فهرست مطالب

علوم دانشگاه خوارزمی - سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1393)

نشریه علوم دانشگاه خوارزمی
سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/05/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نصرالله ایران پناه، سمانه نوری امام زاده صفحات 83-96
  روش های پیشنهاد شده برای آزمون برابری میانگین ها معمولا براساس فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات در هر تیمار است. در روش بوت استرپ پارامتری با استفاده از باز نمونه گیری، آزمون پیشنهادی بوت استرپ برای برآورد p – مقدار آماره آزمون مورد نظر ارائه می گردد. در این مقاله ابتدا آزمون های فیشر، کاکران، ولچ، جیمز، براون و فرسیت، تقریب فیشر، ویراهاندی و ولچ تعدیل یافته و همچنین آزمون بوت استرپ پارامتری برای بررسی فرض برابری میانگین ها ارائه می گردد. سپس با مطالعات شبیه سازی برای تعداد تیمارهای مختلف و اندازه نمونه های متفاوت، اندازه و توان هریک از آزمون ها محاسبه و با یکدیگر مورد مقایسه قرار می گیرند. در نهایت برای بررسی عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن، اندازه این آزمون ها برای داده های شرکت سیمان سپاهان محاسبه می گردد.
  کلیدواژگان: تحلیل واریانس، مسئله بهرنز، فیشر، بوت استرپ پارامتری، شبیه سازی مونت کارلو
 • محمود لطفی هنیاندری، سید محمد حسینی صفحات 97-114
  در چند دهه ی اخیر حل مسائل کنترل بهینه با قید مشتقات جز ئی به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته است. این نوع مسائل بسیار پیچیده بوده و حل عددی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله به حل مساله کنترل بهینه با قید مشتقات بیضوی می پردازیم. ابتدا با استفاده از روش اجزای محدود شکل گسسته ی مساله را به دست می آوریم، مساله گسسته به دست آمده یک مساله بهینه سازی مقید در ابعاد بزرگ است. حل این مساله بهینه سازی با روش های معمول دشوار و نیازمند زمان و حافظه ی کامپیوتری زیادی است. اما روش برگمن مجزا با تبدیل مساله مقید به مساله ای نامقید در همان بعد در زمان و حافظه لازم صرفه جویی می کند. ما این مساله را با روش تکراری برگمن مجزا حل می کنیم و در مثال هایی که می آوریم سرعت و دقت روش تکراری برگمن مجزا را در حل این نوع از مسائل نشان می دهیم. ما همچنین از روش SQP برای حل مساله و مقایسه با روش برگمن مجزا استفاده کرده ایم.
  کلیدواژگان: کنترل بهینه با قید مشتقات بیضوی، روش اجزای محدود، روش برگمن مجزا
 • عباس چراغی صفحات 115-126
  در یک طرح تقسیم راز دوبخشی، مجموعه سهام داران را به دو قسمت چنان تقسیم می کنند که همه سهام داران درون یک بخش، نقش یکسانی را بازی کنند. پادرو و سائز ساختارهای دسترسی ایده آل دو بخشی را به طور کامل دسته بندی کرده اند اما اینکه کدام ساختارهای دسترسی غیرایده آل پیچیدگی بهینه دارند همچنان نامعلوم است. از طرفی مشخص کردن پیچیدگی ساختارهای دسترسی در حالت کلی، یکی از بزرگترین مسائل حل نشده در بحث تقسیم راز است. به این منظور و در راستای بررسی پیچیدگی، ما خودمان را به ساختارهای دسترسی دو بخشی محدود می کنیم تا روش جدیدی برای محاسبه کران هایی روی پیچیدگی بهینه این گونه ساختارها بدست آوریم. در این مقاله با استفاده از ارتباط طرح های تقسیم راز و پلی ماتریدها، برای پیچیدگی هر ساختار دسترسی دوبخشی، از یک مساله برنامه ریزی خطی استفاده می کنیم تا یک کران پایین روی پیچیدگی هر ساختار دسترسی ارائه دهیم. ساختارهای دسترسی که ما در این مقاله بررسی کرده ایم محدودیتی در تعداد سهام داران شرکت کننده در طرح ندارند. به علاوه در این مقاله نشان خواهیم داد که برخی از کران های پایین ارائه شده بر روی پیچیدگی این ساختارهای دسترسی دقیق هستند. در آخر طرح های بهینه جدیدی را بر روی ساختارهای دسترسی دوبخشی خاص ارائه خواهیم داد.
