فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت بازرگانی
سال پنجم شماره 18 (زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/12/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریبرز رحیم نیا، زهرا فاطمی، عطا الله هرندی صفحات 1-20
  امروزه، ساخت برندی قدرت مند، هدف بسیاری از سازمان ها از جمله سازمان های خدماتی است. با اینکه ساخت برند در صنعت هتلداری اهمیت زیادی دارد، تحقیقات اندکی با رویکرد تجربی در این زمینه انجام شده است. این مقاله با هدف اندازه گیری تجربی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با در نظر گرفتن فرضیه آکر و به منظور شناسایی مهم ترین بعد ارزش برند در حوزه هتلداری طراحی شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده های مورد نیاز با پرسشنامه از مشتریان هتل های پنج ستاره مشهد جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده بعد اصلی در ایجاد ارزش ویژه برند است و تاثیر قابل توجهی بر سایر ابعاد ارزش برند دارد و تعیین کننده ای قوی در ارزش ویژه برند محسوب می شود.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند
 • علیرضا عاطفت دوست، احمدعلی خائف الهی، علی اصغر فانی، حسن دانایی فرد صفحات 21-42
  تحقیق حاضر به بررسی نقش و سازوکار تاثیرگذاری متغیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان از طریق متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی می پردازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدلی از عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیر مستقل بازاریابی داخلی و متغیرهای میانجی کارآفرینی سازمانی و تعهد سازمانی است، به نحوی که بتوان سهم بیشتری از تغییرات عملکرد سازمان را تبیین کرد. پرسشنامه پژوهش از پرسشنامه های استاندارد موجود استخراج شده، اما برای اثبات روایی آن، علاوه بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه 400 نفر از پرسنل شرکت فولاد مبارکه اصفهان بودند که 372 نفر از آنان پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم، همچنین تاثیر مثبت و غیرمستقیم بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان است؛ تاثیر غیرمستقیم بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان از طریق متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی، به مراتب بیشتر از تاثیر مستقیم آن است. در تاثیر غیرمستقیم، سهم کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان بیشتر از سهم تعهد سازمانی است.
  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، عملکرد سازمان، کارآفرینی سازمانی
 • وحیده علی پور، پرویز احمدی، سید حمید خداداد حسینی، اصغر مشبکی صفحات 43-60
  تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهم ترین تصمیم هایی است که فراروی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیم های بازاریابی تاثیر مستقیم می گذارد. نبض شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما اغلب شرکت ها به کانال های توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیان باری برای آنان به دنبال دارد. از این رو، احتیاج به همکاری نزدیک و انتخاب درست شرکت های پخش در کانال های توزیع و حفظ همکاری بلندمدت، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل موثر در حفظ و تداوم همکاری توزیع کننده- عرضه کننده از دیدگاه عرضه کننده است. جامعه آماری این تحقیق شامل عرضه کنندگان محصولات مواد غذایی است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته های مطالعه حاکی از این است که عواملی نظیر تعهد، ارتباطات، عملکرد، رضایت و اعتماد از جمله عوامل موثر در حفظ و تداوم همکاری تولیدکننده- توزیع کننده است و تاثیر مثبتی بر حفظ همکاری در شبکه توزیع دارد.
  کلیدواژگان: اعتماد، تعهد، حفظ همکاری، عملکرد، کانال های توزیع
 • محمود محمدیان، مصطفی الله وردی، امیر سلیمی صفحات 61-78
  امروزه، صادرات مهم ترین شاخص در توسعه جهانی شرکت ها، همچنین کشورها محسوب می شود. توجه به بازارگرایی صادارت و مزیت رقابتی برای افزایش عملکرد صادرات اهمیت دارد. در مطالعه حاضر تاثیر بالقوه بازارگرایی صادرکنندگان و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات بررسی شده است. جامعه این تحقیق صادرکنندگان نمونه کشوری در سال 1390 بودند که هر ساله به مناسبت روز ملی صادرات از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سازمان توسعه تجارت معرفی می شوند. نتایج این تحقیق نشان می دهد بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات و مزیت رقابتی تاثیر دارد. همچنین، مزیت رقابتی که در مدل تحقیق متغیر میانجی بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات نیز هست، بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت دارد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل بارهای عاملی در بازارگرایی صادرات، شاخص پاسخگویی به هوشمندی صادرات بیشترین وزن (839/0)، برای متغیر مزیت رقابتی شاخص تمایز بازار (903/0) و برای متغیر عملکرد صادرات، عملکرد راهبردی صادرات (932/0) بیشترین سهم را داشت.
