida and Aspergillus isolates showed a similarity between some environmental isolates and the relevant clinical isolates but use of method RAPD–PCR confirmed only 20-40% similarity with two of 5 random primers for some clinical isolates and related environments. We conclude that fungal contamination of the hospital indoor environments maybe important factor for the hospital acquired fungal infections.
  Keywords: Nosocomial infection, Fungi, Aspergillus, Candida
 • Ramazan Pour Mr, Shabani M.*, Vahdani S., Akaberi A Pages 61-68
  Background And Objectives
  The aim of current study was the comparison of Bone Mineral Density (BMD) and Bone Mineral Content (BMC) of femur in physical educating and non-physical education students at universities of Bojnurd. Methods and materials: Fifteen physical educating (age: 22/33 ± 2/22 years) and Fifteen non-physical education students (age: 23/40 ± 1/29 years) from the different Bojnurd Universities participated in this study. Subjects were randomly selected in each group. BMD and BMC of femur measured using a Dual- Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) system. SPSS software used to analyze data. Independent T test used to compare BMD and BMC between two groups. The significant level set at p≤ 0.05 for all statistical procedures. Data were normalized using kolmoghrov and Smirnoff test.
  Results
  The result of the current study showed that BMD and BMC, T- Score and Z- Score at different locations of the femur in physical education students were higher than non-physical education students. However this difference was not statistically significant.
  Conclusion
  It seems that the practical courses for physical education student were not intensity enough to increase BMD and BMC in bone.
  Keywords: Bone Mineral Density, Bone Mineral Content, Physical education student
 • Salemm, Rashidijahan H.*, Tavakoli R., Sanaienasab H., Pourtaghi Gh, Karimizarchi A. A Pages 71-79
  Background and Objectives
  The use of technology has increased occupational diseases. People in work zone may be exposure to various harmful agents such as physical, chemical, ergonomic, biological and psychological agents. These factors can lead to many of occupational and work related diseases. This study aimed to determine the work related diseases among staff of a hospital in Tehran.
  Material and Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on 233 hospital`s staff. Job records and the check list of work related diseases were used to collect data. Descriptive and analytical statistics using SPSS version 16 were applied for analysis.
  Results
  The results showed that 62.7 % of workers had musculoskeletal disorders. These disorders were more reported among people aged 30 to 39, females, paramedics and people with more than 10 years of work history. Prevalence of mental disorders was 18% and working age group of less than 29 years had the highest frequency among them. Skin diseases related to work with a prevalence rate about 24.1% among people aged more than 40 years was considerable.
  Conclusion
  Work-related diseases in hospital are common especially musculoskeletal that caused by ergonomic agents. Regarding to high prevalence of work related diseases especially musculoskeletal disorders, among participants, applying educational interventions adjusted to job type of personnel could be a practical suggestion.
  Keywords: Work related disease, musculoskeletal disorders, hospital's staff, harmful agents
 • Troski M., Rezazadeh J., Rajabzadeh R., Khakshour A., Hejazi A., Hossini Sh* Pages 81-87
  Background and Objectives
  Knowledge about the nature and types of learning styles in learners can help teachers to adjust their teaching methods with students, learning styles to achieve the desired educational outcomes. This study was conducted to determine students’ learning styles based on Kolb learning pattern in North Khorasan University of medical sciences.
  Material and Methods
  This descriptive cross sectional study was conducted on students of North Khorasan university of medical sciences in 2012. Kolb's Learning Style Inventory was used to conduct the research. Data were analyzed by spss16 software and presented with chi-square test.
  Results
  Of the 240 subjects, 79(32/9%) of subjects were male and 161(67/1%) of subjects were female. Mean age (s) and score were 20/82 years and 16/25 respectively.Percentage of the students’ learning style for converging, accommodating, absorbent and divergent was 45/4, 17/1, 23/3 and 14/2 respectively. There was a statistical significant difference (P≤0/05) between learning styles of the nurse school students and health school students. The most learning style in the nurse school students and health school students was converging and divergent respectively.
