فهرست مطالب

 • سال سی‌ام شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/22
 • تعداد عناوین: 15
|
 • منصور قربانپور، ناصر مجنون حسینی، شمسعلی رضازاده، منصور امیدی، کاظم خاوازی، مهرناز حاتمی، رضا غفارزادگان صفحات 199-215
  این مطالعه با هدف تاثیر تنش کم آبی (تخلیه آب تا 30، 60 و 90 درصد ظرفیت مزرعه ای به ترتیب تنش خفیف، متوسط و شدید) و نیتروژن (براساس 0، 75، 150 و 225 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بر رشد، محتوی کلروفیل، اختصاص زیست توده، محتوی نسبی آب برگ، محتوی و عملکرد تروپان آلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپولامین ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) انجام شد. استخراج آلکالوئیدها به روش اختصاصی و به وسیله حلال های مختلفی صورت گرفت و شناسایی آنها براساس مقایسه زمان بازداری دستگاه کروماتوگرافی گازی با داده های طیف جرمی و استانداردهای مربوطه هیوسیامین و اسکوپولامین انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین محتوی هیوسیامین (281/0% ماده خشک) و اسکوپولامین در ریشه (232/0%) و همچنین بیشترین محتوی هیوسیامین (937/0%) و اسکوپولامین در شاخساره (416/0%) در تیمار 225 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در شرایط تنش کم آبی شدید مشاهده گردید. همچنین بیشترین آلکالوئید کل (52/20 میلی گرم در گیاه) در تیمار 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در شرایط تنش خفیف کم آبی و کمترین آن (95/8 میلی گرم در گیاه) در تیمار 225 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در شرایط تنش کم آبی شدید حاصل شد. نتایج این تحقیق حکایت از آن داشت که گیاه بذرالبنج در تیمار تنش کم آبی متوسط به همراه کود نیتروژن به میزان 150 کیلوگرم در هکتار علاوه بر اینکه دارای مقادیر مناسبی از محتوی و عملکرد هر دو آلکالوئید می باشد، بلکه بیشترین میزان اسکوپولامین را نیز که نشان از کیفیت آلکالوئید است داراست.
  کلیدواژگان: بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.)، تروپان آلکالوئیدها، هیوسیامین، اسکوپولامین، نیتروژن، تنش کم آبی
 • فریبا صنفی، محمدحسن صفرعلیزاده، سیدعلی صفوی، شهرام آرمیده صفحات 216-222
  امروزه استفاده از اسانس های گیاهی برای جایگزینی حشره کش های مصنوعی به ویژه در خصوص آفات انباری غلات و حبوبات مورد توجه قرار گرفته است. یکی از منابع بالقوه برای تولید آفت کش های جدید، مواد تولید شده به وسیله ی گیاهان می باشد که به عنوان دورکننده، بازدارنده تغذیه و تخم ریزی و یا ترکیب های سمی عمل می کنند. در این تحقیق سمیت تنفسی اسانس گیاه برگ بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculates) مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و در شرایط دمایی 2 ± 30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 60% در تاریکی انجام شد. از هر اسانس گیاهی 5 غلظت در 3 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. مقادیر LC50 برای اسانس برگ بو و اسانس مورد برای حشرات کامل به ترتیب 782/71 و 138/44 و مقادیر LC95 به ترتیب 278/216 و 716/141 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه گردید و مقادیر LC50 برای اسانس برگ بو و اسانس مورد برای تخم این حشره به ترتیب 994/63 و 371/38 میکرولیتر بر لیتر هوا بود. به نظر می رسد، اسانس های گیاهی می توانند به عنوان یک حشره کش کم خطر مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: برگ بو (Laurus nobilis L.)، مورد (Myrtus communis L.)، اسانس، سمیت تنفسی، سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculates)
 • محمدرضا اخگر، دادخدا غضنفری، هادی رهبری صفحات 223-230
  جنس Nepeta، متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae)، در ایران 67 گونه دارد که اغلب آنها انحصاری ایران هستند. هدف از این مطالعه، مقایسه کمی و کیفی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm.، از گونه های انحصاری و معطر بود. این گیاه در اردیبهشت ماه 1390 از کوه هزار واقع در استان کرمان جمع آوری شد و از برگ، گل، ساقه و ریشه آن به طور جداگانه، به روش تقطیر با آب، اسانس گیری بعمل آمد. ترکیب های تشکیل دهنده روغن های اسانسی با استفاده از دستگاه های کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شدند. در روغن های اسانسی برگ و گل، به ترتیب 38 و 19 ترکیب شناسایی شد که 6/98% و 5/94% اسانس را تشکیل می دادند. βa4،α7،βa7-نپتالاکتون (2/29% و 8/26%)، 1،8-سینئول (6/19% و 6/14%)، αa4،α7،αa7-نپتالاکتون (6/6% و 5/19%) و بتا-پینن (9/18% و 4/11%) به ترتیب ترکیب های عمده در اسانس برگ و گل بودند. همچنین، از بین 9 ترکیب شناسایی شده در اسانس ساقه که 8/95% اسانس را تشکیل می دادند، βa4،α7،βa7-نپتالاکتون (8/39%)، کاریوفیلن اکسید (1/24%) و 1،8-سینئول (8/12%)، اجزاء اصلی بودند. از طرف دیگر، 12 ترکیب در اسانس ریشه شناسایی شد که 3/99% آن را شامل می شدند. ترکیب های عمده، ایزومرهای βa4،α7،βa7-نپتالاکتون (2/73%) و αa4،α7،αa7-نپتالاکتون (4/13%) بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که نپتالاکتون جزء اصلی روغن های اسانسی حاصل از اندام های مختلف N. bornmuelleri می باشد.
