فهرست مطالب

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران - پیاپی 4 (زمستان 1392)

مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
پیاپی 4 (زمستان 1392)

 • 80 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1393/04/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هاشم حشمتی، ناصر بهنامپور، الهام همایی، سمانه خواجوی صفحه 5
  زمینه و هدف
  نوجوانی دوره ای مهم از زندگی است که سبک زندگی در آن شکل گرفته و تثبیت می شود، از طرفی عملکرد نوجوانان در زمینه مصرف میوه و سبزیجات در سطح مطلوبی نیست. این پژوهش با هدف تعیین پیش بینی کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستانی بر اساس مدل پرسید انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مقطعی، 400 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر قوچان به روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشنامه خودایفای روا و پایا که مبتنی بر مدل پرسید تنظیم شده بود، جمع آوری گردید. برای تفسیر داده ها از نرم افزار آماریSPSS18 و روش های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد و درصد) و تحلیلی(آنالیز رگرسیون خطی، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی دانش آموزان 16.11±1.076 سال بود. عوامل تقویت کننده(β=0.282 P<0.0001)، قادر کننده(β=0.207 P<0.0001) و آگاهی(β=0.117 P<0.0001) پیشگویی کننده عملکرد مصرف میوه و سبزیجات هستند. میانگین نمره آگاهی دانش آموزان16.08±70/13، میانگین نمره نگرش 11.14±77/73، میانگین نمره عوامل قادر کننده 18.02±50/93، میانگین نمره عوامل تقویت کننده15.42±72/75 و میانگین نمره عملکرد15.66±61/66 بود. بین تمام سازه های مدل پرسید با یکدیگر و همچنین با عملکرد همبستگی مستقیم و معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  به ترتیب عوامل تقویت کننده، قادر کننده و آگاهی مهمترین پیشگویی کننده عملکرد مصرف میوه و سبزیجات هستند. وضعیت آگاهی، نگرش و عوامل تقویت کننده در سطح مطلوبی بود.وضعیت عوامل قادرکننده و عملکرد در سطح متوسط بود. با توجه به همبستگی مستقیم بین سازه های مدل پرسید و عملکرد دانش آموزان، پیشنهاد می شود مداخلات مقتضی به ویژه مداخلات آموزشی با تاکید بر سازه های مدل پرسید و به ویژه عوامل تقویت کننده به منظور ارتقاء عملکرد مصرف میوه و سبزیجات صورت گیرد.
  کلیدواژگان: مدل پرسید، میوه، سبزیجات، دانش آموزان دختر، پیش بینی کننده ها، رفتار تغذیه ای
 • مریم حسین نژاد، مژگان کلانترزاده صفحه 15
  زمینه و هدف
  در صورتی که رفتارهای ناسالم در مراحل اولیه شناسایی و تغییر داده شوند، از بسیاری از عوامل تهدید کننده سلامتی جلوگیری می شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس الگوی ارتقا سلامت پندر در سال 91 صورت گرفت.
  روش
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی 520 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه (شامل ویژگی های فردی و شیوه زندگی ارتقا سلامت) جمع آوری شد. پرسشنامه استاندارد شیوه زندگی شامل 2 قسمت اصلی و شش زیر مقیاس است. قسمت رفتارهای ارتقا سلامت شامل: احساس مسئولیت در قبال سلامت فردی، فعالیت بدنی، عادات غذایی و قسمت سلامت روانی- اجتماعی شامل: رشد معنوی، ارتباطات بین فردی، مدیریت استرس است. این پرسشنامه به طور وسیعی در تحقیقات ارتقا سلامت استفاده شده و گزارش شده که اعتبار و روایی کافی را دارد. در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ90 /0 جهت پایایی پرسشنامه به دست آمد.