  Conclusion
  According to our results the most prevailed learning style was converging style and so traditional education methods were boring. Therefore use new education methods according to student fields for example group discussion and problem solving are recommended.
  Keywords: Education, students, Learning styles, Kolb
 • Alidadi H., Moghise Z.*, Dehghan A Pages 97-89
  Background and Objectives
  fruits and vegetables are an important part of human diet after cereal. One of the concerns of today's world is heavy metal contamination of agricultural products. In this study, heavy metals, lead and cadmium were studied in the edible parts of mint, leek, and scallion, radish, in two areas (East and West) of Mashhad.
  Materials And Methods
  This study was descriptive – analytical. During the first six months, three samples from each area and vegetable were collected. The amounts of heavy metals were determined by graphite atomic absorption Varian model, after acid digestion of the samples. The data were analyzed using tests of Post Hoc with significance level 0/05.
  Results
  The results indicated that the average maximum and minimum lead concentration with 95% acceptable level was observed in Leek (33/88mg / kg), radish (mg / kg24/45) respectively and for cadmium in Leek (0/83mg/kg) and scallion (0/46mg/kg). The comparison between the East and the West planting vegetables in the city of Mashhad showed that average lead concentration (42/13mg/kg)and cadmium (mg/kg0/89) were related to the East. In contrast Sample times, highest concentrations of lead and cadmium were observed in scallion (58/71mg / kg) and leek (2/99mg / kg) in August respectively.
  Conclusion
  The average concentration of cadmium in types of studied vegetables was in proposed standard limits for plant (0/2, 0/8 mg/kg) but concentration of lead was higher than standard (0/1, 10mg/kg).
  Keywords: vegetable, lead, cadmium, Mashhad, graphite furnace atomic absorption
 • Alizadeh Behbahani B.*, Tabatabaei Yazdi F., Shahidi F., Mohebbi M., Vasiee Ar Pages 99-109
  Background and Objectives
  Avicennia marina (Forssk.) Vierh is the most current species among these plants in Iranian mangrove forest. Regarding to the biologically active compounds and traditional use of the leaves for treatment of smallpox and wounds, it seems that this plant has significant anti-microbial effects. The aim of this study was to evaluate antimicrobial effects of various concentrations of mangrove leaves on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Penicillium digitatum.
  Material and Methods
  In this study, antimicrobial effect of extracts evaluated by two methods, “Collins method” and “disk agar diffusion method” on Staphylococcus aureus PTCC 1337, Escherichia coli PTCC 1330 and Penicillium digitatum PTCC 5251 microorganisms. The minimum inhibitory concentration (MIC), minimum fungicidal concentration (MFC) and minimum bactericidal concentration (MBC) for both species were determined by using a dilution method.
  Results
  The results showed that in "disk agar diffusion test ", extract with 20, 40, 60 and 80 percent concentration has inhibition effect on Staphylococcus aureus and Penicillium digitatum, but only 60 and 80 percent of alcoholic extract has prevention effect on Escherichia coli. There was inhibition effect for watery extract in 60 and 80 percent on Staphylococcus aureus and 80 percent on Penicillium digitatum. MFC for mangrove alcoholic leaves was 16 mg/ml for Penicillium, however, MFC of aqueous extracts was 64 mg/ml for Penicillium.
  Conclusions
  Alcoholic extract was more effective than watery extract as antimicrobial against on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Penicillium digitatum. The mangrove leaves extract, in vitro showed significant antimicrobial effect on studied microorganisms.