  کلیدواژگان: پونه سای هزاری (Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm.)، تیره نعناع، روغن اسانسی، ایزومرهای نپتالاکتون، 1، 8، سینئول
 • کیانا پیریان، خسرو پیری صفحات 231-238
  گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) به علت داشتن متابولیت های ثانویه با ارزشی همانند نورآدرنالین، دوپامین و امگا-3 اهمیت دارویی فراوانی دارد و به عنوان ضدسرطان، آنتی اکسیدان و تصفیه کننده خون کاربرد دارد. کالوس های ایجاد شده از ریشه های موئین گیاهان دارویی را می توان برای افزایش تولید متابولیت های ثانویه، کشت سوسپانسیون سلولی، کشت پروتوپلاست، القاء کالوس های جنین زا و انتقال ژن مورد استفاده قرار داد. هدف از این آزمایش بررسی غلظت های مختلف هورمونی بر روی ریشه های موئین تراریخت گیاه خرفه برای تولید کالوس به عنوان یکی از منابع مهم تولید متابولیت های ثانویه بود. ریشه های موئین در این گیاه توسط اگروباکتریوم ریزوژنز استرین 15834 ایجاد گردید. به منظور تولید کالوس، ریشه ها به محیط MS همراه با g/L30 ساکارز و g/L8 آگار که حاوی غلظت های هورمونی مختلف BA و 2،4-D بودند، منتقل گردیدند. غلظت های مختلف بکار رفته برای هورمون های BA و 2،4-D، هر دو در سه سطح 0، 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر و در سه تکرار انجام شد. نتایج بدست آمده از تیمارهای مورد استفاده نشان داد که هورمون های BA و 2،4-D به تنهایی و همچنین تیمار بدون هورمون (شاهد) هیچ گونه تشکیل کالوسی را نشان ندادند. تیمارهای دارای نسبت های مختلف از هورمون های BA و 2،4-D، به درجات متفاوت باعث ایجاد کالوس در ریشه های موئین گردیدند. در میان تیمارهای بکار برده شده، تیمار حاوی دو هورمون BA و 2،4-D هر یک در غلظت mg/L1، بهترین تیمار از نظر تولید کالوس (وزن متوسط و زمان تولید) بود.
  کلیدواژگان: خرفه (Portulaca oleracea L.)، اگروباکتریوم ریزوژنز استرین 15834، کالوس، BA، 2، 4، D
 • عادله کیهانی، فاطمه سفیدکن، اعظم منفرد صفحات 239-249
  اسانس های گیاهی در طیف وسیعی از محصولات دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند. مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) از خانواده Lamiaceae و انحصاری ایران است. در طب سنتی به اثر ضددرد و ضدعفونت گیاه مرزه اشاره شده است. مرزه در موارد ناراحتی های سینه، سرفه، لاغری، دردهای رماتیسمی و عصبی بکار می رود. تحقیقات نشان داده که ترکیب های اصلی اسانس مرزه سهندی پارا-سیمن، تیمول، گاما-ترپینن و کارواکرول بوده و این ترکیب ها در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی وآرایشی کاربرد دارند. از آنجا که روش خشک کردن و همچنین روش اسانس گیری می تواند بر میزان اسانس تولیدی و کیفیت آن موثر باشد، در این تحقیق به منظور بررسی اثر روش های خشک کردن، اندام های هوایی گیاه در زمان گلدهی کامل از مزرعه تحقیقاتی (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین) جمع آوری گردیده و پس از خشک شدن در درجه حرارت های مختلف (آون C°30، آون C°40، آون C°50) و سایه، هر یک از تیمارها، در سه تکرار به روش تقطیر با آب اسانس گیری شدند. اسانس های حاصل با استفاده از دستگاه های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تجزیه و شناسایی گردیدند. داده های حاصل به وسیله نرم افزار SAS و با استفاده از آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بازده اسانس بر حسب وزن خشک، مقدار تیمول و مجموع ترکیب های فنلی اسانس، در روش های خشک کردن با آون C°30، آون C°40 و سایه از نظر آماری اختلاف نداشته ولی خشک کردن در دمای C°50 بازده اسانس پایین تری تولید نمود. ولی مقدار تیمول و همچنین مجموع دو ترکیب فنلی تیمول و کارواکرول در تیمار C°50 بالاتر از سه روش دیگر بود. برای بررسی اثر روش اسانس گیری، اندام های هوایی گیاه در زمان گلدهی کامل جمع آوری گردیده و پس از خشک شدن در سایه به سه روش تقطیر با آب، تقطیر با آب و بخار آب و تقطیر با بخار مستقیم اسانس گیری شدند. نتایج آنالیز آماری نشان داد که بازده اسانس برحسب وزن خشک در روش اسانس گیری تقطیر با آب (45/1%)، بالاتر از دو روش دیگر بود (در سطح احتمال 1%)، در حالی که بالاترین مقدار تیمول و کارواکرول در روش تقطیر با بخار آب بدست آمد (در سطح احتمال 5%).
  کلیدواژگان: مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.)، اسانس، روشهای خشک کردن، روشهای تقطیر، بازده اسانس، تیمول
 • سیدرضی کریمی آکندی، احمد بناکار صفحات 250-259
  گل محمدی با نام علمی Rosa damascene Mill. گیاهی متعلق به تیره Rosaceae و ازجمله گیاهان حاوی اسانس می باشد که دارای خواص دارویی زیادی است. استخراج کمی و کیفی اسانس و در عین حال توجیه اقتصادی آن بستگی به روش های مناسب خشک کردن دارد. روش مناسب خشک کردن، ضایعات و خسارت ها را در طول انبارداری کاهش داده و به کیفیت محصول کمک می کند. هدف از این تحقیق پیش بینی میزان رطوبت گل محمدی در طی فرایند خشک شدن با جریان هوای داغ به عنوان تابعی از دمای هوا در چهار سطح (40، 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد(و سرعت هوا در سه سطح (5/0، 1 و m/s5/1) به کمک شبکه های عصبی مصنوعی بود. متوسط رطوبت اولیه 78% و متوسط رطوبت نهایی 9% تعیین گردید. نمودارهای محتوی رطوبتی با استفاده از نرم افزار Excel بدست آمدند و فرایند خشک شدن نیز با استفاده از نرم افزار Matlab مدل سازی ریاضی گردید. سپس فرایند خشک شدن با استفاده از شبکه های عصبی با سه ورودی دما، سرعت هوا و زمان مدل سازی شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شبکه های عصبی با دقت بیشتری نسبت به مدل های ریاضی توانایی مدل سازی و پیش بینی فرایند خشک شدن گل محمدی را دارند و می توان از آنها در فرایند کنترل بلادرنگ استفاده نمود.
  کلیدواژگان: گل محمدی (Rosa damascene Mill.)، خشک کن جریان هوای داغ، شبکه عصبی مصنوعی، لایه نازک
 • پرویز رضوانی مقدم، سیدمحمد سیدی، مسعود آزاد صفحات 260-274
  به منظور بررسی اثرات منابع آلی و غیرآلی نیتروژن و نیز کودهای مختلف بیولوژیک بر کارایی مصرف نیتروژن و کود در سیاهدانه (Nigella sativa L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و 25 تیمار در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش براساس ترکیبی از 5 منبع تامین کننده نیتروژن (کود دامی، کمپوست، ورمی کمپوست، کود شیمیایی اوره و شاهد) و نیز 5 کود بیولوژیک (نیتروکسین (شامل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم)، میکوریزا، نیتروکسین + میکوریزا، بیوسولفور (شامل تیوباسیلوس) + گوگرد و شاهد) تعیین شدند. نتایج نشان داد که با وجود معنی دار شدن اثرات ساده منابع کود نیتروژنی و کودهای بیولوژیک بر کارایی مصرف کود و نیتروژن در سیاهدانه، اثرات متقابل بین منابع کود نیتروژنی و کود بیولوژیک بر کارایی مصرف کود و نیتروژن معنی دار نبود. نتایج نشان داد که کارایی جذب و مصرف نیتروژن سیاهدانه در کودهای آلی به طور معنی داری بیش از کود شیمیایی اوره بود. همچنین در بین کودهای بیولوژیک بجز کود بیوسولفور + گوگرد، سایر کودها نقش معنی داری در افزایش کارایی جذب و مصرف نیتروژن نداشتند. براساس نتایج حاصل، به نظر می رسد که در خاک های آهکی کود بیولوژیک بیوسولفور + گوگرد می تواند با کاهش اسیدیته خاک به افزایش کارایی جذب و مصرف نیتروژن سیاهدانه کمک کند.