  یافته ها
  میانگین نمره شیوه زندگی ارتقاءدهنده سلامتی در دانشجویان مطالعه حاضر 139/84 ±20/3 به دست آمد. بیشترین میانگین نمره 27/71 ±5.24 مربوط به زیر مقیاس رشد معنوی و کمترین میانگین نمره 18/19 ±5.43 مربوط به زیر مقیاس فعالیت جسمی بود. نمره رفتاهای ارتقا دهنده سلامت و سلامت روانی اجتماعی در دانشجویانی که سابقه مصرف و یا مصرف سیگاریا مواد مخدر داشتند به طور معنی داری کمتربود (p<0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج اجرای برنامه های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با تاکید بر مولفه های شیوه زندگی ارتقا سلامت ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شیوه زندگی، رفتارهای ارتقای سلامت، سلامت روانی اجتماعی، دانشجویان
 • مرتضی منصوریان، عزیز رضاپور، هادی رحیم زاده برزکی، زهرا شفیعیان، عبدالرحمن چرکزی، حمید آسایش، مصطفی قربانیان صفحه 29
  مقدمه وهدف
  سبک زندگی الگوهای رفتاری فرد است که تاثیر زیادی بر سلامت فرد و جامعه دارد. این مطالعه با هدف شناسایی الگوهای رفتاری مرتبط با سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه های شهرگرگان در سال 1386 صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی برروی 800 دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی، منابع طبیعی، پیام نور و آزاد شهر گرگان که به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار گرد آوری داده پرسشنامه استاندار سبک زندگی (HPLP) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد و P-value کمتر از 05/0 به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سن دانشجویان(3/84±22/43) سال، 22/1درصد متاهل، 65/5 درصد بومی گلستان، 21/8 درصد همیشه یا گاهی سیگار می کشیدند. %24/1 از دانشجویان سبک زندگی ضعیف، %29/6 متوسط، %22/9 خوب و %23/4 سبک زندگی عالی داشتند. 13درصد دانشجویان هیچوقت از کمر بندی ایمنی استفاده نمی کردند. ارتباط بین سبک زندگی و جنس، مقطع تحصیلی، درآمد، تحصیلات پدر و شغل مادر، بومی بودن، دانشگاه محل تحصیل واستعمال سیگار از نظر آماری معنی دار بود (p-value <0.05). سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بهتر از سایر دانشگاه ها، و دانشجویان دختر بهتر از پسر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه بیش از نیمی از دانشجویان مورد مطالعه سبک زندگی ضعیف و متوسط داشتند نیاز به برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای دانشجویان، بخصوص در مورد انجام ورزش، تغذیه مناسب و مدیریت استرس احساس می شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، دانشجویان، فعالیت بدنی
 • ناهید جلیلیان، صدیقه سادات طوافیان، تیمور آقاملایی، سمیرا محمدی صفحه 37
  مقدمه و هدف
  بیماری پرفشاری خون یک بیماری شایع و بدون علامت است که در صورت تشخیص به موقع به راحتی قابل درمان خواهدبود، اما در صورت عدم کنترل و درمان منجر به عوارض کشنده ای مانند سکته قلبی، سکته مغزی و نارسایی قلب می شود.هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر دانش و نگرش افراد مبتلا به فشار خون در مورد نحوه مراقبت از خود بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که به صورت قبل و بعد انجام شد.جمعیت مورد مطالعه بیماران مبتلا به فشار خون مراجعه کننده به مرکز درمانی میلاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند.حجم نمونه 60 نفر و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که قبل و یک ماه بعد از مداخله آموزشی تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به منظور مقایسه دانش و نگرش بیماران قبل و پس از مداخله آموزشی از آزمون آماری تی زوج استفاده شد.
  نتایج
  میانگین نمره دانش بیماران قبل از مداخله آموزشی(67.6±18.8) SD بود که پس از مداخله آموزشی به (67.6±18.8) SD رسید و اختلاف آماری معنی داری بین آنها مشاهده شد(0/0001=p). همچنین میانگین نمره نگرش بیماران قبل از مداخله آموزشی (55.3 ± 15.4) SD بود که پس از مداخله آموزشی به (87.8 ± 8.6) SD رسید و اختلاف آماری معنی داری بین آنها مشاهده شد(0/0001=p)(جدول 2).
