فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 8 (تابستان 1392)
 • پیاپی 8 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جمال محمدی، محمود عیوضلو*، داود عیوضلو، فرشته رضایی صفحات 1-22
  سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و پتانسیل قدرت مردمی، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. به عقیده ی بسیاری از صاحب نظران، یکی از عوامل مهم در افزایش سرمایه ی اجتماعی در جامعه، دین داری مردم است. در این تحقیق به بررسی نقش دین داری در افزایش سرمایه اجتماعی افراد پرداخته می شود. این موضوع به صورت تطبیقی میان نقاط شهری و روستایی شهرستان کوهدشت بررسی شده و تفاوت میان این دو جامعه از نظر دین داری و تاثیر آن بر سرمایه ی اجتماعی تجزیه و تحلیل شده است. روش تحقیق مقاله ی حاضر، توصیفی – تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. از این رو تعداد 400 پرسش نامه در نقاط شهری و روستایی شهرستان کوهدشت تهیه و جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. دو نقطه ی شهری و ده نقطه ی روستایی به روش تصادفی به عنوان نمونه ی موردی انتخاب شده و با توجه به نسبت جمعیت نقاط شهری و روستایی، تعداد 185 پرسش نامه در نقاط شهری و تعداد 215 پرسش نامه در نقاط روستایی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. با توجه به نوع متغیرها از دو آزمون T-Test مستقل و آزمون هم بستگی پیرسون استفاده شد. همچنین دین داری در این تحقیق در پنج بعد (فکری، اعتقادی، مناسکی، تجربی و پیامدی) و سرمایه ی اجتماعی در چهار بعد (اعتماد عمومی، اعتماد رسمی، مشارکت عمومی و مشارکت رسمی) بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از لحاظ ابعاد دین داری و سرمایه اجتماعی، تفاوت معناداری میان نقاط شهری و روستایی وجود دارد. همچنین تاثیر دین داری بر افزایش سرمایه اجتماعی در نقاط روستایی، بیش تر از نقاط شهری است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، دین داری، مناسبات شهر و روستا، شهرستان کوهدشت
 • صدیقه لطفی، کیومرث ایراندوست، ادریس باباخانزاده صفحات 23-45
  نظام شهری و شهرنشینی در ایران متاثر از صنعتی شدن غرب و رواج الگوی توسعه برون زا و همزمان با از میان رفتن نظام مبتنی بر زمین و کشاورزی دچار تحول و دگرگونی عمیقی شد. ویژگی بارز این تحول توسعه متمرکز بر شهرها، مهاجرت فزاینده سلسله مراتبی از روستاها و شهرها کوچک به شهرهای بزرگ بود که دگرگونی تدریجی الگوی سنتی سلسله مراتب سکونتگاه ها و به هم خوردن توزیع جمعیتی در کشور شد. منطقه زاگرس با پنج استان در غرب ایران نیز که دارای سابقه کهن شهرنشینی و تراکم بالای جمعیتی است، از این دگرگونی مستثنی نبوده و تحول چشمگیری را در چند و چون پراکنش سکونتگاه های انسانی تجربه کرده است. هدف از این پژوهش بررسی نظام شهری این منطقه از کشور می باشد و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و داده های سرشماری های رسمی کشور استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در منطقه زاگرس با وجود رشد تعداد و اندازه شهرها در تمامی استانها، پدیده نخست شهری وجود ندارد و تعادل در بیشتر دوره های سرشماری در شبکه شهری وجود داشته است، به گونه ای که شاخص نخست شهری از 0.171 به 0.178 رسیده است. همچنین شاخص عدم تمرکز منطقه از 0.765 در سال 1335 به 0.750 در سال 1385 رسیده که نشان می دهد که در مجموع به میزان تمرکز در منطقه اضافه شده است، هر چند تا سال 1375 از تمرکز شهری منطقه کاسته شده است
