فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حمید باباولیان، علی محمد لطیفی، جعفر امانی، احسان صادق نژاد، فاطمه شاکری صفحات 9-15
  موفقیت سیستم های بیانی مخمر برای بیش از 20 سال جهت تولید پروتئین های نوترکیب امری اثبات شده است. استفاده از مخمر متیلوتروف pastoris Pichia به عنوان یک میزبان سلولی جهت بیان پروتئین های نوترکیب در صنعت دارویی طی سالهای اخیر رشد چشم گیری داشته است. سیستم بیانی مخمر pastoris Pichia با دارا بودن مزایایی چون دستکاری ژنتیکی آسان، تراکم سلولی بالا نسبت به سلول های پستانداران، دارا بودن پتانسیل بالا جهت تولید پروتئین نوترکیب فولد شده حامل تغییرات پس از ترجمه، وجود پروموترهای قوی جهت بیان حداکثری پروتئین نوترکیب و الحاق DNA خطی خارجی حاوی چندین کپی از پروتئین هدف با فرایند نوترکیبی همولوگی، این پتانسیل را جهت کابرد گسترده در حوضه ی صنعتی و تجاری فراهم نموده است. هدف از این متن مروری، بررسی ویژگی های سیستم بیان مخمر P.pastoris از دیدگاه تجربی مهندسی ژنتیک، شیمیایی پروتئین و ملاحظات طراحی مولکولی می باشد که جهت بیان موفق پروتئین نوترکیب مورد نظر ضروری هستند.
  کلیدواژگان: pastoris Pichia، تولید پروتئین نوترکیب، سیستم های بیانی
 • اکرم سادات طباطبایی پناه، رضا اکبرزاده نجار صفحات 25-30
  سابقه و هدف
  سلول های بنیادی جنینی انسانی (hESC) سلولهایی بوده که می توانند به عنوان یک منبع بالقوه و نامحدود از سلولهایی که قادر به بازیابی بافت ها و اندام های بیمار هستند، مورد استفاده قرار گیرند. کاردیومیوسیت های مشتق شده از hESC ها می توانند در بازیابی عملکرد قلب پس از سکته قلبی با نارسائی قلبی موثر باشند. در این مطالعه سه ژن اختصاصی کاردیومیست ها به عنوان مارکرهای سلولی سلولهای اندوتلیال سیستم عروقی در این سلولهای بنیادی مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پس از کشت سلول های بنیادی، الگوی بیان ژن های اختصاصی کاردیومیوسیت ها به نام ANF، MLC-2a و MLC-2vدر EB انسانی (hEB) از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز- رونویسی معکوس (RT-PCR) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که ژن MLC-2a در EB15و 20 روزه،بیشترین بیان را داشته است. همچنین بررسی های این تحقیق مشخص کرد که بیان ژنMLC-2vدر EB45روزه و بیان ANF، در EB20 روزه، افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  سلول های بنیادی جنینی انسانی ابزاری مفید جهت بررسی جنین زایی به طور کلی و تکامل سیستم قلبی- عروقی به طور خاص هستند.
  کلیدواژگان: کاردیومیست ها، اجسام جنینی، بیان ژن، ANF، MLC، 2a، MLC، 2v
 • علی قربانی رنجبری، نازنین قربانی رنجبری، زهرا قربانی رنجبری، ستایش قربانی رنجبری صفحات 31-39
  سابقه و هدف
  افزایش بی رویه جمعیت در جهان امروز یک مساله پیچیده و بحرانی برای آینده است. هم چنین شواهد نشان از افزایش گیاهان قابل دسترس و سودمندی دارد که دارای پتانسیل ضد باروری و تنظیم کننده تولیدمثل در مردان هستند. باتوجه به ترکیبات موجود در گزنه و کاربرد گسترده آن، اطلاعات اندکی در مورد تاثیر عصاره گزنه بر بیضه وجود دارد. لذا در تحقیق حاضر تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه (Urtica dioica) بر محور هیپوفیز- گناد یعنی میزان هورمون های LH، FSH و تستوسترون و اسپرماتوژنز و بافت شناسی بیضه ها مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 5±195 گرم به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. حیوانات گروه های تجربی به ترتیب مقادیر 75، 50،25 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره گزنه را به صورت داخل صفاقی به مدت 28 روز دریافت کردند. گروه شاهد فقط حلال دارو (آب مقطر) دریافت کرد و گروه کنترل بجز آب و غذا هیچ ماده ای دریافت نکرد. از تمام گروه ها در پایان روز 28 خونگیری به عمل آمد. از نمونه های خونی جمع آوری شده برای اندازه گیری غلظت سرمی هورمونهای LH، FSH و تستوسترون استفاده شد. هم چنین از بیضه ها مقاطع بافتی تهیه گردید و تغییرات بافتی بین گروه های تجربی و کنترل نیز بررسی شد. نتایج به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA و t-test ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان می دهد، میزان 75 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی گزنه، سطح تستوسترون سرم خون را در مقایسه با گروه کنترل در سطح آماری 05/0p≤ بطور معنی داری کاهش می دهد. میزان هورمون های FSH و LH بین گروه های تجربی و کنترل اختلاف معنی داری نشان نداد. بررسی مقاطع بافتی نشان می دهد تراکم اسپرم، تعداد سلولهای اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید و لایدیگ در گروه تجربی دریافت کننده 75میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل دارد. همچنین وزن بدن و وزن بیضه ها در گروه های دریافت کننده میزان 75 و50 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه در مقایسه با گروه کنترل نیز در سطح آماری 05/0p≤ دارای کاهش معنی دار می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده و بررسی دیگر محققین احتمالا عصاره گزنه با دارا بودن ترکیبات فیتواسترول و فیتواستروژنی خاصیت ضد آندروژنی داشته و میزان تستوسترون را کاهش می د هد. در بررسی بافت شناسی تغییرات مورفولوژیکی در لوله های اسپرم ساز، تخریب سلول های بینابینی و نیز تحلیل اپیتلیوم زاینده اسپرم ساز مشاهده شد.