  Keywords: Mangrove, watery, alcoholic extract, antimicrobial effect
 • Ghafouri M., Besharati R.*, Lashkardoost H., Nojoomi S., Shakeri A., Shahsavand Sh Pages 111-115
  Background and Objectives
  Staphylococcus aureus is the most common bacteria in nosocomial infections. Nosocomial infections which caused by this bacterium in recent years, considerably, have been increased. This study was conducted in aim of prevalence of Staphylococcus aureus nasal carriage and antibiotic resistance patterns in health care workers, in Imam Reza hospital in Bojnurd.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted on a total of 200 health care workers for 4 months. Nasal swabs were collected. After detection of Staphylococcus aureus isolates, the susceptibility to commonly used antibiotics was determined by disk diffusion method. Methicillin disk diffusion method was applied for detection of methicillin-resistant strains.
  Results
  From 200 patients, 22 (11%) were nasal carrier of Staphylococcus aureus, and 3 of these (13.6%) were resistant to methicillin. In this study, the results indicated that from three nasal methicillin-resistant strains, two were resistant to vancomycin.
  Conclusions
  Presence of nasal carriers, indicated presence of methicillin resistant S. aureus in hospital personnel of Imam Reza in Bojnurd. Although the prevalence of S. aureus nasal carriage was not very high, otherwise, with no attention, presence of MRSA, indicated wide distribution. We advice control measures for prevent MRSA transmission in high risk persons.
  Keywords: Nasal carriage, Staphylococcus aureus, methicillinresistant strains
 • Gholami Chaboki B., Mehrabi Y.*, Ramezani Tehrani F., Kavousi A Pages 117-123
  Background and Objectives
  The use of complex sampling designs in data collection of some studies such as case-control studies is becoming common, yet this method has often been ignored in analysis. Ordinary logistic regression is used to estimate the coefficients of model, instead. The purpose of the present study is to evaluate the fitting of weighted logistic regression compared to that of ordinary (OLR) and post stratified (PSLR) logistic regression.
  Materials And Methods
  The data used in this study were collected using complex sampling method among urban women in four provinces of Iran. Age, educational level, BMI, marital age, number of pregnancies and abortions, total and vaginal number of deliveries were considered in this research. Dependent variable was pelvic organ prolapse. Ordinary, post-stratified and weighted logistic regression was fitted to the data. To compare models’ goodness of fit, ROC curve analysis was used.
  Results
  In post-stratified and weighted methods the standard errors of estimates were almost equal and both larger than that of ordinary method. In ordinary method, number of vaginal deliveries, age, employment and BMI showed statistically significant association with prolapsed pelvic. Area under ROC curve in ordinary, post-stratified and weighted methods obtained as 0.75, 0.72 and 0.73, respectively.
  Conclusion
  Results showed that although weighting reduces the bias of estimates by adjusting sampling errors, it does not necessarily shrink their variance.
  Keywords: Complex Sampling, Weighted Logistic Regression, Post, Stratification, Pelvic Organs Prolapse, Reproductive Morbidity
 • Ghafouri M., Garevani T., Seyed Sharifi Sh*, Moshirfar M Pages 125-130
  Background and Objectives
  Bacterial pneumonia occurs in most hospitalized patients and contributes the main leading cause of morbidity and mortality. We aimed to determine the incidence of pneumonia, isolate the bacterial agents of pneumonia and identification of risk factors for pneumonia.
  Material and Methods
  This is a cross-sectional and descriptive study. From total number of542 patients hospitalized in the intensive care unit of Imam Reza Hospital due to various reasons, 78 patients with pneumonia and bacterial infections were selected. After identifying patients with nosocomial infection the required tests were done. The collected data were analyzed using the software INIS.
  Results
  The incidence of nosocomial pneumonia was 14/4%, 38 (48/8%) were male and 40 (51/2%) were female. The mean age was 54/3 ± 26/2, 94/7% of patients with intubation, ventilator and suction was suffering from pneumonia. Also, 8/97% had a history of bronchitis and (28/1%) of asthma. The most frequent pathogens were Escherichi coli (26/15%), Pseudomonas aeruginosa (21/53%), Staphylococcus saprophytICUs (18.46%), Enterobacter spp. (15/38%), Klebsiella spp. (12/30%), Staphylococcus epidermidis (4/61%) and Streptococcus viridance (1/53%).