  کلیدواژگان: ازتوباکتر، میکوریزا، تیوباسیلوس، گوگرد، کارایی مصرف کود
 • آرزو خرادمهر، محمدعلی خلیلی، مینا رمضانی، سراج الدین وحیدی، محمدرضا معین صفحات 275-282
  در سال های اخیر استفاده روزافزون از گیاهان دارویی سبب افزایش پژوهش های بیشتری در ارتباط با گیاهان دارویی شده است و با توجه به اینکه عوامل مردانه تقریبا 40%ناباروری را شامل می شوند، بنابراین بررسی تاثیرات ترکیب گیاهی “TOPALAF” شامل میوه گیاه خارخاسک، مغز بادام، بذر شاهی، بذر تره، ریشه گیاه ثعلب، گرده نخل و میوه انجیر جهت بهبود توانایی باروری اسپرم مردان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. 62 مرد نابارور 40-23 ساله که دارای تعداد اسپرم کمتر از 20 میلیون در هر میلی لیتر، تحرک پیش رونده کمتر از 50% و مورفولوژی کمتر از 20%، به طور تصادفی انتخاب و توانایی معیارهای اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. به 32 نفر در گروه مورد مطالعه پودر خشک گیاهی “TOPALAF” و به افراد گروه شاهد دارونما داده شد. افراد هر دو گروه بسته های 25 گرمی را هفته ای 3 مرتبه و به مدت 3 ماه مصرف کردند. بعد از اتمام دوره 3 ماهه، توانایی معیارهای اسپرم در گروه مورد مطالعه ارزیابی و با قبل از مصرف پودر گیاهی و گروه شاهد مقایسه گردید. داده ها به وسیله آزمون t-test ارزیابی شدند. ارزیابی داده های گروه مورد مطالعه حکایت از افزایش 46/10% میانگین تحرک پیش رونده (001/0< p) و 14/8% تعداد اسپرم (05/0> p) داشت، در حالی که تفاوت معنی داری در مورفولوژی طبیعی اسپرم مشاهده نشد. با توجه به اینکه معیارهای تحرک و تعداد اسپرم بعد از مصرف پودر گیاهی در گروه مورد مطالعه و در مقایسه با گروه شاهد بهبود داشت، این احتمال وجود دارد که مصرف این ترکیب گیاهی در ارتقاء توانایی معیارهای اسپرم ها موثر باشد.
  کلیدواژگان: پودر گیاهی، TOPALAF، باروری مردان، معیارهای اسپرم
 • محمد آقایی، عباس حسنی، رضا درویش زاده صفحات 283-291
  گیاهانی که انسان مصرف می کند شامل ترکیب های مختلف ازجمله پلی فنل ها می باشد. فنل های موجود در رژیم غذایی به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی و احتمالا ضدسرطانی قابل توجه می باشند. در این پژوهش میزان فنل کل (با استفاده از معرف فولین) و ظرفیت آنتی اکسیدانی (با روش Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP)) 31 توده ریحان بومی ایرانی (Ocimum basilicum L.) با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه خطی بین متغیرها از ضریب همبستگی ساده و برای گروه بندی ژنوتیپ های مورد مطالعه از الگوریتم وارد (ward) براساس ضریب تشابه City block استفاده گردید. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فنل کل مربوط به توده یزد II با 84/19 میلی گرم در گرم وزن تر و کمترین میزان آن مربوط به توده همدان با 07/1 میلی گرم در گرم وزن تر بود. همچنین بیشترین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی کل مربوط به توده بیرجند با 73/3 میلی مول در 100 گرم وزن تر و کمترین میزان آن مربوط به توده شیراز II با 45/0 میلی مول در 100 گرم وزن تر بود. همبستگی فنوتیپی بین ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و محتوای فنل کل در توده های ریحان r = 0.59 بود. براساس تجزیه خوشه ای، توده های مورد بررسی در سه گروه قرار گرفتند و توده های سنندج III و شیراز II بیشترین فاصله ژنتیکی را از یکدیگر داشتند. همچنین مشخص گردید که روابط ژنتیکی بین توده های مورد مطالعه، با منشا جغرافیایی آنها مطابقت ندارد. البته توده های ریحان تنوع قابل ملاحظه ای را برای صفات مورد مطالعه نشان دادند که این می تواند در مدیریت ژرم پلاسم و نیز برای اصلاح گیاه مفید باشد.
  کلیدواژگان: تنوع فنوتیپی، ریحان (Ocimum basilicum L.)، توده های بومی، فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی
 • مرضیه مبکی، سیدعلی صفوی، محمدحسن صفرعلیزاده صفحات 292-298
  بسیاری از گیاهان ترکیب هایی با خواص حشره کشی دارند. در سال های اخیر استفاده از مشتقات گیاهی به عنوان جایگزین سموم شیمیایی در کنترل آفات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا سمیت تدخینی اسانس پوست میوه نارنگی بمی علیه حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae)) مورد بررسی قرار گرفت. سپس آزمایش در شرایط دمایی 1 ± 27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و در تاریکی انجام شد. تمامی آزمایش ها بر پایه طرح کامل تصادفی انجام گردیدند. مقادیر LC50 و LC95 به ترتیب 93/88 و 54/205 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه گردید که نشان دهنده سمیت مناسب این اسانس علیه این آفت انباری بود. اثر تشدید کنندگی دی اتیل مالئات و استون بر خاصیت حشره کشی اسانس نارنگی علیه این آفت نیز بررسی شد. LC50 برای حشرات در معرض اسانس براساس تجزیه پروبیت 93/88 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد و برای حشره در معرض ترکیب اسانس و دی اتیل مالئات 54/54 میکرولیتر بر لیتر هوا بود. اثر تشدید کنندگی استون نیز در کشندگی اسانس نارنگی بررسی شد، به این منظور مقادیر LC25 این آزمایش با مقدار LC25 حاصل از تدخین اسانس نارنگی به صورت تلفیقی علیه حشرات کامل آزمایش شد که نتایج نشان داد که استون و دی اتیل مالئات دارای خاصیت تشدید کنندگی معنی داری در سمیت تنفسی اسانس نارنگی علیه حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات می باشند.