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر تاثیر مثبت مداخله آموزشی بر افزایش دانش و بهبود نگرش بیماران در مورد بیماری فشار خون است و ضروری است که در برنامه درمان این بیماران مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرفشاری، مداخلی آموزشی، دانش، نگرش
 • صدیقه رحمانی، تیمور آقا ملایی، مهدی زارع، امین قنبرنژاد صفحه 45
  زمینه و هدف
  یکی از راهکارهای پیشگیری و کنترل حوادث شغلی آموزش افراد و آگاه نمودن آنها از مخاطرات و چگونگی انجام کار به شکل ایمن است.این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش ایمنی از طریق همسانان بر رفتارهای ایمن کارگران کارگاه نوسازی سازه ها و دستگاه های شرکت پالایش نفت بندر عباس انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مداخله ای، 36 نفر از کارگران کارگاه نوسازی سازه ها و دستگاه های شرکت پالایش نفت بندرعباس به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، سنجش آگاهی، نگرش و چک لیست مشاهده رفتار بود.پرسشنامه ها در سه مرحله قبل، دو و سه ماه بعد از مداخله آموزشی تکمیل شد. چک لیست مشاهده رفتار نیز در دو مرحله، قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی تکمیل شد. جهت آنالیز داده ها از آزمون t زوجی، آزمون کرویت ماچلی(Mauchly''s test of sphericity) و تعدیل بونفرونی استفاده شد.برای آنالیز داده ها از نسخه 19 نرم افزار آماریSPSS استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات آگاهی قبل از مداخله (33/5±6/83) SD، دو ماه بعد از مداخله(36/93±7/35)SD و سه ماه بعد از مداخله (37/35±7/22) SD بود. افزایش معنی داری در میانگین نمرات آگاهی دو ماه بعد از مداخله (0/001>P) و سه ماه بعد از مداخله (0/001>P) در مقایسه با قبل از مداخله مشاهده شد. میانگین نمرات نگرش قبل از مداخله (151/63±15/6) SD، دو ماه بعد از مداخله (153/5±13/58) SD و سه ماه بعد از مداخله (158/52±12/67) SD بود.افزایش معنی داری در میانگین نمرات نگرش سه ماه بعد از مداخله ی (0/01>P) در مقایسه با قبل از مداخله ی آموزشی مشاهده شد.میانگین نمرات رفتار قبل از مداخله (6/83±2/75) SD و سه ماه بعد از مداخله (SD) (8/27±1/74) بود. افزایش معنی داری در میانگین نمرات رفتار کارگران سه ماه بعد از مداخله (0/001>P) در مقایسه با قبل از مداخله ی آموزشی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که مداخله آموزشی از طریق همسانان، بر افزایش رفتار های ایمن کارگران موثر بوده است. با توجه به ویژگی های این شیوه ی آموزشی، استفاده از همسانان در برنامه های آموزشی مسائل مربوط به ایمنی در محیط های کاری به عنوان یکی از راه کارهای ارتقاء رفتارهای ایمن پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش از طریق همسانان، آموزش ایمنی، آگاهی، نگرش، رفتار ایمن، کارگران
 • عبدالرحمان چرکزی، لادن فضلی، فاطمه علیزاده، عاطفه فاضل نیا، قربان محمدکوچکی، فوزیه بخشا صفحه 57
  زمینه و هدف
  الگوی بین نظریه ای یکی از الگوهای مطالعه رفتار است که آمادگی افراد را برای تغییر رفتار مدنظر قرار می دهد. این مطالعه باهدف بررسی انجام فعالیت فیزیکی منظم بر اساس الگوی بین نظریه ای در بین دانشجویان دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی تحلیلی در بهار 1392 تعداد 403 دانشجو به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مراحل تغییر مارکوس و همکاران، و پرسشنامه های تعادل تصمیم گیری، خودکارآمدی و فرایندهای تغییر نیگ و همکاران بود. داده های از طریق آمار توصیفی و آزمون های آماری کای اسکوئر،کروسکال والیس، من ویتنی و آزمون رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  44/3 درصد در مرحله پیش تفکر، 5/2 درصد در مرحله تفکر، 40 درصد در مرحله آمادگی، 3/5 درصد در مرحله عمل و 7 درصد در مرحله نگهداری بودند. بین مراحل تغییر با سازه های منافع و موانع درک شده، خودکارآمدی و فرایندهای رفتاری و شناختی ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.05). متغیرهای جنسیت(OR=8.234، 95% CI:3.721-18.223) و متغیر فرایندهای رفتاری(OR=2.259، 95% CI:1.388-3.676) پیشگویی کننده های انجام فعالیت فیزیکی منظم بودند.