  Conclusions
  Tracheal tube and mechanical ventilation increase risk of pneumonia. It is recommended, to avoid as much as possible any unnecessary interventions in intensive care unit and in case of mechanical ventilation, care and hygiene items must be taken to reduce the incidence of pneumonia.
  Keywords: Hospital Acquired Pneumonia, Ventilator, Intensive Care Unit, Bacterial
 • Ghasemi M., Golmakani E., Ahmadzadeh Sani T., Kamali H., Akaberi A., Bibak B.* Pages 133-138
  Background and Objectives
  Cyprus Longus is a traditional herbal medicine widely used as a mild sedative, spasmolytic and antibacterial agent. In this study the effect of methanol extract of Cyprus Longus on visceral pain was investigated.
  Materials and Methods
  This experimental study performed on 40 N-MRI male mice (28±3g). Animals were randomly grouped into control, positive control and receivers of Cyprus Longus extract. Control and positive control groups received normal saline and indomethacin (5mg/kg), respectively. Treatment groups were injected with 100 and 200 mg/kg of methanol extract of Cyprus Longus. All injections were performed intraperitonealy (IP). Animals were injected with acetic acid 0.6% (10ml/kg) for visceral pain induction, 30 minutes after of each intraperitoneal administration. Antinociceptive effects were recorded by counting the number of writhes during 30 minutes. The data were analyzed by SPSS statistical software and One- Way ANOVA test. The significant was shown with (p <0.05).
  Results
  methanol extract of Cyprus Longus at 100 and 200 mg/kg and Indomethacin (5mg/kg) induced a significant reduction in pain response when compared with control group.
  Conclusion
  This study confirms the antinociceptive properties of Cyprus Longus in comparison with Indomethacin, however other studies are necessary to confirm analgesic effect of Cyprus Longus.
  Keywords: Cyprus Longus, Visceral Pain, Indomethacin, Writhing Test
 • Kiani Ma, Partovi S., Poursoltani E.*, Khakshour A., Kianifar Hr, Jafari Sa Pages 141-149
  Background and Objectives
  Gastrointestinal Endoscopy is a diagnostic tool and treatment of gastrointestinal diseases in children. Due to severe response and muscular spasm of the digestive tract created during endoscopy, it often face with difficulty.The aim of this study is to evaluate peppermint effects in pyloric spasm in children undergo endoscopy.
  Material And Methods
  In this clinical trial study, 120 children (under 14 years old) in Ghaem hospital that Pyloric spasm during endoscopy were randomly divided into two groups, peppermint(n=60) and control(n=60) respectively. Case group received peppermint and control group received placebo. Data were analyzed using SPSS version 11.5 and presented with descriptive and analytical tests (T-test, Corraletion, Mann- Whitney).
  Results
  Pyloric sphincter stayed open in 48.3% of peppermint group patients and 5% of control group (P<0.000). The mean time to endoscopy in peppermint group (9/301+0/351) and control group was (10/149+0/337) and this difference was significant(P<0.05). Pyloric spasm duration in peppermint group was less than 60 seconds and in control group at 60% of them, was more than 60 seconds.
  Conclusion
  Peppermint could reduce endoscopy duration and pyloric spasm in children and increase endoscopic team satisfaction.
  Keywords: pyloric spasm, endoscopy, peppermint
 • Mollazadeh H., Kameli A., Jafari Chogan M., Mirhosseini F., Shoja M.* Pages 151-159
  Background and Objectives
  According to the important role of nurses, it is required to apply proper learning techniques for education of theoretical and practical skills for nursing students. Therefore this study aimed to compare the effects of tow methods including lecture and multimedia learning in learning of fundamental of nursing in nursing students.