  کلیدواژگان: بازارگرایی صادرات، عملکرد صادرات، مزیت رقابتی
 • مرتضی ملکی، نسرین حاجی حسنی صفحات 79-98
  نویسندگان در پژوهش پیش رو سعی بر آن دارند تا عکس العمل های عاطفی مشتریان به تقویت نام تجاری و اعتبار در تبلیغات و تاثیر حاصل را بر ارزش های درک شده (عنصر کلیدی در محیط های خدماتی) و مقاصد رفتاری را بسنجند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک ملت استان سمنان در ایران بودند. نمونه آماری شامل 467 پرسشنامه جمع آوری شده از طریق روش خوشه ایتصادفی بود. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 941/0محاسبه و با استفاده از روایی سازه و محتوا روایی پرسشنامه تایید شد. برای آزمون فرضیه ها، از همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد تاثیر تقویت نام تجاری نسبت به اعتبار در تبلیغات بر پاسخ های عاطفی بیشتر است. پاسخ های عاطفی القاشده تاثیر مثبتی بر ارزش های درک شده دارد. ارزش سودمندگرایی نیز تاثیر بیشتری از ارزش لذت گرایی بر مقاصد رفتاری مراجعان صنعت بانکداری دارد.
  کلیدواژگان: ارزش های درک شده و مقاصد رفتاری، اعتبار برند، پاسخ های عاطفی، تقویت نام تجاری
 • لیلا نصرالهی وسطی، محمدرضا جلیلوند، مهدی فاتح راد صفحات 99-120
  تبلیغات شفاهی به ابزار تبلیغی قدرت مند و منبع اطلاعاتی مهم و تاثیرگذار بر نگرش ها و رفتار خرید مصرف کننده بدل شده است. تبلیغات شفاهی در صنعت گردشگری اهمیت خاصی دارد، چون محصولات ناملموس را نمی توان قبل از مصرف به راحتی بررسی کرد. تحقیق حاضر میزان استفاده گردشگران از منبع اطلاعاتی تبلیغات شفاهی را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش تمامی گردشگرانی اند که در بازه زمانی انجام پژوهش به خارج از کشور سفر می کردند. پس از انجام مطالعه ای مقدماتی در بخش کوچکی از جامعه آماری، حجم نمونه 138 نفر برآورد شد. به منظور جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس بهره گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها، از آزمون t تک نمونه ای، آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS بود. یافته ها نشان می دهد تبلیغات شفاهی بر تصمیم گردشگران برای سفر به کشورهای خارجی موثر است. جنسیت، سن، تحصیلات و تجربه سفر بر استفاده از تبلیغات شفاهی تاثیر معناداری داشت. با این حال، هدف سفر تاثیر معناداری بر استفاده از تبلیغات شفاهی نداشت.
  کلیدواژگان: تبلیغات شفاهی، تصمیم سفر، رفتار مصرف کننده، گردشگر
 • محسن نظری، ثریا ادیب حاج باقری صفحات 121-140
  از بحث هایی که امروزه در بین خریداران خودرو وجود دارد منصفانه بودن (یا نبودن) قیمت خودروهاست که بر رضایت مشتری و تصمیم به خرید تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر آن است که از یک سو مفهوم «قیمت منصفانه» را به عنوان عامل ایجادکننده رضایت مشتری و تاثیر آن را بر «قضاوت رضایت»، و از سوی دیگر عوامل موثر بر ادراک منصفانه بودن، قیمت ادراکی و آسیب پذیری مشتریان را بررسی کند. روش پژوهش، از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 208 نفر از خریداران خودروهای پراید و پژو 206 از نمایندگی های فروش خودرو بودند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Visual PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد از شش بعد در نظرگرفته شده برای قیمت منصفانه، خدمات پس از فروش، قیمت گذاری منصفانه، رویه های قیمت گذاری منصفانه و رضایت از خدمات فروش، به ترتیب، بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتری داشتند و میزان رضایت خودروی پراید نسبت به پژو 206، بیشتر بوده است.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، ادراک قیمتی، انصاف درک شده از قیمت، رضایت مشتری، منصفانه
 • سید حامد وارث، طهمورث حسنقلی پور، مرضیه حبیبی * صفحات 141-160

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است و هدف اصلی از اجرای آن شناسایی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک است. با مطالعه تحقیقات و پژوهش های انجام شده در این خصوص عوامل متعددی شناسایی، دسته بندی و تبدیل به مدل شد و مدل از طریق توزیع پرسشنامه در بین شرکت های وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکای دولتی آن ها، همچنین متخصصان و خبرگان حوزه سرمایه گذاری مشارکتی سنجش شد. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از نظرات متخصصان و آلفای کرانباخ استفاده شد. اطلاعات حاصل از پرسشنامه در سطح آمار استنباطی بر اساس آزمون دوجمله ای و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که سه عامل وابسته مهم ترین عوامل تعیین کننده عملکرد سرمایه گذاری های مشترک محسوب می شوند: جهت های راهبردی سرمایه گذاری های مشترک، ارتباطات بین شرکا، و سبک کاری و مدیریت سرمایه گذاری های مشترک. سایر عوامل تاثیرگذار بر این سه عامل نیز شناسایی و میزان اهمیت آنها بررسی شد، از جمله تعهد، اعتماد، قدرت اداره و کنترل شرکا، و انگیزه های راهبردی.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مشترک، عوامل موثر بر عملکرد، عملکرد سرمایه گذاری های مشترک
