فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (تابستان 1392)
 • 68 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1392/04/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا امامی پور، محمد جواد نیک نژاد صفحات 1-8
  در این مقاله در چارچوب مدل انباشت بالستیک به شبیه سازی رشد لایه های نازک در حضور دو نوع ذره فعال (A) و ناخالصی(C) می پردازیم و نمای مقیاسی رشد و نمای مقیاسی زبری را به دست می آوریم و آن ها را با کلاس جهانی ارائه شده توسط کاردار-پاریزی-ژانگ (KPZ) مقایسه می کنیم. نتایج به دست آمده وجود یک احتمال بحرانی را نشان می دهند، به گونه ای که به ازای مقادیر کوچکتر از، مدل انباشت مورد نظر ما در کلاس جهانی KPZ قرار می گیرد، درحالی که به ازای مقادیر بزرگتر از مدل مطالعه شده در این مقاله از کلاس جهانی KPZ تبعیت نمی کند.
  کلیدواژگان: رشد لایه های نازک، انباشت بالستیک، نماهای مقیاسی، کلاس جهانی
 • رقیه پرویزی، سعید آزاد صفحات 9-15
  در این تحقیق نانوکامپوزیت های اپکسی/دی اکسیدتیتانیوم با درصدهای وزنی متفاوت از یک تا ده درصد نانو ذرات تهیه شدند. خواص این نانو کامپوزیت ها بوسیله ی دستگاه های تبدیل فوریه ی فروسرخ، پراش اشعه ی X، سختی سنجی و میکروسکوپ های نیروی اتمی و الکترونی روبشی بررسی شدند. وارد کردن نانوذرات به درون ماتریس پلیمری خواص پلیمر را به صورت چشمگیری بهبود می بخشد. افزودن درصد کمی نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم به پلیمر، مانع از اکسید شدن اپکسی شده و مقاومت نمونه ها را در مفابل اسید افزایش می-دهد. همچنین حضور نانوذرات، مقاومت اپکسی را در برابر محیط خورنده به صورت محسوسی افزایش داده، به طوریکه بهبود قابل قبولی در مقاومت خوردگی نمونه حاوی پنج در صد نانوذره رویت شد.
  کلیدواژگان: نانو کامپوزیت، اپکسی، دی اکسید تیتانیوم، سختی سطح
 • مجتبی جعفرپور، سمانه حسابی صفحات 17-27
  در این پژوهش تحول زمانی یک حالت W را تحت تاثیر چهار هامیلتونی هایزنبرگی مدل XX،Ising، XXZ و XXX به صورت تحلیلی محاسبه کرده و نقش اندرکنش DM و همچنین میدان مغناطیسی را نیز بر دینامیک درهم تنیدگی بین کیوبیت های ابتدائی و انتهائی بررسی خواهیم کرد. ملاحظه می شود که در هر چهار هامیلتونی، اعمال میدان مغناطیسی بر کل زنجیره بر درهم تنیدگی بی تاثیر است، اما اعمال میدان بر تک کیوبیت ها، بردرهم تنیدگی تاثیر می گذارد و می تواند گاهی موجب تقویت درهم تنیدگی شود. هم چنین اندرکنش DM تحول زمانی سیستم را دگرگون می کند و در هر چهار هامیلتونی یاد شده موجب تضعیف درهم تنیدگی می شود.
  کلیدواژگان: درهم تنیدگی، حالت W، کانکرنس، میدان مغناطیسی، اندرکنش DM
 • کامیار قادری، فرهاد خویینی صفحات 29-39
  در این تحقیق، ویژگی های رسانش الکترونی یک سامانه کوانتومی متشکل از یک وسیله با شبکه مربعی متصل به دو الکترود فلزی نیم نامتناهی را مطالعه می نماییم. رسانش الکترونی سامانه، بر اساس مدل تنگابست با تقریب نزدیک ترین همسایه ها و در رژیم جفت شدگی قوی بررسی می شود. همچنین رهیافت تابع گرین برگشتی برای محاسبات عددی رسانش مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که با تغییر پهنای سامانه و اعمال میدان مغناطیسی یکنواخت می توان ویژگی های الکتریکی این سامانه را کنترل نمود. همچنین معرفی ساختار نقص دار سبب کاهش رسانش و ایجاد شکاف انرژی می شود. با کنترل پارامترهایی مانند اندازه سامانه، مقدار شار مغناطیسی ورودی و بی نظمی به صورت تهی جا، گذار فاز نیم فلز- فلز و نیم رسانا- فلز در سامانه رخ می دهد. نتایج این تحقیق می تواند در طراحی ادوات نانوالکترونیک کاربردهای زیادی داشته باشد.