  کلیدواژگان: پیچیدگی، طرح تقسیم راز، ساختار دسترسی
 • بهزاد محمودیان، محسن محمدزاده درودی، لیلا شهبازی صفحات 127-140
  در این مقاله مدل فضایی برای تحلیل مقادیر کرانگین با توزیع حاشیه ای مقدار کرانگین تعمیم یافته معرفی می شود، که در آن وابستگی های کوچک مقیاس با استفاده از تابع مفصل تی فاصله مدل بندی و سپس با رویکردی سلسله مراتبی میدانی تصادفی برای جذب وابستگی های بزرگ مقیاس با پارامتر مکان توزیع های حاشیه ای مرتبط می شود. برازش مدل در رهیافت بیزی با استفاده از تکنیک های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام می گیرد که شامل الگوریتم نمونه گیر گیبز، متروپولیس- هستینگس قدم تصادفی و نمونه گیر استقلال سازوار می باشد. در الگوریتم پیشنهادی با به دست آوردن توزیع نامزد مناسب امکان بهنگام سازی بردار پارامتر مکان به صورت توام فراهم می گردد. همچنین پیشگویی فضایی بیزی براساس مدل ارائه شده با تقریب توزیع پیشگو به دست آورده می شود. برآوردپذیری پارامترهای مدل جذب و تفکیک وابستگی های فضایی چندمقیاسی در مطالعه شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل مقادیر کرانگین سرعت باد ارائه می شود.
  کلیدواژگان: مقادیر کرانگین، توزیع مقدار کرانگین تعمیم یافته، تابع مفصل، میدان تصادفی، نمونه گیر استقلال سازوار، الگوریتم متروپولیس، هستینگس قدم تصادفی
 • اصغر حجازی پور، محمدرضا زمانی میمیان، سولماز زرگری، سید ادریس فیض ابادی صفحات 141-148
  در این تحقیق یک رنگدانه آلی به نام پورفیرین (TCPP) ساخته شد. برای مشخصه یابی این رنگدانه طیف جذبی UV-Vis آن گرفته شد و با نمونه های سایر مقالات مقایسه گردید. از این رنگدانه در ساخت یک سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه(DSSC) استفاده شد که پس از مشخصه یابی این سلول، عملکرد آن اندازه گیری و مشاهده شد. طیف جذبی پورفیرین بدست آمده در این پژوهش منطبق با نمونه های مشابه در سایر مقالات خارجی و داخلی می باشد که صحت پورفیرین بدست آمده را تایید می کند و شدت جذب بالایی برای این رنگدانه بدست آمد که منجر به افزایش جذب این رنگدانه در ناحیه نور مرئی می شود. سلول ساخته شده بر پایه این رنگدانه دارای عملکرد خوبی در مقایسه با موارد مشابه بود، بطوری که ولتاژ مدار باز49/0 ولت و چگالی جریان اتصال کوتاه 6/3 میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و بازدهی 7/0% بدست آمد.
  کلیدواژگان: سلول خورشیدی، رنگدانه، پورفیرین
 • حسن ربانی، محمد مردانی، حمیده وحید صفحات 149-156
  در این تحقیق با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت تنگابست به مطالعه ی ترابرد الکترونی یک سامانه ی چند مولکولی فتالوسیانین مس متصل دو هادی فلزی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در گاف های این سامانه چگالی حالت های الکترونی مستقل از تعداد مولکول ها یا طول سامانه رفتار می کند. همچنین افزایش طول سامانه علاوه بر کاهش رسانش تونل زنی، باعث ظهور دره ها و قله هایی در گاف های طیف رسانش می شود و بسته به مقدار انرژی الکترون ورودی به خصوص در لبه ی گاف ها، تونل زنی الکترونی راحت تر صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: ترابرد الکترونی، تنگابست، تابع گرین، فتالوسیانین مس
 • حمدالله صالحی، بهاره توکلی نژاد صفحات 157-170
  در این مقاله خواص ساختاری، الکترونی، اپتیکی و کشسانی سولفید استرانسیوم در فاز کلرید سدیم بررسی شده است. محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل بارپایسته در چارچوب نظریه تابعی چگالی و با استفاده از نرم افزار صورت گرفته است. تابع دی الکتریک برای تابش تا حدود 40 الکترون ولت محاسبه شده است. گاف نواری به دست آمده درراستای (X-Γ) 4933/2الکترون ولت است که با دیگر داده های موجود سازگاری خوبی دارد.
  کلیدواژگان: چگالی حالت ها، چگالی ابر الکترونی، شبه پتانسیل، نظریه تابعی چگالی، سولفید استرانسیوم
|
 • Nasrollah Iranpanah, Samaneh Noori Emamzadeh Pages 83-96
  Traditional methods for testing equality of means are based on normality observations in each treatment، but parametric bootstrap methods offer a test statistic to estimate P-value by resampling. In article، first، Fisher، Cochran، Welch، James، Brown and Forsyth، Approximate F، Weerahandi، Adjust Welch and Parametric Bootstrap tests for testing hypothesis equality of means are defined. Then type one error and power of these tests were compared to each other by a simulation study for various sizes of samples and treatments. Finally sizes of these tests were calculated for the real data of Esfahan Cement factory. Traditional methods for testing equality of means are based on normality observations in each treatment، but parametric bootstrap methods offer a test statistic to estimate P-value by resampling. In article، first، Fisher، Cochran، Welch، James، Brown and Forsyth، Approximate F، Weerahandi، Adjust Welch and Parametric Bootstrap tests for testing hypothesis equality of means are defined. Then type one error and power of these tests were compared to each other by a simulation study for various sizes of samples and treatments. Finally sizes of these tests were calculated for the real data of Esfahan Cement factory.