  کلیدواژگان: اثر تشدید کنندگی، اسانس نارنگی، دی اتیل مالئات، سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae))
 • نرجس خاتون کازرانی، محمدجمال سحرخیز، جمال جوانمردی، بهرام حیدری، مهروز رضایی، پرویز بیات صفحات 299-308
  ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) گیاهی دارویی، معطر و متعلق به تیره نعناییان (Lamiaceae) است. به منظور دستیابی به مناسبترین تراکم بوته و میزان کود مصرفی نیتروژن در راستای افزایش میزان اسانس و عملکرد ماده خشک این گیاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در سال 89-88 انجام شد. در این پژوهش تراکم (D) در چهار سطح 1/12، 8/14، 19 و 6/26 بوته در مترمربع و مقدار نیتروژن خالص (N) در سه سطح 0، 50 و100 کیلوگرم در هکتار مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله تمام گل، پارامتر های رشدی مانند تعداد و طول شاخساره، تعداد و طول گل آذین، ماده تر و خشک شاخساره و مقدار اسانس و عملکرد آن اندازه گیری شد. همچنین استخراج اسانس به روش تقطیر با آب توسط دستگاه اسانس گیر کلونجر انجام گردید. طبق نتایج بدست آمده اثر تراکم بوته و میزان نیتروژن بر ماده تر و خشک شاخساره، طول شاخه، طول و تعداد گل آذین، میزان اسانس و عملکرد اسانس معنی دار بود. اگرچه تعداد شاخه جانبی، ارتفاع بوته، وزن تر تک بوته، میزان نیتروژن ریشه، میزان نیتروژن اندام هوایی، ماده خشک ریشه، میزان کلروفیل و سطح برگ تحت تاثیر تراکم بوته یا مقدار نیتروژن قرار نگرفت، اما اثرات متقابل آنها بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. بیشترین میانگین ماده تر و خشک، طول و تعداد گل آذین، طول و تعداد شاخه، درصد اسانس و عملکرد اسانس در تراکم های 8/14 تا 19 بوته در مترمربع و با مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار حاصل گردید. البته میزان اسانس تحت تیمارهای مورد بررسی در پژوهش حاضر بین 6/0 تا 1/1% در نوسان بود.
  کلیدواژگان: ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.)، اسانس، تراکم بوته، نیتروژن، عملکرد
 • آسیه آوخ، کرامت الله رضایی، جلیل وندیوسفی صفحات 309-321
  اغلب ترکیب های گیاهی نسبت به آنتی بیوتیک ها به خصوص علیه باکتریهای گرم منفی، خاصیت ضدمیکروبی بسیار پایین تری دارند (μg/ml1000-100 = MIC). امروزه دانشمندان معتقدند که پمپ های افلوکسی باکتریایی مسئول این مشکل هستند. این پروتئین های غشایی قادر به شناسایی و خروج ترکیب های ضدمیکروبی مختلف ازجمله ترکیب های گیاهی با ساختارهای شیمیایی گوناگون از داخل سلول می باشند و متعاقبا منجر به بروز مقاومت باکتریها در برابر این مواد می گردند. هدف از این تحقیق بررسی علت اصلی خاصیت ضدمیکروبی پایین آلکالوئیدهای نوسکاپین، کافئین و وینکامین علیه سودوموناس آئروجینوزا (نماینده باکتریهای گرم منفی با مقاومت بالای دارویی) بوده است. اغلب آلکالوئیدها جزء فیتوآلکسین های گیاهی هستند که مقدار آنها در هنگام تهاجم میکروبی افزایش می یابد، بدین معنی که عملا دارای خاصیت ضدمیکروبی هستند، اما آلکالوئیدهای مورد استفاده در این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی هیچ خاصیت ضدمیکروبی از خود نشان نمی دهند. اثر ضدمیکروبی ذاتی (واکنش بین آلکالوئیدها و فنیل آلانین-آرژینین بتانفتیل آمید (PAβN) (مهارکننده پمپ های افلوکسی باکتریهای گرم منفی)) و خاصیت مهارکنندگی پمپ های افلوکسی (سینرژی بین آلکالوئیدها و لووفلوکساسین (سوبسترای پمپ های افلوکسی موجود در سودوموناس آئروجینوزا)) آلکالوئیدهای این تحقیق به وسیله آزمایش تیتراسیون چکربورد بررسی شد. نتایج نشان داد که کافئین و وینکامین ذاتا مواد ضدمیکروبی گیاهی هستند. به طوری که با مختل کردن پمپ افلوکسی MexAB-OprM در سویه بسیار مقاوم nalB سودوموناس آئروجینوزا توسط PAβN، خاصیت ضدمیکروبی کافئین و وینکامین به ترتیب به مقادیر قابل توجه 17 و 8 برابر افزایش یافت. بنابراین می توان گفت پمپ های افلوکسی باکتریایی مهمترین عامل در تضعیف خاصیت ضدمیکروبی ترکیب های گیاهی می باشند؛ البته به نظر می رسد با مهار فعالیت این پمپ ها بتوان عملکرد بالینی این مواد طبیعی را به طور قابل توجهی بهبود بخشید و بدین طریق امید داشت که مواد گیاهی نیز همانند آنتی بیوتیک ها به زمینه درمان بالینی راه یابند.
  کلیدواژگان: نوسکاپین، کافئین، وینکامین، پمپ افلوکسی، مهارکننده پمپ های افلوکسی
 • فاطمه عسکری، ولی الله مظفریان، اسلام پارسا صفحات 322-331
  گونه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. نوعی گل گندم چندساله است که در مناطق شمال و شمال غربی کشور پراکنش دارد. اندام هوایی گیاه در مرحله گلدهی در پایان خرداد 1390 از مناطق فیروزکوه، قائم شهر و جاده چالوس جمع آوری گردید. اندام های گیاهان تفکیک شده و در دمای محیط خشک شده و بعد به ذرات کوچک آسیاب شدند. نمونه ساقه همراه برگ و گل آذین به تفکیک با روش تقطیر با آب اسانس گیری شد. برای جداسازی و شناسایی ترکیب های اسانس از دستگاه های گاز کروماتوگرافی GC و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده گردید. بازده اسانس اندام های مختلف (بر پایه وزنی- وزنی خشک شده) بین 02/0% تا 07/0% بود. بیشترین درصد ترکیب ها عبارت از اسپاتولنول (حداکثر 8/28%)، تیمول (حداکثر 7/21%)، کاریوفیلن اکساید (حداکثر 9/20%)، لینالول (حداکثر 5/19%)، جرماکرن دی (حداکثر 3/16%) و کارواکرول (حداکثر 8/6%) بودند. با توجه به نتایج درمی یابیم که تنوع بسیاری در ترکیب های اصلی اسانس سه رویشگاه و حتی اندام های مختلف یک رویشگاه وجود دارد. وجود تیمول در اسانس ساقه و برگ (8/17% و 7/21%) و لینالول در اسانس گل آذین (5/19% و 7/9%) رویشگاه های جاده چالوس و فیروزکوه و عمده بودن کاریوفیلن اکساید (9/20%) در اسانس ساقه و برگ رویشگاه قائم شهر از ویژگی های گیاهان این رویشگاه ها است.