  Material and Methods
  This study was conducted on 50 nursing students of nursing faculty of Esfarayen-2012. Samples were randomly divided into two groups (lecture teaching methods and teaching multimedia groups) and were trained. They were examined before and after the intervention and another test (remember) were done after 4 weeks. Data were analyzed by SPSS18 statistical software.
  Results
  Pre-test mean scores were significantly different with post-test and remember stage in two educational groups(p<0/001). Post-test mean scores of two groups was not significantly different, but in remember stage Multimedia training group had better mean(p<0/05). Both methods had the effect on student learning, but the effect of multimedia training method was more enduring over time.
  Conclusion
  our results showed multimedia education method has more lasting effects than lecture education method. It is hoped that this method is more widely implemented with other methods to training nursing students.
  Keywords: fundamentals of nursing, learning, lecture, nursing, multimedia
 • Mohammadi M.*, Kazemi Tabar K., Asili J., Kamali H Pages 161-167
  Background And Objectives
  mainly due to increased unintentional side-effects of synthetic antioxidants and antimicrobials, This study evaluated the antioxidant and some antibacterial properties of different aerial parts’ extracts in Cyperus longus.
  Material And Methods
  The Hexane, Dichloromethan and Methanolic aerial parts’ extracts of Cyperus longus were obtained by maceration method. Antibacterial activity of extracts determined by Disc Diffusion Method. The antioxidant capacity of extracts was assessed through DPPH method. The results of DPPH assay were showed by IC50. The total phenolic content was measured using the Folin-Ciocalteu’s reagent. The total flavonoid content was assessed by a colorimetric method based on Aluminum Chloride, has been associated with some changes. The anthocyanin content was measured by (Mita et al., 1997) method.
  Results
  The Methanolic extract of aerial parts exhibited slight antibacterial effects against B.cereus at the concentration of 3 mg/disc. The IC50 values for Methanolic, Dichloromethan and Hexane extracts in DPPH assay were 10.071 ± 1.529, 8.756 ± 0.206 and 29.551 ± 6.457mg/ml, respectively. The phenolic content of the Methanolic, Dichloromethan and Hexane extracts were obtained 56.66, 14 and 11 mg/ml, respectively. The total flavonoid content of the Methanolic, Dichloromethan and Hexane extracts were obtained 22, 84.15 and 51.9, respectively. Anthocyanin amount, contained in one gram sample of dried aerial Cyperus longus was 11 mg.
  Conclusion
  Antibacterial test results were showed that it has no effect on Gram-negative bacteria. But it is effective on Gram-positive bacteria. All extracts showed antioxidant activity in DPPH method and the Dichloromethan and Hexane extracts were found to have maximum and minimum activity in DPPH assay, respectively.
  Keywords: Disc Diffusion, DPPH, Antioxidant, Antibacterial, Flavonoid, IC50, Cyperus longus
 • Removal of Chromium (VI) From Aqueous Solution by Zeolite Clinoptilolite
  Mostafaei Gh, Dehghani Ra, Naseri N.*, Paseban A., Akbari H Pages 168-178
  Backgrounds and
  Objectives
  Since chromium is considered as a major risk in skin، lung cancer، kidney and liver disorders، so the aim of present study was investigation to the removal of Cr (VI) using zeolite clinoptilolite from aqueous solution.
  Material and Methods
  In this study، the adsorption of Cr (VI) from aqueous solution has been studied onto pretreated zeolite clinoptilolite by using batch test. Potassium dichromate (K2Cr2O7) was used as the aqueous source of Cr (VI) and stock solution prepared by distilled water. Residual concentrations of Cr (VI) were measured by spectrophotometer at 540nm.