  کلیدواژگان: نظام شهری، نخست شهری، سلسله مراتب شهری، منطقه زاگرس، ایران
 • سیدمهدی موسی کاظمی، محمدتقی رهنمایی، محسن گلپایگانی صفحات 47-67
  مراکز آموزش عالی کلان شهر تهران به عنوان بخشی از فضاهای پررونق شهری، به دلیل داشتن پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه فرهنگی، از جمله مستعدترین فضاهای فرهنگی این شهر در توسعه پایدار فرهنگ شهری به شمار می روند. بنابراین شناخت ابعاد و ماهیت مراکز آموزش عالی در این کلان شهر، اهمیت بسیاری دارد. هدف این پژوهش شناسایی وتحلیل فضایی عملکرد مراکز آموزش عالی در ارتقای فرهنگ شهرنشینی در کلان شهر تهران است که بیانگر رابطه ی مراکز آموزش عالی و فرهنگ شهرنشینی در کلان شهرها است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. برای بررسی موردی، مناطق 3 و 19 شهر تهران انتخاب شده و از طریق توزیع پرسش نامه، شناخت ویژگی ها و آزمون فرضیات بررسی شدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ی معنی داری میان این دو وجود دارد؛ به این شکل که مراکز آموزش عالی کلان شهر تهران در توسعه پایدار فرهنگ شهری تاثیرگذار بوده اند، اما این رابطه در منطقه 3 قوی تر از منطقه ی 19 بوده است.
  کلیدواژگان: فضای شهری، فرهنگ شهری، توسعه پایدار شهری، مراکز آموزش عالی، کلان شهر تهران
 • عیسی جوکار سرهنگی صفحات 67-78
  پهنه بندی مناطق مختلف با بهره گیری از روش های دقیق و مناسب برای برنامه ریزی های توسعه ی روستایی اهمیت زیادی دارد. برای تحلیل عوامل طبیعی موثر بر تراکم روستاهاو تهیه نقشه پهنه بندی بخش کوهستانی استان مازندران، در این تحقیق از عوامل ارتفاع، شیب، جهت دامنه، جنس زمین، دما، بارش و فاصله از رودخانه به عنوان لایه های اطلاعاتی استفاده شده است. پس از محاسبه ی فراوانی روستاهای موجود در هر طبقه از عوامل و وزن دهی به آن ها با استفاده از مدل ارزش اطلاعات، لایه های ساخته شده در محیط ArcGIS با هم تلفیق و از جمع جبری نقشه های وزنی، نقشه پهنه بندی منطقه تهیه شد. برای تهیه ی نقشه ی پهنه بندی با استفاده از مدل هم بستگی، وزن هر عامل با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد و در وزن طبقه های آن عامل ضرب شد. نتایج بیانگر آن است که طبقه ی ارتفاعی 500-1000 متر با شیب 10-20 درصد، جهت دامنه جنوبی، جنس آبرفت های کواترنر، دمای 10-15 درجه سانتی گراد، بارش بیش تر از 800 میلی متر و فاصله ی کم تر از 300 متری تا رودخانه ها برای توسعه روستایی تناسب بیش تری دارند. همچنین نتایج به دست آمده از ارزیابی مدل ها با شاخص نسبت تراکمی نشان داد که مدل ارزش اطلاعات برای پهنه بندی منطقه مناسب تر است.