  کلیدواژگان: Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn، ترکیب های شیمیایی اسانس، اسپاتولنول، تیمول، کاریوفیلن اکساید، لینالول
 • فاطمه حمزه وی، سعید محرمی پور، علی اصغر طالبی صفحات 332-341
  شپشه آرد (Tribolium confusum Jacquelin du Val)، شپشه گندم (Sitophilus granarius L.) و شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L.) از مهمترین آفات انباری محسوب می شوند، به همین منظور اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh) و شیشه شور Callistemon viminalis (Gaertn) روی حشرات فوق مورد بررسی قرار گرفت. استخراج اسانس از برگ های خشک اکالیپتوس و شیشه شور با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب انجام شد. برای بررسی قدرت دورکنندگی اسانس ها از بویایی سنج Y شکل استفاده شد. غلظت های 4 تا 10 میکرولیتر از هر اسانس در 50 میکرولیتر از استون روی 2 گرم گندم در بازوی تیمار بویایی سنج بکار برده شد. بالاترین میزان دورکنندگی اسانس اکالیپتوس و شیشه شور در غلظت های مورد استفاده به ترتیب 90% و 70% برای شپشه آرد، 60% و 35% برای شپشه گندم و برای شپشه دندانه دار 60% و 53% مشاهده شد. اسانس ها روی شپشه آرد اثر دورکنندگی بیشتری نسبت به شپشه گندم و شپشه دندانه دار داشتند. در غلظت 71/35 میکرولیتر بر لیتر هوا دوام یا نیمه عمر اسانس اکالیپتوس (79/3 روز) و شیشه شور (34/4 روز) روی شپشه آرد بدست آمد که اختلاف معنی داری با هم نداشتند، اما روی شپشه گندم دوام اسانس اکالیپتوس (40/4 روز) به طور معنی داری بیشتر از اسانس شیشه شور (15/2 روز) بود. این نتایج نشان می دهد که اسانس های فوق در محیط های سربسته با وجودی که در غلظت های پایین اثر دورکنندگی قابل توجهی دارند اما این ترکیب ها بسیار کم دوام بوده و با سرعت بیشتری تجزیه می شوند.
  کلیدواژگان: اسانس، دورکنندگی، آفات انباری، بویاییسنج، دوام
 • سید پوریا قاسمی، ابراهیم شریفی عاشورآبادی صفحات 342-352
  به منظور بررسی تاثیر تراکم و کشت مخلوط گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) و منداب (Eruca sativa L.) بر عملکرد و نسبت برابری زمین، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری واقع در 30 کیلومتری جنوب شهرستان تهران انجام شد. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تراکم بوته در سه سطح 40، 20 و 16 بوته در مترمربع به عنوان عامل اصلی و آرایش در خطوط کشت در 6 سطح، شامل کشت خالص گلرنگ (CCCCCCCC)، کشت خالص منداب (EEEEEEEE) و همچنین کشت مخلوط آنها به صورت CCCCEEEE، ECCCEEEC، CCEECCEE و CECECECE به عنوان عامل فرعی بود. ویژگی های مورد مطالعه شامل عملکرد، اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین بود. نتایج نشان داد که در منداب، بیشترین عملکرد ماده خشک اندام هوایی و همچنین دانه به ترتیب معادل 1035 و 246 گرم در مترمربع از تراکم 40 بوته در مترمربع و آرایش CCCCEEEE بدست آمد. در گلرنگ نیز، بیشترین عملکرد ماده خشک اندام هوایی و دانه به ترتیب برابر با 1050 و 268 گرم در مترمربع بود که در تراکم 40 بوته در مترمربع از آرایش CCCCEEEE مشاهده شد. به طور کلی در ارزیابی سیستم کشت مخلوط مشخص گردید که در تولید ماده خشک اندام هوایی و دانه، بالاترین نسبت برابری زمین مربوط به تراکم بالا از آرایش CCCCEEEE و به ترتیب معادل 41/1 و 48/1 بود که بیانگر سودمندی کشت مخلوط نسبت به کشت خالص هر کدام از گونه ها به تنهایی می باشد.
  کلیدواژگان: گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)، منداب (Eruca sativa L.)، کشت مخلوط، تراکم، آرایش کشت، نسبت برابری زمین
|
 • M. Ghorbanpour, N. Majnon Hossieni, Sh. Rezazadeh, M. Omidi, K. Khavazi, M. Hatami, R. Ghafarzadegan Pages 199-215
  In order to indicate the water deficit stress and nitrogen fertilization effects on alkaloids yield and content of Hyoscyamus niger L. plant parts (root and shoot)، this experiment was conducted at the full flowering growth stage in greenhouse conditions. Plants were treated with different nitrogen application (0، 75، 150 and 225 kg/ha N as ammonium nitrate in the form of solution، N0-N3) before the commencement of water deficit stress treatment (30، 60 and 90% depletion of water from field capacity، W1-W3). Extracted alkaloids were analyzed by Gas chromatography /mass spectrometery (GC/MS) analysis using a Younglin Acme 6000 GC system equipped with a flame ionization detector (FID) and HP-5MS capillary column (30 m × 0. 25 mm، film thickness 0. 25 µm). The identification of alkaloids was based on the comparison of their GC retention time and mass spectra data with their standards substances. Results showed that the highest alkaloid content values in root (HYO: 0. 281 %DW; SCO: 0. 232 % DW) and shoot (HYO: 0. 937%DW; SCO: 0. 416%DW) were achieved in plants grown under sever water deficit stress (W3) accompanied with nitrogen supply of 225kg/h (N3). The maximum and minimum (20. 52 and 8. 95mg. plant-1) total alkaloids yield in whole plant were obtained in N2W1 and N3W3 treatments، respectively. The survey results indicated that H. niger in the treatment of moderate water deficit stress (W2) along with 150kg N. h-1 (N2) in addition to having a good amount of content and performance of both alkaloids، it also contained the highest level of SCO، indicating alkaloid quality.