  نتیجه گیری
  اکثر دانشجویان مورد مطالعه بخصوص دانشجویان دختر در مراحل اولیه تغییر جهت انجام فعالیت فیزیکی منظم قرار داشته و زندگی بدون تحرکی دارند. انجام مداخلات مناسب مبتنی بر مراحل تغییر ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی منظرم، الگوی بین نظریه ای، مراحل تغییر، فرایندهای تغییر، تبادل تصمیم گیری، خوکارآمدی، دانشجویان
 • حسن شهبازی، محمدحسین باقیانی مقدم، زهرا خواجه، عباس اسماعیلی، معصومه کریمی، شهناز علیانی عجم صفحه 69
  زمینه و هدف
  تغذیه مناسب و متنوع و انجام رفتارهای بهداشتی سالم از اساسی ترین پایه های سلامت دانش آموزان می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رفتارهای تغذیه ای و بهداشتی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر یزد می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی از نوع مقطعی می باشد که در فصل بهار سال 1392 طراحی و اجرا شد. نمونه مورد بررسی 320 دانش آموز از دبیرستان های دولتی شهر یزد بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه نظام مراقبت مدرسه محور سلامت دانش آموزان (GSHS) بوده که دوبخش آن(بخش رفتارهای تغذیه ای و بهداشتی) پس از تایید روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 شده و از آمار توصیفی(جداول فراوانی، میانگین و انحراف از معیار) و آزمون آماری استنباطی کای اسکوئر استفاده شد.
  یافته ها
  بیش از 18 درصد از دانش آموزان همیشه صبحانه نمی خوردند. بیش از 48 درصد از دانش آموزان حداقل یکبار از نوشابه های گاز دار در روز مصرف می کردند، بیش از 64 درصد آنها طی هفت روز گذشته حداقل یکبار از غذاهای آماده مصرف می کردند. تنها 14 درصد از دانش آموزان همیشه دست های خود را قبل از خوردن غذا می شستند.کمتر از 8 درصد از دانش آموزان حاضر در این مطالعه در زمینه های مختلف بهداشت تغذیه و بهداشت فردی طی کلاس های خود آموزش دیده بودند.
  نتیجه گیری
  برنامه ریزی صحیح و طراحی برنامه های آموزشی مناسب در جهت پرهیز از غذاهای آماده، بی کیفیت وسرشار از چربی و نمک و بطور کلی شیوه زندگی سالم و بهداشت فردی برای دانش آموزان ضروری به نظرمی رسد.
  کلیدواژگان: رفتارهای تغذیه ای، رفتارهای بهداشتی، دانش آموزان، ایران
|
 • Hashem Heshmati *, Nasser Behnampour, Elham Homaei, Samane Khajavi Page 5
  Background
  Adolescence is a period of life that life style is formed and stabilized while nutritional status of adolescents toward fruit and vegetable consumption (FVC) isn’t in desirable level. This study aimed to determine Predictors of FVC among female high school students based on PRECEDE model.
  Methods
  This was a cross-sectional study that was done among 400 female high school students in Gochan that were selected by using two stage sampling method. Data was collected by using a self report, reliable and valid questionnaire. Descriptive (mean, standard deviation, frequency and percentage) and analytical statistics (linear regression analysis, Pearson correlation coefficient and one way ANOVA) were used for exploring the data.
  Results
  The mean age of the students was 16.11±1.076. Reinforcing factors(β=0.282 P<0.0001), enabling factors(β=0.207 P<0.0001) and knowledge(β=0.117 P<0.0001) were predictor factors for FVC. The mean score of knowledge was 70.13±16.08, mean score of attitude 77.73±11.14, mean score of enabling factors 50.93±18.02, mean score of reinforcing factors 72.75±15.42 and mean score of behavior was 61.66±15.66. There was a significant positive correlation between PRECEDE model constructs and behavior.
  Conclusion
  The findings suggest that Reinforcing factors, enabling factors, and knowledge were the most important predictor factor, respectively. Knowledge, attitude and reinforcing factors status are in a desirable level. Enabling factors and behavior status is in moderate level. According to positive correlation between PRECEDE model constructs and behavior, we recommended appropriate intervention, especially educational intervention with particular emphasis on PRECEDE model constructs, especially reinforcing factors as the most important behavior predictor in related FVC.