  کلیدواژگان: عوامل طبیعی، توسعه روستایی، نسبت تراکمی، مازندران
 • اسدالله دیوسالار صفحات 79-98
  در سال های اخیر ژئوتوریسم به عنوان واژه نو و بدیع نقش و اهمیت ویژه ای در توسعه صنعت گردشگری کشورها داشته است. در این میان کشور ایران علی رغم برخوداری از پتانسیل های بسیار قابل توجه تاکنون نتوانسته است، آن چنان که باید و شاید بهره گیری لازم را از این صنعت داشته باشد. از این رو در سال های اخیر شناخت جاذبه ها و توانمندی های ژئوتوریستی همگام با افزایش انگیزه گردشگران برای بازدید از مناظر طبیعی مورد توجه مسئولان و مدیران قرار گرفته است. با توجه به این که حضور گردشگران با فرهنگ و عقاید مختلف از سراسر کشور در سواحل دریای خزر باعث ایجاد تعاملات اجتماعی و مبادلات فرهنگی با مردم ساکن در این نواحی می شود، در طی سال های اخیر تاثیر گردشگران بر فرهنگ، آداب و رسوم، سنن، گویش و شیوه زندگی و معیشت و به طور خلاصه مظاهر فرهنگی و معنوی مردم این مناطق بسیار قابل توجه بوده است. از این رو این مقاله پتانسیل ها و توانمندی های ژئوتوریستی برای ارائه راهکارهای اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار فرهنگی در شهرستان های نوشهر و چالوس را ارزیابی می کند. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع زمینه یابی (اکتشافی) است و از روش های مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و محتوی مطالب و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های موجود در محدوده مورد مطالعه، این شهرستان ها می توانند در راستای ملاحظات توسعه پایدار فرهنگی به عنوان قطب های ژئوتوریستی در کشور مطرح گردند.
  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، توسعه پایدار فرهنگی، شهرهای ساحلی، شهرستان های نوشهر و چالوس
 • محسن احدنژاد، لیلا احمدی، اصغر شامی، تقی حیدری صفحات 99-119
  در دهه های اخیر برنامه ریزان و مدیران شهری به منظور مقابله با گسترش پراکنده وار شهرها، از یک جهت و از جهت دیگر برای احیاء بافت فرسوده و قدیمی مرکز شهر، پیکان رشد و توسعه شهر را به طرف این مناطق نشانه رفته اند. این روند بازگشتی یا توسعه ی درونی، شهرها را هرچه بیشتر به توسعه پایدار شهری نزدیک می کند. احیاء مراکز شهری نیازمند ایجاد تغییر و تحول به ویژه تحول در تراکم و کاربری زمین شهری است. عموما چگونگی تغییرات تراکم و کاربری اراضی شهری، منعکس کننده تصویری گویا از نظر سیمای شهری است. در این تحقیق با استفاده از تغییرات دو شاخص تراکم و کاربری اراضی به بررسی روند توسعه درونی در بخشی از بافت فرسوده شمالی مرکز شهر زنجان پرداخته شده است. دوره مورد بررسی بین سال های 1375-1388 است. برای بررسی روند فوق از تغییرات کاربری اراضی و اطلاعات پایه ای پروانه های ساختمانی صادره در این دوره استفاده شده است. با بهره گیری از روش Crosstab برای ارزیابی روند تدریجی تغییرات، نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که شرایط ایجاد شده در شهر در دوره مورد بحث، با شاخص های توسعه درونی، سازگاری های لازم را دارا است. اما به دلیل مشکلات و موانع موجود بر سر راه تسریع فعالیت ها، توسعه درونی دارای یک روند تدریجی و آهسته در بافت فرسوده شهر زنجان است.
  کلیدواژگان: توسعه درونی، کاربری اراضی، تراکم، Crosstab، بافت فرسوده، شهر زنجان
 • کاظم نصرتی، محمود احمدی، محمدرضا ثروتی، مهدی مزبانی صفحات 119-137
  برآورد معتبر پتانسیل سیل خیزیدر مناطق خشک و نیمه خشک با فقدان یا کمبود داده ها برای مدیریت سیل بسیار مهم است.یکیازروش ها در برآورد پتانسیل سیل خیزی،روش شماره منحنی (CN)مربوط به سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS)است که در مقیاس زیرحوضه مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهشپتانسیل سیل خیزی و شناخت عوامل موثر دررخداد آن در زیرحوضه ها و مناطق همگن هیدرولوژیک حوضه دره شهر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. به این منظور منطقه مورد مطالعه بر اساس 23 پارامتر مختلف با استفاده از تحلیل خوشه ای به سه منطقه همگن هیدورلوژیک همگن بندی شد. سپسبرای برآورد رواناب و دبی حداکثر هر کدام از زیرحوضه ها و مناطق همگن از روش شماره منحنی استفاده شد.لایه ها و اطلاعات مورد نیاز شامل لایه کاربری اراضی،گروه های هیدرولوژیک خاک و حداکثر بارش 24 ساعته،مقادیرCN و نفوذ (S)، ارتفاع رواناب (Q) و دبی حداکثر (Qmax) برای هرکدام از زیرحوضه ها و مناطق همگن هیدرولوژیک محاسبه شد.در نهایت جهت شناخت عوامل موثر بر دبی حداکثر هر کدام از زیرحوضه ها و مناطق همگن هیدرولوژیکتحلیل عاملی بر اساس 20پارامتر انجام گردید.