  Keywords: Hyoscyamus niger L, tropane alkaloids, hyoscyamine, scopolamine, nitrogen, water deficit stress
 • F. Senfi, M.H. Safaralizadeh, S.A. Safavi, Sh. Aramideh Pages 216-222
  Nowadays، the application of plant essential oils has been highly considered as an alternative for synthetic insecticides especially in stored-product pests. One of the potential resources for development of new pesticides is plant materials، acting as repellents، antifeedants، oviposition deterrents and toxic compounds. In this study، fumigant toxicity of essential oils extracted from Laurus nobilis L. and Myrtus communis L. was assessed on adults and eggs stage of Callosobruchus maculatus. This research was conducted in a completely randomized design at 30 ± 2°C and relative humidity of 60 ± 5 % in darkness. Each essential oil was tested in 3 replications and 5 concentrations. The LC50 values for L. nobilis and M. communis for adults of the beetle were calculated to be 71. 782 and 44. 138 micro liter per liter of air and the LC95 values were calculated to be 216. 278 and 141. 716 micro liter per liter of air، respectively. The LC50 values for L. nobilis and M. communis for eggs of the beetle were calculated to be 63. 994 and 38. 371 microliter per liter of air، respectively. It seems that essential oils can be used as a low-risk insecticide.
  Keywords: Larurus nobilis L, Myrtus communis L, essential oil, fumigant toxicity, Cowpea weevil (Callosobruchus maculates)
 • M.R. Akhgar, D. Ghazanfari, H. Rahbari Pages 223-230
  The genus Nepeta، belonging to the Lamiaceae family، has 67 species in Iran، most of which are endemic. In this study we provide a qualitative and quantitative comparison of essential oil of leaves، flowers، stems and roots. Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm.، an endemic and aromatic species، was collected from Hezar mountain، Kerman province، Iran، in May 2011. The essential oils of leaves، flowers، stems and roots of the plant were separately extracted using hydrodistillation method and analyzed by GC and GC/MS. In the leaf and flower oils، 38 and 19 components were identified، representing 98. % and 94. 5% of the total oils، with 4aβ،7α،7aβ-nepetalactone (29. 2% and 26. 8%)، 1،8-cineole (19. 6% and 14. 6%)، 4aα،7α،7aα-nepetalactone (6. 6% and 19. 5%) and β-pinene (18. 9% and 11. 4%) as the main constituents، respectively. The stem oil was characterized by higher amount of 4aβ،7α،7aβ-nepetalactone (39. 8%)، caryophyllene oxide (24. 1%) and 1،8-cineole (12. 8%) among the 9 components comprising 95. 8% of the total oil. Furthermore، 12 compounds were identified in the root oil، representing 99. 3% of the total oil. 4aβ،7α،7aβ-Nepetalactone (73. 2%) and 4aα،7α،7aα-nepetalactone (13. 4%) isomers were found to be the major constituents. As a result، nepetalactone was the dominant component in the essential oils of N. bornmuelleri.
  Keywords: Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm, Lamiaceae, essential oil, nepetalactone isomers, 1, 8, cineole
 • K. Pirian, Kh. Piri Pages 231-238
  Portulaca oleracea L. as a medicinal plant، having valuable secondary metabolites، such as noradrenaline، dopamine and omega-3، is used as anti-cancer، antioxidant، and blood purifier factor. Callus inducted from hairy roots of some medicinal plants are used to increase the production of secondary metabolites، cell suspension culture، protoplast culture، induction of embryonic callus and gene transfer agents. In this experiment، various concentrations of two hormones of BA and 2،4-D were examined on transgenic hairy roots of P. oleracea to produce callus. Hairy roots transgenic of P. oleracea were induced by Agrobacterium rhizogene، 15834 strain. Hairy roots produced by Agrobacterium rhizogenes15834 strain، were transferred to 1/2MS medium containing different concentrations of BA and 2،4-D hormones. BA and 2،4-D hormones were used، both at three levels of 0، 0. 5 and 1 mg per liter and in three replications. Our results indicated that BA and 2،4-D hormones alone as well as without hormone treatment (control) did not show any callus formation. The treatments containing different ratios of BA and 2،4-D hormones، caused callus formation in varying degrees. The medium containing 1mg/L BA and 1 mg/L of 2،4-D hormones showed the higher production of callus.
  Keywords: Portulaca oleracea L, Agrobacterium rhizogenes15834 strain, Callus, BA, 2, 4, D
 • A. Kayhani, F. Sefidkon, A. Monfared Pages 239-249
  Plant essential oils are used in a wide range of pharmaceutical، food، cosmetics and hygienic products. Satureja sahendica Bornm is an endemic aromatic plant in Iran. In traditional medicine، it has analgesic and anti-infection properties. Savory is used for treatment of chest discomfort، cough، wasting and rheumatic pain. Previous researches showed that the main compounds of Satureja Sahendica essential oil were ρ-cymene، thymol، carvacrol and γ-terpinene. Since different drying and distillation methods affect oil yield and composition of aromatic plants، in this study، to investigate the effect of drying methods، the aerial parts of Satureja Sahendica were collected from Agricultural Research farm in Qazvin، at full flowering stage. The plant materials were dried by different methods (oven 30°C، oven 40°C، oven 50°C and shade). The essential oils of each treatment were obtained by hydro- distillation in three replicates. The oils were analyzed by capillary GC and GC/MS. Oil yield and the percentage of main components were compared statistically by Duncan''s Multiple Range Test in SAS software. Results showed that oil yields، percentage of thymol and total phenolic compounds in essential oils were not different statistically in oven 30°C، oven 40°C and shade، but drying in oven 50°C produced lower oil yield. The percentage of thymol and total phenolic compounds was higher in oven 50°C. Statistical analysis showed that the oil yield obtained from hydro-distillation method (1/45%) was higher than that of the other two methods (at 1% level)، while the highest values of thymol and carvacrol were obtained by steam distillation (at 5% level).
  Keywords: Satureja sahendica Bornm, essential oils, drying methods, distillation methods, oil yield, thymol
 • S.R. Karimi Akandi, A. Banakar Pages 250-259
  Damask rose with scientific name of Rosa damascena Mill. contains essential oils with large medicinal properties. Qualitative and quantitative extraction of essential oils as well as its economic justification depends on appropriate methods of drying. Appropriate method of drying reduces loss and damage during storage and helps maintain product quality. The purpose of this study was to predict Rose moisture content during the drying process with hot air flowing as a function of temperature at four levels (40، 50، 60 and 70°C) and air velocity at three levels (0. 5، 1 and 1. 5 m/s)، using artificial neural networks. The average initial and final moisture contents were calculated to be 78% and 9%، respectively. The drying process was modeled by mathematical models using matlab and then the moisture content graphs were achieved by excel. Then، the drying process was modeled using neural networks with three inputs including temperature، air velocity and time. Results showed that neural network was more accurate than mathematic models in modeling and predicting the drying process of damask rose and could be used in on-line controlling.