  کلیدواژگان: شبکه مربعی، ترابرد کوانتومی، تابع گرین، مدل تنگابست
 • ثنا احمدی زاده، ایرج کاظمی نژاد صفحات 41-49
  در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید و نانوکامپوزیت های آهن اکسید/ هیدروکسی آپاتیت به روش هم رسوبی ساخته شدند. نانوذرات ساخته شده با استفاده از دستگاه های الگوی پراش پرتوی ایکس ((XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM))، اسپکتروفوتومتری تبدیل فوریه ی مادون قرمز FT-IR)) و مغناطیس سنج نمونه ی ارتعاشی(VSM) مشخصه یابی شدند. الگوی پراش پرتوی ایکس نمونه ها ساختار هگزاگونال هیدروکسی آپاتیت و تتراگونال مگمایت را تائید کردند. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نشان داد که در هر دو نمونه، نانوذرات تهیه شده تقریبا کروی شکل و اندازه ی میانگین آن ها برای نانوذرات آهن اکسید و آهن اکسید/ هیدروکسی آپاتیت به ترتیب nm2±16 وnm 2±19 است. منحنی پسماند نمونه ها نشان داد که در نمونه های تهیه شده، نیروی وادارندگی تقریبا صفر بوده و نانوذرات خاصیت ابرپارامغناطیس از خود نشان دادند. میزان مغناطش اشباع در نانوذرات آهن اکسید emu/g 98/14 بود، در حالی که این میزان در نانوذرات آهن اکسید / هیدروکسی آپاتیت به emu/g83/2 کاهش یافت. در نهایت نانوذرات تهیه شده به عنوان جاذب برای حذف یون های مس از محیط های آبی به کارگرفته شدند و به منظور مقایسه ی قابلیت حذف یون های مس توسط نانوذرات آهن اکسید و نانوکامپوزیت های آهن اکسید/ هیدروکسی آپاتیت از محیط های آبی، بازده و ظرفیت جذب یون های مس در pH های مختلف محلول توسط این نانوذرات تعیین گردید.
  کلیدواژگان: نانوذرات، هیدروکسی آپاتیت، هم رسوبی، فلزات سنگین، آهن اکسید، مس
 • سمیه مهدویان مهربانی، حسن تشکری، فرامرز کنجوری صفحات 51-60
  در صنعت اسپینترونیک به ترکیبات دوتایی عناصر واسطه مانند بلور CrAs در فاز شبه پایدار بلندروی، به علت رفتار فرومغناطیسی نیم فلزی آن ها، توجه زیاد شده است. در این مقاله خواص انبوهه CrAs در دو فاز شش گوشیNiAs و بلندروی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از بسته محاسباتی Espresso بر مبنای نظریه ی تابعی چگالی و نظریه ی تابعی چگالی اختلالی، با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) انجام شده است. نتایج بررسی خواص الکترونی نشان داد که ساختار NiAs فلز و ساختار بلندروی نیم فلز با گاف مستقیم 1.94 الکترون-ولت است که با نتایج حاصل از کار سایرین (1/88، 1/85، 1/8 و 1/87 الکترون-ولت) تطابق دارد. با کمک معادله ی حالت مورناگون، مدول حجمی محاسبه شده است. در ادامه ثابت های کشسانی با توجه به شیب شاخه های آکوستیکی در راستاهای مورد نظر در نمودار پراکندگی فونونی محاسبه شده است. ثابت های کشسانی برای فاز بلندروی C11= 82.9 و 24.5=C44 و 60.1=C12 گیگا پاسکال و برای فاز شش-گوشیNiAs مقدارهای 139.1=C11، C66=83.4، C44=38.9، C33=90.1 وC12=61.1 و C13=85.4 گیگا پاسکال به دست آمد که با توجه به بررسی های انجام شده، تا کنون این ثابت های کشسانی محاسبه نشده است.
  کلیدواژگان: CrAs، خواص ترمودینامیکی، طیف فونونی، ثابتهای کشسانی
|
 • Pages 1-8
  In this paper, in the framework of ballistic deposition model we simulate a thin film growth in the presence of two kinds of particles: an impurity particle (C) and an active particle (A).We calculate the roughness exponent and growth exponent of our model and compare them with the results of Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) universality class. We find a critical probability (pc) in a way that for values smaller than pc, our model belongs to KPZ universality class, while for values greater than pc it does not belong to KPZ universality class.