  کلیدواژگان: گزنه، تستوسترون، LH، FSH، اسپرماتوژنز
 • مهدیه سادات غیاثی، محمدحسن شاه حسینی، حمیدرضا مهاجرانی صفحات 41-46
  سابقه و هدف
  آلودگی لاین های سلولی و فراورده های بیولوژیکی یکی از مشکلات عمده تکنیک کشت سلولی می باشد. تشخیص سریع و دقیق آلودگی مایکوپلاسما قسمت مهمی از کنترل آزمایشگاه های کشت سلول است، وباید روشی در هر آزمایشگاه کشت سلول وجود داشته باشد. سلول های آلوده منتهی به نتایج غیر قابل اطمینان می شود، بنابراین نیاز به یک روش مطمئن در آزمایشگاه امری ضروری می باشد. واکنش زنجیره ای پلیمراز یک تکنیک سریع، حساس و با ویژگی بالا در تشخیص باکتری ها به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی کارآیی PCR در شناسایی آلودگی های کشت سلول و سایر فرآورده های بیولوژیک است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ابتدا تکنیک PCR با استفاده از پرایمرهای MGSO و GPO-1و هدف ژنی 16SrRNA بهینه گردید. همچنین روشPCR مورد استفاده از لحاظ حساسیت و ویژگی بررسی گردید. سرانجام DNAبه روشی ساده از 72 لاین سلولی استخراج و با PCR آزمایش شد.
  یافته ها
  محصول 715 جفت بازی توسط پرایمرها تکثیر و از طریق تعیین توالی تائید گردید. در بررسی های ویژگی، با هیچکدام از DNA های تست شده محصولی تکثیر نشد. این روش دارای حساسیتی در حد 10 کپی از ژنوم هدف بوده و با DNA میکروارگانیسم های دیگر، آمپلیکون ناخواسته ای مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله از این مطالعه مشخص می کند که این روش مولکولی در تشخیص آلودگی مایکوپلاسما در کشت های سلولی و فراورده های بیولوژیک از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما، پی سی آر، آلودگی، تشخیص مولکولی، کشت سلول
 • مائده کوهی مفتخری اصفهانی، سید ابراهیم علوی، عظیم اکبرزاده صفحات 47-50
  سابقه و هدف
  در دهه های گذشته تحقیقات گشترده ای در زمینه ی فرمولاسیون های جدید دارویی صورت گرفته است. نانولیپوزم های پگیله به عنوان حامل های موثر دارو و یک وسیله ی نقلیه برای تحویل دارو مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد پلی اتیلن گلایکول در ساختار لیپوزوم ها است.
  مواد و روش ها
  برای تهیه پاکلی تاکسل نانولیپوزومه ی پگیله شده نسبت های مشخصی از فسفاتیدیل کولین، کلسترول، پلی اتیلن گلایکول 2000 و پاکلی تاکسل را با یکدیگر ترکیب نمودیم. با استفاده از دستگاه زتاسایزر میانگین قطر پاکلی تاکسل نانولیپوزومه ی پگیله شده بدست آمد. بازده محصورسازی پاکلی تاکسل نانولیپوزومه ی پگیله با استفاده از منحنی استاندارد پاکلی تاکسل بدست آمد. با استفاده از روش دیالیز میزان رهایش دارو طی 28 ساعت محاسبه گردید. همچنین اثر سایتوتوکسیسیتی پاکلی تاکسل نانولیپوزومه ی پگیله با روش MTT ارزیابی شد.
  یافته ها
  قطر ذرات در ابعاد نانو تایید شد. بازده انکپسولاسیون و درصد رهایش پاکلی تاکسل از فرمولاسیون تهیه شده به ترتیب 3/6±2/95 و 02/5 درصد بدست آمد. نتایج نشان دهنده افزایش سمیت در فرمولاسیون تهیه شده، بود.
  نتیجه گیری
  پلی اتیلن گلیکول باعث پایداری بیشتر و رهایش کندتر دارو می شود.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن گلایکول، لیپوزوم، پاکلی تاکسل، نانو
 • زهرا صفاری، حسن آریاپور، علیرضا فرومدی، عظیم اکبرزاده صفحات 51-58
  سابقه و هدف
  سرطان یک مسئله با اهمیت در طب امروزی است و شایع ترین علت مرگ و میر بعد از بیماری های قلبی عروقی می باشد. در این میان سرطان سینه یکی از شایع ترین علل مرگ ناشی از سرطان در بین زنان است به طوری که 5/1% از کل مرگ و میرها را تشکیل می دهد. لذا داروهای شیمی درمانی که هدفشان از یک جهت جلوگیری از تکثیر بی رویه سلولها در بافتهای مشخصی از اندام بدن و از طرف دیگر القاء آپوپتوزیس در سلولهای توموری است از کاندیداهای مهم در درمان سرطان محسوب می شوند. ترکیبات سنتزی مورد استفاده، مشتقات H4-کرومن 3-کربونیتریل هستند که این ترکیبات بر روی سلولهای سرطانی مقاوم شده به داروهای دیگر چون Paclitaxel، موثرند. این ترکیبات با توجه به نقش القاکنندگی آپوپتوزی می توانند به عنوان عوامل درمانی جدید ضد سرطانی استفاده شوند. بدین ترتیب اثر سیتوتوکسیسیته و القاء آپوپتوزیس ترکیبات سنتزی H4-کرومن 3-کربونیتریل بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  اثر سیتوتوکسیسیته سلولی ترکیبات سنتزی H4-کرومن 3-کربونیتریل با روش MTT بر روی رده سلولی سرطان سینه (T47D) بررسی گردید. در نهایت برای ارزیابی اثر ترکیبات بر روی فرآیند آپوپتوزیس، از روش های رنگ آمیزی با آکریدین اورنج-اتیدیوم بروماید و رنگ هوخست 33258، بوسیله میکروسکوپ فلوئورسنت و روش قطعه قطعه شدن DNA با روش دی فنیل آمین استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که مشتقات سنتز شده ای که دارای دو گروه شیمیایی NH2 یا حاوی گروه OH در حلقه بنزنی خود بودند، اثر سیتوتوکسیسیته سلولی بهتری از خود نشان دادند و اثر القاء آپوپتوزیس با بهترین نمونه مورد بررسی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  جابه جایی گروه شیمیایی NO2 روی حلقه تیول و قرار دادن گروه های شیمیایی مختلف روی حلقه بنزنیH4–کرومن 3-کربونیتریل باعث تغییر اثر سیتوتوکسیسیته ترکیبات گشته و بدین ترتیب مشتق سنتز شده ای که حاوی دو گروه شیمیایی NH2 می-باشد اثر سیتوتوکسیسیته شدیدتری داشته و برای بررسی اثر القاء آپوپتوزیس ناشی از ترکیبات فوق از این ترکیب استفاده گردید که نتایج مطلوبی را نشان داد.