|
 • Fariborz Rahimnia, Seyedeh Zahra Fatemi, Ata Ollah Harandi Pages 1-20
  Today make a strong brand is an objective for many organizations like service organizations. Therefore building a brand in the hotel industry is important in this area، but little research has been carried out with experimental approach in this area. This study examines experimentally the relationship among the components of customer-based brand equity Based on Asker’s assumption in order to determining the most important component in brand equity components in hotel industry. This study، based on aim، is an applicable research، and based on data collection method، it is a descriptive research. The using data was gathered by questionnaire from customers of Mashhad five stare hotels by using Non-random sampling methods available collection. Also، considering its data analysis method، it is a structural equation based research. The results indicate that perceived quality is the strongest predictor when determining brand equity and has significant impact on other brand equity components. it is one of the strongest determinant of brand equity.
  Keywords: brand equity, Brand awareness, Brand loyalty, perceived quality, Brand association
 • Alireza Atefatdoost, Ahmad Ali Khaef Elah, Ali Asghar Fani, Hasan Danaee Fard Pages 21-42
  The present research studies the role and mechanism of the effect of IM variable on the Organizational Performance through Organizational Commitment (OC) and organizational entrepreneurship as mediating variables. The goal of the present research is providing a model for Organizational Performance with considering OC and Organizational Entrepreneurship as mediating variables so that reach at a better explanation for Organizational Performance modifications. The research Questionnaire is extracted from available standard questionnaires in research variables fields but for proving it''s validity، in addition to elit''s view، confirmatory factor analysis has been used. The research sample includes 400 people of Foolad Mobarakeh company''s personnel which 372 pople of them complete the questionnaires. The results of the research indicate that IM has both direct and indirect positive effects on the organizational performance. The indirect effect of IM on Organizational Performance is considerably higher than the direct effect in which، the effect of Organizational Entrepreneurship on Organizational Performance is the most strongest effect among the other variables effects.
  Keywords: Organizational Performance, Internal Marketing, Organizational Entrepreneurship, organizational commitment
 • Vahideh Alipoor, Parviz Ahmadi, Seyyed Hamid Khodadad Hoseini, Asghar Moshabbaki Pages 43-60
  Decision about distribution and sales channel is one of the most important decisions that managers confront it. This matter can Influence other marketing decisions. Distribution and sales channels are the heart of companies، but they often have not sufficient attention to this channels and it can be have detrimental effect for them. Hence closed coordination and retention of long term cooperative among partnership is very important. This study aimed to identify influential factors in retention of supplier-distributor cooperation from the supplier’s landscape. Statistical population of this study included food products suppliers. Data analysis using structural equation modeling technique was conducted. Findings suggest is that factors such as commitment، communication، performance، satisfaction and trust are affecting factors in retention of supplier-distributor cooperation and have positive affect on retention of supplier-distributor cooperation in distribution network.