  کلیدواژگان: تحلیل خوشه ای، تحلیل عاملی، مناطق همگن هیدرولوژیک، حوزه آبخیز دره شهر
 • علی زنگی آبادی، میثم رضائی، مهدی مومنی شهرکی، سارا میرزایی صفحات 137-156
  یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، سوانح طبیعی است. ضرورت کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله، به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کالبدی، شهری و طراحی شهری محسوب می گردد. لذا، اولین گام، شناسایی میزان آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله می باشد. از این رو، این پژوهش با هدف شناسایی قطعات آسیب پذیر منطقه 3 شهر اصفهان در برابر زلزله و در راستای مدیریت بحران انجام شده است.دراین پژوهش7 شاخص «دسترسی به مراکز درمانی، درجه محصوریت فضا، تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی، کاربری زمین، عمر ابنیه و کیفیت ابنیهانتخاب شده و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) و ترکیب نقشه های مربوط به شاخص های ذکر شده در محیط GIS، آسیب پذیری منطقه 3 در مقابل زلزله مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش از 55 درصد قطعات منطقه 3 شهر اصفهان در برابر زلزله از وضعیت آسیب پذیری زیاد و خیلی زیاد برخوردارند. همچنین از دیگر نتایج پژوهش این است که قطعات با تراکم ساختمانی و جمعیتی کمتر، دارای آسیب پذیری کمتر و قطعات دارای درجه محصوریت بالا و تراکم های ساختمانی و جمعیتی بالا دارای بیشترین آسیب پذیری بوده اند و در بین نواحی، ناحیه 8 بهترین و ناحیه 9 دارای بدترین وضعیت می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، زلزله، تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP)، منطقه 3 شهر اصفهان
|
 • Pages 1-22
  Social capital has been considered as one of the most important social issues and potential of people power by many scholars. According to many experts، it is one of many factors that play a role in increasing the social capital of the community، religious people. This study examines the role of religion in social capital will be discussed. This is a comparative study between urban and rural areas and between the two communities in Kouhdasht city social capital and its effect on increasing religiosity is analyzed. This paper describes research methods - analysis and documentation methods for data collection and field use. Thus، a total of 400 questionnaires were collected and prepared in urban، rural areas، and Kouhdasht. For data analysis، it was performed using SPSS statistical software. Depending on the parameters of the Pearson correlation test was used to test and independent T-Test. Also in this study، the five dimensions of religiosity (intellectual، doctrinal، ritual، experiential and outcome) and social capital in four dimensions (trust، confidence، official، public participation and informal participation) has been studied. The results indicate that the religious dimensions of social capital، there are significant differences between urban and rural areas. The impact of religion on social capital in rural areas than urban areas is increasing.