  کلیدواژگان: مشتقات H4- کرومن 3، کربونیتریل، رده سلولی T47D، آپوپتوزیس، سرطان سینه
 • راضیه ساداتی، امین برقی صفحات 59-64
  سابقه و هدف
  دریاچه خزر یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های جهان و دارای تنوع بالایی از گونه های مختلف قارچی با قابلیت تولید آنزیم می باشد. فیتازها با کاربردهای گسترده در صنایع از مهمترین آنزیم ها به شمار می آیند. فیتاز با هیدرولیز فیتیک اسید و آزاد کردن فسفات غیر آلی مشکلات عمده ایجاد شده در جیره غذایی حیوانات را از بین می برد. هدف از انجام این مطالعه جدا سازی و شناسایی گونه های قارچی تولید کننده فیتاز خارج سلولی از آب های سواحل دریاچه خزر بود.
  مواد و روش ها
  نمونه های آب از سواحل غرب مازندران در فصل بهار سال 90 جمع آوری گردید. نمونه ها روی محیط پوتیتو دکستروز آگار کشت شد و پس از جداسازی، مجددا ایزوله ها روی محیط PSM آگار برای شناسایی ایزوله های تولید کننده فیتاز کشت شد. پس از استخراج DNA ایزوله های قارچی تولید کننده فیتاز از طریق تکثیر ITS-5.8S rDNA و تعیین توالی شناسایی شد.
  یافته ها
  6 گونه قارچی تولید کننده فیتاز خارج سلولی از آبهای ساحلی دریای خزر شناسایی گردید. از میان آنها سه گونه قارچی Aspergillus ochraceus، Aspergillus flavus و Penicillium olsonii فعالیت فیتازی بالاتری را نشان دادند. همچنین دو گونه جدید Discostroma tricellulare و Cladosporium gossypiicola به ترتیب با accession number JF811913 و JF811912 در GenBank مورد تائید و ثبت قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  به هرحال تمامی این 6 گونه قارچی جدا شده در حقیقت جزء پاتوژنهای گیاهی هستند که از محیط به دریا راه یافته اند و به احتمال زیاد دارای فعالیت فیتازی مناسب بر روی فیتات فسفرهای گیاهی هستند. با توجه به آلودگی دریای خزر به مقادیر قابل توجهی از فیتیک اسید و اثر مهاری آنها در زنجیره غذایی حیوانات، می توان با تولید آنزیم فیتاز آلودگی های زیست محیطی را به حداقل کاهش داد.
  کلیدواژگان: قارچ های دریایی، فیتاز، سواحل دریای خزر
 • غلامعباس کاظمی، مریم تاج آبادی ابراهیمی، حسن جلیلی، مهسا دمشقیان، لیلا شریف پور صفحات 65-72
  سابقه و هدف
  هدف از این تحقیق شناسایی و جدا سازی باکتری های ترموفیل از چشمه آب گرم دالاکی واقع در استان بوشهر به روش بیوشیمیایی وملکولی وبررسی خواص آنزیمی، ضد باکتریایی وضد قارچی سویه های جدا شده می باشد.
  موادوروش ها
  نمونه برداری از سطح آب، لجن وعمق 1متری در شرایط استریل انجام شد. نمونه ها به مدت یک هفته گرما گذاری وسپس باکتری های رشد کرده خالص سازی شدند. شناسایی به دو روش بیوشیمایی وملکولی انجام شد. خواص ضد باکتر یایی علیه باکتری های اشرشیا کلی واستافیلو کوکوس اورئوس به روش کدورت سنجی وخواص ضد قارچی براساس قدرت بازدارندگی علیه آسپرژیلوس نایجر مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  12 سویه(A1-A12) جدا سازی و خالص سازی شدند. سویه های A1،A8،A9،A1120%نمک کلرید سدیم را تحمل کردند.سویه های A1 و A11 توانایی رشد در 12-3= pH و دمای 56-20 در جه سانتی گراد داشتند.نتایج اثر ضد باکتریایی علیه استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد که در سویه های A5،A6،A7،A10،A11،A9،A12 با افزایش غلظت عصاره سویه ها از5 % به 20%، خاصیت ضدباکتریایی به صورت معنی دار افزایش یافت.در حالیکه تنها سویهA12سبب مهاررشد اشرشیا کلی در غلظت 20% شد. موثر ترین سویه علیه قارچ آسپرژیلوس A2و A6 بود.با توجه به توان رشد سویه A11 در طیف وسیع دما،pH وهمچنین ارجحیت توانایی آنتاگونیستی، ترادف ناحیه 16SrDNA مذکور تکتیروتوالی یابی شد. بر این اساس سویهA11با تشابه 98%باسیلوس سوبتی لیس زیر گونه اسپیززنی NRRL (کد رهگیری lcl|48269)شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  باکتری های ترموفیل به دلیل اثر ضد باکتریایی وضد قارچی درتحقیقات آینده گزینه مناسبی در زمینه درمان بیماری ها ومبارزه میکربی می باشند.
  کلیدواژگان: چشمه ی آب گرم، ترموفیل، آنتاگونیستی، باسیلوس
 • رسول شریفی، صالح سلیمانی، نازیلا امینی، احمد پناه آذری، سمیرا شریفی، سید محمد اطیابی، مهران میراولیایی صفحات 73-78
  سابقه و هدف
  کاتالیز آنزیمی درمحلول های حاوی غلظت های بالای نمک در برخی حوضه های علوم کاربرد دارد. فعالیت و پایداری آنزیم الکل دهیدروژناز کبد اسب با سری هافمیستر و به اصطلاح ویژگی های کوزموتروپیک و کائوتروپیک که با ضریب ویسکوزیته B معادله جان _ دول مشخص می شود رابطه تنگاتنگی دارد (B+ برای کاتیون ها و B-برای آنیون ها). در این مطالعه پایداری دمایی و فعالیت آنزیم در حضور این نمک ها مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه اثر غلظت های زیاد (M4-1) نمک های NaCl، NaNO3، Na2SO4، NaClO4، NaAc و غلظت های (M3-1) نمک های KCl، NH4Cl، CsCl بر فعالیت و پایداری آنزیم الکل دهیدروژناز کبد اسب (HLADH) بررسی گردید.
  یافته ها
  مشخص شد که هم فعالیت و هم پایداری آنزیم با تفاوت در ضرایب ویسکوزیته آنیون با کاتیون ارتباط دارد. در حضور نمک هایی که آنیون و کاتیون های آنها ویژگی های کوزموتروپیک و کائوتروپیک مشابهی دارند (NaAc و NaCl) فعالیت کاتالتیک آنزیم بهترین شرایط را نشان داد. ویژگی کوزموتروپیک – کائوتروپیک هم کاتیون ها و هم آنیون ها، بر فعالیت کاتالتیک آنزیم با اثر بر روی جایگاه فعال و مکانیسم کاتالتیک و pH سطحی آنزیم تاثیر می گذارد. آنیون ها در مقایسه با کاتیون ها نقش غالب تری بر پایداری آنزیم نشان دادند. آنیون استات پایداری دمایی بیشتر را القا نمود (از 300 تا 560 دقیقه در دمای °C 60).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر پیچیدگی تاثیر نمک های معدنی و یون ها روی فعالیت و پایداری الکل دهید روژناز کبد اسب را نشان داد. هر دو جنبه بطور مستقیم یا غیر مستقیم از اثرات هافمیستری تاثیر می پذیرد. مطالعه پایداری آنزیم الکل دهیدروژناز مثال دیگری می باشد که نشان داد آنیون های کوزموتروپیک و کاتیون های کائوتروپیک پایداری بالاتری را به آنزیم اعطا می کنند.