  Keywords: Rosa damascena Mill, hot air drying, Artificial Neural Network, thin layer dryer
 • P. Rezvani Moghaddam, S.M. Seyedi, M. Azad Pages 260-274
  In order to investigate the effects of organic، chemical and biological sources of nitrogen on nitrogen and fertilizer use efficiency of black seed (Nigella sativa L.)، a field experiment was conducted at Agricultural Research Station of Ferdowsi University of Mashhad، Iran، in 2009-2010. The experiment was arranged by using a completely randomized block design based on factorial fashion with three replications and twenty-five treatments. The experimental treatments included different sources of nitrogen (manure، compost، vermicompost، urea fertilizer and control) and different biological fertilizers (nitroxin including Azotobacter sp. and Azospirillum sp)، mycorrhizae، nitroxin+mycorrhizae، biosulfur ((including Thiobacillus sp.) +sulfur and control (no biofertilizer). Results indicated that in spite of significant effects of sources of nitrogen and biological fertilizer on nitrogen and fertilizer use efficiency of black seed، interactions between these factors had no significant effects on mentioned traits. Results showed that nitrogen and fertilizer use efficiency of black seed in organic fertilizer treatments were significantly higher than that of urea fertilizer. The biological fertilizer had no significant increasing effects on mentioned traits، except biosulfur + sulfur bentonite. It seems that in the alkalic soils، biosulfur biofertilizer plus sulfur could contribute in increasing the nitrogen uptake and use efficiency of black seed، by decreasing the soil pH.
  Keywords: Azotobacter, mycorrhizae, Thiobacillus, Sulfur, fertilizer use efficiency
 • A. Khoradmehr, M.A. Khalili, M. Ramezani, S. Vahidi, M.R. Moein Pages 275-282
  In recent years، increasing use of medicinal plants has caused further research associated with medicinal plants. Male factors approximately include 40 percent of infertility، therefore، this research was aimed to investigate the effects of herbal medicine «TOPALAF» including Tribulus terrestris، Amygdalus communis nut، Allium ampeloprasum، Lepidium sativus، Orchis mascula، and Phoenix dactylifera pollen and Ficus carica on the improvement of sperm fertility. Sixty-two infertile men (age 23-40 years) were randomly selected for the assessment of sperm parameters، having spermatozoa concentration lower than 20 million/ml، progressive motility < 50 %، and normal morphology < 20%، according to WHO criteria. Thirty-two men in the study group were given the herbal powder and control group received placebo. In both groups، men were taken 25-gram packs، three times a week for 3 months. After 3 months، sperm parameters were evaluated and compared with control. Data were analyzed by t-test. According to the results، the study group showed an increase of 10. 46 percent in spermatozoa count and 8. 14 percent in progressive motility (a+b class)، but there was no significant difference in normal morphology. Our findings showed that the count and sperm motility parameters improved after taking the herbal powder in the study group compared with the control group، indicating its effectiveness in improving sperm parameters and fertility potential.
  Keywords: Herbal powder, “TOPALAF”, sperm parameters, male fertility
 • M. Aghaei, A. Hasani, R. Darvishzadeh Pages 283-291
  Plants، used by human، contain different compounds such as polyphenols. The phenols in food diet are important because of antioxidant and probably anticancer activity. In present research، total phenolic contents (using the Folin-Ciocalteu assay) and antioxidant capacity (using the Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP)) of 31 Iranian basil landraces (Ocimum basilicum L.) were measured using spectrophotometery. Linear relationship between total phenolic contents and antioxidant capacity was investigated. The similarity among studied genotypes was calculated by City block similarity coefficient and the classification of genotypes was done by the wards clustering method. Results showed that maximum and minimum total phenolic contents belonged to the landraces of Yazd with 19. 84 mg/g fresh weight and Hamedan with 1. 07 mg/g fresh weight، respectively. Maximum and minimum antioxidant capacity belonged to Birjand landrace with 3. 73 mmol/100g، fresh weight and Shiraz II with 0. 45 mmol/100g fresh weight، respectively. Phenotypic correlation between antioxidant capacity and total phenloic content in basil landraces was 0. 59. According to cluster analysis، studied landraces were categorized in 3 clusters. Sanandej III and Shiraz II landraces had maximum distance from each other. It also became clear that genetic relationships among the studied populations did not match by their geographical origin. Basil populations displayed a considerable diversity for studied traits that could be useful for germplasm management and utilization into crop improvement.
  Keywords: Phenotypic diversity, Basil (Ocimum basilicum L.), Landraces, Total phenol, Antioxidant capacity
 • M. Mobki, S.A. Safavi, M.H. Safaralizadeh Pages 292-298
  Many plants have compounds with insecticidal properties. In recent years، certain compounds of plants with insecticidal properties have been considered as alternatives to chemical pesticides for pest control. In this study، the respiratory toxicity of tangerine essential oil was evaluated on the mortality rate of the adults of Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae). The experiment was carried out at 27 ± 1 0C and 60 ± 5% relative humidity in darkness. All experiments were based on CRD. LC50 and LC95 values for adults were 88. 93 and 205. 54 microliter per liter of air، respectively indicating the toxicity of tangerine essential oils on the studied pest. The insecticidal effect of essential oils of tangerine and acetone and synergistic effect of diethyl maleate were also assessed against cowpea beetle. LC50 values for the insects exposed to essential oil alone and along with synergist were 88. 93، and 54. 54 microliter per liter of air، respectively based on probit analysis. To determine the synergistic effect of acetone on tangerine lethality، LC25 values of both of them were calculated، combined and evaluated on insect host. Results showed that acetone and diethyl maleate had synergistic effects on tangerine essential oil.
  Keywords: Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae), diethyl maleate, synergistic effects, tangerine essential oil
 • N. Kazerani, M.J. Saharkhiz, J. Javanmardi, B. Heidari, M. Rezaei, P. Bayat Pages 299-308
  Holy basil (Ocimium sanctum L.) is a medicinal and aromatic plant belonging to Lamiaceae family. This study was conducted to determine the most suitable plant density and nitrogen fertilizer rate to improve the qualitative and quantitative traits of Holy basil. The experiment was a randomized complete block design in a factorial arrangement with two factors and four replications. The factors were plant density (D) at 26. 6، 19، 14. 8، and 12. 1 plant per m2، and nitrogen (N) at three levels of 0، 50 and 100 kg/ha. At full flowering stage، plant height، shoot number and length، inflorescence length، fresh and dry weights of shoots and roots، and essential oil content and yield were measured. According to the results، the plant density and nitrogen treatments had significant effects (P≤0. 05) on fresh and dry matter weights، secondary shoot length، essential oil content and yield، and the number of inflorescences. However، the studied treatments did not affect the number of branches، plant height، and root and shoot، root dry matter، chlorophyll content and leaf area. The interaction effects of row spacing and nitrogen levels on all traits with the exception of chlorophyll content and leaf area were significant (P≤0. 05). The highest amounts of fresh and dry matter weights، shoot length، number of inflorescences، essential oil content and yield were obtained in 14. 8 plant per m2 with application of 50 kg N/ha. Essential oil contents (w/w%) varied between 0. 6-1. 1%.