  Keywords: Social capital, Religiosity, Between City, Rural, Kouhdasht City
 • Pages 23-45
  The urban system and urbanization in Iran have influenced and changed deeply due to industrialization and the dominance of exogenous development policy which accompanied by the decline of agriculture. The obvious character of such transition was the urban oriented development and the increased hierarchical migration from small towns and villages towards large cities which provided a gradual change of traditional pattern of settlement hierarchical and urban spatial distribution. The region of Zagros with five provinces has a rich and old history of urbanization and high population density in the western part of the country; this area has experienced considerable changes in its human settlement distribution. The purpose of this research is to evaluate the urban system of the region. The methodology of the research is based on descriptive-analytical methods and the data were collected via secondary sources such as national censuses. The results showed that despite the growth of city size and the number of urban places، the region has no sign of primate city and there has been balance in the most of the censuses so that the primate city index only changed from 0. 171 to 0. 178. Also the de-concentration index of the region has decreased from 0. 765 in 1335 to 0. 750 in 1385 which illustrates that in general concentration increased in the area; however from 1375 the region has experienced urban concentration annually.
  Keywords: Urban system, Primate City, Urban hierarchy, Zagros region, Iran
 • Pages 47-67
  Higher education centers as a part of the active urban areas، including the potential cultural capacities، and presenting services in high levels of urban society are considered the best urban cultural spaces of sustainable development of urban culture، therefore understanding the dimensions and nature of higher education centers in the metropolisis very important. This study aimed to identify and analyze performance space higher education centers in promoting urban culture in the Tehran metropolitan represent the relationship between higher education centers and urbanization culture in the metropolitan. In this study، descriptive research and analytical method are based on two studies، library and athletic. Which two zone 3 and 19 of Tehran for the case study were selected and by distributing questionnaires to identify features and test assumptions were examined. The survey results show that there is a significant relationship between these two regions. to form the metropolis Tehran Higher education centers in urban culture sustainable development have influenced Tehran. But this relationship is stronger than region19is in district 3.
  Keywords: Urban Space, Urban Culture, Urban Sustainability, Higher education, Metropolis
 • Pages 67-78
  Zonation of different areas using appropriate methods is important for rural development and planning. In order to prepare the zonation mapping of the mountainous areas of Mazandaran province in this study، factors including elevation، slope، aspect، lithology، temperature، rain، and distance from river were used as information layers. After calculating frequency of the villages in each class of factors and determining their weight using information value model، the developed layers in ArcGIS were integrated and as a result the zonation map of the area was developed. For preparing the zonation map using the correlation model، the weight of each factor was calculated using the SPSS software and then was multiplied by the weight of the classes of each factor. Results show that elevation of 500-1000 meters، slope of 10-20 percents، the south direction، quaternary fluvial، temperature 10-15 degree centigrade، precipitation higher 800 millimeters and distance of 300 meters from rivers are appropriate for rural development. The evaluation of the models also showed that the information value model is more appropriate for zonation in the area.
  Keywords: Rural Development, Information Value, Correlation, Mazandaran
 • Pages 79-98
  Tourism is appeared as new industry due to the increase of people’s free time which is considered as an effective activity in all bases of development. Tourism has gone beyond in recent years and it has been stepped on to the new arena such as using and exploiting Geo-Tourism’s capabilities. Geo-Tourism has developed the role and importance of tourism more than before as a new and modern word in each country and all countries try to exploit sufficiently from this industry، and Iran hasn’t already been able to exploit from this industry sufficiently in spite of having remarkable potentials. Therefore، recognizing the attractions and Geo-Touristic capabilities keeping step with increasing the tourist’s motivations are considered by officials and administrations for visiting natural landscapes during recent years. By considering to this issue that attracting tourists with different cultures and ideas from all over the country in the coasts of Khazar sea causes social interactions and cultural communications with the people who reside in these regions، the impact of tourists in culture، traditions، dialects، and lifestyles، and livelihood، and in short cultural and spiritual symbols of the people of these regions has been considered during recent years. Thus، we are going to evaluate Geo-Touristic potentials and capabilities for presenting main strategies for achieving touristic sustainable development in Noshahr and Chalous. Research method of the current study is descriptive-analytic and it is a kind of an exploratory research and library study methods and the study of texts and contents of materials and also field methods such as questionnaire، interview، and observation have been used in general. The findings of research indicate that these cities can be raised as ecotouristic centers in the direction of the approaches of cultural sustainable development considering to the existing efficiencies and potentials in the studied area.