  کلیدواژگان: الکل دهیدروژناز کبد اسب، فعالیت و پایداری، سری هافمیستر، کوزموتروپیسیته و کائوتروپیسیته
 • محمد جواد مصطفی پور رمی، سلمان احمدی اسبچین، معین صفری صفحات 79-91
  سابقه و هدف
  بیوسورفکتانت ها ترکیبات زیستی آمفی فیلیک خارج سلولی یا بخشی از غشاء های سلولی تولید شده بوسیله انواع میکروارگانیسم ها هستند. هدف از این پژوهش شناسایی یک سویه باکتری از جنس آسینتوباکتر تولید کننده بیوسورفکتانت بود.
  مواد و
  روش
  در این پژوهش نمونه های مختلف از نفت، آب و خاک آلوده به نفت تهیه شدند. فعالیت همولیتیک، فعالیت امولسیفیه کنندگی و اندازه گیری کشش سطحی مورد استفاده قرار گرفتند و سویه انتخابی بوسیله تست های بیوشیمیایی شناسایی شدند. همچنین ماهیت بیوسورفکتانت و اثرات ضد باکتریایی نیز برای سویه انتخابی بررسی شد.
  یافته ها
  در این پژوهش 88 سویه باکتریایی جداسازی شدند. از میان آنها24 سویه دارای فعالیت همولیتیک بودند که از میان آنها 12 سویه فعالیت امولسیفیه کنندگی بالای70 درصد داشتند و در نهایت از میان آنها4سویه قادر به رساندن کشش سطحی به کمتر از mN/m40 بودند. براساس تست های بیوشیمیایی، یک سویه انتخابی در این پژوهش به عنوان آسینتوباکتر 88 شناسایی و انتخاب شد. نتایج بررسی ماهیت بیوسورفکتانت با کروماتوگرافی لایه نازک مشخص گردید، از نوع گلیکولیپیدی بود. همچنین بیوسورفکتانت تولیدی سویه انتخابی دارای فعالیت ضد باکتریایی بر علیه شش باکتری عفونت زا بودند. حساس ترین باکتری نسبت به تاثیر عصاره بیوسورفکتانت آسینتوباکتر لوفی 88، استافیلوکوکوس اورئوس و مقاوم ترین باکتری نسبت به این عصاره؛ پروتئوس میرابیلیس می باشد. نتایج MIC، MBC نشان داد که MIC عصاره در رقت 63 و MBC عصاره در رقت 125 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس و سودوموناس آئروزینوزا بیشترین اثرداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت که این باکتری دارای پتانسیل فراوانی برای کاربرد های بیوتکنولوژی و زیست محیطی می باشند.
  کلیدواژگان: بیوسورفکتانت، کشش سطحی، امولسیفیه کنندگی، گلیکولیپید، ضد باکتریایی
 • نازنین سلیمانی، غلامحسین محمدی، مژگان خدادادی صفحات 93-98
  سابقه و هدف
  کپور معمولی از گونه های اقتصادی است و به عنوان غذای مهمی محسوب می گردد. هم اکنون تکثیر این ماهی با ارزش در ایران از طریق تکثیر مصنوعی صورت می پذیرد که این روش در طولانی مدت می تواند به کاهش تنوع ژنتیکی درون جمعیتی منجر گردد. این تحقیق با هدف بررسی ساختار ژنتیکی ماهی کپور پرورشی در استان خوزستان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 کپور معمولی در اردیبهشت 1390 از یک مزرعه پرورشی ماهی در استان خوزستان و مرکز تکثیر ماهیان گرمابی شهید ملکی جمع آوری گردید. استخراج DNA از بافت باله دمی به روش فنل - کلروفرم – ایزوآمیل الکل انجام شد. پس از بررسی کمیت و کیفیت DNA با استفاده از اسپکتروفتومتر و ژل آگارز، واکنش زنجیره ای پلی مراز با استفاده از 4 نشانگر ریزماهواره انجام گرفت.
  یافته ها
  دامنه ی Hoو Heدر بین جمعیت ها به ترتیب 1-0 و 0.825-0 بود. بیشترین تعداد آلل واقعی مربوط به مرکز تکثیر شهید ملکی می باشد.
  نتیجه گیری
  تقریبا نیمی از جایگاه های ژنی انحراف از تعادل را نشان دادند که علت عمده ی آن را می توان به افزایش هتروزیگوسیتی نسبت داد. نتایج حاصل از ترسیم دندروگرام بیانگر تمایز ژنتیکی این دو جمعیت می باشد. با توجه به نتایج حاصل می توان بیان داشت، بیشترین میزان تنوع ژنتیکی درون جمعیت مربوط به مرکز تکثیر شهید ملکی می باشد.
  کلیدواژگان: کپور معمولی پرورشی، استان خوزستان، DNA، ریزماهواره، تنوع ژنتیکی
 • محمد هیئت، محمد افتخاری شیر کوهی، حسین آقاملایی، مهرداد موسی زاده مقدم صفحات 99-108
  سابقه و هدف
  انتقال DNA خارجی با بازدهی بالا به داخل باکتری از مهمترین مراحل در زیست فناوری میکروبی می باشد. برای این منظور چند روش مرسوم است که در بین آن ها روش کلسیم کلراید سرد از جمله مهمترین و ارزان ترین روش ها جهت انتقال DNA به درون سلول های باکتریایی گرم منفی مانند Escherichia coli می باشد. به طور معمول بازدهی انتقال DNA در این روش107- 105 کلونی برای یک میکروگرم از DNA خارجی می باشد. با توجه به اهمیت فرایند انتقال DNA، تلاش های بسیاری به منظور بهینه سازی روش های مرسوم همچون کلرید کلسیم صورت گرفته است. در این مطالعه نشان دادیم با استفاده از یک پپتید کاتیونیک تراوا کننده غشاء (CM11) و بر پایه روش استاندارد کلرید کلسیم، می توان DNA خارجی را با بازدهی بالاتری به درون باکتری E.coli انتقال داد.