  Results
  The results showed that with increasing Cr (VI) concentration removal capacity increased but decrease the time of equilibrium. Whit decreasing pH of 4 to 10، removal efficiency increased. Also time for contact zeolite was 70 minute. In overall، among the aforementioned Pretreated Zeolites (i. e.، Al3+ and Fe3+ -modified zeolites)، raw zeolite whit adsorption 45‰ was particularly found to create adsorption media with high capacity and specificity for Cr (VI).
  Conclusion
  In general، it can be concluded that raw zeolite clinoptilolite economical method to remove for Cr (VI) from groundwater but don’t removal efficiency method.
  Keywords: Adsorption, Aqueous solutions, Zeolite Clinoptilolite
 • Mehravar S., Nourijelyani K., Azam K.*, Rahimi Foroushani A., Mahmoudi M., Amirzargar Aa, Ghodsi Ghasem Abadi R Pages 179-185
  Background and Objectives
  Despite extensive studies conducted on single nucleotide polymorphisms (SNPs) effects on different diseases, but the necessity of investigation into interaction of these SNPs together in diseases in particular genetic based diseases in one hand and existence of a large number of these variables and also weakness of classical statiscal models in including such variables in the other hand, underline the necessity of applying new statiscal method to determine these interaction effects. In this study we used logic feature selection approach to determine important SNP interactions associated with systemic lupus erythematosus.
  Material and Methods
  We use information of 11 SNPs located in the genes IL-1 cluster، IL-10، TNF-α، IL-4Rα for 376 subjects (188 control subjects and 188 case) to determine influential SNP interactions in patients affected with systemic lupus erythematosus disease using logic feature selection. Consequently, the results were used in logistic regression model.
  Results
  the result of the logic feature selection approach led to the identification of two two-way interactions, but in the final logistic regression model only two-way interaction related to polymorphisms in TNF-α was shown to be significant on occurrence of systemic lupus erythematosus disease.
  Conclusion
  According to our results, it seems that the results of the modern statistical methods like logic feature selection can helpful to find the important SNP interactions associated with disease in studies with large number of variables.
  Keywords: Logic Feature selection, Interactions, Single Nucleotide Polymorphisms, Systemic Lupus Erythematosus
 • Norouzi Khalili M., Hojjat Sk, Khajedaluee M.*, Erfanian Mr, Akaberi A Pages 189-197
  Background and Objectives
  Substance abuse is one of the four crisis threatening humanity with the environmental, nuclear and population. Iran is among the countries due to the proximity of Afghanistan, the world's largest producer of opium and heroin extremely affected by substance dependency issue. Currently, there are about 2 million drug dependents living in Iran and this is a major health and social priority.
  Material and Methods
  this research is a cross sectional study in 2012 -2013 on substance dependent patients treated in methadone maintenance clinics. Subjects assessed by clinical psychologists interviewing and a checklist include demographic characteristic, social, economical and pattern of abuse. We used Chi square for comparison of qualitie's variables between gender and T Student and mann whitney test for quantitive variables. Data were analyzed with spss 11.5 software.
  Results
  in this study 7342 patients who treated in methadone maintenance clinics were assessed. 82.5% male and 17.5% were female.87.5% of all subjects were married.6.6% single and 5.9 % were divorced.95% of patients had history of opium dependency and 14% had history of heroin and crack and 2.8% had history of codependency with methamphetamine.
  Conclusion
  our results showed significant differences between demographic characteristic of patients under maintenance treatment and other groups of addicts especially in mean age and male/female ratio.
  Keywords: demographical characteristics, substance dependency, drug rehabilitation centers
 • Younessi Heravi Ma, Mojdekanlu M., Seyed Sharifi Sh, Yaghubi M.* Pages 199-205
  Background and Objective
  Increased rate of mortality and morbidity due to coronary artery disease (CAD) could result into defining the involved factors, since different parts of artery are involved in CAD so the aim of this study was to determining the role of cardiovascular risk factors in involvement of coronary arteries, as a predictive model.