  Keywords: Ocimum sanctum L, essential oil, plant density, nitrogen, crop yield
 • A. Avakh, K. Rezaei, J. Vand Yusefi Pages 309-321
  Most plant compounds have very low level of antimicrobial activity than antibiotics especially against Gram-negative bacteria (MIC=100-1000µg/ml). Recently، scientists believe that the bacterial efflux pumps are responsible for this problem. These transmembrane proteins (efflux pumps) are capable of recognizing and expelling a variety of structually unrelated antimicrobial agents including plant compounds from the bacterial cell and subsequenly conferring resistance to these compounds. The aim of this study was to investigate the main reason (s) of low level antimicrobial activity of plant-based alkaloids; noscapine، caffein and vincamine، against representative highly resistant Gram negative bactria (Pseudomonas aeruginosa). Most alkaloids are the part of plant phytoalexins which their levels increase strongly in response to microbial invasion، this means that most alkaloids are plant antimicrobial agents but noscapine، caffein and vincamine did not actually show any antimicrobial activity in a direct susceptibility tests in vitro. Intrinsic antimicrobial activity (intraction between alkaloids and PAβN (inhibitor of Gram negative bacteria)) or efflux pump inhibitory properties (synergy between alkaloids and levofloxacin (substrate of the efflux pumps in (Pseudomonas aeruginosa) of noscapine، affeine and vincamine were assessed by a checkerboard titration assay. Results showed that caffeine and vincamine were intrinsically the plant antimicrobial compounds. With disrupting the function of MexAB-OprM in nalB highly resistant strain of Pseudomonas aeruginosa by PAβN، antimicrobial activities of caffeine and vincamine were increased by 17-and 8-fold، respectively. Therefore، it could be said that bacterial efflux pumps are a major factor in the weakening of antimicrobial activity of plant compounds. It appears that inhibition of these pumps may significantly improve the clinical performance of these natural compounds and thereby hoped that plant antimicrobials similar to systemic antibiotics will find its way to the field of clinical treatment in future.
  Keywords: Noscapine, caffeine, vincamine, efflux pump, efflux pump inhibitor
 • F. Askari, V. Mozaffarian, E. Parsa Pages 322-331
  Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. is a perennial species، distributed in North and North-West of Iran. The shoots of C. zuvandica were collected at flowering stage from Firoozkoh، Ghaemshahr and Chaloos Road، in late June 2011. The plant parts were dried at ambient temperature and milled to small particles. The essential oils of stem as well as leaves and inflorescences were obtained by hydrodistillation and were analyzed by GC and GC/MS. Essential oil yield of different organs varied (w/w dried weight) between 0. 02% to 0. 07%. The major constituents were: spathulenol (>28. 8%)، thymol (>21. 7%)، caryophyllene oxide (>20. 9%)، linalool (>19. 5%)، germacrene D (>16. 3%) and carvacrol (>6. 8%). According to the obtained results، a high variability was found for the major essential oil constituents among three studied localities and even among different organs of a locality. The major constituent in the stem and leaf oils، collected from Chaloos Road and Firoozkoh localities، was thymol (17. 8% and 21. 7%). Linalool (19. 5% and 9. 7%) was the major constituent in inflorescence oils، collected from Chaloos Road and Firoozkoh localities. For the samples collected from Ghaemshahr، caryophyllene oxide (20. 9%) was identified as the major constituent in stem and leaf oil.
  Keywords: Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn, chemical composition, spathulenol, thymol, caryophyllene oxide, linalool
 • F. Hamzavi, S. Moharramipour, A.A. Talebi Pages 332-341
  Tribolium confusum Jacquelin du Val.، Sitophilus granarius L. and Oryzaephilus surinamensis L. are the most important stored-product pests on stored wheat. This research was aimed to investigate the repellency effect of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. and Callistemon viminalis (Gaertn.) G. Don essential oils against the above mentioned insects. Essential oils were obtained from dry leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. and Callistemon viminalis (Gaertn)، subjected to hydrodistillation using a modified Clevenger. The Y-tube olfactometer bioassay was used to test the repellency of essential oils. Different concentrations of essential oils (4-10 µl) were prepared by dissolving in 50 µl acetone and mixing with 2 g wheat kernels. The highest repellency of E. camaldulensid and C. viminalis essential oils were obtained at concentration levels of 90% and 70% for T. confusum، 60% and 35% for S. granarius and 60% and 53% for O. surinamensis، respectively. Results indicated that the essential oils were more repellent to T. confusum as compared to S. granariu and O. surinamensis. At a concentration of 35. 71 µl/l. air، the half-life time of E. camaldulensis essential oils (3. 79 days) was as long as C. viminalis (4. 34 days) on T. confusum. The persistence of E. camaldulensis essential oils (4. 40 days) was significantly longer than that of C. viminalis (2. 15 days) on S. granarius. Findings indicated that the tested essential oils in protected areas had substantial repellency even at low concentrations; however، they were less persistent compounds، broken down more quickly.
  Keywords: essential oil, repellency, stored product pests, olfactometer, persistence
 • S.P. Ghasemi, E. Sharifi Ashoorabadi Pages 342-352
  The effects of density and intercropping of safflower (Carthamus tinctorious L.) and rocket sativa (Eruca sativa L.) were evaluated on yield and land equivalent ratio. The experiment was conducted as spilt plot in a randomized complete block design with three replications for one year (2010-11) in the experimental field of Share-Rey University. Main plots included three density levels (40، 20 and 16 plantm2) and subplots included six intercropping arrangement system. CCCCCCCC (pure culture of Carthamus tinctorious L.) EEEEEEEE (Pure culture of Eruca sativa L.) and CCCCEEEE، ECCCEEEC، CCEECCEECC، CECECECE (Mix culture). The studied characteristics included yield، yield components and LER. According to the results، the highest dry matter yield (1035 and 1050 gr) and seed yield (246 and 268 gr) were obtained from a density of 40 and CCCCEEEE arrangement for Eruca sativa and Carthamus tinctorious، respectively. In addition، the highest LER of dry matter yield (1. 41) and seed yield (1. 48) were obtained from high density and CCCCEEEE arrangement، indicating the benefits of intercropping as compared to the pure culture of each studied species
  Keywords: Carthamus tinctorious L, Eruca sativa L, intercropping, arrangement, density, LER