  مواد و روش ها
  سلول های باکتریایی توسط غلظت های متفاوت پپتید (5/0، 1، 2، 3 و 6 میکرو گرم در میلی لیتر) و به دو روش متفاوت و بر پایه مستعدسازی توسط کلرید کلسیم، تیمار شدند. سپس پلاسمیدهای pET-28a(+)، pGEX4T-1 وpUC19 به عنوان مدل و به صورت جداگانه به درون باکتری مستعد شده منتقل گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بالاترین بازدهی انتقال پلاسمید برای باکتری های مستعد شده در حضور غلظت 1 میکروگرم در میلی لیتر پپتید بدست می آید. در این غلظت افزایش انتقال برای پلاسمیدهای pET-28a(+)، pGEX4T-1 وpUC19 به ترتیب 4/4، 7/4 و 4 برابر نمونه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که پپتید CM11 به عنوان یک پپتید تراوا کننده غشاء سلول می تواند باعث افزایش کارامدی انتقال DNA به درون باکتری E. coli با استفاده از مستعدسازی به روش شیمیایی کلرید کلسیم گردد.
  کلیدواژگان: ترانسفورماسیون، پپتید CM11، پلاسمید، اشرشیا کولی
 • سید حنیف میر حسینی، بابک خیرخواه، مهدی حسن شاهیان صفحات 109-114
  سابقه و هدف
  عفونت مایکوپلاسمایی ریه شترمرغ از جمله عفونت های مسری در شترمرغ است. مایکوپلاسماهای شترمرغ در ابتدا باعث بیماری هایی در دستگاه تنفس می شوند که دارای علائمی نظیر التهاب بینی، نای و همچنین آسیب شدید ریه در ارتباط با این بیماری می شوند. در این تحقیق، جداسازی مایکوپلاسما سینوویه آلوده کننده ریه شترمرغ های مزارع پرورشی استان کرمان و مقایسه دو روش کشت و واکنش زنجیره ای چندگانه (PCR) جهت تایید مایکوپلاسمای آلوده کننده ریه شترمرغ ها مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  نمونه گیری تصادفی چندگانه در کشتارگاه های شترمرغ استان کرمان از بخش های مختلف ریه شترمرغ های کشتار شده بلافاصله پس از کشتار در شش ماهه اول سال 1391 صورت گرفت. نمونه ها بصورت موازی تحت دو روش کشت و PCR قرار گرفتند. سپس محصول PCR بر اساس تکثیر قطعه ای از ژن rRNA 16S توسط دستگاه UV مشاهده شد.
  یافته ها
  مشاهده پرگنه های تخم مرغی بر روی محیط جامد PPLO Agar نتیجه کشت مثبت از لحاظ جنس مایکوپلاسما ارزیابی گردید. از سوی دیگر نتایج مولکولی پس از حرکت دادن محصول PCR بر ژل آگارز مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  هرچند که پژوهش های گذشته نشان میدهند که میزان آلودگی در گله های طیور صنعتی کشور بسیار بیشتر از میزان شیوع در مزارع پرورش شترمرغ کرمان می باشد اما آلودگی در مزارع پرورش شترمرغ میتواند بعنوان مخزنی برای انتشار باکتری در مرغداری های صنعتی علی رغم تمامی پیشگیری های صورت گرفته باشد.
  کلیدواژگان: عفونت ریه، شتر مرغ، مایکوپلاسما سینوویه، واکنش زنجیره ای چندگانه
 • کیمیا کاشانی، مختار جلالی جواران، احمد معینی، مهدی محب الدینی صفحات 115-127
  سابقه و هدف
  سیستم های گیاهی دارای پتانسیل های بالایی در تولید ایمن، اقتصادی، ارزان و در مقیاس زیاد زیست داروها هستند. گیاه سیب زمینی یک بیورآکتور مناسب و گزینه ی بسیار خوبی برای دستورزی های ژنتیکی است. باززایی سریع و موثر، اولین و مهم ترین نیاز پس از تراریخت سازی ریز نمونه هاست.
  مواد و روش ها
  پس از بررسی محیط های کشت یک و دو مرحله ای مختلف و محاسبه ی درصد باززایی نوساقه از ریز نمونه های میان گرهی ارقام دزیره، اگریا و مارفونای گیاه سیب زمینی، بهترین محیط های کشت یک و دو مرحله ای برای هر یک از این ارقام معرفی و ژن پروانسولین انسانی به روش انتقال به وسیله ی Agrobacterium tumefaciens به ژنوم هسته ای این گیاه منتقل شد.
  یافته ها
  میزان هورمون های زآتین ریبوزاید، نفتالن استیک اسید و جیبرلیک اسید مورد نیاز برای حصول حداکثر باززایی در محیط های مرحله ی اول کشت دو مرحله ای در ارقام دزیره، اگریا و مارفونا به ترتیب (3، 1/0، 02/0)، (3، 1/0، 02/0) و (5/3، 1/0، 02/0) و در محیط های کشت یک مرحله ای به ترتیب (4، 02/0، 05/0)، (3، 02/0، 05/0) و (4، 02/0، 05/0) میلی گرم در لیتر به دست آمد. در محیط های کشت مرحله دوم دو مرحله ای نیز میزان هورمون زآتین ریبوزاید و نفتالن استیک اسید به ترتیب به بیست در صد کمتر و یک دهم مقدار مورد استفاده در محیط های کشت مرحله ی اول کاهش یافت. بررسی گیاهان تراریخت در سه سطح DNA)، RNA و پروتئین(انجام شد.
  نتیجه گیری
  بهینه سازی ارگانوژنز نابجا در گیاه سیب زمینی (ارقام دزیره، اگریا و مارفونا) می تواند در زمینه های مختلف از جمله انتقال ژن های گوناگون به این ارقام مورد استفاده ی سایر محققین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کشاورزی مولکولی، Agrobacterium tumefaciens، سیب زمینی تراریخته، پروانسولین انسانی و دیابت
|
 • Hamid Babavalian, Ali Mohammad Latifi, Jafar Amani, Ehsan Sadegh Nejad, Fatemeh Shakeri Pages 9-15
  Yeast expression systems have produced recombinant proteins for more than 20 years having proven to be efficient in production of pharmaceutical metabolites. The methylotrophic yeast Pichia pastoris has been widely reported as a suitable host cell for expression of recombinant proteins which has been dramatically used in recent years in pharmaceutical industry. Expression system of Pichia Pastoris has more advantages including easy genetic manipulation, high cell densities than mammalian cells, high potential for the production of recombinant protein with post-translational modifications, strong promoters for expression of recombinant protein and transformation of DNA external containing multiple copies of a target protein through homologous recombination process that they can be efficient for wide application in industrial fields. In this review, we investigated the system characteristics of Pichia pastoris yeast through genetic engineering, protein chemistry and molecular design that are necessary for the expression of the target proteins.