  Keywords: PERECEDE model, Fruit, Vegetable, female students, predictors
 • Maryam Hosseinnejad *, Mozgan Klantarzadeh Page 15
  Background And Aim
  Many effects of health- threaten factors among adults are avoidable if unhealthy behaviors are identified and changed at an early stage. The aim of this study was to investigate the health promoting lifestyle based on the Pender's model among students of Islamic Azad University, Kerman.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive study, 520 students selected by multi-stage sampling method The data was gathered by a questionnaire consisting of two sections include demographic characteristics and health promoting lifestyle profile II that composed of two main categories and six subscale. The health promotion behaviors category includes responsibility for health, physical activity, dietary habits subscales and the psychological health category includes stress management, interpersonal relationships and spiritual growth subscales. This questionnaire has been used extensively in health-promotion research and was reported to have sufficient validity and reliability In the present study, for the reliability of the questionnaire Cronbach's alpha 90/0 was obtained.
  Results
  The mean score for health promoting lifestyle of students was 139/84 ±20/3. The highest mean in the subscales was 27/71 ±5.24 for spiritual growth and the lowest was 18/19 ±5.43 for physical activity.The promoting health behavioral and psychosocial health among students who smoking& narcotic abuse or history of uses them had significantly lower than others (p <0/05).
  Conclusion
  According to the results it is seem to be necessary, providing health education and health promotion programs, with an emphasis on competent health promotion lifestyle.
  Keywords: Health Promoting lifestyle, university students
 • Morteza Mansourian, Aziz Rezapoor, Hadi Rahimzade, Zainab Shafieyan, Abdolrahman Charkazi, Hamid Asayesh, Mostafa Qorbani * Page 29
  Background and Objective
  person lifestyle is determined with behavior patterns and affects individual and social health. The aim of this study was Identification of lifestyle in Gorgan universities students in 2008.
  Material and Method
  This study was cross - sectional study that 800 students of Gorgan University of Medical Science, Agriculture sciences and natural resource, Payam E Nor and Azad university were selected via systematic sampling. The data collection were using by a questionnaire that includes demographic questions and lifestyle questionnaire.After the data collection analysis performed by SPSS 16 software and Chi square test. A P- value less than 0.05 considered as statistically significant.
  Results
  The mean age was 22.43, 22/1 % were married, 65.5 % were native of Golestan, BMI mean was 24.1% and 21.8 % have smoke almost and sometimes, lifestyle score was categorized in 4 groups, 24.1% had weak, 29.6% moderate, 22.9% good and 23.4 % excellent lifestyle. The relation between lifestyle and gender, degree of education, family income, father educational level, mother job, being native of Golestan and university were significant (p-value <0.05). The lifestyle status of medical science students were better than other groups and female students had better lifestyle compare to male students.
  Conclusion
  This results shows that more than half of the students have weak and moderate lifestyle status, that needs to planning for changing students behaviors and lifestyle status, particularly in physical activity, nutrition and stress management.
  Keywords: lifestyle, university student, physical activity
 • Nahid Jalilian *, Sedigheh Sadat Tavafian, Teamur Aghamolaei, Samira Ahmadi Page 37
  Introduction
  There are substantial evidences that unhealthy behaviors regarding hypertension disease could result in consequences of the disease and increased mortality rate. This study aimed to assess the efficacy of health education program to improve knowledge and attitudes of patients regarding due self cares.
  Material And Method
  This is a before and after interventional trial that was undertaken among hypertension patients who referred to health centers in south Tehran, Iran. Totally, 60 eligible patients were randomly selected for them a designed educational program was accomplished. Then knowledge, attitudes of participants regarding hypertension was assessed before and after intervention through a self administered questionnaire.
  Results
  The results of this study showed mean scores of knowledge and attitudes were significantly improved after intervention (67.6±18.8 vs 92.0 ± 5.4 for knowledge and 55.3 ± 15.4 vs 87.8 ± 8.6 for attitude) (all P value< 0.0001).
  Conclusion
  The findings of this study suggest that the designed educational program is an effective intervention and could play an important role in improving knowledge and attitudes of hypertension disease.