  Keywords: Geo, tourism, Cultural Sustainable Development, Coastal Cities, Norshahr, Chalous
 • Pages 99-119
  In recent decades، in order to confront with the sporadic development of cities as well as to revitalize the old textures of the city centers، the city managers have turned their attentions towards these parts of the cities. These recursive or Brownfield redevelopments make the cities closer to a stable development process. Developing city centers، demands a significant change especially in the density and land use. In general، the density and land use changes reflects a clear picture of the city. In this research work، by investigating the changes in these two indices، the process of brownfield redevelopment of a part of old texture’s north in Zanjan is studied. The time period for this study is 1996-2009. To this goal some basic data on land use changes and the issued construction licenses have been used. Using an analytical model (crosstab) to evaluate the step-by-step changes، the results indicate that the resulting city conditions reasonably coincide with indices of the Brownfield redevelopment. Due to some obstacles and problems، however، these developments have occurred under a slow pace in the mentioned part of the city.
  Keywords: Brownfield Redevelopment, Land Use, Density, Crosstab Model, Old Texture, Zanjan
 • Pages 119-137
  Reliable estimations of flooding potential are extremely important for flood management in arid and semiarid regions without or lack of data. One of the most important methods in flooding potential estimation is curve number method (CN) of American Soil Conservation Service (SCS). In this research flooding potential and identifying of effective factors on flooding events at sub-catchments and hydrological homogeneous areas of Darrehshahr drainage basin has been studied and compared. In view of this، the study area classified to three homogenous cluster using cluster analysis. The curve number method was used to estimate runoff and maximum discharge of the sub-catchments and homogeneous clusters. The layers and data including land use، hydrological groups of soil، maximum 24 hours precipitation، the CN measures، infiltration (S)، runoff volume (Q) and maximum discharge (Q max) at each sub-catchment and hydrological homogeneous clusters were calculated. Finally، factor analyses based on 20 parameters were used to identify the effective factors on maximum discharge at sub-catchments and homogeneous clusters. The results showed two physiographic parameters (area and drainage density) in and six physiographic parameters (area، main stream length، sum of streams، basin drainage density، bifurcation ratio and time of concentration) at sub-catchments and hydrological homogeneous regions selected as effective parameters in flooding potential، respectively. In addition، at the hydrological homogeneous regions the parameters including forest area، pasture area and percent area of high infiltration formation were selected as highly loading factors. Therefore، we can conclude that the hydrological homogeneous clusters have higher accuracy than the sub-catchments in the estimation of flooding potential using CN method.
  Keywords: CN, Cluster analysis, Factor analysis, Hydrological homogeneous areas, Darrehshahr drainage basin
 • Pages 137-156
  One of the subjects which most of the world cities are faced is natural disaster. The natural disaster have caused to 3 million people death and about 23 milliard dollars loss during 25 years ago to now. Therefore the necessity of decreasing the cites damage against natural disasters including earthquake is as the most important aim in urban planning and programming. So in this regard، the first step is to know the damageability of city regions against the earthquake. So this research has been done by knowing the damageable section in 3th zone of Isfahan city against the earthquake and with regard to crises management. In this research 7 indices like: «accessibility to health centers، the degree of enclosure، building density، population density، land usability، the age of building، and the quality of building» have been chosen and they have been studied by using of irreversible analysis a compounding the related drawings to mentioned indices in GIS environment. The results of this research show that more than 55 percent of section in 3th zone of Isfahan city has high damageability against the earthquake. Also the other results indicating that the sections with lower building density and lower population density have lower damageability and the section with high degree of enclosure and high building densities and population، have the highest and most amount of damaging.
  Keywords: Crises management, Earthquake, GIS, IHWP, 3th Zone of Isfahan City