  Keywords: Pichia Pastoris, Recombinant protein, Expression systems
 • Akram Sadat Tabatabaei Panah, Reza Akbarzadeh Najar Pages 25-30
  Aim and
  Background
  The hESCs can differentiate in vitro into spontaneously contracting cardiomyocytes and produce a model to investigate the early developmental stages of this system. Cardiomyocytes derived from human embryonic stem cells (hESCs) could be useful in restoring heart function after myocardial infarction or in heart failure. In this study, three cardiomyocite genes as endothelial cellular markers in vascular system were investigated.
  Materials And Methods
  After stem cell culture, the expression pattern ANF،MLC-2a and MLC-2vwere analyzed by reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR).
  Results
  There was an enhanced expression of as myosin light chain atrial (MLC-2a) from day 15 and day 20 in EB. The myosin light chain ventricular (MLC-2v) and (ANF), atrial natriuretic gene expression were significantly increased sequentially by day45 and 20.
  Conclusion
  hESCs might be useful as an effective model system for understanding the developmental processes and functioning of the human heart.
  Keywords: Cardiomyocytes, Embryoid bodies, Geneexpression, MLC, 2vANF, MLC, 2a
 • Ali Ghorbani Ranjbary, Nazanin Ghorbani Ranjbary, Zahra Ghorbani Ranjbary, Setayesh Ghorbani Ranjbary Pages 31-39
  Aim and
  Background
  ongoing increase of world population in the world has become a complicated issue today and a crisis for future. Also, evidence showed increasing rate of suitable and available plants that have anti-productivity and adjusting potentials on men productivity. According to ingredients of nettle and their wide usage, there is little information about influence of nettle extraction on testis. Therefore, in current study, the influence of hydro-alcoholic extraction of nettle plant (Urtica dioica) on pituitary and gonadal axis that is spermatogenesis and testosterone, LH, FSH, hormones and its tissues were studied.
  Materials And Methods
  40 male adult rats by the weights of almost 195±5 g were divided into 5 groups each containing eight members. Rats of experimental group received 25, 50, 75 mk value of nettle extraction interior peritoneal in 28 days, respectively. The evidence group just received the soluble form of drug) distilled water while the control group just were given food and water. All groups had blood taking process on the day of 28th. Collected blood samples were used to measure concentration values testosterone, LH, and FSH hormones. Thus, tissue intersect was provided by testis. Tissue differences among experimental and control group were also studied Obtaining results evaluated by one-way ANOVA and- t-test using analysis variance analysis.
  Results
  result obtained showed that 75 mm /kg of nettle hydro alcohol extraction, the testosterone level of plasma in comparison with control group in statistical rate p<0.05 decrease significantly. LH and FSH hormone levels between experimental and control group showed insignificant differences. Study of histology intersection showed that sperm rate, spermatogony cell number, initial spermatosit, spermatid, and lidig in experimental group that received maximum extraction had more significant decrease than the rate of control group. Also, weights of body and testis in groups receiving 75 and 50 mg /kg of nettle hydro alcoholic extraction showed significant decrease in experimental group than control group in statistical rate of p<0.05.
  Conclusion
  Due to the obtained results and other researches probably nettle extraction might have anti-androgen properties because of containing fitostrol and fitosrogen compounds and also decrease testosterone rate. Histologically, morphological modification in tubuls, inter layers destructive cells, and spermatogenesis epitilium loss were observed.
  Keywords: nettle, testosterone, FSH, LH, spermatogenesis
 • Maedeh Koohi Moftakhari Esfahani, Seyed Ebrahim Alavi *, Azim Akbarzadeh Pages 47-50
  Aim and
  Background
  Formulation of anticancer drugs aroused intensive research in the past decades. Pegylated nanoliposomes have been utilized as effective drug carriers, a vehicle for drug delivery. The aim of this study is to evaluate the performance of polyethylene glycol on the liposome structure.
  Materials And Methods
  In order to produce pegylated nanoliposomal certain proportions of phosphatidylcholine, cholesterol, polyethylene glycol and paclitaxel were mixed together. The mean diameter of pegylated nanoliposomal paclitaxel was determined by Zeta sizer system. The encapsulation efficiency was calculated using standard curve. The percent of drug released from pegylated nanoliposomes was performed by dialysis for 28 hours. Also, cytotoxicity of pegylated nanoliposomal paclitaxel was studied through MTT technique.
  Results
  The particles’ mean diameter confirmed in nano dimensions. Encapsulation efficiency and drug release of pegylated nanoliposomal paclitaxel was 95.2±6.3% and 5.02, respectively. Results showed an increase in toxicity, the formulation was prepared.
  Conclusion
  Polyethylene glycol causes more stability and slower release of drug.
  Keywords: Polyethylene glycol, Liposome, Paclitaxel, Nano
 • Zahra Saffari, Hasan Aryapour, Alireza Foroumadi, Azim Akbarzadeh Pages 51-58
  Aim and
  Background
  Cancer is an important issue in modern medicine and it is the most common cause of death after cardiovascular diseases. Breast cancer is the most common type of cancer in women and is about the cause of 1.5% of the deaths. Chemotherapy drugs, which from one side are used for prevention of uncontrolled proliferation of cells in certain tissues of body and from the other side, are used to induce apoptosis in tumor cells are important candidates for the treatment of cancer. The used synthesized compounds were derivatives of 4H-chromene 3-carbonitrile which were effective on cancerous cells resistant to the other drugs such as Paclitaxel. With respect to their ability in induction of apoptosis these compounds could be used as the therapeutic agents against cancer. Thus, the growth inhibitory activities and inducing apoptosis of synthesized 4H-chromene 3-carbonitrile were determined.
  Materials And Methods
  Cytotoxicity effect of the synthesized4H-chromene3-carbonitrile compounds was determined against T47D breast cancer cell line using an in vitro cell culture system (MTT assay). Finally, to assess apoptosis induction of these compounds, staining methods with Acridine orange-Ethidium bromide and Hokhest staining by fluorescence microscopy and DNA fragmentation by diphenylamine method were used.
  Results
  The results showed that the synthesized compounds, contained two NH2 chemical groups or OH group on their benzene rings, had better cytotoxicity effect and the effect of induction of apoptosis was studied with the best compound.
  Conclusion
  The cytotoxicity effect of the synthesized 4H-chromene 3-carbonitrile compounds was changed by replacement of NO2 chemical group on thiol ring with different chemical groups on the benzene ring. Therefore, the synthesized compound contained two NH2 chemical groups, had stronger cytotoxicity effect and was used to study the effect of inducing apoptosis that showed good results.