  Keywords: Knowledge, Attitudes, Hypertension disease, Health education
 • Sedigheh Aghamolaei *, Teamur Rahmani, Mahdi Zare, Amin Ghanbarnejad Page 45
  Background
  An approach to control and prevent the occupational accidents is to make the workers aware of safe work practices and occupational hazards. This study aims to investigate the impact of peer education on safe behaviors among workers of renovation of structures and machines shop in Bandar Abbas Oil Refinery Company.
  Methods
  In this interventional study, all 36 workers of Renovation of structures and machines shop of Bandar Abbas Oil Refinery Company were enrolled. Data were collected using demographic, knowledge, attitude, and behavior questionnaires. Questionnaires were completed at three stages including before the intervention and two and three months after the intervention. Behavior check lists were also completed before and three months after the educational intervention. Data were analyzed by paired t-test and repeated measures test using SPSS19 software.
  Results
  The mean of knowledge scores before the intervention, two, and three months after the intervention were 33/5±6/83, 36/93±7/35, and 37/35±7/22 respectively. Significant increases in knowledge scores, two and three months after the intervention was observed (P<0/001). The mean of attitude scores before the intervention, two and three months after the intervention were 151/63±15/6, 153/5±13/58, and 158/52±12/67, respectively. A significant increase was observed in attitude mean score three month after the intervention (P<0/01). A significant increase was observed in the mean of behavior scores three months after the educational intervention (6/83±2/75 vs. 8/27±1/74; P<0/001).
  Conclusion
  The results of this study indicate that educational interventions using peers has been effective in promoting the workers safe practices. Therefore, peer education is recommended as an approach for promotion of safe work practices in the workplaces.
  Keywords: safety training, knowledge, attitude, safe behavior, peer education, workers
 • Abdurrahman Charkazi *, Ladan Fazli, Fatemeh Alizadeh, Atefeh Fazelnia, Ghorban Mohammad Koochaki, Fozieh Bakhsha Page 57
  Background
  Sedentary life is one of the most important risk factors for many diseases and disorders. Trantheoretical Model is one of the behavior study models, considering peoples readiness to behavioral change. The aim of the current study was to investigate regular physical activity based on transtheoretical model among Health and Paramedic Schools of Golestan University of Medical Sciences.
  Methods
  in a cross-sectional analytic design in spring 2013, 403 undergraduate students who recruited through census method. Data gathered using by Marcus et als, stages of change measure along with Nigg et als, Decisional Balance, Self- Efficacy, and Processes of Change measures.Gathered data were analyzied through descriptive statistics, Chi-square, Kruskal-Wallis, Mann-whietny, and logistic regression tests in SPSS software ver.15.
  Result
  Fourty four point three percent were in precontemplation stage, 5.2% in contemplation,40% in preparation, 3.5% in action, and 7% in maintanenec stage.There was a significant relationship between physical activity stage of change with cons, pros,self-efficacy,expirential and behavioral processes (p<0.05.(Sex varriable (OR=8.234, 95% CI:3.721-18.223(and behavioral processes of change (OR=2.259, 95% CI:1.388-3.676)were the most siginficant predictors of regular physical activity. Conclussion: The findings revealed that majority of the students especially, female studentswere in the earlier stages of chang and have sedentary life.Stage-based appropriate interventions is necessity.
  Keywords: Regular Physical Activity, Transtheoretical Model, Stages of Change, Processes Change, Decisional Balance, Self, Efficacy, Students
 • Shahbazi H., Baghianimoghadam Mh *, Khjeh Z., Esmaili A., Karimi M., Olyan Sh Page 69
  Background
  Suitable and various nutrition and healthy behaviors of students is the most basic foundation of health. The aim of this study was survey of health and nutritional behaviors among high school students in Yazd city.
  Materials And Methods
  This was a descriptive (cross-sectional) study. The research sample consisted of 320 high school students in Yazd city who were selected through Stratified Random Sampling. Data collection instrument included two parts of the GSHS questionnaire (health and nutritional behaviors) which was completed by the students and the study data was analyzed via SPSS 16 software.
  Results
  More than 18 percent of students do not always eat breakfast. More than 48 percent of the students at least once per day consumed from carbonated drinks. More than 64 percent of them consumed fast food at least once during the last seven days. Only 14 percent of students are always washed their hands before eating.
  Conclusion
  Proper planning and design suitable training programs for avoid fast foods, poor quality and foods high in fat and salt, seems to be necessary for students.
  Keywords: Eating Behaviors, health behaviors, Student