  Keywords: Analysis of variance, Behrens, Fisher problem, Parametric bootstrap, Monte Carlo simulation
 • Mahmoud Lotfi Honyandari, S. Mohammad Hosseini Pages 97-114
  In recent decades optimal control problems with partial differential equation constraints have been studied extensively. These issues are very complex and the numerical solution of such problems is of great importance. In this article we will discuss the solution of elliptic optimal control problem. First، by using the finite element method we obtain to gain the discrete form of the problem. The obtained discrete problem is actually a large scale constrained optimization problem. Solving this optimization problem with traditional methods is difficult and requires a lot of CPU time and memory. But split Bergman method converts the constrained problem to an unconstrained problem، and hence it saves time and memory requirement. We then use the split Bregman iterative methods for solving this problem، and examples show the speed and accuracy of split Bregman iterative methods for solving this type of problems. We also use the SQP method for solving the problem and compare with split Bregman method.
  Keywords: Optimal Control with Elliptic Partial Differential Equation Constraint, Finite Element Method, Split Bregman Method
 • Behzad Mahmoudian, Mohsen Mohammadzadeh Darrodi Pages 127-140
  In this article a spatial model is presented for extreme values with marginal generalized extreme value (GEV) distribution. The spatial model would be able to capture the multi-scale spatial dependencies. The small scale dependencies in this model is modeled by means of copula function and then in a hierarchical manner a random field is related to location parameters of marginal GEV distributions in order to account for large scale dependencies. Bayesian inference of presented model is accomplished by offered Markov chain Monte Carlo (MCMC) design، which consisted of Gibbs sampler، random walk Metropolis-Hastings and adaptive independence sampler algorithms. In proposed MCMC design the vector of location parameters is updated simultaneously based on devised multivariate proposal distribution. Also، we attain Bayesian spatial prediction by approximation of the predictive distribution. Finally، the estimation of model parameters and possibilities for capturing and separation of multi-scale spatial dependencies are investigated in a simulation example and analysis of wind speed extremes.
  Keywords: Extreme values, Generalized extreme value distribution, Copula function, Random field, Adaptive independence sampler, Random walk Metropolis, Hastings algorithm
 • Asghar Hejazipour, M. Zamani, S. Zargari, E. Feizian Pages 141-148
  In this research an organic dye called Porphyrin، which showed TCPP in abbreviation form، synthesis. In order to characterized this dye UV-Vis absorptive spectrum was derived and compared with other articles samples. This dye was used to build a dye sensitized solar cell (DSSC)، and after characterization of this cell the function of it was measured. Porphyrin absorption spectra obtained in this study is consistent with similar in iranian and international samples that Confirm the accuracy of the porphyrin and a high absorbtion intensity is achieved. A DSSC based TCPP have a good performance that open circuit voltage 0. 49 v and short circiut current density 3. 6 mA/cm2 and efficiency 0. 7% has achieved.
  Keywords: Solar cell, dye, pigment, porphyrin, TCPP
 • Hassan Rabani, Mohammad Mardaani, Hamideh Vahid Pages 149-156
  In this paper، we study the electronic transport of a multi-molecular chain of copper phthalocyanine connected to two metallic leads by using Green’s function method at the tight-binding approach. The results show that in the gaps of this system، the density of states is independent of the number of molecules or the system length. Moreover، increasing of the system length decreases the tunneling conductance and causes the appearance of peaks and dips in the gaps of the conductance spectra and depending on the value of incoming electron energy، the electron tunneling takes place easier، especially in the edges of the gaps.
  Keywords: electronic transport, tight, binding, Green function, copper phthalocyanine
 • H. Salehi, Bahaareh Tavakoli Nejad Pages 157-170
  In this paper the electronic، structure and optical properties of strontium sulfide in rocksalt phase have been studied. The calculation have been performed using pseudopotential method in the framework of density functional theory (DFT) by Abinit package. in this calculation we used of localized density approximation (LDA) and generaliezed geradient (GGA) approximation. The obtained result have been good agreement with other theory and experimental results. Keywords: charge disturibution، density of state، density functional theory، SrS. Keywords: charge disturibution، density of state، density functional theory، SrS. Keywords: charge disturibution، density of state، density functional theory، SrS. Keywords: charge disturibution، density of state، density functional theory، SrS.
  Keywords: charge disturibution, density of state, density functional theory, SrS