  Keywords: 4H, chromene 3, carbonitrile derivatives, T47D cell line, Apoptosis, Breast cancer
 • Razieh Sadati, Amin Barghi Pages 59-64
  Aim&
  Background
  Caspian Sea is one of the most valuable ecosystems in the world containing a high diversity of fungal species with are capable of producing the enzyme. Phytases are the most important enzymes with vast applications in industry. Phytase hydrolyzes phytic acid releasing inorganic phosphate which could resolve some of the problems caused by phytate in animal feed. The aim of this study was the isolation and identification of phytase-producing fungal from the coastal waters of the Caspian Sea.
  Materials And Methods
  The water samples were collected from west coast of the Caspian Sea in spring 2011. The samples were cultured on Potato dextrose agar and isolates were cultured on PSM agar to identify phytase-producing fungal again. After DNA extraction, phytase producing fungal were identified via ITS-5.8S rDNA amplification and sequencing.
  Results
  Six phytase-producing fungal species were identified from coastal waters of the Caspian Sea. Among them, three species of Aspergillus ochraceus, Aspergillus flavus and Penicillium olsonii showed higher phytase activity. Also, the two new species Discostromatri cellulare and Cladosporium gossypiicola with accession number of JF811913 and JF811912 were verified and recorded in Genebank, respectively.
  Conclusion
  However, The six species were the plant pathogens fungal which entered from environment to sea and likely to have a suitable phytase activity on phytate. Due to the pollution of the Caspian Sea caused by the phytic acids and their inhibitory effect on animal food chain it can be used for bioremediation and their enzyme for processing vegetable phosphorus.
  Keywords: Marine Fungi, phytase, Caspian Sea coast
 • Gholam Abbas Kazemi, Maryam Tajabadi Ebrahimi, Hassan Jalili, Mahsa Dameshqyan, Leila Sharifpoor Pages 65-72
  Aim and
  Background
  The aim of this study was identification and isolation of thermophilic bacteria from Dalaky hot spring located in Boushehr province by using of biochemical and molecular methods and considering of enzymatic properties, anti-bacterial and anti-fungal of isolated strains.
  Materials And Methods
  Sampling from surface water, sludge and depth of one meter was carried out in sterile conditions.Samples were incubated for a week, then grown Bacteria were purified. Identification was done by using of biochemical and molecular methods. Antibacterial properties against Eshershia coli bacteria and Staphilococcus aureus by turbidometery method and antifungal properties against Aspergillus niger based on the power of inhibitory were studied.
  Results
  12 strains (A1-A12) were isolated and purified. A1, A8, A9, A11 strains, can tolerate 20% sodium chloride salt. A1 and A11 strains are capable of growth at pH 3-12 and at temperatures of 20-56 ° C.The results of antibacterial effect against S. aureus strains showed that with increasing concentration of strain extract from % 5 to 20% in A5, A6, A7, A10, A11, A9, A12 strains, the antibacterial properties increased significantly. while just A12 strain prevented the growth of E-coli in concentration of 20%.The most effective strains against Aspergillus were A2 and A6. As A11 strains can grow in a wide range of temperature, pH, as well as the superior ability of antagonistic 16SrDNA coding region was sequenced. According to this A11 strain with 98% similarity was identified as Bacillus subtilis subsp. spizizenii strain NRRL.
  Conclusion
  Because of anti-fungal and anti-bacterial effect, thermophilic bacteria is an excellent option in the treatment of bacterial diseases,in future studies.
  Keywords: spring water, thermophilic, antagonistic, Bacillus
 • Rasoul Sharifi, Saleh Soleimani, Nazila Amini, Ahmad Panahazari, Samira Sharifi, Seyed Mohammad Atyabi, Meharan Miroliaei Pages 73-78
  Aim and
  Background
  Enzyme action at high salt concentrations is of practical relevance in a number of application areas. Both activity and stability of the horse liver alcohol dehydrogenase correlate well with the Hofmeister series in terms of the salt's kosmotropic/chaotropic properties, which are assessed by the Jones–Dole viscosity B coefficients (B+ for cations and B− for anions). In this study thermal stability and activity of the enzyme were invetigated.
  Materials And Methods
  In this study, the effects of high concentrations (1- 4 M) of NaCl, NaNO3, Na2SO4 NaClO4, NaAc and concentrations (1-3 M) of KCl, NH4Cl, CsCl on the activity and stability of the horse liver alcohol dehydrogenase enzyme (HLADH) were investigated.
  Results
  It was found that both enzyme activity and stability of the enzyme are related to the (B−− B+) values of the salts. In the presence of salt whose anions and cations have similar kosmotropic/chaotropic properties (NaAc and NaCl), catalytic activity of enzyme showed the best conditions. kosmotropic/chaotropic properties of both cation and anion affect the catalytic activity of the enzyme by impact on the active site and catalytic mechanism and surface pH. Anions compared with cations had a more predominant role in the stability of the enzyme. Acetate anion may induce greater thermal stability (half-life increased from 300 to 560 min at 60 °C).
  Conclusion
  The present work has demonstrated explicitly the impact of inorganic salts and ions on both the activity and stability of horse liver alcohol dehydrogenase. The stability study of alcohol dehydrogenase offers another example of more kosmotropic anions and chaotropic cations favoring higher enzyme stability.
  Keywords: Horse liver alcohol dehydrogenase, Activity, stability, Hafmeister Series, Kosmotrope, Chaotrope
 • M.J. Mostafapour, Salman Ahmady, Abchin, Moein Saffari Pages 79-91
  Background and
  Purpose
  Biosurfactants are amphiphilic biological compounds produced extracellularly or as part of the cell membranes by a variety of microorganisms. The aim of this study was to identify a strain of bacteria of the genus Acinetobacter.spp biosurfactant producers.
  Materials And Methods
  In this study, different samples of oil, water and soil contaminated with oil were prepared. Hemolytic activity, emulsification activity and measurement of surface tension were used and selected strains were identified by biochemical tests. The nature and effect of bacterial biosurfactant was evaluated for strain selection.
  Results
  In this study, eighty eight bacterial strains were isolated. Twenty four strains have been isolated from the isolated strains with hemolytic activity, among which 12 strains with high emulsification activity of 70% were separated. Finally, 4 strains were able to reach the surface tension to less than 40mN/m. On the basis of biochemical tests, a strain selected for this study were identified as Acinetobacter ssp The nature of the biosurfactants were determined by TLC, kind of the glycolipid. Furthermore, the produced biosurfactant of the selected strain had antibacterial activity against six infectious bacteria. The most sensitive ones to the effects of bacterial biosurfactant extract of Acinetobacter ssp, were Staphylococcus aureus and the most resistant bacteria to extract were Proteus mirabilis, the results of MIC, MBC showed that Extract dilution MIC at 63 and MBC Extract in concentration of 125 mg/ ml on Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa were the most effective. The findings indicated that the bacterial strains with over 70% of emulsification and the surface tension below 40 mN/m, are able to produce biosurfactant and oil degradation having stronger antibacterial effects.