  Keywords: Distribution Channel, Partnership Maintenance, Commitment, Trust, Performance
 • Mahmood Mohammadian, Mostafa Allahverdi, Amir Salimi Pages 61-78
  Today export considered as important indicators in the global development companies and countries، and given the export orientation and competitive advantage is important to increase export performance. In the present paper، the aim of this study is considering the potential impact of market orientation and competitive advantage of exporters on export performance. Population considered for this study is exemplary exporters of Iran in 2012. The survey results show that export market orientation and competitive advantage has an impact on export performance. Also the competitive advantage in the research model as a mediator variable between export orientation and export performance has a positive impact on export performance. Based on the results of the factor analysis of the loads on export market orientation، export intelligence responsiveness index had the greatest weight (0. 839); for competitive advantage variable market differentiation index had the highest share (0. 903) and for export performance variable، strategic export performance had maximum weight (0. 932).
  Keywords: Competitive Advantages, Export Market Orientation, export performance
 • Morteza Maleki, Nasrin Haji Hasani Pages 79-98
  recognizing the importance of the advertising in brand reinforcement and brand credibility، the authors conduct the present research for understanding the customers’ emotional responses toward the brand reinforcement and credibility and its effect on the perceived values and behavioral Intentions. Hypotheses were tested on data collected from 467 customers of Mellat Bank in Semnan province in Iran، who were selected using two stage cluster sampling. Correlation and structural equation modeling (SEM) were used to test the hypotheses. The findings provide strong support of the hypotheses showing that the brand reinforcement in advertising has more effect than brand credibility on the emotional responses on customers. The induced emotional responses have positive effect on the perceived values. Moreover، the utilitarian value has more effect than hedonic value on the behavioral intentions of the customers in banking industry. Utilitarian aspects had a stronger impact on customer behavioral intentions than hedonic aspects.
  Keywords: Brand reinforcement, Brand Credibility, Emotional Responses, Perceived Value, Behavioral Intentions
 • Leila Nasrolahi Vosta, Mohammad Reza Jalilvand, Mehdi Fateh Rad Pages 99-120
  Word of mouth (WOM) is a powerful promotional instrument and an important information source influencing on attitudes and purchasing decision of consumers. It plays a critical role in services in which quality of consumers’ beliefs affects their choice. WOM has a particular importance in tourism industry because intangible products cannot be used before consumption. The current study aims to investigate using WOM as an information source among tourists. Population is Iranian tourists who have travelled to foreign countries during the period of the research. Conducting a pilot test، sample size was estimated 138 people. Convenience sampling plan was employed to collect data. To test hypotheses، one-sample t-test، Pearson correlation، regression analysis and analysis of variance was used. Results revealed that word of mouth has a significant impact on tourists’ decision for travelling inbound countries. Further، age، gender، education، and travel experience had a significant impact on using word of mouth. However، Trip purpose had not significant effect on using word of mouth.
  Keywords: Tourist, Word of mouth, Consumer behavior, Travel decision
 • Mohsen Nazari, Soraya Adib Hajbagheri Pages 121-140
  One of recent car buyers’ issues is the car price fairness (or unfairness). The car price fairness affects customer satisfaction and buying decision. The aim of the present research is first exploring the concept of «fairness price» as the cause of «customer satisfaction» and its impact on the “satisfaction judgment and second، examining factors affecting the fairness perception، price perceptual and customers’ vulnerability. Research method is correlation. A survey conducted between 208 cars buyers (Pride and Peugeot 206) in car agents. The data collection instrument was a questionnaire and data analysis software was Visual PLS. The results show that from six dimensions considered for fair price، after sales service، offering fair prices، pricing procedures and satisfactory sales service، respectively، have the greater impact on customer satisfaction. Satisfaction on Pride car is more than the Peugeot 206.
  Keywords: Price Fairness, Customer Satisfaction, price perception, vulnerability, perceived fairness of the price
 • Seyed Hamed Vares, Tahmoreth Hasangholipour, Marzieh Habibi Pages 141-160

  The study aimed to identify effective factors on the performance of JVs. Several researches were studied and some factors were identified، categorized and modeled. The model is tested through questionnaires distributed in JVs affiliated to IDRO and their public partners and also some of professional in the JV fields. The idea of experts and then Alfa coronbakh is used to determine the validity and reliability of the questionnaire. The results are analyzed in SPSS and by Binomial test. It shows that 3 factors “strategic directions”، “partner’s communication” and “managing Style” are the main factors determining the performance of a JV. Other effective factors on these 3 factors such as loyalty، reliability، handling and controlling power of partners، strategic motivations، etc. are also defined and their importance is investigated. (or is studied)

  Keywords: Joint venture, effective factors on the performance, JV's performance