  Materials and Methods
  This study was case series and performed on all patients in angiography center of Imam Ali hospital in Bojnurd. Variables of study included age, sex, history of diabetes, hypertension, smoking, level of cholesterol, level of fasting blood sugar, level of triglyceride, the location and number of vessels involved on angiography and angina’s grade. Data were evaluated by SPSS 16 and presented with t test, ANOVA and post hoc tests.
  Results
  The results of this study showed that there was significant relationship between age, sex, history of diabetes, smoking, angina grade and number of vessels involved. It was also showed that there was significant relationship between history of diabetes, smoking, triglyceride and systolic blood pressure. Another significant relationship existed between age, history of blood pressure, systolic blood pressure and angina grade.
  Conclusion
  Despite significant relationship between the type and location of coronary artery disease with several risk factors, we can’t able to predict the location of the involved artery angiography before starting the process, Because of the overlap between multiple cardiovascular risk factors vary with the type of vessel involved.
  Keywords: Cardiovascular risk factors, Coronary artery stenosis, Angiography
 • Zaghari Tafreshi M., Rasouli M., Tabatabaee A.*, Golmakani E., Mortazavi H Pages 207-213
  Background and Objectives
  complementary and alternative medicine is a set of procedures for diagnosis, treatment or prevention, and healthy lifestyle and natural. Due to the being holistic, along with conventional medicine is used around the world to reinforce it.
  Material and Methods
  This comprehensive review was conducted based on extensive search of databases including Scopus, Pub med, Science direct, Google scholar and Iran medex by using keywords such as complementary and alternative medicine, touch therapy, nursing. Relevant articles were selected based on the relationship of articles and expert comments.
  Results
  The purpose of complementary and alternative medicine is health promotion and quality of life with increase life span with using natural approaches and different methods according to clinical experience and research. Touch therapy is a therapeutic intervention for human energy management and its clinical concepts is supported by the Rogers’ theory of Unitary Human Beings. Complementary medicine can be used to facilitate the therapeutic relationship between nurse and patient through building trust and enhancing communication.
  Conclusion
  Today complementary medicine has simply provided the opportunity for nurses in holistic care. Health care providers can play a more effective role in achieving care and therapeutic targets by identification of complementary and alternative medicine.
  Keywords: complementary, alternative medicine, nursing, touch therapy
 • Mortazavi H., Mohammadnejad E.*, Tabatabaee A Pages 215-221
  Background and Objectives
  One of the most important roles of nurses in maintains and promotion health is providing good quality of health service. There are several ways to change health quality improvement. In practical terms Action research is one way to change health quality
  Material and Methods
  This is a review article that investigates valid resources from CINHAL; Scopus, Medline, PsycINFO, Embase, SID and the World Wide Web were undertaken using MeSH key words including: 'action research'; 'health care research', 'health services evaluation'.
  Results
  Action Research is done by participants in social situations to boost logic of social and justice of educational functions. This approach is a new paradigm of research that can be done through cooperation and collaboration. In recent years many studies have been carried on research into the field of nursing care based on action research that indicate the positive impact of growth and promotion in the field of nursing education and clinical management.
  Conclusion
  Action research can solve the problem by providing improved quality problems in health care. Action research has been used successfully to facilitate change and improve service provision in management, education and nursing clinical.
  Keywords: Action research, Quality, Improvement nursing care
 • Foghi Kh, Golmakani E., Masoudi Z., Tafaghodi P., Mansouri A., Golshani S., Ahmadpour Sh* Pages 223-226
  Congenital agenesis of corpus callosum is one the rare brain anomalies that occurs in various forms. Its most common forms consist of complete or partial agenesis of corpus callosum. The main leading cause of agenesis of corpus callosum has not been definitely recognized. Here we are reporting a rare congenital complete agenesis of corpus callosum with developmental ventricular system and diencephalon anomalies.
  Keywords: corpus callosum, agenesis, diencephalon