  Conclusions
  According to these results it can be said that this bacterium has a great potential for applications in biotechnology and environmental requirements.
  Keywords: Biosurfactant, Surface tension, Emulsification, Glycolipid, Antibacterial
 • Nazanin Soleimani, Gh.Hossein Mohammadi, Mojgan Khodadadi Pages 93-98
  Aim and
  Background
  Common carp is one of the most important and economical species.Using artificial reproduction method, common carp is reproduced, this method can reduce genetic diversity. In the present study the genetic structure of cultured carp in Khuzestanwere studiedusing microsatellite markers.
  Materials And Methods
  30 specimens of common carp were collected from a farm and Shahid Maleki Reproduction Center in May2011. DNA was extracted from caudal fin tissue by phenol-choloroform-amylalcohol. PCR was performed using 4 microsatellite markers, after survey the quality and quantity of DNA by using spectrophotometer and agarose gel electrophoresis.
  Results
  Ho& He ranged from 0 to 1 & 0 to 0.825 respectively. Maximum number of actual allele belonged to Shahid Maleki Reproduction Center.
  Conclusion
  Half of loci showed significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium, mostly due to the increase in heterozygosity. UPGMA cluster analysis showed there are two different populations. The results showed maximum amount of genetic diversity belonged to ShahidMaleki Reproduction Center.
  Keywords: Cultured common carp, Khuzestan, DNA, Microsatellite, Genetic Diversity
 • Mohammad Heiat, Mohammad Eftekhari, Hossein Aghamollaei, Mehrdad Moosazadeh Moghaddam Pages 99-108
  Aim and
  Background
  High efficient transformation of external DNA into the bacterial cells accounts as the main step of microbial biotechnology. For this purpose, some conventional methods have been developed. Using cold CaCl2 is one of the most important and cheapest ways for DNA transformation into the gram negative bacteria such as Escherichia coli. Commonly used methods have a low transformation rate about 105 to 107 transformants per 1μg of DNA. Due to the importance of DNA transformation procedure, numerous attempts have been applied to optimize the conventional methods such as cold CaCl2. In this study we showed that it is possible to increase DNA transformation efficiency into the E. coli in standard CaCl2 method, using a membrane permeable cationic peptide (CM11).
  Material And Methods
  Based on ClCa2 competent cell preparation method, the bacterial cells were treated by different concentration of peptide (0.5, 1, 2, 3 and 6 μg/ml) in two different ways. Thereafter pET-28a (+), pGEX4T-1 and pUC19 as model plasmids were separately transformed into the competent cells.
  Results
  Results showed that the highest plasmid transformation efficiency obtained at the present of 1 μg/ml of peptide. In this concentration, the transformation efficiency of pET-28a (+), pGEX4T-1 and pUC19 plasmids were respectively 4.4, 4.7 and 4 fold higher than control sample.
  Conclusions
  The results of this study revealed that in the chemical cold CaCl2 strategy for DNA transformation, CM11 as a cell membrane permeable peptide can increase the efficiency of DNA transformation into E. coli.
  Keywords: CM11, Escherichia Coli, Peptide, Transformation
 • Seyed Hanif Mirhosseiny, Babak Kheirkhah, Mehdi Hassanshahian Pages 109-114
  Background And Aim
  Mycoplasma infections are contagious infections in the ostrich. At the beginning, ostrich Mycoplasma causes disease in the respiratory which have symptoms such as inflammation of the nose, trachea; also lung damage can be related to this disease. In this research, the isolation of Mycoplasma synoviae infection of the lungs and comparison of two methods (culture and multiple chain reactions (PCR)) were examined to confirm Mycoplasma contamination of ostrich lung.
  Material And Methods
  A multiple random samples of different parts of lung were collected from a Kerman ostrich slaughter-house; these samples were immediately collected after the slaughter in the first six months of 1391. Samples in parallel conditions were used for two methods (culture and PCR methods). The PCR product of the 16S rRNA gene was observed by UV.
  Results
  The egg shape of colonies and positive culture of Mycoplasma were studied on PPLO Agar culture. In addition, the molecular results of PCR product were observed on agarose gel.
  Conclusions
  Although, the past research has shown that contamination in poultry flocks in industrialized regions in the country is much more than the rate of ostrich farms in Kerman but ostrich farms could serve as a reservoir for bacterial infection to spread among industrial zones of country’s poultries, despite all preventive measures.
  Keywords: Lung infections, Ostrich, Mycoplasma synoviae, PCR
 • Kimia Kashani, Mokhtar Jalali Javaran, Ahmad Moieni, Mehdi Mohebodini Pages 115-127
  Aim and
  Background
  Plant based systems offer the potential for safe, economical and high-capacity production for many biopharmaceuticals. Potato (Solanum tuberosum L.) is a proper bioreactor and a very good candidate for genetic manipulation. After gene transformation to the explants, shoot regeneration is the first and the most remarkable necessity.
  Materials And Methods
  After investigation of various one and two-step culture media for shoot regeneration of Desiree, Agria and Marfona internodal explants and calculation of shoot regeneration percentage, the best one and two-step shoot regeneration media is introduced for adventitious organogenesis in each of these varieties. Human proinsulin gene is transferred into nuclear genome of potato plant via Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation method.
  Results
  The appropriate amounts of Zeatin Riboside, Naphthalene Acetic Acid and Gibberellic Acid hormones needed for maximum regeneration in two-step culture media for shoot regeneration of Desiree, Agria and Marfona internodal explants in the first stage were (3, 0.1, 0.02), (3, 0.1, 0.02) and (3.5, 0.1, 0.02) mg L-1 respectively. These amounts in one- step culture media were (4, 0.02, 0.05), (3, 0.02, 0.05) and (4, 0.02, 0.05) mg L-1 in that order. In the second stage of two- step culture media, zeatin riboside and naphthalene acetic acid levels were reduced by 20% and the factor of 10 respectively. Assessment of transgenic plants was carried out in 3 levels (DNA, RNA and protein).
  Conclusion
  The optimization of adventitious organogenesis in Desiree, Agria and Marfona cultivars will be helpful for other researchers who want to study the transformation of these cultivars in future.
  Keywords: Molecular Farming, Agrobacterium tumefaciens, Transgenic Potato, Human Proinsulin, Diabetes