  Keywords: Thin film growth, Ballistic Deposition, Scaling exponents, Universality class
 • Pages 9-15
  By inserting nanoparticles into a polymer matrix, a considerable improvement of properties can be achieved. In this investigation, weight fractions of TiO2 varied from 1% to 10% scale to prepare TiO2/Epoxy nanocomposites. The surface roughness and adhesion force between atomic force microscope (AFM) tip and nanocomposites have been studied for all samples which soaked in H2SO4 solution for different periods of time of 2, 5 and 10 days. Scanning electron microscopy (SEM) studies of the epoxy surfaces reveal corrosion growth as a kind of corrosion evolution. Significant improvement in corrosion resistance of nanocomposite with 5 wt. % of TiO2 nanoparticles was achieved. Besides, adding small fraction of TiO2 nanoparticles enhanced the hardness, while samples remain amorphous.
  Keywords: Nanocomposites, poxy, TiO2, Corrosion
 • Pages 17-27
  In this research we study the dynamics of a W state, instigated by the four Heisenberg Hamitonian models XX, Ising, XXZ and XXX analytically and also investigate the effect of the DM interaction and the magnetic field on the entanglement dynamics of the end qubits. It is observed that the application of a magnetic field on the whole system does not affect the entanglement; however, application of the field to single qubits does change the entanglement and sometimes may intensify the latter. Also it is revealed that the DM interaction does affect the entanglement and diminishes the latter for all the above-mentioned Hamiltonians.
  Keywords: entanglement, W state concurrence, magnetic field, DM interaction
 • Pages 29-39
  In this study, we investigate the electron transport properties of a quantum device- with square lattice structure- attached to the two metallic leads. Based on the tight-binding model and Green’s function method, we calculate the electrical conductance of the system in the strong coupling regime, numerically. Our results show that with changing the width of the system and applying a uniform magnetic field, the transport properties of the system can be controlled. Also, by introducing a disordered structure in the system (vacancy defects), one can see a semiconducting behavior. By controlling parameters such as the system size, value of input flux and disorder, semimetal - and semiconductor - metal phase transitions occur in the system. The results of this research could have many applications in designing of nanoelectronic devices.
  Keywords: square lattice, quantum transport, Green's function, tight, binding model
 • Pages 41-49
  In this study, iron oxide nanoparticles and iron oxide/hydroxyapatite nanocomposites were synthesized by co-precipitation method. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FESEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and vibrating sample magnetometer (VSM). The XRD patterns of the samples confirm the hexagonal structure of hydroxyapatite and tetragonal structure of maghemite. FESEM results showed that both kinds of the prepared samples are almost spherical shape and the average particle sizes are 16±1 nm and 19±2 nm for iron oxide and iron oxide/hydroxyapatite nanocomposite, respectively. FTIR spectroscopy reveals expected bonds formation. Hysteresis curves of the nanoparticles showed that the coercivity of the nanoparticles is almost zero and the nanoparticles exhibit superparamagnetic behavior. The saturation magnetization of the iron oxide nanoparticles was obtained 14.98 emu/g, while the saturation magnetization of the iron oxide/ hydroxyapatite nanocomposites was reduced to 2.83 emu/g. Finally the produced nanoparticles were used as adsorbents for the removal of copper ions from aqueous solutions. In order to compare the ability of iron oxide nanoparticles and iron oxide/ hydroxyapatite nanocomposites to remove copper ions from the aqueous solutions, efficiency and capacity adsorbtion of copper ions by the particles at different pH were determined.
  Keywords: Nanoparticles, Hydroxyapatite, Co, precipitation, Heavy metals, Iron oxide, Copper
 • Pages 51-60
  In spintronics, transition-metal pnictides, such as CrAs in the metastable zinc-blende lattice structure, have attracted much interest due to their half-metallic ferromagnetism properties. In this paper, we have investigated the properties of CrAs in NiAs and zinc-blende structures by using ESPRESSO code. The calculations are based on the Density Functional Theory (DFT) and the Density Functional Perturbation Theory (DFPT) with the generalized gradient approximation (GGA).The Results show that CrAs in NiAs phase is metal and in zinc-blende phase is half-metal with direct band gap. The value of gap energy is 1.94 eV which is in good agreement with other previous calculations (1.88, 1.85, 1.87 and 1.8 eV). We have calculated Bulk module by fitting the lattice constants data to the Murnaghan equation of state. The elastic constants are calculated by using the slop of the phonon acoustic modes. The constants in NiAs phase are C11= 139.1, C66=83.4, C44=38.9, C33=90.1, C12=61.1, C13=85.4 and in zinc-blend phase are C11= 82.9, C44=24.5, C12=60.1 and. According to our investigation, the elastic constants have not been calculated so far.
  Keywords: CrAs, thermodynamic properties, phonon spectrum, elastic constants